com`maire juillet 2012 - site de la mairie de Mailhac

Commentaires

Transcription

com`maire juillet 2012 - site de la mairie de Mailhac
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
/D&RPPDLUH
%XOOHWLQPXQLFLSDOGH0DLOKDFQƒ
e',72
0HVFKHUVFRQFLWR\HQV
(QFHWWHDQQpH0DLOKDFYLHQWGHSHUGUHODSHU
VRQQDOLWp OD SOXV LPSRUWDQWH TXH QRWUH YLOODJH DLW
FRQQXHGHSXLVGHVGL]DLQHVG·DQQpHV
$SUqV -HDQ F·HVW 2GHWWH 7DIIDQHO TXL QRXV D TXLWWpV
2GHWWH TXHOOH JUDQGH 'DPH SDVVLRQQpH G·DUFKpROR
JLHDXWRGLGDFWHpUXGLWH3DUVHVUHFKHUFKHVDLGpHGH
VRQIUqUH-HDQHOOHDSHUPLVjO·KXPDQLWpWRXWHHQWLq
UHGHFRQQDvWUHO·H[LVWHQFHHWOHPRGHGHYLHGHQRV
ORLQWDLQV DQFrWUHV OHV eO\VLTXHV 3DU VHV WUDYDX[ HW
VHVOLYUHVHOOHDIDLWGH0DLOKDFXQHUpIpUHQFHPRQGLD
OHGHO·ÇJHGXEURQ]HHWGHGpEXWGHO·ÇJHGX)HU
(OOH D IDLW FRQQDLWUH QRWUH YLOODJH GDQV OH PRQGH
HQWLHU
(OOH D SHUPLV XQH DYDQFpH LPSRUWDQWH GH OD FRQQDLV
VDQFHGHODYLHGHQRVORLQWDLQVDQFrWUHV(OOHDSHUPLV
jO·KXPDQLWpGHUHPSOLUXQYLGHGHFRQQDLVVDQFHVVXU
OD YLH HW OHV FRXWXPHV GH O·qUH GLWH PDLOKDFLHQQH
LQFRQQXHDYDQWVHVWUDYDX[
(OOHDIDLWSDUWLHHQVRQWHPSVG·XQHGHVUDUHVIHPPHV
GpFRUpHVGHODOpJLRQG·KRQQHXU$XWRGLGDFWHHOOHHVW
HQWUpHDX&156GDQVOHFHUFOHWUqVIHUPpGHVFKHU
FKHXUV
3RXUWRXWFHODLOPHSDUDLVVDLWLQGLVSHQVDEOHGHVDOXHU
FHWWHJUDQGH'DPHGH0DLOKDF
$X UHYRLU 2GHWWH PHUFL SRXU WRXW 0DLOKDF QHW·RX
EOLHUDMDPDLV
/HPDLUH
*pUDUG6FKLYDUGL
/DSLVFLQHHVWRXYHUWH
'HX[ QRXYHOOHV SHUVRQQHV YRXV DFFXHLOOH
URQW (ULF*DUFLD PDvWUH QDJHXU VDXYH
WHXU YHQX GH OD UpJLRQ SDULVLHQQH HW
*DsOOH3LERXOHDXTXLDUHSULVODEXYHWWH
HQPLFURHQWUHSULVHDSUqV/HV&KHYDOHWV
0DLOKDFRLV%RQQHVDLVRQjWRXVOHVGHX[
/DSLVFLQHHVWRXYHUWHMXVTX·DXDR€WGX
PDUGLDXGLPDQFKHKjK
(QWUpHLQGLYLGXHOOH¼MRXU
&DUWHHQIDQWUpVLGHQW¼PRLV
&DUWHDGXOWHUpVLGHQW¼PRLV
&DUWHHQIDQWH[W¼PRLV
&DUWHDGXOWHH[W¼PRLV
3DUPL GH QRPEUHX[ pFULWV 2GHWWH D ODLVVp XQ
OLYUH ¶0DLOKDF HW VRQ KLVWRLUH· GDQV OHTXHO HOOH
UDFRQWH O·KLVWRLUH GHV eO\VLTXHV GDQV XQ VW\OH
FODLUHWFKDOHXUHX[DFFHVVLEOHjWRXV
(OOH V·DSSXLH VXU OHV YHVWLJHV GH 0DLOKDF SRXU
UDFRQWHUODJUDQGHHWODSHWLWHKLVWRLUHGHQRWUH
YLOODJH©&·pWDLWLO\DFLQTPLOOHDQVªHVWODSUH
PLqUH SKUDVH GH FH UpFLW j GpFRXYULU DX[ pGL
WLRQV(VPHUDOGDSKRWR'LVSRQLEOHHQPDLULH
3RXUGpFRXYULUOHWUDYDLOG·2GHWWHHWGH-HDQ
OHVIRXLOOHVUpDOLVpHVVXU0DLOKDFHWOH&D\OD
UHQGH]YRXVVXUOHVLWHGHODPDLULH
ZZZPDLULHPDLOKDFIU
(1%5()
/·pFROHKRUVOHVPXUV
/HV pOqYHV RQW PXOWLSOLp
OHV VRUWLHV HQ FHWWH ILQ
G·DQQpH VFRODLUH YLVLWH
GH OD IHUPH GH &HVVHQRQ
OH MXLQ SRXU O·pFROH GH
0DLOKDF FKDQWV HW GDQVHV
WUDGLWLRQQHOOHSRXUODIrWH
GH OD PXVLTXH j 3RX]ROV
OHMXLQRXHQFRUHFODV
VH YHUWH j 3RUW %DUFDUqV
SRXU OHV FODVVHV GH 3RX
]ROV
/DFRXUVH6XG0LQHUYRLVH
TXL GHYDLW UpXQLU OHV pFR
OHV GX FDQWRQ VXU OH YLOOD
JH GH 3RX]ROV D pWp DQ
QXOpH j GHX[ UHSULVHV HQ
UDLVRQ G·XQ WHPSV SOX
YLHX[ &H VHUD SDUWLH UH
PLVHSRXUO·DQSURFKDLQ
/HFWXUHV HVWLYDOHV j OD
ELEOLRWKqTXH
/HV $PLV GHV /LYUHV RQW
UHQRXYHOp OHV DERQQH
PHQWVGHYRWUHELEOLRWKq
TXH PXQLFLSDOHHW DMRXWp
XQ QRXYHDX PDJD]LQH
SRXU OHV DQV $YHF
O·DFFRUGGHVHQVHLJQDQWHV
ODELEOLRWKqTXHSDUWLFLSHUD
DX FRQFRXUV GH OHFWXUH
/HV,QFRUUXSWLEOHV
'H QRXYHDX[ OLYUHV HQ
JURV FDUDFWqUHV GHYUDLHQW
UHMRLQGUH OHV UD\RQQDJHV
SRXU YRV OHFWXUHV HVWLYD
OHVWDQGLVTXHOHSURFKDLQ
SDVVDJH GX %LEOLREXV HVW
SUpYX OH VHSWHPEUH /D
ELEOLRWKqTXH HVW RXYHUWH
FKDTXH VDPHGL GH K j
KIDFHjOD3RVWH
/HV$PLVGHV/LYUHV
VRXKDLWHQW
SURSRVHUXQHQRXYHOOH
SHUPDQHQFHDILQG·DF
FXHLOOLUOHV0DLOKDFRLV
jGHVKHXUHVSOXVSUD
WLTXHVSRXUHX[
PHUFLGHQRXVIDLUH
SDUWGHYRV
SURSRVLWLRQV
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
&+$17,(5
5pIHFWLRQGHODWRLWXUHGHO·pJOLVH
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞ ĐŚŽŝdž ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĂŶƚ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵdž ƐƵƌ ůĞ ƚŽŝƚ ĚĞ
ů͛ĠŐůŝƐĞ͕ůĞŵĂŝƌĞƚŝĞŶƚăƉƌĠĐŝƐĞƌ͗
ͨYƵĂŶĚ ũ͛Ăŝ ŽďƚĞŶƵ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĐŽŶƐĞŝů
ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ
ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ ĐŽŵƉůğƚĞ ĚĞ ůĂ ƚŽŝƚƵƌĞ
