journal 22_CAH.indd - Côtes d`Armor Habitat

Commentaires

Transcription

journal 22_CAH.indd - Côtes d`Armor Habitat
N°22
Janvier 2016
Journal d’information de Côtes d’Armor Habitat
Édito
HABITAT Infos n°22 - Janvier 2016
3LÄUHUJLTLU[K\SVNLTLU[
ZVJPHSLUKPMÄJ\S[t
(\ ÄS KLZ HUZ L[ TvTL H\ ÄS KLZ KtJLUUPLZ SL ÄUHUJLTLU[ K\ SVNLTLU[ ZVJPHS LZ[
KL]LU\ZHUZJLZZLWS\ZJVTWSPX\tWS\ZHStH[VPYLWV\YHIV\[PYH\QV\YK»O\Pn\ULtX\H[PVU
WYH[PX\LTLU[ PTWVZZPISL n YtZV\KYL ZHUZ O`WV[OtX\LY SLZ YLZZV\YJLZ KLZ VYNHUPZTLZ n
TV`LUV\TvTLnJV\Y[[LYTL
3LZNV\]LYULTLU[ZZ\JJLZZPMZKLX\LSX\LJV\SL\YWVSP[PX\LX\LJLZVP[U»VU[L\KL
JLZZLKLYtK\PYLSLZÄUHUJLTLU[ZHJJVYKtZnSHYtHSPZH[PVUV\nSHYtOHIPSP[H[PVUK\SVNLTLU[
ZVJPHSYLWVY[HU[Z\YSLZIHPSSL\YZL\_TvTLZHPUZPX\LZ\YSL\YZWHY[LUHPYLZSLZJVSSLJ[P]P[tZ
SVJHSLZSLZVPUKLJVTWLUZLYSLZHPKLZX\»PSZU»HJJVYKLU[KtZVYTHPZWS\Z([P[YLK»L_LTWSL
\U SVNLTLU[ ZVJPHS UL\M ­ ItUtÄJPL ® H\QV\YK»O\P H\ [P[YL KLZ HPKLZ n SH WPLYYL K»\UL
Z\I]LU[PVUZ»tSL]HU[n¯Á
:HJOHU[ X\L SLZ MVUKZ WYVWYLZ KLZ IHPSSL\YZ ZVJPH\_ ZVU[ WYLZX\L L_JS\ZP]LTLU[
JVUZ[P[\tZWHYSLWYVK\P[KLZSV`LYZKLSL\YZSVJH[HPYLZJLSHYL]PLU[nMHPYLQV\LYSHZVSPKHYP[t
Z\YSLZWS\ZKtT\UPZL[SLZWS\ZMYHNPSPZtZKLUVZJVUJP[V`LUZ*LU»LZ[WHZHJJLW[HISLX\P
WS\ZLZ[nS»OL\YLVƒSLZJVSSLJ[P]P[tZSVJHSLZUVZWHY[LUHPYLZZVU[LSSLZTvTLZJVUMYVU[tLZ
nKLZJVU[YHPU[LZÄUHUJPuYLZHJJY\LZYLUKHU[WS\ZKPMÄJPSLS»VJ[YVPKLZ\I]LU[PVUZ
,U WHYHSSuSL S»,[H[ UV\Z PTWVZL LU JVUZ[Y\J[PVU UL\]L LU YtOHIPSP[H[PVU JVTTL LU
LU[YL[PLU KLZ SVNLTLU[Z \UL T\S[PWSPJH[PVU KL UVYTLZ n YLZWLJ[LY JLY[HPULTLU[ \[PSLZ L[
WYVÄ[HISLZ n UVZ SVJH[HPYLZ THPZ X\P YLUJOtYPZZLU[ JVUZPKtYHISLTLU[ SLZ JV„[Z KL UVZ
VWtYH[PVUZ0SLU]HKLWS\ZPL\YZKPaHPULZKLTPSSPVUZK»L\YVZKLZ\YJV„[ZJOHX\LHUUtLWV\Y
*[LZK»(YTVY/HIP[H[
,U WYuZ KL TVPZ KLW\PZ TH WYPZL KL MVUJ[PVU n SH 7YtZPKLUJL KL *[LZ K»(YTVY
/HIP[H[Q»HPW\WSLPULTLU[TLZ\YLYSHKPMÄJ\S[tKLSH[oJOLX\PPUJVTIHP[nS»LUZLTISLKL
UVZJVSSHIVYH[L\YZWV\YJVU[LUPYL[tX\PSPIYLYSLI\KNL[KLUV[YLVYNHUPZTL3LZTLTIYLZ
K\*VUZLPSK»(KTPUPZ[YH[PVUL[TVPTvTLUV\ZLMMVYJLYVUZKLSLZHJJVTWHNULYL[KLSLZ
tWH\SLYKHUZJL[[LKPMÄJPSLTPZZPVUWV\YX\LSHX\HSP[tKLZLY]PJLX\PMHP[SHMVYJLKLUV[YL
VYNHUPZTLW\PZZLWLYK\YLY
@]LZ1LHU3,*68Ù
7YtZPKLU[KL*[LZK»(YTVY/HIP[H[
*VUZLPSSLY+tWHY[LTLU[HSK\*HU[VUKL7StSV
2
Sommaire
Mises en location ......................................................................................................................... page 3
Règlement intérieur ..................................................................................................................page 4-5
Le Service Médiation & Accompagnement ................................................................................ page 6
La place de vos représentants CAH / Trophées des « Femmes de l’Économie » ................... page 7
La réhabilitation thermique......................................................................................................page 8-9
Les brèves ............................................................................................................................. page 10-11
La question au pôle .................................................................................................................... page 12
4PZLZLUSVJH[PVU
(\JV\YZK\ZLJVUKZLTLZ[YL*[LZK»(YTVY/HIP[H[HTPZLUSVJH[PVU
UV\]LH\_SVNLTLU[ZMHTPSPH\_KHUZSLZJVTT\ULZZ\P]HU[LZ!
(\erQ\PSSL[ :
;YtTL\Y3V[PZZLTLU[KLS»(IIH`L!WH]PSSVUZ
4VYPL\_3LZ:[LYULZ!WH]PSSVUZ
7SV\N\LUHZ[/HTLH\KLZ;V\JOL[[LZ!WH]PSSVUZ
(\ KtJLTIYL SL WH[YPTVPUL KL *[LZ K»(YTVY
/HIP[H[Z»tSL]HP[nSVNLTLU[ZV\tX\P]HSLU[ZYtWHY[PZ
Z\YJVTT\ULZKLZ*[LZK»(YTVY
(\erVJ[VIYL :
3HUUPVU4HOHYP[(U5H`!WH]PSSVUZLU=,-(
)V\YZL\S3H*YVP_(KHT!WH]PSSVUZ
)YtOHUK3LZ.LUv[Z!WH]PSSVUZ
(\erUV]LTIYL :
3V\KtHJ3LZ4HPZVUZ9V\NLZ!SVNLTLU[ZKHUZSLJHKYL
K»\ULVWtYH[PVUKLYLX\HSPÄJH[PVU\YIHPUL
4H[PNUVU3LZ.YHUKLZ7H[„YLZ!WH]PSSVUZLU=,-(
7SV\HYL[8\HY[[email protected]]VUUL2LYK\KV!WH]PSSVUZ
(\erKtJLTIYL :
8\LZZV`3L7Yt1VSP!WH]PSSVUZ
36<+i(*
8<,::[email protected]
736<(9,;
4(;0.565
3
)PLU]P]YLLU[YL]VPZPUZ
Pour rendre la vie plus agréable et faciliter les relations…
-H]VYPZVUZSLKPHSVN\LWV\YYLUKYLWS\ZOHYTVUPL\ZLZSLZYLSH[PVUZLU[YL]VPZPUZ9LZWLJ[VUZKLZWYPUJPWLZL[NLZ[LZ
ZPTWSLZWV\YIPLU]P]YLLUJVSSLJ[P]P[tL[YHWWLSVUZUV\ZX\L­UV\ZZVTTLZ[V\QV\YZSLZ=VPZPUZKLUVZ=VPZPUZ®¯
8\LSX\LZUH[\YLZKL[YV\ISLZSLZWS\ZMYtX\LU[Z!
