khmer azn

Commentaires

Transcription

khmer azn
rét =Ùaxé
{1945 - 20XX}
rét =Ùaxé (aéyèuTié 13 m&uÙp) 1945 aP‰tN:Ùa(:I)t
(zyYaàkt‘oà — d)$yéy p&:/&y m=);&iB),Áb enÙ(a):,B
p&t $yéy :&:/:),)enÙ;&dD)d)p‘zK:‘lPà(kg §jPa$a/n
§zMn — Ìpii¬,yà§vtd) :)N:>)q)nBiÙy&blµm& §jPa
$a/n:)N:>§zMn (p° (zyYaàkt‘:K' d)<àhµt n¬qma(p°iéNaÙt
lPà(kg — (p°sP)à 1971 Ìpmahp>;&dD)(p°NaÙtÌ’né:
(=ébÌphƒQh‘ p&(aZhhi hvX&yyy&blµm& (p° :)a,;&iB),Áb :Án(Ìp Ì’né:ié 3
(p°sP)à 1974 — sP)à 1975-1985 Ìp(o.éa)nd) $l&na/dàp¬b (p°:)n\mpIénmpÙ:/
NaÙtÌ’né: — q)h‘ké §z;&qS&a) 1985 (,)aÌpNhùtd)h‘ qµ,aP‰tmdFmvX,d)y&
N:);Nd);;&iB):)N:> (=ébÌpii¬,yà§vtd) $Paii¬,hpI‰aN:);Nd); (=ébaP‰t
nb\(k,<§<,(pø Ìp(o.éa)nh§pUmd) :)N:>)q)nB dàp¬b (p° ;&iB):U)pd)y& l):)
p&t $n&bom¶hµk¶)Nh(i: — (p° sP)à 1993 ÌphƒQh‘ p&(aZhhihvX&y §jPa
$a/n:)N:> p&t mpÙ:/:)N:> (p° :)a,;&iB),Áb :Án(Ìp <§<, (=éb(p°sP)à
1995 Ìpii¬, :fi)hÁNy péy&:mHi) {HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES} (<)bm)py¬p)ié <"ap)àp&:/&y uP)a‘hvX&y §jPa $a/n:)N:>§zMn (p°;&iB):U)p
l):) p&t $n&bom¶hµk¶)Nh(i: — :P)è<(,)ad)(Nqép :>éké $a/n:)N:>§zMn Ìp
(ÌøkÙmKj/)b(p°Nh(i:Ìn)àt¿ $t‘(e?:¿ :=n<W-$)(mn&a¿ nÙ:/鉿 q&pNhd)-m)p&y¿
dh’Ùp p&t :&t+hÙné d)(<ém —
:P)è<
1…- L'OEUVRE LITTÉRAIRE DE NÂN, AUTEUR CAMBODGIEN DE LA FIN DU
XVIIIIÈME SIÈCLE ET DU DÉBUT DU XIXIÈME, MICROFICHE N° 85 03 95, COLLECTION ARCHIVES ET DOCUMENTS, MICRO-ÉDITION DE L'INSTITUT
D'ÉTHNOLOGIE DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
PARIS, 1985, 347 P + 136 P.
IÈME
2…- BHOGAKULAKUMÀR, ROMAN KHMER EN VERS DU DÉBUT DU XIX
SIÈCLE, (TRADUCTION, NOTES ET ÉTUDE), PARIS, PIERRE D'ANGKOR,
1987, 312 P.
- 288 -
- 289 -
3…- (l)eaÙ, aÙm)n
4…- zÙtqµ; (q°uÙa
5…- ÉTUDE, TEXTE KHMER ET ANNOTATIONS, PARIS, ED. PIERRES D'ANG-
r"m i&y
{1896 - ∞}
18…- $a/n:&,Hç§zMn :y;y/ié 20 - a;ép&kpO p&t aànt$yUhi
19…- SIM LE CHAUFFEUR
20…- n:MéamM $a/n:&,Hçq&p
21…- Namt’Ùb p&t :P)è<
22…- aànt:&a/)au) ;hHom¶§zMn - :=a)nvçp"t hvX&y (u)t §o, —
rét =Ùaxé
Ne|:)n
- (aéy(p°èuTié 12 m&uÙp) 1896 (p°lPà(kg ÅkÙa(fM)ø
i&y m>)b(fM)ø m¬t
- (nîha)nd)m¬bN:>édpd)y&èumP)a‘
- y)m JUSTIN CORFIELD, hÙn:mP)a‘(fM)ø TAEYBBHAY
HIPTOOLA MACHVA d)aµpa)y‘ §zMn-ÚvX) a)p‘:):p)$Ùé:?)m NyÓ;d)dé<µpm¬b
nh:‘(,)a h’Ù§p> (héy)m JACQUES NÉPOTE hÙn:(pø Ìp(nîha)nd)m¬b htN:é
(,)a —
Nhah;&dD)dé;\ aP‰tn<WÌ,§zMn
- q)h‘(j>éma)n:&a/)(p° :),) FRANÇIS GARNIER
$yéybÙiOdp èp :ıtE)m sP)à 1914-1918
- (p°sP)à 1916 (,)aÌpfh‘(nîp (=éb:)a,Ht:Ùà(i°qµ,n¬m†:mnlµm&mÙz
(p°$'n’Ùh §ym&pNyÓ;Ìpb,‘Nkmké ev\amMa)n(Ndé:(né: (<)b:)na)nz.ø:myUl)k
nµha)b — (,)a:)a:Ùàm>t(iîy (=éba!Ìp(i°a)p‘Nh(i:Ìn)àt (p°sP)à 1917 —
sP)à 1919 (,)aÌp(p°aP‰tiÁkÌn)àt §<,a)p‘a)h‘(p°Nh(i:$),?'m’t‘ — (,)ad)
k,Ì,Nyé (k,nà:)bkéiÁk —
- (Na)bm)yÙlµm&p&;yYpç sP)à 1920 Ìp:fi)hÁNy hwm:&a/) n¬qNhùtNh§dt
qµ,d) (,z)o&a)n èp p&(;:p<W)p — (p°sP)à 1924 (,)aÌpd)h‘qàv)y‘uP)a‘ié 1
ké :),) n<WÌ,amK‰d) —
1925 - 1945 Ø (ùéty)m,à<)h‘uP)a‘ aP‰tn<WÌ,
- q)h‘(j>émNhah;&dD)dé;\d) mıp>én<WÌ,amK‰d) (p°aàkt‘(:îm {aàkt‘q)m} —
- késP)à 1927 (,)ad) (q°=.)bN:Ùa (p°Na(qø n¬q(p°y)§a; — 10 sP)à
(Na)bma NyÓ;Ìp§yty)àtd) (q°=.)b(zyYNa(qø (<émHé Nhmµ,am?)àta)nt)n p&t
<"ap)à:àvt‘j?Ó;(,z 13 —
- (Na)bma d) (q°=.)b(zyY aàkt‘:K' (:îmn)h p&t aàky —
- 290 -
- 291 -
KOR 1988, 88 P.
6…- CONTES ET LÉGENDES DU PAYS KHMER, PARIS, CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE, 1989, 167 P.
7…- CONTRIBUTION À L'HISTOIRE DE LA
VOLUME 1: L'ÉPOQUE "CLASSIQUE" (XV
LITTÉRATURE KHMÈRE,
IÈME
-XIXIÈME SIÈCLES), PARIS,
L'HARMATTAN (PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), 1991, V1+273 P.
8…- CONTRIBUTION
À L'HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE KHMÈRE,
VOLUME 2: ÉCRIVAINS ET EXPRESSIONS LITTÉRAIRES DU CAMBODGE
AU XXIÈME SIÈCLE, PARIS, L'HARMATTAN, 1993, V1+275 P.
9…- UN ÉPISODE DU RÀMÀYANA KHMER, RÀMA ENDORMI PAR LES
MALÉFICES DE VAIY RÀBN, PARIS, L'HARMATTAN, 1995, 213 P. + 8
PHOTOS (PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DU CNRS).
