Téléchargement PDF

Commentaires

Transcription

Téléchargement PDF
04/2012
>63<
THN
MENSUEL DE L’INFORMATION À WOLUWE-SAINT-PIERRE
MAANDELIJKSE INFORMATIE TE SINT-PIETERS-WOLUWE
IL
>63<>,:(05;70,99,
56:*644,9*,:
/(5+,305:05;70,;,9:>63<>,
w w w.wolumag.be
www.sorimo.be
WOLUWE-SAINT-PIERRE
WOLUWE-SAINT-PIERRE
Quartier Grand-Champs
- Mais.
3 faç.
2/3
Sorimo
+ récente
ours - +/- 264m2
sur 3 ares 87 - 5 ch. - SDB - SDD - Garage - Beau jardin sud.
PEB en cours
Ref: 1416048
Quartier Mater Dei - Villa +/- 250m2 - 3 ch. - SDB - Garage
Terrain 7 ares 43 ca. PEB en cours
Ref: 1380591
KRAAINEM
WOLUWE-SAINT-PIERRE
Quartier résidentiel et verdoyant - Villa +/- 180m2 sur 4 ares 80
4 ch. - SDB - SDD - Garage. PEB en cours
Ref: 1393799
Situation exceptionnelle - appartement +/- 260m2 - vaste séjour
4 ch. - 3 SDB - Terrasse +/- 20m2 - Possibilité parking
PEB en cours
Ref: 1406867
AUDERGHEM - TROIS COULEURS
KRAAINEM
Jolie maison sur 6 ares 95 plein sud - 3 ch. SDB - Caves - Garage - PEB G
Ref: 1415234
Quartier recherché - Villa +/- 235m2 hab. sur +/- 5 ares 42
4ch. - 2SDB - Bureau - Garage. PEB en cours
Ref: 1416490
Estimation gratuite de votre bien : Jean-Christophe QUESTIAUX - 0475/46.24.23
Bruxelles - Val des Seigneurs 9A - 1150 Bruxelles - T: 02 772 80 20 - F: 02 772 86 05
SOMMAIRE / INHOUD
WOLUMAGcAVRIL2012
*LSVNVPUKPX\LX\»\U
KPHWVYHTHLZ[LUSPNUL
Z\Y^^^^VS\THNIL
AU SOMMAIRE DE VOTRE MAGAZINE
AVRIL 2012
!
LE BILLET DU BOURGMESTRE
WOORDJE VAN DE BURGEMEESTER WILLEM DRAPS
DOSSIER DU MOIS – DOSSIER VAN DE MAAND
UN WOLUSAMPETRUSIEN A L’HONNEUR : DESIRE SCHOONEJANS
UN WOLUSAMPETRUSIEN A L’HONNEUR : JULIE DEVULDER
PRES DE CHEZ VOUS
CONSEIL COMMUNAL
BON A SAVOIR
SECURITE
LE MAG DES JEUNES
ILS ONT CELEBRE LEURS NOCES DE…
AGENDA
LA COLLECTE DES SACS VERTS DESORMAIS LE MERCREDI
OPHALING GROENE ZAKEN VOORTAAN OP WOENSDAG
WOLURAMA
GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT
LA MEDIATHEQUE
AGENDA 21
ELECTIONS COMMUNALES
CONCOURS
LES CENTRES COMMUNAUTAIRES
OFFRE D’EMPLOI
4-5
6-11
12
13
15-18
19
21 ET 25
22-23
27
29
31
32-33
6
34-41
42
43
44-45
47
48
50-51
70
NUMEROS UTILES/NUTTIGE TELEFOONNUMERS
78
17
LES ÉCHEVINS ET LE PRÉSIDENT DU CPAS EN DIRECT
DE SCHEPENEN EN DE VOORZITTER VAN HET OCMW AAN HET WOORD
:LYNLKL7H[V\S!7YVQL[SVNVWtKPX\LH\LYKLNYtK\ZLJVUKHPYL
+HTPLU+L2L`ZLY!,[]VPSn=PSSV
(UUL*OHYSV[[LK»<YZLS!)V\YNTLZ[YLK\YHU[\ULTH[PUtL&
1LHU*SH\KL3HLZ!4LZZHNLH\_JP[V`LUZL\YVWtLUZL[UVUL\YVWtLUZ
)tH[YPJLKL:WPYSL[!(SHYLUJVU[YLKLUVZZLUPVYZ!3tVU4VU[MVY[
(UUL4HYPL*SHL`Z!3LUV\]LH\Z`Z[uTLKL]V[LtSLJ[YVUPX\L
*HYSH+LQVUNOL!8\LSX\LZKH[LZnYL[LUPY¯
7OPSPWWL]HU*YHULT!1LSPZKHUZTHJVTT\ULuTLtKP[PVU
+VTPUPX\L/HYTLS!<UWSHUK»\YNLUJLLMMPJHJL
VOS CONSEILLERS S’EXPRIMENT - UW RAADSLEDEN AAN HET WOORD
4HYPUH=HT]HRHZ!8\LSSLWSHUu[LLU&
)LUVz[*LYL_OL!=V\ZH]LaKP[TVIPSP[t&
-YHUJPZ+LSWtYtL!>:7SLZHUULH\_VS`TWPX\LZ
*SHPYL9LUZVU!4HUNLYKLZHPZVUJ»LZ[[YVWIVU
,TTHU\LS+LNYLa!8\LMHPYLKL2LSSL&
32
Magazine d’information locale de Woluwe-Saint-Pierre édité à 22.000
exemplaires par l’asbl Wolugraphic, distribué gratuitement dans toutes les
boîtes-aux-lettres de Woluwe-Saint-Pierre.
Publicité :
Advertenties
Informatief magazine van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, uitgegeven
op 22.000 exemplaren door de vzw Wolugraphic en gratis verdeeld in alle
brievenbussen van Sint-Pieters-Woluwe.
Rédaction / redactie : [email protected]
Wolumag respecte la charte rédactionnelle cosignée par tous les élus de la commune.
Elle peut être consultée sur le site www.wolumag.info. Les articles signés n’engagent
la responsabilité que de leurs auteurs.
Wolumag respecteert het redactioneel charter dat door alle verkozenen van de
gemeente ondertekend werd. Het charter kan geraadpleegd worden op de website
www.wolumag.info. De verantwoordelijkheid voor de ondertekende bijdragen berust
bij de auteur(s).
Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever : Claude Carels- T.0477 47 89 34
Administrateur-Délégué – Afgevaardigde beheerder
Avenue Charles Thielemanslaan 93 – Bruxelles / Brussel
Email: [email protected] / TVA/BTW Wolugraphic: 424 772 304
Worldwidecom - P. Molitor
GSM : 0475/306.439 - Fax 02/762.93.47
Email: [email protected]
Ont contribué à ce numéro / Hebben meegewerkt aan dit nummer :
Florence Croughs, Anne Deltombe, Francis Dubois, Marc Dupont, Benjamin Duplouy,
Eric Flon, Muriel Frisque, Jourik Ghysels, Elisabeth Moens, Véronique Plenevaux,
Pierre-Yves Romain.
Layout & Mise en page :
Sandrine van Ysendyck - Maverick - [email protected]
Photos / foto’s :
Renaud Ben Lakhal.
Ne parait pas en janvier et en août.
Verschijnt niet in januari en augustus.
3
4
WOORDJE VAN DEDOSSIER
BURGEMEESTER
DU MOIS
WOLUMAGcAPRIL2012
Un samedi matin, 10h, le rendez-vous en début de tour.
Een zaterdagochtend, om 10 uur, ontmoetings plaats.
CLOSER TO THE CITIZEN, STEP BY STEP
STAP VOOR STAP DICHTER BIJ DE BURGER
In this early spring, I just ended my fourth walking tour
across all the public roads of our beautiful municipality
(110 km in 37 Saturday mornings).
In dit vroege voorjaar heb ik net mijn vierde wandeltocht
door alle straten van onze mooie gemeente beëindigd
(110 km in 37 zaterdagvoormiddagen).
3
ISTENING TO RESIDENTS
3
UISTEREN NAAR DE INWONERS
The aim is above all practical and concrete. A mayor has listen
to his fellow citizens constantly in order better to grasp their
sensibilities and their aspirations.
To me, only a walk on the field can be a kind of x-ray of the reality experienced by the residents and of the policies’ impact.
The future’s priorities should be determined based on a detailed
knowledge of the actual situation found in situ.
Together with the councilor Claude Carels, who committed himself
with me from the start, a perceptive collaborator, a municipal guard
and, occasionally a councilor from the neighbourhood, I announced
my venue to residents and indicated how they could meet me or tell me
about their concerns and suggestions.
I, however, did not want to impose myself! For reasons of everyone’s
privacy, I refuse to ring the doorbell without being invited.
Even in bad weather, you were present at the appointments. I estimate
having met and listened to at least 1,500 residents in this way in 20112012.
X-RAY OF THE REALITY
Broken up pavements, parking problems, missing litter cans, abandoned buildings, invasive vegetation, dog waste, clogged drains, faulty
street lighting, etc.
We noted down the necessary actions street by street.
MONITORING AND CONCRETE MEASURES
Most measures could be implemented in the days that followed, thanks
to the early intervention of communal services.
Where people quite legitimately asked not to be "forgotten" after noting
down the many renovations of public area in other streets, I could often reassure them by establishing a schedule of priorities.
ALLO TRAVAUX
As I can obviously not be everywhere every Saturday, I would like to
emphasize the possibility of calling "Allo Travaux" on 02.773.05.33
for signaling problems on the municipal roads. You can contact me
directly for any other questions.
MY FIFTH TOUR
The election period ahead may cause confusion. That is why I decided
to wait until November 2012 to begin my fifth journey on Saturdays to
meet the inhabitants of our neighborhoods.
I hope to meet many of you, because we all have a role to play in looking after our municipality.
@V\Y4H`VY
WILLEM DRAPS
Het doel is vooral praktisch en concreet. Een burgemeester
moet voortdurend naar zijn medeburgers luisteren om hun
gevoeligheden en verlangens beter te kunnen opvangen.
Wat mij betreft kan enkel een voettocht op het terrein een soort radiografie bieden van de realiteit zoals de burger ze beleeft en van de impact
van het gevoerde beleid.
De prioriteiten voor de toekomst moeten worden bepaald op basis
van een gedetailleerde kennis van de werkelijke situatie in situ.
Samen met het gemeenteraadslid Claude Carels, die zich hiervoor vanaf
het begin mee met mij engageerde, met een aandachtige medewerker,
met een wijkwachter en soms met een verkozene uit wijk, kondigde ik
mijn komst bij de bewoners aan en gaf ik aan hoe ze me konden ontmoeten of hun bezorgdheden en suggesties konden meedelen.
Maar ik wou me in geen geval opdringen! Uit respect voor iedereens
privéleven weiger ik aan te bellen zonder uitgenodigd te zijn geworden.
U was zelfs bij slecht weer aanwezig op onze afspraken. Zo heb ik in
2011-2012 ten minste zo’n 1500 bewoners mogen ontmoeten en naar
hen geluisterd.
RADIOGRAFIE VAN DE WERKELIJKHEID
Beschadigde voetpaden, parkeerproblemen, ontbrekende vuilbakken,
achtergelaten gebouwen, overwoekerende beplantingen, hondenpoep,
verstopte riolering, defecte straatverlichting, enz.
We hebben straat per straat de maatregelen genoteerd die we moesten
nemen.
OPVOLGING EN CONCRETE MAATREGELEN
De meeste - eenmalige - maatregelen werden in de mate van het mogelijke in de loop van enkele dagen na de doortocht getroffen dankzij de
snelle interventie van de gemeentelijke diensten.
In andere straten vroegen vele mensen terecht niet te worden “vergeten” bij de vaststelling van nodige renovatiewerken van de openbare
ruimte. Ik kon ze vaak geruststellen door een objectieve kalender met
prioriteiten op te stellen.
SOS WERKEN Omdat ik natuurlijk niet elke zaterdag overal aanwezig
kan zijn, wil ik u er graag aan herinneren dat u voor elk probleem van
het gemeentelijk stratennetwerk kan bellen naar “SOS werken” op het
nummer 02/773.05.33. Voor alle andere vragen neemt u rechtstreeks
met mij contact op.
MIJN VIJFDE DOORTOCHT De verkiezingsperiode die in zicht is zou
tot verwarring kunnen leiden. Ik heb daarom besloten om tot november
2012 te wachten om mijn zaterdagse voettochten en ontmoetingen met
de bewoners van onze wijken te hervatten.
Ik hoop u daar talrijk te mogen ontmoeten. We hebben namelijk allen
een rol te spelen in het optimale beheer van onze gemeente.
<^)\YNLTLLZ[LY
WILLEM DRAPS
LE BILLET DU BOURGMESTRE
WOLUMAG | AVRIL2012
LA PROXIMITE
PAS A PAS
,UJLKtI\[KLWYPU[LTWZQL]PLUZK»HJOL]LYTVUX\H[YPuTL[V\YWtKLZ[YLKL[V\[LZSLZ
]VPYPLZW\ISPX\LZKLUV[YLILSSLJVTT\ULRTLUZHTLKPZTH[PU
(
L’ÉCOUTE DES HABITANTS
3»VIQLJ[PMZL]L\[H]HU[[V\[WYH[PX\LL[JVUJYL[
<UIV\YNTLZ[YLZLKVP[K»v[YLnS»tJV\[L
WLYTHULU[LKLZLZJVUJP[V`LUZHÄUKLTPL\_
WV\]VPYYtWLYJ\[LYSL\YZZLUZPIPSP[tZL[SL\YZ
HZWPYH[PVUZ
(TLZ`L\_ZL\SSLMHP[KLZLYLUKYLnWPLKZ\YSL[LYYHPU
WLYTL[KLWYVJtKLYn\ULZVY[LKLYHKPVNYHWOPLKLSH
YtHSP[t]tJ\LWHYSLZOHIP[HU[ZL[KLS»PTWHJ[KLZWVSP[PX\LZ
TLUtLZ
3LZWYPVYP[tZK\M\[\YKVP]LU[v[YLKt[LYTPUtLZLU
MVUJ[PVUK»\ULJVUUHPZZHUJLKt[HPSStLKLSHZP[\H[PVU
YtLSSLVIZLY]tLPUZP[\
SUIVI ET MESURES CONCRÈTES
3HWS\WHY[KLZYLTHYX\LZWVUJ[\LSSLZVU[t[tYLUJVU[YtLZ
KHUZSLZQV\YZV\SLZZLTHPULZX\PZ\P]HPLU[
*LSSLZX\PYLX\PuYLU[KLZPU[LY]LU[PVUZL_[tYPL\YLZnSH
JVTT\ULVU[t[tYLSH`tLZ
3nVƒSLZOHIP[HU[ZYL]LUKPX\LU[[YuZStNP[PTLTLU[KLUL
WHZv[YL­V\ISPtZ®LUJVUZ[H[HU[SLZUVTIYL\_[YH]H\_KL
YtUV]H[PVUKLS»LZWHJLW\ISPJKHUZK»H\[YLZY\LZPST»H
ZV\]LU[t[tWVZZPISLKLSLZYHZZ\YLYLUt[HISPZZHU[\U
JHSLUKYPLYVIQLJ[PMKLZWYPVYP[tZLUMVUJ[PVUKLZI\KNL[Z
KPZWVUPISLZ
ALLÔ TRAVAUX
5LWV\]HU[t]PKLTTLU[TL[YV\]LYWHY[V\[JOHX\L
ZHTLKPQL]V\KYHPZYHWWLSLYSHWVZZPIPSP[tWV\Y[V\[
WYVISuTLLU]VPYPLJVTT\UHSLK»HWWLSLY­(SS;YH]H\_®H\
L[WV\Y[V\[LH\[YLX\LZ[PVUKLTLJVU[HJ[LY
LUKPYLJ[
(JJVTWHNUtWHYSLJVUZLPSSLYJVTT\UHS*SH\KL*HYLSZ
X\PKuZS»VYPNPULZ»LZ[LUNHNtnTLZJ[tZKHUZJL[[L
KtTHYJOLK»\UJVSSHIVYH[L\YH[[LU[PMK»\UNHYKPLUKLSH
WHP_L[WHYMVPZK»\UtS\K\X\HY[PLYQ»HUUVUsHPZTH]LU\L
H\_OHIP[HU[ZLUSL\YPUKPX\HU[SHTHUPuYLKLTLYLUJVU[YLY
V\KLTLMHPYLWHY[KLSL\YZKVStHUJLZL[
Un bourgmestre se doit d’être à l’écoute permanente
Z\NNLZ[PVUZ
de ses concitoyens afin de mieux pouvoir répercuter
7HZX\LZ[PVU[V\[LMVPZWV\YTVPKLT»PTWVZLY
leurs sensibilités et leurs aspirations.
9LZWLJ[HU[SHZWOuYLWYP]tLKLJOHJ\UQLTL
YLM\ZLKLZVUULYH\_WVY[LZZHUZ`H]VPYt[t
JVU]Pt
MON CINQUIÈME PARCOURS
4vTLWHYTH\]HPZ[LTWZ]V\ZM„[LZUVTIYL\_H\_
3HWtYPVKLtSLJ[VYHSLX\PZ»HUUVUJLWV\]HU[WYv[LYn
YLUKLa]V\ZÄ_tZ,UQ»t]HS\LnH\TVPUZ JVUM\ZPVUQ»HPKtJPKtK»H[[LUKYLSLTVPZKLUV]LTIYL
SLZOHIP[HU[ZX\»PST»HHPUZPt[tKVUUtKLYLUJVU[YLY
WV\YLU[YLWYLUKYLTVUJPUX\PuTLWHYJV\YZK\ZHTLKPnSH
YLUJVU[YLKLZOHIP[HU[ZKLUVZX\HY[PLYZ
RADIOGRAPHIE DE LA RÉALITÉ VÉCUE
;YV[[VPYZKtNYHKtZWYVISuTLZKLZ[H[PVUULTLU[WV\ILSSLZ
1»LZWuYLH]VPYSLWSHPZPYKL
=V[YL)V\YNTLZ[YL
THUX\HU[LZPTTL\ISLZHIHUKVUUtZ]tNt[H[PVUZ
]V\Z`YL[YV\]LY[V\[H\ZZP
LU]HOPZZHU[LZWVSS\[PVUJHUPULH]HSVPYZIV\JOtZtJSHPYHNL UVTIYL\_JHYUV\ZH]VUZ
W\ISPJKtMLJ[\L\_L[JVU[t[tYLSL]tZY\LWHYY\LSLZ
[V\Z\UYSLnQV\LYKHUZ
TLZ\YLZnWYLUKYLt[HU[JVTT\UPX\tLZH\_ZLY]PJLZSVYZ
SHIVUUL[LU\LKLUV[YL
K\KtIYPLÄUNK\S\UKPTH[PU
JVTT\UL
WILLEM DRAPS
PERMANENTIE
+L)\YNLTLLZ[LY>PSSLT+YHWZVU[]HUN[KLPU^VULYZKPLOL[
^LUZLULSRLKVUKLYKHN]HU[V[ \.LSPL]L]VVYHMNHHUK
[L]LY^P[[PNLUVWU\TTLY
.LTLLU[LO\PZZ[L]LYKPLWPUN*O;OPLSLTHUZSHHU ^KYHWZ'^VS\^LPYPZUL[IL
A VOTRE ÉCOUTE
3L)V\YNTLZ[YL>PSSLT+YHWZYLsVP[[V\ZSLZQL\KPZKLOn
O[V\ZSLZOHIP[HU[ZX\PSLZV\OHP[LU[4LYJPKLZ»HUUVUJLY
H\WYtHSHISLH\
/[LSJVTT\UHSLYt[HNLH]*O;OPLSLTHUZ ^KYHWZ'^VS\^LPYPZUL[IL
5
6
DOSSIER DU MOIS
WOLUMAGcAVRIL2012
LE COMMERCE
À WOLUWE-SAINT-PIERRE
3LLYTHYZ>VS\^L:HPU[7PLYYLTL[[HP[ZLZJVTTLYsHU[ZnS»OVUUL\YSVYZK»\ULZVPYtLL_JLW
[PVUULSSL8\LSX\LJVTTLYJLZWYtZLU[ZKLW\PZWS\ZKLHUZZ\YSL[LYYP[VPYLJVTT\UHSVU[
YtWVUK\H]LJLU[OV\ZPHZTLnJL[[LPU]P[H[PVU*L[[LZVPYtLZV\ZSLZPNULKLS»O\TV\YL[KLSHIVUUL
O\TL\YWHYSHWYtZLUJLUV[HTTLU[KL)LY[2Y\PZTHUZZ»LZ[KtYV\StLH\[V\YK»\ULYtJLW[PVU<UL
PUP[PH[P]LX\PHYLTWVY[t\UMYHUJZ\JJuZJHYJ»t[HP[\ULNYHUKLWYLTPuYLL[\ULMHsVUVYPNPUHSLKL
YLUKYLOVTTHNLnSHX\HSP[tK\ZLY]PJLYLUK\nSHWVW\SH[PVUWHYUVZJVTTLYJLZ
HYTPJLZSH\YtH[Z
[YVPZJLU[LUHPYLZ
L[WS\ZVU[t[t
MtSPJP[tZ!SL:[HUQL
HUZSL
*OHSL[9V\NLHUZ
L[:JOVVULQHUZ
HUZ¶]VPYWW¶KL
TvTLX\»\ULX\PUaHPUL
KLJPUX\HU[LUHPYLZKVU[
SLWS\ZHUJPLUTHYJOHUK
HTI\SHU[4=,9+66+;
HUZKLWYtZLUJLn
:[VJRLS*L\_JPZLZVU[
]\YLTL[[YL\U[YVWOtLWHY
SLZH\[VYP[tZJVTT\UHSLZ
*L[[LJtYtTVUPLt[HP[
S»VJJHZPVUKLYHWWLSLYX\L
SLJVTTLYJLLZ[\UKLZ
THPSSVUZPUKPZWLUZHISLL[
PUKPZZVJPHISLKLS»HJ[P]P[t
KLSH]PLKHUZSLZX\HY
[PLYZ>VS\^L:HPU[7PLYYL
JVTW[LK»HPSSL\YZLU]PYVU
LUZLPNULZKHUZ[V\Z
SLZZLJ[L\YZK»HJ[P]P[tZ
JVTTLYJPHSLZ
)PLUX\LKPZZtTPUtZ\U
WL\WHY[V\[Z\YSL[LYYP[VPYL
JVTT\UHSVUJVUZPKuYL
NtUtYHSLTLU[X\LSLZ
JVTTLYJLZZVU[YHZZLT
IStZH\[V\YKLH_LZ
JVTTLYJPH\_WYPUJPWH\_
YHZZLTISHU[SHTHQVYP[tKL
P
S»VMMYLJVTTLYJPHSL!
s-/.4'/-%29'2)"!5-/.4X\HY[PLYZP[\tLU[YLS»H]LU\L7uYL
+HTPLUL[SLZX\HYL4VU[NVTLY`"
s#(!.4$/)3%!5KHUZS»H]LU\LKLZ-YHUJPZJHPUZZ\YSL
ZX\HYLKLS»,\YVWLL[KHUZSHY\LK\)LTLS"
s,%0,!4%!5Y\LH\IVPZ"
s3!).4%!,)8H\[V\YK\WHY]PZ:HPU[L(SP_L[KLZLZHSLU[V\YZ
PTTtKPH[Z"
s#%.42%YLNYV\WHU[SLZY\LZH\_HSLU[V\YZKLS»/[LSJVT
T\UHS"
s34/#+%,H]LJSHWSHJL+\TVUL[ZLZHSLU[V\YZPTTtKPH[ZL[
ZVUJLU[YLJVTTLYJPHSSL:[VJRLSZX\HYL
,UWS\ZKLJLZJVTTLYJLZt[HISPZSHJVTT\ULVYNHUPZL
tNHSLTLU[THYJOtZOLIKVTHKHPYLZKLW\PZWS\ZKLHUZ
KtJPZPVUK\*VUZLPSJVTT\UHSK\THYZ 0SZVU[SPL\
SLTHYKPSL]LUKYLKPL[SLZHTLKPZ\YSHWSHJL+\TVUKL
OL\YLZnOL\YLZL[SLTLYJYLKPZ\YSLWHY]PZ:HPU[L(SP_H\_
TvTLZOL\YLZ8\LSX\L JVTTLYJLZHTI\SHU[Z]PLUULU[
HPUZPYLUMVYJLYL[KP]LYZPÄLYS»VMMYLKtQnL_PZ[HU[LZ\YWSHJLLU
WYVWVZHU[KLZHY[PJSLZ]HYPtZL[KLX\HSP[t
calendrier des marchés
STOCKEL :THYKP]LUKYLKPL[ZHTLKPKLOnO
SAINTE-ALIX :TLYJYLKPKLOnO
,U]\LKLZV\[LUPYHJ[P]LTLU[L[KLWYVTV\]VPYUVZJVT
TLYJLZSVJH\_\ULWVSP[PX\LK`UHTPX\LH]\SLQV\YJLZ
KLYUPuYLZHUUtLZNYoJLUV[HTTLU[nS»tSHYNPZZLTLU[KLZ
I\[ZKLS»HUJPLUULHZIS*SHZZLZTV`LUULZYLIHW[PZtLWV\Y
S»VJJHZPVU>63<(504(;065:
,SSLWYVWVZLKLZHJ[P]P[tZH\ZZPS\KPX\LZX\»PU[tYLZZHU[LZL[
WS\ZWHY[PJ\SPuYLTLU[KLZWYVQL[ZIHZtZZ\YKLZWHY[LUHYPH[Z
JYtH[PMZTPZZ\YWPLKLU[YLSLZJVTTLYsHU[ZL[KLZHY[PZ[LZ
KVU[!
s!24%.6)42).%X\PH\YHSPL\JL[[LHUUtLK\H\VJ[VIYL
L[KVU[SLI\[LZ[KLJYtLY\UWHYJV\YZLZ[Ot[PX\LH]LJ
SLZ]P[YPULZKLZJVTTLYsHU[ZKtJVYtLZK»µ\]YLZK»HY[PZ[LZKL
>VS\^L:HPU[7PLYYL"
s4!",%$!24X\PHSPL\JOHX\LHUUtLK\LYH\THYZL[
X\PWYVWVZLKLMHPYLKtJV\]YPYUVZYLZ[H\YHU[ZWHYSLIPHPZKL
TLU\ZZWtJPHSLTLU[tSHIVYtZZ\YIHZLnUV\]LH\K»µ\]YLZ
K»HY[PZ[LZZHTWt[Y\ZPLUZ
3LZH\[YLZPUP[PH[P]LZWYVWVZLU[tNHSLTLU[WHYL_LTWSL\U
CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËLX\PYLTWVY[LJOHX\LHUUtL
\UMYHUJZ\JJuZ
7HYHSSuSLTLU[nJLZKtTHYJOLZKtQnL_PZ[HU[LZSLZJVT
TLYsHU[ZZVU[Z`Z[tTH[PX\LTLU[HZZVJPtZn[V\ZSLZNYHUKZ
t]tULTLU[ZJVTT\UH\_JVTTLSLZFESTIVITÉS DE L’AVENUE DE
TERVUERENX\PH\YVU[SPL\JL[[LHUUtLLE 13 MAI,V\
SLWOLU-FESTIVAL,X\PZLKtYV\SLYHSL2 JUINWYVJOHPUKHUZSL
X\HY[PLYK\*LU[YL
7V\YMHPYLJVUUHz[YLSL\YJVTTLYJLV\ÄKtSPZLYSL\YJSPLU[uSL
JLY[HPUZX\HY[PLYZJVTTLYsHU[ZWL\]LU[tNHSLTLU[JVTW[LY
Z\YS»LUNHNLTLU[SLK`UHTPZTLL[SHKPZWVUPIPSP[tKLZWYtZP
KLU[ZK»HZZVJPH[PVUZKLJVTTLYsHU[ZX\LZVU[!
4VUZPL\Y9\KP9(47,3),9.BOUCHERIE RUDYH]LU\L
.YPIH\TVU[¶7YtZPKLU[KLS»HZZVJPH[PVUKLZJVTTLYsHU[Z
KL4VU[NVTLY`.YPIH\TVU[L[VYNHUPZH[L\YKLSHIYVJHU[L
HUU\LSSLKLZVUX\HY[PLYL[X\PHSPL\JL[[LHUUtLSLVJ[VIYL
9LUZ 4VUZPL\Y6THY()+,346<450¶OPTOLUXWHY]PZ:HPU[L
(SP_¶7YtZPKLU[KLS»HZZVJPH[PVUKLZJVTTLYsHU[ZKL
:HPU[L(SP_L[VYNHUPZH[L\YKLSHIYHKLYPLHUU\LSSLKL:HPU[L
(SP_JL[[LHUUtLSLVJ[VIYL9LUZ 4VUZPL\Y3\J=,9-(0330,¶LE STANJEY\L9+LJSLYJX
¶7YtZPKLU[KLS»HZZVJPH[PVUKLZJVTTLYsHU[ZK\*LU[YL
L[VYNHUPZH[L\YKLZIYVJHU[LZTLUZ\LSSLZ[V\ZSLZuTLZ
KPTHUJOLZK\TVPZKHUZSLX\HY[PLYK\*LU[YL9LUZ
LA BROCANTE ANNUELLE : LE DIMANCHE 10 JUIN 2012
8
DOSSIER DU MOIS
WOLUMAGcAVRIL2012
calendrier des activités
;V\ZSLZuTLZKPTHUJOLZK\TVPZ!
IYVJHU[LH\*LU[YL
AVRIL - APRIL
2LYTLZZL:HPU[L(SP_
MAI - MEI
-v[LKLS»H]KL;LY]\LYLU
uYL2LYTLZZLKL:[VJRLS
JUIN - JUNI
uTL>VS\-LZ[P]HS*LU[YL
uYL)YHKLYPLKL:[VJRLS
)YVJHU[LK\X\HY[PLY*LU[YL
AOUT - AUGUSTUS
uTL2LYTLZZLKL:[VJRLS
SEPTEMBRE - SEPTEMBER
1V\YUtL:HUZ=VP[\YL
Mv[LZKLX\HY[PLY
1V\YUtLK\*SPLU[
uTL)YHKLYPLKL:[VJRLS
9tJLTTLU[KHUZSLI\[K»HTtSPVYLYSLZLY]PJLH\_
JVTTLYsHU[ZL[KLZV\[LUPYSL\YZKPMMtYLU[LZHJ[PVUZSH
*VTT\ULHJYtt\ULMVUJ[PVUK»HUPTH[L\YJVVYKPUH[L\Y
*L[[LWLYZVUULLZ[JOHYNtLK»VYNHUPZLYKLZt]tULTLU[Z
V\K»HPKLYnTL[[YLZ\YWPLKKPMMtYLU[LZHUPTH[PVUZH\
ZLPUKLZX\HY[PLYZJVTTLYsHU[ZIYHKLYPLZKL:[VJRLS
IYVJHU[LKLSHY\LH\)VPZMv[LZKLX\HY[PLY¯=V\Z
[YV\]LYLaJPJVU[YLSHSPZ[LKLZWYVJOHPUZt]tULTLU[Z
,UJHY[H]LJS»HNLUKHKLZHJ[P]P[tZ
7YVJOHPULTLU[\UZP[LPU[LYUL[]LYYHSLQV\Y*LS\PJPWLY
TL[[YHKLTL[[YLLU]HSL\YL[KLWYVTV\]VPY[HU[S»VMMYL
JVTTLYJPHSLX\LSLZHJ[P]P[tZHUUL_LZ3LZJVTTLYsHU[Z
WV\YYVU[H]VPYNYH[\P[LTLU[SL\YWYVWYLW\ISPJP[tZ\YSL
ZP[L3LZ]PZP[L\YZX\HU[nL\_WV\YYVU[LUKL\_V\[YVPZ
JSPJZH]VPY\UHWLYs\Kt[HPSStKLZLUZLPNULZLUMHPZHU[
\ULYLJOLYJOLWHY[OuTLWHYUVTV\WHYSPL\
OCTOBRE - OKTOBER
)YVJHU[L
4VU[NVTLY`.YPIH\TVU[
(Y[LU=P[YPUL
)YVJHU[LKL:HPU[L(SP_
;OtKHUZHU[**1)
DECEMBRE - DECEMBER
5VwSKHUZSLZ=P[YPULZ
,\YV5VwS
+»H\[YLZWPZ[LZZVU[tNHSLTLU[nS»t[\KLJVTTLJLSSL
K»VYNHUPZLY\ULYLUJVU[YLHUU\LSSLKLZJVTTLYsHU[ZKL
TL[[YLSLZPUKtWLUKHU[ZWYVMLZZPVUZSPItYHSLZL[NtYHU[Z
KL74,nS»OVUUL\YJVTTLS»VU[t[tJL[[LHUUtLSLZ
JVTTLYsHU[Z"KLJYtLYV\KLYLJYtLYKLZHZZVJPH[PVUZKL
JVTTLYsHU[ZKHUZSLZX\HY[PLYZVƒLSSLZZVU[PUL_PZ[HU[LZ
V\LUJVYLK»PTWSHU[LYK»H\[YLZTHYJOtZn>VS\^L:HPU[
7PLYYLKHUZKLZX\HY[PLYZVƒS»VMMYLJVTTLYJPHSLLZ[TVPUZ
t[LUK\LV\PUL_PZ[HU[L
3H]VSVU[tKLZH\[VYP[tZJVTT\UHSLZLZ[JSHPYLTLU[KL
ZV\[LUPYHJ[P]LTLU[SLJVTTLYJLSVJHSKHUZSLI\[KL
JVUZLY]LY\UTHPSSVUPUKPZWLUZHISLnSH]PLKLX\HY[PLYL[
\UZLY]PJLKLX\HSP[tVMMLY[nSHWVW\SH[PVU
WOLUMAG | AVRIL2012
DOSSIER DU MOIS
HANDEL
IN SINT-PIETERS-WOLUWE
6WTHHY[OLLM[KLNLTLLU[LaPQUOHUKLSHHYZPUKLISVLTL[QLZNLaL[TL[LLUNYVV[MLLZ[
6WOL[WVKP\T!^PURLSPLYZLUTHYR[RYHTLYZKPLHSQHHYVMSHUNLYLLUaHHR\P[IH[LUVMVWKL
THYR[Z[HHU;PQKLUZOL[VMÄJPwSLNLKLLS[L^LYKLUOLLS^H[WYPQaLU\P[NLYLPR[+HHYUH^HZOL[KLIL\Y[
HHU)LY[2Y\PZTHUZVTVW[L[YLKLU]VVYKLOHUKLSHHYZLUO\U[YV\^Z[LRSHU[LU/L[NLOLLS^LYK
HMNLZSV[LUTL[LLUSL\RLYLJLW[PL+LH]VUK^HZLLU^LSNLTLLUK¸KHURQL^LS¹]VVYKLPUaL[]HUKL
OHUKLSHHYZLUO\UUPL[[LVUKLYZJOH[[LUZVJPHSLYVS
UKLYKLSH\YLH[LUIL]VUKLU
aPJOLL\^LSPUNLU!KL:[HUQL
QHHYKL*OHSL[9V\NL
QHHYLUILNYHMLUPZZLU
:JOVVULQHUZQHHYaPL
W,Y^HYLUL]LULLUZLLU[HS
^PURLSZKPLYLLKZTLLYKHUQHHY
PUVUaLNLTLLU[LHHU^LaPNaPQU6VR
KLTHYR[RYHTLYKPLHSOL[SHUNZ[VW
KLTHYR[Z[HH[4=LYKVVK[QHHY
VWOL[+\TVUWSLPURYLLNLLUY\PRLY
ISVLTLU
+LaLJLYLTVUPL^HZVVRLLUTVVPL
NLSLNLUOLPKVTPLKLYLLUHHUKLYVS]HU
KLOHUKLSHHYZ[LOLYPUULYLUAL]VYTLU
PTTLYZLLUVUTPZIHYLZJOHRLSPUOL[
SL]LULUKLHJ[P]P[LP[LU]HUVUaL^PQRLU
:PU[7PL[LYZ>VS\^L[LS[[YV\^LUZ
OHUKLSZaHRLUTL[]LYZJOPSSLUKL
JVTTLYJPwSLHJ[P]P[LP[LU
O
agenda markten
STOCKEL :THYKP]LUKYLKPL[ZHTLKPKL
OnO
SAINTE-ALIX :TLYJYLKPKLOnO
6VRHSSPNNLUKL^PURLSZLLUILL[QL
]LYZWYLPKV]LYOL[OLSLNYVUKNLIPLK]HU
VUaLNLTLLU[LKLTLLZ[LUIL]PUKLU
aPJO[VJOPUttU]HUKLOHUKLSZRLY
ULU!
s-/.4'/-%29'2)"!5-/.4!^PQRNLZP
[\LLYK[\ZZLUKL7H[LY+HTPHHUSHHULU
OL[4VU[NVTLY`WSLPU"
s6/'%,:!.'-YHUJPZRHULUSHHULU
([SHU[PZJOL6JLHHUSHHU,\YVWHZX\HYL
LU)LTLSSHHU"
s$%0,!4%!5)VZZ[YHH["
s3).4%!,%)$)3YVUKVTOL[:PU[L(SLP
KPZWSLPULUPUaPQUVUTPKKLSSPQRLVTNL
]PUN"
s#%.425-KLZ[YH[LUPUKLI\\Y[
]HUOL[NLTLLU[LO\PZLUYVUKVTOL[
4LPLYZWSLPU
+HHYLUIV]LUVYNHUPZLLY[KLNLTLLU[L
LSRL^LLRTHYR[LULUKP[HSTLLYKHU
QHHYNLTLLU[LYHHKZILZS\P[]HU
THHY[ AL]PUKLUWSHH[Z[\ZZLU\
LU\VWOL[+\TVUWSLPUVWKPUZKHN
]YPQKHNLUaH[LYKHN6W^VLUZKHNZ[HH[
KLTHYR[VWOL[:PU[L(SLPKPZWSLPUAV»U
RYHTLURVTLUK\ZVUaLWSHH[ZLSPQRL
TPKKLUZ[HUK]LYZ[LYRLULUOL[HHU
IVK\P[IYLPKLUTL[[HS]HUR^HSP[H[PL]L
WYVK\J[LU
9
6TKLHJ[P]P[LP[LU]HUKLTPKKLUZ[HUKIL[LY[LR\UULU
VUKLYZ[L\ULULULLUK`UHTPZJOILSLPK[L]VLYLU^LYKKL
V\KL]a^º4PKKLUZ[HUK»VTNL[V]LYKPUº>VS\(UPTH[PLZ»,LU
UPL\^LUHHT]VVYLLU]a^KPL]LLSTLLYTVNLSPQROLKLUIPLK[
;HS]HUWHY[ULYZJOHWWLU^LYKLUHHUNLNHHUVHTL[KL
R\UZ[LUHHYZ\P[KLNLTLLU[LLUUPL\^LZVTZS\KPLRLHJ[P]P
[LP[LU^LYKLUVW[V\^NLaL[!