SLYHWWLSKLZVISPNH[PVUZKLZWYtJVUPZH[PVUZL[KLSH3VP
3LZHUPTH\_ULZVU[[VStYtZKHUZSLZHWWHY[LTLU[ZX\»nSHZL\SLJVUKP[PVU
KLU»v[YLLUH\J\ULMHsVU\ULNuULWV\YSLZH\[YLZSVJH[HPYLZ0SLZ[PTWVY[HU[
KLYHWWLSLYtNHSLTLU[X\LSLZJOPLUZKLWYLTPuYLJH[tNVYPLZVU[PU[LYKP[Z
L[ X\L SLZ JOPLUZ KL KL\_PuTL JH[tNVYPL KVP]LU[ v[YL KtJSHYtZ LU THPYPL
L[U»VU[HJJuZH\SPL\W\ISPJOHSSZK»LU[YtLWHYL_LTWSLX\LT\ZLStZL[LU
SHPZZL:V`VUZ]PNPSHU[ZH\_U\PZHUJLZX\LSLZHUPTH\_WL\]LU[VJJHZPVUULY!
© Fotolia
Les ANIMAUX
‹ (IVPLTLU[Z!WLUZLYH\JVSSPLYHU[PHIVPLTLU[Z
‹ +P]HNH[PVUZ![LUPYZ`Z[tTH[PX\LTLU[SLZJOPLUZLUSHPZZL
‹ 6KL\YZKtZHNYtHISLZ![VPSL[[LYYtN\SPuYLTLU[]V[YLHUPTHSL[JOHUNLYSHSP[PuYLH\ZZPZV\]LU[X\LKLILZVPU
‹ :HSPZZ\YLZ!YHTHZZLY[V\[LZSLZKtQLJ[PVUZKHUZSLZWHY[PLZJVTT\ULZZ\YSLZIHSJVUZKHUZSLZHPYLZKLQL\_
KHUZSLSVNLTLU[L[ZLZHIVYKZ5LWHZV\ISPLYKLUL[[V`LYL[KLKtZPUMLJ[LY
‹ 5VTIYLK»HUPTH\_!SH[HPSSLL[SLUVTIYLKVP]LU[v[YLJVTWH[PISLZH]LJSH[HPSSLK\SVNLTLU[
‹ (UPTH\_LYYHU[Z!PSU»LZ[WHZH\[VYPZtKLUV\YYPYSLZHUPTH\_LYYHU[Z
%*LX\LKP[SHSVP!(Y[PJSLKLSH3VPK\ !SLKP[HUPTHSULKVP[JH\ZLYH\J\UKtNo[nS»PTTL\ISLUPH\J\U
[YV\ISLKLQV\PZZHUJLH\_VJJ\WHU[ZKLJLS\PJP¯®
3LYHTHZZHNLKLZKtQLJ[PVUZJHUPULZWHY[V\[TV`LUHWWYVWYPtLZ[VISPNH[VPYLZV\ZWLPULK»\ULHTLUKLKLÁ
3HKP]HNH[PVUKL]V[YLJOPLUWL\[]V\ZJV„[LYKLÁnÁK»HTLUKL
3HKtJSHYH[PVUKLZJOPLUZKHUNLYL\_nSHTHPYPLLZ[VISPNH[VPYL3LUVUYLZWLJ[KLZYuNSLZYLSH[P]LZH\_JOPLUZ
KHUNLYL\_WL\]LU[]V\ZJV„[LYQ\ZX\»nÁK»HTLUKLL[KLS»PUJHYJtYH[PVU
3H79679,;iSH:(3<)90;iS»,5;9,;0,5
+HUZ ]V[YL SVNLTLU[ L[ ]VZ LZWHJLZ WYP]H[PMZ QHYKPU NHYHNL JLSSPLY
IHSJVU¯!
‹ (ZZ\YLYSLTtUHNLYtN\SPuYLTLU[ZVSZO\PZZLYPLZ]P[YLZJOH\MMLYHtYLY
‹ ;YPLYL[KtWVZLYX\V[PKPLUULTLU[SLZKtJOL[ZKHUZSLZJVU[HPULYZHKHW[tZ
‹ 5LWHZQL[LYKLKt[YP[\ZV\VIQL[ZWHYSLZMLUv[YLZ
‹ (ZZ\YLYYtN\SPuYLTLU[SH[VU[LL[SH[HPSSLKLZ]tNt[H\_LUWYLUHU[ZVPUKL[YHUZWVY[LYSLZKtJOL[ZKHUZSLZJVU[HPULYZHKHW[tZ¯
© Fotolia
*OHX\L SVJH[HPYL LZ[ YLZWVUZHISL K\ IVU \ZHNL KL ZVU SVNLTLU[
5»V\ISPVUZWHZX\LSHWYVWYL[tU»HWHZKLSPTP[LNtVNYHWOPX\L!YLZWLJ[LYZVU
LU]PYVUULTLU[J»LZ[YLZWLJ[LYSLZH\[YLZL[ZLYLZWLJ[LYZVPTvTL¯
+HUZSLZLZWHJLZWHY[HNtZWHY[PLZJVTT\ULZLZWHJLZL_[tYPL\YZ¯!
‹ 9LZWLJ[LYSHWYVWYL[tKLZWHY[PLZJVTT\ULZL[SLJHZtJOtHU[WYLUKYLLUJOHYNLSLTtUHNLYtN\SPuYLTLU[
ZLSVUSLZWSHUUPUNZHYYv[tZ
‹ 5LWHZLUJVTIYLYWHYSLKtW[K»VIQL[Z
‹ 9LZWLJ[LYSLZtX\PWLTLU[ZPU[LYY\W[L\YZtJSHPYHNL[YHWWLKLKtZLUM\THNL¯
‹ 9LZWLJ[LYSLZZ[H[PVUULTLU[ZL[SLZHJJuZYtZLY]tZH\_ZLY]PJLZKLZtJ\YP[tL[K»PUJLUKPL¯
%*LX\LKP[SHSVP!
3LKtW[ZH\]HNLKLKtJOL[ZJL\_KtWVZtZLUKLOVYZKLZLTWSHJLTLU[ZWYt]\ZnJL[LMML[WL\[]V\ZJV„[LY
KLÁnÁK»HTLUKL
:P]V\ZH]La\[PSPZt\U]tOPJ\SLWV\YSLZ[YHUZWVY[LY]V\ZYPZX\La\ULHTHUKLWV\]HU[HSSLYQ\ZX\»nÁQ\ZX\»n
ÁLUJHZKLYtJPKP]LHPUZPX\LSHJVUÄZJH[PVUK\]tOPJ\SL
3L)9<0;L[SLZ05*0=030;i:
‹ 9tJLW[PVUKLWLYZVUULZMv[LZZVPYtLZ¯
‹ +tWSHJLTLU[KLTVIPSPLYIY\P[ZKLJOH\ZZ\YLZQL\_K»LUMHU[Z¯
‹ *SHX\LTLU[KLWVY[LZKLMLUv[YLZ¯
‹ =VS\TL ZVUVYL KLZ HWWHYLPSZ H\KPV ]PZ\LSZ tSLJ[YVTtUHNLYZ
PUZ[Y\TLU[ZKLT\ZPX\L¯
‹ ;YH]H\_KLIYPJVSHNL
© Fotolia
5»V\ISPVUZWHZX\L­UV[YLWSHUJOLYWL\[v[YLSLWSHMVUKKLUV[YL]VPZPU®¯
:V`VUZ]PNPSHU[ZX\HU[H\_NvULZX\LUV\ZWV\]VUZVJJHZPVUULY
+HUZSLSVNLTLU[L[SLZLZWHJLZWYP]H[PMZ :
+HUZSLZLZWHJLZWHY[HNtZWHY[PLZJVTT\ULZLZWHJLZL_[tYPL\YZ¯!