10…- i&<Wl)kiµ(i° èp $a/n:)N:>§zMn
11…- $a/n:&,Hç§zMn :y;y/ié 20
12…- $a/n:&,Hç§zMn :y;y/ié 19
13…- :)N:>)n)m(an>Ç a), è;bn)kvç :v>àba Nkøn)m Ìp
14…- aàvy‘ (=°Nk,"t
15…- i);†a
16…- :mµ=amM $a/n:&,Hç§zMn êiI&:dµp :)N:>)q)nB (at ;’)p‘:)a‘
17…- UN AUTEUR CAMBODGIEN ET SON OEUVRE : LE BHOGAKULAKUM¸R DU POØTE NAN
(FIN 18IÈME-DÉBUT 19IÈME SIÈCLES),
PHNOM PENH, ED ANGKOR, 2006, 334 P.
- dàp)p‘:ıtE)m(,)a(,éaié 2 (<)bp(b)Ìbnh:‘ êyYmp);é DECOUX
{1940-1945} §<,§j*a(i°(,éeànµ èp a)n(r):p)nh:‘ VICHY {$):)nÁv n;)t
(m<"ap)à p&t n)N:>} (,)aNyÓ;ÌpNhe,‘Œii¬,zÙ:NyÓ;(,é q,p)bÙ;;Áb§zMn {bÙ;Áp} —
1945 - 1955 Ø Ú:/n\dp p(b)Ìb§zMn<!(qgmÙzmP)a‘
- (Na)bké Nk"yY&a)nvç dh’Ùp q)h‘ Ìn)àt èuTié 9 mép) 1945 (,)aÌpNha)p‘
$)ahHa&n&b)Nhs)àtÌn)àt —
- d) n<Wmıp>é Na:¬ta)nk)nd)y& aP‰tn<W)l&Ì,nh:‘ :'t t’Ùau)p‘ {14 :é=)
<,‘ 16 yÙ,) 1946} —
- m&pbµnh’ÙpM)p (Na)bhn)dÁbnh:‘dh’Ùp (,)aÌpi)a‘itb’)td&y:P&iO d)m¬b
NaÙm(h:aamM$t‘(e?: (p°amK‰d) {yàv)tam?)àt:mKÁpOm&yY (p°aP‰tyàhp‘} p&t Ìpd¬h
d)m¬bmıp>én<WÌ, hƒDÓpma(<)b$l&Ì, CEDILLE — èuT 8 yÙ,) 1945 (,)aÌp
(i°NaÙtèNkpen {SAIGON} p&t qµ,i)a‘itd)m¬bêyYm(:péb LECLERC (h:adp
k&(::nh:‘êyYm(:péb DE GAULLE Nhq)àÚvXÓq&p — èuT 15 yÙ,) 1945 ê…
LECLERC qµ,malPà(kg;&g (=ébÌpq)h‘z?|p p)ban<Wmıp>é§zMn :'t t’Ùau)p‘ §<,
(k,(p)ød)$PaÌpNhs)àtb’)t(qgmÙzp"ta)n;&,Nyùh‘ èp Ìn)àt maa)p‘a)h‘a&qQa)nNh(i:amK‰d);&g (<)beM)pa)nNhs)àtyi,‘hp>&qi),‘§y(:)ø — (Na)bNk"yY&a)nvç(pø (,)a r"m i&y ÌpkpB,‘d)(Nqép<taP‰t:)nky¶m)p§zMnu) (p°èNkpen
(,)aNe)p‘§yÌpd¬hd)m¬b NaÙmhƒD)a)nk¬a:mKÁpOm&yY (<émHé:Ùà$pÙfi)yŒ ata)nk)n
amK‰d) na/)$);ÙoiÙaih‘i,‘ aP‰tanvém)pa)n;)b,ÙakéiÁk(;îym&g (p°aP‰tN:Ùa —
a)nhn&=)n (,éa)n(Ndîy§Nda èp iÁk(;îyv)maÙmM‰bp&:>(pø p)àŒm)pa)neàn)maà§=t(,édé;&y(,)a ké:àv)a‘k¬a(;îym&g — a!h’Ù§p> †a:)natiÁkÌn)àt Ìpeµ:hƒD)a‘
kéa)nd¬hnh::‘(,)a d)m¬b ê… LECLERC m&p§mp§yd)m¬b$Pa<"ap)à(b)o)$t‘(e?:
h’Ù(vV)ø(i — aP‰tp)md) n<Wmıp>é Na:¬ta)nk)nd)y& (,)am)pmÙzp)iéaP‰ta)nq)h‘z?|p
(,)a :'t t’Ùau)p‘ — §yjI‰bké$.é §<,$Paha/:mKÁpOnh:‘ :'t t’Ùau)p‘ qt‘Œ([email protected]
r"m i&y NÌa<d)m&pÌp(o.é(<)bq&yY†t(i —
(p°ké(Na)b r"m i&y m)pn)d;)àt {(:>q(aMt :é=pÙ¿ Nkø$tE mÙpé(ny} §<,
Ìp(NhéNÌ:‘Ìn)àt Nhs)àtp"tm=&qSy)p(b)Ìbnh:‘ :'t t’Ùau)g‘ (<)bb,‘u)
m=&qSy)(pø d)(Ne)øuP)a‘:àn)h‘n)dh,?ÁtA —
- (,)ad) n<Wmıp>éNa:¬t :)o)nv\a)n¿ :Ùz)l&Ì, p&t emp)empç aP‰tn<W)l&Ì,nh:‘ mÙpé(ny {17 yÙ,) 1945 <,‘ 14 oPÓ 1946}
- (p° §zafi) 1947 d)m¬bp"t$yéy $l&Ì, (ùt :)y (,)aÌph(tAéy
(ùétpµ; evha/ :=l)kd)y&
- §zman) 1948 (,)aÌpd)h‘(sP)y d)m¬b MACHWA HIPTOLLA qµ,aP‰t
êyYmNaÙmNh"a/)n)dh,?ÁtA {HAUT CONSEIL DU TRÔNE}
- (p°sP)à(pø§<n (,)aÌp(ÌøkÙmKj/)b:)nky¶m)p a)nk&y {LA VÉRITÉ}
- NyÓ;Ìp§yty)àtd) :m)d&aNhy&lµamK‰d) aP‰tev\amMa)n$pÙ;yYpç èp :pO&:fi)
Ìn)àt-§zMn
1950 - 1954 Ø Ú:/ndp èp :p>&:ÙzèjIaP‰t
- d) Nho)pev\amMa)n u;&a) p&t (hî;y/nç èp NaÙmNh"a/)Nkøn)d)v)qNa (p°
sP)à 1950
- (,)aÌphn&=)nd)(Nqép(,éa pµ;:amMl)k èp NaÙm§zMnÚ:/n\ p&t Ìpi)a‘i)gmy&dpn¬md)y& (,é:U)pl)k(Ne)øuP)a‘(p°y)m(zyYamK‰d) p)i&:$(ePbç §<,
a)p‘a)h‘(<)bk¬a(;îym&g —
- (,)aNyÓ;Ìpii¬,a)neàn)maà§=t<,‘dé;&y m>t(iîy
- èuT 19 man) 1951 (,)aÌpu.)b(i°Nkøm=)a/Ny pµ;:àvµmknké:m)d&a 10 p)a‘ èp NaÙmNh"a/)Nkøn)d)v)qNa (<émHé(a)ø(=°Nyùh‘ma;&g pµ;:l)d)y&
§<,Ìpnà:)ba),ké sP)à 1949 —
- (p° §zm&uÙp) 1951 (,)aNyÓ;Ìp§yty)àtd) (q°=.)b(zyYav>), —
(,)am)phàvthıtA)hNaÙmhø(Ìn kÙy s)b —
- èuT 11 aaA<) 1952 (,)aÌp:à(nq aP‰ta)n:Ùàqµ,p&;yYpçnh:‘ kÙy s)b
- d) $pÙn<W(,z)o&a)n m=)èjI ii¬,hpI‰a§jPa :.ÁbNy)v p&t ata)nk)nd)y&
aP‰tn<W)l&Ì, èp p(n)yYm :é=pÙ {16 m&uÙp) 1952 <,‘ 23 man) 1953}
- èuT 27 man) 1953 d) n)dNhy&lµ Nhq)à(zyYaàkt‘q)m
- d) n<Wmıp>é Na:¬ta)nk)nd)y& aP‰tn<W)l&Ì,(,)a q)p‘ v)a {23 ;&qS&a)
1953 - 6 (m:) 1954}
- aP‰t §zman) 1954 (,)aNyÓ;Ìpq)y‘y)àtd) Nho)p ev\amMa)n:&a/)
