Nationaal Fonds Kinderhulp

Commentaires

Transcription

Nationaal Fonds Kinderhulp
64
Nationaal
Fonds
Kinderhulp
Quelques moments de bonheur
Een beetje gewoon geluk
A little bit of happiness
ordinaire
Een dagje uit, een bezoek aan de dierentuin, lidmaatschap van
een sportclub, een korte vakantie of een bijzonder reisje met
een luchtballon. Al 50 jaar zorgt het Nationaal Fonds Kinderhulp
op allerlei verschillende manieren voor ‘een beetje gewoon
geluk’ voor kinderen die in de knel zitten. Gispen steunt de
activiteiten van Kinderhulp sinds vorig jaar en zal dat voorlopig
blijven doen.
A day out, a visit to the zoo, membership of a sports club, a
short holiday or a fantastic trip in a hot air balloon. For 50
years the Nationaal Fonds Kinderhulp (National Children’s Help
Fund) has been providing disadvantaged children with ‘a little
bit of happiness’ in a variety of ways. Gispen has supported
the association’s activities since last year and will continue
to do so.
Une sortie, une visite au zoo, une affiliation à un club
de sport, quelques jours de vacances ou un voyage spécial en ballon. Cela fait déjà 50 ans que le Nationaal Fonds
Kinderhulp (Fonds National pour l’Aide à l’Enfance) apporte
de différentes façons « quelques moments de bonheur ordinaire » à des enfants en difficulté. Gispen soutient les activités
de Kinderhulp depuis l’année dernière et va continuer pour
l’instant à le faire.
‘Voor ons, en dus voor de kinderen die wij helpen, is
de steun van bedrijven ontzettend belangrijk’, aldus
Jan Wezendonk, directeur van het Nationaal Fonds
Kinderhulp. ‘Wij bestaan dankzij de steun van onze
donateurs, stichtingen én bedrijven. Die steun is onmis­
baar om net dat beetje verschil te kunnen maken in
het leven van de kinderen die wij helpen. Het gaat dus
juist ook om samenwerking met bedrijven en de brede
maatschappelijke steun die daardoor ontstaat.’
De kinderen waar Kinderhulp zich op richt zitten per
definitie in de knel. Het zijn de ‘Jeugdzorg-kinderen’
die, vaak ongevraagd, jaren achter elkaar in een moei­
lijke positie zitten. Jeugdzorg helpt ze, maar kan niet
alles doen. Jan Wezendonk: ‘Toen Kinderhulp werd
opgericht was dat vanuit het besef dat je niet alles kunt
verwachten van de overheid. Instanties als Jeugdzorg
hebben het geld én de mankracht niet om dat beetje
extra te doen: een dagje uit, extra kleding, zwemles,
speelgoed of samen Sinterklaas vieren. De kleine din­
gen bieden die het leven van de kinderen die het al zo
moeilijk hebben nou net een beetje opvrolijken, dat is
wat wij proberen te doen. Samen met onze donateurs
en boezemvrienden.’
Boezemvrienden worden de bedrijven genoemd die
Kinderhulp gedurende een langere periode steunen.
“For us, and thus for the children we help, corporate
support is vitally important,” notes Jan Wezendonk,
director of the Nationaal Fonds Kinderhulp. “We owe
our existence to the support from our donors, founda­
tions and companies. Their support is essential to make
that little bit of difference in the lives of the children we
help. So it’s about collaborating with companies and
the broad social support that creates.”
By definition, the children the association targets have
problems. These are the Jeugdzorg (Child Care) kids
who, often through no fault of their own, live in prob­
lematic conditions year after year. Jeugdzorg helps
them, but can’t do everything. Jan Wezendonk:
“Kinderhulp was established on the realisation that you
couldn’t expect the government to do everything.
Bodies such as Jeugdzorg simply don’t have the money
or the manpower to do that little bit extra: a day out,
extra clothing, swimming lessons, toys or celebrating
Christmas together. Providing the little things which
bring some joy to the lives of children who have such a
difficult time – that’s what we try to do. Together with
our donors and soul mates.”
Soul mates is what Kinderhulp calls the companies who
support them over a longer period. Gispen does this in
a variety of ways. Whether it’s a ride in the Gispen hot
« Pour notre association, et donc pour les enfants que