‹ (SSLYZL[]LU\LZYHZZLTISLTLU[KHUZV\KL]HU[SLZLU[YtLZ¯
‹ 1L\_K»LUMHU[ZtJSH[ZKL]VP_¯
‹ <ZHNLKLRSH_VUZKtTHYYHNLKLZ]tOPJ\SLZJSHX\LTLU[KLWVY[PuYLZ¯
%*LX\LKP[SHSVP!
3LTVU[HU[KLS»HTLUKLMVYMHP[HPYLWV\YU\PZHUJLZZVUVYLZSLZIY\P[ZKVTLZ[PX\LZL[SL[HWHNLUVJ[\YULZ»tSu]L
KLÁnÁ
7V\YYtWVUKYLH\_KLTHUKLZKLZSVJH[HPYLZX\PYLUJVU[YLU[KLZ[YV\ISLZKL]VPZPUHNL*[LZK»(YTVY/HIP[H[KPZWVZL
K»\U:LY]PJLKL4tKPH[PVUL[(JJVTWHNULTLU[SPYLWHNL
(WYuZSLZ[YH]H\_ 736<-9(.(5 3LZ=PSSLZ4VPZHU
3L:LY]PJL4tKPH[PVUL[(JJVTWHNULTLU[
3LZLY]PJLKL.LZ[PVU<YIHPULL[*VUJLY[H[PVUUV\]LSSLTLU[
UVTTt:LY]PJL4tKPH[PVUL[(JJVTWHNULTLU[Ht[tJYtt
LU
\U Z\P]P JVSSLJ[PM L[ PUKP]PK\LS WV\Y WYVWVZLY H\_ SVJH[HPYLZ
JVUJLYUtZ \U HJJVTWHNULTLU[ KL WYV_PTP[t L[ KL X\HSP[t
HÄUKL]P]YLH\TPL\_SLJOHUNLTLU[3LZTtKPH[YPJLZL[SH
YLZWVUZHISLKLZLY]PJLPU[LY]PLUULU[WV\Y]V\ZPUMVYTLYZ\Y
SLZKPMMtYLU[LZt[HWLZKLS»VWtYH[PVU*[LZK»(YTVY/HIP[H[
WYLUKLUJOHYNL[V\ZSLZMYHPZSPtZH\_V\]LY[\YLZKLZUV\]LH\_
HIVUULTLU[Z HPUZP X\L SL KtTtUHNLTLU[ ,U MVUJ[PVU KLZ
ILZVPUZ KL JOHJ\U K»LU[YL ]V\Z SLZ TtKPH[YPJLZ WL\]LU[
tNHSLTLU[]V\ZVYPLU[LY]LYZKLZZLY]PJLZZVJPH\_WV\Y]V\Z
HPKLYKHUZSLYHUNLTLU[S»LU[YL[PLUL[SHTPZLLUJHY[VUZ3L
ZLY]PJLTL[[V\[LUµ\]YLHÄUX\LS»LTTtUHNLTLU[ZLWHZZL
SLWS\ZMH]VYHISLTLU[WVZZPISL
*LZLY]PJLWLYTL[KLYtWVUKYLn]VZKLTHUKLZSVYZX\L
]V\Z YLUJVU[YLa KLZ [YV\ISLZ KL ]VPZPUHNL KL ]V\Z
HJJVTWHNULYKHUZSLJHKYLK\YLUV\]LSSLTLU[\YIHPUL[
LUÄUKLWHY[PJPWLYnSHWYt]LU[PVUKLSHKtSPUX\HUJL
3L ZLY]PJL PU[LY]PLU[ Z\Y [V\[ SL KtWHY[LTLU[ L[ JVTW[L
HJ[\LSSLTLU[ TtKPH[YPJLZ \U HNLU[ HKTPUPZ[YH[PM L[ \UL
YLZWVUZHISLKLZLY]PJL"
0SWYVWVZL\UWYLTPLYHJJ\LPS[tStWOVUPX\LX\PWLYTL[KL
YtJLW[PVUULYSLZWSHPU[LZVYHSLZ
3HKPZWVUPIPSP[tS»tJV\[LL[SHYPN\L\YZVU[H\[HU[KLX\HSP[tZ
X\P WLYTL[[LU[ KL ]V\Z HWWVY[LY \UL YtWVUZL HKHW[tL 3LZ
TtKPH[YPJLZ PU[LY]PLUULU[ KL KPMMtYLU[LZ MHsVUZ ! YHWWLS
H\ YuNSLTLU[ PU[tYPL\Y YLUKLa]V\Z JVUJLY[H[PVUZ LU[YL
]VPZPUZ H]LJ V\ ZHUZ SLZ WHY[LUHPYLZ tS\Z [YH]HPSSL\YZ
ZVJPH\_ THUKH[HPYLZ Q\KPJPHPYLZ¯ LUX\v[L KL ]VPZPUHNL
JVUMYVU[H[PVUZLU[YLWSHPNUHU[Z
3»VIQLJ[PM KL JLZ HJ[PVUZ LZ[ KL WLYTL[[YL n JOHJ\U
KL YL[YV\]LY SH [YHUX\PSSP[t L[ SH ZtYtUP[t LU MH]VYPZHU[ SLZ
tJOHUNLZLU[YL]VPZPUZL[LUHWHPZHU[SLZJVUÅP[Z
+HUZSLJHKYLK\9LUV\]LSSLTLU[<YIHPUYLJVUZ[Y\J[PVU
KtTVSP[PVU K»PTTL\ISLZ HUJPLUZ SL ZLY]PJL TL[ LU µ\]YL
3LZLY]PJLLZ[tNHSLTLU[HTLUtnWHY[PJPWLYnSHWYt]LU[PVU
KL SH KtSPUX\HUJL LU Z»HZZVJPHU[ UV[HTTLU[ n KLZ HJ[PVUZ
TLUtLZWHYKLZHZZVJPH[PVUZL[SLZJVSSLJ[P]P[tZL[nPU[LY]LUPY
H\WYuZK\W\ISPJQL\UL
3LZLY]PJLKPZWVZLKL]tOPJ\SLZS\PWLYTL[[HU[KLYtWVUKYL
n[V\[LKLTHUKLZ\YSLKtWHY[LTLU[
7V\YYHWWLSPSLZ[KLTHUKtnJOHJ\UK»LU[YL]V\ZK»LU]V`LY
Z`Z[tTH[PX\LTLU[\ULWSHPU[LtJYP[LH\ZLY]PJLSVYZX\L]V\Z
YLUJVU[YLa\ULKPMÄJ\S[tH]LJ]VZ]VPZPUZ*L[[L[YHsHIPSP[tLZ[
PUKPZWLUZHISLnSHYtZVS\[PVUKLZKPMÄJ\S[tZ
)PLU LU[LUK\ H\J\UL [YHUZTPZZPVU UVTPUH[P]L U»LZ[
HKYLZZtLnKLZ[PLYZL[SHWS\Z[V[HSLJVUÄKLU[PHSP[tKLZ
PUMVYTH[PVUZLZ[NHYHU[PL
3HWSHJLKL]VZYLWYtZLU[HU[Zn*[LZK»(YTVY/HIP[H[
,UUV]LTIYL]V\ZH]LatS\]VZJPUXYLWYtZLU[HU[ZH\*VUZLPSK»(KTPUPZ[YH[PVUKL*[LZK»(YTVY/HIP[H[
8\H[YLK»LU[YLL\_ZPtNLHPLU[KtQnH\ZLPUKLSHWYtJtKLU[LHZZLTIStL!