ĚĞ ů͛ĠŐůŝƐĞ͕ ũ͛Ăŝ ĐŽŵŵĞŶĐĠ ƉĂƌ ĠƚƵĚŝĞƌ
ůĞ ĐŽƸƚ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌĂǀĂƵdž͕ ůĞƵƌ ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ
ůĞďƵĚŐĞƚĐŽŵŵƵŶĂůĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŵŽĚĂͲ
ůŝƚĠƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƚĞůĐŚĂŶƚŝĞƌ͘
:͛ĂŝĠƚĂďůŝăƚŝƚƌĞŐƌĂĐŝĞƵdž;ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌĚĞ
ƉĂLJĞƌ ϯ ă ϰ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ĚĞ ĨƌĂŝƐ Ě͛ĂƌĐŚŝͲ
ƚĞĐƚĞͿ ƵŶ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵdž ă ĞĨĨĞĐͲ
ƚƵĞƌĞƚũ͛ĂŝĠƚĂďůŝƵŶĚĞǀŝƐĚ͛ƵŶŵŽŶƚĂŶƚ
ĚĞϴϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐdd͘
ŽŵŵĞůĂůŽŝŶŽƵƐLJŽďůŝŐĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐ
ĐŽŶƚĂĐƚĠ ĐŝŶƋ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ
ĚĂŶƐůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞƚŽŝƚƵƌĞ͘dƌŽŝƐŶŽƵƐ
ŽŶƚ ƌĠƉŽŶĚƵ͕ ĚĞƵdž ŶĞ ŶŽƵƐ ŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶͲ
ǀŽLJĠĚĞĚĞǀŝƐ͘
WŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ůĞŵŽŶƚĂŶƚ
ĚƵĚĞǀŝƐƐ͛ĠůĞǀĂŝƚăϴϭϵϳϴ͕ϳϮĞƵƌŽƐdd͘
WŽƵƌůĂĚĞƵdžŝğŵĞ͕ϯϲϵϲϯ͕ϱϳĞƵƌŽƐdd͘
ƚůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞ͗ϴϯϯϳϯ͕ϭϮdd͘
ĂŶƐ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ Žƶ͕ ĂƉƌğƐ ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĚĞƐŽĨĨƌĞƐĚĞƉƌŝdž͕ŝůĞƐƚĂƉƉĂƌƵƋƵĞů͛ĞŶͲ
ƚƌĞƉƌŝƐĞŶΣϮƌĠƉŽŶĚĂŝƚăŶŽƚƌĞĚĞŵĂŶĚĞ
ĞƚŽĨĨƌĂŝƚƚŽƵƚĞƐůĞƐŐĂƌĂŶƚŝĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵ
ĚĞƐ ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͖ ůĂ ůŽŝ ŶŽƵƐ ŽďůŝŐĞ ă
ƉƌĞŶĚƌĞůĞŵŽŝŶƐĚŝƐĂŶƚ͘
Ğ ƉůƵƐ͕ ĐĞƚƚĞ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ͲĨĂŝƐĂŶƚ ƉĂƌƚŝĞ
ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ Ğƚ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ƐŝͲ
ŐŶĂƚƵƌĞ ĚƵ dƌĂŝƚĠ ĚĞ DĂĂƐƚƌŝĐŚƚͲ Ă ůĞƐ
ŵġŵĞƐĚƌŽŝƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƌĞăƚŽƵͲ
ƚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͘
ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĞŐĂŝƚĠĚĞĐƈƵƌƋƵĞũ͛ĂŝĚƸ
ĂĐĐĞƉƚĞƌƋƵĞĐĞƐŽŝƚƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŶŽŶ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ƋƵŝ ƌĠĂůŝƐĞ ĐĞƐ ƚƌĂǀĂƵdž͘ sŽƵƐ
ĂǀĞnjŝĐŝůĂƉƌĞƵǀĞĚĞŵŽŶĐŽŵďĂƚĐŽŶƚƌĞ
ů͛hŶŝŽŶ ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ ĐŽŶƚƌĞ ƐĞƐ ƚƌĂŝƚĠƐ
ƋƵŝ ƌƵŝŶĞŶƚ ďŽŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
/HFKDQWLHUHVWSUHVTXHDUULYpjVRQWHUPH
LOUHVWHjGpPRQWHUO·pFKDIDXGDJH
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͘ Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ŚĠůĂƐ ƋƵ͛ƵŶ ĚĠďƵƚ
ĐĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĂLJƐ ă ůĂ ŵĂŝŶ Ě͛ƈƵǀƌĞ
ƐŽƵƐ ƉĂLJĠĞ Ğƚ ĂƵdž ĐŚĂƌŐĞƐ ŝŶĞdžŝƐƚĂŶƚĞƐ
ǀŽŶƚĂƌƌŝǀĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞƵŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶͲ
ŶĞ͘
:Ğ ƚĞŶĂŝƐ ă ƉƌĠĐŝƐĞƌ ƋƵĞ ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ ĚĞ
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌĂǀĂƵdž ĚĞ
ƚŽŝƚƵƌĞ ĠƚĂŝƚ ĐŽŶŶƵĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ
ĐŽŶƐĞŝů ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ EŽƵƐ ĞŶ ĂǀŝŽŶƐ ĚĠͲ
ďĂƚƚƵ͘ĞƌƚĞƐ͕ŶŽƵƐĂƵƌŝŽŶƐƉƵĂĐĐĞƉƚĞƌ
ůĞĚĞǀŝƐůĞƉůƵƐĚŝƐĂŶƚ͕ŵĂŝƐŝůĂƵƌĂŝƚĨĂůůƵ
ƉƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĐŚŽŝdž ĂƵͲ
ƉƌğƐ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ŶŽƵƐ ĂƵͲ
ƌŝŽŶƐƌŝƐƋƵĠĚ͛ġƚƌĞĂƚƚĂƋƵĠƐĂƵƚƌŝďƵŶĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƉŽƵƌƐĠŐƌĠŐĂƚŝŽŶĞƚĨĂǀŽƌŝͲ
ƚŝƐŵĞ͘
:ĞƚĞƌŵŝŶĞƌĂŝĐĞƚƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶǀŽƵƐ
ƌĂƉƉĞůĂŶƚ ƋƵĞ ůĂ ŵĂŝƌŝĞ͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ
ŵŽŶ ďƵƌĞĂƵ͕ ĞƐƚ ŽƵǀĞƌƚĞ ƉŽƵƌ ǀŽƵƐ ŝŶͲ
ĨŽƌŵĞƌ Ğƚ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ǀŽƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂͲ
ƚŝŽŶƐͩ͘
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
(1%5()
/H SODQ FDGDVWUDO
QDSROpRQLHQGH
0DLOKDF D OD FKDQFH GH
SRVVpGHUOHSODQFDGDVWUDO
GH &HOD IDLW GRQF
DQV TXH 1DSROpRQ D
REOLJp WRXWHV OHV FRPPX
QHV j VH GRWHU G·XQ SODQ