- 292 -
- 293 -
,ÁaZzÁvX èp a)nqÙøqµ,nh:‘(mNaÙmhø(ÌnÚ:/n\ qpInt/‰é p&t :);)t ;t‘ — $Pai)àt
kén ÌpqÙøqµ,(p° èuTié 20 aÙmL\ —
- d) n<Wmıp>é Na:¬tm=)èjI ii¬,hpI‰az)ta)nk)n(,éèjINh(i: aP‰tn<W)l&Ì,
nh:‘ p(n)yYm :é=pÙ {7 (m:) <,‘ 17 (m:) 1954} p&t aP‰tn<W)l&Ì, §h’p pÙy
{18 (m:) <,‘ 31 aaA<) 1954} —
hƒQh‘<à(vénp(b)Ìb (Na)m:tEm
- èuT 22 mép) 1955 NyÓ;Ìp§yty)àtaP‰t(k,d)m¬beP)p"t :à :)né p&t §h’p
pÙy d):m)d&a èp êyYmNaÙmNh"a/)n)d:mHyY&
- d) êhp)ban<Wmıp>é n<Wmıp>é Na:¬t:p>&:Ùzd)y& n<Wmıp>éii¬,hpI‰ap)ba<W)ph(qQa(i: a)n&b),Áb p&t (:;) èp zÙiIa),Áb aP‰tn<W)l&Ì,ié 3 èp “:tEm”
{p(n)yYm :é=pÙ 2 mép) <,‘ 3 (m:) 1956} —
- d) p)ban<Wmıp>é p&t n<Wmıp>é Na:¬t§jpa)n p&t (Ì::à$)y {PLAN ET
ASSAINISSEMENT} èp n<W)l&Ì,ié 3 èp “:tEm” {4 (m:) <,‘ 15 afi) 1956}
- d) †a$eEn)diµy Nhq)àNh(i:(saµ:?Ó;’)eé {qÙti:;y/nç 50 <,‘ (<émi:;y/nç 60} —
- 294 -
r"p :Ùz
{1942 - 2011}
(aéy(p° lµm&§Nkay)§ip N:Ùakg)Ë aP‰t(zyYav>), p)sP)à 1922 — r"p :Ùz
Ìpq)a(,)a(pø p)Nk"a èuTqpI ié10 §zyÙ,) 2011 aP‰tmpIén(kiBa?)m’)n (p°d)b
NaÙtÌ’né: Nh(i:Ìn)àt — k&oéf)hpa&qQ èuT:ÙNa ié14 §zyÙ,) 2011 p)(m’)t 1
n(:î, (p°a?)m’)n {108, RUE PORTE DE TRIVAUX, 92140 CLAMART} —
:fi)hÁNy §<,Ìpii¬,
- moBm:&a/)hÁNy ié2 §jPaev&y;&iB) {lPà(kg 1963}
- :fi)hÁNy :)N:>)q)nB moBm:&a/)hwmlµm& §jPanµh;&iB) {1964}
- hn&fi)hÁNy Nh;yY&$n&bom¶ (p° m=);&iB),Áb $a/n:)N:> p&t mpÙ:/:)N:>
NaÙtlPà(kg {1967}
- :fi)hÁNy èp :),);&dD)d)p‘zK:‘ Nh;yY&;&iB) p&t p&nÙyY&;&iB) {ÉCOLE PRATIQUE
DES HAUTES ÉTUDES IVE SECTION} :)a,;&iB),Áb :»a(Ìp {1971}
- :fi)hÁNy hvX&yNh;yY&:)N:> (p° :)a,;&iB),Áb Ì’né: ié4 {UNIVERSITÉ
PARIS IV} p)sP)à 1975
- :fi)hÁNy hvX&yn<W §jPaNh;yY&:)N:> p&t d)y&kpO‰;&iB) (p° :),)d)p‘zK:‘
z)t;&iB):)N:>:tEm NaÙtÌ’né: {ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES} p)sP)à 1987
- eÙv;ÙxC& z)tmÙzt)nd) :)N:>)q)nB èp :)a,;&iB),Áb {§jPa 15}
yà§vt aP‰t:&a/)o&a)n
- :)N:>)q)nB nµh;&iB) (p° m=);&iB),Áb h(qQa(i: p&t mÙznhn {19641967}
- :)N:>)q)nB Nh;yY&;&iB) (p° m=);&iB),Áb $a/n:)N:> p&t mpÙ:/:)N:>
késP)à 1968 <,‘ 1973
- :)N:>)q)nB (p° ;&iB):U)p l):) p&t $n&bom¶hµk¶)Nh(i: {INSTITUT
NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES} NaÙtÌ’né: késP)à 1973
n=µy<,‘(,)aqµ,p&;yYpç
- 295 -
- :m)d&a n)dhvX&y:l)amK‰d)
a&qQa)n na/) p&t a)nk)n ;hHom¶§zMn
- (p°Nh(i:Ìn)àt késP)à 1981 <,‘ 2006 (,)aÌph(Ntîpaµp§zMn Œ(qø
p&b)b§zMn Œ:E),‘;hHom¶§zMn —
- (p°(k,n<µ;;&:/ma), (,)aÌpqàv)bu;&a)jI),‘z?|p (<émHé(i°d¬bh(Ntîp
aµp§zMn(p°dànÙàdp(lî:z?|p h(Ntîp:)N:>)q)nB Nh;yY&:)N:> uP)a‘moBm:&a/) (p°
lPà(kg i)àtNi":>é p&t i)àt<"ap)ài:/pa&qQ:&a/)(i°y)miéy)àtNh;yY&:)N:>p)p) (p°
(zyY(:îmn)h p&t h(Ntîp p&:/&y mıp>én)da)n (p°:),)lµm&pIn<WÌ, d)(<ém —
- d)k&(::(i°(iîy (,)aÌpqàv)bu;&a)jI),‘z?|p a:)t:K)p(hyÙtm¬b
(p°lµm&aà(véy :àn)h‘hà(néNh(b)dpç:)o)nv\ jt§<n —
a)n(ÌøkÙmKj/)b d)(:î;(l°
- CHRONIQUES ROYALES DU CAMBODGE (DE BANA YAT À LA PRISE DE LAN-
CONCOURS DU GOUVERNEMENT DU JAPON, 2007, 215 P.
- (;bB)anvç§zMn lPà(kg¿ j/)bnh:‘n)dhvX&y:l)¿ 2007¿ 501 iàkÁn —
- ;&l)ei)paP‰t(:î;(l°n¬m p&t $yUhi:&a/) :µm$)pepUp&(i: aP‰t:Ùéy(;h Ø
HTTP://AEFEK.FREE.FR/TRAVAUX/
hvX&y:l)q)nB rét =Ùaxé
VAEK DE 1417 À 1595). TRADUCTION FRANÇAISE AVEC COMPARAISON DES DIFFÉRENCES VERSION ET INTRODUCTION. PUBLICATION DE L'EFEO, COLLECTION DE
TEXTES ET DOCUMENTS SUR L'INDOCHINE, XIII, 1988, 471 P.
- LE CAMBODGE ENTRE LE SIAM ET LE VIETNAM (DE 1775 À 1860), PUBLICATIONS DE L'EFEO, COLLECTION DE TEXTES ET DOCUMENTS SUR L'INDOCHINE, XVIII,
1991, 350 P. + CARTES.
- LA GRAMMAIRE DU KHMER MODERNE. (;bB)anvçl):)§zMn —
PRÉFACE
DE CLAUDE HAGÈRE, PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE, PARIS, ÉDITIONS YOUFENG, 1999, 620 P.