4VUZPL\Y9VILY[3,:(<?WV\YSH*53
4VUZPL\Y7H[YPJR4,305WV\YSH*3*=
4HKHTL4HYPL;OtYuZL3,.9(5+WV\YSH*:-
4VUZPL\Y+HUPLS+(16<WV\YS»(-6*
4HKHTL*OYPZ[PHUL.6(905WV\YSH*53HWV\YZHWHY[t[ttS\LWV\YSHWYLTPuYLMVPZ
;V\ZWHY[PJPWLU[H\*VUZLPSK»(KTPUPZ[YH[PVUX\PZLYt\UP[MVPZWHYHUL[H\*VUZLPSKL*VUJLY[H[PVU3VJH[P]LnYHPZVUK»H\
TVPUZKL\_ZtHUJLZWHYHU
<UZPuNLSL\YLZ[tNHSLTLU[YtZLY]tKHUZSLZH\[YLZPUZ[HUJLZKLKtJPZPVUKLS»VMÄJL!
‹3L)\YLH\KL*[LZK»(YTVY/HIP[H[
‹3H*VTTPZZPVUK»([[YPI\[PVUKLZ3VNLTLU[Z
‹3H*VTTPZZPVUK»(WWLSK»6MMYLZ
0SZZVU[HPUZPWSLPULTLU[HZZVJPtZnSHWYPZLKLKtJPZPVUZJVUJLYUHU[SLZNYHUKLZVYPLU[H[PVUZKLS»VMÄJL[V\[WHY[PJ\SPuYLTLU[
Z»HNPZZHU[KLSHWVSP[PX\LKLSV`LYZL[KLZJOHYNLZKLSHWYVNYHTTH[PVUKLZVYPLU[H[PVUZI\KNt[HPYLZHPUZPX\»nSHWYtZLU[H[PVU
KLZIPSHUZL[YHWWVY[ZK»HJ[P]P[tZ
,UJVU[HJ[ZMYtX\LU[ZH]LJSH+PYLJ[PVUL[S»LUJHKYLTLU[KLUV[YLVYNHUPZTLPSZWL\]LU[JOHX\LMVPZX\LUtJLZZHPYLMHPYL
YLTVU[LY]VZH[[LU[LZL[]VZWYtVJJ\WH[PVUZL[HPUZPJVU[YPI\LYH\THPU[PLU]VPYLnS»HTtSPVYH[PVUKLSHX\HSP[tK\ZLY]PJL
YLUK\5»OtZP[LaWHZnSLZJVU[HJ[LYPSZZLYVU[n]V[YLtJV\[L
*OYPZ[LSSL),A(9+UVTPUtLH\_;YVWOtLZ
KLZ-LTTLZKLS»iJVUVTPLK\.YHUK6\LZ[
+PYLJ[YPJL.tUtYHSLKL*[LZK»(YTVY/HIP[H[KLW\PZTHP*OYPZ[LSSL),A(9+HÄN\Ytn
S»H\[VTULWHYTPSLZÄUHSPZ[LZKLZ­;YVWOtLZKLZMLTTLZKLS»tJVUVTPL®KHUZSL.YHUK
6\LZ[
+LW\PZ \U Q\Y` K»HJ[L\YZ KL SH ]PL tJVUVTPX\L KL )YL[HNUL L[ KLZ 7H`Z KL 3H 3VPYL
YtJVTWLUZLKLZMLTTLZWHY[PJ\SPuYLTLU[PU]LZ[PLZKHUZS»tJVUVTPLKLSL\YYtNPVU
:L\SLZ KL\_ JVZ[HYTHYPJHPULZ ÄN\YHPLU[ WHYTP JL[[L ZtSLJ[PVU ÄUHSL L[ *OYPZ[LSSL ),A(9+
H HPUZP W\ TL[[YL LU S\TPuYL V\[YL ZVU WHYJV\YZ WYVMLZZPVUULS WLYZVUULS S»HJ[P]P[t L[ SL WVPKZ
tJVUVTPX\LKL*[LZK»(YTVY/HIP[H[
3HYtOHIPSP[H[PVU[OLYTPX\L
3LJVU[L_[LNtUtYHS
*[LZ K»(YTVY /HIP[H[ H LUNHNt \UL VWtYH[PVU KL
YtOHIPSP[H[PVU[OLYTPX\LZ\YKLZLZWH]PSSVUZtX\PWtZ
LUJOH\MMHNLtSLJ[YPX\LSLZWS\ZtULYNP]VYLZ
*LSSLJP YLNYV\WL KLZ PU[LY]LU[PVUZ K»HTtSPVYH[PVU K\
JVUMVY[ KL THz[YPZL KLZ JOHYNLZ KLZ SVJH[HPYLZ HPUZP X\L
KLZ [YH]H\_ K»HTtSPVYH[PVU [OLYTPX\L 0S Z»HNP[ KL YtWVUKYL
JVUQVPU[LTLU[H\_LUQL\_LU]PYVUULTLU[H\_K\.YLULSSLKL
S»,U]PYVUULTLU[H\_LUQL\_tULYNt[PX\LZK\7HJ[L,SLJ[YPX\L
)YL[VUPUP[PtWHYSH9tNPVU)YL[HNULL[S»(+,4,HPUZPX\»H\_
VIQLJ[PMZÄ_tZWHYSL*VUZLPSK»(KTPUPZ[YH[PVU
*LZSVNLTLU[ZJVUZ[Y\P[ZTHQVYP[HPYLTLU[KHUZSLZHUUtLZ
WYtZLU[LU[ KLZ WLYMVYTHUJLZ [OLYTPX\LZ MHPISLZ 0SZ
ZVU[JSHZZtZLUJH[tNVYPL,THPZZ\Y[V\[-L[.3HTHQVYP[t
KLJLWHYJHWV\YJHYHJ[tYPZ[PX\LK»v[YLJVUZ[Y\P[Z\P]HU[\U
Z`Z[uTLJVUZ[Y\J[PMnIHZLKLWHUULH\_WYtMHIYPX\tZnZPTWSL
V\KV\ISLWLH\It[VUK»Vƒ\ULKtWLYKP[PVUtULYNt[PX\L
7V\Y SH YtOHIPSP[H[PVU KL JLZ SVNLTLU[Z S»VIQLJ[PM LZ[
K»HIVYK KL YtK\PYL SH JVUZVTTH[PVU HUU\LSSL KL THUPuYL
ZPNUPÄJH[P]LKHUZSLI\[KLSPTP[LYSLZJOHYNLZKLZSVJH[HPYLZ
KLTPUPT\TL[KLYtK\PYLSL\YMYHNPSP[tMHJLnSH]VSH[PSP[t
KLZJV„[ZKLS»tULYNPL+LWS\ZWV\YJLY[HPUZWH]PSSVUZ\UL
HTtSPVYH[PVU KL S»HJJLZZPIPSP[t WV\Y WLYZVUULZ oNtLZ \UL
HTtSPVYH[PVU K\ JVUMVY[ L[ KLZ MVUJ[PVUUHSP[tZ YtUV]H[PVU
ZVSZ L[ T\YZ YLTWSHJLTLU[ K»HWWHYLPSZ ZHUP[HPYLZ V\
KL S»H[[YHJ[P]P[t TPZL LU ]HSL\Y KLZ MHsHKLZ [LYYHZZLZ
]HSVYPZH[PVUWH`ZHNuYLWL\]LU[v[YLLMMLJ[\tLZ
*OHX\L JP[t MHP[ S»VIQL[ K»\U KPHNUVZ[PJ X\P WLYTL[
K»LU]PZHNLYKPMMtYLU[ZZJtUHYPVZ[OLYTPX\LZTHPZtNHSLTLU[
(]HU[
(WYuZ
KLZWYVWVZP[PVUZK»HKHW[H[PVUZKLZSVNLTLU[ZH\_WLYZVUULZ