- KUNST IN DE ETALAGE]PUK[KP[QHHYWSHH[Z]HU6 TOT 27 OKTOBER.2\UZ[LUHHYZPU[LNYLYLUO\U^LYRPUKLL[HSHNLZ]HUKL
^PURLSZLUHSK\Z^VYK[LLUOLLSWHYJV\YZNLJYLwLYK
- KUNST MET SMAAKSHH[YLZ[H\YHU[ZLLUZWLJPHHSTLU\HHUIPL
KLU[PQKLUZKLTHHUKTHHY[+P[TLU\PZNL{UZWPYLLYKVWOL[
^LYR]HULLUHY[PLZ[KH[KHUPUKLaHHROHUN[
(UKLYLPUP[PH[PL]LUaPQUIPQ]VVYILLSKKL^LKZ[YPQK‘KERSTVERSIERINGEN IN DE ETALAGES’VMKL‘DAG VAN DE KLANT’
+LOHUKLSHHYZ^VYKLUZ`Z[LTH[PZJOIL[YVRRLUIPQHSSLNYV[L
NLTLLU[LSPQRLL]LULTLU[LU!DE FEESTEN OP DE TERVURENLAAN
]PUKLUKP[QHHYWSHH[ZVWaVUKHN13 MEI,OL[WOLUFESTIVALNHH[
KVVYPUKL*LU[Y\T^PQRVWZATERDAG 2 JUNI 2012 !
:VTTPNLOHUKLSHHYZPUILWHHSKL^PQRLUOLIILUaPJO]LYLUPNK
VTaVTHRRLSPQRLYHJ[P]P[LP[LUVWWV[LU[LR\UULUaL[[LU
+`UHTPZJOLOHUKLSHHYZ[YLRRLUKLaHHR
49\KP9(47,3),9.BOUCHERIE RUDY.YPIH\TVU[SHHU
¶=VVYaP[[LY]HUKLOHUKLSHHYZ]LYLUPNPUN4VU[NVTLY`.YP
IH\TVU[LUVYNHUPZH[VY]HUKLQHHYSPQRZLIYVJHU[LKP[QHHYVW
aH[LYKHNVR[VILY0USPJO[PUNLU! 46THY()+,346<450¶OPTOLUX:PU[L(SLPKPZWSLPU
¶=VVYaP[[LY]HUKLOHUKLSHHYZ]LYLUPNPUN:PU[L(SLPKPZLU
VYNHUPZH[VY]HUKLQHHYSPQRZLIYHKLYPQ:PU[L(SLPKPZKP[QHHYVW
VR[VILY0USPJO[PUNLU! 43\J=,9-(0330,¶LE STANJE9+LJSLYJXZ[YHH[¶+YPQ
]LUKLRYHJO[PUOL[*LU[Y\T6YNHUPZH[VY]HUKLTHHUKLSPQRZL
IYVJHU[LZLSRLKLaVUKHN]HUKLTHHUKLUKLQHHYSPQRZL
BROCANTE IN HET CENTRUM,KP[QHHYVWZONDAG 10 JUNI0USPJO[!
WOLUMAG | APRIL2012
DOSSIER VAN DE MAAND
activiteitenagenda
,SRLKLaVUKHN]HUKLTHHUK!
YVTTLSTHYR[]HUOL[*LU[Y\T
APRIL
MEI
+LNLTLLU[LOLLM[LLU[PQKNLSLKLUKLM\UJ[PL]HUHUP
TH[VYJV€YKPUH[VYPUOL[SL]LUNLYVLWLU+LaLWLYZVVU
TVL[KLOHUKLSHHYZIPQZ[HHU^HHYTVNLSPQRKLKPLUZ[]LY
SLUPUNHHUKL4PKKLUZ[HUK]LYIL[LYLULUO\SWIPLKLU
IPQKLVYNHUPZH[PL]HUKLHJ[P]P[LP[LUPUKL]LYZJOPSSLUKL
^PQRLUKLIYHKLYPQLUPU:[VRRLSKLIYVJHU[LPUKL
)VZZ[YHH[KL^PQRMLLZ[LU¯<]PUK[OPLYKLSPQZ[]HUKL
RVTLUKLHJ[P]P[LP[LU
)PUULURVY[aPL[VVRLLUUPL\^L^LIZP[LOL[KHNSPJO[
+LaLZP[LaHSKLTVNLSPQROLPKIPLKLUVTOL[JVTTLYJPLLS
HHUIVKPUKLNLTLLU[L[LWYVTV[LUL]LUHSZKLHJ[P]P
[LP[LUPUKL]LYZJOPSSLUKLOHUKLSZRLYULU+LOHUKLSHHYZ
R\UULUNYH[PZO\UHK]LY[LU[PLZVWKLaLZP[LWSHH[ZLU
+LILaVLRLYZa\SSLUTL[LURLSLT\PZRSPRRLULLUNLKL
[HPSSLLYKV]LYaPJO[R\UULURYPQNLUVMVWaVLRPUNLUR\UULU
]LYYPJO[LUVW[OLTHWYVK\J[UHHTVMWSHH[Z
4VTLU[LLS^VYKLUVVRLURLSLHUKLYLWPZ[LZVUKLYaVJO[
AV^PSSLU^L]VSNLUKQHHYNYHHNKLaLSMZ[HUKPNLILYVL
WLULLUZPUKLISVLTL[QLZaL[[LULULLUQHHYSPQRZ[YLMMLU
VYNHUPZLYLU[\ZZLUKL]LYZJOPSSLUKLOHUKLSHHYZVT
LY]HYPUNLU\P[[L^PZZLSLUVMLSRHHYNL^VVULLUZVWLLU
HHUNLUHTLTHUPLY[LVU[TVL[LU4PZZJOPLUPZOL[TVNL
SPQRVTPUHSSL^PQRLU^LLYLLUOHUKLSHHYZ]LYLUPNPUNVW
WV[LU[LaL[[LUVMVTLLUIPQRVTLUKLTHYR[[LJYLwYLU
VWWSHH[ZLU^HHYTPUKLYHHUIVKPZ
+LNLTLLU[LOLLM[KLK\PKLSPQRL^PSVTKLWSHH[ZLSPQRL
OHUKLSHJ[PLM[LVUKLYZ[L\ULU+L]LYZJOPSSLUKL^PQRLULU
KLIL]VSRPUNR\UULUOPLYHSSLLUTHHYIHH[IPQOLIILU
2LYTPZ:PU[L(SLPKPZ
-LLZ[]HUKL;LY]\YLUSHHU
Z[L2LYTPZ]HU:[VRRLS
JUNI
KL>VS\-LZ[P]HS*LU[Y\T
Z[L)YHKLYPL]HU:[VRRLS
9VTTLSTHYR[
]HUKL*LU[Y\T^PQR
AUGUSTUS
KL2LYTPZ]HU:[VRRLS
SEPTEMBER
(\[VSVaLAVUKHN
MLLZ[LUPUKL^PQRLU
+HN]HUKL2SHU[
KL)YHKLYPL]HU:[VRRLS
OKTOBER
9VTTLSTHYR[
4VU[NVTLY`.YPIH\TVU[
2\UZ[PUKL,[HSHNL
9VTTLSTHYR[
]HUKL:PU[L(SLPKPZ^PQR
;OtKHUZHU[**1)
DECEMBER
-LLZ[LSPQRL,[HSHNLZ
,\YV2LYZ[TPZ
11
12
WOLUMAGcAVRIL2012
WOLUWENAAR IN DE BLOEMETJES
OOG IN OOG MET
DÉSIRÉ SCHOONEJANS
6WTHHY[^LYKLUVWOL[NLTLLU[LO\PZY\PTOHUKLSHHYZ
KPLHSTPUZ[LUZQHHYPU:PU[7PL[LYZ>VS\^LNL]LZ[PNKaPQUPU
KLISVLTL[QLZNLaL[+tZPYt:JOVVULQHUZLUaPQULJO[NLUV[L
^HYLUIPQKLHHU^LaPNLU/\UILNYHMLUPZVUKLYULTPUNPZHS
TLLYKHUQHHYHHU^LaPNPUKLJLU[Y\T^PQR
>VS\THN!+LILNYHMLUPZVUKLYULTPUNPZLLULJO[MHTPSPL
ILKYPQM/VLPZOL[HSSLTHHSILNVUULU&
+tZPYt:JOVVULQHUZ!4PQUV]LYNYVV[]HKLY^HZOPLYYLLKZ
HSZZJOYPQU^LYRLYHJ[PLMPUKLKLOLSM[]HUKL KLLL\^/PQ
THHR[LVUKLYHUKLYLKVVKZRPZ[LU+PLLY]HYPUNR^HT]HU
WHZ[VLUTPQUNYVV[]HKLYPU KLILNYHMLUPZVUKLYULTPUN
VWZ[HY[[L0U ]LYUPL\^KLTPQU]HKLY4H[[OPL\LLULLYZ[L
RLLYOL[NLIV\^^HHYPUKLaHHRPZVUKLYNLIYHJO[+LHHUISPR
]HUKL]VVYNL]LSISLLMZPUKZKPLUVU]LYHUKLYK[V[OHS]LY^LNL
KLQHYLU» [VLUOPQaPQUO\PKPNL\P[aPJO[RYLLN;VLUTPQU
]HKLYPU V]LYSLLKaL[[LUTPQUTVLKLYLUV\KLYLIYVLY
HHU]HURLSPQRaPQU^LYR]LYKLY+H[^HZLLUL]PKLU[PLPUKPL[PQK
5HOL[V]LYSPQKLU]HUTPQUTVLKLYLUKLWLUZPVULYPUN]HU
TPQUIYVLYILUPRaHHR]VLYKLYNL^VYKLUIPQNLZ[HHUKVVYTPQU
LJO[NLUV[L.VKLSPL]L6UaLKVJO[LYOLLM[]VVYLLUHUKLYL
JHYYPuYLNLRVaLUK\Z^HUULLY^PQLYTLLZ[VWWLUa\SSLU^LKL
VUKLYULTPUNTVL[LUV]LYSH[LU
YHUKLYK(UKLYaPQKZKVL[KLZJOHHS]LYNYV[PUNVVRaPQUPU[YLKL
PUKL\P[]HHY[ZLJ[VYALSMTHRLU^LIPQ]VVYILLSKHSSHUNNLLU
KVVKZRPZ[LUTLLY(MOHURLSPQR]HUKL]YHHNUHHYILWHHSKL
TVKLSSLURVWLU^LLLU]VVYYHHKHHUIPQNYVV[OHUKLSZKPL
ZVTZ]HU]LYI\P[LUKLZ[YLLRRVTLU
>4!(SKPL[PQKaPQUQ\SSPLVWKLaLSMKLSVJH[PLNL]LZ[PNKPU
KL3V\PZ;P[LJHZ[YHH[/VLOLIILUQ\SSPLKLJLU[Y\T^PQR
aPLUL]VS\LYLU&
+:!QHHYNLSLKLUaHNQLOPLYUVNOLLS^H[RSLPUL^PURLSZ
HSSLLUHSPUVUaLZ[YHH[^HYLULY]LYZJOPSSLUKL+PLaPQUZPUKZ
KLRVTZ[]HUKLNYVV[^HYLUO\PaLUttU]VVYttU]LYK^LULU
UL[HSZKLTLLZ[LJHMtZ,Y^LYK[VLUVVR]LLSTLLYVWZ[YHH[
NLSLLMK;VJOISPQM[OL[OPLYHHUNLUHHT^VULUPUKLaLH\[V
S\^LI\\Y[4PQU]YV\^PZUVNZ[LLKZHJ[PLMPUOL[]LYLUPNPUNZ
SL]LUaV^LSOPLYPUOL[JLU[Y\THSZPU:[VRRLS+LYP]HSP[LP[
[\ZZLUILPKLILOVVY[PU[\ZZLUVVR[V[OL[]LYSLKLU
>4!0ZKL\P[]HHY[ZLJ[VY]LLS]LYHUKLYKPUHSKPLQHYLU&
+:!6UaLZLJ[VYPZTPZZJOPLUTPUKLYVUKLYOL]PNPZHHU
]LYHUKLYPUNLUKHUHUKLYLAVaPQUISPQM[OL[HHU[HSILNYHMLUP
ZVUKLYULTPUNLUPUVUaLNLTLLU[LHSLURLSLQHYLUVU]L
Adresboekje van:
s
Désiré Schoonejan
Boodschappen
gelmatig
te steunen ga ik re l op de
el
nd
ha
in
kle
de
Om
inke
ns en de krantenw
bij bakkerij Goosse lein en de Ch. Thielemanssp
hoek van het Meier elend naar 2 kapperszass
wi
af
lfs
ze
ga
Ik
de L.
laan.
Declercqstraat en
R.
de
in
,
jk
wi
de
in
n
ke
(lacht)
iedereen tevreden
Thijsstraat, zo is
Hobbies
se. De
kreeg ik een trombo
Enkele jaren terug weging moest blijven.
be
dokter zei dat ik in atig een eindje fietsen.
lm
ge
re
Sindsdien ga ik
Favoriete plekje
ons al
hier vlakbij, kan je
In het Woluwepark, het pad langs de oude
. En
eens tegenkomen vuren of het Zoniënwoud
er
l-T
se
us
Br
jn
de
spoorli
ngename manier om
aa
n
ee
er
we
n
da
n
n.
zij
ike
re
be
te
s
et de fiet
randgemeenten m
UN WOLUSAMPÉTRUSIEN À L’HONNEUR
WOLUMAG | AVRIL2012
A LA RENCONTRE DE
JULIE DEVULDER
3HIYHZZLYPLYLZ[H\YHU[SL*OHSL[9V\NLLZ[S»\ULKLZKL\_WS\Z
HUJPLUULZLUZLPNULZKL>VS\^L:HPU[7PLYYL3HWS\ZHUJPLUUL
YL]LUKPX\LZHWH[YVUUL1\SPL+L]\SKLYKVU[SHMHTPSSLVJJ\WLSLZ
SPL\_KLW\PZHUZ
>VS\THN!=V\ZKPYPNLaSL*OHSL[9V\NLS»\ULKLZKL\_
LUZLPNULZPUZ[HSStLZn>VS\^L:HPU[7PLYYLKLW\PZ
HUZ¯
1\SPL+L]\SKLY!¯1LKPYHPZTvTLHUZW\PZX\LSH
THPZVUHt[tJVUZ[Y\P[LLU ([P[YLK»HULJKV[LQ»HPYLs\
SHWL[P[LÄSSLKLS»HYJOP[LJ[LX\PS»HJVUs\L3LJVTTLYJLH
KPYLJ[LTLU[V\]LY[
>4!([P[YLWLYZVUULSKLW\PZX\HUKv[LZ]V\ZnSH[v[LKL
JLYLZ[H\YHU[IYHZZLYPL&
1+!1»HPWYPZSHZ\JJLZZPVUKLTLZWHYLU[ZLU 4VU
WuYLH]HP[S\PTvTLYLWYPZSL*OHSL[9V\NLLU *LSHMHP[
KVUJHUZX\»PSLZ[KHUZSHMHTPSSL5V\ZZVTTLZPJPZ\YSL
WSH[LH\KL:[VJRLSX\PJVYYLZWVUKnKL\_Tu[YLZWYuZnS»(S[P
[\KL:PTLZWHYLU[ZZVU[]LU\ZZ»`PUZ[HSSLYJ»LZ[WHYJL
X\»VU`YLZWPYHP[SLIVUHPYJVTTLVUKPZHP[HSVYZ(S»tWVX\L
KLTVUWuYLJ»t[HP[SL­Z[HTWJHMt®SLIPZ[YV[K\JVPU3H
ZHSSLKLYLZ[H\YHU[ZLY]HP[HSVYZKLZHSSLKLIPSSHYK4VUWuYL
t[HP[\UJOHTWPVU
>4!=V\ZWV\]LaUV\ZLUKPYLKH]HU[HNLZ\YS»OPZ[VYPX\L
KLZSPL\_&7V\YX\VPSL*OHSL[9V\NL&
1+!(JH\ZLKLZIYPX\LZWL\[v[YLTHPZZHUZKV\[LH\ZZP
LUJSPUK»µPSH\*OHSL[=LY[X\PMVUJ[PVUUHP[WHZSVPUK»PJPH]LJ
SL+LYI`H\_OL\YLZKLNSVPYLK\JOHTWKLJV\YZL(\KtI\[
J»t[HP[\UWL\TVPUZZUVIPUHYKX\LTHPU[LUHU[¯1LZHPZH\ZZP
X\LSHTHPZVUH[[LUHU[Lt[HP[VJJ\WtLWHY\ULZLSSLYPL
>4!8\»LZ[JLX\P]V\ZHKtJPKtnWYLUKYLSHYLSu]L&
1+!1LU»H]HPZQHTHPZPTHNPUtYLWYLUKYLSLZSPL\_1LZ\PZ
ZLJYt[HPYLKLMVYTH[PVUQ»HPt[tHNLU[PTTVIPSPLYWLUKHU[
HUZW\PZQ»HP]tJ\H\4HYVJWLUKHU[KL\_HUZ(TVUYL[V\Y
Q»HPt[tHTLUtLn[YH]HPSSLYnNH\JOLL[nKYVP[LKHUZKLZ
ZUHJRZ(SH)HZJ\SL\ULKHTLT»HWYVWVZtKLYLWYLUKYLZVU
HMMHPYLSH*OH\TPuYL*»LZ[KL]LU\SH*OH\TPuYLKL1\SPLX\P
LZ[K»HPSSL\YZ[V\QV\YZSLUVTKLTHZVJPt[t1L]V\ZS»HPKP[n
S»tWVX\LKLTVUWuYLJ»t[HP[PJP\UIPZ[YV[sHULT»PU[tYLZZHP[
WHZ!SLZWPZZL\YZKLJVTW[VPYPSULT»LUMH\[WHZ(SVYZQLTL
Z\PZVYPLU[t]LYZSHJ\PZPUL
>4!8\LSSL[V\JOLH]La]V\ZHWWVY[tLH\*OHSL[9V\NL&
1+!5V\ZWYVWVZVUZ\ULJ\PZPULKLIYHZZLYPLL[KLZZWt
JPHSP[tZKLZHPZVU5V\ZH]VUZKLZWSH[ZK\QV\YL[\ULJHY[L
KLZ\NNLZ[PVUZX\LUV\ZYLUV\]LSVUZ[V\[LZSLZZLTHPULZ
TVPZ5+39!SVYZKLUV[YLWHZZHNLJ»t[HP[[LYYPULKLZJHTWPZ
L[]VSHPSSLLUIPZX\LKLOVTHYK"YH]PVSLZH\JOu]YLMYHPZL[H\_
ZLU[L\YZKLWYV]LUJL"HPSLKLYHPLH\_JoWYLZ¯1L[YH]HPSSL
H]LJ\ULJ\PZPUPuYLSLTPKPL[\UJ\PZPUPLYSLZVPYKL\_WLY
ZVUULZ[YuZK`UHTPX\LZ1LYLsVPZH\ZZPS»HPKLKLTVUÄSZL[
KLTHÄSSL5V\ZKPZWVZVUZK»LU]PYVUJV\]LY[ZH\YLZ[H\
YHU[,[SnH]LJSLYL[V\YKLZILH\_QV\YZJ»LZ[SLIYHUSLIHZ
KLJVTIH[UV\ZHSSVUZUL[[V`LYL[YLÅL\YPYSH[LYYHZZL3L
*OHSL[9V\NLLZ[\UL]PLPSSLTHPZVUVUULWL\[WHZ[YHUZMVY
TLYLU9VSSZ\UL]PLPSSL*OL]H\_THPZ\UL*OL]H\_J»LZ[
PUJYL]HISL¯
>4!8\LS[`WLKLJSPLU[uSLMYtX\LU[LH\QV\YK»O\PSL*OHSL[
9V\NL&
1+!*»LZ[[YuZOt[tYVJSP[L!KLZMHTPSSLZKLZQL\ULZKLZ
WLYZVUULZoNtLZKLZHUNSVWOVULZKLZ1HWVUHPZ0SU»`HWHZ
[YVWKLI\YLH\_WHYPJPTHPZKLZH]VJH[ZKLZIHUX\LZ¯3L
ZVPYSLZNLUZZLKtWSHJLU[,[PSZZL[YHUZTL[[LU[S»HKYLZZL!
Q»HPL\KLQL\ULZ(TtYPJHPUZL[*HUHKPLUZX\PZVU[LU,YHZT\Z
L[ZVU[]LU\ZZ\YYLJVTTHUKH[PVU,[W\PZVUUL[HWLWHZ
[YVWKHUZSLZWYP_¯
Le carnet d’adress
es de :
Julie Devulder
stauratrice,
Restireo :plaiEtsianr tà mmoies-mcoêmllèegurees et je me
, sans
j’aime fa
t chez l’un et l’autre
rends régulièremen .
ence
marquer de préfér
ent mon
Ce n’est pas vraim
tion en
ra
co
magasins de dé
e de
truc, sauf pour les
ru
la
à
e
bl
au Coin de Ta
général. Je pense ue d’Elodie.
iq
l’Eglise ou à la bout
Je vais souvent
mmune,
uren et, dans la co
me promener à Terv té du parc de Woluwe, un
cô
comment passer à
e…
qu
fi
ni
ag
m
t
endroi
Shopping :
Jardin secret :
13
NV ORTHOPEDIE BANDAGISTERIE
LUCAS SA
Pour une maternité tout en confort . . .
LES BAS DE CONTENTION
Les bas de compression VenoTrain ® ont un rôle médical préventif essentiel
dans le cadre de la maternité. Ils soulagent les jambes lourdes et douloureuses, les jambes gonflées . . . préviennent varices et varicosités.
/DFXORWWHH[WHQVLEOHVµDGDSWHSDUIDLWHPHQWjO¶pYROXWLRQGHYRWUHJURVVHVVHHW
est conçue pour vous procurer confort mois après mois.
LES BALLONS THERAPEUTIQUES
/HEDOORQG¶H[HUFLFHSHUPHWJUkFHjO¶LQVWDELOLWpGHODVXUIDFHGHUHQIRUFHUOHV
PXVFOHVVWDELOLVDWHXUVTXLFRQWULEXHQWHQWUHDXWUHVDXPDLQWLHQGHO¶pTXLOLEUH
et de la posture. Il améliore le schéma corporel, la coordination motrice, la
synchronisation musculaire, il fortifie les muscles de la ceinture abdominale et
procure également détente et relaxation.
Bas Venotrain
Ceinture Babybelt - Anita
LA CEINTURE BABYBELT
La ceinture BabyBelt ® est un soutien efficace en cas de douleurs du dos et/ou du bassin et se porte debout, assise ou couchée. La partie abdominale évolue à votre rythme.
/¶HIILFDFLWpGHODFHLQWXUH%DE\%HOWŠHVWFOLQLTXHPHQWSURXYpH
LA MODE BALNEAIRE ANITA MATERNITY
Ballon Thera Band
Les bikinis et maillots de bains aux coupes astucieuses de Anita Maternity offre un seyant parfait durant toute la grossesse.
Ils maintiennent la poitrine et le ventre tout en garantissant suffisamment de liberté de mouvements.
Voor een comfortable moederschap . . .
COMPRESSIEKOUSEN
0HGLVFKHFRPSUHVVLHNRXVHQ9HQR7UDLQŠKHEEHQHHQSUHYHQWLHIPHGL
VFKHUROLQ]ZDQJHUVFKDS=HYHUOLFKWHQ]ZDUHSLMQOLMNHHQJH]ZROOHQ
EHQHQYRRUNRPHQVSDWDGHUVHQYDULFRVLW\
'HUHNEDUHVOLSYROJWGHHYROXWLHYDQXZ]ZDQJHUVFKDSHQELHGWXFRP
IRUWPDDQGQDPDDQG
THERAPEUTISCHE BALLEN
Anita 9657
6WDELOLVHUHQGHVSLHUHQGLHRDLQGHKDQGKDYLQJYDQEDODQVHQKRX
GLQJELMGUDJHQZRUGHQGRRUGHLQVWDELOLWHLWYDQGHRSSHUYODNWHYDQGH
XLWRHIHQLQJEDOYHUVWHUNW
+LMYHUEHWHUWKHWOLFKDPHOLMNHVFKHPDGHPRWRULVFKHFR|UGLQDWLHHQGH
VSLHUV\QFKURQLVDWLH+LMYHUVWHUNWGHDEGRPLQDOHVSLHUHQHQELHGWX
HYHQHHQVRQWVSDQQLQJHWUHOD[DWLH
BABYBELT
Anita 9612
'H%DE\%HOWŠLVHHQZHUN]DPHRQGHUVWHXQLQJELMUXJHQEHNNHQSLMQ
HQSDVW]LFKSHUIHFWDDQELMVWDDQ]LWWHQHQOLJJHQ
'HVWHXQEDQGPHWPHHJURHLHQGEXLNGHHOLVHHQYRXGLJYDQJHEUXLN
'H%DE\%HOWŠLVNOLQLVFKJHWHVW
BADMODE VAN ANITA MATERNITY
Anita 9666
'HKRRJZDDUGLJHEDGSDNNHQHQELNLQL¶V]RUJHQPHW]DFKWHVQHOGURJHQ
GHKLJKWHFKPDWHULDOHQHQVOLPPHVQLWYRRUHHQSHUIHFWHSDVYRUPJHGX
UHQGHGHJHKHOH]ZDQJHUVFKDS
%RUVWHQHQEXLNNULMJHQGHQRRG]DNHOLMNHVWHXQHQWHJHOLMNHUWLMGYROGRHQ
GHEHZHJLQJVYULMKHLG
Anita 9661
Av. Jules de Troozlaan 27
Bruxelles 1150 Brussel
02/770.34.09
[email protected]
www.orthopedielucas.be
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 15h
Van maandag tot donderdag van 9u tot 18u en vrijdag van 9u tot 15u
WOLUMAG c AVRIL2012
PRÈS DE CHEZ VOUS
DEUX INITIATIVES COMMUNALES EN FAVEUR
DES USAGERS DES TRANSPORTS PUBLICS
WYV[LJ[PVUL[SLZ]V`HNL\YZZL[YV\]HU[LUWLYTHULUJLL_WVZtZ
H\_PU[LTWtYPLZ)VUULUV\]LSSL!nS»PUP[PH[P]LKLSHJVTT\UL
KLZHIYPZUVUW\ISPJP[HPYLZLUIVPZWHYMHP[LTLU[PU[tNYtZH\ZP[L
UH[\YLSLU]PYVUUHU[VU[t[ttYPNtZnJLZKL\_HYYv[ZWV\YSLWS\Z
NYHUKJVUMVY[KLZ]V`HNL\YZ<ULTLZ\YLJVUJYu[LWV\YMHJPSP[LY
H\X\V[PKPLUSH]PLKLZ\ZHNLYZK\[YHUZWVY[W\ISPJ
+LW\PZ KLZ S\Z[YLZ JLY[HPUZ OHIP[HU[Z K\ X\HY[PLY KL 1VSP)VPZ
[YH]LYZLU[\ULWVY[PVUKLSHMVYv[KL:VPNULZWV\YHSSLYWYLUKYL
SL [YHT n SH KYu]L KLZ )Y„StZ V\ H\ ;PY H\_ 7PNLVUZ *LZ
KL\_ HYYv[Z ZP[\tZ LU WSLPUL MVYv[ UL KPZWVZHPLU[ K»H\J\UL
7HY HPSSL\YZ SH JVTT\UL H UtNVJPt H]LJ SL JVUJLZZPVUUHPYL
KLZHIYPZI\ZL[[YHTS»tX\PWLTLU[K»\UJLY[HPUUVTIYLK»HYYv[Z
K»PUKPJH[L\YZ KL [LTWZ K»H[[LU[L X\P WLYTL[[YVU[ H\_ \ZHNLYZ
KLZ SPNULZ L[ KL ZH]VPY H]LJ WYtJPZPVU SL TVTLU[
K»HYYP]tLKLSL\Y[YHUZWVY[W\ISPJ*LX\PSL\YWLYTL[[YHSLJHZ
tJOtHU[ KL TPL\_ NtYLY SLZ [LTWZ TVY[Z LU LMMLJ[\HU[ SL\YZ
KLYUPuYLZLTWSL[[LZWHYL_LTWSL7HYJLZHJ[PVUZSHJVTT\UL
YtHMÄYTL ZH ]VSVU[t K»LUJV\YHNLY SLZ [YHUZWVY[Z W\ISPJZ L[ KL
KVUULY\ULYtLSSLWYPVYP[tnSHJPYJ\SH[PVUKLZ[YHTZL[KLZI\Z
Z\YZVU[LYYP[VPYLJVTTLLSSLS»H]HP[KtQnWYV\]tLUPUZ[HSHU[KuZ
KLZ ML\_ [tStJVTTHUKtZ WV\Y MH]VYPZLY SL WHZZHNL KLZ
[YHUZWVY[ZW\ISPJZH\_JHYYLMV\YZ
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : UN COMBAT ENTAMÉ VOICI 30 ANS
4PZLnWHY[SHYtHSPZH[PVUKuZSLZHUUtLZ
K\JVSSLJ[L\YWYPUJPWHSH\MVUKKLSH]HSStL
KL SH >VS\^L ZV\Z S»tNPKL KL S»HUJPLUUL
0U[LYJVTT\UHSL WV\Y S»HZZHUPZZLTLU[
KLSH>VS\^LWL\KLJOVZLZH]HPLU[t[t
MHP[LZQ\ZX\»LU WV\YS\[[LYJVU[YLSLZ
PUVUKH[PVUZYtN\SPuYLZKLJLY[HPUZKLUVZ
X\HY[PLYZ
+LW\PZ >VS\^L:HPU[7PLYYL H t[t
SH ZL\SL JVTT\UL IY\_LSSVPZL n
Z»LUNHNLYKHUZSHJVUZ[Y\J[PVUKLJPUX
IHZZPUZK»VYHNLnZH]VPY!
.YHUKZ7YP_!T
=HSKLZ:LPNUL\YZ!T
=HSKLZ:LPNUL\YZ!T
)LTLS!T
*LU[YLZWVY[PM!T
*LZ IHZZPUZ ZVU[ H\QV\YK»O\P YLTPZ LU
NLZ[PVU n /`KYVIY\ WV\Y v[YL YLWYPZ
KHUZSLKPZWVZP[PMNSVIHSKLSH]HSStLKLSH
>VS\^L3LZTVKPÄJH[PVUZJSPTH[PX\LZLU
JV\YZ MVU[ LU ZVY[L X\L JLZ IHZZPUZ UL
ZVU[WS\ZZ\MÄZHU[Z0SJVU]PLU[KLJYtLY
KHUZSLIHZK\X\HY[PLYKL:[VJRLS\UL
JHWHJP[t JVTWStTLU[HPYL KL YL[LU\L
KLT
3LZt[\KLZJVTTHUKtLZWHY/`KYVIY\VU[
LU]PZHNt KPMMtYLU[Z ZP[LZ WVZZPISLZ WV\Y
SH JVUZ[Y\J[PVU KL JL UV\]LS V\]YHNL
X\P ÄUHSLTLU[ ZLYH PUZ[HSSt H\ IHZ
KL S»H]LU\L .YHUKJOHTW ZV\Z MVYTL
K»\U[\UULSnMVUJLYnNYHUKLWYVMVUKL\Y
ZL\S \U W\P[Z K»HJJuZ L_PZ[LYHP[ WLUKHU[
SLZ [YH]H\_ H\ UP]LH\ K\ YVUKWVPU[ 9VP
)H\KV\PU:HYtHSPZH[PVULZ[WYt]\LLU
+»PJP Sn \UL IVUUL UV\]LSSL WV\Y SLZ
OHIP[HU[ZKLZH]LU\LZ4HUVPYK»(UQV\L[
4HKV\_L\_H\ZZPYtN\SPuYLTLU[PUVUKtZ!
SL JVSSLJ[L\Y KL NYHUKL ZLJ[PVU X\P
H\QV\YK»O\P ZL [LYTPUL H]LU\L 4HKV\_
n OH\[L\Y KL S»H]LU\L KLZ *HJ[\Z ZLYH
WYVSVUNtQ\ZX\»H\YVUKWVPU[K\;PIL[
*L[YH]HPSZLYHHJOL]tWV\Y
7V\Y SL YLZ[L KL SH ]HSStL KL SH >VS\^L
S»t[\KL TLUtL WHY /`KYVIY\ WYt]VP[
tNHSLTLU[ SH JYtH[PVU KL JHWHJP[tZ
KL Yt[LU[PVU Z\WWStTLU[HPYLZ KL WS\Z
KL T LU HTVU[ KL >VS\^L
:HPU[7PLYYL n >H[LYTHLS)VP[ZMVY[
H\ JHYYLMV\Y ;LY]\LYLU>VS\^L Vƒ SLZ
t[HUNZ WV\YYHPLU[ ZLY]PY KL IHZZPUZ KL
JY\L WV\Y SH YP]PuYL HPUZP X\»LU H]HS H\
>VS\^L :OVWWPUN *LU[LY S\P H\ZZP [YuZ
YtN\SPuYLTLU[PUVUKt
15
(88*8 - +-
/?+?7 /? *,*<<*/- /*8
#7*<*/- ++,- 2(?3
7*++-< 9C ,, : % (,784
)))!#'!
08/AAIFJ/00B
(88*8 - /*8 8<-7 /?
7?8<*5? #7*<*/- +'4
)))! $!
(88*8 - +? #7*<*/+' 2+*1+8<34
)))! $&!
?7*< -<*)@/+ 8?7 </?8
-/8 ,/!+84
--8 8/+*7 @/+<8 < 87-8
#7*<*/- +' 2*+,834
)))!)$!
/7<8 '7' 8<*/--++8
< 8?+-<8 #7*<*/++,- 2/7,--34
)))!#!
/7<8 +*- 8 #7*<*/<+*--4
10 ans de garantie sur tous
nos produits.
Primes à l’isolation
jusqu’à 100/m2
Travail soigné
! ! 201
*
!
FINI LA DEDUCTION
FISCALE,
VENEZ LA RECUPERER
CHEZ NOUS!
%
-40
SUR VOS
NOUVEAUX
CHASSIS
* Conditions valables jusqu’au 30/04/2012
S
CONDITIOUN
BATIBO2 !W
DEVIS GRATUIT
PLUS D’INFORMATIONS
GSM: 0484 79 79 75
[email protected]
www.interoptimal.be
NOS SHOW-ROOMS
Avenue Rogier, 377
1030 Bruxelles
Tél./Fax: 02 734 78 74
Chaussée de Ruisbroek, 214
1600 Leeuw-St-Pierre
Tél./Fax: 02 762 84 16
WOLUMAG c AVRIL2012
PRÈS DE CHEZ VOUS
RENDONS NOTRE COMMUNE PLUS VERTE :
PRÈS DE 600 ARBRES PLANTÉS CET HIVER
(\JV\YZKLJL[OP]LYSLZZLY]PJLZJVTT\UH\_VU[MHP[WSHU[LYWYuZKLHYIYLZK»HSPNULTLU[!
HYIYLZH\JV\YZK\TVPZKLKtJLTIYL"
HYIYLZLUQHU]PLY"
HYIYLZLUTHYZH]YPS
7V\YX\LSX\LZH]LU\LZ!
HYIYLZWV\YS»H]LU\L.YHUKJOHTW
<UL[YLU[HPULK»HYIYLZWV\YS»H]LU\LKLZ(QVUJZ
<UL]PUN[HPULK»HYIYLZWV\YS»H]LU\L0^LPUZKL>H]YHUZ
<ULKPaHPULK»HYIYLZH\*SVZ4HU\LS
<ULKPaHPULKHYIYLZY\L2VURLS
3L TVPZ KL Mt]YPLY H`HU[ t[t WHY[PJ\SPuYLTLU[ MYVPK SL ZVS NLSt n WS\ZPL\YZ
KPaHPULZ KL JLU[PTu[YLZ UV\Z H MVYJtZ n PU[LYYVTWYL SLZ [YH]H\_ JVTTLUJtZ
KuZSLTVPZKLKtJLTIYL
4HPZUV\ZH]VUZLZZH`tKHUZSHTLZ\YLK\WVZZPISLKLYtHSPZLYZ\Y\USHWZKL
[LTWZ[YuZJV\Y[\UTH_PT\TKLWSHU[H[PVUZK»HYIYLZK»HSPNULTLU[TvTLZPSL
[YH]HPSLZ[SVPUK»v[YL[LYTPUt
5V\Z]V\KYPVUZtNHSLTLU[YLTLYJPLY[V\[LZSLZWLYZVUULZX\PWHYS»HUUVUJL
WHY\LKHUZSL>VS\THNUV\ZVU[HPKtZnJVTWSt[LYSLZWSHU[H[PVUZTHUX\HU[LZ
5V\ZLZWtYVUZULWHZH]VPYVTPZ[YVWKLKLTHUKLZ
POURQUOI VOULOIR DÉTRUIRE LA PARTICIPATION CITOYENNE RUE FRANÇOIS GAY ?