- MANUEL DE KHMER, VOL. 1 (:î;(l°(nîp§zMn¿ l)e 1¿
PARIS, ÉDITIONS
YOU-FENG, 2000, 305 P.
ÈME
- L'ANNEXION DU CAMBODGE PAR LES VIETNAMIENS AU XIX SIÈCLE.
D'APRÈS LES DEUX POÈMES DU VÉNÉRABLE BÂTUM BARAMEY PICH, aàkh‘§y$Ùt
PARIS, ÉDITIONS YOU-FENG, 2002, 416 P.
- EN COLLABORATION AVEC CLAUDE JACQUES ET YOSHIAKI ISHIZAWA,
MANUEL D'ÉPIGRAPHIE DU CAMBODGE, VOL. 1, PARIS, EFEO/UNESCO, AVEC LE
- 296 -
- 297 -
Nam t’Ùb
{1865 - 1936}
aÙm)nt’Ùb (aéy(p° sP)à 1965 (p° rÙàaàhµ, N:ÙalPà(kg
:k.èuT N:Ùa$tE:P|, aP‰t(zyYav>), m)pp)m(<ém “$»Ùa $»µ”
h’Ù§p> m)y)-h&y) (,)a(=°(Na°u) t’Ùb« a!d)h‘p)m(pøn=µy
ma —
h&y)(,)a p)m $»Ùa (o.é(mrÙà(p° rÙàaàhµ, m)p(e)nmBt)n
u) “(q°kg)omMo)n)” — †m)y)(,)a d)aµp “(q°kg)m’Ùa” (mrÙà:K)puM N:Ùa(zyY
d)m¬beP) — m)y) p&t h&y) NyÓ;d) ht-h*Ópdéi¬ym¬bp"teP) —
a),kéaÙm)n Ìp:àv)a‘(nîpp"t(,)a (q°$o&a)n ;yY$tEh"tqa (p°N:Ùaaà(véy
(,)a — aÙm)n $»Ùa $»µ (=° t’Ùb d)(aMtê:/)=ç(nîp:µNy Ìph¬:d) :)m(vn (qø
om¶$)u¶(Nd°Ndø — a),(kg;Áb 21 sP)à :)m(vnt’Ùb a!hà(kgêhH:mHi)d)l&aZ‰ —
l&aZ‰$tE(pø Ìp:&a/)om¶$)u¶ :.ø§:.t(nîp§Nh NkøNyÁbh&<a <àhµt aP‰t:àv)a‘
(,)aNeÓ$)q)nB i&yB et‘ ;yY$tEh"tqa lµm&§ha:En rÙà§haq)p N:ÙalPà(kg (zyY
av>), — hpI)h‘ké §NhNkøNyÁbh&<a l&aZ‰ t’Ùb §:.t(nîp ;&h:/p)amM<W)p aP‰t
:àv)a‘Nkø$)q)nB d)(Nqépa§p?t(iîy —
(Na)bkéÌpq)a:&aZ)hi mad)Ne=:U (,)aÌp(nîh$)k)=çk&k)=ç(p° rÙà
§haq)p N:ÙalPà(kg (=ébNhahnhnd)$Pa§N:omMy) (p°aP‰trÙà(p)ø — (,)am)p
aµp 6 p)a‘ mP)a‘(fM)ø $)q)nB “qÙt” §<,d)a;é m)p(fM)ø,Héz)t :àp¬p(;)=)n
Ìpii¬,$p&qQamMaP‰teÙap(b)Ìb(p° sP)à 1955 (k,(Ìø(sP)y evha/ Nhd)o&h(ybB Nha¬yNh§dtp"t ha/:tEmn)N:>p&bm —
aP‰ta)nn:‘(p°d)a:&an y)t’Ùb m)pNhd)Nh&bl)kz?)àtz)t (;)=)n p&t ,H&q
(,éaaàv)kBl?)m« (Nqît(ùétp"t:à(pît:)(<î;b’)tk&(n)ø Nkmi)àtqà(vøz)t
om¶$)u¶b’)tzKt‘zK:‘ §<,(o.éŒa:&an†(iîy n)h‘$)pN:ù)g‘ iÙa(,)ad)$PaNÌdG
aP‰tlµm&N:Ùa (=éb$Palµm&N:Ùa (=°(,)au) “l&nmBt’Ùb” — hpI)h‘ma n<W$àv)q
Ìpy)àt(,)ad) “Nam” e'd) l)n\dp §<,(o.éiàp)a‘iàptn;)t n<WÌ, p&t Nhd)dp
aP‰trÙà —
(k,n<µ;nà(=éb (Na)bkéa&qQa)nNqµya)y‘ Namt’Ùb §yt(i:p)(NhîpNh(<°
(Nqîtaàv)kB hpI(<)b:à(pît:)(<î;<!Na,¬q kélµm&m¬b (i°lµm&m¬b (<)b bà
N:(v)ø$)v&y§zMneP)†t kél)k z/y‘(z/)b NaéNa ,Tt‘(z?° (f?)øeP)†t §haÌa‘:)meEé —,— jI‰bp"tiàtp‘kpO<)n èp n<W$àv)qÌn)àt l)kn=Á:n=¬p s?)ya)n(athp?àdphn(i: m)p q&p b¬p d)(<ém — :àpµn,Hé,H)gké a;é-:&,Han (pø (,qË
<,‘iéNaÙt (=éb :(m>qqNaé Ìp(=°Œ(i°(Nqîtu.)b (:>q:Ùé:Ù;yU& (kgNkøiÁb
ÌpŒnt.)p‘d) NÌa‘a): p&t (e)nmBt)nd) “Nkøl&nmBl):)” —
:àpµn,Hé,H)g y)t’Ùb (pø <"t<,‘ (,)a :'(<: G. CŒDÈS :m)d&a :),)
Ìn)àtqÙthµk¶)Nh(i: p)à(i°d¬h $PaN:é :»Ù:)p a)(k(,: SUZANNE KARPELÈS
p)ba ;&dD):U)pkÙiO:):phvX&y — $PaN:é(pø ÌpŒ$PaNÌdG(p°;&dD):U)p(pø
ay‘Ny):à<éqà(nîtaàv)kB y)t’Ùb i)àt$:‘ (k,§<,(,)a(Nqîtn(t.é,« — ;&dD):U)p
kÙiO:):p)hvX&y Ìp(ÌøkÙmKaàv)kB y)t’Ùb d)aµp(:î;(l° 4 — $PaN:é a)(k(,:
ÌpŒaàènd)NÌa‘ 1 (nî, y&q§mpk&y §y$à(v)b(pø :"t§yiÙad)a&qQNh;yY&:)N:>
ht+)gŒ(régu) Ìn)àti)àt$:‘ m&p§mp:ÙiO§y $Pa$)v)p&em mad&ød)p‘§zMn e'
m)p$PaNÌdGz?ø« N:ù)g‘n)h‘$)p ;hHom¶§zMn qt‘na/)iÙad):P)è<mpÙ:/om¶ —
Namt’Ùb ii¬,$p&qQamM aP‰tsP)à 1939 aP‰tdpM)bÙ 71 sP)à —
aànt(NhîpNh(<°i)àt$:‘nh:‘ y)t’Ùb m)ppÁb(:qa>é(Nd° <):‘([email protected]àÈa§zMn
iµ(i° d)k&(:: e'§zMn$PaN:Ùa§N:qàa)n§<,z/y‘(z/)b (<)bii¬,a)nnà(,)ld&ød)p‘
èp n<W$àv)q:mÁb(p)ø ª a)n(athp?àhàlÁp>nh:‘dphn(i: m)p q&p b¬p d)(<ém
kéa)n(f?)øNh§aaeP) n;)t§zMneP)†t aP‰ta)na)p‘kÙiO:):p) om¶q):‘ om¶uMé ;yYzÙ:eP)
nàÈaŒzà(o.éa)n —,— <µqm)paP‰ta)n<aN:t‘z?ø« z)t(Na)m(pøN:)h‘ Ø
a)n(f?)øNh§aa ké([email protected] Nhv&hÁypç:):p)