FDGDVWUDOSUpFLV
1RXV DYRQV UHWURXYp OH
Q{WUH GDQV OH JUHQLHU GH
O·DQFLHQQH PDLULH DEDQ
GRQQp j VRQ WULVWH VRUW
VRXPLV j WRXWHV VRUWHV
G·LQWHPSpULHV URQJp SDU
OHV VRXULV GLVORTXp SDU
OHVHDX[GHSOXLH
$SUqV O·DYRLU UpFXSpUp HW
PLV HQ OLHX V€U QRXV
DYRQV GpFLGp FRPPH
QRXV O·DYLRQV GpMj pFULW
GH OH UHVWDXUHU &·HVW IDLW
GHSXLV OH DYULO GDWH j ODTXHOOH QRXV O·D
YRQV UpFXSpUp QHWWR\p
UpSDUpUHVWDXUp
&·HVWXQHSDUWLHGHQRWUH
SDWULPRLQHGHQRWUHSDV
Vp TXL D UHWURXYp XQH
VHFRQGHYLH8QHPDQLqUH
G·DYDQFHUGDQVO·DYHQLUHQ
V·DSSX\DQWVXUOHSDVVp
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͗
ĚĞƵdžĐŽŵƉƚĞƐŝŶĂĐƚŝĨƐ
'HX[ DVVRFLDWLRQV ²O·$6
3RX]ROV0DLOKDF HW OH
&OXEGHO·$PLWLpQHIRQF
WLRQQHQW SOXV PDLV RQW
WRXMRXUV OHXU FRPSWH
EDQFDLUHHQDFWLYLWp
/HXUV UHOHYpV GH FRPSWH
DUULYHQWHQPDLULH
/H PDLUH D SURSRVp DX
FRQVHLO PXQLFLSDO GH VH
UHQVHLJQHUVXUOHVGpPDU
FKHV DGPLQLVWUDWLYHV SRV
VLEOHV DILQ G·LQWHUYHQLU
DYDQWTXHFHVFRPSWHVQH
VH UHWURXYHQW GpELWHXUV
VXLWH DX[ GLYHUV SUpOqYH
PHQWV SRXU IUDLV EDQFDL
UHV
$662&,$7,21
/HV¶$UWVGDQVODUXH·HQILQVRXVOHVROHLO
3RXU XQH IRLV OD SOXLH Q·pWDLW SDV DX
UHQGH]YRXV 8Q FLHO OXPLQHX[ D DF
FRPSDJQp OHV EpQpYROHV GHV &KHYDOHWV
0DLOKDFRLV GDQV OD PLVH HQ SODFH
OH PDL GH FHWWH PDQLIHVWDWLRQ FXOWX
UHOOH
/HV DPDWHXUV GH OD VHFWLRQ SKRWR GHV
&KHYDOHWV0DLOKDFRLVRQWSUpVHQWpOHXUV
SKRWRVUpDOLVpHVWRXWDXORQJGHO·DQQpH
VXUOHWKqPH¶/LJQHV HW DUFKLWHFWX
UHV· (Q $ HW $ OHV WLUDJHV SDSLHU
H[SRVpVHQPDLULHHWjODVDOOHGHVIrWHV
RQW VpGXLW OHV YLVLWHXUV 3OXVLHXUV DUWLV
WHV RQW WHQX XQ VWDQG ELMRX[ FUpDWLIV
SHLQWXUH j EDVH GH SDSLHU GH VRLH RX
HQFRUHFROODJHVVXUERLV
7URLV SHLQWUHV RQW SDUWLFLSp DX
FRQFRXUV GH SHLQWXUH WDQGLV TXH OH
FRQFRXUV SKRWRV Q·D DWWLUp DXFXQ DPD
WHXU (Q ILQ GH MRXUQpH OD SUpVLGHQWH
6DQGULQH/DPDUTXHDUHPLVOHVSUL[DX[
KHXUHX[JDJQDQWVHQSUpVHQFHGXPDL
UHHWGHPHPEUHVGXFRQVHLOPXQLFLSDO
1RXYHDXXQSKRWRJUDSKHSURIHV
VLRQQHOGRQQHGHVFRXUVj0DLOKDF
/HFOXESKRWRVHUHVWUXFWXUH'HSXLVOH
MXLQ GHV FRXUV GH SKRWRV GH K j K
VRQW DQLPpV SDU -HDQ0LFKHO 1ROOHYHDX[
SKRWRJUDSKH SURIHVVLRQQHO GH 6DOOqOHV
G·$XGHFKDTXHMHXGLjKVDOOHGXUH]
GHFKDXVVpHGHOD0DLVRQ0DUDYDO3KRWRV
GH YR\DJH SRUWUDLW SD\VDJH RX PDFUR
IRQW SDUWLH GHV VpDQFHV SURSRVpHV
DGKpVLRQ½DQ
0DLOKDFFpOqEUHODPXVLTXH
/H&RPLWpGHVIrWHVHQSDUWHQDULDWDYHFOHFDIp¶/H0DLOKDF·DRUJDQLVpODIrWHGHOD
PXVLTXH OH YHQGUHGL MXLQ DYHF OHV JURXSHV /R%DUJHRWV
/HV )ULQJXHV HQ %RX
OH«HWGHVLQYLWpVPDLOKDFRLVSKRWRGHGURLWH
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
0e02,5(
,OpWDLWXQHIRLVTXHOTXHSDUWGDQVOHVXG«
3DUFHWWHOHWWUHDGUHVVpHjOD&RP·PDLUH6WpSKD
QLH D VRXKDLWp RIIULU XQ MROL FDGHDX j VD PDPLH
&ODXGLQH *LOEHUW-DFTXHW OD SXEOLFDWLRQ GH O·KLV
WRLUHTXLO·DFRQGXLWHj0DLOKDFSHQGDQWODJXHUUH
´&KDUOHURLPDL
'HX[ IDPLOOHV IX\DLHQW QXLWDPPHQW OH 3D\V 1RLU VRXV OHV
ERPEDUGHPHQWVHQQHPLV$ERUGG
XQHFLWURsQFKDU
JpH j EORF XQ PDWHODV KLVVp VXU OH WRLW PD JUDQGPqUH
&ODXGLQH -DFTXHW GL[KXLW DQV DFFRPSDJQpH GH VHV SDU
HQWV *HRUJHV HW -HDQQH -DFTXHW%UDVVHXU GH VHV RQFOHV
HWWDQWHV9DOP\HW(PPD-DFTXHW%UDVVHXUHWGHVDJUDQG
PqUHSDWHUQHOOH+HUPLQD%UDVVHXUTXLWWDLWVDWHUUHQD
WDOHYHUVODJUDQGHLQFRQQXH9RXVO
DXUH]FRPSULVGHX[
IUqUHVDYDLHQWpSRXVpGHX[VRHXUV
,OV
DJLVVDLWSRXUFHWWHWULEXGHUHMRLQGUH3DULVRXQHID
PLOOHDPLH GHSXLVOD JXHUUHDXUDLWSXOHVDFFXHLOOLU
0DLVFRQWUDLQWHWIRUFpG
HPSUXQWHUOHVFKHPLQVGHFDP
SDJQH IDFH DX[ EDUUDJHV VXU OD URXWH GH 0RQV OH FODQ
]LJ]DJDQW VXU OHV URXWHV GH )UDQFH VH UHWURXYD ODUJXp j
1DUERQQH ,OV pWDLHQW OHV SUHPLHUV UpIXJLpV EHOJHV DYDQW
O
DIIOXHQFH
0DJUDQGPqUHVpMRXUQDGDQVXQDSSDUWHPHQWOHORQJGX
FDQDO GH OD 5RELQH FRPSWDQW WUHL]H SLqFHV HW TXDWRU]H
PLURLUVSDUDQWOHVPXUV PH SUpFLVDLWHOOHHQFRUHUpFHP
PHQWDYHFILHUWp
$SUqVXQHVHPDLQHOHVDXWRULWpVDXGRLVHVVLOORQQqUHQWOHV
UXHVGH1DUERQQHVFDQGDQWGDQVOHXUSRUWHYRL[ODUpRU
JDQLVDWLRQ SUpYXH SRXU OHV UpIXJLpV EHOJHV 0HV DwHX[
pWDLHQWDWWHQGXVjKDXFDQDOGHOD5RELQHSRXUXQH
QRXYHOOH GHVWLQDWLRQ 0DLOKDF &HV GHX[ V\OODEHV
SURPHVVHV G
XQ VROHLO FHUWDLQ IXUHQW UDSLGHPHQW DFFRP
SDJQpHVGHKDXWVOHFRHXUORUVTXHPDJUDQGPqUHjO
DI