<UOHIP[HU[KLSHY\L-YHUsVPZ.H`ItUt]VSL­OVYZUVYTLZ®4Y4PJOLS2VVSWV\YSL
UVTTLYYtHSPZLKLW\PZWS\ZKLHUZ\U[YH]HPSHJOHYUtWV\YKVUULY\ULH\[YLPTHNL
WS\ZWVZP[P]LL[WS\ZWYVWYLKLZHY\L(]LJSL[LTWZL[H\WYP_KLUVTIYL\_LMMVY[ZL[
ZHJYPÄJLZWLYZVUULSZWS\ZKLOL\YLZKL[YH]HPSItUt]VSLWHYHUL[KLUVTIYL\_
KLUPLYZPSHYt\ZZPnLTILSSPYL[ZVPNULYSLZUVTIYL\_WHY[LYYLZKLZHY\L
,Z[JL\UIPLULZ[JL\UTHSWV\YSLZYP]LYHPUZ&5V\ZWLUZPVUZX\LJ»t[HP[\UIPLUTHPZ
UV\ZH]VUZt[tJVU[YHPU[ZKLJVUZ[H[LYYtJLTTLU[WS\ZPL\YZHJ[LZKLKtNYHKH[PVUZn
JLZLTILSSPZZLTLU[ZJV\WZKLWPLKV\KLIo[VUKHUZSLZWHY[LYYLZWSHUJOL[[LZKL
YL[LU\LKL[LYYLIYPZtLZL[J
5V\ZWLUZVUZX\LJLZHJ[LZKL]HUKHSPZTLULZVU[WHZNYH[\P[ZX\»PSZULZ»HYYv[LYVU[
WHZSnL[X\»PSZZVU[S»L_[LYUHSPZH[PVUK»\ULMY\Z[YH[PVUV\KLWYVISuTLZYLUJVU[YtZWHY
\ULWLYZVUULK\X\HY[PLY5V\ZH]VUZKtQnZPNUHStSLWVPU[H\_H\[VYP[tZKL7VSPJLTHPZ
UV\Z]V\SVUZH]HU[[V\[YLZ[LYV\]LY[ZL[nS»tJV\[LKL[V\[LWLYZVUULX\PZV\OHP[LYHP[
WV\]VPYUV\ZLUWHYSLY[tS""LTHPS!TK\WVU['^VS\^LPYPZUL[IL
PROMENADE-NATURE DANS LA VALLÉE DE LA WOLUWE
3HWYVTLUHKLUH[\YLX\PWHY[PYHK\WHYJ*YV\ZZLSVUNLYHSH>VS\^LnWHY[PY
K\WHYJKLZ:V\YJLZL[YLQVPUKYHSLWVPU[KLKtWHY[WHYSHWYVTLUHKLK\JOLTPU
KLMLY3LZWYLTPuYLZÅL\YZK\WYPU[LTWZZLYVU[H\YLUKLa]V\Z+tWHY[KLSHWYVTLUHKL
nO9\LH\)VPZU‡]PSSH*YV\ZZL!LU[YtLWYPUJPWHSLK\WHYJ
6YNHUPZH[L\Y!5H[\YH>VS\^L
0U[LY]LUHU[!4VUZPL\Y9+LSHOH`L
+H[L!KL!n!
17
18
WOLUMAGcAVRIL2012
PRÈS DE CHEZ VOUS
Ils sont installés
PRÈS DE
CHEZ
NOUS
LA SERRE OUTIL CULTIVE LA DIFFÉRENCE
3H:LYYL6\[PSM\[MVUKtLLU WHYKLZOHIP[HU[ZKL>VS\^L:HPU[7PLYYL
ZLUZPIPSPZtZnSHWYVIStTH[PX\LKLZWLYZVUULZOHUKPJHWtLZKtÄJPLU[LZ
TLU[HSLZ­5V\ZZVTTLJVUZ[P[\tZLU(:)3HNYttLWHYSH*VJVM®L_WSPX\L
ZVUYLZWVUZHISL4.H\[OPLY­5V[YLI\[ZVJPHSLZ[KLWYVWVZLY\U[YH]HPS
YtT\UtYH[L\YL[KLX\HSP[tnKLZNLUZX\PUL[YV\]LU[WHZS»tX\P]HSLU[KHUZ
SLJPYJ\P[[YHKP[PVUULS7S\ZPL\YZKLUVZ[YH]HPSSL\YZZVU[KLSHJVTT\UL5V\Z
VMMYVUZnJLZWLYZVUULZ\ULZVS\[PVUnJLY[HPULZZP[\H[PVUZKPMÄJPSLZ!HJJ\LPS
YL]LU\ZÄ_LZL[YtJ\YYLU[ZHJJLW[H[PVUL[]HSVYPZH[PVUKLSHKPMMtYLUJL®
6\[YLS»LUJHKYLTLU[SH:LYYL6\[PSVJJ\WLH\QV\YK»O\P\ULJPUX\HU[HPULKL
WLYZVUULZZV\MMYHU[K»\UOHUKPJHWTLU[HSV\ZLUZVYPLS¶X\LSX\LZWLY
ZVUULZH[[LPU[LZKLZ\YKP[t:VUWtYPTu[YLK»HJ[PVUZLJVUJLU[YLLZZLU[PLSSL
TLU[Z\Y>VS\^L:HPU[7PLYYL­5V\ZH]VUZSHJOHUJLK»v[YL\ULJVTT\UL
[YuZ]LY[L®ZV\SPNUL4.H\[OPLY7S\ZPL\YZNYVZJVU[YH[ZSPLU[K»HPSSL\YZSH
:LYYL6\[PSnSHJVTT\UL3LWLYZVUULSMHP[[V\[LMVPZKLZPUJ\YZPVUZZ\Y:HPU[3HTILY[*YHPUOLT:[LYYLILLRV\
(\KLYNOLT3»HJ[P]P[tZLJVUJLU[YLH\[V\YKLSHQHYKPULYPLZP[\tLH\KLSHJOH\ZZtLKL:[VJRLSX\PZLY[KLWVPU[
K»HJJ\LPS(S»L_[tYPL\YSH:LYYL6\[PSWYVWVZL\ULNHTTLt[LUK\LKLZLY]PJLZSPtZnS»LU[YL[PLUKLZLZWHJLZ]LY[Z!
JYtH[PVUKLQHYKPUZtSHNHNLWSHU[H[PVUZJVUZ[Y\J[PVUKL[LYYHZZLZ¯7V\Y[V\ZJLZ[YH]H\_4.H\[OPLYPUZPZ[L!­
5V\ZULZVTTLZWHZKLZJVUJ\YYLU[ZKtSV`H\_WHYYHWWVY[H\_LU[YLWYPZLZJSHZZPX\LZUV\ZZVTTLZKHUZSLZWYP_
K\THYJOtTvTLZPVUYLsVP[KLZZ\IZPKLZKLSH*VJVMX\P]PLUULU[JVTWLUZLY\UJLY[HPUTHUX\LKLWYVK\J[P]P[t
K\WLYZVUULSSPtnZVUOHUKPJHW®
LE CACAO S’ÉCLATE
CHEZ DAVID MAILLIET
7YHSPUtH\ZWLJ\SVVZZHIStIYL[VU[Y\MMLZH\IL\YYL
NHUHJOLZPUM\ZtLZH\[Ot,HYS.YL`¯-YHUJOPYSHWVY[L
K»,JSH[*HJHVH\KLSHY\L/LUYP=HUKLYTHLSLUnKL\_
WHZKLSHWSHJL+\TVUJ»LZ[KtQnWHY[PYLU]V`HNL+LYYPuYL
SLJVTW[VPY+H]PK4HPSSPL[L[ZVUtWV\ZLHZZ\YLU[S»HJJ\LPS
L[WYVKPN\LU[SLZJVUZLPSZ-YHUsHPZK»VYPNPULS»HY[PZHU
JOVJVSH[PLYWo[PZZPLYHMHP[ZLZHYTLZLU-YHUJLL[LU:\PZZL
H]HU[KLZ»PUZ[HSSLYLU)LSNPX\L
]VPJPHUZ(]HU[K»V\]YPY
,JSH[*HJHV+H]PK4HPSSPL[H
L_LYJtZLZ[HSLU[ZWV\YKLZ
THPZVUZH\ZZPYLUVTTtLZ
X\LSLZWo[PZZLYPLZ+L)HLYL
L[4HOPL\(\QV\YK»O\PPS]V\ZWYVWVZLH]LJ­ÄLY[tL[TVKLZ[PL®JVTTLPSKP[[V\[L
\ULZtYPLKLWYVK\P[ZMHP[ZTHPZVUK\No[LH\nSHWYHSPUL*VUU\WV\YZLZTVU[HNLZ
VYPNPUH\_nIHZLKLJOVJVSH[+H]PK4HPSSPL[Z»LZ[MHP[JVUUHz[YLZ\YSLTHYJOtKL:[VJ
RLSH]HU[K»PU]LZ[PY\ULHUJPLUULIV\SHUNLYPLHSSLTHUKLWV\Y`KPZ[PSSLYZVUZH]VPYMHPYL
HY[PZHUHS9LUZLPNULTLU[Z! V\^^^LJSH[JHJHVIL
EN DIFFÉRÉ DU CONSEIL COMMUNAL - UIT DE GEMEENTERAAD
LE CONSEIL COMMUNAL
DU 15 MARS 2012
9i<503,4(9:3,*65:,03*644<5(3(!
KtI\[tZHZtHUJLLUVIZLY]HU[\ULTPU\[LKL
ZPSLUJLLUTtTVPYLKLZ]PJ[PTLZKLS»LMMYV`HISLHJJPKLU[
K»H\[VJHYX\PZ»LZ[WYVK\P[LU:\PZZL(\KLSnKLZJSP]HNLZ
WVSP[PX\LZSLJVUZLPSJVTT\UHS[PLU[nS»\UHUPTP[tn
THUPMLZ[LYZHZVSPKHYP[tMHJLnSHKV\SL\YYLZZLU[PLWHYSLZ
WYVJOLZKLZ]PJ[PTLZ<UYLNPZ[YLKLZJVUKVStHUJLZHt[t
V\]LY[L[SLZKYHWLH\_VU[t[tTPZLUILYUL"
(WWYV\]tSHTVKPÄJH[PVUK\KLZJYPW[PMKLZ[YH]H\_
JVUJLYUHU[SHKLYUPuYLWOHZLK\YtHTtUHNLTLU[KLS»H]LU\L
.YHUKJOHTWZ\YSL[YVUsVUH]LU\LKLS»(]PH[PVUH]LU\LKLZ
:P[LSSLZ"
+tJPKtS»HJOH[KL[YVPZ]tOPJ\SLZtSLJ[YPX\LZn
S»\ZHNLKLZZLY]PJLZJVTT\UH\_KL]VPYPL"
(J[tSLTVU[HU[KLSHKtWLUZLYtZ\S[HU[KL
S»L_[LUZPVUK\THYJOtWV\YSLYtHTtUHNLTLU[L[SH
YtUV]H[PVUK\JHIHYL[K\*LU[YLJ\S[\YLSL[KLJVUNYuZ"
+tÄUPSLZJVUKP[PVUZK»\UTHYJOtWV\YWV\]VPY
LU[LYYLY[V\[LZSLZI\SSLZn]LYYLX\PZ\IZPZ[LU[LUZ\YMHJLZ\Y
SL[LYYP[VPYLKLSHJVTT\UL"
(KVW[tSHJVU]LU[PVU=PSSVX\PWYt]VP[S»PUZ[HSSH[PVU
KLZP_Z[H[PVUZZHUZH\J\ULH\NTLU[H[PVUKLSHWYLZZPVU
W\ISPJP[HPYLZ\YSL[LYYP[VPYLJVTT\UHS3»PUZ[HSSH[PVUKLJLZ
Z[H[PVUZU»LU[YHzULYHH\J\ULZ\WWYLZZPVUK»LTWSHJLTLU[ZKL
WHYRPUNW\PZX\»LSSLZLYVU[\UPX\LTLU[ZP[\tLZLUHJJV[LTLU[
,U\YNLUJLSLJVUZLPSJVTT\UHSHLUJVYLHKVW[tSLKLZJYPW[PM
KLZ[YH]H\_UtJLZZHPYLZWV\YS»HTtUHNLTLU[K»\ULWSHPULKL
QL\_nS»HUNSLKLSHKYu]LKL5P]LSSLZL[KLS»H]LU\L,SStVUVYL
*LZ[YH]H\_ZLYVU[JVUÄtZLUNYHUKLWHY[PLH\ZLJ[L\YWYP]t
Z\YKLZ[LYYHPUZTPZnKPZWVZP[PVUKLSHJVTT\ULWHYSL\YZ
WYVWYPt[HPYLZ3HUV\]LSSLWSHPULKLQL\_KL]YHP[v[YLPUH\N\YtL
JL[t[t
WOLUMAGc(=903(7903
GEMEENTERAAD
15 MAART 2012
+,.,4,,5;,9((+2>(4:(4,5674((9;,5
/,,-;!
)PQOL[ILNPU]HUKLaP[[PUNLLUTPU\\[Z[PS[LPU
HJO[NLUVTLU[LYUHNLKHJO[LUPZ]HUKLZSHJO[VMMLYZ]HUKL
]YLZLSPQRLI\ZYHTWPUA^P[ZLYSHUK+LNLTLLU[LYHHK^LUZ[
IV]LUKLWHY[PQ]LYKLLSKOLPKOLLUOHHYZVSPKHYP[LP[[LIL[VULU
IPQOL[SLLK]HUKLUHHZ[LU]HUKLZSHJO[VMMLYZ,Y^LYK
LLUYV\^YLNPZ[LYNLVWLUKLUKL]SHNNLU^LYKLUOHSMZ[VR
NLOHUNLU"
+L^PQaPNPUNHHU]HHYKPUKLILZJOYPQ]PUN]HU
KL^LYRLUV]LYKLSHH[Z[LMHZLPUKLOLYHHUSLN]HUKL
.YVV[]LSKSHHU^H[IL[YLM[OL[KLLS[\ZZLU3\JO[]HHY[SHHU
)VVTRSL]LYSHHU"
+LHHURVVW]HUKYPLLSLR[YPZJOL]VLY[\PNLU
IL]LZ[PNKKPLKLNLTLLU[LSPQRLKPLUZ[LU]VVYKLVWLUIHYL
^LNLUa\SSLUNLIY\PRLU"
(R[LNLUVTLU]HUKL\P[NH]LUKVVYKL\P[IYLPKPUN
]HUKLHHUILZ[LKPUN]VVYKLOLYHHUSLNLUYLUV]H[PL]HUOL[
JHIHYL[LUJVUNYLZ]HUOL[*\S[\YLLS*LU[Y\T"
+LHHUILZ[LKPUNZ]VVY^HHYKLUILWHHSKVTHSSL
IV]LUNYVUKZLNSHZIVSSLU]HUKLNLTLLU[LVUKLYNYVUKZ[L
SLNNLU"
+L=PSSVV]LYLLURVTZ[HHUNLUVTLUKPL]VVYaPL[
PUKLHHUSLN]HUaLZZ[H[PVUZaVUKLYLLU]LYOVNPUN]HUKL
YLJSHTLKY\RPUKLNLTLLU[L6TKH[KLZ[H[PVUZVWILYTLU
NLSLNLUa\SSLUaPQUaHSKLHHUSLNLY]HUNLLUILZ[HHUKL
WHYRLLYWSHH[ZLUPUULTLU
+LNLTLLU[LYHHKOLLM[VVRPUOVVNKYPUNLUKOLPKKL
ILZJOYPQ]PUN]HUKLUVVKaHRLSPQRL^LYRLUHHUNLUVTLU]VVY
KLHHUSLN]HULLUZWLLSWSLPUVWKLOVLR]HUKL5PQ]LSZLKYLLM
LUKL,SLVUVYLSHHU+LaL^LYRLUVW[LYYLPULUKPLKVVYO\U
LPNLUHHYZ[LYILZJOPRRPUN^VYKLUNLZ[LSKHHUKLNLTLLU[L
^VYKLUNYV[LUKLLSZ[VL]LY[YV\^KHHUKLWYP]tZLJ[VY/L[
UPL\^LZWLLSWSLPUTVL[KLaLaVTLYRSHHYaPQU
76<99(77,3!
3»69+9,+<16<9+,:*65:,03:*644<5(<?7,<;Ì;9,*65:<3;i:<9>>>>63<>,),3,
*65:,03*644<5(3,530.5,3,::i(5*,::65;7<)308<,:3,:+i)(;::,+i96<3,5;+(5:<5
*304(;+,*6<9;60:0,,;+,9,:7,*;4<;<,3*(9(*;i90:;08<,+,>:73,796*/(05*65:,03
*644<5(3(<9(30,<3,1,<+0(=903
19
WOLUWE-SAINT-PIERRE,
HISTOIRE ET TERROIR
L’ouvrage sera disponible
dès la semaine prochaine,
à l'Hôtel communal et en
librairie au prix de 30€.
est le résultat des travaux menés ces dernières années par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs–
Edgar Kesteloot,géographe et biologiste, Isabel Vermote,historienne et historienne de l’art,Marc Villeirs,
historien et spécialiste de Woluwe-Saint-Lambert,Marc Meganck,historien et spécialiste de l’archéologie et
du patrimoine bruxellois, et Geneviève Lacroix,historienne et spécialiste de l’histoire des mentalités.
Un ouvrage historique inédit sur la commune, d'envergure scientifique et agrémenté d'une iconographie
exceptionnelle.
«Woluwe-Saint-Pierre, Histoire et terroir», Editions Aparté, 312 pages sur papier
couché satiné, illustrations en quadrichromie, cartonné sous jaquette, reliure en
cahiers cousus fil de lin. Une traduction en néerlandais est prévue.
Livraison à domicile !
Votre ouvrage livré chez vous gratuitement au prix de 30 euros ?
Il vous suffit de passer commande par virement bancaire
au n° BE25210-0330800-82, au nom de l’ASBL Wolugraphic,
93 avenue Charles Thielemans, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Merci de mentionner en rubrique «communication»
l’adresse ainsi qu’un numéro de téléphone pour convenir
de la date et de l’heure de livraison.
BON À SAVOIR
CLUB DE LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE LOCALE DU CENTRE
=V\ZH]LaLU]PLK»tJOHUNLYH\[V\YKL]VZSLJ[\YLZKLKtJV\]YPYKLZSP]YLZ]LYZSLZX\LSZ]V\ZULZLYPLaWHZHSStZ]V\ZTvTL&
=V\ZZV\OHP[LaYLUJVU[YLYK»H\[YLZHTV\YL\_KLSHSP[[tYH[\YLX\»LSSLZVP[K»PJPV\K»HPSSL\YZJSHZZPX\LV\TVKLYUL&
+tI\[THYZ\UYLUKLa]V\ZKLWHY[HNLSP[[tYHPYLHKtI\[tnSHIPISPV[OuX\LSVJHSLK\*LU[YL<UQL\KPZVPYWHYTVPZnWL\WYuZ
[V\[LWLYZVUULX\PSLZV\OHP[LLZ[PU]P[tLnWHY[PJPWLYn\UtJOHUNLK»PKtLZH\[V\YKLWS\ZPL\YZSP]YLZWYVWVZtZ*VTTLS»HU
WHZZt(\YtSPH1HUL3LLtJYP]HPUOHIP[HU[SHJVTT\ULHUPTLJLJS\IKLSLJ[\YL
3LJS\IWV\YSLX\LSSHWHY[PJPWH[PVULZ[NYH[\P[LH\YHSPL\SLQL\KPZVPYKL OnO(]VZHNLUKHZ
1L\KPTHP
1L\KPQ\PU
1L\KPQ\PU
1L\KPZLW[LTIYL
1L\KPVJ[VIYL
1L\KPUV]LTIYL
*OHX\LTVPZ]V\Z[YV\]LYLaZ\YSLZP[LPU[LYUL[KLZIPISPV[OuX\LZMYHUJV
WOVULZO[[W!^^^^VS\^LILIPISPVSHSPZ[LKLZSP]YLZX\PZVU[WYVWVZtZ
WV\YSHZtHUJLZ\P]HU[L*»LZ[SVYZKLJOHX\LZtHUJLX\LSLZWHY[PJPWHU[ZL[
(\YtSPH1HUL3LLKtJPKLYVU[KLZSP]YLZnSPYLWV\YSHMVPZZ\P]HU[L4HPZWV\Y
]V\ZKVUULYS»LH\nSHIV\JOL]VPJPX\LSX\LZ\UZKLZSP]YLZS\ZWV\YSLZ
ZtHUJLZWYtJtKLU[LZ!3H]PLK»\ULH\[YLKL-YtKtYPX\L+LNOLS[3»VPZLH\
*HUHKuJOLKL1PT+VKNL+»H\[YLZ]PLZX\LSHTPLUULK»,TTHU\LS*HYYuYL
/PZ[VPYLZLJYu[LK\*VZ[HN\HUHKL1\HU.HIYPLS=HZX\ta3LTHYJOHUKKLWHYHWS\PLKL3\J)HIH
,JSH[ZKLZLSKL:`S]PL.LYTHPU3L[HISLH\KL.PHJVTVKL.LUL]Pu]L)LYNL3HSHUN\LKLTHTuYLKL;VT3HUV`L
7V\YWS\ZK»PUMVYTH[PVUZ(KYLZZLa]V\ZH\JVTW[VPYKLSHIPISPV[OuX\LSVJHSLK\*LU[YL(]LU\L*OHYSLZ;OPLSLTHUZ
¶)Y\_LSSLZ[tStWOVULaH\V\LU]V`La\UTHPSnIPIJLU[YL'^VS\^LPYPZUL[IL
22
ENKELE TIPS VAN DE STADSWACHT
WOLUMAG | APRIL2012
MILIEUOVERLAST
5LLTaVHSZVUZKLLSHHUKLZ[YPQK[LNLUKLTPSPL\V]LYSHZ[!KL
HHU^LaPNOLPK]HU]\PSUPZaHRRLUI\P[LUKLVWOHHSKHNLU
>PQRVTLU[PQKLUZVUaL^PQRKVVY[VJO[LU]HHR]\PSUPZaHRRLUVM
]\PSUPZ[LNLUKH[I\P[LUKLVWOHHSKHNLUKVVY5L[)Y\ZZLSVW
OL[]VL[WHKSPN[+LaLZP[\H[PLSLPK[KHHYUH[V[]LSLVUNLTHR
RLU!ILSLTTLYPUN]HUOL[]VL[WHKNL\Y[QLZ[PQKLUZKL^HYTL
WLYPVKLZOL[YPZPJVKH[\^]\PSUPZaHRRLUKVVYKPLYLU^VYKLU
]LYZJOL\YK¯
6TKP[[L]LYTPQKLU^PSSLU^L\NYHHNUVNLLUZHHULURLSLYPJO[SPQULUOLYPUULYLUYVUKKLVWOHSPUN]HU
HM]HSLUKL\YLU^HHYVW\\^HM]HSTHNI\P[LUaL[[LUPUVUaLNLTLLU[L!
+LTLLZ[LZ[YH[LU<P[NLaVUKLYK
KL7\[KHLS^PQR]VVYOL[[\PUHM]HS
^HHYV]LY5L[)Y\ZZLSSH[LYUVNJVT
T\UPJLLY[
)YHUK>OP[SVJRSHHU")YVX\L]PSSLSHHU"
/PUUPZKHLSSHHU"+\TVUWSLPU"(SMYLK
4HKV\_SHHU"6YIHUSHHU":PU[4PJOPLSZSHHU"
=VYZ[SHHU";LY]\YLUSHHU">LaLTILLRSHHU"
>VS\^LSHHU
>P[[LaHRRLU
5PL[NLZVY[LLYKHM]HS
)\P[LUaL[[LU!THHUKHNLUKVUKLY
KHN]HUHM\
6WOHSPUN!KPUZKHNLU]YPQKHNTVYNLU
)\P[LUaL[[LU!THHUKHNLU]YPQKHN[\ZZLU
\LU\
6WOHSPUN!THHUKHNLU]YPQKHNH]VUK
.LSLaHRRLU
7HWPLYLURHY[VU
)\P[LUaL[[LU!THHUKHN]HUHM\
6WOHSPUN!KPUZKHNTVYNLU
)\P[LUaL[[LU!THHUKHN[\ZZLU\LU\
6WOHSPUN!THHUKHNH]VUK
)SH\^LaHRRLU
)\P[LUaL[[LU!THHUKHN]HUHM\
7SHZ[PJJVUZLY]LZISPRRLUJVZTL[P 6WOHSPUN!KPUZKHNTVYNLU
JH]LYWHRRPUNKYHURRHY[VUZ¯
)\P[LUaL[[LU!THHUKHN[\ZZLU\LU\
6WOHSPUN!THHUKHNH]VUK
;\PUHM]HS
=VVY[HHULSRL^VLUZKHNUHTPKKHN]HUHM
HWYPS
AHRRLUTVNLU[LU]YVLNZ[LKPUZKHNVT
\I\P[LUNLaL[^VYKLU
=VVY[HHULSRL^VLUZKHNUHTPKKHN
]HUHMHWYPS
AHRRLUTVNLU[LU]YVLNZ[LKPUZ
KHNVT\I\P[LUNLaL[^VYKLU
>PQ]YHNLU\\^HM]HSPUKLQ\PZ[LaHRRLU[LKLWVULYLULUaLNVLK[LZS\P[LU
*VU[HJ[LLYOL[TPSPL\WHYR VM5L[)Y\ZZLS VT[L^L[LU^HHY\TL[\^HM]HS[LYLJO[RHULUSHH[
\^aHRRLUVMHUKLYHM]HSK\ZUPL[aVTHHYVWKLVWLUIHYL^LNSPNNLU
=LYNLL[UPL[KH[HSZ\KLaLYPJO[SPQULUUPL[UHSLLM[\KLVWLUIHYLUL[OLPKZJOHHK[HY[PRLS ]HUOL[(SNLTLLUYLNSLTLU[
]HUKLWVSP[PL<YPZRLLY[OPLYTLLLLUHKTPUPZ[YH[PL]LIVL[LKPLRHUVWSVWLU[V[Á
6TKH[VUaLTPZZPLLYPUILZ[HH[KVVYPUMVYTH[PLLUKLOLYOHSPUN]HUKLNLTLLU[LSPQRLYLNLSZ[LZ[YPQKLU[LNLU
KLV]LYSHZ[LUKLVU^LSSL]LUKOLPKa\SSLU^L\ISPQ]LUZLUZPIPSPZLYLU+P[RHUKVVY\[LVU[TVL[LUVMKVVYLLU
ILYPJO[PU\^IYPL]LUI\Z[LKLWVULYLUTL[OL[]LYaVLRaPJOPUVYKL[LZ[LSSLU
OPERATIE ROSACE: EEN BALANS
>PQ^PSKLU\VVRNYHHNVWKLOVVN[LOV\KLU]HUKLYLZ\S
[H[LU]HUKL6WLYH[PL9VZHJL+LaLVWLYH[PL^LYKKVVYKL
NLTLLU[LLUKLWVSP[PLaVUKL4VU[NVTLY`NL]VLYK^HHYIPQ
KLIL^VULYZ]HULLU^PQR:[VRRLS^LYKLUNLZLUZPIPSPZLL
YKYVUKKL]LPSPNOLPK]HUO\U^VUPUNVTaVOL[YPZPJVVW
LLUPUIYHHR[L]LYRSLPULU
6UaLWSVLN]VLYKLKLVWLYH[PL[PQKLUZKLTHHUKUV]LTILY
\P[+P[aPQUKLYLZ\S[H[LU!
)V]LUVWLLUÅ`LYTL[TLLY\P[SLNV]LYKL]LPSPNOLPK]HU
^VUPUNLURYLNLU ^VUPUNLULLU]PZ\LSLJVU[YVSL]HU
OL[KL\YZS\P[Z`Z[LLT
^VUPUNLUILZJOPRRLUUPL[V]LYLLU]VSSLKPNIL]LPSPNK
KL\YZS\P[Z`Z[LLTVM]HUKL^VUPUNLU
0UKPLU\TLLYPUMVYTH[PL^LUZ[V]LYKLaLJHTWHNULVMV]LY
^H[\TVL[KVLUVTLLUNYH[PZILaVLR[L]LYRYPQNLU]HU
LLU[LJOUVWYL]LU[PLHK]PZL\YULLT[\JVU[HJ[VWTL[KL
WVSP[PLaVULLUKLWYL]LU[PLKPLUZ[VW VMRHU\
[LYLJO[IPQ\^I\\Y[^HJO[
LES BONS CONSEILS DES GARDIENS DE LA PAIX
WOLUMAGcAVRIL2012
NUISANCES ENVIRONNEMENTALES
7HY[PJPWLaJVTTLUV\ZnSHS\[[LJVU[YL\ULU\PZHUJLLU]PYVU
ULTLU[HSL!SHWYtZLUJLKLWV\ILSSLZZ\YSH]VPLW\ISPX\LLU
KLOVYZKLZQV\YZH\[VYPZtZ
5V\ZYLUJVU[YVUZYtN\SPuYLTLU[KHUZUVZ[V\YZKLZX\HY
[PLYZKLZWV\ILSSLZV\KLZKtJOL[ZKtWVZtZZ\YSL[YV[[VPYLU
KLOVYZKLZQV\YZL[OL\YLZH\[VYPZtZWV\YSL\YYHTHZZHNLWHY
)Y\_LSSLZWYVWYL[t*L[[LZP[\H[PVUNtUuYLWHYSHZ\P[LIVU
UVTIYLKLKtZHNYtTLU[Z!VIZ[Y\J[PVUK\[YV[[VPYVKL\YZLU
WtYPVKLKLJOHSL\YYPZX\LKL]VPY]VZWV\ILSSLZt]LU[YtLZWHY
KLZHUPTH\_¯
7V\Yt]P[LY[V\[JLSHUV\Z]V\KYPVUZ]V\ZYHWWLSLYSLZJVUZPNULZK\[YPKLZKtJOL[ZL[SLZOVYHPYLZKL
ZVY[PLKLZWV\ILSSLZZ\YSHJVTT\UL!
4HQVYP[tKLZ]VPYPLZ
nSL_JLW[PVUK\X\HY[PLY7\[KHLS
WV\YSLZKtJOL[ZKLQHYKPUVƒ
)Y\_LSSLZ7YVWYL[tJVTT\UPX\LYH
\S[tYPL\YLTLU[
)V\SL]HYK)YHUK>OP[SVJR"H]LU\LKL
)YVX\L]PSSL"H]LU\LKL/PUUPZKHLS"WSHJL
+\TVU"H]LU\L(SMYLK4HKV\_"H]LU\L
6YIHU"IV\SL]HYK:HPU[4PJOLS"IV\SL
]HYKK\:V\]LYHPU"H]LU\LKL;LY]\LYLU"
H]LU\LKL>LaLTILLR"IV\SL]HYKKLSH
>VS\^L
:HJZISHUJZ
+tJOL[ZUVU[YPtZ
:VY[PL!S\UKPL[QL\KPnWHY[PYKLO
*VSSLJ[L!THYKPL[]LUKYLKPTH[PU
:VY[PL!S\UKPL[]LUKYLKPLU[YLOL[O
*VSSLJ[L!S\UKPL[]LUKYLKPZVPY
:HJZQH\ULZ
7HWPLYL[JHY[VU
:VY[PL!S\UKPnWHY[PYKLO
*VSSLJ[L!THYKPTH[PU
:VY[PL!S\UKPLU[YLOL[O
*VSSLJ[L!S\UKPZVPY
:HJZISL\Z
7SHZ[PX\LJVUZLY]LJHUL[[LLTIHS
SHNLJVZTt[PX\LIVz[LKLSHP[¯
:VY[PL!S\UKPnWHY[PYKLO
*VSSLJ[L!THYKPTH[PU
:VY[PL!S\UKPLU[YLOL[O
*VSSLJ[L!S\UKPZVPY
+tJOL[ZKLQHYKPU
+VYtUH]HU[JOHX\LTLYJYLKP
HWYuZTPKPnWHY[PYK\H]YPS
:VY[PLKLZZHJZH\WS\Z[[SL
THYKPnO
+VYtUH]HU[JOHX\LTLYJYLKPHWYuZTPKP
nWHY[PYK\H]YPS
:VY[PLKLZZHJZH\WS\Z[[SLTHYKPn
O
=LPSSLanTL[[YL]VZKtJOL[ZKHUZSLZZHJZHKtX\H[ZL[nIPLUSLZMLYTLY
7S\[[X\LKLSHPZZLYSLZZHJZV\K»H\[YLZKtJOL[ZZ\YSH]VPLW\ISPX\LJVU[HJ[LaSHKtJOL[[LYPLJVTT\UHSL V\S»HNLUJL)Y\_LSSLZWYVWYL[t WV\YJVUUHz[YLSLSPL\SLWS\ZWYVWPJLnSL\Yt]HJ\H[PVU
5»V\ISPLaWHZX\LSLUVUYLZWLJ[KLJLZJVUZPNULZLZ[\ULH[[LPU[LnSHZHS\IYP[tW\ISPX\LHY[PJSL K\9uNSLTLU[NtUt
YHSKLWVSPJLX\PWL\[KVUJv[YLZHUJ[PVUUtLWHY\ULHTLUKLHKTPUPZ[YH[P]LWV\]HU[H[[LPUKYLL\YVZ
7HYJLX\LUV[YLTPZZPVULZ[KLS\[[LYJVU[YLSLZU\PZHUJLZL[SLZPUJP]PSP[tZWHYS»PUMVYTH[PVUL[SLYHWWLSKLZ
YuNSLZJVTT\UHSLZUV\ZJVU[PU\LYVUZn]V\ZZLUZPIPSPZLYZVP[LU]V\ZYLUJVU[YHU[ZVP[LUKtWVZHU[\UH]PZ
JVTT\UHSKHUZ]V[YLIVz[LH\_SL[[YLZ]V\ZPU]P[HU[n]V\ZTL[[YLLUVYKYL
OPÉRATION ROSACE : BILAN
5V\Z[LUPVUZtNHSLTLU[n]V\ZJVTT\UPX\LYSLZYtZ\S[H[Z
KLS»VWtYH[PVU9VZHJLX\LSHJVTT\ULL[SHaVULKLWVSPJL
4VU[NVTLY`VU[TLUtLLU]\LKLZLUZPIPSPZLYSLZOHIP[HU[Z
K»\UX\HY[PLY:[VJRLSH\_JVUZPNULZKLZtJ\YPZH[PVUKL
SL\YOHIP[H[PVUWLYTL[[HU[KLWYt]LUPYWS\ZLMÄJHJLTLU[SLZ
YPZX\LZK»\UJHTIYPVSHNL
5V[YLtX\PWLHTLUtJL[[LJHTWHNULJV\YHU[UV]LTIYL
,U]VPJPSLZYtZ\S[H[Z!
,UWS\ZKLKPZ[YPI\LY\UÅ`LYL_WSPJH[PMZ\YSLZJVUZLPSZKL
ZtJ\YPZH[PVUKLZOHIP[H[PVUZ\UJVU[YSL]PZ\LSK\Z`Z[uTL
KLMLYTL[\YLKLZWVY[LZHt[tTLUtH\WYuZKL OHIP[H
[PVUZ
OHIP[H[PVUZULKPZWVZLU[WHZK»\UZ`Z[uTLKLMLYTL
[\YLKLWVY[L[V[HSLTLU[ZtJ\YPZtZVP[KLZOHIP[H
[PVUZ
:P]V\Z]V\SLaWS\ZK»PUMVYTH[PVUZZ\YJL[[LJHTWHNUL
V\Z\YSLZKtTHYJOLZnVI[LUPYWV\YSH]PZP[LNYH[\P[LK»\U
JVUZLPSSLYLU[LJOUVWYt]LU[PVU]V\ZWV\]LaJVU[HJ
[LYSHaVULKLWVSPJLL[ZVUZLY]PJLKLWYt]LU[PVUH\
V\H\WYuZKL]VZ.HYKPLUZKLSHWHP_
23
18 ans d’expérience, 13 showrooms dans toute la Belgique et au Luxembourg.
Un rangement à la mesure de vos idées, c’est notre spécialité : Du dressing à la chambre à coucher,
du salon au bureau et de la cave au grenier.
Venez demander un devis gratuit à nos architectes d’intérieur.
Ils vous conseilleront pour réaliser vos envies grâce à leur expertise.
Heures d’ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 18h
[email protected]
LE RANGEMENT À LA MESURE DE VOS IDÉES
STOCKEL 02/772.56.06 Avenue d'Ophem 14 - 1150 Woluwé-Saint-Pierreˆ9''0) 02/374.88.33 Chaussée de Waterloo 1178 - 1180 Bruxelles
WAVRE 010/24.45.90 Chaussée de Louvain 497 - 1300 WavreˆDécouvrez nos 13 points de vente sur www.lesasduplacard.be
WOLUMAG c AVRIL2012
BON À SAVOIR
RÉPARATION DU MUR DE LA PROPRIÉTÉ CROUSSE : ENFIN !
3LZLY]PJLJVTT\UHSKLZ;YH]H\_LUJVSSHIVYH[PVUH]LJ\ULU[YLWYLUL\Y
WYP]tWYVJuKLKLW\PZSLTHYZnSHYtWHYH[PVUK\T\YKLSHWYVWYPt[t
*YV\ZZLSLSVUNKLSHY\L2LSSL*LJV\WK»LU]VPLZ[S»HIV\[PZZLTLU[K»\UL
SVUN\LWYVJtK\YLK»VI[LU[PVUKLZ\IZPKLZL[Z\Y[V\[K»\UWLYTPZX\PPTWV
ZHP[SLML\]LY[KLSHWVPU[PSSL\ZL*VTTPZZPVUYV`HSLKLZ4VU\TLU[ZL[:P[LZ
K\MHP[X\»PSZ»HNP[K»\UZP[LJSHZZt3HYtWHYH[PVUK\T\YZLMLYHnS»PKLU[PX\L
L[JVUZPZ[LYHLUS»LUSu]LTLU[KLZHYIYLZYLUK\UtJLZZHPYLWHYSLZ[YH]H\_
SHYtHSPZH[PVUKLMV\PSSLZISPUKtLZK»\UIt[VUUHNLK»\UYLTISHPL[SHYLZ[H\
YH[PVUK\T\YL[SHTPZLLUµ\]YLKLUV\]LSSLZWSHU[H[PVUZ*VUJYu[LTLU[SL
JOHU[PLYKL]YHP[Z»t[HSLYZ\YQV\YZV\]YHISLZOVYZPU[LTWtYPLZ6\[YLSLZ
PU[LYKPJ[PVUZKLZ[H[PVUULTLU[SLZ[YH]H\_PTWVZLU[SHTPZLnZLUZ\UPX\L
[LTWVYHPYLZ\YSL[YVUsVUKLSHY\L2LSSLJVTWYPZLU[YLSLJSVZKLZ*OH[ZL[
SHY\LH\)VPZ3HJPYJ\SH[PVUZLYHH\[VYPZtLKLSHY\LH\)VPZ]LYZSLX\HY[PLY
2LSSL7LUKHU[X\LSX\LZQV\YZSLJOHU[PLYUtJLZZP[LYHSHMLYTL[\YLJVTWSu[L
KLSHJPYJ\SH[PVU7V\Y[V\[YLUZLPNULTLU[!