oNtLZL[V\OHUKPJHWtLZKLZWYVWVZP[PVUZKLTPZLLUZtJ\YP[t
KLZ PUZ[HSSH[PVUZ KLZ SVNLTLU[Z L[ LUÄU K»HTtSPVYH[PVUZ KL
S»LZ[Ot[PX\LK\ZP[L
(WYuZ HUHS`ZL KL JLZ ZJtUHYPVZ L[ SH ]tYPÄJH[PVU X\L SLZ
VIQLJ[PMZ [OLYTPX\LZ Ä_tZ H]LJ UVZ WHY[LUHPYLZ ÄUHUJPLYZ
ZVU[H[[LPU[ZPSLZ[HYIP[Yt\UWYVNYHTTLKL[YH]H\_X\PLZ[
WYtZLU[tH\_SVJH[HPYLZSVYZKLSHWOHZLKLJVUJLY[H[PVU
(WYuZ SL\Y HWWYVIH[PVU SL JOHU[PLY LZ[ LUNHNt H]LJ SH
TPZL LU WSHJL K»\UL VYNHUPZH[PVU PKLU[PX\L Z\Y S»LUZLTISL
KLZ VWtYH[PVUZ *L[[L MHsVU KL WYVJtKLY WLYTL[ \UL TPZL
LUµ\]YLKLZJOHU[PLYZWS\ZYHWPKLHÄUKLTPUPTPZLYSHNvUL
WV\YUVZSVJH[HPYLZ
*OHX\Lt[HWLK\WYVQL[Ht[t]HSPKtLLUJVUJLY[H[PVUH]LJ
SLZSVJH[HPYLZL[SLZWHY[LUHPYLZK\WYVQL[!SLZHZZVJPH[PVUZKLZ
SVJH[HPYLZS»(+,4,SH9tNPVUL[WVUJ[\LSSLTLU[SLZWHY[LUHPYLZ
[LJOUPX\LZ0UZWLJ[PVUK\;YH]HPS,_WLY[HTPHU[L¯
3LWYVNYHTTLKL[YH]H\_NtUtYHSLTLU[HYYv[t
LZ[SLZ\P]HU[
‹0ZVSH[PVU[OLYTPX\LKLZWH]PSSVUZWHYS»L_[tYPL\Y
‹ 9LTWSHJLTLU[ KLZ WVY[LZ K»LU[YtLZ L[ KLZ TLU\PZLYPLZ
L_[tYPL\YLZWHYKLZTLU\PZLYPLZ7=*
‹9LTWSHJLTLU[KLZWVY[LZLU[YLNHYHNLL[J\PZPULWHYKLZ
ISVJZWVY[LPZVSHU[Z
‹0ZVSH[PVUKLZJVTISLZPZVSH[PVUK\T\YZtWHYHU[SHJ\PZPUL
K\NHYHNL
‹ 9LTWSHJLTLU[ KLZ JVU]LJ[L\YZ WHY KLZ JVU]LJ[L\YZ
JOHSL\Y KV\JL KHUZ SL ZtQV\Y L[ WHUULH\_ YH`VUUHU[Z KHUZ
SLZJOHTIYLZTPZLLUWSHJLKLWYVNYHTTH[L\Y
3LJV„[
3LJV„[TV`LUK»PU[LY]LU[PVUWV\YWH]PSSVULZ[KLÁ
;;* 0S LZ[ WV\Y TPUPT\T WYPZ LU JOHYNL WHY *[LZ
K»(YTVY/HIP[H[3»PTWHJ[Z\YSLSV`LYLZ[MHPISLLUTV`LUUL
Á WHY SVNLTLU[ WHY TVPZ L[ JVTWLUZt WHY SH YtK\J[PVU
ZPNUPÄJH[P]LKLZJOHYNLZH\TPUPT\TKLZJOHYNLZKL
JOH\MMHNL
(PUZPWV\YSLWYVNYHTTLKLZSVNLTLU[ZJLZVU[WS\Z
KL TPSS^PVUZ K»L\YVZ X\P ZVU[ PUQLJ[tZ KHUZ S»tJVUVTPL
JVZ[HYTVYPJHPUL
(]HU[
(JJVTWHNULTLU[nS»\ZHNLL[Z\P]PKLZJVUZVTTH[PVUZ
+LZ JVUZLPSZ L[ KLZ MVYTH[PVUZ H\_ tX\PWLTLU[Z ZVU[
WYVKPN\tZ WLUKHU[ SL JOHU[PLY H\_ SVJH[HPYLZ L[ SVYZ KL
SH YtJLW[PVU KLZ [YH]H\_ KLZ UV[PJLZ ZPTWSPÄtLZ L[ \UL
WSHX\L[[L Z\Y SLZ NLZ[LZ tJVUVTLZ ZVU[ KPZ[YPI\tLZ H\_
VJJ\WHU[ZKHUZSLJHKYLK»\USP]YL[K\SVJH[HPYLYtHSPZtWHYSL
NYV\WLTLU[
(WYuZ
‹9LTWSHJLTLU[K\TV[L\Y=4*L[WHZZHNLLU=4*KL[`WL
/@.96)
‹ 9LTWSHJLTLU[ KL SH YVIPUL[[LYPL WHY KLZ TP[PNL\YZ Z\Y
t]PLYZSH]HIVZL[IHPNUVPYLZTPZLLUWSHJLK»\UTtJHUPZTL
SWV\YSLZ>*
‹9LTWSHJLTLU[KLZIHSSVUZK»LH\JOH\KL
‹;YH]H\_K»t[HUJOtP[tnS»HPY
(TtSPVYH[PVUK\JVUMVY[K»\ZHNLL[KLZtX\PWLTLU[Z
‹ 4PZL LU ZtJ\YP[t tSLJ[YPX\L KHUZ SLZ SVNLTLU[Z HQV\[ KL
WYPZLZ;=L[[tStWOVULKHUZJOHX\LWPuJL
‹ 9LTWSHJLTLU[ KL JLY[HPUZ ZHUP[HPYLZ ]t[\Z[LZ t]PLYZ
TL\ISLZ ZV\Z t]PLYZ L[ SH]HIVZ IYHUJOLTLU[Z THJOPUL n
SH]LY
‹ ;YH]H\_ KL WLPU[\YL L[ KL ZVS ZP ILZVPU LU MVUJ[PVU KLZ
[YH]H\_KLWSVTILYPLZHSSLZKLIHPU>*WVY[LZUL\]LZL[
WVY[LZKLNHYHNLZ
‹7LPU[\YLKLZMHsHKLZKLZNHYHNLZ
‹ 4PZL LU WSHJL KL JSH\Z[YH LU IVPZ ZtWHYH[P]L Z\P[L H\_
[YH]H\_K»PZVSH[PVUWHYS»L_[tYPL\YTPZLLUWSHJLKLIHYYPuYLLU
IVPZKtJVYH[P]LYtMLJ[PVUKLZLUYVItZZPUtJLZZHPYL
+LWS\Z*[LZK»(YTVY/HIP[H[HKt]LSVWWt\UWHY[LUHYPH[
H]LJ S»()0,. (ZZVJPH[PVU KLZ )tUt]VSLZ KL S»0UK\Z[YPL
,SLJ[YPX\L L[ .HaPuYL HÄU K»HJJVTWHNULY PUKP]PK\LSSLTLU[
UVZ SVJH[HPYLZ ZP PSZ SL KLTHUKLU[ KHUZ \UL KtTHYJOL
K»tJVUVTPL KL JOHYNLZ L[ K»\[PSPZH[PVU KLZ tX\PWLTLU[Z L[
JLWV\YS»LUZLTISLKLZVUWHYJ
<UWHY[LUHYPH[H]LJS»(3,(NLUJL3VJHSLKLS»,ULYNPLLZ[