“k¬aq):‘(<î,(yMø$PaNÌdGuMé
([email protected]¶Ì,é:>éNhm)v
Nhm)u(i°mam&pfh‘z)p
=)mNÌmm&pÌpm&ph&im)y‘ —
Nkøom¶NkøkÙiO§ym¬b$tE
Nkø:tRh¬:(nîpm)p(<)b;yY
:tRz?ø(qø(:Iénm&pq)à:I)y‘
(l?é«:µNyl?)y‘m&pNyÓ;zB,‘ —”
a)niµpM)p Œ(qøz&yzàna:Ùé
“(aéymad)mpÙ:/
i)àtN:éi)àtNhÙ:
m&p§<,(qø†t
(héNaŒm)p
;&fi)v(qø§Nat
m&pNeh‘a§p?t
- 299 -
- 300 -
aÙà(<a§yNa —”
iµpM)p aP‰ta)n(né:eµN:an
“aµp(q°NhÙ:N:é
naNhkpOh>é
ŒnaN:Ùad&y
(hénaN:ÙasT)b
Œm>)bk&p&yB
ŒNy"mNyÓ;k&y
kµdkt/);y)n —”
a&qQ(e)nk m)y) h&y)
“m>)bÅkÙap&taµp
hé<µqz?|pp&tN:(m),
(régzÙ:aÙà(<g(<)b
aÙà(uA),(i):$Pam)peÙv —
,Tt‘(z?°NyÓ;§y:¬n
k)aBŒe¬naÙàŒ:»Ùp
bak)aB§j*md)mÙp
ip‘,à(i)pπpNhv&hÁyYpç —
(i)ø§m’Å:?Óya)q
e¬n§yz?)q<µqm=)a/Ny
m>)b(dnkénhém’)y‘
e¬n§y:T)y‘(:TïmŒf"t —”
a)nb,‘zÙ: ª $)tzÙ:
“yH&ympÙ:/ÚùÓ;
b,‘zÙ:d)NyÓ;
basA|y(o.éd)
$à(ké$)Naa‘
ù"aùa‘,é,)
Nk(=épk)pk)n
$)tm):$)tNÌa‘ —
$)t(Nké,$)tNÌdG $)t(a)t$)ta)q $)ta)h‘$)tq)a‘
$)t(dét$)tè<
$)tè;$)to)a‘ $)teÙa$)tNq;)a‘
$)tm’):Ùépa)y‘a —”
aàntaàv)kB Namt’Ùb §<,kÙiO:):phvX&y Ìp(ÌøkÙmKj/)b m)p Ø (:qa>é
nàÈa<):‘([email protected]¿ qH)h‘(an>Ça),uMé¿ qH)h‘(,HéauMé¿ k)aBa)kBNh(<°dp NhÙ: N:é —
,é o)m(yt Ìp(ÌøkÙmKj/)baàntaàv)kB Namt’Ùb m¬b(iîy (p°hvV)e)n
(:t t¬p=»¬y lPà(kg sP)à 1964 m)pqàvt(détu) hv>)à Namt’Ùb — eém (:t Ìp
(ÌøkÙmKaàntaàv)kBm¬b§<n Úya)nhn&(qSi §qad)kén(jPae' Ø hv>)à Namt’Ùb p&t
qH)h‘<):‘([email protected]µp(q° —
hv>)à Namt’Ùb qÙt(Na)b (,)aht+)gké a)n,Tt‘(z?° p&t a)nzD&,Nq$µ: èp
dpd)y&(bét (p°mÙzl)kn=Á:n=¬p s?)y (atNh;ÁƒQ èp dphn(i: m)p q&p b¬p
- 301 -
d)(<ém <µqm)p(:qa>éN:t‘z)t(Na)m(pø Ø
“ià,)h‘ià(pîm§zMn
zà(o.é§N:qt‘ÌpN:µ;
$Pa(nîpqH)h‘zÙ:NyÓ;
iÙad)j?Ó;l?'NÌdG) —
N:Ùa(:îm,);Ìn)àt
(qøyy)àtké<µpy)
(qø(,z(qø$aZn)
:n(:nq)ni)àtNhÙ:N:é —
d)y&§zMnm&p(qøzM):
p)àkéq):‘eàp&yz?é
,Tt‘<h‘(qøkénhé
(qød¬ga>ém&p(qøqH)h‘ —
rét =Ùaxé
- 302 -
(ùt §ty
{1900 - 1975}
(,)a (ùt §ty (aéy(p°sP)à 1900 (p°NaÙtlPà(kg — e)y‘
Ìp(o.éa)n:&a/)(p° $pÙ;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& p&t (p° ;&iB),Áb
ALBERT SARRAULT NaÙt=)vµb p&t :),)n<WÌ,§zMn — e)y‘
Ìphp>a)n:&a/)qH)h‘(p° :),)$)v)p&emÌn)àt NaÙtÌ’né: —
(k,§<,;&,Nyùh‘maamK‰d);&g e)y‘hà(néa)nt)nd) (q°Nam (p°:),)êiOnvç NaÙt
lPà(kg — (<)bm)pqà(vø(qø<"tz)tqH)h‘ (,)a (ùt §ty Ìp<§t+ =?|t p(n)yYm
:é=pÙ b)tmaÌ’né: (p°§zaÙmL\ 1953 —
(,)a (ùt §t’y Ìp(nîh$)k)=çk&k)=çd)m¬b p)toéh d)(q° :(m>q ;)àt d¬p —
e)y‘m)paµpd)(Nqép aµpqHtht*:‘(fM)ø (ùt :)n’t Ìp(o.éa)n(p° (,z)o&a)n<W)p
†adp :(m>q :é=pÙ p&t aµpN:é(fM)ø ;pPé Ìp(nîha)nd)m¬b (,)a ,é d&p,é $Pa
a)niµy {n:‘(p°d&yÌ’né: :k.èuT 2012} — (,)a (ùt §t’y ÌpNyÓ;§yty)àtd)
p)ban<Wmıp>é kéèuT 25 man) 1955 - 3 yÙ,) 1955 —
(ùt §t’y
p)ban<Wmıp>é n<Wmıp>é a)nhn(i:
jµ ([email protected]
____÷÷____ =&nfi;yU‰
NÌa‘ NÌ([email protected]
____÷÷___ m=)èjI¿ a)nk)nèjINh(i:
:Ùé:Ù;yU& :&n&my\
____÷÷___ a)nk)nd)y&
p), §j?t
____÷÷___ :)o)nv\a)n¿ iµnemp)empç
d¬h :àù‰y
____÷÷___ bÙyY&om¶
(m’° qb
____÷÷___ ky¶m)p¿ :tEma&qQ p&t a)nt)n
§b’m :àhµn
____÷÷___ (:<Wa&qQd)y&
p(n)yYm m’Ùty)v)
____÷÷___ $h‘nàd)y&
$»Ùm f)t:»Ùp
____÷÷___ :Ùz)l&Ì,:)o)nv\
mÙé vµ:é
____÷÷___ :):p)
(p°sP)à 1956 (,)a (ùt §t’y ÌpNyÓ;§yty)àtd) $eEn)diµy(p° :=l)k:µ(;îy¿ h’µùÓg¿ (saµ:?Ó;’)eé n=µy<,‘sP)à 1957 — sP)à 1958 e)y‘d) $eEn)diµy(p°
- 303 -
N:Ùaq&p hpI)h‘ma(p° N:Ùa,); — (k,qµ,p&;yY e)y‘d) Nho)p :m)em m&yYl)k
§zMn-q&p — e)y‘Ìpii¬,mnvl)k(p° sP)à 1975 —
- 304 -
ù‰t (:ôm
{1935 - 2007}
(aéy sP)à 1935 (p° lµm&i"au?) N:ÙaÌn)bvç (zyYaàkt‘oà — aÙm)n ù‰t (:îm