RELEVÉ ANNUEL
DES COMPTEURS D’EAU
JAARLIJKSE OPNAME
WATERMETERSTAND
=P]HX\HHUUVUJLX\LSHJHTWHNULKLYLSL]tKLZJVTW[L\YZ
K»LH\Z\YSL[LYYP[VPYLKLSHJVTT\ULZLKtYV\SLYHK\YHU[SH
WtYPVKLK\H]YPSH\ Q\PU+LZPUMVYTH[PVUZWS\ZWYt
JPZLZJVUJLYUHU[SLWHZZHNLKLZHNLU[ZKL=P]HX\HKHUZ
SLZKPMMtYLU[ZX\HY[PLYZL[Y\LZWL\]LU[n[V\[TVTLU[v[YL
VI[LU\LZH\U\TtYVNYH[\P[
7V\YYHWWLSSLZHNLU[ZOHIPSP[tZnLMMLJ[\LYJLZJVU[YSLZ
WVY[LU[[V\Z\U\UPMVYTLISL\MVUJtH]LJSVNV=P]HX\HL[
KVP]LU[v[YLLUWVZZLZZPVUK»\UIHKNLK»PKLU[PÄJH[PVU=P]H
X\HH]LJSLUVTS»LTWSVPSHWOV[VNYHWOPLKLS»HNLU[HPUZP
X\LSLZKH[LZKL]HSPKP[tK\IHKNL
=P]HX\HRVUKPN[HHUKH[OL[KLZ[HUKLU]HUKL^H[LYTL[LYZ
PU:PU[7PL[LYZ>VS\^LaHSRVTLUVWULTLU]HUHWYPS[V[
Q\UP7YLJPLaLYLPUMVYTH[PLV]LY^HUULLYKLTLKL^LYRLYZ
]HU=P]HX\HPUKL]LYZJOPSSLUKL^PQRLULUZ[YH[LUa\SSLU
SHUNZRVTLUR\UULU]LYRYLNLU^VYKLU]PHOL[NYH[PZU\T
TLY
;LYOLYPUULYPUN!KLIL]VLNKLTLKL^LYRLYZ]VVYKLaL
JVU[YVSLZKYHNLULLUKVURLYISH\^\UPMVYTTL[OL[SVNV
]HU=P]HX\HALTVL[LUIV]LUKPLUPUOL[ILaP[aPQU]HULLU
PKLU[PÄJH[PLIHKNL]HU=P]HX\HTL[KLUHHTOL[ILYVLWLU
LLUMV[V]HUKLTLKL^LYRLYLYVWL]LUHSZLLUNLSKPNOLPKZ
KH[\T]HUKLIHKNL
PRIX LION-FRANCOUT 2012
3HKH[LSPTP[LWV\YSLKtW[KLZJHUKPKH[\YLZH\7YP_3PVU-YHUJV\[LZ[
Ä_tLH\LYTHP7V\YYHWWLS4VUZPL\Y1VZLWO3PVUH]HP[JYttKLZVU]P]HU[
LUTtTVPYLKLZVUtWV\ZL4HKHTL*VUZ[HUJL-YHUJV\[\UWYP_KLZ[PUt
nYtJVTWLUZLY\UH]L\NSLWHY[PJ\SPuYLTLU[TtYP[HU[+LW\PZSLKtJuZKL
4VUZPL\Y3PVU\UL-VUKH[PVUWV\YZ\P[S»µ\]YLK\MVUKH[L\Y7L\]LU[ZL
WYtZLU[LYJVTTLJHUKPKH[Z[V\[LZSLZWLYZVUULZH]L\NSLZnJLU[WV\YJLU[
ZHUZKPZ[PUJ[PVUKLYHJLKLZL_LUPK»VWPUPVUOHIP[HU[SH)LSNPX\LKLW\PZ
H\TVPUZHUZKLUH[PVUHSP[tILSNLKLW\PZH\TVPUZHUZX\PH\YVU[L\
\ULJVUK\P[LJV\YHNL\ZLL[\ULHJ[P]P[tH[[LZ[HU[KLSL\YZOH\[LZX\HSP
[tZTVYHSLZWV\YZ\YTVU[LYSLZPUJVU]tUPLU[ZKLSL\YPUÄYTP[tL[HPUZPZL
YLUKYLH\ZZP\[PSLZX\LWVZZPISLnSHZVJPt[t7YtJPZVUZX\LSLZJHUKPKH[\YLZ
WL\]LU[v[YLHKYLZZtLZWHYKLZ[PLYZ,USL7YP_3PVU-YHUJV\[HYtJVT
WLUZtSLWYVMLZZL\Y4PJOLS4LYJPLY
3LZJHUKPKH[\YLZWV\YSL7YP_KV[tK»\UTVU[HU[KLL\YVZ
KVP]LU[WHY]LUPYH]HU[SLLYTHPn!
7YP_3PVU-YHUJV\[
JV4VUZPL\Y147PYL[
H]LU\LKLZ;V\Y[LYLSSLZ
)Y\_LSSLZ
UNE STATION CAMBIO
À SAINTE-ALIX
*VTTLS»HUUVUsHP[SLIV\YNTLZ[YL
KHUZUV[YLU\TtYVKLMt]YPLY\UL
UV\]LSSLZ[H[PVU*HTIPV]HZ»PUZ[HSSLY
H\WHY]PZ:HPU[L(SP_KuZSHTPH]YPS
+LX\VPH\NTLU[LYS»VMMYLK\Z`Z[uTL
KL]VP[\YLZWHY[HNtLZKtQnWYtZLU[
H\ZX\HYL4VU[NVTLY`L[H]LU\L
K»6WWLTn:[VJRLS
25
LE MAG DES JEUNES
WOLUMAGcAVRIL2012
PARRAINAGE SCOLAIRE
+LW\PZKLUVTIYL\ZLZHUUtLZS»(:)37(1VMMYL
H\_QL\ULZKLUV[YLJVTT\ULX\PYLUJVU[YLU[KLZ
KPMÄJ\S[tZZJVSHPYLZ\UWYVNYHTTLKLWHYYHPUHNL
3LWYPUJPWLLZ[[YuZZPTWSL\UItUt]VSLSLWHYYHPU
X\PWVZZuKLKLZJVTWt[LUJLZKHUZ\ULTH[PuYL
VMMYL\ULV\WS\ZPL\YZOL\YLZKLZVU[LTWZnKLZ
QL\ULZX\PLUVU[ILZVPU
1»HPL\SHJOHUJLH\QV\YK»O\PKLYLUJVU[YLY\UQL\UL
X\PItUtÄJPLKLJL[[LHPKLKLW\PZTHPU[LUHU[KL\_
HUZ9HOLLS HUZLZ[LUYOt[VnS»([OtUtLYV`HS
*YVTTLSPUJR0SZLYLUKKHUZSLZSVJH\_KL7(1
\ULMVPZWHYZLTHPULSLTLYJYLKPHWYuZTPKPL[
YLsVP[S»HPKLKLKL\_ItUt]VSLZLUTH[OWO`ZPX\L
IPVL[JOPTPL0SKtJYP[SLWHYYHPUHNLJVTTL­\U
JLU[YLK»HPKLWV\YSLZt[\KPHU[ZK\ZLJVUKHPYLLU
KPMÄJ\S[tHPUZPX\LWV\YSLZt[\KPHU[Zt[YHUNLYZX\P
WL\]LU[YH[[YHWLYSL\YYL[HYKL[TPL\_JVTWYLUKYL
SHTH[PuYLX\HUKPSZZVU[nS»tJVSL®
*LZTVTLU[ZK»tJOHUNLH]LJSLZItUt]VSLZZVU[S»VJJHZPVUWV\YS\PKLYL]LUPYZ\YSHTH[PuYLX\»PSU»HWHZ[V[H
SLTLU[JVTWYPZLLUJSHZZLTHPZH\ZZPKLWYtWHYLYSLZPU[LYYVNH[PVUZL[SLZL_HTLUZ0SWYLUKKVUJ[V\QV\YZ
SL[LTWZKLYtÅtJOPYH\_X\LZ[PVUZX\»PS]L\[WVZLYnZLZWHYYHPUZL[[YV\]LNYoJLnJLSHS»HPKLX\LULWL\[S\P
MV\YUPYZVULU[V\YHNLWYVJOL0SULZ»HNP[WHZKLZVUWYVWYLJVUZ[H[KLYLTWSHJLYS»t[\KLnKVTPJPSLWHYSL
WHYYHPUHNLTHPZIPLUKLSLJVTWSt[LY*L[LTWZKHUZSLZSVJH\_KL7(1LZ[Z\Y[V\[S»VJJHZPVUKLJVTWYLUKYL
SHTH[PuYLKLWV\]VPYSHYtL_WSPX\LYH]LJZLZWYVWYLZTV[ZL[KLMHPYLL[YLMHPYLKLZL_LYJPJLZWV\YSHTHz[YPZLY
*VTTLSLKP[9HOLLSS\PTvTLPSZ»HNP[K»\UL]YHPL­WYtWHYH[PVUnSH]PLM\[\YL®
,UÄUWV\YÄUPYJVTTLU[ULWHZSHPZZLYSHWHYVSLnJLQL\ULZPH[[HJOHU[L[WSLPUK»HTIP[PVUPS]L\[JVTTLU
JLYKLZt[\KLZKLWZ`JOVSVNPLS»HUUtLWYVJOHPUL8\HUKVUS\PKLTHUKLJLX\»LZ[SLWHYYHPUHNLWV\YS\PPSSL
KtJYP[JVTTL\ULILSSLYLUJVU[YLH]LJSLZWHYYHPUZH]LJ*tSPULSHYLZWVUZHISLK\WYVQL[SL[V\[KHUZ\UL
H[TVZWOuYLJVU]P]PHSLL[K»LU[YHPKL
7V\Y[V\[YLUZLPNULTLU[Z\YSLWHYYHPUHNL!*tSPUL4VY[PLY(:)37(1Y\L-YHUsVPZ.H`>:7
V\WHQZJVSHPYL'OV[THPSJVT
Le blog de Viasano
Les vacances de Paques...
<ULIVUULVJJHZPVUKLZLYLWVZLY[V\[LUZLWYtWHYHU[
WV\YSHJOHZZLH\_µ\MZHUU\LSSL(]LJ[V\ZJLZJOVJV
SH[ZL[H\[YLZWSHPZPYZNV\YTHUKZJVTTLU[JVTIPULYWL[P[Z
WSHPZPYZZ\JYtZL[ZHStZH]LJ\ULHSPTLU[H[PVUZHPUL&
3LZJVSSH[PVUZZHStLZL[Z\JYtLZWL\]LU[[YV\]LYSL\YWSHJL
KHUZ[VUHSPTLU[H[PVU
3LZLJYL[&+VZLYSL\YHWWVY[
)VUIVUZJOVJVSH[ZNo[LH\_NSHJLZJOPWZJHJHO\u[LZ
VU[\UMoJOL\_WVPU[JVTT\U7Yv[ZnS»LTWSVPUVTHKLZ
PSZMV\YUPZZLU[ILH\JV\WKLJHSVYPLZKHUZ\UMHPISL]VS\TL
+»VƒS»PU[tYv[KLSLZJVUZVTTLYKL[LTWZLU[LTWZLU
WL[P[LZWVY[PVUZL[LUSLZZH]V\YHU[
(]LJ[V\ZSLZMY\P[ZL[SLZZ\JYLYPLZX\L[\YLJL]YHZJL
TVPZJP]VPJP\ULZ\WLYYLJL[[LWV\YJVTIPULYSLZKL\_(
JVUZVTTLYH]LJTVKtYH[PVU1
)YVJOL[[LZKLMY\P[ZH\JOVJVSH[
Ingrédients pour 4 personnes:
sBÊTONSOUGDECHOCOLATNOIR
sMLDELAITDEMIÏCRÏMÏOUDECRÒMECULINAIREALLÏGÏE-'
sBANANESPOMMESPOIRES
sDESMORCEAUXDEPAINDÏPICES
sPIQUESÌBROCHETTESENBOIS
Peler les fruits et les couper en dés.
Enfiler les morceaux de fruits sur des brochettes en alternant fruit et
morceau de pain d’épices, et en évitant de surcharger les piques.
3URFEUTRÒSDOUXAUBAINMARIEOUAUFOURÌMICROONDESÌFAIBLEPUISSANCEFAIREFONDRELECHOCOLATENMORCEAUXAVECLACRÒMEOULELAIT
Bien mélanger jusqu’à obtenir un mélange lisse et onctueux.
Verser dans 4 bols individuels ou dans un caquelon à fondue à placer au
milieu de la table.
!CHACUNDESEMUNIRDESPIQUESÌBROCHETTESOUÌFONDUEETxÌ
l’attaque !
27
Jusqu’à 25.000 km par an,
une hybride est plus avantageuse qu’une diesel.
Parfois, les faits suɮsent pour convaincre.
Prius Plug-in
Yaris Hybride Concept
Prius
Auris Hybride
Grand Prius+
7 places
AVANTAGE
TOUTE NATURE
3'
€ 100
5,&+(0(17ˆ48
,3ˆ(6
En 2012, chez Toyota, il y aura une hybride pour tous.
&śHVWXQIDLWHWOHV¨WXGHVOHSURXYHQWOśK\EULGHHVWSOXVIRUWTXHOHGLHVHOSes atouts sont d’une part économiques(QHIIHWMXVTXśŸNPK
LOHVWSRVVLEOHGHQHULHQFRQVRPPHU'HSOXVHOOHU¨FXS§UHGHOś¨QHUJLHOŸR¸OHVDXWUHVYRLWXUHVODODLVVHQWVś¨FKDSSHU(QGśDXWUHVPRWV
elle produit de l’énergie gratuite4XHOOHGLII¨UHQFHTXDQGRQYRLWOHSUL[GXGLHVHOŸODSRPSHDXMRXUGśKXL(WGśDXWUHSDUWses atouts sont
écologiquesDYHFGHV¨PLVVLRQVH[WU©PHPHQWEDVVHV&HWWHWHFKQRORJLHU¨YROXWLRQQDLUHD\DQWIDLWVHVSUHXYHVDYHFSOXVGHPLOOLRQVGH
Y¨KLFXOHVK\EULGHVYHQGXVHQSOXVGHDQV¨TXLSHUDGHQRPEUHX[QRXYHDX[PRG§OHV7R\RWDŸSDUWLUGHDe la citadine Yaris au
monovolume Grand Prius+, il y a désormais une hybride pour chacun de nous.
Hybride. Plus fort que le diesel.
ZZZK\EULGHEH
Toyota City Zaventem
/HXYHQVHVWHHQZHJŘ=DYHQWHPŘ7
Toyota City est spécialiste hybride. Nous sommes situés entre
le Bld de la Woluwe et Ikea Zaventem sur la chaussée de Louvain.
/.0_
*.0_ZZZWR\RWDEH
*DUDQWLHHWDVVLVWDQFHDQVJUDWXLWHVODJDUDQWLHFRQVWUXFWHXULQWHUQDWLRQDOHGHDQVPD[NPHVWSURORQJ¨HGHDQVVRLWDQVDXWRWDO
PD[NPSDUOD7R\RWD%HOJLXPVDVXUWRXVOHVY¨KLFXOHVOLYU¨VSDUHOOHHWSRXUYXVGXFHUWLƪFDWGHJDUDQWLHSURORQJ¨HG¨OLYU¨SDUYRWUH3RLQWGH9HQWH
7R\RWDDJU¨¨3URORQJDWLRQGHODJDUDQWLHDQVMXVTXśŸDQVDXWRWDOPD[NPVXUOHV¨O¨PHQWVK\EULGHV2ƩUHVRXPLVHŸFRQGLWLRQV3OXVGśLQIRVVXU
WR\RWDEHRXGDQVYRWUH3RLQWGH9HQWH7R\RWDDJU¨¨
ILS ONT FÊTÉ
WOLUMAG | AVRIL2012
Ma rente
est-elle nette
d’impôt ?
Oui, votre rente viagère est
nette d’impôt. De plus, afin
de garder votre pouvoir
d’achat, elle est indexée
automatiquement une fois
par an. Ce service est offert
par Viagerbel.
Demandez une étude viagère
personnalisée et gratuite de
votre bien immobilier.
NOCES DE DIAMANT y 18 FÉVRIER 2012
4VUZPL\Y L[ 4HKHTL KL 7H\S KL
)HYJOPMVU[HPUL+PLYJR_VU[Mv[tSLMt]YPLY
SL\YZHUZKLTHYPHNLLUWYtZLUJLK\
IV\YNTLZ[YL >PSSLT +YHWZ 3LZ tWV\_ VU[
L\ LUMHU[Z WL[P[ZLUMHU[Z L[ HYYPuYL
WL[P[ZLUMHU[Z 3H YtKHJ[PVU K\ >VS\THN
[PLU[ n Z»L_J\ZLY KLZ LYYL\YZ SLZ JVUJLYUHU[
KHUZSLU\TtYVKLTHYZ
NOCES DE DIAMANT y 10 MARS 2012
Nos experts vous
répondent :
3L IV\YNTLZ[YL >PSSLT +YHWZ H YLs\ SL THYZ 4VUZPL\Y L[ 4HKHTL +\La
+LUKHSWV\YSHJtStIYH[PVUKLSL\YZHUZ
KL THYPHNL 3LZ tWV\_ H]HPLU[ JVU]VSt n
>VS\^L:HPU[3HTILY[ SL THYZ L[
ZVU[ PUZ[HSStZ KHUZ SH JVTT\UL KLW\PZ HUZ0SZVU[LUMHU[L[WL[P[ZLUMHU[Z
02 340 16 39
www.viagerbel.be
NOCES D’OR y 10 MARS 2012
Av. Franklin Roosevelt, 112 b.5 - 1050 Bruxelles - T. 02 340 16 39
3L THYZ S»tJOL]PU :LYNL KL 7H[V\S
H YLs\ 4VUZPL\Y L[ 4HKHTL +P 4HY[PUV
+P .LYVUPTV n S»VJJHZPVU KL SL\YZ HUZ
KL THYPHNL +»VYPNPUL P[HSPLUUL SL JV\WSL
Z»LZ[ PUZ[HSSt LU )LSNPX\L KHUZ SLZ HUUtLZ
ZLW[HU[L n /LYZ[HS K»HIVYK n >:7 LUZ\P[L
3LZtWV\_VU[LUMHU[ZL[WL[P[ZLUMHU[Z
29
PARTENAIRE BRUXELLES
ENTREPRISE GENERALE - BUREAU D’ETUDES - ARCHITECTURE INTERIEURE
SHOWROOM WOLUWE - AVENUE DE HINNISDAEL 14 B - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
SHOWROOM UCCLE - CHAUSSEE DE WATERLOO 1357 - 1180 UCCLE
TEL 02 771 99 10 - [email protected] - WWW.HOMEDESIGN.BE
AGENDA
DATE/DATUM
WOLUMAG | AVRIL2012
HEURE/UUR
Jusqu’au
28/04/12
Jusqu’au
06/05/12
Heures d’ouv. de la
Médiathèque
Du mar. au dim. de
10 à 17h00
06/04/12
ACTIVITE/ACTIVITEIT
LIEU/PLAATS
REMARQUE/OPMERKING
« Live Pictures »
Médiathèque
Exposition de photos de concerts
Artistes et artisans du livre
Bib. Wittockiana,
23 rue du Bemel
10 à 10h45
Bouquin Câlin
Bibliothèque du Centre
10/04/12
14h30 et 20h30
Les Emotifs anonymes
Auditorium du Centre culturel
14/04/12
10 à 10h45
Bouquin Câlin
Bibliothèque du Chant d’Oiseau
15/04/12
De 10 à 12h30
La vallée de la Woluwe
11 rue au Bois
Exposition. Rens. : 02/770.53.33
ou www.wittockiana.org
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Rens.02.773.05.83
Cinéma
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Rens.02.773.06.71
Ballade proposée par Natura
Woluwe
à partir du
18/04/12
20h
"Le journal d'une femme de chambre"
Commédie Claude Voltaire
98 av. des Frères Legrain
20/04/12
10 à 10h45
Bouquin Câlin
Bibliothèque du Centre
21/04/12
Ma-Je 15-19
Me 13-18
Ve 10-18
Sa 9-13 et 14-18
20h30
Je lis dans ma commune
1.«Quizz musico-littéraire»
2. Opération nouveaux inscrits en
collaboration avec la Médiathèque
Duel Opus 2
21/04/12
De 10 à 21 h
Fête de la plongée
21/04/12
14 à 15h
22/04/12
14 heures
22/04/12
17h00
23/04/12
14h30
Du 20/04/12
au 28/04/12
24/04/12
Me 10-12 et 14-18
Ve 16-19
Sa 10-12h30
14h30 et 20h30
24/04/12
20h00
26/04/12
20h00
26/04/12
18 à 19h
28/04/12
20h30
28/04/12
20h30
28/04/12
10 à 12h30
Du 24/04 au
12/05
Bibliothèque du Centre
Auditorium du Centre culturel
Auditorium du Centre culturel
Salle Capart du Centre culturel
Conférence
Bibliothèque du Centre
Tour guidé en français
Salle Fabry du Centre culturel
Comment acheter son premier
ordinateur
Salle 150 du Centre culturel
Je lis dans ma commune
«Concours d’illustrations de
poèmes»
Black Swan
Evolution de la musique électronique,
etc.
Conseil communal
Je lis dans ma commune.
Soirée Doudou « La musique des
mots »
Obsolescence programmée – Cie
Opinion Public
Pierre Simon
Je lis dans ma commune
«déclamation de poésies» par les
élèves de la section «Arts de la
Parole et du Théâtre» de l’Académie
de Musique de WSP
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
02.773.05.83
A partir de 13 ans
Chèques livres à gagner
Renseignements : 02.773.05.82
Humour musical
Infos et inscriptions :
02/773.18.20 ou
www.fetedelaplongee-duikfeest.be
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Rens. 02.773.05.83
Infos : 02/762.37.74.
Prix : 2 euros
Jeune public
Conférence gratuite. Rens. :
02/773.05.60 ou [email protected]
woluwe1150.irisnet.be
Chèques livres à gagner.
Renseignements :
02.773.59.70/71
Cinéma
Sportcity,
2 avenue Salomé
Heure du Conte
«Il était une fois, les dieux grecs»
A la découverte du centre de
Woluwe-Saint-Pierre
1, 2, 3… nous avons des droits
Res. 02/ 762 09 63
Bibliothèque de Joli-Bois
Hôtel communal
Bibliothèque du Centre
Pour les enfants de 2 à 5 ans.
Chèques livres à gagner.
Rens.02.773.05.83
Auditorium du Centre culturel
Danse
Salle Fabry du Centre culturel
Chanson française
Bibliothèque de
Joli-Bois
Renseignements :
02.773.59.70/71
28/04/12
14 à 17h00
Je lis dans ma commune
«J’écris, je lis, je dis : on slame au
Chant d’Oiseau !»
Bibliothèque du Chant d’Oiseau
28/04/12
A partir de 15h00
Je lis dans ma commune
«Quizz musical»
Médiathèque
28/04/12
15 à 16h00
Je lis dans ma commune. Spectacle
«Courants d’airs» d’Anne Grigis
Auditorium du Centre
communautaire du Chant
d’Oiseau
29/04/12
03/05/12
15h00
20h30
Exploration du monde Mongolie
Sophia Aram
Centre culturel
Auditorium du Centre culturel
Atelier de slam pour les jeunes de
15 à 20 ans avec le slameur Reda
Mahjoub Bouderbat - Chèques
livres à gagner.
Inscription obligatoire
Renseignements : 02.773.06.70
Chèques livres à gagner.
Renseignements : 02.773.05.84
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Chèques livres à gagner pour les
enfants inscrits à la bibliothèque.
Renseignements : 02.773.06.71
02/772.11.92
Humour
NUMÉRO DE RÉSERVATION UNIQUE POUR LE CENTRE CULTUREL DE WSP : 02/773.05.88
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES:
EXPOSITION
SENIORS
SPORT
CONCERT/RECITAL/SPECTACLE
JEUNES: SPORT, ANIMATION, LECTURE
CONFÉRENCE
CINÉMA-THÉÂTRE
ANIMATION/BROCANTE/BOURSE/FÊTE
31
WOLUMAG c APRIL2012
32
ENVIRONNEMENT
NIEUWE DAG VAN OPHALING VOOR DE
GROENE ZAKKEN: WOENSDAG
/L[TVVPL^LLYPZPUaPJO[KLWSHU[LUNYVLP]HUVUaL[\PULULUNYVLULY\PT[LZULLT[[VLLU^La\SSLU
K\ZIPUULURVY[^LLYLLUILYVLWTVNLUKVLUVWVUZZUVLPLUTHHPTH[LYPHHS+LaL^LYRQLZIYLUNLU
]LLS[\PUHM]HSTL[aPJOTLLKH[ZVTZTVLPSPQR[LL]HJ\LYLUPZLUKH[^LºNYVLUHM]HS»UVLTLU
>(;0:­.96,5(-=(3®
0ULLUUV[LUKVWPZ­NYVLUHM]HS®VYNHUPZJO[\PUHM]HS]HUKLZUVLPVMOL[VUKLYOV\K]HU\^WSHU[LU
« GROEN AFVAL »
JA
NEEN
+VKLISHKLYLU
Z[LULUHHYKLIHRZ[LULUIVVYKLUVM[LNLSZPUJLTLU["
=LY^LSR[LISVLTLU
WSHZ[PJ"
:UVLPHM]HS]HUOHNLULUZ[Y\PRLU
WHHS[QLZLUTL[HHSHM]HS"
6URY\PK
IVVTZ[HTTLUYLJ`JSLLYIHYL]LYWHRRPUNLU74+"
.YHZTHHPZLS
]VLKZLSHM]HSKPLYSPQRL\P[^LYWZLSLU"
;HRRLU
WHWPLYLUVMRHY[VU
/6,/,;­.96,5(-=(3®;,,=(*<,9,5
(0UKP]PK\LSLJVTWVZ[LYPUNaPLWHNPUH ]HUKLMLIY\HYP\P[NH]L]HU>VS\THN
)/L[JVU[HPULYWHYR
,LUTHUPLYVTaPJO]HUaPQUNYVLUHM]HS[LVU[KVLUPZOL[UHHYOL[JVU[HPULYWHYRIYLUNLUVWKL]VSNLUKLKHNLULU[PQKLUZKLaL\YLU!
+PUZKHN
>VLUZKHN
+VUKLYKHN
AH[LYKHN
!]HU \[V[\
!]HU\[V[\HWYPS[V[VR[VILY
!]HU\[V[\HWYPS[V[VR[VILY
!]HU \[V[\
(KYLZ]HUOL[JVU[HPULYWHYR!/LYLUKHS
*+,/<0:((5/<0:67/(305.=(5+,.96,5,A(22,5((57(::05.,5
AVHSZO\UUHHTOL[HHUNLLM[aPQUKLNYVLULaHRRLUILKVLSK]VVYKLO\PZHHUO\PZVWOHSPUN
]HUNYVLUHM]HS+LaLaHRRLU^VYKLU]LYRVJO[HHUKLWYPQZ]HUVUNL]LLY,<9YVS
+LVWOHSPUN]HUKLNYVLULaHRRLU]HUN[^LLYHHU]HUHM^VLUZKHNHWYPS
+PLNLIL\Y[=(5(-5<KVVYSVWLUK]HUQHU\HYP[V[KLJLTILYVWLSRL>6,5:+(.]HUHM
\
>(55,,9A,;<<>.96,5,A(2)<0;,5&
+LYLNSLTLU[LYPUN]LYWSPJO[KLIL^VULYZO\UNYVLULaHRRLU]VVYKLNYVLUL aHRRLU]}}YKLKVVY[VJO[]HUKL]\PSUPZ^HNLUI\P[LU[LaL[[LUK\Z^VLUZKHN
]}}Y\»ZTVYNLUZ]VVY\UHHYOL[^LYRNHH[
,SRLV]LY[YLKPUN]HUKLYLNSLTLU[LYPUN^VYK[HSZLLUPUIYL\RILZJOV\^K
,ULLSRLPUIYL\R¯IL[LRLU[LLUZHUJ[PL¯
+P[PZLLUNL^LZ[LSPQRLKPLUZ[]VVYTLLPUMVYTH[PLRHU\ILSSLU
UHHY WOLUMAG c AVRIL2012
ENVIRONNEMENT
NOUVEAU JOUR DE COLLECTE
DES SACS VERTS : LE MERCREDI
3LZILH\_QV\YZYL]LUHU[SH]tNt[H[PVUKLUVZQHYKPUZL[KLZLZWHJLZ]LY[Z]HYLJVTTLUJLYn
WV\ZZLYL[UV\ZVISPNLYnYLZZVY[PYUVZV\[PSZKL[HPSSLKL[VU[LL[J;V\ZJLZ[YH]H\_NtUuYLU[IPLU
KLZKtJOL[ZKLQHYKPUX\»PSLZ[WHYMVPZKPMÄJPSLK»t]HJ\LYL[X\LS»VUHWWLSSLºKtJOL[Z]LY[Z»
8<»,:;*,8<»<5­+i*/,;=,9;®
7V\YYtZ\TLYUV\ZWV\YYPVUZKPYLX\»\U­KtJOL[]LY[®LZ[\UKtJOL[KLQHYKPUVYNHUPX\L
X\PWYV]PLU[KLSH[HPSSLV\KLS»LU[YL[PLUKLWSHU[LZ
OUI
« DÉCHETS VERTS »
NON
-L\PSSLZTVY[LZ
*HPSSV\_[LYYLIYPX\LZIVYK\YLZV\KHSSLZLUJPTLU["
-SL\YZMHUtLZ
SLZWSHZ[PX\LZ"
;HPSSLKLOHPLZL[K»HYI\Z[LZ
SLZWPX\L[ZL[KtJOL[ZLUTt[HS"
4H\]HPZLZOLYILZ
SLZZV\JOLZL[SLZ[YVUJZSLZLTIHSSHNLZYLJ`JSHISLZ74*"
;VU[LZKLWLSV\ZL
SLZKtJOL[ZHSPTLU[HPYLZSLZKtQLJ[PVUZHUPTHSLZ"
)YHUJOHNLZ
SLZWHWPLYZL[V\JHY[VUZ
*644,5;i=(*<,9:,:­+i*/,;:=,9;:®
(3LJVTWVZ[HNLPUKP]PK\LS]VPYSHWHNL KLS»tKP[PVUKLMt]YPLYK\>VS\THN
)3HKtJOL[[LYPLJVTT\UHSL<ULKLZMHsVUZK»tSPTPULYZLZKtJOL[Z]LY[ZLZ[KL]LUPYSLZHWWVY[LYnSHKtJOL[[LYPLJVTT\UHSLH\_
QV\YZL[OL\YLZK»V\]LY[\YLKLJL[[LKLYUPuYL!