I€WGHTXHOTXHVGpWDLOVFRQFHUQDQWFHWWHQRXYHOOHGHVWLQD
WLRQ UHoXW FHWWH UpSRQVH G·XQH 1DUERQQDLVH OD ERXFKH
JULPDoDQWH
0DLOKDF"0rPHPRUWHMHQ
HQYRXGUDLVSDV
'RXFKHIURLGHVXUOHVDVSLUDWLRQVG
XQHMHXQHILOOHHQIOHXU
GDQVO
pFODWGHVDIUDvFKHXU«9RXVHQFRQYLHQGUH]
$X YRODQW GH OD FLWURsQ VRQ SqUH WHQWD OD JUDQGH
pFKDSSpHDGYLHQQHTXHSRXUUDHQHPSUXQWDQWFKHPLQV
GHYLJQHVHWDXWUHVUDLGLOORQVSRXUrWUHFRQVWDPPHQWUH
GLULJp SDU OHV DXWRFKWRQHV TXL OHV FUR\DLHQW SHUGXV YHUVODFRORQQHGHYRLWXUHVGHVUpIXJLpV
%UHI LO OHXU IDOOXW SOXV GH FLQT KHXUHV SRXU SDUFRXULU OHV
NLORPqWUHV TXL VpSDUHQW 1DUERQQH GH 0DLOKDF *URV
-HDQFRPPHGHYDQWLOVDUULYqUHQWOHVGHUQLHUVVXUODSODFH
GX YLOODJH R pWDLHQW DWWULEXpV OHV ORJHPHQWV &
HVW DLQVL
TX
RQFOH HW WDQWH WURXYqUHQW UHIXJH FKH] OHV %DXGLHU
&ODXGLQH HW VD JUDQGPqUH FKH] OHV )DEUH HW VHV SDU
HQWV FKH] OHV &DQDY\ &
pWDLW O
pSRTXH R SOXVLHXUV
JpQpUDWLRQV YLYDLHQW VRXV OH PrPH WRLW HW OD IDPLOOH &D
QDY\DXJUDQGFRPSOHWOHXUILWOHFDGHDXGHSDUWDJHUOHXU
LQWLPLWpGDQVOHXUVMRLHVHWOHXUVSHLQHV
0D JUDQ GPqUH
pYRTXDLW DXVVL OH
GRX[ VRXYHQLU G
XQH
SrFKH j O
pFUHYLVVH
GDQV OD PRQWDJQH
QRLUH DYHF /RXLV
-HDQ HW $QGUpH
&DQDY\ DLQVL TXH
0DULH /RXLVH TXL
pSRXVHUDLW ELHQW{W
-HDQ /D MRXUQpH
&ODXGLQH RXUODLW GHV
VHUYLHWWHVRXWUDYDLO
ODLW j OD YLJQH DYHF
0LFKHO$UOHWWH&DWKHULQH(PPDQXHO
$OH[DQGUH/RXLV/RXFND2OLYLHU6LPRQ
(PPDQXHOOH/XFLHQ'RPLQLTXH
$PpGpH%DSWLVWH(PLOLH
OHVMHXQHVGXYLOODJH6RQSqUHPHWWDLWVHVWDOHQWVG
pEpQLVWHDX
VHUYLFH GH OD FRPPXQDXWp GDQV XQ SHWLW DWHOLHU SUqV GH OD
FRRSpUDWLYHVRQRQFOHFHX[GHPpFDQLFLHQ
/HVGHX[JUDQGPqUHV &DQDY\HW%UDVVHXUFRXVDLHQWHQ
VHPEOH /D WULEX -DFTXHW%UDVVHXU FRQQXW DXVVL OHV UHWURX
YDLOOHVpPRXYDQWHVDYHF$QGUpFRXVLQJHUPDLQGHPDJUDQG
PqUH IUDvFKHPHQW GpPRELOLVp QRQ ORLQ GH 3DULV HW TXL ILW OD
URXWHjYpORSRXUUHMRLQGUHVRQFODQj0DLOKDF(WSXLVLOIXWj
QRXYHDX SRVVLEOH GH IUDQFKLU OD OLJQH GH GpPDUFDWLRQ &HOD
DQQRQoDLWXQUHWRXUDX3D\V
(WSRXUTXRLQHSDVUHVWHU"
0DLVWRXVLJQRUDLHQWO
DPSOHXUGHVGpJkWVFDXVpVSDUOHVERP
EDUGHPHQWV (W VL OH PDJDVLQ GHV PHXEOHV -DFTXHW pWDLW LQ
GHPQH"(QWRXUpVGHOHXUVDPLVPDLOKDFRLVLOVFDUHVVqUHQWOH
UrYHGHV
pWDEOLUGpILQLWLYHPHQWj0DLOKDFHWG
RFFXSHUODPDL
VRQ0DUDYDO
6HSWHPEUH&HIXWOHPRPHQWGHVDGLHX[
3HQDXGVLOVGLUHQWDXUHYRLU7RXWOHPRQGHpWDLWDXUHQGH]
YRXVVXUODSODFHGXYLOODJHOHFRHXUJURV,OVQHSRXYDLHQWVH
SURPHWWUH GH SURFKHV UHWURXYDLOOHV -
DL WURXYp GHV DPLV Oj
EDV,OVRQWpWpWHOOHPHQWFKLFVDYHFQRXVPHFRQILDLWHQFRUH
pPXH PD JUDQGPqUH 4XHOTXHV DQQpHV SOXV WDUG $GULHQ
&DQDY\HVW©PRQWpªUHQGUHYLVLWHjO
RFFDVLRQGHO
H[SRj
%UX[HOOHV HW SDU OD VXLWH PHV JUDQGVSDUHQWV VRQW
©GHVFHQGXVªj0DLOKDFORUVGHVpMRXUVGDQVOH0LGL
$SDUWLUGHPDJUDQGPqUHDQRXUULFHVDPLWLpVHWVRQ
DWWDFKHPHQW j FHWWH WHUUH HQ \ VpMRXUQDQW XQ PRLV HW GHPL
FKDTXHDQQpHSHQGDQWSOXVGHDQVSDUWLFLSDQWjGLYHUVHV
DFWLYLWpVGXYLOODJHFKRUDOH©/HVILOVG·DUJHQWªƒkJH«
6HVSHQVpHVYRQWDXMRXUG
KXLjWRXWHODIDPLOOH&DQDY\HWSDU
WLFXOLqUHPHQW j 0DULH/RXLVH HW -HDQ DYHF TXL HOOH VLOORQQD OD
UpJLRQ j OD GpFRXYHUWH GX SDWULPRLQH HW GHV ERQQHV WDEOHV
&
HVW DXVVL GH FKDOHXUHX[ UHPHUFLHPHQWV TX
HOOH DGUHVVH j
(OLDQH HW 3LHUUH )LO SRXUODJHQWLOOHVVHGHOHXUDFFXHLOHWOD
VROOLFLWXGH DYHF ODTXHOOH LOV O
RQW HQWRXUpH 'DQV WRQ MHX GH
FDUWH ERQQHPDPDQ 0DLOKDF IXW WD TXLQWH IOXVK UR\DOH
VRPPHWRXWH'DQVWRQFRHXUFHVGHX[V\OODEHVHQWRQQHQWOH
FKDQWGHODJQDFGDQVODODQJXHG
2F
3RXUWHVQRQDQWHSULQWHPSVXQHSODFHW
DWWHQGGDQVOD
&RPPDLUH%RQDQQLYHUVDLUHHWORQJXHYLHjWRLµ
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
(1%5()
-HX[GHEDOORQV
6XLWHDX[UpFODPDWLRQVGH
SOXV HQ SOXV QRPEUHXVHV
GH FLWR\HQV JrQpV SDU
OHEUXLWVRXUGGHVEDOORQV
UHERQGLVVDQW
FRQWUH
OHV PXUV GHV PDLVRQV
OHV GpJkWV FDXVpV DX[
IOHXUV GpFRUDQW OHXUV GH
YDQWVGHSRUWHVOHVLQVXO
WHVSURIpUpHVDX[SHUVRQ
QHV kJpHV OH PDLUH GH
PDQGHDX[SDUHQWVGHQH
SDV ODLVVHU OHXUV HQIDQWV
MRXHUVHXOVDXEDOORQGDQV
OD UXH /H VWDGH HVSDFH
YHUWGpGLpHWSURWpJpGHV
YRLWXUHV HVW OH VLWH LGpDO
SRXUFHW\SHG·DFWLYLWp
(PEDXFKHVDLVRQQLqUH
(Q YXH GH IDLUH IDFH DX[
WUDYDX[ VDLVRQQLHUV LP
SRUWDQWV TXL FRwQFLGHQW
DYHF OHV FRQJpV HVWLYDX[
GHVHPSOR\pVPXQLFLSDX[