(nîp(p° :),)hwm:&a/) (p°N:Ùaaà(véy — hpI)h‘kéÌphƒQh‘ ;&fi)hphÁNy hwm:&a/) (<)bbÙ;dp ù‰t (:îm m)p$)bÙ(Nqép a!Nhùtqµ,(nîp enÙ;&iB),ÁbhNmÙt
p&t hà(néa)naP‰t Na:¬t$h‘nàd)y& (p°iéNaÙtlPà(kg — bÙ;dp ù‰t (:îm Ìp:&a/)(p°
enÙ;&iB),Áb(pø $:‘nb\(k, 4 sP)à ÌpNhùtd)h‘ :fi)hÁNy moBm:&a/) hwmlµm& (=ébÌpNhùtd)h‘qµ,(nîp(p° :),) enÙ;&dD) — bÙ;dp ù‰t (:îm (qgké
:),)(pø Ìpii¬,yà§vtd) NeÓh(Ntîp hwm:&a/) (i°(o.éa)n(p°(zyY(Na°$:‘nb\
(k, 3 sP)à ÌpNhùtd)h‘qµ,(nîpd) p&:/&y:)N:>)q)nB moBm:&a/) (p° ;&iB):U)p
d)y& enÙ(a):,B (p°iéNaÙtlPà(kg — (,)ahà(kga)n:&a/)(p° ;&iB):U)p(pø $:‘
nb\ 2 sP)à (,)aÌpii¬,yà§vtd) :)N:>)q)nB moBm:&a/)hwmlµm& aP‰t†a(i:
l):)$a/n:)N:>§zMn (=éb(,)aÌp(i°h(Ntîp(p° ;&iB),Áb (zyYaàkt‘oà §<,d)
(zyY§<,o?)h‘n:‘(p°kéaÙm)nl)k — N:hp"ta&qQa)nd) :)N:>)q)nB l):)§zMn (,)a
Ìp(nîphp>(p° m=);&iB),Áb $a/n:)N:> p&t mpÙ:/:)N:> lPà(kg (<émHéNhùt
ba hn&fi)hÁNy $a/n:)N:>§zMn —
p)sP)à 1965 :)N:>)q)nB ù‰t (:îm Ìpii¬,a)n§yty)àtké n)dn<W)l&Ì,
dàp)p‘(p)ø d) :)N:>)q)nB l):)§zMn (p° ;&iB):U)piàp)a‘iàpt$p>nd)y& NaÙtmµ:EÓ
(=éb(,)a(s?ïy(k,(p)ø :&a/)ké l):);&iB) d)m¬b$PaNÌdG:µ(;îy d)k&(:: ké
:)N:>)q)nBhvX&y n…:… Ì·à p&t :)N:>)q)nBhvX&y =AÁn(=A) gé(b’=. d)(<ém —
(,)aÌphƒQh‘ p&(aZhhi uP)a‘hvX&y (p° ;&iB):U)p:&a/)hµk¶) aP‰thvX&y:l);&iB):)N:> NaÙtmµ:EÓ p)sP)à 1971 — Nho)phiuP)a‘hvX&ym)pqàvt(détu) ”,Ht:&a/)
;qp;&iB) aP‰tl):)§zMn” (=éb(,)aÌp(ÌøkÙmKd)l):)nÙ:/é‰ p)sP)à 1976 {m)p
141 iàkÁn} — hpI)h‘ma (,)aÌp(o.éd) :)N:>)q)nBdàp¬b (,)a :)N:>)q)nBhvX&y
b…$…=AÁn(=A) gé(b’=. (<)bd¬b(o.é ;qp)pÙNam §zMn-nÙ:/‰é n=µy<,‘:)N:>)q)nB(pø
Ìy‘ht‘dé;&y (,)aÌphà(kga&qQa)ndàp¬: aP‰ta)nh(Ntîpl):)§zMn (p°;&iB):U)p(p)ø —
:)N:>)q)nB ù‰t (:îm Ìp:=a)nd)m¬b :)N:>)q)nB :…Ì·à (ÌøkÙmKj/)bpµ;
;qp)pÙNam:(tZh nÙ:/‰é-§zMn (p°sP)à 1987 {709 iàkÁn} — hpI)h‘kéNh(i:amK‰d)
- 305 -
o?)a‘aP‰tav>)h‘è<§zMnNa=m p)sP)à 1975 (,)aa!:Ùà:ƒD)y&d):µ(;îy (=éb(,)a
Ìpii¬,yà§vtd) :=a)né;&iB):)N:> (p°;&iB):U)p :&a/)hµk¶) aP‰thvX&y:l)
;&iB):)N:> NaÙtmµ=EÓ — (,)a ù‰t (:îm ÌpqÙø(fM)ø(p° :)a,;&iB),Áb :+n(Ìp
(nîhqà p&(aZhhi uP)a‘hvX&yn<W (Na)ma)n<"ap)à (,)a:)N:>)q)nBhvX&y :+t‘§<,§;n
aP‰tNho)phi kéa)nN:);Nd); ;qp§zMnhÙn)v(,é:&,)q)n&a (p°amK‰d) p):y;y/ié 6
<,‘ 11 —
hpI)h‘ké§hasT)bkéamK‰d)d)(NqépsP)àma (,)aÌpNyùh‘(i°N:Ùaaà(véy;&g
d)m¬bev\Nhy&lµ:µ(;îy (p°sP)à 1982 aP‰t(h:aamM;)byèm?(,é:U)pa)nvç(p°
amK‰d) (Na)bn<W$àv)qamK‰d)Nhd)o&h(ybB§zMnNa=m — (Na)b:&iO&:fi)NaÙtÌ’né:
p) §zman) 1993 (,)a ù‰t (:îm Nyùh‘man:‘(p°d)$q&èıp>bç (p°lPà(lg
(=éb(,)aÌp:U)hp)(ùét;&g pµ;a)n:&a/)N:);Nd);(,é:&,)q)n&aNh(i:amK‰d)
i)àtmµ, (<)baP‰tamM;&oé yÙay&p e'd)amM;&oé$tEa)n:,Nhd)d)y& (<émHé(jInqà(vø<"t
<,‘§zMn(bét — p)sP)à 1994 Ìpii¬,a)n§yty)àtd) iéNh"a/)dàp)g aP‰tn)d
n<W)l&Ì, d)(=yÙp)àŒ(,)a$)qh(tAéy ;&iB):U)p l):)d)y& — (,)aÌph(Ntîp
l):) p&t :&,)q)n&a§zMnhÙn)v (p° m=);&iB),Áb hÙn)v;&iB) p&t :a,;&iB),Áb
lµm&pIlPà(kg d)(=yÙp)àŒ(,)aÌpht+)y‘h(Ntîpp&:/&yd)(Nqépp)a‘ (<)b(,)aÌp
(jInqà(vø<"t p&t qàvt‘qµ,q&yY(,éa)n:&a/)(pø (i°:&:/ev §<,(Na)bma
Ìpa?)bz?|p(i°d) :)N:>)q)nB pµ;mÙz;&dD)(pø — hpI)h‘(,)aÌpii¬,a)n§yty)àtd)
hvX&y:l)q)nB (=ébp&t Ìpii¬,yà§vtd) $pÙNho)p n)dhvX&y:l)amK‰d)
m)pw)p\(:Mép"t n<W(,z)o&a)n —
(,)a ù‰t (:îm (nîh$)k)=çk&k)=çd)m¬b $PaNeÓ r?)àt (:°up d):=a)né
(p° Na:¬t :&a/)o&a)nd)y& — $PaN:é ÌpÌy‘ht‘dé;&yaP‰t:mÁb§zMnNa=m n;)tsP)à
1975-1979 d)m¬bhÙNyé(i), — (,)a ù‰t (:îm Ìp(nîha)nd)(,éaié 2
d)m¬bdpd)y&:µ(;îy a?)n’) d) (;dDhvX&yp)ba (p°mpIén(kiBNaÙtmÙ:EÓ (=éb (;dDhvX&y (pø Ìpii¬,$p&qQamM(<)b(n)e)k)o (p°sP)à 2004 — aP‰tdé;&yqÙt(Na)b
(,)a ù‰t (:îm Ìpn:‘(p°d)m¬b $PaN:é ;vV) d)ln&b)ié 3 n=µy<,‘jÙydé;&y p)