4HYKP
!KL OnO
4LYJYLKP
!KLOnOK»H]YPSnVJ[VIYL
1L\KP
!KLOnOK»H]YPSnVJ[VIYL
:HTLKP
!KL OnO
(KYLZZLKLSHKtJOL[[LYPLJVTT\UHSL!=HSKLZ:LPNUL\YZ
*3(*633,*;,,5769;,±769;,+,::(*:=,9;:*/(5.,4,5;:
*VTTLSL\YUVTS»PUKPX\LSLZZHJZ]LY[ZZVU[KLZ[PUtZnJVSSLJ[LYSLZKtJOL[Z]LY[Z
LUWVY[LnWVY[L*LZZHJZZVU[]LUK\ZH\WYP_HWWYV_PTH[PMK»,<9YV\SLH\
3LZLY]PJLKLJVSSLJ[LKLZZHJZ]LY[ZYLWYLUKYHKuZSLTLYJYLKPH]YPS
0SH\YHSPL\+,:694(0:KLMHsVUJVU[PU\LKLQHU]PLYnKtJLTIYL
JOHX\L4,9*9,+0nWHY[PYKLO
8<(5+:69;093,::(*:=,9;:&
3HYtNSLTLU[H[PVUYtNPVUHSLPTWVZLX\LSLZZHJZ]LY[ZZVPLU[ZVY[PZ
SLQV\YKLSHJVSSLJ[LH]HU[SLWHZZHNLK\JHTPVU
ZVP[SLTLYJYLKPH]HU[OSLTH[PUH]HU[K»HSSLYH\IV\SV[
;V\[L[YHUZNYLZZPVUnJL[[LYtNSLTLU[H[PVUJVUZ[P[\L\ULPUMYHJ[PVU
,[X\PKP[PUMYHJ[PVU¯KPZZHUJ[PVU¯
*LZLY]PJLLZ[\UZLY]PJLYtNPVUHSWV\YLUZH]VPYWS\Z![tS! 33
WOLURAMA
WOLUMAG | AVRIL2012
LES AÎNÉS ENTRENT
DANS LA DANSE
5V[YLuTL;Ot+HUZHU[M\[\ULMVPZKLWS\Z\U
MYHUJZ\JJuZWS\ZKLWLYZVUULZt[HPLU[
YHZZLTIStLZSLQL\KPTHYZH\*LU[YLJVTT\UH\
[HPYLKL1VSP)VPZ(\Y`[OTLKLZHPYZK»H\[YLMVPZ
QV\tZWHYSL=HY`[OTPJ8\HY[L[ILH\JV\WKL
­;V\QV\YZ1L\ULZ®VU[KHUZtKHUZ\ULHTIPHUJL
[YuZJVU]P]PHSL,[[V\[SLTVUKLLUYLKLTHUKL
9LUKLa]V\ZKVUJSLQL\KPVJ[VIYLWYVJOHPU¯
OUVERT - OPEN
lundi-jeudi
maandag-donderdag
monday-thursday
11h30-14h30 / 17h30-22h00
NOUVEAU - NIEUW - NEW
SUSHI’S STOCKEL
88, rue de l’Eglise - 1150 Woluwé-Saint-Pierre
vendredi-vrijdag-friday
11h30-14h30 / 17h30-22h30
02/762.62.62
samedi-zaterdag-saturday
11h30-22h30
SUR PLACE - TERPLAATS - EAT IN
À EMPORTER - MEENEMEN - TAKE AWAY
LIVRAISON - LEVERING - DELIVERY*
* Zone de livraison limitée - Beperkte levering gebied - Limited delivery area
resto-sushis.com
34
WOLURAMA
WOLUMAG | AVRIL2012
RECORD D’AFFLUENCE
AU SALON DE L’EMPLOI
3LLYTHYZWS\ZKLWLYZVUULZVU[]PZP[tSH
JPUX\HU[HPULKLZ[HUKZPUZ[HSStZKHUZSHZHSSL-HIY`KL
S»/[LSJVTT\UHSnSHYLUJVU[YLK»LTWSV`L\YZWV[LU[PLSZ
X\PZ»t[HPLU[KtWSHJtZH]LJWS\ZKLVMMYLZK»LTWSVP
ZV\ZSLIYHZ3»t]tULTLU[H\YHtNHSLTLU[WLYTPZH\_
JHUKPKH[ZKLYLJL]VPYKLZJVUZLPSZKL[LZ[LYSL\YZ
JVUUHPZZHUJLZSPUN\PZ[PX\LZV\K»VI[LUPYKLZPUMVYTH
[PVUZ[V\ZHaPT\[ZZ\YSLZMVYTH[PVUZKPZWVUPISLZSHStNPZ
SH[PVUZVJPHSLV\SHTLPSSL\YLMHsVUKLZ»PUZ[HSSLYLU[HU[
X\»PUKtWLUKHU[3HUJtWHYS»tJOL]PU+HTPLU+L2L`ZLY
LUWYtZLUJLKLZH\[VYP[tZJVTT\UHSLZL[K\TPUPZ[YL
YtNPVUHS)LUVz[*LYL_OLSL:HSVUKLS»LTWSVPTHYX\HP[SL
JV\WK»LU]VPK\7YPU[LTWZKLS»LTWSVPTLUtLUWHY[LUH
YPH[H]LJSLZJVTT\ULZ]VPZPULZKL>VS\^L:HPU[3HT
ILY[(\KLYNOLTL[>H[LYTHLS)VP[ZMVY[
UNE ECONOMIE BRUXELLOISE
FLORISSANTE DANS UN
MARCHE EUROPEEN EN CRISE
=VPSnSHJVUJS\ZPVUHWWVY[tLWHYSLZVYH[L\YZKLSH*VUMt
YLUJLVYNHUPZtLSL THYZWHY+HTPLU+L2L`ZLYKHUZSL
JHKYLK\7YPU[LTWZKLS»,TWSVP
)LUVz[*LYL_OLTPUPZ[YLKLS»,JVUVTPL1LHU*SH\KL
+HV\Z[WYtZPKLU[KL),*0*OHTIYLKLJVTTLYJL
L[K»PUK\Z[YPLKL)Y\_LSSLZ,[PLUULKL*HSSH[H¾*OPLM
,JVUVTPZ[+LNYVVML[)Y\UV>H[[LUILYNO7YtZPKLU[KL
S»(),VU[HUHS`ZtSHZP[\H[PVUL[S»t]VS\[PVUKLS»tJVUVTPL
IY\_LSSVPZLKL]HU[\UWHY[LYYLKLWYuZKLJLU[LU[YLWYL
UL\YZIY\_LSSVPZ*L[[LJVUMtYLUJLWHZZPVUUHU[LHWLYTPZ
KLMHPYLSLWVPU[Z\YS»tJVUVTPLLUYtNPVUIY\_LSSVPZLX\PLZ[
SH[YVPZPuTLYtNPVUSHWS\ZYPJOLK»,\YVWL
;V\[LMVPZZPSHJYtH[PVUK»LTWSVPZHMVY[H\NTLU[tJLZ
KLYUPuYLZHUUtLZn)Y\_LSSLZJL\_JPULWYVÄ[LU[THSOL\
YL\ZLTLU[WHZZ\MÄZHTTLU[H\_)Y\_LSSVPZ
35
36
WOLURAMA
WOLUMAG | AVRIL2012
LE PRIX ADO-LISANT 2012
À «VANGO»
3L]LUKYLKPTHYZH]HP[SPL\SHMv[LKLJS[\YLK\7YP_(KV3PZHU[n
SHIPISPV[OuX\LK\*LU[YL*LWYP_HWV\YI\[KLUV\YYPYS»PTHNPUHPYLL[KL
Kt]LSVWWLYS»LZWYP[JYP[PX\LKLZQL\ULZKLnHUZ3HZtSLJ[PVU
JVTWVZtLKLYVTHUZH\_[OuTLZL[NLUYLZ]HYPtZHL\ILH\JV\WKLZ\J
JuZH\WYuZKLZHKVSLZJLU[Z:P_YVTHUZH]HPLU[t[tZtSLJ[PVUUtZ
3»H\[L\YNHNUHU[U»t[HP[H\[YLX\LS»H\[L\YPU]P[t!;PTV[OtLKL-VTILSSL
WV\YZVUV\]YHNL­=HUNV®(]LJJLYVTHUK»H]LU[\YLZ]V\Zv[LZLU[YHz
UtZnSHZ\P[LKL=HUNVQL\ULOVTTLT`Z[tYPL\_nSHYLJOLYJOLKLZLZ
VYPNPULZKHUZ\ULX\v[LTV\]LTLU[tLH\[V\YKLS»,\YVWLKLZHUUtLZ
WHYTVU[ZL[WHY]H\_Z\Y[LYYLL[KHUZSLZHPYZ*V\YZLWV\YZ\P[LzSL
WHYHKPZPHX\LTVUHZ[uYLZLJYL[JOo[LH\LU,JVZZL]V`HNLLUH\[VTVIPSL
V\LUKPYPNLHISL[YtZVYJHJOtKLZTVPULZYLJS\ZZ\Y\ULzSL\ULQL\ULÄSSL
tJVZZHPZL\U]PL\_JVTTPZZHPYL]LU[YPWV[LU[KLZ[Y\HUKZY\ZZLZ¯
;YVPZHKVSLZJLU[LZVU[L\SHJOHUJLKLYLUJVU[YLYS»H\[L\YNHNUHU[L[VU[
VI[LU\\ULKtKPJHJL
237 Rue au Bois - 1150 Woluwé-Saint-Pierre
LA CABOSSE
- Chocolaterie Confiserie -
Chocolats - Biscuits - Thés - Pralines
WOLURAMA
WOLUMAG | AVRIL2012
LES 90 ANS DE L’ACADÉMIE
DE MUSIQUE
-VUKtLLU S»(JHKtTPLKLT\ZPX\LKL>VS\^L
:HPU[7PLYYLHJtStIYtZLZ HUZSLTHYZLUKVU
UHU[KL\_JVUJLY[ZMLZ[PMZLUWYtZLUJLKLS»tJOL]PU
:LYNLKL7H[V\S3»VJJHZPVUWV\YSLW\ISPJWYtZLU[
KLKtJV\]YPY[V\[SL[HSLU[KLZWS\ZKLtSu]LZ
X\LJVTW[LS»(JHKtTPLYtWHY[PZKHUZSLZJSHZZLZKL
T\ZPX\L[Oto[YLV\KHUZL
,UYV\[LWV\YSLJLU[LUHPYL¯
5e ÉDITION DU CONCERT DES ACADÉMIES / 5de EDITIE LERARENCONCERT
3HT\ZPX\LLZ[\USHUNHNL\UP]LYZLS3LZWYVMLZ
ZL\YZKLZ(JHKtTPLZKLT\ZPX\LMYHUJVWOVUL
L[UtLYSHUKVWOVULKLUV[YLJVTT\ULS»VU[
LUJVYLKtTVU[YtLUWYVWVZHU[\ULMHU[HZ[PX\L
ZVPYtLKLJVUJLY[SLTHYZKLYUPLY(\WYV
NYHTTLLU[YLH\[YLZKLJL[[LLtKP[PVUKLZ
VL\]YLZK»(Z[VY7PHaVSSH4H\YPJL9H]LS4HU\LS
KL-HSSHL[11)\YVU3LW\ISPJUVTIYL\_HW\
HWWYtJPLYSL[HSLU[KLZWYVMLZZL\YZH]HU[KLSLZ
YLUJVU[YLYnS»VJJHZPVUK»\UJVJR[HPS9LUKLa
]V\ZSVYZKLSHWYVJOHPULtKP[PVU¯
4\aPLRPZLLU\UP]LYZLSL[HHSLUKH[IL^LaLU
KLSLYHHYZ]HUKL5LKLYSHUKZ[HSPNLLU-YHUZ
[HSPNL4\aPLRHJHKLTPL]HUVUaLNLTLLU[L
KVVYZHTLULLUMHU[HZ[PZJOLJVUJLY[H]VUK
PUTLRHHY[LZ[LRLU6WOL[WYVNYHTTH]HU
KLaLKLLKP[PL!^LYR]HUVH(Z[VY7PHaVSSH
4H\YPJL9H]LS4HU\LSKL-HSSHLU11)\YVU
+L]LSLHHU^LaPNLUNLUV[LU]HUOL[T\aP
RHSL[HSLU[]HUKLSLYHHYZLU^LYKLUHJO[LYHM
]LYNHZ[VWLLUKYHURQL6WUHHYKL]VSNLUKL
LKP[PL¯
37
%&#3TOCKELs!VENUEDE(INNISDAELs"RUXELLESs4EL
Tonification
Moniteurs et cours
collectifs
Remise en forme
Cardio fitness
Ambiance conviviale
Amaigrissement
[email protected]fitnessclub.be
Sauna, hammam et
jacuzzi
2OYAL7ELLNESSs#HAUSSÏEDE"RUXELLESs7ATERLOOs4EL
WOLURAMA
WOLUMAG | AVRIL2012
SERGE DESCHAUWER
AUX CIMAISES
3L]LYUPZZHNLKLS»L_WVZP[PVUKLZµ\]YLZKL
S»HY[PZ[LH\[VKPKHJ[L:LYNL+LZJOH\^LYZ»LZ[
KtYV\StnSHZHSSLK\*LU[YLJ\S[\YLSSL
QL\KPLYTHYZLUWYtZLUJLKLZtKPSLZJVT
T\UH\_L[K»\UW\ISPJÄKuSL(`HU[Z\P]P\UL
MVYTH[PVULUKLZZPUPUK\Z[YPLSH\_(Y[ZL[
4t[PLYZKL)Y\_LSSLZS»HY[PZ[LYLUV\HH]LJ
SHWLPU[\YLH\KtI\[KLZHUUtLZ
3VYZX\»PSYLWYLUKSLWPUJLH\PS
Z»VYPLU[L]LYZSLZ\YYtHSPZTL4\S
[PWSLZZVU[ZLZTV[PMZK»PUZWPYH[PVU
\UWYV]LYIL\Ut]tULTLU[
WVSP[PX\LJ\S[\YLSV\\UVIQL[
X\PLZ[HSVYZKt[V\YUtKLZH
MVUJ[PVUYtLSSLL[YLWYtZLU[t
LU\U[OuTLWHYWS\ZPL\YZ
[HISLH\_+LW\PZPS
Z»HKVUULtNHSLTLU[
nSH[LYYLNSHPZLL[
KLW\PZnSH
ZJ\SW[\YLZ\Y
IVPZ
Retrouvez toutes les photos de cet événement
sur www.wolumag.be
SOLEIL LEVANT…
5V\ZULWV\]VUZYtZPZ[LYH\WSHPZPYKL
]V\ZMHPYLWHY[HNLYJLWL[P[TVTLU[
KLWVtZPL\USL]LYKLZVSLPSZ\Y
S»/[LSJVTT\UHSJHW[tZWHY4VUZPL\Y
1HJX\LZ+Y\L[LUVJ[VIYL¯
39
40
WOLUMAG | AVRIL2012
LES COMMERÇANTS À L’HONNEUR
8\LSX\LJVTTLYJLZWYtZLU[ZKLW\PZWS\ZKLHUZZ\Y
SL[LYYP[VPYLJVTT\UHSVU[t[tTPZnS»OVUUL\YSLLYTHYZSVYZ
K»\ULYtJLW[PVUHUPTtLWHYS»O\TVYPZ[L)LY[2Y\PZTHUZ<UL
NYHUKLWYLTPuYLL[\ULMHsVUVYPNPUHSLKLYLUKYLOVTTHNL
nSHX\HSP[tK\ZLY]PJLYLUK\nSHWVW\SH[PVUWHYUVZJVT
TLYJLZ7HYTPSLZSH\YtH[Z[YVPZWS\ZX\LJLU[LUHPYLZVU[
t[tMtSPJP[tZ!SL:[HUQLHUZSL*OHSL[9V\NLHUZL[
:JOVVULQHUZHUZWOV[V3PYLUV[YLKVZZPLYLUWHNLZ
n
HANDELAARS IN DE BLOEMETJES
6WTHHY[^LYKLUOHUKLSHHYZKPLTPUZ[LUZQHHYPU
VUaLNLTLLU[LNL]LZ[PNKaPQUPUKLISVLTL[QLZNLaL[[PQKLUZ
LLUYLJLW[PLKPLVWNL]YVSPQR[^LYKKVVYKLRVTPLR)LY[2Y\PZ
THUZ/L[L]LULTLU[^LYK]VVYKLLLYZ[LRLLYNLVYNHUPZLL
YKLU^HZLLUVYPNPULSLTHUPLYVTO\SKL[LIYLUNLUHHUKL
OHUKLSHHYZKPLLLUR^HSP[LP[Z]VSSLZLY]PJLHHUIPLKLUHHUKL
IL]VSRPUN6UKLYKLSH\YLH[LU^HYLULYVUKLYULTPUNLUKPL
L_[YHNL]PLYK^LYKLUVTKH[aLHSTPUZ[LUZQHHYILZ[HHU!
KL:[HUQLQHHYSL*OHSL[9V\NLQHHYLU:JOVVUL
QHUZQQHHY¶MV[V3LLZVUZKVZZPLYVWKLWHNPUH»Z
WOLURAMA
Retrouvez toutes les photos de cet événement
sur www.wolumag.be
WOLURAMA
WOLUMAG | AVRIL2012
41
42
GEMEENSCHAPCENTRUM KONTAKT
WOLUMAG | APRIL2012
A65+(.+04(5*/,
+65+,9+(. A LA DÉCOUVERTE DU CENTRE DE WOLUWESAINT-PIERRE
LENTEFEEST MET VALENTINO IN KONTAKT!
-YHUR=HSLU[PUVIYLUN[TL[aPQUWYVNYHT
THº/HWW`(M[LYUVVU;PTL»LLUTP_]HU
VU]LYNL[LSPQRLL]LYNYLLUZLU=SHHTZL
VUZ[LYMLSPQRLWHYLS[QLZ;\ZZLUKVVYULLT[
OPQVVRKLZH_LUKL[YVTWL[[LYOHUK
]VVYLLUPUKY\R^LRRLUKLZVSVVMKL
HJJVYKLVU]VVYLLUZMLLY]VSSLTLLaPU
NLY(TIPHUJL]LYaLRLYK
Tour guidé du Patrimoine du centre de WoluweSaint-Pierre en Français
Gegiste erfgoedwandeling in het centrum van
Sint-Pieters-Woluwe in het Frans
Guide : Luc Deconinck, l’auteur du livre ‘Op
ontdekking door het centrum van Sint-PietersWoluwe’
Gids : Luc Deconinck, auteur van het boek ‘Op
ontdekking door het centrum van Sint-PietersWoluwe’
Info
S'inscrire: GC Kontakt, Orbanlaan, 1150 SPW –
O2 762 37 74
Où: Place de la gare - Stationsplein 14, 1150
SPW
Quand: 14h
Coût: € 2
7YVNYHTTH
\\!RV\KLZJOV[LS
=HUHM\!VW[YLKLU]HU-YHUR=HSLU[PUV
PUVUaLMLLZ[aHHS
Info & inschrijven
GC Kontakt, 02 762 37 74
Organisatie: Seniorencafé
Plaats: GC Kontakt, Orbanlaan 54, SPW
Prijs: Toegangsprijs: € 7,50 – Voordeeltarief:
-26 en +55: € 6,20 of een cultuurwaardebon,
Lunch: € 15,00 (1 aperitief, koude schotel,
1 glas wijn of water en taart en koffie in de
namiddag), Enkel koffie&taart: € 3,00
>6,5:+(.
ACHTER DE SCHERMEN: FEDERALE POLITIE
>6,5:+(.
WEGWIJS IN HET VERKEER, HOE ZAT
HET MET DIE VOORRANGEN ALWEER?
2LUULU^PQUHHSKPLQHYLUKL^LNJVKL
UVN&6UKLY[\ZZLU^LYKLYIPQUHKVVYSV
WLUKHHUOL[]LYRLLYZYLNSLTLU[NLZSL\
[LSKTL[HSZTHHYTLLYYLNLSZLU^L[[LU
/PLYVW^VYK[LLUWYVMLZZPVULLSHU[^VVYK
NLNL]LUKVVYLLUJVTTPZZHYPZ]HUKL
WVSP[PL,LUHJ[P]P[LP[]HU3+*AVUPwUaVYN
5VVYKPZT.*2VU[HR[
Info
Plaats: GC Kontakt
Prijs: € 2,50 (inclusief koffie)
Tijdstip: 14u-16u
0UOL[RHKLY]HU*\S[\\Y6]LYKHN
>LULTLULLURPQRQLHJO[LYKLZJOLY
TLU]HUKLMLKLYHSLWVSP[PLLUIYLUNLU
LLUILaVLRHHUKLWHHYKLUZ[HSSLU
RYPQNLU\P[SLNV]LYKLVYKLOHUKOH]PUN
LURPQRLUUHHYLLURSLPULZ[H[PJZOV^
TL[]VLY[\PNLU]HUKLNLZWLJPHSPZLLYKL
PU[LY]LU[PLKPLUZ[ZWYVLP^HNLU(7*
;¯5HKPLUIYLUNLU^LLLUNLSLPK
ILaVLRHHUOL[T\ZL\T]HUKLWVSP[PL
+LUHTPKKHN^VYK[HMNLZSV[LUTL[LLU
HHU[HSZV\]LUPYZ]HUKLMLKLYHSLWVSP[PL!
ISVJUV[LZZ[`SVLUa¯
Info
Inschrijven: GC Kontakt, 02/762 37 74,
[email protected]
Afspraak: 14u aan complex De Witte De Haelen
(wachtlokaal), Ruiterijlaan 2, 1040 Etterbeek.
Prijs: € 2
;07:=669165.,9,5
JONGERENGIDS.BE: DE GIDS BOMVOL TIPS
VOOR KINDEREN EN JONGEREN!
1VUNLYLUNPKZILPZKLUHHT]HUKYPL
RLYZ]LYZLLUHSSLZVT]H[[LUKLNPKZLU
]VVYRPUKLYLU[PLULYZLUW\ILYZAL
Z[HHUIVVYKL]VS[PWZ^LL[QLZLUPUMV/L[
PUP[PH[PLMRVT[]HUOL[=SHHTZ0UMVYTH[PL
W\U[1L\NK=07PUZHTLU^LYRPUNTL[
QL\NKVYNHUPZH[PLZL_WLY[ZLUQVUNLYLU
aLSM
GIDS VOOR 8-11 JARIGEN
=VVYRPUKLYLUKPL]LLS^PSSLU^L[LULU
OL[NYHHNaLSM\P[aVLRLU+LNPKZOLSW[QL
TL[]YHNLUV]LY]YPLUKZJOHWQLLLYZ[L
SPLMQLZV]LYWLZ[LUVWZJOVVSVMY\aPL
TL[QLV\KLYZV]LYNLaVUKL[LULUSL\RL
PKLL[QLZVTQLUPL[[L]LY]LSLU¯
GIDS VOOR 12-15 JARIGEN
AP[QLTL[WYHUNLUKL]YHNLUV]LYQL
LLYZ[LSPLMVMV]LYZLRZV]LYNLSK]LY
KPLULULU]HUZJOVVS]SPLNLUV]LYKL
LJO[ZJOLPKPUN]HUQLV\KLYZV]LY(SSHO
VM)VLKKOHV]LY]YPLUKLUVMKL^LYLSK
VU[KLRRLU&+LNPKZ]VVYQVUNLYLUNLLM[
QLLLUHU[^VVYKVW]YHNLUKPLQLSPL]LY
UPL[HHUQLV\KLYZ^PSZ[LSSLU+PUNLUKPL
QL]YPLUKLUUPL[^L[LULU^HHYQLaLSM]HU
^HRRLYSPN[
GIDS VOOR 16+
1VIZ[\KLU[LLUSPLMZJOVVSZWVY[
PU[LYUL[NLUPL[LUYLJO[LU]YPQLUVW
RV[NHHU^LYRLUV\KLYZNLSKISVRRLU
WVSP[PLH\[VYPQKLU]LYSPLMKQL\NKIL^L
NPUNM\P]LUaPLR]VVYILOVLKZTPKKLSLU
HYILPKZJVU[YHJ[LULLUaHHTOLPKYLWL
[P[PLY\PT[LZ]LYRPLaPUNLUQLSPJOHHT¯
6WaVLRUHHYHU[^VVYKLU&+LNPKZ]VVY
QVUNLYLUOLSW[QLVT^LN^PQZ[LNLYHRLU
PUHSSLZ^H[QL^PS^L[LU
De gratis gidsen liggen tussen de andere infobrochures in de inkomhal van GC Kontakt.
Je kan ze ook lezen op www.jongerengids.be,
via Facebook of Netlog.
LA MÉDIATHÈQUE
WOLUMAG | AVRIL2012
LES BREVES DE VOTRE MEDIATHEQUE
*LTVPZK»H]YPSZLYHJ\S[\YLSV\ULZLYHWHZQ\NLaWS\[[
out d’abord, à l’occasion du concours Reine Elisabeth consacré cette année au
violon, nous vous proposons de (re)découvrir les lauréats, de David Oïstrakh
à Yossif Ivanov, ayant marqué l’histoire du concours dans cette discipline. Un
nouveau classement « Violon » sera spécialement créé à cet effet.
Les amateurs de chanson française et de littérature seront également comblés:
les coffrets (à partir de 3 pièces) issus de ces collections seront proposés à moitié prix !
De quoi faire la fête à Voltaire le cœur léger.
T
BENOÎT LECLERC
Resp. musique de film
et musique classique
PATRICIA VANDENTHOREN
Resp. musique et histoires
pour enfants, cinéma documentaire,
chanson française
Par ailleurs, nous lançons un appel à projets : les prochains Jeux olympiques d’été
constituent une belle occasion de réaliser un focus sur Londres. Durant les mois de
juillet et août, notre espace d’exposition sera à la disposition de tout artiste souhaitant
s’exprimer sur ce thème. N’hésitez pas à vous manifester !
DIDIER VANEESBECK Enfin, last but not least, dans le cadre de l’opération « Je
lis dans ma commune » du 20 au 29 avril, bibliothèque
et médiathèque organiseront un partenariat unique :
distribution de chèques livres pour les nouveaux inscrits ;
offre conjointe de partitions, livres, CDs audio de la
collection livres lus ; animations ludiques (un grand quizz
se tiendra à la médiathèque le samedi 28 avril, avec des
chèques livres à la clé!)… L’occasion de célébrer la lecture
sous toutes ses formes et en différents lieux. Renseignezvous auprès de vos bibliothécaires et/ou médiathécaires !
Resp. cinéma, musique afroaméricaine, musique de films et jeux
FRANÇOIS HAUTOT
Resp. rock, variété, cdrom
documentaires et de langues
NOS HEURES D’OUVERTURE
MARDI / MERCREDI / JEUDI 12h30>18h30
VENDREDI 12h30>19h
SAMEDI 10h30>18h30
TÉL: 02 773 05 84
[email protected] / www.lamediatheque.be
L’équipe de la médiathèque communale de
Woluwe-Saint-Pierre
A très bientôt.
L’équipe de la médiathèque
communale de
Woluwe-Saint-Pierre
BENJAMIN LEROT Resp. jazz, musique du monde
et collection littérature cd audio
43
44
WOLUMAG c AVRIL2012
AGENDA 21 LOCAL
GSM-MASTEN EN ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN
0UKLSHH[Z[LKLJLTILYLKP[PL]HUVUZTHNHaPUL>VS\THNZ[LSKLU^L
]VVYVTIPQ\[O\PZKLLSLR[YVTHNUL[PZJOLZ[YHSPUN[LRVTLUVWTL[LU
KPLHMRVTZ[PNPZ]HUKLNZTTHZ[LUPU\^I\\Y[LU[LJVU[YVSLYLUVM
KPLKLYLNPVUHSLUVYT]HU]VS[WLYTL[LY=TUPL[V]LYZJOYPQKLU
5HHYHHUSLPKPUN]HUKLaLVWYVLW^LYKLUVWLLUKLY[PN[HSSVJH[PLZ
TL[PUNLU\P[NL]VLYK
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HANTEERT EEN
VAN DE MEEST STRIKTE NORMEN IN EUROPA
In 2007 werd de materie betreffende de elektromagnetische golven
van gsm-masten een regionale bevoegdheid. De federale norm van
20,6 V/m werd gevoelig naar omlaag gehaald en bepaald op 3V/m. Het
enige Europese land dat ook een dermate strikte norm hanteert is het
Groothertogdom Luxemburg.
De norm van 3V/m betekent concreet dat individuen, of ze zich nu thuis
of op een openbare plaats bevinden, niet langer mogen blootgesteld
worden aan een straling van meer dan 3 volt per meter. In ons geval
blijkt deze voorzorgsmaatregel goed opgevolgd en gerespecteerd.
4ER VERGELIJKING DE 7ERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE 7(/ PLEIT VOOR
een maximale drempelwaarde van 41V/m. BioInitiative, een groep
internationale wetenschappers, publiceerde dan weer een rapport
waarin ze het gevaar aantoont van elektromagnetische golven en zowel
de autoriteiten als het grote publiek uitnodigen om een grenswaarde
van 0,6V/m af te dwingen.
EEN KANTTEKENING:
de Brusselse norm heeft enkel betrekking op het netwerk van masten
waarvan de werken op duidelijke geïdentificeerde locaties verzekerd
wordt door een beperkt aantal operatoren. Het is onmogelijk om het
effect te controleren van alle individuele apparaten die werken via
intermissie en/of door beweging. Deze dragen echter wel in grote
mate bij tot de cocktail van golven waaraan we dagelijks worden
blootgesteld.
OPLETTEN VOOR ‘ELEKTRO-’ EN ‘TELECOMAPPARATUUR’
De meest opvallende waarden werden opgemeten voor huishouden telecommunicatieapparaten. Daar waar Wi-fi modems slechts
elektromagnetische golven uitsturen van 0,5 – 3 V/m, pieken de
waarden voor een microgolfoven in werking tot meer dan 15V/m en voor
een antennesokkel voor een draagbare telefoon tot meer dan 20V/m!
Enige terughoudendheid in het gebruik van deze apparaten is dan
ook raadzaam, zeker in het geval van een hogere elektromagnetische
gevoeligheid.
Enkele tips:
Volledig uitzetten van het apparaat wanneer het niet gebruikt wordt
[email protected]
Het apparaat indien mogelijk niet in een kamer plaatsen en al zeker
NIETNAASTEENBED
Het apparaat niet in een kamer zetten waar u meerdere uren per dag
vertoeft.
BELANGRIJKE PLAATSEN, BLIJF WAAKZAAM!
Een tweede meetcampagne vindt plaats in april. Vergezeld van
technici van Leefmilieu Brussel gaan we waarden opmeten op
enkele belangrijke plaatsen zoals scholen, kinderdagverblijven en
speelpleinen. De resultaten kan u nalezen in de volgende editie van
ons magazine!
EEN GERUSTSTELLENDE SITUATIE IN SPW
Alle geobserveerde waarden tijdens de metingen in januari en februari
2012 bleven onder de grenswaarde van 3V/m. Geen enkele waarde
KWAMBOVEN6MUIT3TERKERNOGINVANDEGEVALLENBLEEKDE
gemeten elektromagnetische straling gelijk aan of kleiner te zijn dan
6M)NVANDEGEVALLENBLEEFDEWAARDEZELFSONDERDEMEEST
strikte norm die BioInitiative naar voor schuift, met name 0,6V/m.
Agenda 2d1uurzaam beheer vanoudde
3:
eh
Hoofdstuk andigheden en het b
st
m
o
s
n
leve
iversiteit
rlijke
van de biodehoud van de natuu n
e
b
g
e
t
rijd t
As 4: he
en en de st
iling
grondstoffde vormen van vervu
verschillenaakzaamheid ten
van
Actie 49: wn elke im plementatie met
s
a
ie
v
n
at
stall
aanzie
ekkende in
stroomo pwgnetische golven
e/
elektroma : www.woluwe1150.b
ie
Informat
Agenda 21
De gsm-masten zijn rood ingekleurd, de gecontroleerde locaties blauw.
WOLUMAG c AVRIL2012
AGENDA 21 LOCAL
ANTENNES GSM ET ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
+HUZS»tKP[PVUKLKtJLTIYLKL]V[YL>VS\THNUV\Z]V\Z
WYVWVZPVUZKL]LUPY]tYPÄLYKHUZ]V[YLSVNLTLU[ZPSLYH`VUULTLU[
tSLJ[YVTHNUt[PX\LKLZHU[LUULZNZTKL]V[YLX\HY[PLYULKtWHZZHP[
WHZSHUVYTLYtNPVUHSLKL]VS[ZWHYTu[YL=T:\P[LnJL[HWWLS
KLZTLZ\YHNLZVU[t[tLMMLJ[\tZKHUZ\UL[YLU[HPULK»OHIP[H[PVUZ
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, PARMI LES PLUS
STRICTES
En 2007, la question des ondes électromagnétiques provenant des
antennes gsm devenait une compétence régionale. La norme fédérale
de 20,6 V/m était considérablement réduite pour passer à 3 V/m.
Actuellement, le seul Etat de l’Union européenne à disposer d’un seuil
aussi sévère est le grand-duché du Luxembourg.
Concrètement, que ce soit dans les lieux publics ou privés, les individus
ne peuvent plus être exposés à un rayonnement dépassant les 3 volts
par mètre. Ici, le principe de précaution semble bien avoir été respecté.
2APPELONSQUEL/RGANISATIONMONDIALEDELASANTÏ/-3PRÏCONISE
un seuil maximal d’exposition de 41 V/m. D’un autre côté, le groupe
de scientifiques internationaux rassemblé sous le nom de BioInitiative
publiait en 2009 un rapport visant à démontrer la dangerosité des
champs électromagnétique et invitant les autorités et le public à se
mobiliser pour qu’une limite de 0,6 V/m soit imposée.
PETIT BÉMOL :
la norme bruxelloise ne vise que les antennes relais dont le
fonctionnement en des lieux clairement identifiés est assuré par
un nombre limité d’opérateurs. Impossible en effet de contrôler
l’ensemble des appareils individuels fonctionnant par intermittence et
/ou en mouvement. Ces derniers contribuent pourtant bien au cocktail
d’ondes auxquelles nous sommes quotidiennement soumis.
ATTENTION AUX APPAREILS ‘ÉLECTRO’ ET ‘TÉLÉCOM’
Les valeurs les plus importantes relevées au cours de la campagne de
mesurage concernaient exclusivement des appareils électroménagers
et de télécommunication. Si les modems Wifi n’émettent en moyenne
que 0,5 à 3 V/m, les valeurs observées sont montées jusqu’à 15 V/m
pour un four micro-onde en fonctionnement et à plus de 20 V/m pour
certains socles-antennes de téléphone fixe portable ! A chacun donc
d’utiliser ces appareils avec parcimonie, surtout en cas d’électrosensibilité. Pour ce faire, voici quelques conseils :
s³TEINDRECOMPLÒ[email protected]
PASUTILISÏ
s%VITERDEPLACERLAPPAREILDANSUNECHAMBREETAFORTIORIÌPROXIMITÏ
DULIT
s%VITERDEPLACERLAPPAREILÌUNENDROITOáLONPASSEPLUSIEURSHEURES
par jour.
LIEUX SENSIBLES : RESTONS VIGILANTS !
Une seconde campagne de mesurage sera organisée en ce mois
d’avril. Cette fois-ci, nous serons accompagnés des techniciens de
Bruxelles-Environnement et ferons le tour des lieux ‘sensibles’, à
savoir, les écoles, crèches et plaines de jeux. Rendez-vous dans une
prochaine édition du Wolumag pour les résultats.
SITUATION RASSURANTE À WOLUWE-SAINT-PIERRE
Toutes les valeurs observées lors des mesurages effectués en janvier
et février 2012 se trouvent en dessous du seuil limite de 3 V/m. Aucune
valeur ne dépasse les 2 V/m.
/NPEUTMÐMEDIREQUEDANSDESCASLERAYONNEMENTENREGISTRÏ
était égal ou inférieur à la valeur de 1 V/m. La norme la plus stricte
[email protected]"IO)NITIATIVE6MÏTAITQUANTÌELLERESPECTÏEPOURDES
logements contrôlés.
Agenda 2e1stion durable du caedrrseité
:g
div
Chapitre 3 réservation de la bio
p
t
e
ie
de v
n des
préservatio la lutte
la
s
r
e
v
:
4
t
e
Axe
naturelles
de
ressources différentes formes
s
le
contre
pollution
à toute
ilance face ns
ig
v
:
9
4
n
atio
Actio
n d’install
im plantatioes d’ondes
génératric nétiques
da 21
électromag
50.be/Agen
1
1
e
w
lu
o
.w
Infos : www
Les antennes relais sont en rouge et les logements contrôlés en bleu.
45
Habillage esthétique & technique de la fenêtre
Votres spécialiste compétence et confiance
Stores intérieurs - Décoration textiles
Volets battants en aluminium - Volets roulants
Stores extérieurs - Tentes solaires - Screen
Tous travaux de décoration - Peinture - Tapissage - Sols
We speak English
JEUX
ELECTIONS
COMMUNALES
,3,*;065:*644<5(3,:
+<6*;6)9,
(=0:(<?*0;[email protected],5:
i;9(5.,9:
Le dimanche 14 octobre 2012 auront lieu les
élections communales.
Pour participer à ces élections,
1) LES CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE DOIVENT REMPLIR LES
CONDITIONS SUIVANTES:
sPOSSÏDERLANATIONALITÏDUNDESAUTRES%TATSMEMBRESDEL5NION
européenne,
sÐTREINSCRITESOUMENTIONNÏESAUREGISTREDELAPOPULATIONOUAUREGISTRE
des étrangers de la commune le 01 août 2012,
sÐTREÊGÏESDEANSAUPLUSTARDLEOCTOBRE
sJOUIRAUOCTOBREDESESDROITSCIVILSETPOLITIQUES
sÐTREINSCRITESSURLALISTEDESÏLECTEURSAUPLUSTARDLEJUILLET
2) LES CITOYENS HORS UNION EUROPÉENNE DOIVENT REMPLIR LES
CONDITIONS SUIVANTES :
sRÏSIDEREN"ELGIQUEETÐTRECOUVERTPARUNTITREDESÏJOURLÏGALLÏTABLISSANT
de manière ininterrompue depuis 5 ans,
sÐTREINSCRITESAUREGISTREDELAPOPULATIONOUAUREGISTREDESÏTRANGERSDE
la commune le 01 août 2012,
sÐTREÊGÏESDEANSAUPLUSTARDLEOCTOBRE
sJOUIRAUOCTOBREDESESDROITSCIVILSETPOLITIQUES
sÐTREINSCRITESSURLALISTEDESÏLECTEURSAUPLUSTARDLEJUILLET
9,4(98<,:
4OUSCEUXETCELLESQUIÌLOCCASIONDELÏLECTIONPRÏCÏDENTEDUOCTOBRE
AVAIENTMANIFESTÏLEURVOLONTÏDEVOTERESTENTINSCRITESCOMME
électeurs ou électrices pour autant que toutes les conditions de l’électorat
soient toujours réunies. Dans ce cas, aucune nouvelle demande n’est à
effectuer.
0ARAILLEURSNOUSATTIRONSPARTICULIÒREMENTVOTREATTENTIONSURLECONTENU
DELALOIBELGEQUIRENDLEVOTEOBLIGATOIREVOTREINSCRIPTIONSURLALISTEDES
électeurs vous oblige donc à aller voter le 14 octobre 2012.
.OUSVOUSINFORMONSQUELEFORMULAIREDEDEMANDEDINSCRIPTIONSURLA
liste des électeurs est disponible sur le site internet www.ibz.rrn.fgov.be/
élections ou http://bruxelleselections2012.irisnet.be ou encore au service
DELA0OPULATIONGUICHETNªCÙTÏDROITLESBUREAUXSONTSITUÏSENL(ÙTEL
communal, 93 avenue Charles Thielemans et sont ouverts :
du lundi au vendredi :
de 8 H 30 à 13 H
le mercredi :
de 14 H 30 à 16 H
le jeudi :
de 16 H 00 à 19 H
WOLUMAG | AVRIL2012
.,4,,5;,9((+:=,920,A05.,5
=(562;6),9
),90*/;((5)<0;,53(5+:,05>65,9:
Op 14 oktober 2012 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Om deel te kunnen nemen aan deze verkiezingen dienen
inwoners van de Europese Unie aan de volgende voorwaarden te voldoen:
DENATIONALITEITHEBBENVANEENVANDEANDERE%UROPESELANDEN
ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkingsregister of
VREEMDELINGENREGISTERVANDEGEMEENTEENDITVANAFAUGUSTUS
OPOKTOBERJAAROFOUDERZIJN
OPOKTOBERDEVOLLECIVIELEENPOLITIEKERECHTENGENIETEN
ingeschreven zijn op de kiezerslijst en dit ten laatste op 31 juli 2012.
INWONERS VAN BUITEN DE EUROPESE UNIE AAN DE VOLGENDE
VOORWAARDE TE VOLDOEN:
REEDSJAARONAFGEBROKENIN"ELGIÑVERBLIJVENMETEENGELDIGE
VERBLIJFSVERGUNNING
ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkingsregister of
VREEMDELINGENREGISTERVANDEGEMEENTEENDITVANAFAUGUSTUS
OPOKTOBERJAAROFOUDERZIJN
OPOKTOBERDEVOLLECIVIELEENPOLITIEKERECHTENGENIETEN
ingeschreven zijn op de kiezerslijst en dit ten laatste op 31 juli 2012
674,9205.,5
Diegenen die naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 te
kennen gegeven hebben dat ze wilden stemmen, blijven ingeschreven als
kiezer op voorwaarde dat ze aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen.
In dit geval moet geen nieuwe aanvraag worden ingediend.
We vestigen er graag uw aandacht op dat er in België stemplicht heerst. Uw
inschrijving op de kiezerslijst verplicht u dan ook te gaan stemmen op 14
oktober 2012.
Het formulier om u in te schrijven op de kiezerslijst is terug te vinden op de
website www.ibz.rrn.fgov.be/verkiezingen of http://brusselverkiezingen2012.
irisnet.be . Het inschrijvingsformulier is ook te verkrijgen bij de Dienst
bevolking, loket 2 rechts op het Gemeentehuis, Charles Thielemanslaan 93,
met de volgende openingsuren:
- van maandag tot vrijdag:
8u30 – 13u
- woensdag:
14u – 16u
- donderdag:
16u – 19u
.,4,05+,>(/3,5(462;6),9
40;;,03<5.<5:,9,(<:3f5+0:*/,5,05>6/5,9
Am 14. Oktober 2012 werden die Gemeindewahlen stattfinden.
Um an diesen Wahlen teilnehmen zu können, müssen folgende Bedingungen
erfüllt sein :
FÜR BÜRGER DER EUROPÄISCHEN UNION
4<50*07(3,3,*;065:6-6*;6),9
die Staatangehörigkeit eines der 26 anderen Mitgliedesstaaten der
56;0*,;6-69,0.5*0;0A,5:
Europäischen Union zu Besitzen
am 1. August 2012 im Bevölkerungsregister oder im Ausländerregister der
On Sunday 14 October 2012 the municipal elections will be held.
Gemeinde eingetragen oder aufgeführt zu sein
To participate in these elections,
spätestens am 14. Oktober 2012 18 Jahre alt zu sein
1. CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION MUST MEET THE FOLLOWING
am 14. Oktobert 2012 im Besitz ihrer Bürgerrechte sowie politischen Rechte
CONDITIONS:
zu sein
Be a national of one of the other 26 member states of the European Union,
spätestens am 31. Juli 2012 in der Wählerliste eingetragen zu sein.
be registered or mentioned in the population register, or in the register of
FÜR NICHT DER EUROPÄISCHEN UNION ANGEHÖRENDE BÜRGER
immigrants in the municipality on 1 August 2012,
SEITFàNF*AHRENOHNE5NTERBRECHUNGIN"ELGIENWOHNHAFTZUSEINUNDIM
be aged 18 years no later than 14 October 2012,
Besitz eines den rechtmässigen Aufenthalt bestätigenden Dokumenten zu
enjoy his/her civil and political rights on 14 October 2012,
SEIN
be registered on the list of voters no later than 31 July 2012,
am 1. August 2012 im Bevölkerungsregister oder im Ausländerregister der
2) NON-EU CITIZENS MUST MEET THE FOLLOWING CONDITIONS:
RESIDEIN"ELGIUMANDBECOVEREDBYALEGALRESIDENCEPERMITCERTIFYINGTHIS Gemeinde eingetragen zu sein
spätestens am 14. Oktober 2012 18 Jahre alt zu sein
FACTWITHOUTINTERRUPTIONFORYEARS
am 14. Oktober 2012 im Besitz ihrer Bürgerrechte sowie politischen Rechte
be registered in the population register or the register of immigrants in the
zu sein
municipality on latest 1 August 2012,
spätestens am 31. Juli 2012 in der Wählerliste eingetragen zu sein.
be aged 18 years no later than 14 October 2012,
),4,92<5.,5
enjoy his/her civil and political rights on 14 October 2012
Alle Personen, die bei den vorangegangenen Wahlen vom 8. Oktober 2006
be registered on the list of voters no later than 31 July 2012.
den Wunsch geäussert hatten, an den Wahlen Teilzunehmen, bleiben als
56;,:
!LLTHOSEWHOONTHEOCCASIONOFTHEPREVIOUSELECTIONOF/CTOBER wahlberechtigt eingetragen, unter der Voraussetzung, dass alle Bedingungen
had expressed their wish to vote remain registered as voters, provided that all für eine Teilnahme an der Wahl weiterhin erfüllt sind. In diesem Fall bedarf
conditions for voting are still met. In this case, no new application request is es keines erneuten Antrags.