OD PXQLFLSDOLWp D GpFLGp
G·HPEDXFKHUXQHSHUVRQ
QH SRXU UHQIRUFHU O·pTXL
SHPXQLFLSDOH8QHRIIUH
GH SRVWH D pWp IDLWH HW
O·pWXGH GHV FDQGLGDWXUHV
UHoXHV HQ PDLULH D GpVL
JQp.HYLQ*RPH]DQV
3RXU XQH GXUpH G·XQ
PRLV j UDLVRQ GH K
SDUVHPDLQHLOSDUWLFLSHUD
jO·HQWUHWLHQGXYLOODJH
>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞĐĂŶĐĞƌ
/H FRPLWp GX FDQWRQ GH
*LQHVWDV HW VHV HQYLURQV
SRXUODOXWWHHWODUHFKHU
FKH FRQWUH OH FDQFHU D
RUJDQLVp VD FROOHFWH DQ
QXHOOH j 0DLOKDF OH HW
MXLQ/HSUpVLGHQW0D[
)DXUH LQIRUPH TX·XQH
VRUWLH DX FHQWUH KRVSLWD
OLHU 9DO G·$XUHOOH FHQWUH
UpJLRQDO GH OXWWH FRQWUH
OH FDQFHU DXTXHO VRQW UH
YHUVpV OHV GRQV HVW SUp
YXH OH VHSWHPEUH
5HQV 0PH 6LJQRUHO RX
0PH$QWRQ
6&587,1
eOHFWLRQVSUpVLGHQWLHOOHVHWOpJLVODWLYHV
>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚ'ĠƌĂƌĚ^ĐŚŝǀĂƌĚŝ͗
ͨ WĞƌŵĞƚƚĞnjͲŵŽŝ ĚĞ ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ ĞŶ ŵŽŶ
ŶŽŵ Ğƚ ĐĞůƵŝ ĚĞ ŵĂ ĐŽůŝƐƚŝğƌĞ sĠƌŽŶŝƋƵĞ
WƵŝŐ͕ ůĞƐ ϭϮϭ ĠůĞĐƚĞƵƌƐ ĚĞ DĂŝůŚĂĐ ƋƵŝ
ŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌŶŽƵƐůŽƌƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌƚŽƵƌ
ĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ͘ĞƚƚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞ
ĚĠŵŽŶƚƌĞ ƋƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ ĐŽŵƉƌŝƐ ůĞ ƐĞŶƐ ĚĞ
ŶŽƚƌĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ ĂdžĠĞ ƐƵƌůĂ ǀĠƌŝƚĠ ĚĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ ƚƌŽƵͲ
ǀŽŶƐ͕ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐŐƌĂǀĞƐăǀĞŶŝƌĞƚůĞƐƐŽͲ
ůƵƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƉŽƵƌƌŝŽŶƐ ĂƉƉŽƌƚĞƌ
ƉŽƵƌ ŶŽƵƐ ƐŽƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂͲ
ƋƵĞůůĞŶŽƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŶŽƵƐŽŶƚŵŝƐĚĞƉƵŝƐ
ƚƌĞŶƚĞ ĂŶƐ͘ >Ğ ƌĠǀĞŝů ǀĂ ġƚƌĞ ĚŽƵůŽƵƌĞƵdž
ƉŽƵƌ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĞŶƚƌĞ ŶŽƵƐ͕ ƌĞƐƚŽŶƐ
ƐŽƵĚĠƐ͕ŝůǀĂĨĂůůŽŝƌĨĂŝƌĞĨĂĐĞ͗ĨĂĐĞăŶŽͲ
ƚƌĞ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĂƵ 'ƌĂŶĚ EĂƌďŽŶŶĞ͕ĨĂĐĞ
ĂƵ ŶŽƵǀĞĂƵ ƚƌĂŝƚĠ ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ ĨĂĐĞ ĂƵdž
ŶŽƵǀĞĂƵdžŝŵƉƀƚƐͩ͘
(OHFWLRQOpJLVODWLYH3UHPLHUWRXU
/HV UpVXOWDWV SRXU OD FRPPXQH GH 0DLO
KDFVRQWLQVFULWVYRWDQWVEXO
OHWLQVQXOV
6FKLYDUGL*pUDUG32,
3HUH]-HDQ&ODXGH36
5REHUW0RULR)1
0RQLTXH%RRQHQ803
&KULVWLQH6WKpPHU((/9
5RVLQH&KDUOXW)URQWGH*DXFKH
,VDEHOOH)LOORQ0RGHP
/DXUHQW$VODQ/LJXHGX0LGL
$QGUp=XOLDQL
/DUpVLVWDQFHF
HVWPDLQ
WHQDQW
/XFLOH(O+HGUL/XWWHRXYULqUH
'HX[LqPHWRXU
LQVFULWVYRWDQWVEODQFV
-HDQ&ODXGH3pUH]36YRL[
5REHUW0RULR)1YRL[
(OHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHSUHPLHUWRXU
ϯϱϲŝŶƐĐƌŝƚƐ͕ϯϭϯǀŽƚĂŶƚƐ͕ϰďůĂŶĐƐ͘
&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞ͗ϭϬϱ
DĂƌŝŶĞ>ĞWĞŶ͗ϴϭ
EŝĐŽůĂƐ^ĂƌŬŽnjLJ͗ϰϲ
:ĞĂŶͲ>ƵĐDĠůĞŶĐŚŽŶ͗ϯϰ
&ƌĂŶĕŽŝƐĂLJƌŽƵ͗Ϯϯ
EŝĐŽůĂƐƵƉŽŶƚŝŐŶĂŶ͗ϲ
ǀĂ:ŽůLJ͗ϲ
WŚŝůŝƉƉĞWŽƵƚŽƵ͗ϱ
EĂƚŚĂůŝĞƌŚƚĂƵĚ͗ϯ
:ĂĐƋƵĞƐŚĞŵŝŶĂĚĞ͗Ϭ
(OHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHVHFRQGWRXU
/ŶƐĐƌŝƚƐ͗ϯϱϲ͕ǀŽƚĂŶƚƐ͗ϯϭϭ͘
&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞ͗ϭϲϳ
EŝĐŽůĂƐ^ĂƌŬŽnjLJ͗ϭϮϬ
ůĂŶĐƐĞƚŶƵůƐ͗Ϯϰ͘
5pVXOWDWVjUHWURXYHUVXUOHVLWHLQWHUQHWGqV
OHVRLUGHVpOHFWLRQVZZZPDLULHPDLOKDFIU
/21*(9,7e
,OIDLWERQYLYUHj0DLOKDF
© 1DWXUH SD\VDJHV VROHLO
WUDQTXLOOLWpHWPRGHGHYLH
VHPEOHQW DYRLU XQH DFWLRQ
EpQpILTXH VXU QRWUH
YLH
3RXU SUHXYH OD ORQJpYLWp
GH EHDXFRXS GH QRV
FRQFLWR\HQV GRQW MH PH
VXLV DPXVp GH OLVWHU OHXU
EHO kJH DXGHOj GH DQV
7RXW G·DERUG PRQVLHXU
/RXLV &DQDY\ QRWUH
GR\HQ DYHF DQV GHV
FHQGDQWG·XQHYLHLOOHIDPLO
OH PDLOKDFRLVH 0DGDPH
6X]DQQH 0D]HW pSRXVH
6LJQRUHODQV0RQVLHXU
( P L O H 0 R O L Q L H U DQV PRQVLHXU )UpGpULF
6FKXVWHU DQV PDGDPH
/RXLVH%DUEHpSRXVH*LXOL
DQV0DGDPH3DXOH&DO
OH pSRXVH 6LFDUG DQV
0RQVLHXU+HQUL%RXVTXHW
DQV 0DGDPH /RSH]
0DULH7KpUqVH pSRXVH
$TXLOLQD HW PRQVLHXU
-RVHSK7ULOOHVDQV
$YHF OH FRQVHLO PXQLFLSDO
QRXV OHXU VRXKDLWRQV XQH
ORQJXHYLHSDUPLQRXVª
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
(1%5()
/D VDFULVWLH PLVH DX[
QRUPHV
/·LQVWDOODWLRQ pOHFWULTXH
GHODVDFULVWLHGHO·pJOLVHD
pWp UHIDLWH HW PLVH DX[