èuTié 15 aaA<) 2007 (<)b(n)e)k)o —
:)N:>)q)nB ù‰t (:îm e'd)$PaNÌdG<!:àz)p‘m¬bnµh §<,m)pa&yY&p)m,Hé,H)g
- 306 -
d),aZv\$p>nd)y& aP‰t:=em$PaN:);Nd);;&iB):)N:> §jPa:&,)q)n&a Nh(i:
amK‰d) — (,)a(qøl):)(Nqép d)k&(:: l):)nÙ:/‰é p&t l):)Ìn)àt — m&yYla&>p)p)
§ytm)p$pÙ:/);nébçké(,)a §<,d)mpÙ:/m)p m)xm)à¿ a&n&b)p"tp¿ (:Tïm:T)y‘
(=éb (,)agg"md)p&qQ n§mt(s?ébp"t:àp¬np)p)nh:‘ p&:/&y p&t $Pa:&a/)N:);Nd);aP‰t;&:Áb†a(i:(,)a —
(,)aÌpiÙa:P)è<d)(Nqépd) l):)nÙ:/‰é¿ l):)Ìn)àt¿ l):)$t‘(e?: p&t
l):)§zMn — :P)è<:àz)p‘d)t(ee' ;qp)pÙNam§zMnhÙn)v {y)m:&,)q)n&ahÙ(n$tEn
:y;y/ié 6-8} (ÌøkÙmK(<)b (n)tkÙmKlPà(kg¿ 2000¿ 650 iàkÁn — ;qp)pÙNam§zMn
hÙn)v (pø Ìp:&a/)N:);Nd);$:‘nb\(k,d)t 20 sP)à — a)nn,y‘dé;&ynh:‘(,)a
(pø ÌpiÙaa&qQa)nm¬bqàp¬p (p°m&pi)p‘hƒQh‘(p°(ùéb :U&y(p° hvV),Áb jI),‘
Ne|:)n (,)a (=éb(bét:tR"mu) p"tm)p :&:/ev(,)a p"t:&a/)hp>(i°(iîy
m&pz)p — :P)è<:àz)p‘ 2 (iîy §<,(,)am&pi)p‘(ÌøkÙmKj/)be' \ ;qp)pÙNam§zMn
hÙn)v Ìn)àt-nÙ:/‰é p&t ;qp)pÙNaml):)§zMn :mÁb$tEn —
rét =Ùaxé
- 307 -
,p‘ p,‘
{1913 - 1985}
(,)a ,p‘ p,‘ (aéy(p°èuTié 13 ;&qS&a) 1913 (p°N:Ùaaàkt‘,); (zyYèNk§;t
kéNe|:)naµpa)y‘ §zMn-q&p — (,)a:&a/)hwm:&a/)(p° :),) DOUDART DE
LAGRÉE NaÙtlPà(kg p&t moBm:&a/)(p° ;&iB),Áb CHASSELOUP LAUBAT NaÙt
èNkpen késP)à 1928 <,‘ 1934 — (p°sP)à 1936 e)y‘Ìphà(néa)nt)nd) yà§vt
:)o)nv\ èp n<WÌ,$)v)p&emÌn)àt aP‰tw)p\d)(q°Nam(p°:),)a>é (zyY(:îmn)h — (p°sP)à 1937 e)y‘Ìpq)a(qgkémÙzt)n (q°Nam (<émHémaa)p‘a)n§jPa
n<WÌ, (p°(zyYaàkt‘q)m — (p°§zê:l) 1945 e)y‘d) $l&Ì, (zyYNa(qø p&t d)
p)bah’µ,é: Nhq)à(zyY — (p°sP)à 1946 =?|t p(n)yYm :é=pÙ Ìp§yty)àte)y‘d)
Nho)p ev\Nhy&lµ§zMn :àn)h‘qµ,n¬m(mé,a)nqnq)n;)t Ìn)àt-èu (<émHéŒèuht.&,
(zyYÌy‘<àht maŒamK‰d);&g (zyY(pø èuÌpa)p‘a)h‘y)àtkésP)à 1941 (m’?ø — (k,
§<,èu<az?|p(qg(i° (,)a ,p‘ p,‘ Ìp(nîhqà n<WÌ,a&qQ§zMn mÙpp"t(ùétd)
$l&Ì,(zyY(pø (p°sP)à 1947 — (p°sP)à 1951 (,)a ,p‘ p,‘ ÌpmakNt"tdà=n
“eevha/ (zmnh’ÙvV)a)n” (aéy(p°sP)à 1947 (<)b (,)a g‰"a dµù‰t (<émHéqµ,n¬ma)n(Ìø(sP)y :l) p&y&hfiyY& §zafi) 1951 — evha/(pøÌpii¬, 2 $):p\¿
evha/ Nhd)o&h(ybB Ìpii¬, 54 $):p\ aP‰t:l) §<,m)p 78 $):p\ —
aP‰tsP)àd)m¬beP) (,)a ,p‘ p,‘ ÌpNyÓ;§yty)àtd) p)ba h’µ,é:d)y& — (p°sP)à
1952 Ìpii¬,w)pp>n:Áa>&d) ;n(:p&b(i) (,)a ,p‘ p,‘ Ìp;&,ma (zyYÌy‘<àht ;&g — (k,(pø e)y‘m)p(h:aamM 3 e' Ø aàq)y‘k¬a§zMnÚ:/n\¿ aàq)y‘§zMn(:né
k¬a :'t t’Ùau)p‘¿ aàq)y‘atam?)àt(;îym&gÌpNh(Ndîyqµ,may)àtié (p°aP‰t(zyY(pø —
(p°sP)à 1954 e)y‘Ìp<"ap)à(o.éd) Nho)p ev\amMa)nqànÙø §<,§yty)àt(<)b
a&qQNkm(Nkît=/'§v; :àn)h‘Ny|yk&p&yBa)n(qg<à(vénk¬a(;îym&g kéamK‰d) —
sP)à 1955 e)y‘Ìpw)p\d) êyYm(:péb§zMn ié2 {g"‰a dµù‰t d) êyYm(:péb
ié1 - 1954} NyÓ;Ìp§yty)àtd) p)b$eEhƒD)a)n atiÁk(b)ok,(zmnlµm&pI
{FARK} §<,d)h’Ù:>Çm¬b<!:àz)p‘ $pÙfi)yŒe)y‘h(tAéyqàvtd)m¬bp)bi)=)p§zMn
y)àtké(k,(p)øma — (p°sP)à 1955 (pø =?|t p(n)yYm :é=pÙ Ìp<)a‘n)dB u.)bNkø
h&y) p(n)yYm :Ùn)Nm"y (<"mHéh(tAéy evha/p(b)Ìb “:tEmn)N:>p&bm” — =?|t
- 309 -
(k,(pø m)pt)nd) “:(m>q” :é=pÙ — ev\ha/ (zmnh’ÙvV)a)n Ìpnà,)bz?|p
(,)a ,p‘ p,‘ Ìpqµ,d) :m)d&a nh:‘ :tEmn)N:>p&bm — (p°sP)à 1959 e)y‘
d) (mhƒD)a)n FARK p&t Ìpii¬,yà§vtd) n<Wmıp>é a)nk)nd)y& èp n<W)l&Ì,
:tEmn)N:>p&bm 5 (,éa Ø n<W)l&Ì, p… :é=pÙ sP)à 1955-56¿ n<W)l&Ì, §h’p
pÙy sP)à 1958¿ n<W)l&Ì, p… :é=pÙ sP)à 1959-60¿ n<W)l&Ì, jµ ([email protected] sP)à
1960-61¿ n<W)l&Ì, p… ap>‰, sP)à 1962-64 — êhp)ban<Wmıp>é 1 (,éa Ø
n<W)l&Ì, p… ap>‰, sP)à 1965-66 — p)ban<Wmıp>é 2 (,éa Ø 1966-67 p&t
èuTié 14 :é=) 1969¿ 18 mép) 1970 d) n<W)l&Ì, “(N:)qN:t‘d)y&” — e'aP‰t