Ausserdem machen wir Sie ausdrücklich auf den Inhalt des belgischen
necessary.
Wahlgesetzes aufmerksam, in dem die obligatorische Teilnahme an der Wahl
&URTHERMOREWEDRAWYOURATTENTIONINPARTICULARTOTHETERMSOFTHE
"ELGIANLAWWHICHMAKESVOTINGCOMPULSORYYOURREGISTRATIONONTHEVOTERS 7AHLPmICHTVORGESEHENISTSOWIE3IEINDER7ËHLERLISTEEINGETRAGENSIND
sind Sie verplichtet, am 14. Oktober 2012 an der Wahl teilzunehmen.
list therefore requires you to vote on 14 October 2012.
Das für den Eintrag in die Wählerliste notwendige Formular finden
0LEASENOTETHATTHEAPPLICATIONFORMFORREGISTRATIONONTHEVOTERS
Sie im Internet unter www.ibz.rrn.fgov.be/élections oder http://
list is available on the website www.ibz.rrn.fgov.be/elections or http://
bruxelleselections2012.irisnet.be oder aber am Schalter des
bruxelleselections2012.irisnet.be, or at the “Population” desk, counter no.
Einwohnermeldeamts, Schalter No2, rechts, die Schalter befinden sich im
2 on the right-hand side, in the offices at the Town Hall, 93 Avenue Charles
Rathaus der Gemeinde, avenue Charles Thielemans, 93 und sind geöffnet :
Thielemans, which are open on:
montags bis freitags :
von 8h30 bis 13h00
Monday to
Friday
from 08.30 to 13.00
mittwochs
:
von 14h30 bis 16h00
Wednesday
from 14.30 to 16.00
donnerstags
:
von 16h00 bis 19h00.
Thursday
from 16.00 to 19.00
47
48
ERFGOEDWEDSTRIJD/CONCOURS PATRIMOINE
WOLUMAG | AVRIL/APRIL2012
GRAND CONCOURS / GROTE WEDSTRIJD
$³#/562%:,%,)%5-934¶2%%4'!'.%:7)%$%'%(%)-:)..)'%0,!!43+%.4%.7).
HOE ?
COMMENT ?
Chaque mois, nous
publions une carte
postale ancienne de
WSP. Reconnaissez
ce lieu et répondez
en remplissant le
formulaire en ligne
SURWWWWOLUMAG
INFOCONCOURS avant
le 15 avril 2012.
Les gagnants seront
tirés au sort parmi
les bonnes réponses.
RÒGLEMENTCOMPLETSUR
www.wolumag.info/
CONCOURS
Elke maand publiceren
wij een oude postkaart
met de afbeelding van
een geheimzinnige
plaats in SPW. Herken
deze plaats en vul
HETFORMULIERINOP
www.wolumag.info/
WEDSTRIJDvóór
15 april 2012. De
winnaars zullen
getrokken worden uit
de goede antwoorden.
VOLLEDIGREGLEMENTOP
www.wolumag.info/
CONCOURS
A GAGNER/TE WINNEN :
Les trois gagnants, tirés au sort, remporteront
un prix en vin ou champagne d’une valeur de
30 euros.
De drie winnaars, bij loting gekozen, zullen een
prijs onder de vorm van wijn of champagne
krijgen ter waarde van 30 euro.
LES GAGNANTS / DE WINNAARS
Il fallait répondre/Het goede antwoord was :
Rue au Bois vers la forêt ou rue au Bois entre
la place de l’Orée et la drève de la Demi-Heure/
avenue de Tervueren
Les gagnants/ De winnaars
1er PRIX/1ste PRIJS: Mr Joseph HOREMANS
2è PRIX/2de PRIJS: Mr Xavier COLLET
3è PRIX/3de PRIJS: Mme Claudine GHIJS
EUROCLEANING
Nettoyage à sec - Blanchisserie
Maître teinturier depuis plus de 50 ans, nous
nettoyons et redonnons de la fraîcheur à tous
vos textiles, cuirs, tapis, tissus d’ameublement.
✂
Bon de réduction
-20%
Jusqu’au
31/03/2012
Drève de Nivelle, 127
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tel: 02/672.98.90
www.eurocleaning1150.be
#gEST»LE»PRINTEMPS»
!U»CpUR»DE»7OLUWE
2012 »,A»JARDINERIE»SgAGRANDIT»»
PLUS»DE»PLANTES»PLUS»DE»PLACE»PLUS»DE»PARKING
Des milliers de plantes, fleurs annuelles, graines, …
Arbustes
es décoratifs,
éco
fruitiers, arbres, vivaces,
ace …
Jardinières,
ar
pots,, déco,
déc …
Terreaux,
Te ea , engrais,
engr s, semences,
seme es …
Jardin
in d’exposition permanente.
permane
La Serre Outil asbl – Entreprise de Travail Adapté
Chaussée de Stockel, 377 - 1150 Woluwe - 02/761.00.86 - www.laserreoutil.be - [email protected]
Parking facile. Service dans votre voiture
Magasin ouvert de 10 à 18 h du mardi au samedi. Ouvert tous les jours du mois de mai.
Pour travaux de jardin : 02/762 80 73 en semaine de 8 à 18h. [email protected] - Devis gratuits
50
LES LOISIRS DANS LES CENTRES DE QUARTIER
WOLUMAG | AVRIL2012
LES CENTRES DE QUARTIER
CENTRE
CROUSSE
www.asblcentrecrousse.net - 02/771.83.59 - rue au Bois 11 à 1150 Bruxelles
ATELIERS ADULTES : Bouquets, Cartonnage,
Dentelle, Piano, Psychothérapie, Sophrologie, Antigym,
Assouplissement, Atelier dos et gymnastique d’entretien,
gymnastique seniors « Réharmonisation corporelle 60+
w-ÏTHODEDELIBÏRATIONDESCUIRASSES1I'ONG9OGAx
DENTELLE : Apprentissage de la technique de la dentelle
aux fuseaux : 02/771.35.85
*Pour les cours ci-dessous, programmés au Centre
CROUSSE (en matinée ou en soirée) : Ecole d'Arts
SASASA - Infos et inscriptions : www.sasasa.be ou
vers le GSM 0475/201.300 : *Chant (Niv 1), Pilates,
Zumba.
ATELIERS POUR ENFANTS : Art-thérapie, English is
fun, Flamenco, Piano.
STAGES VACANCES :
ASBL MASHAMBA :0ÊQUESDUAVRILAU
AVRILENFANTSDEJUSQUÌANS#ONTACT
0474/838.717
ASBL SAKI PARTY (EVENTS FOR KIDS) :0ÊQUES
du 02 avril au 06 avril 2012 et du 10 avril au 13 avril
2012 - Les stages Rikiki sont des stages spécialement
conçus pour les enfants de 2,5 à 3,5 ans. Plus d'infos
au 0484/891.691 ou sur www.rikiki.be
ACTIVITÉS PERMANENTES : Ludothèque : le mercredi
de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 / Bibliothèque
anglaise : le mercredi de 15h à 17h30 et le samedi de
10h à 12h30. / Location de salles : La Villa Crousse située
dans parc ouvre ses portes pour vos fêtes diverses,
nombre conseillé d’invités : 75. Cuisine équipée « Horeca
w,ESLOCATAIRESSONTLIBRESDETRAITEURBRASSEURx
Renseignements au 02/771.83.59 ou via www.
asblcentrecrousse.net
AGENDA :
De nombreuses animations annuelles sont organisées et
ouvertes à tous :
s,EMAIDEHÌH"OURSEAUXPLANTES
POURAMATEURS'RATUIT
Venez échanger, vendre à petits prix vos plantes,
boutures, semis, plantes d’appartement, de potager, etc.
!VECLACOLLABORATIONDUCERCLEHORTICOLEDE3TOCKEL-R
"UCKINXCERCLEHORTICOLWS HOTMAILBE
Lieu : dans le parc du centre Communautaire Crousse
ASBL%MPLACEMENTEXTÏRIEURGRATUIT
s,EMERCREDIMAIDEHÌH*OURNÏE
mondiale du jeu. Animations cirque par l’asbl SALI PARTY,
CHÊTEAUGONmABLEETJEUXGÏANTS!CTIVITÏGRATUITE
CENTRE
COMMUNAUTAIRE DU CHANT D’OISEAU
Av. du Chant d’Oiseau, 40-1150 B - 02/673 76 73 www.everyoneweb.fr/CCCO - [email protected]
En plus des activités courantes, le Centre du Chant d'Oiseau vous propose à
présent les mercredis après-midis des activités pour les plus jeunes. De 14 à
18 heures, l'atelier "La Récré" : venez avec ou sans vos parents essayer l'un ou
l'autre jeu de société, tenter une partie ou l'autre de baby-foot et participer aux
activités différentes que nous vous proposerons chaque semaine.
Renseignements sur www.everyoneweb.fr/ccco
EN AVRIL ÉGALEMENT…
… de la marche, de la bonne humeur, et des découvertes le
Mardi 24 avril : Club Escapades 2012 - Robert Vennin vous guidera à travers
champs à la découverte
des villages et des fermes typiques du Brabant Wallon.
Infos et inscription : Mr. Robert Vennin 02/771.32.00 ou 0473/12.38.28
… BIEN D'AUTRES ACTIVITÉS:
DES CONFÉRENCES OU ATELIERS:
10, 11, 12, 13 et 14 avril: Stage Stretching. Mme Véronique Vandiest, formée à
la "Méthode de Jacques Gauthier". Info : 0478/75.93.00.
15 avril: Constellation Familiales. Mme. Claudine Adamakis-Bullafenti. Info :
0473.54.39.76
22 avril: Atelier "Ames, huiles essentielles ", Mme Rita Vetsuypens. Info:
[email protected]
Tables d'anglais, d'italien et de français, Club des Poètes, Atelier de Lecture, Art
&LORAL!TELIER4HÏÊTRE3ENIOR#LUB0YRAMIDE#LUBJEUXDE#ARTES#LUBDg%CHECS
Club Table Amitié, Table Denise, Gymnastique pour Dames, Stretching, Tai-ChiChuan, Qi-Gong, Gymsana, Viniyoga, Méthode de Libération des Cuirasses, Weight
Watchers et Alcooliques Anonymes.
LES LOISIRS DANS LES CENTRES DE QUARTIER
WOLUMAG | AVRIL2012
VILLA
FRANCOIS GAY
Rue François Gay 326 / 1150 B / 0494-59.51.62 / www.villa-francoisgay.be / [email protected]
JEU D’ÉCHECS POUR ENFANTS
Toute l’initiation dont on peut rêver pour comprendre le
jeu d’échecs dès 5 ans et jusqu’à 13 ans !
D’abord une heure de jeu d’échecs : des parties, des
exemples, des astuces, des jeux à base d’échecs.
Puis une récréation d’une demi-heure avec d’autres jeux
AUCHOIXBALLONSFRISBEEHOCKEYxPOURSOXYGÏNERET
se détendre.
(]YPSTHPQ\PU!€SL[YPTLZ[YL<U
LZZHPK»\UJV\YZLZ[WVZZPISL;V\ZSLZ
ZHTLKPZKLOnO
9LUZLPNULTLU[ZH\ [email protected]
)LUVz[KLnO
EUXDESSERVICESNONPROFESSIONNELSMAISAUSSIDU
savoir et du savoir-faire. Parfois aussi, on se prête des
objets ou on les cède.
L'objectif du SELouverture est de favoriser une convivialité
solidaire dans les différents quartiers de Bruxelles.
Les services dit « d’utilité pratique » sont privilégiés,
notamment les petits travaux d’entretien et
DAMÏNAGEMENTDESHABITATIONSLAIDEAUXTÊCHES
domestiques, l’éducation aux économies d’énergie, le
soutien scolaire, les activités pour enfants, le transport, les
PETITSSERVICESQUIFACILITENTLAVIEQUOTIDIENNEETCx
Permanence d’information et d’inscription chaque jeudi de
18h00 à 20h00, au rez-de-chaussée de la Villa.
PERMANENCES DU SELOUVERTURE
Le SELouverture est un Système d'Echange Local actif
sur les 19 communes de Bruxelles et les communes
limitrophes.
Un SEL est un réseau dont les membres échangent entre
Plus d'informations sur le SELouverture :
Site : www.selouverture.be Mail : [email protected] - Tel : 0498 39 57 56
Plus d'infos sur les Systèmes d'Echanges Locaux :
www.sel-lets.be
CENTRE
COMMUNAUTAIRE A.R.A
Accueil, Rencontres, Amitié Rue de la limite, 48 1150 Bruxelles (Cité de l’Amitié) Anna Oszust 0479/13.83.33
Le centre communautaire ARA est doté d’une salle et
d’une cuisine équipée pouvant accueillir une soixantaine
de convives. Pour une somme modique, les habitants
disposent d’un lieu pour organiser anniversaires, fêtes
familiales ou autres manifestations.
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS : NOUVELLE ACTIVITE
Parler, lire et écrire vont commencer à partir du mois de
janvier. Info au 0479/13.83.33.
GYM BIEN-ETRE pour les « 50 ans et plus » NOUVELLE
ACTIVITE. Tous les mardis matins de 9h30 à 10h30.
CREAMITIE :MERCREDIMATINUNGROUPEDEDAMES
seniors et moins valides venant coudre et broder, tricoter
ou faire patchwork, du bricolage : Struelens Madeleine :
02/772. 21.30 [email protected]
DECALAGE ASBL organise le jeudi soir un atelier
de cyclo-danse pour les personnes handicapées
02/772.19.52 [email protected]
CAP FAMILLE :MERCREDIAPRÒSMIDIANIMATIONSPOUR
ENFANTSATELIERTHÏÊTREVIDÏOVISITESDEXPOSITIONSx
02/772 50 95 [email protected]
KIBUBU club de rugby. L’école des Jeunes mercredi,
vendredi, samedi : R Pierson
0496/50.45.94 [email protected]
CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS
Drève des Shetlands 15 - 1150B - 02/779.91.22 - [email protected] – www.ccjb.be
AVRIL
- Les 20 et 21 : «UN AIR DE FAMILLE» écrit par
Jean-Pierre BACHRI et Agnès JAOUI. Cette pièce
connue et adaptée au cinéma a néanmoins été
revisitée par la troupe
i,ESENFANTSDELA4CHATCHEw0IÒCEDETHÏÊTREDE
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, jouée par la troupe
des Enfants de la Tchatche.
C’est une histoire de famille, le genre d’histoire
qui arrive à tout le monde et que d’habitude on
ne raconte pas aux autres... Chaque semaine, les
membres de la famille d’Henri Ménard se réunissent
dans son bar un peu miteux avant de partir manger.
Aujourd’hui, la situation diffère car son épouse
Arlette manque à l’appel. Du coup, les secrets
enfouis depuis des années sous le poids des
habitudes et des conventions, les blessures jamais
cicatrisées, les rancoeurs explosent aux visages des
invités, tandis que certains esquissent des gestes
maladroits de tendresse. La pièce est jouée au profit
de 2 asbl : CLéA le vendredi et SOS Faim le samedi
L'ASBL CLEA #OMPAGNIEDE,ECTEURSETDg!UTEURS
a pour objectif de mettre en relation des lecteurs et
des auteurs, les outiller dans le travail d’écriture et
de lecture, et agir pour la diffusion des textes sous
toute forme. Plus d'infos: www.compagnie-clea.be
L’ASBL SOS FAIM est une ONG de coopération
au développement active dans la lutte contre la
pauvreté rurale. Elle agit en soutenant l’agriculture
familiale et ses acteurs dans les pays en voie de
développement et en sensibilisant et mobilisant les
populations au Nord. Plus d’infos : www.sosfaim.org
12 €ENPRÏVENTEAVANTLEn€ sur place –
enfants : 10 € Bar et petite restauration dès 19h30
Renseignements et réservations Laurence
Ortegat 0475/55 89 89
Vendredi 20 avril 20H30: CLéA - compagnie.
[email protected] compte n° 732-0268707-68
Samedi 21 avril 20H30: SOS Faim – [email protected]
org –
compte n° 310-0150500-42 – communication: «
NOM - La Tchatche »
- Samedi 28 : élection de Miss Woluwe.
Renseignements: Didier 0479 /29 20 14
51
DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME LATTOFLEX !
LITERIE VAN KEIRSBILCK (EN FACE DU DELHAIZE ROODEBEEK)
CHAUSSÉE DE ROODEBEEK 202, 1200 WOLUWE ST. LAMBERT
T 02 770 86 89
MAGASIN ENTIEREMENT RENOVE
WWW.LITERIEVK.BE
Pierre DEMARTIN et son équipe espèrent vous faire passer un moment agréable en leur compagnie et
vous accueillent dans un cadre entièrement rénové.
Entrée
Filet de maquereau au coulis de piquillos,
pickels de brocoli à la piémontaise.
Ou
Rosace de filet de lapereau au thym citron,
mitonné de petits gris, lentins de chêne,
jus de poulet à l’huile de noix.
Ou
Carpaccio de boeuf à la purée d’herbes
et déclinaison d’asperges.
Plat
Longe de veau de Corrèze basse température,
condiment de ventrèche de thon, nems de
ses rognons moutardés, purée d’oignons des
Cevennes sauce bordelaise. (suppl. 5,00euros)
Ou
Bourride de dorade royale et cocos de Paimpol,
tomates séchées et huile de persil.
Ou
Carré de porc Ibérique Oteiza, sauce Montova,
fricassée Grand-Mère et espuma de
pomme de terre au Munster.
Assortiment de fromages ou
Dessert
ou
Dessert
Dessert chaud. ( suppl. 2,50 )
36,00 €
53,00 € avec vins
81 Val des Seigneurs 1150 Bruxelles. Tél: 02 771 14 47 - Fermé le dimanche et le lundi
LES ÉCHEVINS EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL2012
0556=(;0657i+(.6.08<,76<9<5,i*63,+,3(9i<::0;,
PROJET LOGOPÉDIQUE AU 1er DEGRÉ DU SECONDAIRE
3HJVTT\ULKL>VS\^L:HPU[7PLYYLH\UL[YuZILSSLVMMYL
K»LUZLPNULTLU[3LZYtZLH\_SPIYLL[VMÄJPLSWYtZLU[LU[\U
LUZLPNULTLU[ZLJVUKHPYLKL[YuZIVUUP]LH\3HJVTT\UL
ZLKVP[KLKt]LSVWWLY\ULUZLPNULTLU[X\PYtWVUKLnKLZ
ILZVPUZH\_X\LSZPSU»`WHZV\WL\KLYtWVUZLnS»LZ[KL
)Y\_LSSLZ+HUZJL[[LWLYZWLJ[P]LUV[YL*LU[YLZJVSHPYL,KK`
4LYJR_0;::,7L[0*4,:HWV\Y]VJH[PVUK»v[YLS»tJVSLK\
WYLTPLYJOVP_KLSHZLJVUKLJOHUJL7V\YSLWYLTPLYKLNYt
K\ZLJVUKHPYLUV[YLtJVSLJVTT\UHSLKVP[v[YLJHWHISL
K»HJJ\LPSSPYSLZLUMHU[ZtWYV\]HU[WS\ZKLKPMÄJ\S[tZK»HWWYLU
[PZZHNLL[WV\YX\PS»VMMYLK»LUZLPNULTLU[LZ[WYH[PX\LTLU[
PUL_PZ[HU[LKLJLJ[tKL)Y\_LSSLZ
,%%2$%'2³,!ère ET LA 2ème
5V[YLWYLTPLYKLNYtLZ[JVTWVZtKLuYLL[uTLJVT
T\ULZJVTWStTLU[HPYLZL[KPMMtYLUJPtLZ3LZJSHZZLZJVT
T\ULZVYNHUPZLU[S»LUZLPNULTLU[[YHKP[PVUULS
3LZJSHZZLZJVTWStTLU[HPYLZZVU[KLZJSHZZLZK»HWWYVMVU
KPZZLTLU[[HUKPZX\LSLZJSHZZLZKPMMtYLUJPtLZZVU[KLZ[P
UtLZH\_tSu]LZU»H`HU[WHZVI[LU\SL\Y*,)nSHÄUK\J`JSL
WYPTHPYL
,)../6!4)/.0³$!'/')15%0/52,%er$%'2³,³#/,%$%,!
2³533)4%
1»HPPUP[PtSHJYtH[PVUK»\UK\VJVTWVZtK»\ULVY[OVWtKH
NVN\LL[K»\ULSVNVWuKL*L[[LUV\]LSSLPUP[PH[P]LWtKHNV
NPX\LLZ[Z\WLY]PZtLWHY\ULLUZLPNUHU[LL_WtYPTLU[tL(SH
ÄUKLJL[[LHUUtLZJVSHPYL\UIPSHUK\WYVQL[ZLYHt[HISP3»PUP
[PH[P]LLZ[JP[tLLUL_LTWSLWHYKLUVTIYL\_WtKHNVN\LZ
(]LJ[V\[S»LU[OV\ZPHZTLSLWYVMLZZPVUUHSPZTLK\QL\ULK\V
L[S»L_WLY[PZLKLS»LUJHKYLTLU[K\WYVQL[SLZWYLTPLYZYtZ\S
[H[ZZVU[MVY[LUJV\YHNLHU[Z
3LZVIQLJ[PMZK\WYVQL[ZVU[K»H]VPY\ULUZLPNULTLU[HKHW[t
H\_WYVÄSZKLZtSu]LZWS\ZWHY[PJ\SPuYLTLU[JL\_KLZuYLL[
uTLKPMMtYLUJPtLZKLSLZLUJHKYLYKLTLULY\U[YH]HPSSVNV
WtKPX\LJVSSLJ[PML[WLYZVUUHSPZtH]LJSLZLUMHU[ZH`HU[SLZ
WS\ZNYHUKZILZVPUZKLTL[[YLJL\_JPKHUZ\ULK`UHTPX\L
KLYt\ZZP[LL[WHYJVUZtX\LU[KLJYtLY\ULWLYJLW[PVUWVZP
[P]LKLS»tJVSLH\WYuZK»L\_JLX\PULWL\[H]VPYX\»\ULMML[
WVZP[PMZ\YSHKPZJPWSPUL
PERMANENCE:
SERGE de PATOUL, 1er³#(%6).
YLsVP[Z\YYLUKLa]V\ZLUZVU
JHIPUL[KLS»O[LSJVTT\UHS
H]*OHYSLZ;OPLSLTHUZ
JVU[HJ[V\
ZKLWH[V\S'^VS\^LPYPZUL[IL
SERGE de PATOUL
1er ÉCHEVIN
ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE
EDUCATION PERMANENTE
COOPÉRATION INTERNATIONALE
02 773 05 07 BUREAU
02 773 05 62 SECRÉTARIAT
[email protected]
53
SECOND HAND
DE LUXE
VALABLE DU 3/04 AU
30/06/2012
Veste en Lin Stella Mc Cartney | Sautoir Caroline Biss
DÉPÔT - VENTE
-10%
Top Tara Jarmon | Jupe D&G | Sautoir IKKS
GRANDES MARQUES À PETITS PRIX
Sacs Burberry | Marc Jacobs
LES
Uniquement sur
présentation
de cette page
BALENCIAGA | CHANEL | CHLOE | COMPTOIR DES COTONNIERS | DELVAUX
DIANE VON FURSTENBERG | CHRISTIAN DIOR | ESSENTIEL | GUCCI
HERMES | LANCEL | CHRISTIAN LOUBOUTIN | MARC CAIN | MARC JACOBS
MER DU NORD | MIU MIU | OLIVIER STRELLI | PAUL & JOE | PAULINE B. | PRADA |
SEVEN | SONIA RYKIEL | VANESSA BRUNO | TOD’S | YVES-SAINT-LAURENT...
BIS BY AS | VAL
DES
SEIGNEURS 7A | 1150 BRUXELLES (WOLUWÉ-SAINT-PIERRE) | 02 763 48 88
OUVERT
NOCTURNES
DU MARDI AU SAMEDI DE
JUSQU’À
20H
10
À
18H30
TOUS LES PREMIERS JEUDIS DU MOIS
www.bisbyas.com
LES ÉCHEVINS EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL2012
ET VOILÀ VILLO !
C
LSHMHP[WS\ZPL\YZHUUtLZX\»VUS»H[[LUKHP[+PJP
X\LSX\LZTVPZSL[LTWZKVI[LUPYSLZWLYTPZ=PSSV
ZLYHKPZWVUPISLn>VS\^L:HPU[7PLYYL
4HNKLSHPUL>PSSHTLH]HP[KtQnnWS\ZPL\YZYLWYPZLZ
PU[LYWLSStSLJVUZLPSJVTT\UHSWV\YZH]VPYX\HUKJLZ`Z[uTL
WLYTL[[HU[KLSV\LYL[KLYLTL[[YL\U]tSVnKPMMtYLU[LZZ[H
[PVUZZLYHP[PUZ[HSStZ\YUV[YLJVTT\UL
*»LZ[JOVZLMHP[LW\PZX\LSLJVUZLPSJVTT\UHSKLJLTHYZ
HHKVW[t\ULJVU]LU[PVUH]LJSHZVJPt[t+LJH\_X\P
PUZ[HSSLYHKHUZ\UWYLTPLY[LTWZZ[H[PVUZKL]tSVZ
3LZLTWSHJLTLU[ZWV\Y]tSVZVU[t[tWYt]\ZLUHJJV[LTLU[
KLTHUPuYLnULZ\WWYPTLYH\J\ULWSHJLKLWHYRPUN
(\J\ULW\ISPJP[tULZLYHPUZ[HSStLZ\YS»H]LU\LKL;LY]\LYLU
:L\SZ\ULKPaHPULKLKPZWVZP[PMZKtQnL_PZ[HU[ZZLYVU[WYVSVU
NtZn[P[YLKLJVTWLUZH[PVUWV\YSHMV\YUP[\YLKLZ]tSVZL[KL
SPUMYHZ[Y\J[\YLWHYSHZVJPt[t+LJH\_
=VPJPKVUJ\UILH\WYVQL[KLTVIPSP[tKV\JLX\PZLKt]LSVWWL
Z\YUV[YLJVTT\ULJLKVU[UV\ZUV\ZYtQV\PZZVUZ
0!34/2!,%%%.(%)$7/,57%.%$%2,!.$34!,)'%0!34/2!!,).3).40)%4%237/,57%%.3).4,!-"2%#(437/,57%+!4(/,)%+%+%2+
PASEN
WITTE DONDERDAG 5 APRIL
VT \PUKL:PU[3HTILY[\ZRLYR/LPSPNL/HY[WSLPU[L:PU[3HTIYLJO[Z>VS\^L!
,\JOHYPZ[PL]PLYPUNTL[]VL[^HZZPUNOLYKLURPUN]HUOL[3HH[Z[L(]VUKTHHSLUHHUIPKKPUN
GOEDE VRIJDAG 6 APRIL
VT\PUKLIV]LURLYR]HU6UaL3PL]L=YV\^:[VRRLS[L:PU[7PL[LYZ>VS\^L!
2Y\PZ^LNNL]VSNKKVVY]LYaVLUPUNZLUILRLYPUNZKPLUZ[
VT \PUKL:PU[(SV`ZP\ZRHWLS.LVYNLZ/LUYPSHHU [L:PU[3HTIYLJO[Z>VS\^L
>VVYKKPLUZ[TL[WHZZPL]LYOHHSRY\PZO\SKLLUJVTT\UPLKPLUZ[
STILLE ZATERDAG 7 APRIL
VT\PUKLIV]LURLYR]HU6UaL3PL]L=YV\^:[VRRLS[L:PU[7PL[LYZ>VS\^L
7HHZ^HRLTL[^VVYKR\UZ[LUHYLZ;PUL9\`ZZJOHLY[
APQIYLUN[ºOL[ZJOLWWPUNZ]LYOHHSº\P[.LULZPZºKLKVVY[VJO[KVVYKL9VKLALLº\P[OL[IVLR,_VK\ZLUºOL[SLNLNYHM»\P[OL[
4HYJ\ZL]HUNSPL
7HHZKYPURUHKL]PLYPUNPUKL7H_aHHS
VERRIJZENISZONDAG 8 APRIL
VT \PUKL:PU[7PL[LYZRLYR
VT \PUKL6UaL3PL]L=YV\^
]HU.LUHKLRLYR=VNLSaHUN
VT\PUKL:PU[(SLPKPZRLYR
4VVP)VZ
0UMVIPQWHZ[VVY1VOHU+VIILSHLYL
/=HUKLYTHLSLUZ[YHH[
:PU[7PL[LYZ>VS\^L
[LS KVIILSHLYLQVOHU'NTHPSJVT
DAMIEN DE KEYSER
ECHEVIN
PROPRIÉTÉS COMMUNALES
LOGEMENT
EMPLOI ET CHÔMAGE
CULTES
02 773 07 73 BUREAU
02 773 07 42 SECRÉTARIAT
[email protected]
55
!,).)4)!4)6%$5"/52'-%342%7),,%-$2!03s7777/,5!.)-!4)/.3"%s
LES ÉCHEVINS EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL2012
BOURGMESTRE DURANT UNE MATINÉE ?
56<=,33,i+0;065+»(+6:*0;[email protected],5:
SLZHTLKPTHPKLOnO=VZHKVSLZJLU[Z
VU[LU[YLL[HUZ&5V\ZSL\YWYVWVZVUZWV\YSH
uTLHUUtLJVUZtJ\[P]LKLWHY[PJPWLYn\ULQV\YUtL
L_JLW[PVUULSSL3LTH[PUPSZ]P]YVU[KHUZSHWLH\K»\U
JVUZLPSSLYK»\UtJOL]PUV\K\IV\YNTLZ[YLKL>VS\^L
:HPU[7PLYYLWV\YZ\P]YLn[YH]LYZSHTHPZVUJVTT\UHSL
SLWHYJV\YZK»\ULKtJPZPVUWVSP[PX\LX\»PSZH\YVU[L\_
TvTLZJOVPZPL3»HWYuZTPKPUV\ZHJJVTWHNULYVUZ
UV[YLIV\YNTLZ[YLX\PLZ[H\ZZPWYtZPKLU[K\T\ZtLK\
;YHTWV\Y[YH]LYZLYHUZKLYt]VS\[PVU[LJOUPX\L
KHUZSLZ[YHUZWVY[ZW\ISPJZ<ULJOHUJLnZHPZPY
79,40Ï9,i+0;065+,-6*<:*0;[email protected],5:SLZHTLKPQ\PU
KLOnO3»HUKLYUPLYSVYZKLS»tKP[PVUWV\YSLZ
HKVSLZJLU[ZJLY[HPUZWHYLU[ZX\P]LUHPLU[KtWVZLYSL\YZ
LUMHU[ZUV\ZVU[KP[X\»L\_H\ZZPHPTLYHPLU[WHY[PJPWLY
nJL[t]tULTLU[WV\YTPL\_JVUUHz[YLSLZYV\HNLZKLSH
]PLWVSP[PX\LJVTT\UHSL*»LZ[JLX\LUV\ZWYVWVZVUZ
H\QV\YK»O\P=LULa]P]YL\ULL_WtYPLUJLPU[tYLZZHU[LLU
KVUUHU[]V[YLWVPU[KL]\LZ\YKLZTVKLZKL
MVUJ[PVUULTLU[[V\QV\YZHWWLStZnZ»HTtSPVYLY
*LY[HPUZZLZLU[PYVU[WL\[v[YLS»LU]PL
KLMYHUJOPYSLWHZL[KLZLWYtZLU[LY
\UQV\YZ\Y\ULSPZ[LtSLJ[VYHSL
8\L]V\ZH`LaHUZV\
HUZJL[[LTH[PUtL
ZLYHJLY[HPULTLU[
WHZZPVUUHU[LWV\Y
[V\Z
*644,5;40,<?:i*<90:,9:65
/()0;(;065&<ULUV\]LSSLYLUJVU[YL
JP[V`LUULZLYHVYNHUPZtLSL
TLYJYLKPH]YPSn OH\*LU[YL
JVTT\UH\[HPYLKL1VSP)VPZ1VSP
)VPZ:HPU[L(SP_VYNHUPZtLWHYS»HZIS
7(1SLZLY]PJLWYt]LU[PVUKLSH
JVTT\ULL[SHWVSPJLKL>VS\^L
:HPU[7PLYYL
7V\Y[V\[YLUZLPNULTLU[V\PUZ
JYPW[PVUnS»\ULKLJLZHJ[P]P[tZ
]L\PSSLaJVU[HJ[LY,SPZHIL[O4VLUZ
(:)37(1Y\L-YHUsVPZ.H`
>:7V\LTVLUZ'
^VS\^LPYPZUL[IL
8<,3,:63,03+,:;6<16<9:1,<5,:9(@655,73<:8<,1(4(0:3HUV\]LSSLIYVJO\YL:;1WYPU[LTWZ
t[t]PLU[KLZVY[PY<ULMV\SLK»HJ[P]P[tZWV\YSLZZLUPVYZKLUV[YLJVTT\UL5»OtZP[LaWHZnUV\Z
SHKLTHUKLYUV\Z]V\ZS»LU]LYYVUZKHUZSLZWS\ZIYLMZKtSHPZ<ULL_WV\UL]PZP[L\U[Oto[YL\U
JPUt\UYLZ[VK\ZWVY[V\KLS»PUMVYTH[PX\LKHUZ\ULHTIPHUJLO`WLYZ`TWH[OPX\Ln[YuZIPLU[[
*VU[HJ[!4HY`ZL4HYJXH\V\HJK\YZLS'OV[THPSJVT
ANNE-CHARLOTTE d’URSEL
ECHEVIN
PRÉSIDENTE DE L’ASBL PRÉVENTION-ANIMATIONSJEUNESSE
COORDINATION DES CENTRES DE QUARTIERS
02/773 05 61 SECRÉTARIAT
02/773 05 04 BUREAU
[email protected]
57
BELISOL CHASSIS ET PORTES
PVC – ALUMINIUM – BOIS
La compétence Belisol vous accompagne pour la vie.
Les professionnels de Belisol, vous conseilleront au mieux et vous proposeront toujours la solution
adaptée à votre style de vie et à votre habitation.
Châssis et portes sur mesure en PVC, aluminium et bois avec 10 ans de garantie
Conseils pour l’obtention de primes et financements possibles
Rénovation et maisons neuves
Plus de 30 ans d’expérience
Travail soigné et de qualité
Pour plus d’info: www.belisol.com
Pour plus d’informations, visitez nos showrooms à :
BELISOL Bruxelles
Boulevard du Souverain 153 - 1160 Bruxelles
Tél. 02 772 50 40 - [email protected]
BELISOL Wavre
Chaussée de Louvain 172 - 1300 Wavre
Tél. 010 86 22 63 - [email protected]
BELISOL Waterloo
Boulevard Henri Rolin 1 - 1410 Waterloo
Tél. 02 352 60 70 - [email protected]
LES ÉCHEVINS EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL2012
MESSAGE AUX CITOYENS EUROPÉENS
ET NON EUROPÉENS
V\YWHY[PJPWLYH\_tSLJ[PVUZ
JVTT\UHSLZK\VJ[VIYL
WYVJOHPU]V\ZKL]Lav[YL
PUZJYP[Z\YSHSPZ[LKLZtSLJ[L\YZ
H\WS\Z[HYKSLQ\PSSL[
(\KtI\[K\TVPZKLTHYZUV[YL
JVTT\ULJVTW[HP[OHIP[HU[Z
PUZJYP[ZZVP[JP[V`LUZILSNLZ
L[JP[V`LUZPUZJYP[ZH`HU[\UL
H\[YLUH[PVUHSP[t
P
NOTICE TO EUROPEAN
AND OTHER FOREIGN
CITIZENS
7HYTPJL\_JPVUJVTW[LZ\Y[V\[
KLZJP[V`LUZL\YVWtLUZ!
,U[HU[X\L7YtZPKLU[KLSH*VTTPZZPVU
KLZ9LSH[PVUZ,\YVWtLUULZ*9,
QL[PLUZnH[[PYLY]V[YLH[[LU[PVUZ\Y
S»PTWVY[HU[H]PZW\ISPtnSHWHNLKL
JLQV\YUHS
;OLUL_[T\UPJPWHSLSLJ[PVUZ^PSS[HRL
WSHJLVU6J[VILY
‹(SSLTHNUL
‹(\[YPJOL
‹)\SNHYPL
‹*O`WYL
‹*YVH[PLH\
‹+HULTHYR
‹,ZWHNUL
‹,Z[VUPL
‹-PUSHUKL
‹-YHUJL
‹3\_LTIV\YN.+
‹.YuJL ‹/VUNYPL
‹0YSHUKL
‹0[HSPL ‹3L[[VUPL
‹3P[\HUPL
‹4HS[L ‹7H`Z)HZ
‹7VSVNUL
‹7VY[\NHS
‹9V\THUPL
‹9V`H\TL<UP ‹:SV]HX\PL
‹:SV]tUPL
‹:\uKL
‹;JOtX\PL
5V[YLJVTT\ULHJJ\LPSSLH\ZZP\UL
PTWVY[HU[LJVTT\UH\[tQHWVUHPZL
WLYZVUULZ
7V\YWV\]VPY]V[LYSVYZKLZtSLJ[PVUZ
JVTT\UHSLZK\VJ[VIYLWYVJOHPU
]V\ZKL]LaJVTWSt[LY\UMVYT\SHPYL
KPZWVUPISLZ\YPU[LYUL[^^^PIa
YYUMNV]ILtSLJ[PVUZV\O[[W!
