Mwâ i pârâ mêrêa` i pâi dö kâmö

Commentaires

Transcription

Mwâ i pârâ mêrêa` i pâi dö kâmö
Mwâ i
A’jië - a’rhö
Mwâ i pârâ mêrêa’ i pâi
dö kâmö
Mwâ i
A’jië - a’rhö
Mwâ A’jië wè na pèmörö xi-e ki mèyè pârâ ka
yù: virhênô mê vi yëi.
Vèri pârâ béé-wakè xi-e wè lakadémiyâ mâ
pârâ pâî kau tö mwâ xi l’aire. Na kâtövâ pârâ
pèci vèki pârâ kökure mâ pârâ ki pugèwè
mêrêa’ pögara na mêrêa’ a’jië rö pârâ mêrêa’
xi l’aire.
Pârâ mwâ xi ALK wè cèré pèkau pârâ wakè
ré.
Académie des Langues Kanak
32 Rue Galliéni
B.P. 274
98 845 Nouméa
Tö vilai
(Nouvelle-Calédonie)
Tél : (+687) 28.60.15
98816 Waa wî lûû
Fax : (+687) 28.60.35
E-mail : [email protected]
(Nouvelle-Calédonie)
Mwâ i pârâ mêrêa’ i pâi
dö kâmö
Site web : www.alk.gouv
Pè ayè : (+687) 42.44.32
yù pèci :
Mwâ xi nô né névâ
rö ékara A’jië
[email protected]
98816 Waa wî lûû
Pè ayè :
(+687) 42.52.96
www.alk.gouv.nc
Site : www.alk.gouv.nc

Province Sud

Province Nord

ADCK-CCT

UNC

CDP-NC

DENC

IFM-NC

centre Pompidou

LACITO-CNRS

Etc.
Mwâ i A’jië-a’rhö
ALK: Mwâ i pârâ mêrêa’ i pâi dö kâmö
Mwâ i pârâ mêrêa’ i pâi dö kâmö wè rha mwâ
ka mi xè lakör xè Nûméa, ka tù xè mâyö n°265
xè 17 yâvié 2007. Na vârâ na umwâ ré vèri ka
pôrô kâmö böri vèri rha orokau.
Wakè xie ka baayê wè:
Ki yè pwayèri rha ka yu né pârâ mêrêa’ i
l’aire.
Mwâ xi mêrêa’ wè na nââ rha ka a’pâgürû pârâ mêrêa i pârâ aire vidù .
Pârâ wakè xi-e wè ki yè:
-pâtèmâ pârâ mâyö né,
-pèmöru pârâ mêrêa xi dö kâmö,
-waatôrhû mâ pékau
-yù nô né ki yè yù pârâ mêrêa’ xi dö kâmö.
Mwâ i ALK :

Mwâ i drubea-kapumè

Mwâ i xârâcùù

Mwâ i ajië-arhö

Mwâ i paicî-câmuki

Mwâ i hoot ma whaap

Mwâ i iaai

Mwâ i drehu

Mwâ i nengone
Wakè i ALK
Mwâ i A’jië wè na tövéa ré 23 ökétöbe 2009
vèri pârâ kâmö xè Guvènemö, mâ pârâ
kâmö mi xè mè névâ mâ be névâ, pârâ névâ
mâ pârâ kâmö ka waa tôrhû nô né névâ rö
l’aire.
Mwâ i A’jië wè na târi wakè né na, Mr Pwêdi
Prosper mâ na mi ki yèri wîrî akadémiyâ
xie .
Mwâ i A’jië wè na wakè rö pârâ ka yu i pârâ
mêrêa’ ré tö l’aire wè:

a’jië

a’rhö

a’rhâ

ô’rôê

nèku

sîshëë

bwatoo.
Pârâ wakè xie ka rhadè wè :

ki yè mèyèmâ pwayèri pârâ nô vèki
pârâ mwâ ka waa vi a’pâgürû (ka ûrû : karö
kâmô, pârâ mürü, éwâ…)

mèyè:
- pârâ ki êrê-né;
- pârâ vivaa;
- pârâ tapèraii;
- pârâ rhe mâ pârâ ki êrê-né rö mêrêa’ dönévâ.
Ka kîrî rha wi dowa xè Waa wî lûû
Pârâ pâi kau tö névâ rö A’jië
© IFM-NC 2007

Documents pareils