n<W)l&Ì, “(N:)qN:t‘d)y&” (pø §<,m)pa)ne)àNiké $Pa$tEmQ):‘ :Ùé:Ù;yU& :&n&my\
Œh(tAéy(ùét —
aP‰tw)p\d) n<Wmıp>é a)nk)nd)y& (o.éa)nd)m¬b :(m>q :é=pÙ (,)a ,p‘ p,‘ (o.é
y)m§yhpI)y‘p(b)Ìb :(m>q :é=pÙ §yh’Ù(vV)ø — y)àtkésP)à 1960 ma :(m>q
:é=pÙ d)m¬b :tEmn)N:>p&bm Nha)p‘bap(b)Ìbp&pP)a)n(s.tp&bm n=µy
$pÙfi)yŒatam?)àtb¬paÙmM‰bp&:> y)àtiÁk(NhéNÌ:‘i"a<é§zMn §h’az)t(aéy (o.é:ıtE)m
(i°b¬pz)tyHÓt — (,)a ,p‘ p,‘ §umi)àtÌpqÙø=yU(,z)d)m¬bq&p $pÙfi)yŒ
([email protected]:k.);Ùos?ta)y‘aàkt‘§j aàkt‘(:)m (<émHéj>,‘<,‘b¬paÙmM‰bp&:> — Nk"yY&a)nvç
èuT 18 mép) 1970 §<,hv>),Œ :l) <ayà§vt :(m>q :é=pÙ kéNhmÙzn<W e'
m)phÙk.(=yÙiÁkb¬paÙmM‰bp&:>(pø — (p°sP)à 1970 <,‘ 1971 n<W)l&Ì, ,p‘
p,‘ NhfmmÙz(i°hqQ)m&Nykén Ø iÁkb¬paÙmM‰bp&:>¿ iÁk§zMnNa=m-:é=pÙp&bm —
d)$aÙ:, e)y‘m)p(n)e:?)h‘m¬bqà(=îtz?|p {HÉMIPLÉGIE} htZàŒe)y‘(o.éa)nkB)Ì,
(p° =¬vµ,µ,µ m¬bnb\ (iéh;&,Nyùh‘maamK‰d);&g èuTié 2 ê:l) 1971 §ye)y‘
(p°§yna/)h’Ù:>Çd) p)ban<Wmıp>é <§<, — e)y‘Ìpii¬,b::a>&d) “((:p)NhmÙz”
(p°uTié 21 (m:) 1971 — (p°èuTié 4 m&uÙp) 1972 m)pa)n(Ìø(sP)y(Ndé:(né:
Nho)p)o&hyé m)p(haZdp 3 p)a‘ Ø ,p‘ p,‘¿ $Ù&p y)à¿ §a; $p¿ $PaÌpma(Ìø
:)o)(sP)ym)p 1¿1 ,)p p)a‘ ,p‘ p,‘ Ìpii¬, 55% d)h‘d) Nho)p)o&hyé — “:
nvn<W§zMn” §<,m)p (,)a ,p‘ p,‘ d)NhmÙz m)p$)bÙ 5 sP)à késP)à 1970 <,‘
1975 — (,)a ,p‘ p,‘ Ìpq)a(qgkélPà(kg èuTié 1 (m:) 1975 (i°n:‘(p°
=)è;’ n=µy<,‘sP)à 1979 (iéh;&,ma FULLERTON n<Wa),é=.Ánpé p&t Ìpii¬,
- 310 -
$p&qQamM èuTié 17 ;&qS&a) 1985 —
:µm$)php> a),Nh;yY&;&dD) sP)à 1835-2012 —
- 311 -
- 312 -
- 313 -
- 314 -
- 315 -
- 316 -
- 317 -
,p‘ vÙp
{1920 - 1975}
(,)a ,p‘ vÙp d)h*Óp(k°nh:‘ (,)a ,p‘ p,‘ — e)y‘
(aéysP)à 1920 p&t m)pa)n(nîp:µNyd) p)bi)=)pNaÙm$);Ùo=yU d)mÙzt)nm&p$)qa?)bd) $Pap(b)ÌbuP)a‘(,é Ìp(ùéb —
e)y‘(iéh§ym)p(fM)ø(,qË (Na)bNk"yY & a)nvç sP )à 1970
(<)b:)nhtnh:‘e)y‘ (,)a ,p‘ p,‘ — késP)à 1970 <,‘sP)à
1975 (,)a ,p‘ vÙp Ìpzà(o.éhv>)gh(tAéym&yYla>& §yd¬hNhiø§yiàp):‘ ké
mdF<W)p (b)o) a!<µqd) :Ùé;&, §<n — htnh:‘e)y‘ a!m&p:µ;iÙaq&yY(,ée)y‘§<n —
(,)a ,p‘ vÙp Ìpqµ,maNahzÁvX(b)o) Ìpw)p\ êyYm(:pébNyé §<,$pÙfi)y
Œe)y‘a)p‘d)(mhƒD)a)niÁkm¬bnb\ {1970-71} (p°(zyYaàkt‘:K' Nhs)àt(i°iÁk
b¬paÙmM‰bp&:> p&t §zMnNa=m — $Paa)niµy$)(mn&a(p°lPà(kg a!m&p qµ,q&yY iÙaq&yY
n)h‘$)p (,)a§<n — (,)a ,p‘ vÙp Ìp(:keh‘nah§t*a(o.éiàp)a‘iàptd)m¬b
iµynÙ:/‰é — (<)b(o.éa)nm&pqÙø:ànÙtp"t(e†t iµy$)(mn&aÌphtZàe)y‘Œ(lî:z?|p(i°
$)(mn&a sP)à 1972 (Na)m:?)a “(h:aamMj?Ó;a)n” aP‰tnb\(k, 1 sP)à — (p°lPà(kg
:U)pl)k (b)o)-p(b)Ìb ÌpqÙø<,‘aàn"ym¬b§<,$pÙfi)yŒ m)p$Pa(N:)qN:t‘ — (,)a ,p‘ vÙp a!Ìp;&,Nyùh‘qµ,N:Ùa;&g my&m=)dp a!m&pdài):‘§<n
§y(e:t/Áb(,énµhe)y‘ d)m¬bk¬ai)=)pm¬bNaÙm p"t(o.é “a)nhø(Ìn” ª n<WNh=)n
d)m&pz)p — (yéa)n:M)p(pø eM)pmµ,<W)p(i ∞ (p°èuTié 27 mép) 1975 (,)a ,p‘
vÙp Ìp,)fh‘ké(b)o) mad):Ùé;&, — a)n;&,madé;l)k:Ùé;&,(pø Ìpii¬,a)n
b,‘Nkmké (,)a ,p‘ p,‘ §<,p"tq)a(qgkélPà(kg èuTié 1 (m:) 1975 (i°
=)è;’ — (k,(pø (,)a ,p‘ vÙp a!m)p,iOl)kq)a(qgkélPà(kg§<n §ye)y‘
:)a,Ht:àv)t “qÙt(Na)b” — (p°Nk"aèuTié 17 (m:) 1975 $PalPà(kg a!<µq
d)$Pa:(tAya)nvç(,éa§p?t Ìp(régmpÙ:/m¬bNaÙm Nhm)v 200 p)a‘ Nh<)h‘
$);Ùo (:?ïak)a‘(zM° Ny|yNy)lPà(kgm¬bkNk&q§lPa — $Pai)àt(pø hƒD)(<)b(mNaÙm
mP)a‘(fM)ø §=m (ay<)n) d)aµp (,)a §=m (ay:)v) $yéyn<Wmıp>é Na:¬t
m=)èjI {17÷10÷1972-7÷12÷1973} m)piµnhƒD)ké ,p‘ vÙp iàptd)m)p
a)nb,‘NkmkéiµynÙ:/‰éjt — NaÙm(pø ÌpNyÓ;i)=)p h’Ù, ky §zMnNa=mk&yNÌa<
- 319 -
q)h‘:m?)h‘(q),(p°(k,èuTn(:î, — ;):p) (,)a ,p‘ vÙp a!<µq(p)ø§<n
hpI)h‘kéÌp:ÙàqÙøqµ, §zMnNa=mÌp:m?)h‘b’)t(r)n(r°hàjÙy (p°èuT 17 (m:)
1975 —
- 320 -

Documents pareils