IY\_LSSLZLSLJ[PVUZPYPZUL[ILL[SL
YLTL[[YLnSHTHPZVUJVTT\UHSLH\
WS\Z[HYKSLQ\PSSL[
)VUULUV\]LSSL!ZP]V\Z]V\Zv[LZ
KtQnPUZJYP[Z\YSHSPZ[LKLZtSLJ[L\YZ
WHYL_LTWSLLU]\LKLZtSLJ[PVUZ
JVTT\UHSLZKL]V[YLPUZJYPW[PVU
KLTL\YL]HSHISL
;VILLSPNPISL[VJHZ[`V\Y]V[LH[[OLZL
LSLJ[PVUZWSLHZLÄSSPU[OLYLNPZ[YH[PVU
MVYT7+-H]HPSHISLVUPU[LYUL[^^^
PIaYYUMNV]ILtSLJ[PVUZVYO[[W!
IY\_LSSLZLSLJ[PVUZPYPZUL[ILHUK
Z\ITP[P[ILMVYL1\S`[VV\Y
;V^U/HSSH]*O;OPLSLTHUZ ;OVZL^OVOH]LWYL]PV\ZS`L_LYJPZLK
[OLPYLSLJ[VYHSYPNO[ZMVYL_HTWSLPU[OL
LSLJ[PVUZVMKVU»[OH]L[VYLNPZ[LY
HNHPUHZH]V[LY
@V\Y]V[LPZ[OLILZ[^H`[VL_WYLZZ`V\Y
VWPUPVUHIV\[[OLTHUHNLTLU[VM[OL
T\UPJPWHSP[`^OLYL`V\SP]L
,UKtTVJYH[PL]V[YL]V[L]V\ZWLYTL[
KLMHPYLLU[LUKYLWSLPULTLU[]V[YL]VP_
L[K»L_WYPTLYHPUZP]V[YLHWWYtJPH[PVUZ\Y
SHNLZ[PVUKLSHJVTT\ULVƒ]V\Z]P]La
JEAN-CLAUDE LAES
ECHEVIN
FINANCES – BUDGET – SPORT –
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES RELATIONS
EUROPÉENNES
02/773 05 08 BUREAU
02/773 05 36 SECRÉTARIAT
[email protected]
59
Nouveau! Nouveau!
Après-midi Croquet
le dimanche 6 mai 2012 de 14h30 à 17h30
®,GFIK:@KP8M<EL<,8CFD²EaILO<CC<J
Le centre sportif vous invite à venir découvrir le
Croquet dans une atmosphère d’autrefois (activité
gratuite ouverte à tous)
Tenue vestimentaire: chaussures à semelles plates
@E;@JG<EJ89C<JK<EL<9C8E:?<[email protected]²<
Inscriptions obligatoires:
par tél : 02/770.41.07 ou 0479/440.189.
par mail : [email protected]
Nous terminerons par un goûter tous ensemble à la
K<II8JJ<;<C8:8=²K²[email protected];L:<EKI<[email protected]=
Conférence Gratuite - Inscription
souhaitée
lundi 23 avril 2012
à 14h30 - Salle 150 (maison communale)
Conférence-débat
« Comment acheter son premier ordinateur »
par CTV Médias asbl
La conférence sera suivie d’un drink
Inscription auprès du secrétariat du
CCCA de Woluwe-Saint-Pierre
Téléphone : 02 773 05 60
Email : [email protected]
LES ÉCHEVINS EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL2012
E
NCONTR
E
R
A
L
À
S
SENIOR
DE NOS
MÉMOIRE VIVANTE
DE LA COMMUNE
PLUS DE 85 ANS À WOLUWE-SAINT-PIERRE,
LE PROFESSEUR LEON MONTFORT,).'³.)%52
CIVIL, MAÎTRE EN HISTOIRE DE L’ART, UNE SOIF
D’APPRENDRE ET DE COMMUNIQUER.
tVU465;-69;LZ[ZHTWt[Y\
ZPLUKLW\PZ ZLZWHYLU[Z
H`HU[JVUZ[Y\P[nJL[[LKH[L
SL\YTHPZVUH\H]LU\LKL
;LY]\LYLUnWYV_PTP[tKLSH
­3HP[LYPLK\*OPLU=LY[®nS»tWVX\L
S»H]LU\LKL;LY]\LYLUJVTW[HP[ILH\
JV\WKLN\PUN\L[[LZIYHZZLYPLZYLZ[H\
YHU[Z7HYTPZLZZV\]LUPYZK»LUMHUJL
PS`HS»PUH\N\YH[PVUK\TVU\TLU[H\_
TVY[ZtKPÄtPUP[PHSLTLU[H\IHZKL
S»H]LU\L7HYTLU[PLYWHYSLZWYPUJLZ
3tVWVSKL[(Z[YPKLU *VZ[\Tt
LUQHYKPUPLY3tVUWYtZLU[HH\WYPUJLSH
WLSSLKLZ[PUtLnWSHU[LY\UWL[P[HYIYL
Z`TIVSPX\L
L
(WYuZZLZO\THUP[tZnS»([OtUtL
YV`HSKL)Y\_LSSLZVƒZVUWuYLt[HP[
WYVMLZZL\YtJSH[HSHN\LYYLKL H]LJS»L_VKLKLSH­JSHZZL®]LYZ
SH-YHUJL0S`JVUU\[KLSV\YKZ
IVTIHYKLTLU[ZL[SHWYV_PTP[tKL
SHTVY[:LZt[\KLZ\UP]LYZP[HPYLZ
n3V\]HPUM\YLU[IV\ZJ\StLZWHYZH
WHY[PJPWH[PVUnSH9tZPZ[HUJL­WHYSH
WYLZZLJSHUKLZ[PUL®
0UNtUPL\YJP]PSKLZJVUZ[Y\J[PVUZLU
ZHJHYYPuYLKtI\[HnS»t[YHUNLY
RAPPEL
A NOS SENIORS
(\_ZLUPVYZX\PZVU[
PU[tYLZZtZn[tTVPNULY
KLSL\YL_WtYPLUJLKL
]PLV\H\[YLHULJKV[L
JVU[HJ[LaTVP
KHUZSLZJVUZ[Y\J[PVUZLU­JVMMYHNLZ
NSPZZHU[Z®WYH[PX\LTLU[PUJVUU\Z
LU)LSNPX\L6US\PKVP[S»t[\KLL[SH
YtHSPZH[PVUK\WOHYLK»6Z[LUKLKVU[
SLM„[KLTu[YLZM\[YtHSPZtLU
ZLTHPULZNYoJLnJLWYVJtKt0SH
tNHSLTLU[nZVUHJ[PMKLUVTIYL\_
V\]YHNLZLUIt[VUWYtJVU[YHPU[\UL
[LJOUPX\LUV\]LSSLnS»tWVX\L
:\P]HU[LUJLSH\UL[YHKP[PVUMHTPSPHSLPS
X\P[[HS»LU[YLWYPZLWV\YS»LUZLPNULTLU[
Z\WtYPL\Y(\JV\YZKLHUUtLZKL
MVUJ[PVUnS»0:0)PSHMVYTtX\LSX\L
PUNtUPL\YZPUK\Z[YPLSZ0SÄ[
WHYHSSuSLTLU[\ULJHYYPuYLK»PUNtUPL\Y
JVUZLPSJLX\PS\P]HS\[UV[HTTLU[
S»t[\KLK\NYHUKLZJHSPLYK»LH\KHUZ
S»H_LJLU[YHSKLS»,_WVZP[PVUKL *VTTLJVUZLPSSLYWLYTHULU[KL
S»0UZ[P[\[5H[PVUHSK\3VNLTLU[PSM\[
JOHYNtK»t[HISPYSLZUVYTLZILSNLZ
LUTH[PuYLK»PZVSH[PVUHJV\Z[PX\L
KHUZSLIo[PTLU[:LZJVTWt[LUJLZ
K»HJV\Z[PJPLUS\PVU[]HS\SHJOHPYL
K»HJV\Z[PX\LKLZZHSSLZnS»0UZ[P[\[KLZ
(Y[ZKL+PMM\ZPVU0(+n3V\]HPU3H
5L\]L
*VTTLZLZWHYLU[ZL[NYHUKZWHYLU[Z
3tVU465;-69;LZ[WHZZPVUUtWHY
S»OPZ[VPYLKLS»HY[0SVI[PU[\UNYHK\H[LU
OPZ[VPYLKLS»HY[X\PS\PWLYTP[K»VYNHUPZLY
­3LZ:LTHPULZ0U[LYUH[PVUHSLZK»(Y[®
]V`HNLZK»t[\KLZ[YuZJPIStZKLZ[PUtZ
H\_HTH[L\YZK»HY[JVUÄYTtZ
(ZHYL[YHP[LVISPNtLnHUZPSWYH[PX\H
WLUKHU[HUZS»L_WLY[PZLQ\KPJPHPYL
[HU[LU)LSNPX\LX\»nS»t[YHUNLY0S
WV\YZ\P]P[ZLZt[\KLZLUOPZ[VPYLKL
S»HY[L[VI[PU[nHUZSHTHz[YPZLK\
uTLJ`JSLnS»0UZ[P[\[YV`HSK»/PZ[VPYL
KLS»(Y[KL)Y\_LSSLZH]LJ\UL[OuZL
Z\Y­3»LZJHSPLYK»OVUUL\YKHUZSLZ
JOo[LH\_MYHUsHPZKLSH9LUHPZZHUJL®
(]LJZVUtWV\ZL(UKYtL2(0:05
tNHSLTLU[SPJLUJPtLLUOPZ[VPYLKL
S»HY[ZHKLZJLUKHUJLJVTWVY[L[YVPZ
LUMHU[ZQ\YPZ[LZL[ZLW[WL[P[ZLUMHU[Z
3HTHPZVUMHTPSPHSLKLSH*VYUPJOL
]LY[LKVU[SLWYVQL[Ht[tYtHSPZtKHUZ
SH[YHKP[PVUMYHUsHPZLZ»V\]YLWHY\UL
WVY[LTPSStZPTtL­®L[SLNYHUK
LZJHSPLYJLU[YHSWVY[L\ULYHTWLLUMLY
MVYNtKLZ[`SL?=000LZPuJSLWYV]LUHU[
KLS»O[LS:VS]H`KLS»H]LU\L3V\PZL
3tVU465;-69;HL_WSVYtKL
T\S[PWSLZHSStLZK\ZH]VPYUVUWHZ
LUKPSL[[HU[LTHPZH]LJSLZV\JPK»`
LU[YHzULYSLZH\[YLZ
PERMANENCE POUR NOS AÎNÉS CCCA DE WSP : TÉL 02-773.05.60
LUNDI DE 14 À 16H, MARDI ET JEUDI DE 9 À 12H
BÉATRICE de SPIRLET
ECHEVIN
SENIORS – PATRIMOINE
0475/98 14 45 GSM
02/779 91 37 TÉLÉPHONE
02/773 05 99 SECRÉTARIAT
[email protected]
61
Costeley
Janequin
Lassus
Monteverdi
Palestrina
Elgar
Mendelssohn
Rossini
Schubert
Avenue de Tervuren, 364b,
1150 Woluwe Saint-Pierre
nfos et Réservation tel : 02 515 31 08
Tervurenlaan, 364b
1150 Sint Pieters Woluwe
Infos en Reservatie tel : 02 515 31 08
Mail : [email protected]
LES ÉCHEVINS EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL2012
7/,57%3!).40)%22%5.%&/)3$%0,53°,!0/).4%x
3,56<=,(<:@:;Ï4,+,=6;,i3,*;96508<,
V\Z]V\ZZV\]PLUKYLaX\LUV[YLJVTT\ULZ»LZ[WVY[tLJHUKPKH[LWV\Y
[LZ[LY\UUV\]LH\Z`Z[uTLKL]V[LtSLJ[YVUPX\L0SHt[tKt]LSVWWtJVUQVPU
[LTLU[WHYSH9tNPVUIY\_LSSVPZLSL-tKtYHSL[SH-SHUKYLZ\P[LnSHYtZVS\
[PVUKLZ7HYSLTLU[ZWV\YYtWVUKYLH\_JYP[PX\LZX\PH]HPLU[t[ttTPZLZn
WYVWVZK\THUX\LKL[YHUZWHYLUJLK\Z`Z[uTLHJ[\LS
V
)%57%,%+42/.)3#(
.
STEMSYSTEEM IN
SINT-PIETERS-WOLUWE
/L[UPL\^LLSLR[YVUPZJO
Z[LTZ`Z[LLTKH[]VYPNQHHY
PUVR[VILYVUaLNLTLLU[L
NL[LZ[^LYKaHSIPQKL
NLTLLU[LYHHKZ]LYRPLaPUNLU]HU
VR[VILYPU[^LL)Y\ZZLSZL
NLTLLU[LU:PU[7PL[LYZ>VS\^L
LU:PU[.PSSPZ[VLNLWHZ[^VYKLU
/L[^LYKVU[^PRRLSKVT[LNLTVL[
[LRVTLUHHUKLRYP[PLRV]LYOL[
NLIYLRHHU[YHUZWHYHU[PL]HUOL[
O\PKPNLZ`Z[LLT+LV]LYHNL
NLTLLU[LUaV\KLUOL[Z`Z[LT
]HUHMPU]VLYLU
5HaPQUZ[LT[LOLIILUIL]LZ[PN[
RYPQN[KLRPLaLY]VVY[HHULLU
WHWPLYLUZ[LTIPSQL[TL[KHHYVWLLU
IHYJVKLLULLUSLLZIHYL^LLYNH]L
]HUKL\P[NLIYHJO[LZ[LTHHUKL
OHUK^HHY]HUOPQRHUJVU[YVSLYLU
VMOL[HMNLKY\R[LYLZ\S[HH[
V]LYLLURVT[TL[KLRL\aLKPLOPQ
VWKLJVTW\[LYNLTHHR[OLLM[
0SHt[t[LZ[tnNYHUKLtJOLSSLH\TVPZK»VJ[VIYL7S\ZKLWHY[PJPWHU[Z
ZLZVU[KtWSHJtZWV\YJLMHPYLKHUZZP[LZYtWHY[PZZ\YSL[LYYP[VPYLILSNLKVU[
LU9tNPVUIY\_LSSVPZL*OLaUV\ZJ»LZ[SLVJ[VIYLX\»\ULJLU[HPULKL
WLYZVUULZVU[WHY[PJPWtn\U[LZ[KHUZSLOHSSKLS»O[LSJVTT\UHS(S»PZZ\LKLJL
]V[LSLZ­tSLJ[L\YZ[LZ[®VU[YLTWSP\UX\LZ[PVUUHPYLK»t]HS\H[PVU3L\YZH]PZZ\YSL
UV\]LH\Z`Z[uTLM\YLU[[YuZWVZP[PMZL[PSZVU[TPZLUH]HU[ZHMHJPSP[tK»\[PSPZH[PVUL[
ZH[YHUZWHYLUJL
-PUQHU]PLYSLNV\]LYULTLU[IY\_LSSVPZHKVUJKtJPKtK»HKVW[LYKtÄUP[P]LTLU[
SLUV\]LH\Z`Z[uTLKL]V[LtSLJ[YVUPX\LX\PZLYHTPZLUWSHJLKHUZSLZKL\_
JVTT\ULZWPSV[LZ>VS\^L:HPU[7PLYYLL[:HPU[.PSSLZKuZSLZtSLJ[PVUZ
JVTT\UHSLZK\VJ[VIYL
,UJLZ`Z[uTLKL]YHP[KtÄUP[P]LTLU[YLTWSHJLYS»HJ[\LSL[v[YLHKVW[tWHYSLZ
H\[YLZJVTT\ULZIY\_LSSVPZLZ
EN QUOI EST-IL NOUVEAU ?
+VYtUH]HU[HWYuZH]VPY]HSPKtZVU]V[LS»tSLJ[L\YYLJL]YH\UI\SSL[PUKL]V[LWHWPLY
YLWYLUHU[\UJVKLIHYYLL[SHYL[YHUZJYPW[PVUZV\ZMVYTLSPZPISLKLZVU]V[LH\_
ÄUZKL]tYPÄJH[PVU(WYuZH]VPYZJHUUtSLJVKLIHYYLPSKtWVZLYHZVUI\SSL[PUKHUZ
S»\YUL
*OHX\LI\YLH\KL]V[LZLYHT\UPK»\ULTHJOPULWLYTL[[HU[nS»tSLJ[L\YKL]tYPÄLY
ZVUJVKLIHYYL
*LUV\]LH\Z`Z[uTLWLYTL[KVUJKLNHYHU[PYSHZtJ\YP[tL[S»PU[tNYP[tK\]V[L[V\[
LUWLYTL[[HU[KLNHNULYSHJVUÄHUJLKLS»tSLJ[L\Y]PHSHWVZZPIPSP[tK\JVU[YSL
KPYLJ[
Le nouveau système de vote électronique a
été testé dans le hall communal le 27 octobre
2011, lors d’une opération pilote menée en
présence de la presse.
ANNE-MARIE CLAEYS
ECHEVIN
PERSONNEL COMMUNAL – INFORMATIQUE – AFFAIRES
SOCIALES – FAMILLE – PENSIONS – SANTÉ PUBLIQUE –
PERSONNES HANDICAPÉES – ÉGALITÉ DES CHANCES –
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
02/773 05 06 BUREAU
02/773 07 48 SECRÉTARIAT
[email protected]
63
DÈS LE 1 AVRIL, NOUVELLE
COLLECTE DU SAC VERT À WOLUWE
VANAF 1 APRIL, NIEUWE OPHALING
VAN DE GROENE ZAK IN WOLUWE
1 X PAR
SEMAINE
1 X PER
WEEK
Déposez-le sur votre trottoir le mercredi* avant 13H.
Plaats hem op de stoep op woensdag* vóór 13u.
*Attention, le jour de collecte peut être différent dans votre rue.
Dans ce cas, vous serez informé du jour exact par un dépliant dans votre boîte aux lettres.
*Opgelet, de ophaaldag kan verschillen in uw straat. Als dit zo is, wordt u
geïnformeerd over de juiste dag via een folder in uw brievenbus.
Plus d’infos sur www.sac-vert.be
Meer info op www.groene-zak.be
SCHEPEN AAN HET WOORD
VOICI DÉJÀ QUELQUES DATES À RETENIR
ET À MARQUER DANS VOTRE AGENDA…
ALTIJD PLEZANT OM DE FEESTEN REEDS
IN UW AGENDA TE KUNNEN NOTEREN…
FÊTE ANNUELLE DE L’AVENUE DE TERVUEREN
3HMv[LHUU\LSSLKLS»H]LU\LKL;LY]\LYLUH\YHSPL\SL
KPTHUJOLTHPKLn OL\YLZ*L[[LHY[uYL
PTWVY[HU[LZLYHMLYTtLH\[YHÄJH\[VTVIPSLK\*OPLU=LY[H\
*PUX\HU[LUHPYL
+LZHUPTH[PVUZZLYVU[WYt]\LZSLSVUNK\WHYJV\YZ!IYVJHU[L
]PSSHNLK\YHISL]PSSHNLHZZVJPH[PM]PSSHNLKLZHY[PZ[LZ]PSSHNL
NV\YTHUK¯L[KLUVTIYL\_H\[YLZZ[HUKZ
;V\[JVTTLS»HUUtLWHZZtLSL­9HSS`LKL)Y\_LSSLZ®ZLYH
HZZVJPtnJL[t]tULTLU[*LZLYHS»VJJHZPVUKLKtJV\]YPYKL
ILSSLZ]VP[\YLZHUJPLUULZSVYZK»\UJVUJV\YZK»tStNHUJLV\KL
MHPYL\ULIHSHKLnIVYK
WOLUMAG | APRIL2012
2012
FEEST OP DE TERVURENLAAN
/L[QHHYSPQRZMLLZ[VWKL;LY]\YLUSHHU]PUK[WSHH[ZVW
aVUKHNTLP=HUHMKL.YVLUL/VUK[V[HHUOL[1\ILSWHYR
^VYK[KLaLZ[H[PNLSHHUHMNLZSV[LU]HU\[V[ \
/L[WHYJV\YZVT]H[LLUNYV[LYVTTLSTHYR[OL[KVYW]HU
KLHY[PLZ[LULU]LYLUPNPUNLUKLºPU[LYUH[PVUHSLaVUL»VWOL[
4VU[NVTLY`WSLPUTL[HSSLYSLPOHWQLZLUKYHURQLZ6VRLURLSL
RLYTPZH[[YHJ[PLZZ[HHUKHHYVWNLZ[LSK6UKLY^LNRHU\
NLUPL[LU]HUHSSLYSLPHUPTH[PLZ
6VRKL9HSS`]HU)Y\ZZLSPZ^LLY]HUKLWHY[PQ<RHUHSSLYSLP
VSK[PTLYZRVTLUIL^VUKLYLUVMLYaLSMZLLUYP[QLTLLTHRLU
BROCANTE AU CENTRE
3HIYVJHU[LHUU\LSSLK\*LU[YLZLKtYV\SLYHSLKPTHUJOLQ\PU0SLZ[WVZZPISLKLYtZLY]LYZVULTWSHJLTLU[
KuZnWYtZLU[WV\YSLZYP]LYHPUZKLZY\LZZ\P]HU[LZH\WYP_KLL\YVZ!Y\L9LUt+LJSLYJXY\L-tSP_7VLSZH]LU\L*OHYSLZ
;OPLSLTLUHUZY\L1LHU+LJVJRL[Y\L3V\PZ;O`Z
7V\Y[V\[LPUMVYTH[PVU!JHMt3L:[HUQLY\L9LUtL+LJSLYJX¶[LS!
+LYVTTLSTHYR[PUOL[*LU[Y\TNHH[KVVYVWaVUKHNQ\UP<RHUHS]HZ[LLUWSHH[ZQLYLZLY]LYLUIPQ*HMt3L:[HUQL
9LUt+LJSLYJXZ[YHH[[LS7YPQZ]VVYLLUWSHH[Z!L\YV
LOUCHE ZAKEN
3V\JOLKPUNLUaPQUKPUNLU^HHYLLUNL\Y[QLHHUOHUN[KPUNLUKPLUPL[RVVZQLYaPQUVUN\\Y]LYKHJO[VUIL[YV\^IHHYVMKPUNLU
TL[LLUZSLJO[LYLW\[H[PL,YPZK\ZUPL[ZSL\RLYKHUOL[VWWV[LUaL[[LU]HULLUYLLRZHJ[P]P[LP[LUPUOL[RHKLY]HUOL[[OLTH
SV\JOLaHRLUTL[LLU]L[[LRUPWVVNUHHYTPZKHHKTHMÄHWVSP[PLLUHSKPLHUKLYLKPUNLUKLZSL]LUZKPLUV\LLUILL[QL
SV\JOLaPQU¯
0UKLaLLLYZ[LLKP[PLaP[[LUHSOLLS^H[HJ[P]P[LP[LUKPLVWLLUSL\RLTHUPLYOL[[OLTHILUHKLYLU"aVILNPUULU^LVW^VLUZKHN
HWYPSPUKL]VVYTPKKHNTL[LLUILaVLRHHULLUWVSP[PLSHIV]HUKLMLKLYHSLWVSP[PLLULPUKPNLU^LVWaVUKHNTLPTL[LLU
LYNSL\RLTPZKHHK^HUKLSPUNKVVY)Y\ZZLS]LY[YLRRLUKLHHUOL[1\Z[P[PLWHSLPZ
>LNL]LUOPLYVUKLYHS]HZ[LLUV]LYaPJO[]HUKLHJ[P]P[LP[LUTLL!
^VLUZKHN]VVYTPKKHNILaVLRHHUOL[WVSP[PLSHIVLULLUVU[TVL[PUNTL[OL[OVVMK]HUKLNLYLJO[LSPQRLWVSP[PL
THHUKHN\*OYPZ[PHU+L*VUPUJRJVTTPZZHYPZLUTPZKHHKH\[L\YRVT[\P[SLNNL]LUV]LYaPQUIVLRLU
KVUKLYKHN\LLUZPNHYLULUY\TWYVL]LYPQTL[KLLUPNL]YV\^LSPQRL)LSNPZJOLZPNHYLUZVTTLSPLY
aH[LYKHN \,LUOL\ZTHMÄHZWLSPUOL[*LU[YL*YV\ZZL
KPUZKHN\¶SLaPUN]HU(SHPU9LT\LOVVMK]HUKLJLS]LYTPZ[LWLYZVULU
aVUKHN\4PZKHHK^HUKLSPUNKVVYOLLU)Y\ZZLS
,<9656Î3! (SSLPUSPJO[PUNLU;V\ZYLUZLPNULTLU[Z!*SH\KL*HYLSZ MEER INFO
0UZJOYPQ]PUNPZ]LYWSPJO[]VVYHSSL
HJ[P]P[LP[LU6TLLUIYVJO\YLHHU
[L]YHNLU]HUHMILNPUHWYPSVM]VVY
]LYKLYLPUSPJO[PUNLURHU\[LYLJO[IPQ
KL*\S[\\YKPLUZ[]HU:PU[7PL[LYZ
>VS\^LVMJ\S[\\Y'
^VS\^LPYPZUL[IL
>PQ]LY^LSRVTLU\NYHHNIPQLLU
]HUKLaLSV\JOLWYHR[PQRLU
CARLA DEJONGHE
SCHEPEN
NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN
MIDDENSTAND
CLASSES MOYENNES
02/773 05 05 KANTOOR
02/213 71 50
[email protected]
65
www.decosphere.be
Votre spécialiste et conseiller en peintures, stores, papier-peints, tissus,
tapis-plains, vinyls, Quick-Step,...
Anderlecht
Uw specialist en raadgever in verven, zonneweringen, behangpapier, stoffen,
vasttapijt, vinyls, Quick-Step,...
ARTITUDE
224 colors
A4 Samples
COLOR MIX
AMBIANCE
COLORES DEL
MUNDO
Décosphère Anderlecht
Décosphère Stockel
Rue Adolphe Willemynsstraat 314
1070 Bruxelles
TEL 02 520 55 40 FAX 02 520 81 70 [email protected]
Stockel Square rue de l’Eglise 98A Kerkstraat
1150 Bruxelles
TEL 02 772 90 28 FAX 02 772 96 50 [email protected]
Levis-Trimetal-Sikkens-Cetol-Hammerite-Mathys-Arté -Hookedonwalls-Casamance -Casadéco-Rasch-D’haens-Copa-Luxaflex -Velux-
Unland-Dekortex-Ado-Clarke Clarke-Orac-NMC-Galtane-Biofa-Quick Step-Desso-Forbo-Balta-LDP-Amstrong-Copagro,….
LES ÉCHEVINS EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL2012
JE LIS DANS MA COMMUNE,
11ème³$)4)/.!62),i,!-53)15%$%3-/43w
6%.%:x,)3%:x%#/54%:x2%'!2$%:x0!24)#)0%:x'!'.%:$%3
#(¶15%3,)62%3%44/54#%,!%.-53)15%
*L[[LHUUtLSLYtZLH\KLZIPISPV[OuX\LZMYHUJVWOVULZKL>VS\^L:HPU[7PLYYL
Z»LZ[JV\WtLUX\H[YLWV\Y]V\ZVMMYPYSLTH_PT\TK»VJJHZPVUZKL]V\ZHT\ZLYKL
MHPYLKLZKtJV\]LY[LZKLYt]tSLY]VZ[HSLU[ZHY[PZ[PX\LZL[KLWYVÄ[LYKLT\S[PWSLZ
VJJHZPVUZKLNHNULYKLZJOuX\LZSP]YLZ)VVR7HZZ0S`LUH\YHWV\YSLZNYHUKZ
JVTTLWV\YSLZWL[P[Z(JJYVJOLa]V\Z¯*»LZ[WHY[P
±+LSHT\ZPX\LH\_TV[ZL[KLZTV[ZnSHT\ZPX\L
(SH)PISPV[OuX\LSVJHSLK\*LU[YLSLZWYLTPLYZUV\]LH\_
PUZJYP[ZT\UPZK»\ULJHY[LKLSH4tKPH[OuX\LYLJL]YVU[\U
)VVR7HZZKLL\YVZ(SH4tKPH[OuX\LKL>VS\^L:HPU[
7PLYYLSLZWYLTPLYZUV\]LH\_PUZJYP[ZT\UPZK»\U)PISPV7HZZ
YLJL]YVU[\U)VVR7HZZKLL\YVZ+tJV\]YLaH\ZZPSLZ
JVYYLZWVUKHUJLZLU[YLSLZJVSSLJ[PVUZKLSH)PISPV[OuX\L
SVJHSLK\*LU[YLL[JLSSLZKLSH4tKPH[OuX\LSP]YLZS\ZZ\Y*+
WHY[P[PVUZL[J
±8\PaaT\ZPJVSP[[tYHPYL
-HP[LZMVUJ[PVUULY]VZTtUPUNLZL[]VZKVPN[Z7V\YX\VP&
7V\YYtWVUKYLn\UX\PaaKLX\LZ[PVUZZ\YSHT\ZPX\LSH
JOHUZVUL[SL\YOPZ[VPYL=V\ZWV\YYLa]V\ZHPKLYKLSP]YLZKL
SH)PISPV[OuX\LSVJHSLK\*LU[YLWV\YYtWVUKYLJVYYLJ[LTLU[
H\_X\LZ[PVUZ*OHX\LNHNUHU[YLJL]YH\U)VVR7HZZKL
L\YVZ
±)HSHKLLUWVtZPL
3H)PISPV[OuX\LÄSPHSLKL1VSP)VPZ]V\ZMLYHKtJV\]YPYSHWVt
ZPLKLWS\ZPL\YZTHUPuYLZ!
‹
:HTLKPH]YPSKLOnO!]LULatJV\[LY
KLZWVuTLZKtJSHTtZWHYKLZtSu]LZKLSHZLJ[PVU­(Y[ZKLSH
7HYVSLL[K\;Oto[YL®KLS»(JHKtTPLKL4\ZPX\LKL>VS\^L
:HPU[7PLYYL
‹
+\THYKPH]YPSH\ZHTLKPTHP!KtJV\]YLa
V\YLKtJV\]YLaKLZWVuTLZL[KLZOH{R\ZL[WHY[PJPWLaH\
JVUJV\YZKLSHTLPSSL\YLPSS\Z[YH[PVUWV\YSLWVuTLX\PZLYH
WYVWVZt3LZNHNUHU[ZnJLJVUJV\YZYLJL]YVU[\U)VVR7HZZ
KLL\YVZ
±:VPYtL+V\KV\­3HT\ZPX\LKLZ
TV[Z®
1L\KPH]YPSKLOn OnSH
)PISPV[OuX\LSVJHSLK\*LU[YL
3LZWL[P[ZKLnHUZULZVU[WHZ
V\ISPtZ0SZZVU[[V\ZPU]P[tZn]LUPY
tJV\[LYKLZOPZ[VPYLZL[JOHU[LYKLZ
JVTW[PULZHÄUKLIPLUZ»LUKVYTPYSL
ZVPY0SZWL\]LU[IPLULU[LUK\]LUPY
]v[\ZKLSL\YW`QHTHL[HJJVTWHNUtZ
KLSL\YKV\KV\¯+LZ)VVR7HZZKL
L\YVZZVU[nNHNULY
±8\PaaT\ZPJHS
:HTLKPH]YPSnWHY[PYKLOnSH4tKPH[OuX\L
=LULanSH4tKPH[OuX\LWHY[PJPWLYn\UQL\PU[LYHJ[PM!]V\Z
HWW\PLYLaZ\Y\UI\aaLYWV\YYtWVUKYLSLTPL\_L[SLWS\Z]P[L
WVZZPISLnKLZX\LZ[PVUZK»VYKYLT\ZPJHS(TIPHUJLL[HT\
ZLTLU[HZZ\YtZ3LZTLPSSL\YZK»LU[YL]V\ZYLJL]YVU[\U)VVR
7HZZKLL\YVZ
±1»tJYPZQLSPZQLKPZ!VUZSHTLH\*OHU[K»6PZLH\
:HTLKPH]YPSKLOnOnSH)PISPV[OuX\LÄSPHSLK\
*OHU[K»6PZLH\
3LZQL\ULZKLnHUZZVU[PU]P[tZnWHY[PJPWLYn\UH[LSPLY
KLZSHTH\JV\YZK\X\LS9LKH4HOQV\I)V\KLYIH[ZSHTL\Y
SL\YHWWYLUKYHnMHPYLJOHU[LYSLZTV[Z3LWVPU[KLKtWHY[
ZLYHWV\YJOHJ\USL\YJOHUZVUV\JOHU[L\YWYtMtYt;V\ZSLZ
WHY[PJPWHU[ZYLJL]YVU[\U)VVR7HZZKLL\YVZ([[LU[PVU!
PUZJYPW[PVUVISPNH[VPYL
±:WLJ[HJSL­*V\YHU[ZK»HPYZ®K»(UUL.YPNPZ
:HTLKPH]YPSKLOnOnS»H\KP[VYP\TK\*LU[YL
JVTT\UH\[HPYLK\*OHU[K»6PZLH\
3HJVU[L\ZL(UUL.YPNPZHYTtLKLZVU]PVSVULTTuULYHSLZ
LUMHU[ZnWHY[PYKLHUZKHUZ\U]V`HNLWVt[PX\LL[S\KPX\L
0SZPYVU[nSHYLUJVU[YLK»\UoULT\ZPJPLUK»\UJYPUJYPULUKPH
IStL[K»H\[YLZWLYZVUUHNLZ[V\[H\ZZPH[[HJOHU[Z<U[PYHNL
H\ZVY[WHYTPSLZLUMHU[ZK\W\ISPJPUZJYP[ZnSHIPISPV[OuX\L
KtJPKLYHKLZNHNUHU[ZK»\U)VVR7HZZKLL\YVZ
PHILIPPE van CRANEM
ECHEVIN
CULTURE – URBANISME – BIBLIOTHÈQUES
TUTELLE SUR LE CPAS
02/773 05 81 SECRÉTARIAT
[email protected]
67
AVENUE D’OPPEM 5 OPPEMLAAN - 1150 BRUXELLES – BRUSSEL - TÉL : 02 / 779 12 03 - WWW.HOMESWEETSHOME.BE
UNE BOUTIQUE OÙ ON SE SENT CHEZ SOI, REMPLIE DE BONBONS
AUX ARÔMES NATURELS, DE PAINS D’ÉPICES, DE DRAGÉES,
DE BISCUITS ET DE PETITES PÂTISSERIES MAISON.
>63<
IL
THN
Votre pub ici ?
0475 30 64 39
Votre fashion store (taille) de 34 à 48
423A avenue Reine Astrid - 1950 Kraainem - Tél.: 02 785 00 05
Ouvert du lundi au samedi de 10H00 à 18H30
Uw fashion store (maat) van 34 tot 48
423A Koningin Astridlaan - 1950 Kraainem - Tel.: 02 785 00 05
Open van maandag tot zaterdag van 10U00 tot 18U30
Your fashion store (size) from 34 to 48
423A avenue Reine Astrid - 1950 Kraainem - Tel.: 02 785 00 05
Open from monday 10H00 till saturday 18H30
Funérailles Patrick
VANHORENBEKE
Bureaux :
6, avenue Jules De Trooz - 1150 W-St-Pierre (de 9h à 17h)
14, rue de la Tarentelle - 1070 Anderlecht (sur rdv)
Funérailles traditionnelles et écologiques :
A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation
complète de funérailles
respectueuses, nous vous
recevons dans nos bureaux
à Woluwe-Saint-Pierre et
Anderlecht ou nous nous
déplaçons à votre domicile
partout dans Bruxelles.
Nous vous proposons également,
en plus de notre gamme de
cercueils traditionnels en
bois, une nouvelle alternative
naturelle et artisanale en herbe
marine ou jacinthe d’eau pour
des funérailles écologiques.
Nous sommes à votre service 24h/24, 7j/7 en cas de décès.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.