JVUJS\ WV\Y KLZ HJJVTWHNULTLU[Z WS\Z NtUtYHSPZ[LZ Z\Y
KLZ VWtYH[PVUZ JVUJLYUHU[ KLZ YtUV]H[PVUZ KL SVNLTLU[Z
JVSSLJ[PMZ
<ULL_tJ\[PVUX\PHWYP]PStNPtS»PUZLY[PVUZVJPHSL
*[LZ K»(YTVY /HIP[H[ ZV\OHP[L WYP]PStNPLY S»PUZLY[PVU
ZVJPHSL WHY S»tJVUVTPL ,U MVUJ[PVU KLZ X\HSPÄJH[PVUZ
YLX\PZLZLSSLHWWSPX\LSLWS\ZZV\]LU[WVZZPISLJL[[LJSH\ZL
Z\YSLZTHYJOtZKL[YH]H\_
7V\YJVU[YSLYL[Z\P]YLJLZJSH\ZLZ*[LZK»(YTVY/HIP[H[
TL[LUWSHJL\UWHY[LUHYPH[H]LJSLZZLY]PJLZKLZKPMMtYLU[LZ
HNNSVTtYH[PVUZL[JVTT\ULZKLZ*[LZK»(YTVY
3H YtHSPZH[PVU WHY SL NYV\WLTLU[ K»OL\YLZ K»PUZLY[PVU
ZVJPHSLLZ[\UtStTLU[JVU[YHJ[\LSK\THYJOt
3LZ)Yu]LZ
3»HJJ\LPSKLZYtM\NPtZ
*LY[HPULZPU[LYYVNH[PVUZL[WHYMVPZTvTLX\LSX\LZPUX\Pt[\KLZZLZVU[MHP[LZQV\YJVUJLYUHU[S»HJJ\LPSKLYtM\NPtZWHYSLZ
IHPSSL\YZZVJPH\_L[ZPUN\SPuYLTLU[WHY*[LZK»(YTVY/HIP[H[
5V[YLVYNHUPZTL[V\[JVTTLZLZJVSSuN\LZK\KtWHY[LTLU[HLMMLJ[P]LTLU[t[tZVSSPJP[tWHY4VUZPL\Y3L7YtML[KLZ*[LZ
K»(YTVYKHUZS»t]LU[\HSP[tKLS»HYYP]tLKLX\LSX\LZMHTPSSLZZ`YPLUULZWYtHSHISLTLU[PKLU[PÄtLZL[HJ[\LSSLTLU[LU[YHUZP[H\
3PIHU
*VTTLUV\ZS»H]PVUZKtQnMHP[LUWV\YMHTPSSLZL[MVY[ZKLJL[[LWYLTPuYLL_WtYPLUJLYt\ZZPLUV\ZH]VUZYtWVUK\
MH]VYHISLTLU[nJL[[LZVSSPJP[H[PVUWYtMLJ[VYHSLZV\ZYtZLY]LKLS»VIZLY]H[PVUKLX\LSX\LZWYPUJPWLZ]PZHU[nNHYHU[PYSHIVUUL
HKHW[H[PVUKLZMHTPSSLZHJJ\LPSSPLZ!
‹3LUVTIYLKLTtUHNLKL]YHYLZ[LYSPTP[tL[HKHW[tH\_JHWHJP[tZK»HJJ\LPSKLZ[LYYP[VPYLZJVUJLYUtZ0SLZ[HJ[\LSSLTLU[
X\LZ[PVUKLnMHTPSSLZWV\YSLKtWHY[LTLU[
‹3»HJJ\LPSULWV\YYHZLMHPYLX\»H]LJS»HJJVYKWYtHSHISLKLZJVSSLJ[P]P[tZSVJHSLZK»PTWSHU[H[PVUKLZSVNLTLU[Z
‹3LZSVNLTLU[ZULZLYVU[WHZSV\tZKPYLJ[LTLU[H\_MHTPSSLZYtM\NPtLZTHPZnS»HZZVJPH[PVU*6(330(ZWtJPHSPZ[LKLS»HJJ\LPS
KLZt[YHUNLYZ
‹(ÄUX\»H\J\UH\[YLKLTHUKL\YULW\PZZLZLZLU[PYStZtWHYJL[[LKtJPZPVUK»HJJ\LPSZL\SZKLZSVNLTLU[Z]HJHU[ZKLW\PZ
WS\ZKLTVPZK\MHP[KLS»HIZLUJLKLJHUKPKH[ZLYVU[WYVWVZtZnSH7YtMLJ[\YL
3LZ ZLY]PJLZ KL S»VMÄJL L[ SL\YZ WHY[LUHPYLZ SVJH\_ L[ KtWHY[LTLU[H\_ YLZ[LYVU[ [YuZ H[[LU[PMZ n SH IVUUL PU[tNYH[PVU KLZ
MHTPSSLZHPUZPHJJ\LPSSPLZ
3LWHZZHNLnSH;5;/H\[L+tÄUP[PVU/+
3HKPMM\ZPVUKLZWYVNYHTTLZ;5;]HZ\IPY\UUV\]LH\JOHUNLTLU[SL(=903
(JL[[LKH[L[V\[LZSLZKPMM\ZPVUZKLZWYVNYHTTLZ;5;WHYHU[LUUL/LY[aPLUUL:H[LSSP[L-YHUZH[L[ZH[LSSP[L;5;:(;WHZZLYVU[
L_JS\ZP]LTLU[LU47,./+
=V\Z KL]YLa YLWHYHTt[YLY [V\Z ]VZ tX\PWLTLU[Z KL YtJLW[PVU PUKP]PK\LSZ OLY[aPLUZ V\ ZH[LSSP[L LU LMMLJ[\HU[ \UL UV\]LSSL
YLJOLYJOLKLWYVNYHTTLZ
:P]VZtX\PWLTLU[ZZVU[JVTWH[PISLZ47,.KuZSHYLJOLYJOLKLJOHPULZSHYtJLW[PVUMVUJ[PVUULYH
(ÄUKLZH]VPYZP]V[YLTH[tYPLS]H]V\ZWLYTL[[YLKLJVU[PU\LYnYLJL]VPYSLZJOHPULZ;5;H\H]YPSKuZnWYtZLU[]V\Z
WV\]La]tYPÄLYSHJVTWH[PIPSP[t/+KL[V\Z]VZtX\PWLTLU[ZWHYSHTt[OVKLZ\P]HU[Lextrait du site de l’ANFR
‹3VYZX\LQL]HPZZ\YSHJOHzULV\QLYLsVPZIPLU(Y[L/+SLSVNV(Y[L/+HWWHYHz[LUOH\[n
NH\JOLKLS»tJYHUH[[LU[PVUWLUKHU[SLZW\ISPJP[tZSLSVNVU»HWWHYHz[WHZPSMH\[H[[LUKYLSHÄUKLZ
W\ISPJP[tZ
‹:PSLSVNV/+U»HWWHYHz[WHZQLKVPZT»tX\PWLYLUTH[tYPLSHKHW[H[L\YV\[tSt]PZL\Y/+47,.
([[LU[PVUPSU»LZ[WHZUtJLZZHPYLKLYLTWSHJLYSL[tSt]PZL\YTHPZS»HJOH[K»\UUV\]LSHKHW[H[L\YZLYHPUJVU[V\YUHISL
7V\YPUMVYTH[PVUSLZHU[LUULZLUWSHJLJVU]PLUULU[WHYMHP[LTLU[PSU»`HWHZKLYLTWSHJLTLU[V\K»PU[LY]LU[PVUnWYt]VPY
Z\YJLSSLZJP
:P]V\ZH]LaJLTH[tYPLS]V\ZU»H]LaYPLUnMHPYL]V[YLTH[tYPLSLZ[JVTWH[PISL :
‹;=/+H]LJ[\ULY47,./+
‹(KHW[H[L\Y/+47,.
