In for ma ci ja i pro mo ci ja BiH u Evro pi i svi je tu

Commentaires

Transcription

In for ma ci ja i pro mo ci ja BiH u Evro pi i svi je tu
Informacija i promocija
BiH u Evropi i svijetu
“Bosna i Hercegovina se rijetko spominje u svjetskim medijima, a skoro nikako kada
se radi o afirmaciji bh. tr`i{ta, potencijala, resursa zemlje, njenoj kulturi, ekonomiji, turizmu... Planska strategija razvoja i promocije zemlje na me|unarodnom planu bi trebala biti va`an dr`avni prioritet, ali to nije slu~aj {to se jasno o~itava u katastrofalnom
imid`u zemlje u inostranstvu, a sve to proizilazi pr venstveno iz pukog nepoznavanja BiH”, isti~e Zehra Dreca - Sikias, urednica por tala BH INFO.fr, koji informi{e o BiH
isklju~ivo na francuskom jeziku
D
o osnivanja ovog web
magazina, koji pru`a cijelokupnu informaciju o
BiH, do{lo je krajem
2009. godine u Francuskoj. Od samog po~etka, primarni cilj
je bio unapre|ivanje informisanosti
strane javnosti o BiH, kvalitetnim i objektivnim vijestima, te bogatim i atraktivnim sadr`ajem.
“Zakonska i idejna pozadina portala
BH INFO.fr je udru`enje AIPBH - Agence
pour l’Information et la Promotion de la
Bosnie-Herzégovine - ~iji su cilj i `elja
pribli`iti Bosnu i Hercegovinu narodima
sa francuskog govornog podru~ja, prvobitno iz Evrope. Raditi na boljoj percepciji zemlje i boljem interkulturnom
dijalogu, jer samo me|usobno poznavanje mo`e dovestii do bolje saradnje”,
nastavlja urednica portala, koja je svoj
profesionalni status novinara i komunikologa postigla u Francuskoj gdje `ivi i
radi posljednjih 18 godina.
Google News: Garant kredibiliteta i dobre posje}enosti
Za kratko vrijeme, BH INFO.fr se
nametnuo kao referenca posebno u
Francuskoj, [vicarskoj, Belgiji, Mona-
48
ku i Luksemburgu, ali i u
arapskom svijetu, biv{im
francuskim kolonijama i
protektoratima, Maroku, Tunisu, Al`iru, Libanu. Ozbiljni
dnevnici, poput `enevskog
dnevnog lista Le Temps,
francuskog radija France
Culture, te brojnih evropskih portala redovito u svojim reporta`ama preporu~iju
BH INFO.fr, prenose tekstove portala, citiraju ga kao
izvor informacija. Odnedavno, portal je referenciran
na Google Actualité (Google
News), {to je ujedno garant
kredibiliteta, ozbiljnosti i dobre posje}enosti sajta. Dodatna vrijednost mu je u
tome {to ga prati, uglavnom, visoki nivo obrazovnih
~itaoca, ljudi koji odlu~uju i
~ije se mi{ljenje po{tuje, a
upravo takvi kreiraju javno
mnijenje. Me|u njima su,
pored novinara, brojne diplomate, eksperti, nevladine organizacije, institucije,
visoki menad`ment kompanija, biznismeni, dijaspora.
POSLOVNE NOVINE • www.privrednastampa.biz
Predstavljamo
Promocija zemlje kroz
privredu i turizam
Paralelno sa svakodnevnim pru`anjem vijesti o BiH,
kroz novinarski pristup informaciji, BH INFO.fr radi i na projektima promocije zemlje. Na polju turizma, na primjer, BH
INFO je pokrenuo jedini turisti~ki vodi~ na francuskom jeziku u sklopu jedne od svojih rubrika.
“Ova rubrika nudi pregled svih turisti~kih destinacija i
atrakcija u zemlji, sa bazom podataka od preko 3.000 privrednih i pravnih subjekata iz sektora turizma. Ove godine
pokre}emo i specijalno profesionalno izdanje BH Info Newsletter-a, koji }e se jednom mjese~no slati maksimalnom
broju turisti~kih djelatnika iz 10 frankofonskih zemalja, sa
pregledom najnovijih vijesti o bh. turizmu, novim hotelima,
projektima, turisti~kim rutama, avio-kompanijama, agencijama itd.“, ka`e Jana ^arkad`i}, koordinator predstavni{tva francusko-bosanskog udru`enja AIPBH u Sarajevu. “Za
turisti~ke djelatnike iz Bosne i Hercegovine, ovo je jedinstvena i idealna prilika da se na portalu, reklamom ili promotivnim tekstovima, predstave frankofonskom inotr`i{tu,
nedovoljno zastupljenom kod nas, {to je zaista neopravdano, jer 44% Evropljana i preko 200 miliona ljudi u svijetu
govore francuski jezik. Francuska, [vicarska, Belgija, Monako i Luksemburg spadaju u najbogatije zemlje kontinenta, bh. turizam, kao jeftina, a neotkrivena destinacija,
mogu za njih biti veoma interesantne”, dodaje Jana ^arkad`i}.
Promocija ekonomskih potencijala BiH je, tako|e, jedan od prioriteta portala BH INFO.fr i udru`enja AIPBH.
februar/velja~a 2012.
BH INFO.fr ukratko
- Besplatan pristup informacijama i arhivi portala
- Turisti~ki vodi~
- Forum
- Oglasi
- Besplatni mjese~ni Newsletter
- 15.000
Individualnih posjeta mjese~no
- 50.000
Posje}enih stranica mjese~no
- 30.000
Mjese~nih pretraga
- 2.500
Pretplata na sedmi~ni Newsletter
- 40%
Godi{nji rast posje}enosti
- 3.000
Prosje~na godi{nja produkcija dokumenata
- 10 zemalja Medijsko pokri}e bh. aktuelnosti
Ekonomska informacija o BiH je ono {to mo`da naj~e{}e
izostaje iz svake pri~e o BiH na internacionalnom planu.“
Zahvaljuju}i nedavno potpisanom sporazumu o partnerstvu sa Privrednom {tampom d.o.o. Sarajevo i Poslovnim
novinama, portal svakodnevno nudi kvalitetnu informaciju
o bh. businessu, privrednicima, kompanijama, ulaganjima,
uspjesima, sektorima u razvoju, ekonomskim susretima i
doga|ajima koji su bitni za inostranog ulaga~a ili potencijalnog partnera. U narednom periodu, kroz posebne tematske i sponzorirane rubrike, predstavi}emo, tako|e,
detaljnije strate{ki va`ne ekonomske sektore, a radimo i
na organiziranju tematskih mini konferencija i okruglih stolova u BiH i frankofonskim zemljama o privredi u saradnji s
na{im partnerima”, isti~e urednica portala. POSLOVNE NOVINE
49

Documents pareils