QRUPHV &HFL SHUPHWWUD
DX[ IRUDLQV GH VH EUDQ
FKHU HQ WRXWH VpFXULWp
ORUVGHOHXUYHQXHSRXUOD
IrWH ORFDOH FKDTXH GpEXW
G·DQQpH
5XJE\%60
/·DVVRFLDWLRQ GH UXJE\ GX
%DVVLQ 6XG 0LQHUYRLV D
VROOLFLWp SDU FRXUULHU XQH
VXEYHQWLRQ j OD PDLULH GH
0DLOKDF /H FRQVHLO PXQL
FLSDO DSUqV HQ DYRLU Gp
EDWWX D GpFLGp GH QH SDV
GRQQHU VXLWH j FHWWH GH
PDQGH XQH VXEYHQWLRQ
H[FHSWLRQQHOOH GH HXURVD\DQWGpMjpWpDWWUL
EXpH O·DQ GHUQLHU SRXU
YHQLU HQ DLGH j FHWWH DV
VRFLDWLRQ
)rWHGXWHUURLU
/HVDPHGLMXLQOHFRPL
Wp GHV IrWHV D RUJDQLVp OH
0DUFKp GHV SURGXFWHXUV
HWGXWHUURLU
&HWWHGHX[LqPHpGLWLRQD
UpXQL GHV SURGXFWHXUV
ORFDX[ YLQ pEpQLVWHULH
VDQWRQV PLHO VFXOSWXUH
SkWLVVHULHV HW ELqUHV DX
GRLVHV GHV DQLPDWLRQV
SRXU OHV HQIDQWV DLQVL
TX·XQ VWDQG SURSRVp SDU
OHV SKRWRJUDSKHV GH O·DV
VRFLDWLRQ /HV &KHYDOHWV
0DLOKDFRLV SRUWUDLWV H[
SRVLWLRQ WLUDJH SKRWR
8QUHSDVDUpXQLOHVKDEL
WDQWV VXU OD SODFH GH OD
IRQWDLQH HQ VRLUpH DYHF
XQHDQLPDWLRQPXVLFDOH
1XPpURVXWLOHV
*HQGDUPHULH
3RPSLHUV
6DPX
1XPpURG·XUJHQFHV
&DUWH GH FUpGLW SHUGXH
RXYROpH
$1(&'27(
/HV7UXPSHWDwUHV
([WUDLW G·XQ DQFLHQ DU
WLFOH GH MRXUQDO FRP
PXQLTXp SDU OD IDPLOOH
*RPH] ,O UHODWH OHV
DQQRQFHV GHV DPEX
ODQWVGDQV0DLOKDF
© ­ 0DLOKDF SD\V GH O·ROL
YLHU XQH QRXYHDXWp &·HVW XQH GDPH 0DULH
-HDQQH*RPH]TXL«SDU
OH (OOH HVW QpH j 2XSLD D
DQV HW GpWLHQW O·RUJDQH
GH OD PXQLFLSDOLWp GHSXLV
ELHQTX·HOOHVRLWHP
SOR\pH GH PDLULH GHSXLV
&¶HVWTXHVRQpSRX[9LF
WRU *RPH] pWDLW O·DSSDUL
WHXUGXWHPSVGXWDPERXU
HW GH OD WURPSHWWH 0PH
*RPH] HOOH V·RFFXSDLW GH
O·HQWUHWLHQ GHV pFROHV GX
EDVVLQ VHUYDLW pJDOHPHQW
GHWpOpJUDSKLVWH
/H FKRL[ GHV GLVTXHV DF
FRPSDJQDQW OHV SXEOLFD
WLRQV UHOqYH GH O·DQDU
FKLH« $LQVL FRPPH SDU
XQIDLWH[SUqVFHVRQWGHV
PDUFKHVPLOLWDLUHVTXLYRL
VLQHQW DYHF O·RIIUH GH YHQ
WH SRXU OH YLQ« HW SDV
Q·LPSRUWH OHVTXHOOHV ©/HV$IULFDLQVª«HW©/D
0DUFKH GH OD H '% ª
GHV WLWUHV TXL SDUOHQW V·LOV
QH IUDSSHQW SDV VXUWRXW
GDQV OD FRQMRQFWXUH SUp
VHQWH
/D © 0DUVHLOODLVH ª HVW j
O·KRQQHXU FRPPH LO VH
GRLW OHV MRXUV GH IrWHV j
FDUDFWqUHQDWLRQDO
/HVPDUFKDQGVGHOpJXPHV
VR QW SUpFpGpV GHV
© 0DUFKpV GH 3URYHQFH ª
TXL DVVXUHURQW O·pWHUQLWp j
*LOEHUW %pFDXG OHV YHQ
GHXUV GH WLVVXV GH © 3DULV
WX P·DV SULV GDQV WHV
EUDVªG·(QULFR0DFLDV
/·LQGLFDWLI GX SRLVVRQQLHU
HVW©4XDQGOHVROHLOpWDLW
Oj ª FHOXL GX YRODLOOHU
©6DOXWOHVFRSDLQVªFHOXL
GX FLQpPD © /H MRXU OH
SOXV ORQJ ª OD ERXFKHULH
FKHYDOLQH © /H WUDLQ GH
QXLWªGH3pWXOD&ODUNRQ
QHYRLWSDVOHUDSSRUWPDLV
FRQYHQRQVHQFHWWHIDQWDL
VLHHVWGXPHLOOHXUDORLª
'XFLQpPDj0DLOKDF"
/·DUWLFOH IDLW UpIpUHQFH DX[ VpDQFHV GH FLQpPD TXL
DYDLHQWOLHXGDQVOHVDQQpHV·jO·DQFLHQFDIpGHOD
UXH'URLWH8QKDELWDQWGH0DLOKDFSXLVSOXVWDUGGH
6DOOqOHVPHWWDLWVRQPDWpULHOjGLVSRVLWLRQOHVPHUFUH
GL VRLUV SDV G·pFROH OH MHXGL HW OH GLPDQFKH DSUqV
PLGL3URMHWpVVXUXQJUDQGGUDSEODQFOHVILOPVpWDLHQW
GHVWLQpVDX[HQIDQWVRXjOHXUVSDUHQWV
3pWDQTXH0DLOKDFV·LOOXVWUHVXUVHVWHUUHV
$X FRQFRXUV FKDOOHQJH
1DQRXO·pTXLSHPDLOKDFRL
VH &\ULO %RXLVVHW HW -HDQ
%DUWKH] EDW HQ ILQDOH *LO
EHUW $PLHO HW *LOOHV &D
YD\HGH&DVWHOQDXG·$XGH
/H FRQFRXUV FRPSOpPHQ
WDLUH HVW UHPSRUWp SDU
O·pTXLSH PDLOKDFRLVH FRP
SRVpH GH 5pP\ .DLVHU HW
;DYLHU$EDG
/HPDLOH320UHFHYDLW
GHV VDFV GH VSRUWV HWWHH
VKLUWVGHVPDLQVGH)UDQFL
QH 6FKLYDUGL FRQVHLOOqUH
JpQpUDOH8QGRQGHVWLQpj
FRPSHQVHU OD GRWDWLRQ
DQQXHOOH TXL Q·DYDLW SX
rWUH YHUVpH FRPPH OHV
DQQpHVSUpFpGHQWHV
/DUHPLVHGXWURSKpH
1DQRXSDUVRQSqUH
*X\'RXDUFKH
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
(1%5()
-HX[GHEDOORQV
6XLWHDX[UpFODPDWLRQVGH
SOXV HQ SOXV QRPEUHXVHV
GH FLWR\HQV JrQpV SDU
OHEUXLWVRXUGGHVEDOORQV
UHERQGLVVDQW
FRQWUH
OHV PXUV GHV PDLVRQV
OHV GpJkWV FDXVpV DX[
IOHXUV GpFRUDQW OHXUV GH
YDQWVGHSRUWHVOHVLQVXO
WHVSURIpUpHVDX[SHUVRQ
QHV kJpHV OH PDLUH GH
PDQGHDX[SDUHQWVGHQH
SDV ODLVVHU OHXUV HQIDQWV
MRXHUVHXOVDXEDOORQGDQV
OD UXH /H VWDGH HVSDFH
YHUWGpGLpHWSURWpJpGHV
YRLWXUHV HVW OH VLWH LGpDO
SRXUFHW\SHG·DFWLYLWp
(PEDXFKHVDLVRQQLqUH
(Q YXH GH IDLUH IDFH DX[
WUDYDX[ VDLVRQQLHUV LP
SRUWDQWV TXL FRwQFLGHQW
DYHF OHV FRQJpV HVWLYDX[
GHVHPSOR\pVPXQLFLSDX[
OD PXQLFLSDOLWp D GpFLGp