nous aidons, l’aide des entreprises est extrêmement
importante, » déclare Jan Wezendonk, directeur du
Nationaal Fonds Kinderhulp. « Nous existons grâce
au soutien de nos donateurs, des associations et des
entreprises. Ce soutien est indispensable pour pouvoir
faire cette petite différence dans la vie des enfants que
nous aidons. Il est important de souligner l’importance
de la collaboration avec les entreprises et du large sou­
tien social qui en résulte. »
Les enfants vers lesquels se tourne Kinderhulp, sont
par définition en difficulté. Il s’agit d’ « enfants de
l’Aide sociale à l’enfance » qui se retrouvent, souvent
malgré eux, dans une position difficile pendant des
années. L’Aide sociale à l’enfance les aide mais elle ne
peut pas tout faire. Jan Wezendonk : « L’association
Kinderhulp a été créée à partir de l’idée qu’on ne peut
pas tout demander aux pouvoirs publics. Des institu­
tions comme l’Aide sociale à l’enfance ont ni l’argent
ni le personnel pour réaliser ce petit plus : une sortie,
des vêtements, des leçons de natation, un jouet ou
fêter ensemble la Saint-Nicolas. Offrir ces petites cho­
ses qui mettent un peu de gaieté dans la vie de ces
enfants qui ont déjà suffisamment de problèmes, voilà
Jan Wezendonk
Gispen doet dat op allerlei verschillende manieren.
Of het nu een uitje met de Gispen luchtballon is, het
meehelpen organiseren van activiteiten zoals het
Lagerhuisdebat of een theatervoorstelling, aandacht
vragen voor het werk van Kinderhulp of mee helpen
collecteren.
‘Wij kiezen voor samenwerking met Kinderhulp omdat
wij dat zien als onze maatschappelijke verantwoorde­
lijkheid’, aldus Peter Veer, algemeen directeur Gispen
International B.V.. ‘De toekomst is aan de jeugd. En de
kinderen die Kinderhulp helpt hebben echt al genoeg
ellende meegemaakt’.
Het gaat volgens Jan Wezendonk dus niet alleen om
financiële ondersteuning, maar juist om de structurele
samenwerking. ‘Daarom noemen wij het boezemvrien­
den. Het gaat om de inzet, de samenwerking en de
vriendschap die wederkerig is. Vanuit het besef dat je
samen het verschil kunt maken’.
Meer informatie: www.kinderhulp.nl
air balloon, helping to organise activities like the Lower
House debate or a theatre show, drawing attention to
Kinderhulp’s work or helping with collections.
“We decided to work with Kinderhulp because we
regard it as our social responsibility,” says Gispen
general manager Peter Veer. “The young represent
the future. And the children Kinderhulp assists have
already had enough sorrow in their lives.”
It’s not just about financial support, says Jan Wezen­
donk, but in fact the structural collaboration. “That’s
why we call it being soul mates. It’s about the effort,
the cooperation and the friendship which is mutual. It’s
about the knowledge that together we can make a
difference.”
More information: www.kinderhulp.nl
ce que nous essayons de faire. En collaboration avec
nos donateurs et nos amis de cœur. »
Ces amis de cœur sont formés par les entreprises qui
soutiennent Kinderhulp sur une période plus longue.
Gispen s’y emploie de différentes façons. Qu’il s’agisse
d’une sortie avec la montgolfière Gispen, de parti­
ciper à l’organisation d’activités comme le Débat à
la Chambre basse ou une pièce de théâtre, d’attirer
l’attention sur le travail réalisé par Kinderhulp ou
d’aider à la collecte de fonds.
« Nous choisissons la collaboration avec Kinderhulp car
nous considérons qu’il s’agit de notre responsabilité
civile », explique le directeur de Gispen, Peter Veer. «
L’avenir appartient à la jeunesse. Et les enfants aidés par
Kinderhulp ont déjà eu suffisamment de misères. »
Pour Jan Wezendonk, il ne s’agit donc pas seulement
de soutien financier, c’est aussi une question de col­
laboration structurelle. « C’est la raison pour laquelle
nous parlons d’amis de cœur. Il est question d’engage­
ment, de collaboration et d’amitié réciproque. En par­
tant de l’idée qu’on peut faire la différence ensemble. »
Plus d’informations à l’adresse : www.kinderhulp.nl

Documents pareils