:PWHYJVU[YL]V\ZH]LaJL[`WLKLTH[tYPLS]V\ZKL]YLaHQV\[LY\UHKHW[H[L\Y;5;JVTWH[PISL47,. :
‹;=:+H]LJWtYP[LS
‹;=:+H]LJLU[YtL/+40
‹;=/+H]LJ[\ULY47,.:+
:HJOLaH\ZZPX\LTvTLZP]V\ZH]La\UHUJPLU[tSt]PZL\Y:+]V\ZH\YLa\ULPTHNLKLTLPSSL\YLX\HSP[t
([[LU[PVU=VZHUJPLUZHKHW[H[L\YZULMVUJ[PVUULYVU[WS\ZPSMH\KYHSLZQL[LY
3(55065!+LZÅL\YZWV\YtNH`LYSLX\HY[PLYn(Y:HU[tSLZ-VU[HPULZ\ULPKtLÅL\YPLHNLYTt
3LX\HY[PLYK»(Y:HU[tSLZ-VU[HPULZÅL\YP[KLW\PZQ\PSSL[nS»PUP[PH[P]LKLZOHIP[HU[Z!PSZVU[KtJPKtKLJYtLYKLZ
WHY[LYYLZH\_WPLKZKLZPTTL\ISLZWV\YWV\]VPY`WSHU[LYJLX\»PSZZV\OHP[LU[
+HUZ SH YtZPKLUJL SLZ ÅL\YZ ZL WYVWHNLU[ KLW\PZ S»t[t KLYUPLY ! KLZJLUKHU[ KLZ
IHSJVUZ LSSLZ Z»HWWYVWYPLU[ SLZ Y\LZ L[ PU]LZ[PZZLU[ SLZ WPLKZ KLZ PTTL\ISLZ *»LZ[
\ULKLZWYLTPuYLZPUP[PH[P]LZK\*VUZLPS*P[V`LUJYttX\HUKS»,[H[S»HYLJVUU\X\HY[PLY
WYPVYP[HPYL,SSLLZ[ZV\[LU\LWHYSH9tNPLKL8\HY[PLYSL*LU[YL:VJPHSSH=PSSLKL3HUUPVU
L[WHY*[LZK»(YTVY/HIP[H[WVY[L\YK\WYVQL[
6IQLJ[PM!­YLUKYLSLX\HY[PLYWS\ZNHPHJJ\LPSSHU[WS\ZJVU]P]PHSJYtLYK\SPLU®PUZPZ[L
4HYPL-YHUsVPZL\ULOHIP[HU[LYLWYtZLU[HU[LK\*VUZLPS*P[V`LU
*OHX\LQL\KPKLZOHIP[HU[ZZLYLNYV\WLU[H\_WPLKZKLZPTTL\ISLZ
3LZ]VSVU[HPYLZJVTTLUJLU[WHYYL[V\YULYJL[[L[LYYLX\PU»HQHTHPZt[t[YH]HPSStLKLW\PZ
SHJVUZ[Y\J[PVUKLZIo[PTLU[Z,UZ\P[LPSZWVZLU[K\JVTWVZ[X\»PSZYLJV\]YLU[KLWHPSSL!
­ JLSH WLYTL[ KL WYV[tNLY SLZ WSHU[LZ KL WYtZLY]LY S»O\TPKP[t K\ ZVS L[ KL JYtLY \UL
IPVKP]LYZP[t®L_WSPX\L9tTP(UNLIH\S[HUPTH[L\YJOHYNtK\Kt]LSVWWLTLU[K\YHISLn
SH9tNPLKL8\HY[PLY
3LZOHIP[HU[ZVU[VI[LU\KLUVTIYL\_KVUZKLI\SILZWSHU[ZL[NYHPULZZVP[LU]PYVU
\UP[tZ 3H JVUZ[Y\J[PVU KL WHY[LYYLZ K»LU]PYVU Tu[YLZ SPUtHPYLZ H t[t YtHSPZtL
+LW\PZUV]LTIYLJLZOHIP[HU[ZLMMLJ[\LU[tNHSLTLU[\ULU[YL[PLUJV\YHU[L[SH[VU[L
KLZHIVYKZ
*L[ LZWHJL KL SPILY[t JYtL K\ SPLU ZVJPHS JVTTL LU [tTVPNUL 4HYPL-YHUsVPZL !
­*LSHWYV]VX\L\UtJOHUNLLU[YLSLZNLUZX\PULZLJVU[LU[LU[WS\ZKLYLU[YLYJOLaL\_
THPZZ»HYYv[LU[WV\YKPZJ\[LY®9VZLZNtYHUP\TZMYHPZLZKLZIVPZL[H\[YLZWSHU[LZZL
ZVU[TPZLZnWV\ZZLYWL[P[ZLZWHJLZKLUH[\YLWHYTPSLZPTTL\ISLZ
(S»OL\YLHJ[\LSSLLU[YtLZH\_-VU[HPULZL[n(Y:HU[tVU[t[tHPUZP­WSHU[tLZ®WHY
SLZItUt]VSLZ
(S»VJJHZPVUKL5VwSKLZZHWPUZVU[t[tKPZWVZtZKHUZSLZX\HY[PLYZK»(Y:HU[tL[SLZ
-VU[HPULZ*L\_JPVU[t[tKtJVYtZWHYSLZLUMHU[ZK\X\HY[PLY
3LZWHY[LUHPYLZTVIPSPZtZZVU[!SLZNHYKPLUZKL*[LZK»(YTVY/HIP[H[SH=PSSLKL
3HUUPVUSLZHUPTH[L\YZKLSH9tNPLKLX\HY[PLYZL[K\*LU[YL:VJPHSSLZKL\_(ZZVJPH[PVUZ
KLX\HY[PLYHPUZPX\LSL*VUZLPS*P[V`LU
+»H\[YLZWYVQL[ZWYVWVZtZWHYSLZYtZPKLU[ZtTLYNLU[WV\YJL[[LUV\]LSSLHUUtL!