G·HPEDXFKHUXQHSHUVRQ
QH SRXU UHQIRUFHU O·pTXL
SHPXQLFLSDOH8QHRIIUH
GH SRVWH D pWp IDLWH HW
O·pWXGH GHV FDQGLGDWXUHV
UHoXHV HQ PDLULH D GpVL
JQp.HYLQ*RPH]DQV
3RXU XQH GXUpH G·XQ
PRLV j UDLVRQ GH K
SDUVHPDLQHLOSDUWLFLSHUD
jO·HQWUHWLHQGXYLOODJH
>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞĐĂŶĐĞƌ
/H FRPLWp GX FDQWRQ GH
*LQHVWDV HW VHV HQYLURQV
SRXUODOXWWHHWODUHFKHU
FKH FRQWUH OH FDQFHU D
RUJDQLVp VD FROOHFWH DQ
QXHOOH j 0DLOKDF OH HW
MXLQ/HSUpVLGHQW0D[
)DXUH LQIRUPH TX·XQH
VRUWLH DX FHQWUH KRVSLWD
OLHU 9DO G·$XUHOOH FHQWUH
UpJLRQDO GH OXWWH FRQWUH
OH FDQFHU DXTXHO VRQW UH
YHUVpV OHV GRQV HVW SUp
YXH OH VHSWHPEUH
5HQV 0PH 6LJQRUHO RX
0PH$QWRQ
6&587,1
eOHFWLRQVSUpVLGHQWLHOOHVHWOpJLVODWLYHV
>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚ'ĠƌĂƌĚ^ĐŚŝǀĂƌĚŝ͗
ͨ WĞƌŵĞƚƚĞnjͲŵŽŝ ĚĞ ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ ĞŶ ŵŽŶ
ŶŽŵ Ğƚ ĐĞůƵŝ ĚĞ ŵĂ ĐŽůŝƐƚŝğƌĞ sĠƌŽŶŝƋƵĞ
WƵŝŐ͕ ůĞƐ ϭϮϭ ĠůĞĐƚĞƵƌƐ ĚĞ DĂŝůŚĂĐ ƋƵŝ
ŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌŶŽƵƐůŽƌƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌƚŽƵƌ
ĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ͘ĞƚƚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞ
ĚĠŵŽŶƚƌĞ ƋƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ ĐŽŵƉƌŝƐ ůĞ ƐĞŶƐ ĚĞ
ŶŽƚƌĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ ĂdžĠĞ ƐƵƌůĂ ǀĠƌŝƚĠ ĚĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ ƚƌŽƵͲ
ǀŽŶƐ͕ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐŐƌĂǀĞƐăǀĞŶŝƌĞƚůĞƐƐŽͲ
ůƵƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƉŽƵƌƌŝŽŶƐ ĂƉƉŽƌƚĞƌ
ƉŽƵƌ ŶŽƵƐ ƐŽƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂͲ
ƋƵĞůůĞŶŽƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŶŽƵƐŽŶƚŵŝƐĚĞƉƵŝƐ
ƚƌĞŶƚĞ ĂŶƐ͘ >Ğ ƌĠǀĞŝů ǀĂ ġƚƌĞ ĚŽƵůŽƵƌĞƵdž
ƉŽƵƌ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĞŶƚƌĞ ŶŽƵƐ͕ ƌĞƐƚŽŶƐ
ƐŽƵĚĠƐ͕ŝůǀĂĨĂůůŽŝƌĨĂŝƌĞĨĂĐĞ͗ĨĂĐĞăŶŽͲ
ƚƌĞ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĂƵ 'ƌĂŶĚ EĂƌďŽŶŶĞ͕ĨĂĐĞ
ĂƵ ŶŽƵǀĞĂƵ ƚƌĂŝƚĠ ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ ĨĂĐĞ ĂƵdž
ŶŽƵǀĞĂƵdžŝŵƉƀƚƐͩ͘
(OHFWLRQOpJLVODWLYH3UHPLHUWRXU
/HV UpVXOWDWV SRXU OD FRPPXQH GH 0DLO
KDFVRQWLQVFULWVYRWDQWVEXO
OHWLQVQXOV
6FKLYDUGL*pUDUG32,
3HUH]-HDQ&ODXGH36
5REHUW0RULR)1
0RQLTXH%RRQHQ803
&KULVWLQH6WKpPHU((/9
5RVLQH&KDUOXW)URQWGH*DXFKH
,VDEHOOH)LOORQ0RGHP
/DXUHQW$VODQ/LJXHGX0LGL
$QGUp=XOLDQL
/DUpVLVWDQFHF
HVWPDLQ
WHQDQW
/XFLOH(O+HGUL/XWWHRXYULqUH
'HX[LqPHWRXU
LQVFULWVYRWDQWVEODQFV
-HDQ&ODXGH3pUH]36YRL[
5REHUW0RULR)1YRL[
(OHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHSUHPLHUWRXU
ϯϱϲŝŶƐĐƌŝƚƐ͕ϯϭϯǀŽƚĂŶƚƐ͕ϰďůĂŶĐƐ͘
&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞ͗ϭϬϱ
DĂƌŝŶĞ>ĞWĞŶ͗ϴϭ
EŝĐŽůĂƐ^ĂƌŬŽnjLJ͗ϰϲ
:ĞĂŶͲ>ƵĐDĠůĞŶĐŚŽŶ͗ϯϰ
&ƌĂŶĕŽŝƐĂLJƌŽƵ͗Ϯϯ
EŝĐŽůĂƐƵƉŽŶƚŝŐŶĂŶ͗ϲ
ǀĂ:ŽůLJ͗ϲ
WŚŝůŝƉƉĞWŽƵƚŽƵ͗ϱ
EĂƚŚĂůŝĞƌŚƚĂƵĚ͗ϯ
:ĂĐƋƵĞƐŚĞŵŝŶĂĚĞ͗Ϭ
(OHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHVHFRQGWRXU
/ŶƐĐƌŝƚƐ͗ϯϱϲ͕ǀŽƚĂŶƚƐ͗ϯϭϭ͘
&ƌĂŶĕŽŝƐ,ŽůůĂŶĚĞ͗ϭϲϳ
EŝĐŽůĂƐ^ĂƌŬŽnjLJ͗ϭϮϬ
ůĂŶĐƐĞƚŶƵůƐ͗Ϯϰ͘
5pVXOWDWVjUHWURXYHUVXUOHVLWHLQWHUQHWGqV
OHVRLUGHVpOHFWLRQVZZZPDLULHPDLOKDFIU
/21*(9,7e
,OIDLWERQYLYUHj0DLOKDF
© 1DWXUH SD\VDJHV VROHLO
WUDQTXLOOLWpHWPRGHGHYLH
VHPEOHQW DYRLU XQH DFWLRQ
EpQpILTXH VXU QRWUH
YLH
3RXU SUHXYH OD ORQJpYLWp
GH EHDXFRXS GH QRV
FRQFLWR\HQV GRQW MH PH
VXLV DPXVp GH OLVWHU OHXU
EHO kJH DXGHOj GH DQV
7RXW G·DERUG PRQVLHXU
/RXLV &DQDY\ QRWUH
GR\HQ DYHF DQV GHV
FHQGDQWG·XQHYLHLOOHIDPLO
OH PDLOKDFRLVH 0DGDPH
6X]DQQH 0D]HW pSRXVH
6LJQRUHODQV0RQVLHXU
( P L O H 0 R O L Q L H U DQV PRQVLHXU )UpGpULF
6FKXVWHU DQV PDGDPH
/RXLVH%DUEHpSRXVH*LXOL
DQV0DGDPH3DXOH&DO
OH pSRXVH 6LFDUG DQV
0RQVLHXU+HQUL%RXVTXHW
DQV 0DGDPH /RSH]
0DULH7KpUqVH pSRXVH
$TXLOLQD HW PRQVLHXU
-RVHSK7ULOOHVDQV
$YHF OH FRQVHLO PXQLFLSDO
QRXV OHXU VRXKDLWRQV XQH
ORQJXHYLHSDUPLQRXVª
%XOOHWLQPXQLFLSDOGHMXLOOHW
(1%5()
5pVHUYHVG·HDX
IDLUHGHVpFRQRPLHV
GqVjSUpVHQW
'DQV XQ FRXUULHU OD SUp
IHFWXUH GH O·$XGH UDSSHO
OH ©/D VLWXDWLRQ K\GUR
ORJLTXHGHQRWUHGpSDUWH
PHQW QRXV LQTXLqWH GH
SXLV SOXVLHXUV PRLV