Tél.: 02.763.46.00 - Fax : 02.763.41.43
www.patrickvanhorenbeke.be
LE C.P.A.S. EN DIRECT
WOLUMAG | AVRIL/APRIL2012
UN PLAN D’URGENCE
EFFICACE
EEN DOELTREFFEND
URGENTIEPLAN
LQL\KPMt]YPLY]LYZ OL\YLZS»H]LU\LK\4HUVPY
K»(UQV\LZ[MLYTtLL[[V\[LZSLZOHIP[H[PVUZt]HJ\tLZ
Z\P[Ln\ULPTWVY[HU[LM\P[LKLNHa
;YuZYHWPKLTLU[WVTWPLYZWVSPJLIV\YNTLZ[YL
L[*7(:Z»VYNHUPZLU[WV\YWYLUKYLSLZTLZ\YLZX\P
Z»PTWVZLU[L[HJJ\LPSSPYSLZOHIP[HU[ZKHUZ\UWYLTPLY[LTWZ
H\YLZ[H\YHU[K\JLU[YLZWVY[PM
=LYZOZ\P[Ln\ULL_WSVZPVUPSM\[KtJPKtKLKtJSLU
JOLYPTTtKPH[LTLU[SL7SHUK»PU[LY]LU[PVUWZ`JOVZVJPHS
707:L[KL[YHUZMVYTLYSL**1)LU\USPL\K»OtILYNLTLU[
WYV]PZVPYL
,UTVPUZKLOL\YLZL[NYoJLH\JVUJV\YZLMÄJHJLKLSH
*YVP_9V\NLKLS»tX\PWLK\**1)KLS»65,KLSHJYuJOL
KL1VSP)VPZKLZZLY]PJLZ[LJOUPX\LZL[K\ZLY]PJLZVJPHSK\
*7(:KLZSP[ZKLJHTWVU[t[tTVU[tZKLZWHYH]LU[ZKPZ
WVZtZWV\YWLYTL[[YLH\_MHTPSSLZL[WLYZVUULZoNtLZK»v[YL
HJJ\LPSSPLZL[YLSVNtLZKHUZSLZTLPSSL\YLZJVUKP[PVUZ
5V\ZH]VUZW\HPUZPZV\[LUPYHJJ\LPSSPYL[LUJHKYLY\ULX\H
YHU[HPULKLWLYZVUULZ
=LYZOL\YLZK\TH[PUHWYuZ\UL]tYPÄJH[PVUTPU\[PL\ZL
KLJOHX\LTHPZVUWHYSLZZLY]PJLZZWtJPHSPZtZWVTWPLYZ
:PILSNHSHWS\WHY[KLZOHIP[HU[ZVU[W\v[YLYLJVUK\P[ZJOLa
L\_WHYSLZZLY]PJLZKLSH*YVP_9V\NL
=LUKYLKPKHUZSHTH[PUtLSLZZLY]PJLZK\*7(:LUJVSSHIV
YH[PVUH]LJSHWVSPJLHJJ\LPSSHPLU[SLZWLYZVUULZWHY[PLZSVNLY
JOLaKLZHTPZV\KLZWYVJOLZL[SLZHPKHPLU[nYtPU[tNYLYSL\Y
THPZVU
4LYJPLUJVYLn[V\ZJL\_X\PVU[µ\]YtH]LJLMÄJHJP[tWV\Y
VMMYPYKHUZS»\YNLUJL\U[VP[H\_OHIP[HU[ZKLS»H]LU\LK\
4HUVPYK»(UQV\
WKVUKLYKHNMLIY\HYPVTZ[YLLRZ \\Y^LYKKL
4HUVPYK(UQV\SHHUHMNLZSV[LULU^LYKLUHSSLIL^V
ULYZNLw]HJ\LLYK[LUNL]VSNL]HULLUNHZSLR
/LLSZULSZ[HRLU)YHUK^LLY7VSP[PL)\YNLTLLZ[LY
LUOL[6*4>KLOHUKLU\P[KLTV\^LULUUHTLU
PUV]LYSLNKLUVKPNLZJOPRRPUNLUVTKLNLZJOPR[LTHH[YLNL
SLU[LULTLUVTKLIL^VULYZHHU]HURLSPQRVW[L]HUNLULU
VUKLY[LIYLUNLUPUOL[YLZ[H\YHU[]HUOL[ZWVY[JLU[Y\T
6TZ[YLLRZ!\HSZNL]VSN]HULLUVU[WSVMÄUN^LYKLY
ILZSV[LUVTVUTPKKLSSPQROL[WZ`JOVZVJPHHSPU[LY]LU[PLWSHUHM
[LRVUKPNLULUOL[J\S[\YLLSJLU[Y\T4VVP)VZVT[L]VYTLU
[V[LLU]VVYSVWPNVUKLYRVTLU
0UTPUKLYKHU[^LL\\YLUKHURaPQKLPUIYLUN]HUOL[9VKL
2Y\PZKLWSVLN]HUOL[J\S[\YLLSJLU[Y\TKLTLUZLU]HU
OL[65,LUKLJYuJOL1VSP)VPZLUKL[LJOUPZJOLLUKL
THH[ZJOHWWLSPQRLWSVLN]HUOL[6*4>^LYKLULYRHTWLL
YILKKLUPULSRHHYNLaL[LURHTLYZJOLYTLUNLWSHH[Z[aVKH[
KLNLaPUULULUKLILQHHYKLTLUZLURVUKLUVWNL]HUNLULU
VUKLYKLTLLZ[VW[PTHSLVTZ[HUKPNOLKLURVUKLUNLOLY
ILYNK^VYKLU
6WKLaLTHUPLYOLIILU^PQVTLUIPQKL]LLY[PNTLUZLU
R\UULUVW]HUNLULUIPQZ[HHU
6TZ[YLLRZKYPL\\YZUHJO[ZLUUHLLUaVYN]\SKPNLJVU[YVSL
]HULSRO\PZKVVYNLZWLJPHSPZLLYKLKPLUZ[LUIYHUK^LLY
:PILSNHRVUKLUOL[TLYLUKLLS]HUKLTLUZLUKVVYKL
TLKL^LYRLYZ]HUOL[9VKL2Y\PZUHHYO\U^VUPUN]LY]VLYK
^VYKLU
=YPQKHNTVYNLUOLIILULLUHHU[HSKPLUZ[LU]HUOL[6*4>
PUZHTLU^LYRPUNTL[KLWVSP[PLKLTLUZLUKPLIPQUHHZ[LUVM
]YPLUKLULLUVUKLYRVTLUNL]VUKLUOHKKLUVWNL]HUNLULU
IPQNLZ[HHUVTO\UO\PZVWUPL\^[LIL[YLRRLU
(UKLYTHHSKY\RRLU^PQVUaLLYRLU[LSPQROLPK\P[HHUPLKL
YLLUKPLaPJOPUNLaL[OLLM[VTKLNL[YVMMLULU]HUKL4HUVPY
K(UQV\SHHU[PQKLSPQRHHULLUKHRIV]LUO\UOVVMK[LOLSWLU
L
O
Débriefing au CCJB en date du 8 mars 2012 avec l’ensemble des acteurs.
DOMINIQUE HARMEL
PRÉSIDENT DU CENTRE PUBLIC
D’ACTION SOCIALE (CPAS)
02/773 59 40 SECRÉTARIAT
[email protected]
69
Nos marques :
Caille rôtie et soupe de tourteau,
dès de Gruyère et d’avocat
ou
Buratta et champignons confits à la sauge,
crevettes grises et bigorneaux
ou
Croustillant d’aile de raie au gingembre,
ricotta et concombre, sauce ravigote
Selle d’agneau rôti à l’origan, carottes et
navets en aigre-doux, jus au tamarin
ou
Saumon et queues d’écrevisses, beurre
de pamplemousse et pousses d’épinards
ou
Gigot de porcelet ‘Iberico’, jus aux herbes
et asperges vertes, cébettes et genévriers
Cheese-cake de ricotta et
fruits de la passion, crème de citron
ou
Soupe de fraises et rhubarbe confite
ou
Quenelles de chocolat blanc et noir, coulis
de tamarillo
L’écriteau peut vous être servi, apéritif, sélection de
vin et café compris au prix de 55,00€
Boutique Couture
Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43
Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden
VOS CONSEILLERS S’EXPRIMENT
WOLUMAG | AVRIL2012
GRAND CONCOURS DE DESSIN
POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS
,!#2%3%02/0/3%$/2'!.)3%2i,!02%-)¶2%w$5.
GRAND CONCOURS DE DESSIN ET PEINTURE
THÈME : QUELLE PLANÈTE EN 2040 ?
N
V\ZPU]P[VUZSLZLUMHU[ZnWHY[PJPWLYnJLJVUJV\YZHÄU
KLKL]PULYL[KLYv]LYLUZLTISLSLM\[\YLU]PYVUULTLU
[HSKLUV[YLWSHUu[L
5V\Z]V`VUZLUJLJVUJV\YZ\ULMHsVUJSHPYLKLSL\Y
KLTHUKLYSL\YVWPUPVULUSL\YWLYTL[[HU[KL_WYPTLY
SL\YZPUX\Pt[\KLZL[WV\YX\VPWHZSL\YZKtZPYZ7L\[v[YLWHYSL\Y
JHUKL\YL[SL\YUH{]L[t]VU[PSZHWWVY[LYJLY[HPULZYtWVUZLZH\_
X\LZ[PVUZIY„SHU[LZX\P[VY[\YLU[SLZJLY]LH\_KLZZH]HU[ZKL
UV[YLWSHUu[LL[WV\YX\PS»OL\YLLZ[]LU\LK»HZZ\TLYSL\YZYLZ
WVUZHIPSP[tZ3VJJHZPVULZ[LUTvTL[LTWZVMMLY[LH\_LUMHU[Z
KLYt]tSLYKLUV\]LH\_OVYPaVUZKLJYtH[P]P[t
3LZTLPSSL\YLZµ\]YLZZtSLJ[PVUUtLZZLYVU[L_WVZtLZnS»/[LS
JVTT\UHSSLTHPVƒZLKtYV\SLYHSHYLTPZLKLZWYP_
3LJVUJV\YZZLYHtNHSLTLU[S»VJJHZPVUK»LU]V`LY\UTLZZHNL
JSHPYH\JVTTPZZHPYLL\YVWtLUKLS»,U]PYVUULTLU[41HULa76
;6*502L[H\WYtZPKLU[KLSLSHJVTTPZZPVUK»,U]PYVUULTLU[
KLSH:HU[tW\ISPX\LL[KLSH:tJ\YP[tHSPTLU[HPYLK\7HYSLTLU[
L\YVWtLU
([YH]LYZSL\YZµ\]YLZSLZLUMHU[ZKLTHUKLYVU[nJLZWLYZVU
UHSP[tZKLWYLUKYLJVUZJPLUJLKLSHUtJLZZP[tWV\YL\_K»v[YLn
SHOH\[L\YKLSL\YZMVUJ[PVUZH\_KPMMtYLU[ZMVY\TZL\YVWtLUZL[
TVUKPH\_LUKtMLUKHU[UV[YLOtYP[HNLLU]PYVUULTLU[HS0SLZ[
[LTWZX\LSLZ­NYHUKZ®KLUV[YL;LYYLWLUZLU[H\MHP[X\LSLZ
LUMHU[ZK»H\QV\YK»O\PZLYVU[nSL\YWSHJLKLTHPU
3PL\KLS»L_WVZP[PVU!ZHSSLKLS»/[LSJVTT\UHSKL>VS\^L
:HPU[7PLYYLH]LU\L*OHYSLZ;OPLSLTHUZ n)Y\_LSSLZ
PARTICIPATION :
PEUVENT PARTICIPER :SLZLUMHU[ZoNtZKLnHUZ
DIMENSIONS DES ŒUVRES :JT?JT
TECHNIQUE :3PIYL
7V\Y[V\[LPUMVYTH[PVU]L\PSSLaJVU[HJ[LY4TL=tYVUPX\L7SLUL
]H\_;tS!LTHPS!JYL'^VS\^LPYPZUL[IL
1LZV\OHP[Ln[V\ZSLZLUMHU[Z\ULIVUULPUZWPYH[PVUL[X\»PSZ
Z»L_WYPTLU[K»\ULMHsVUSPIYLL[WLYZVUULSSL
MARINA VAMVAKAS
CONSEILLER COMMUNAL LB
VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES RELATIONS
EUROPÉENNES CRE
+32 475 56 57 00
[email protected] - www.marinavamvakas.eu
71
Chez Rob, tout
est dédié à
la qualité et à
la gastronomie.
Chez Rob, faire son marché est un plaisir.
Nos professionnels sont de véritables
passionnés du goût, impatients de partager
avec vous le meilleur des saisons et des
terroirs. Sans cesse, ils découvrent une
multitude de produits artisanaux et se font
les ambassadeurs des petits producteurs
locaux. Bouchers, charcutiers, poissonniers,
cuisiniers, fromagers, boulangers et
pâtissiers…, tous riment avec qualité.
28 Boulevard de la Woluwe - 1150 Woluwe-Saint-Pierre - Tél. 02 771 20 60
www.rob-brussels.be
VOS CONSEILLERS S’EXPRIMENT
WOLUMAG | AVRIL2012
VOUS AVEZ DIT MOBILITÉ ?
LZtSu]LZL[SLZt[\KPHU[ZKLZt[HISPZZLTLU[ZKLUZLP
NULTLU[MYHUJVWOVULZKL>VS\^L:HPU[7PLYYLWV\Y
YVU[JVU[PU\LYnItUtÄJPLYK\ULKPTPU\[PVUKLZ[HYPMZ
KLZHIVUULTLU[ZZJVSHPYLZ+HUZ\UNLZ[LKLZVSPKHYP[t
LU[YL9tNPVUZSH-tKtYH[PVU>HSSVUPL)Y\_LSSLZHLU
LMML[KtJPKtKtI\[THYZKHUZSLJHKYLKLZVUKLYUPLYHQ\Z[L
TLU[I\KNt[HPYLKLJV\]YPYSLZTPSSPVUZKL\YVZTHUX\HU[
nSH9tNPVUIY\_LSSVPZLWV\YYtK\PYLSLJV„[KLZ[YHUZWVY[Z
ZJVSHPYLZ6\[YLX\LSSLt]P[LKLJYtLY\ULKPZJYPTPUH[PVU
PUHJJLW[HISLLU[YLtSu]LZMYHUJVWOVULZKL)Y\_LSSLZL[KL
>HSSVUPLJL[[LKtJPZPVU
MH]VYPZLSHTVIPSP[tLULUJV\YHNLHU[S\ZHNLKLZ[YHUZWVY[Z
W\ISPJZ7V\YH\[HU[X\LJL\_JPZVPLU[Z\MÄZHU[ZL[
WLYMVYTHU[ZJLX\PULZ[WHZ[V\QV\YZSLJHZX\HUKVUWLUZL
WHYL_LTWSLH\_WYVISuTLZKLMYtX\LUJLL[KLWVUJ[\HSP[t
YLUJVU[YtZWHYSLZ\ZHNLYZK\I\ZX\PKLZZLY[WS\ZPL\YZ
tJVSLZKLUV[YLJVTT\UL,[SLZ>VS\ZHTWt[Y\ZPLUZULZVU[
WHZSLZZL\SZnLUZV\MMYPY
L
PERMANENCE DE BENOÎT CEREXHE:
7LYTHULUJL[V\ZSLZS\UKPZKLO
n OH\*HMt­;OL*VYULY®
9\L3V\PZ;O`Z
4LYJPKLWYLUKYLYLUKLa]V\Z
H\
([[LU[PVU!WHZKLWLYTHULUJL
K\YHU[SLZ]HJHUJLZZJVSHPYLZ
3VMMYLL[SVYNHUPZH[PVUKLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UZVU[\UL
TPZZPVUKLZLY]PJLW\ISPJLZZLU[PLSSLWV\Y\ULYtNPVUJVTTL
)Y\_LSSLZ[V\[JVTTLSLZ[SVYNHUPZH[PVUK\[YHÄJH\[VTVIPSL
L[K\Z[H[PVUULTLU[*HYPSULZHNP[WHZKVWWVZLYSLZTV`LUZ
KL[YHUZWVY[KP[Z­JP[V`LUZ®H\[YHUZWVY[H\[VTVIPSL0SZZVU[
WHYKtÄUP[PVUJVTWStTLU[HPYLZ3HTVIPSP[tJVTWVZHU[L
THQL\YLKL[V\[WYVQL[KL]PSSLULWL\[ZLYHTLULYnKLZ
X\LZ[PVUZ[LJOUPX\LZV\KLZWVZP[PVUZPKtVSVNPX\LZTHPZ
TtYP[L\U]YHPKtIH[W\ISPJ1HWWLSSLJLKtIH[KLTLZ]VL\_
HÄUX\LSHWHY[PLKLZUV\]LH\_TV`LUZÄUHUJPLYZVI[LU\Z
WV\Y)Y\_LSSLZKHUZSLJHKYLKLZHJJVYKZPUZ[P[\[PVUULSZ
X\PZLYHHMMLJ[tLnSHTtSPVYH[PVUKLSHTVIPSP[tSLZVP[KHUZ
\ULHWWYVJOLJVVYKVUUtLL[WYHNTH[PX\LLUYtWVUZLH\_
ILZVPUZKPMMtYLUJPtZKL[V\ZSLZOHIP[HU[Z
BENOÎT CEREXHE
CONSEILLER COMMUNAL
CDH
ECHEVIN EMPÊCHÉ
0470/20.65.40 GSM
[email protected]
WSP, LES ANNEAUX OLYMPIQUES
L
LKYHWLH\VS`TWPX\LWVY[LJPUX
HUULH\_LU[YLSHJtZ3HZP_PuTL
YtMVYTLKLS»,[H[KL]YHP[WV\YZH
WHY[PUZJYPYL>VS\^L:HPU[7PLYYL
KHUZJPUXJLYJSLZJVUJLU[YPX\LZ
7YLTPLYJLYJSL!SHJVTT\ULLSSL
TvTLPUZJYP[LKHUZSHaVULKLWVSPJL
4VU[NVTLY`
+L\_PuTLJLYJSL!SLZ JVTT\ULZ
,UTvTL[LTWZ\UL9tNPVU\UL
YtNPVUSPUN\PZ[PX\L\UHYYVUKPZZLTLU[
tSLJ[VYHS¯
;YVPZPuTLJLYJSL!JVTT\ULZSLZ
WS\ZJVTT\ULZWtYPWOtYPX\LZ
3LZOHIP[HU[ZKLZZP_JVTT\ULZ
WV\YYVU[Z»PSZSL]L\SLU[QVPUKYLSL\YZ
]VP_nJLSSLZKLZ)Y\_LSSVPZWV\YtSPYL
SL\YZKtW\[tZ
8\H[YPuTLJLYJSL!SLZJVTT\ULZ
KL)/=,SSLZMVYTLYVU[\U
HYYVUKPZZLTLU[tSLJ[VYHSWV\YJOVPZPY
KP_ZtUH[L\YZJVVW[tZ4HPZH\ZZP\U
HYYVUKPZZLTLU[Q\KPJPHPYL3LZWHY[PLZ
ZLYVU[SPIYLZK»`JOVPZPYKLJVTT\U
HJJVYKSHSHUN\LKLSHWYVJtK\YLL[SL
[YPI\UHSX\PJVUUHz[YHKLSL\YSP[PNL
*PUX\PuTLJLYJSL!JVTT\ULZ
JLSSLZKLS»HUJPLU)YHIHU[7V\Y
TVU[YLYS»VZTVZLLU[YL)Y\_LSSLZL[ZVU
LU]PYVUULTLU[tJVUVTPX\LL[ZVJPHS
UV\ZH]VUZWYVWVZtSHJYtH[PVUK»\UL
JVTT\UH\[tTt[YVWVSP[HPUL3»LUZLTISL
KLZJVTT\ULZKLS»HUJPLU)YHIHU[
KL]YHPLU[LUMHPYLWHY[PL3HJVTT\UH\[t
WV\YYHP[WYLUKYLLUJOHYNLKLZKVZZPLYZ
WYtJPZ!SHTVIPSP[tSLZ[YHUZWVY[Z
S»PUZ[HSSH[PVUKLZtX\PWLTLU[Z
JVSSLJ[PMZ¯
=VPSnSLWYVNYHTTL¯<ULX\LZ[PVU!
VƒZVU[WHZZtZSLZJHYJHUZK»HU[HU&
3LZHUULH\_VS`TWPX\LZZVU[ZPNULZ
K»LZWVPYWV\YSLZ>VS\ZHTWt[Y\ZPLUZ
FRANCIS DELPEREE
CONSEILLER COMMUNAL CDH
[email protected]
73
LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
ORGANISE UN EXAMEN DE RECRUTEMENT POUR
DE GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
ORGANISEERT EEN AANWERVINGSEXAMEN VOOR
CHAUFFEURS POUR LE SERVICE
DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE
PROFIL
s
s
s
s
CHAUFFEUR
VOOR DE DIENST OPENBARE NETHEID
GEWENST PROFIEL
%NPOSSESSIONDUNPERMIS#
%TREDISPOSÏÌTRAVAILLERSANSINTERRUPTIONÌLEXTÏRIEUR
%TREENTRÒSBONNECONDITIONPHYSIQUE
$ISPONIBLEIMMÏDIATEMENT
s
s
s
s
)NHETBEZITVANEENRIJBEWIJS#
"EREIDOMCONTINUBUITENTEWERKEN
)NHEELGOEDEFYSIEKECONDITIEZIJN
/NMIDDELLIJKBESCHIKBAARZIJN
NOTRE OFFRE
ONS AANBOD
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
%MPLOISTABLE
#HÒQUESREPASEUROS
)NDEMNITÏVÏLOKM
!SSURANCEHOSPITALISATIONAPRÒSUNAN
2ÏGIMEDEVACANCESANNUELLESAVANTAGEUX
)NDEMNITÏSPOURGARDEÌDOMICILE
INTÉRESSÉ(E) ?
MERCI D’ENVOYER VOTRE LETTRE DE CANDIDATURE À
LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, SERVICE DU PERSONNEL, AVENUE
#(!2,%34()%,%-!.3"258%,,%34³,
'ROTEWERKZEKERHEID
-AALTIJDCHEQUES%URO
&IETSVERGOEDING%UROKM
(OSPITALISATIEVERZEKERINGNAÏÏNJAAR
'UNSTIGEVERLOFREGELING
4OELAGEVOORWACHTDIENSTTENHUIZE
INTERESSE?'%,)%6%57+!.$)$!4552/6%24%-!+%.!!.$%
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE, PERSONEELSDIENST, CHARLES THIELEMANSLAAN 93, 1150 BRUSSEL. TEL: 02 773 07 28
VOS CONSEILLERS S’EXPRIMENT
WOLUMAG | AVRIL2012
MANGER DE SAISON, C’EST TROP
A
ZVUNYHUKKHT\UL[VTH[LKVWtLL[tSL]tLZV\ZZLYYL
H\Jµ\YKLS»OP]LYWL\[KPMÄJPSLTLU[YP]HSPZLYLUNV„[L[
LUX\HSP[tH]LJ\UL[VTH[LJ\LPSSPLnTH[\YP[tL[X\PH
NYHUKPLUWSLPUL[LYYLNVYNtLKLZVSLPS4HUNLYMYHPZ
SVJHSL[KLZHPZVUJ»LZ[MHPYLSLJOVP_K\NV„[KL
ZHZHU[tL[KLZVULU]PYVUULTLU[*L[H_PVTLLZ[]YHPUVU
ZL\SLTLU[WV\YSLZStN\TLZL[SLZMY\P[ZTHPZH\ZZPWV\YSH
]PHUKLL[SLWVPZZVU
(>VS\^L:HPU[7PLYYLUV\ZH]VUZKLUVTIYL\ZLZ
WVZZPIPSP[tZKLSLTL[[YLLUWYH[PX\L
=V\ZH]La\UQHYKPUWV\YX\VPULWHZLUYtZLY]LY\ULWL[P[L
WHY[PLn\UWV[HNLY&9PLUKL[LSX\LSLWV[HNLYV\SLZHYIYLZ
L[HYI\Z[LZMY\P[PLYZWV\YYL[YV\]LYSLY`[OTLKLZZHPZVUZL[SL
WSHPZPYKLTHUNLYMYHPZ=V\ZU»LUH]LaWHZ&7HY[PJPWLaHSVYZ
n\UWV[HNLYJVSSLJ[PM0S`LUHTvTLJOLaUV\ZJVTTL
WYuZK\=HSKLZ:LPNUL\YZ
,[¯ZPTWSLTLU[H\ZZPKHUZ]V[YLZ\WLYTHYJOtVƒSHNHTTL
KLZWYVK\P[ZIPVL[K\YHISLZULJLZZLKLZ»t[LUKYL(]LJ\U
JHSLUKYPLYKLZMY\P[ZL[StN\TLZPSUV\ZLZ[MHJPSLKLUV\Z`
YL[YV\]LY
(JOL[LYKLZHPZVUJ»LZ[KVUJH\ZZPHJOL[LYTHSPUZH]VUZ
UV\ZWHYL_LTWSLX\»\UHUHUHZMYHPZK»\URPSV]LU\K\.OHUH
WHYH]PVUYLWYtZLU[LRPSVZKL*6YLQL[tZL[,*636KP[
YtZVS\TLU[6<0nJLZMVYT\SLZ
,[KtJV\]YLaKH]HU[HNLKLYLJL[[LZK\YHISLZZ\Y
^^^LJVSVILYLJL[[LZ
:\YSLZTHYJOtZSVJH\_7SHJL+\TVUV\Z\YSL
WHY]PZ:HPU[L(SP_YLWtYLaSLZWYVK\J[L\YZSVJH\_L[
MLYTPLYZX\P]LUKLU[KPYLJ[LTLU[SL\YWYVK\J[PVU
0S`H\ZZPSLZJVVWtYH[P]LZKLWYVK\J[L\YZX\P]V\Z
NHYHU[PZZLU[KLZWYVK\P[ZSVJH\_KLX\HSP[t
,UZ»HIVUUHU[nKLZWHUPLYZIPV0SZ]V\Z
WLYTL[[LU[KLYLJL]VPYYtN\SPuYLTLU[\UWHUPLY
KLMY\P[ZL[StN\TLZKLZHPZVUKPYLJ[LTLU[
K\WYVK\J[L\Y=V\ZKtÄUPZZLaSHMYtX\LUJLL[SH
X\HU[P[tTHPZWHZSLJVU[LU\:\YWYPZLZH\TLU\0S
Z\MÄ[KLZLYLUKYLZ\YSLZP[L^^^TVUWHUPLYIPVIL
=PH\UNYV\WLK»HJOH[ZVSPKHPYLV\\UNYV\WLK»HJOH[
JVTT\UX\PLUWLYTL[[HU[KLNYV\WLYZLZHJOH[ZZV\[PLU[
JLZLJ[L\Y[V\[LUTHPU[LUHU[KLZWYP_H]HU[HNL\_0JPH\ZZP
WV\YWS\ZKLKt[HPSZZLYLUKYLZ\Y^^^NHZHWILV\
^^^UH[WYVIL
+HUZSLZtWPJLYPLZL[SLZIPVTHYJOtZUVTIYL\_Z\YUV[YL
JVTT\UL"U»OtZP[LaWHZnLUV\]YPYSLZ
WVY[LZ
CLAIRE RENSON
CONSEILLÈRE COMMUNALE ECOLO
[email protected]
75
VOS CONSEILLERS S’EXPRIMENT
WOLUMAG | AVRIL2012
QUE FAIRE DE KELLE ?
3LZH\[VYP[tZJVTT\UHSLZULZH]LU[THUPMLZ[LTLU[WS\ZWHYX\LSIV\[WYLUKYLSL
WYVISuTLZWtJPÄX\LKLJLX\HY[PLY!WYVQL[K»PUMYHZ[Y\J[\YLZZWVY[P]LZH]LJZHSSLZ
WVS`]HSLU[LZ\ZHNLKLZPUZ[HSSH[PVUZZWVY[P]LZWV\YSLZLUMHU[ZL[MHTPSSLZK\X\HY[PLY
U\PZHUJLZSPtLZn\UL[YVWMVY[LVJJ\WH[PVUK\[LYYHPUKLMVV[IHSSWYVISuTLZKLWHYRPUNL[
KLTVIPSP[tJVTWH[PIPSP[tLU[YLSHuTLTP[LTWZMv[tLKHUZSLZt[HISPZZLTLU[ZK\X\HY[PLY
H]LJSHYLJOLYJOLKLZVPYtLZWHPZPISLZKHUZ\UX\HY[PLYYtZPKLU[PLS¯
3LZWYVISuTLZULZLJVTW[LU[WS\ZL[PSWHYHz[IPLUPTWYV
IHISLKLWV\]VPY\UQV\YZH[PZMHPYL[V\ZSLZHJ[L\YZ
:\P[LnSH[LU\LK\JVTP[tKLJVUJLY[H[PVUSL)V\YNTLZ[YL
Ht[tPU[LYYVNtWHY\UTLTIYLKLZHTHQVYP[t0SHK»VYLZL[
KtQnHUUVUJtX\LSLWYVQL[PUP[PHSKLJVUZ[Y\J[PVUKLUV\]LH\_
SVJH\_ZWVY[PMZZLYHP[YHIV[tKLSHZHSSLWVS`]HSLU[LX\PH]HP[
t[tLU]PZHNtL
*LJPKL]YHP[WL\[v[YLv[YLKLUH[\YLnYHZZ\YLYX\LSX\LWL\
SLZOHIP[HU[ZK\X\HY[PLYH]PKLZK»\UWL\KL[YHUX\PSSP[t
3HZ\YVJJ\WH[PVUK\[LYYHPUKL]YHP[tNHSLTLU[U»v[YLX\L
WYV]PZVPYLK»HWYuZSL)V\YNTLZ[YL
3LWYVISuTLKLMVUKWHYHz[[V\[LMVPZIPLUKPMÄJPSLnYtZV\KYL!
JVTTLU[THPU[LUPY\ULPUMYHZ[Y\J[\YLZWVY[P]LnOH\[LMYt
X\LU[H[PVUKHUZ\UX\HY[PLYKL[LSSLKLUZP[tKLY\LZH\ZZP
t[YVP[LZL[KLWVZZPIPSP[tZKLWHYRPUNH\ZZPYtK\P[LZ&-H\[PS
TvTLSHTHPU[LUPYV\LU]PZHNLY\U[V\[H\[YL[`WLK»VJJ\WH
[PVUTVPUZ­WYVMLZZPVUULSSL®KLJL[LYYHPU&
*HYSLZWYtVJJ\WH[PVUZKLZOHIP[HU[ZKLSHY\L2LSSLL[KL
ZLZLU]PYVUZULZVU[WHZPZVStLZSLZOHIP[HU[ZKLZ=LULSSLZ
ZLWSHPNULU[tNHSLTLU[KLJLX\LSL\YZQV\YZKLYLWVZSLZ
ZHTLKPZL[SLZKPTHUJOLZSL[LYYHPUZVP[VJJ\WtKuZ O O
WYP]HU[HPUZPZV\]LU[SLZOHIP[HU[ZK»\UYLWVZKL^LLRLUK
IPLUTtYP[t
3LZWYVTLZZLZYtP[tYtLZKLWLYTL[[YLS»VJJ\WH[PVUK\[LYYHPU
KLMVV[IHSSWHYSLZQL\ULZK\X\HY[PLYZLTISLU[H\ZZPKLWS\Z
LUWS\ZSL[[YLZTVY[LZ
3L[LYYHPULZ[KLMHJ[VPUHJJLZZPISLH\_QL\ULZZ\Y[V\[
KLW\PZX\»PSHt[tYtUV]t,UWYH[PX\LSLZQL\ULZK\X\HY[PLY
ZLTISLU[IPLUv[YLPU[LYKP[ZK»HJJuZnJL[LYYHPUKLMVV[IHSS
*L[HJJuZt[HP[WV\Y[HU[\ULQ\Z[LJVTWLUZH[PVUWHY[PLSSLH\_
U\PZHUJLZZ\IPLZWHYSLZYP]LYHPUZKLJLS\PJP
0SZLTISLX\LSL[LYYHPUZVP[LMMLJ[P]LTLU[VJJ\WtWHYKLZ
tX\PWLZX\HZPWYVMLZZPVUULSSLZL[X\LSHJVTT\ULHP[
X\LSX\LWL\WLYK\SLJVU[YSLK»\ULVJJ\WH[PVUYH[PVUULSSLL[
TVKtYtLKLJL[LYYHPUKLMVV[IHSS
3HYtUV]H[PVUIPLUUtJLZZHPYLKLZ]LZ[PHPYLZS»HTtUHNLTLU[
K\[LYYHPUL[KLZLZLU]PYVUZZLYHPLU[S»VJJHZPVUK»H]VPY
\U]tYP[HISLJVU[YH[KLNLZ[PVUJVUJLYUHU[S»VJJ\WH[PVUK\
[LYYHPU\UJVU[YH[KLNLZ[PVUKHUZSLX\LSSLZOHIP[HU[ZK\
X\HY[PLYZLYHPLU[PU[tYLZZtZL[LU[LUK\Z
<U[LSJVU[YH[KLNLZ[PVUWLYTL[[YHKLYtN\SLYS»\ZHNLKLJL
[LYYHPUKLMHsVUnLUSPTP[LYSLZU\PZHUJLZWV\YSLZOHIP[HU[Z
*L\_JPKVP]LU[LU[V\[JHZv[YLPTWtYH[P]LTLU[LU[LUK\Z
KHUZSL\YZZV\JPZ
EMMANUEL DEGREZ
CONSEILLER COMMUNAL
PS
0476/86.00.95
02/771.36.95
[email protected]
ION
T
C
A
É
R À LA DEMANDE DE L’ÉCOLE DE JOLI BOIS INDIVIDUALISÉ ET DE PARENTS, NOUS PUBLIONS CETTE RÉACTION À
UN ARTICLE PARU EN PAGE 73 DU WOLUMAG DE MARS.
L’équipe pédagogique et l’équipe paramédicale de l’école Joli Bois Individualisé s’étonnent des propos de Monsieur Degrez qui n’est jamais venu à
notre école, n’en connaît pas les élèves et encore moins les moyens mis en
œuvre pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Contrairement à ce qu’il prétend, si les difficultés d’un élève sont "gérables"
avec des aides logopédiques et psychomotriciennes dans l’enseignement
ordinaire, cet enfant est orienté, soit dans une des classes d’inclusion, soit
vers un projet d’intégration à Joli Bois primaire.
Les élèves que nous suivons dans l’enseignement spécialisé demandent, en
plus de ces aides pédagogiques et paramédicales, un rythme adapté et ce
dans un petit groupe de travail.
0OURINFORMATIONLANNÏEDERNIÒREUNEDÏLÏGATIONDINSPECTEURSDEL³DU
cation nationale française est venue visiter notre école dans le cadre d’une
ÏTUDEPOURUNEÏVENTUELLECRÏATIONDÏCOLESSPÏCIALISÏESEN&RANCEx
Monsieur Degrez est le bienvenu dans nos classes pour vérifier par luimême l’inexactitude de ses affirmations.
Pour l’équipe de Joli Bois Individualisé,
Danielle Homblé
Directrice
77
Pour tout problème en voirie communale
HEURES D’OUVERTURE / OPENINGSUREN
02/773.05.33 SOS WERKEN
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - me/wo 14.00 > 16.00
ALLO TRAVAUX
je/do 16.00 > 19.00 uniquement Accueil, Population / alleen Onthaal, Bevolking
Voor alle problemen betreffende het gemeentelijk wegennet
[email protected]
[email protected]
Urbanisme/stedenbouw - Ma 8.30 - 12.30 Di / Je : 8.30 > 12.30 & 16.00 > 17.00 Do
Enquêtes publiques - Lu au ve: 8.30 > 12.30 - Ma tot Vr / Je : 16.00 > 19.00 Do
NUMÉROS UTILES
NUTTIGE TELEFOONNUMERS
Administration communale - www.woluwe1150.be
Numéro général : 02/773.05.11
Affaires sociales : 02/773.05.65
Classes moyennes et Indépendants : 02/773.05.36
Cabinet du Bourgmestre : 02/773.06.12
Culture : 02/773.05.81
Emploi : 02/773.05.63
Enseignement : 02/773.06.86
Environnement : 02/773.06.23
Etat civil : 02/773.05.70
Finances : 02/773.05.50
Informatique : 02/773.07.50
Jeunesse : 02/773.05.80/81
Personnel : 02/773.05.15/16
Population : 02/773.05.45
Recette : 02/773.05.56/57
Secrétariat communal : 02/773.05.14
Seniors : 02/773 05 60
Sibelga Odeur Gaz : 02/274.40.44
Stationnement : 02/773.05.26
Travaux : 02/773.06.28
STJ : 02/773.05.32
Urbanisme : 02/773.06.36
Centre Culturel et de Congrès
Billeterie : 02/773.05.88
Location de salle : 02/773.05.91
#ENTREPUBLICDAIDESOCIALE#0!3
Habitations sociales : 02/770.33.36
Sportcity : 02/773.05.36
7VSPJLAVUL4VU[NVTLY`
DISPATCHINGCENTRAL
$IVISIONDE7OLUWE3AINT0IERRE
Gemeentebestuur - www.woluwe1150.be
Algemeen nummer 02/773.05.11
Sociale zaken : 02/773.05.65
Middenstand en Zelfstandigen : 02/773.05.36
+ABINETVANDE"URGEMEESTER
Cultuur : 02/773.05.81
Tewerkstelling : 02/773.05.63
Onderwijs : 02/773.06.86
Leefmilieu : 02/773.06.23
Burgelijke stand : 02/773.05.70
Financiën : 02/773.05.50
Informatica : 02/773.07.50
Jeugd : 02/773.05.80/81
Personeel : 02/773.05.15/16
Bevolking : 02/773.05.45
Ontvangers : 02/773.05.56/57
Gemeentesecretariaat : 02/773.05.14
Seniors : 02/773 05 60
Sibelga Gasreuk : 02/274.40.44
Parkeerbeleid : 02/773.05.26
Werken : 02/773.06.28
STJ : 02/773.05.32
Stedenbouw : 02/773.06.36.
Cultuur en Congrescentrum
Informatie & plaatsbespreking : 02/773.05.88
Reservering van zaal : 02/773.05.91
OCMW : 02/773.59.00
Sociale Woningen : 02/770.33.36
Sportcity : 02/773.05.36
7VSP[PLAVUL4VU[NVTLY`
DISPATCHINGZONE-ONTGOMERY
!FDELING3INT0IETERS7OLUWE
3(+i*/,;;,90,*644<5(3,
/,;*65;(05,97(92
L'accès à la déchetterie, située au magasin communal, est
uniquement réservé aux habitants de la commune, sur présentation de
leur carte d'identité.
Het containerpark ligt naast het gemeentemagazijn en is
voorbehouden aan de inwoners van de gemeente, op vertoon van hun
identiteitskaart.
Adresse :6ALDES3EIGNEURSQUARTIERDE3TOCKEL
Adres:(ERENDAL3TOKKEL
Heures d'ouverture :
Openingsuren:
Mardi
Dinsdag van 09.00 tot 12.00
de 09.00 à 12.00
-ERCREDIDEÌENHIVERDUERNOVEMBREAUMARS
7OENSDAGVANTOTINDEWINTERVANTOT
DEÌENÏTÏDUERAVRILAUOCTOBRE
VANTOTINDEZOMERVANTOT
*EUDIDEÌENHIVERDUERNOVEMBREAUMARS
$ONDERDAGVANTOTINDEWINTERVANTOT
DEÌENÏTÏDUERAVRILAUOCTOBRE
VANTOTINDEZOMERVANTOT
Samedi de 09.00 à 15.00
Zaterdag
Par courtoisie, veuillez vous présenter au minimum 20 minutes avant
l'heure de fermeture.
Gelieve ten minste 20 minuten voor het sluitingsuur toe te komen in
het containerpark.
7(55,+»i*3(09(.,&
=,930*/;05.+,-,*;&
Pour signaler une panne de l’éclairage public en voirie communale,
APPELEZ3IBELGAEPOV SIBELGABE3ILSAGITDUNEDES
VOIRIESRÏGIONALES4ERVUEREN-ADOUX/RBANDE(INNISDAEL,IMITEET
"RAND7HITLOCKFORMEZLE
van 09.00 tot 15.00
Om een defect aan de openbare verlichting te melden in een
GEMEENTEWEGBEL3IBELGAEPOV SIBELGABE!LSHET
GAATOMEENGEWESTWEG4ERVUREN-ADOUX/RBANDE(INNISDAEL
"RAND7HITLOCKLAANEN'RENSSTRAATBEL
B-200 ODL (Louvres)
B-300 ODL (Vouwdak)
B-400 ODL (Topscreen)
B-100 ODL (B-127 Pergola)
OUTDOOR LIVING (ODL)