‹3HTPZLLUWSHJLK»\ULMVYTH[PVUnS»V\[PS
‹<ULWYtWHYH[PVUKLZMv[LZH\[V\YKLSHÅL\Y
‹3LJVTWVZ[HNL
‹4PZLLUWSHJLK»\UH[LSPLYTLU\PZLYPLJVUZ[Y\J[PVUK»\UWHY[LYYLLUIVPZ¯
‹4PZLLUWSHJLK»\UH[LSPLYYtJ\WtYH[L\YZK»LH\
‹+t]LSVWWLY\UWHY[LUHYPH[H]LJSLZtJVSLZJYuJOLZ¯
5V\]LH\_JVTW[L\YZNHa
.HaWHY J»LZ[ SL UVT KL ]V[YL JVTW[L\Y JVTT\UPJHU[ NHa UH[\YLS 0S LU]LYYH KPYLJ[LTLU[ ]V[YL
JVUZVTTH[PVUn.9+-+uZH\YL]VPYSLZYLSL]tZTHU\LSZIVUQV\YSLZ\P]PL[S»VW[PTPZH[PVUKL
]V[YLJVUZVTTH[PVUZ\YNYKMMY
7S\ZK»PUMVYTH[PVUIPLU[[KHUZ]VZIVz[LZH\_SL[[YLZ
LA QUESTION AU PÔLE
3H]LU[PSH[PVUKL]V[YLSVNLTLU[
8\LSX\LZ WYPUJPWLZ ZPTWSLZ L[ LMÄJHJLZ WLYTL[[LU[
K»HTtSPVYLY SL JVUMVY[ L[ SH X\HSP[t KL S»HPY KHUZ SLZ
SVNLTLU[Z /P]LY JVTTL t[t PS LZ[ PTWVY[HU[ KL IPLU
HtYLYZVUSVNLTLU[
3LZZ`Z[uTLZKL]LU[PSH[PVUWYtZLU[ZKHUZSLZSVNLTLU[Z
ZVU[ KLZ[PUtZ H\ YLUV\]LSSLTLU[ KL S»HPY L[ n S»t]HJ\H[PVU
KLZ]HWL\YZK»LH\3LZ`Z[uTLKL]LU[PSH[PVUWLYTL[nS»HPY
L_[tYPL\Y KL WtUt[YLY WHY SLZ LU[YtLZ K»HPY ZP[\tLZ Z\Y SLZ
MLUv[YLZ V\ SLZ JHPZZVUZ KL ]VSL[Z YV\SHU[Z KHUZ SLZ WPuJLZ
WYPUJPWHSLZ KP[LZ ZuJOLZ ZtQV\Y L[ JOHTIYLZ *LS\PJP LZ[
LUZ\P[Lt]HJ\tWHYSLZWPuJLZO\TPKLZZHSSLKLIHPUJ\PZPUL
>*
<UL TH\]HPZL JPYJ\SH[PVU KL JL[ HPY WHYMVPZ JH\ZtL
WHYS»VIZ[Y\J[PVU]VSVU[HPYLKLZV\]LY[\YLZLU[YtLZK»HPY
WL\[H]VPYKLZJVUZtX\LUJLZZ\Y]V[YLZHU[tL[Z\YS»t[H[
KL]V[YLSVNLTLU[,SSLZZLTHUPMLZ[LU[WHY!
=LU[PSH[PVUZPTWSLÅ\_
‹,UÄU]LPSSLanULWHZVIZ[Y\LYSLZV\]LY[\YLZL[nLUSL]LY
YtN\SPuYLTLU[SHWV\ZZPuYLnS»HPKLK»\UJOPMMVUZLJV\K»\UL
tWVUNL O\TPKL =V\Z WYtZLY]LYLa HPUZP ]V[YL SVNLTLU[ L[
]V[YLZHU[t
3HKPMMtYLUJLLU[YLSLKV\ISLL[SLZPTWSLÅ\_]PLU[K\MHP[X\L
S»VUWYtJOH\MMLS»HPYLU[YHU[H]LJS»HPYt]HJ\tHÄUKLYtJ\WtYLY
KLZJHSVYPLZ
‹ +L TH\]HPZLZ VKL\YZ KtZHNYtHISLZ L[ THSZHPULZ X\P
WL\]LU[Z»PUZ[HSSLY
‹ +LZ TVPZPZZ\YLZ X\P WL\]LU[ HWWHYHz[YL +\LZ n SH
JVUKLUZH[PVULSSLZWL\]LU[v[YLnS»VYPNPULK»\UKtJVSSLTLU[
K\WHWPLYWLPU[L[WYV]VX\LYKLZ[oJOLZUVPYLZKPZNYHJPL\ZLZ
Z\Y SLZ T\YZ 3H YLTPZL LU t[H[ KL JLZ WPuJLZ ZLYHP[ HSVYZ
WVY[tLn]V[YLJOHYNL
7V\Y X\L S»LMÄJHJP[t KLZ Z`Z[uTLZ LU WSHJL ZVP[
TH_PTHSLKLIVUZJVTWVY[LTLU[ZZVU[nHKVW[LY!
‹+HUZSHZHSSLKLIHPUSVYZX\LSLSPUNLZuJOLV\HWYuZ\U
IHPU V\ \UL KV\JOL MLYTLa ]V[YL WVY[L L[ LU[YLIoPSSLa SH
MLUv[YL
‹3VYZX\L]V\ZJ\PZPULaLU[YLIoPSSLaSHMLUv[YL
‹+HUZSLJHZKLSH=4*JLSSLJPULKVP[QHTHPZv[YLJV\WtL
,SSLKVP[MVUJ[PVUULYLUWLYTHULUJLTvTLSVYZX\L]V\Zv[LZ
HIZLU[ :H JVUZVTTH[PVU tSLJ[YPX\L LZ[ TPUPTL H\ YLNHYK
KLZMYHPZKLYLTPZLLUt[H[K\SVNLTLU[ZP]V\ZS»HYYv[La
=LU[PSH[PVUKV\ISLÅ\_
8\L]V\ZH`La\UL]LU[PSH[PVUZPTWSLÅ\_V\KV\ISLÅ\_
[V\[LZSLZIV\JOLZKVP]LU[v[YLUL[[V`tLZYtN\SPuYLTLU[L[LU
H\J\UJHZVIZ[Y\tLZ
=4*!]LU[PSH[PVUTtJHUPX\LJVU[YVStL
7SL9tJSHTH[PVUZ! /()0;(;0UMVZ5‡16<95(3+»05-694(;065+,:36*(;(09,:+,*Õ;,:+»(9469/()0;(;
Y\LKLZ3`Z)7736<-9(.(5;tStWOVUL! -H_! LTHPS!JVU[HJ['JV[LZKHYTVYOHIP[H[JVT:P[LPU[LYUL[!^^^JV[LZKHYTVYOHIP[H[JVT
+PYLJ[L\YKLSHW\ISPJH[[email protected]]LZ1LHU3,*68Ù*VUZLPSSLY+tWHY[LTLU[HSK\*HU[VUKL7StSV7YtZPKLU[KL*[LZK»(YTVY/HIP[H[
9tKHJ[YPJLLUJOLM!*OYPZ[LSSL),A(9++PYLJ[YPJL.tUtYHSLKL*[LZK»(YTVY/HIP[H[
*VUJLW[PVUL[JVVYKPUH[PVUKLSHYtKHJ[PVU!-YHUsVPZ(<::(5(09,
*VTP[tKL9tKHJ[PVU!-YHUsVPZ(<::(5(09,)Y\UV)(6<::650ZHILSSL*6<.(9+4`YPHT/<,;*HYVSL:([email protected]]VU3<*(:(SL_HUKYH2,9+<+6
7OV[VZ!*[LZK»(YTVY/HIP[H[,TPSPL(<=,79,(UUL*6364)(9+:`S]PL/(4650(<?9tNPLKLX\HY[PLYKL3HUUPVU9tTP(5.,)(<3;
9tHSPZH[PVU!6+:;<+06:HPU[)YPL\J 0TWYLZZPVU!.\P]HYJO3»PTWYPTLYPL7StYPU 

Documents pareils

CHAPEAU DE TOITURE MÉTALLIQUE • 125 ± 630 mm

CHAPEAU DE TOITURE MÉTALLIQUE • 125 ± 630 mm ‡ -P_LYSH[SLZ\WWVY[Z\Y SHJOHYWLU[LLU\[PSPZHU[SL TH_KL[YV\ZWYt]\Z ‡ -VYTLYSHML\PSSLKLWSVTI LUtWV\ZHU[SLZYLSPLMZ [V\[LUt]P[HU[SLZHIVYKZK\ZLY[PZZHNL ‡ 0UZ[...

Plus en détail

Pour soutenir la fonction hépatique en cas de

Pour soutenir la fonction hépatique en cas de 3L MVPL X\P LZ[ S»\U KLZ VYNHULZ SLZ WS\Z ]VS\TPUL\_ K\ JVYWZ HZZ\YL KL UVTIYL\ZLZ MVUJ[PVUZ ]P[HSLZ 0S QV\L UV[HTTLU[ \U YSL PTWVY[HU[ KHUZ SL Tt[HIVSPZTL KLZ WYV[t...

Plus en détail