OD SOXYLRPpWULH GHV GHU
QLHUVMRXUVQHGHYUDLWSDV
LQYHUVHU OD WHQGDQFH Jp
QpUDOH « ,O FRQYLHQW
GqV j SUpVHQW SRXU WRXV
OHVXVDJHUVTXHOOHTXHVRLW
OD OpJLWLPLWp GH OHXU
FRQVRPPDWLRQ GH GH
PDQGHUjFKDFXQGHIDLUH
GHV pFRQRPLHV G·HDX
7RXWH FRQVRPPDWLRQ TXL
Q·HVW SDV LQGLVSHQVDEOH
GRLW rWUH VXSSULPpH HW
FHOD V·DSSOLTXH j WRXV
SDUWLFXOLHUV FRPPH SUR
IHVVLRQQHOV DJULFXOWHXUV
HWFROOHFWLYLWpVORFDOHVª
&RPPHUFH
,VDEHOOH LQIRUPH TXH
O·pSLFHULH VHUD IHUPpH OH
VDPHGLMXLOOHW
(WDWFLYLO
%LHQYHQXH j /pD $OERX\
QpH OH PDL DX IR\HU GH
$UQDXG
$OERX\
HW
$OH[DQGUD*DVXOOD
$GLHX j 2GHWWH 7DIIDQHO
QpH HQ j 0DLOKDF HW
GpFpGpH OH PDL GHU
QLHU $GLHX j &KDUOHV
'RQQDUHO Qp HQ j
0DLOKDF GpFpGp j 1DU
ERQQHOHPDL
/D&RPPDLUH
%XOOHWLQPXQLFLSDOGH
ODFRPPXQHGH0DLOKDF
5HVSRQVDEOHGHSXEOLFDWLRQ
6FKLYDUGL*pUDUG
5pDOLVDWLRQODFRPPLVVLRQ
FRPPXQLFDWLRQLQIRUPDWLRQ
7LUpjH[HPSODLUHV
LPSULPpHQPDLULHDY3RQW
1HXI0DLOKDF
ZZZPDLULHPDLOKDFIU
WHO
6(&2856
0HUFLOHVSRPSLHUV
>ĞƐ ƉŽŵƉŝĞƌƐ ĚĞ ŝnjĞ ŽŶƚ
ĨĂŝƚ ŚŽŶŶĞƵƌ ă ŶŽƚƌĞ ǀŝůůĂͲ
ŐĞ ĞŶ ƉŽƐĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƵƌ
ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌϮϬϭϮƐƵƌůĂƉůĂͲ
ĐĞĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞDĂŝůŚĂĐ͘
ϲϬĂŶƐĚƵĐŽƌƉƐĚĞŝnjĞ
YƵĞůƋƵĞƐ ũŽƵƌƐ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ͕
ůĞ ĐŽƌƉƐ ĚĞ ŝnjĞ ĨġƚĂŝƚ ƐĞƐ
ϲϬ ĂŶƐ Ě͛ĞdžŝƐƚĞŶĐĞůĞ
ϯϬũƵŝŶĚĞƌŶŝĞƌ͗ĨŽŶĚĠƉĂƌ
ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕
ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ
ƉŽŵƉŝĞƌƐƌĠƵŶŝƐƐĂŝƚĚŽƵnjĞ
ďĠŶĠǀŽůĞƐ͕ ĂƌƚŝƐĂŶƐ ĚƵ
ǀŝůůĂŐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƉůƵƉĂƌƚ͘ >Ă
ƉƌĞŵŝğƌĞ ĐŝƚĞƌŶĞ ĠƚĂŝƚ
ƚƌĂĐƚĠĞ ƉĂƌ ůĞ ǀĠŚŝĐƵůĞ ĚĞ
3RXU GpFRXYULU FHWWH SKRWR HQ JUDQG IRUPDW SHQVH] j
DFKHWHUOHFDOHQGULHUGHVSRPSLHUVHQILQG·DQQpH
ƌĂŵĂƐƐĂŐĞ ƐĐŽůĂŝƌĞ ƉŽƵƌ
ǀĞŶŝƌ ĞŶ ĂŝĚĞ ĂƵdž ŚĂďŝͲ
ƚĂŶƚƐ Ğƚ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ůĞ ƉĂƚƌŝͲ
ŵŽŝŶĞ ďŝnjŽŝƐ͘ ĞƐ ƚĠŵŽŝͲ
ŐŶĂŐĞƐƉĂƌƚĂŐĠƐůŽƌƐĚĞůĂ
ĐĠůĠďƌĂƚŝŽŶ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ
ĚƵϯϬũƵŝŶ͘
ƌĂǀŽ Ğƚ ŵĞƌĐŝ ă ĞƵdž
ƉŽƵƌ ůĞƵƌƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
ƐƵƌDĂŝůŚĂĐ͊
&RXUULHUGHVOHFWHXUV
)OHXUVGH0DL
(QFHEHDXPRLVGH0DL
$YRWUHLQWHQWLRQM·DLFXHLOOLERXTXHW
/H-DVPLQ
(VWGHPRQMDUGLQ
/H/LODV
'HFKH]WDQWH$QQD
/DIOHXUGHF\WLVH
8QFDGHDXG·(OLVH
/DYLROHWWHGHVERLV
-HO·DLIDLWHIOHXULUFKH]PRL
-·DLFXHLOOLOHVQDUFLVVHV
'DQVOHFKDPSGH&ODULVVH
/DJLURIOpHHWOHPXJXHW
'DQVOHMDUGLQGH'RURWKpH
/DEUDQFKHGHJO\FLQH
-HO·DLFRXSpHVXUOHPXUGH*pURPLQH
(WOHVULQJQD
(VWGHFKH](YD
)UDQoRLVH
0·DGRQQpOHVSLYRLQHV
6DSHWLWHV±XU
/HVSRLVGHVHQWHXU
-·DLSULVOHVTXDWUHWXOLSHV
%LHQV€Uj7DQWH$OLFH
/HERXTXHWWHUPLQp
-HO·DLPLVGDQVXQSLFKHW
6HQWH]FHERXTXHWDX[GRX]HVHQWHXUV
-HYRXVO·RIIUHGHERQF±XU
3RXUWRXWHVOHVPDPDQV-·DLFXHLOOLFHWWHURVH
-·DXUDLYRXOXYRXVRIIULUG·DYDQWDJHGHIOHXUV
-HYHX[TXHFHOOHFLYRXVDSSRUWHOHERQKHXU
3RXUWRXWHVOHVPDPDQVM·DLFXHLOOLFHWWHURVH
)HUQDQGH7HLVVH\UH0DLOKDF
©%RQMRXU $SUqV OHFWXUH GH OD &RP·
PDLUHQƒMHYRXVpFULVSRXUGRQQHU
VXLWHjGLYHUVDUWLFOHV
/H SUHPLHU ©WHUUDLQ GH SpWDQTXH
KDOWHDX[0LQHVª,OVHUDLWLQWpUHVVDQW
TXH OHV FLWR\HQV DUUrWHQW G·DOOHU GDQV
OHFKHPLQPHQDQWDX[MDUGLQVSRXUOHV
EHVRLQV TXRWLGLHQV GH OHXUV FKLHQV ,O
P·HVW DUULYp GH VXUSUHQGUH FHUWDLQV
IDLVDQW OHXUV EHVRLQV SHUVRQQHOV ,O VH
UDLW LQWpUHVVDQW TXH FHUWDLQV DSSUHQ
QHQWOHFLYLVPH
/H VHFRQG DUWLFOH VXU OHV SODFHV Up
VHUYpHV*,&M·DLUHPDUTXpTXHTXRWL
GLHQQHPHQWXQH&OLREODQFKHRFFXSDLW
OD SODFH *,& GHYDQW OD PDLULH 1H VH
UDLWLOSDVVDLQGHPRQWUHUO·H[HPSOH"
(W OH WURLVLqPH DUWLFOH VXU OH UDSSHO
GHODOLPLWDWLRQGHYLWHVVHGDQVOHYLOOD
JHHVWWUqVELHQ
-·DL SOXVLHXUV IRLV pWp FKRTXp SDU OD
YLWHVVHjODTXHOOHURXODLWXQpOXGDQVOH
YLOODJHLOHQYDGHPrPHTXHSRXUOHV
SODFHV UpVHUYpHV *,& 1RV pOXV QH
GHYUDLHQWLO SDV PRQWUHU O·H[HPSOH HQ
UHVSHFWDQWODGLWHOLPLWDWLRQ"ª
%D\OH%DWLVWH

Documents pareils

La voix du nord 29/02/2012

La voix du nord 29/02/2012 GHFDUERQHGXHjXQ JURXSHpOHFWURJqQH/HV VHFRXUV©QRXVRQWGLWTX jTXHOTXHVPLQXWHVSUqVF pWDLWWURSWDUGª'LIILFLOH SRXU.DULPDGHQHSDVFXOSDELOLVHUPrPHVLHOOHHVWFRQYDLQFXHTXHFHW...

Plus en détail