des nouvelles du sentier nature de joli

Commentaires

Transcription

des nouvelles du sentier nature de joli
LES ÉCHEVINS
WOLUMAG | OCTOBRE2013
DES NOUVELLES DU SENTIER NATURE DE JOLI-BOIS…
ET DES INVITATIONS À LE DÉCOUVRIR !
3LWYVQL[KLZLU[PLYUH[\YLWtKHNVNPX\LtTHULKLS»HZZVJPH[PVU
­8\HY[PLYK\YHISL1VSP)VPZ7YLUVUZSL[LTWZ®(]LJS»HWW\P
KLSH9tNPVUKL)Y\_LSSLZ*HWP[HSLKLSH*VTT\ULKL>VS\^L
:HPU[7PLYYLL[KLS»HZZVJPH[PVU­5H[\YH>VS\^L®PSZ»HNPZZHP[KL
YLTL[[YLLUt[H[S»HUJPLU[LYYHPUK»PUP[PH[PVUnSHUH[\YLZL[YV\]HU[
KLYYPuYLS»,JVSLKL1VSP)VPZWV\YLUMHPYL\USPL\KLYLUJVU[YL
PU[LYNtUtYH[PVUULSSLL[KLZLUZPIPSPZH[PVUnSHUH[\YL3H]VSVU[tKL
YtHUPTLYSLWYVQL[YtHSPZt]PUN[HUZWS\Z[[WHYSLZZLY]PJLZJVTT\UH\_
Z\YPUP[PH[P]LKL42LZ[LSVV[LZ[WHY[HNtLWHYSLZKPMMtYLU[ZHJ[L\YZL[
SHYtOHIPSP[H[PVUK\WHYJV\YZKPKHJ[PX\LJVUZ[P[\LLUV\[YL\ULKLZ
HJ[PVUZKtÄUPLZKHUZUV[YL(NLUKHSVJHS
QUELQUES CHIFFRES
7HZTVPUZKLLUMHU[ZKLS»tJVSLJVTT\UHSLWYPTHPYLKL1VSP)VPZHJJVTWHNUtZKL
SL\YZ YLZWVUZHISLZ KL JSHZZL L[ KL KL\_ TLTIYLZ KL S»HZZVJPH[PVU ­ 5H[\YH >VS\^L ®
VU[ W\ KtJV\]YPY SL ZLU[PLY UH[\YL WtKHNVNPX\L VWtYH[PVUULS KLW\PZ KtI\[ *L[[L
KtJV\]LY[LK\ZP[LZ»LZ[MHP[LLU]PZP[LZNtUtYHSLZX\PVU[L\SPL\K\YHU[SLZTVPZKL
THPL[Q\PULZWuJLZK»HYIYLZL[HYI\Z[LZ­IPLUKLJOLaUV\Z®`VU[t[tYLJLUZtLZ
2 INVITATIONS À LA BALADE…
‹7L[P[ZL[NYHUKZ!JLKPTHUJOLVJ[VIYLWYVTLUHKLKtJV\]LY[LK\ZLU[PLYV\]LY[L
H\_LUMHU[ZJVTTLH\_HK\S[LZ9LUKLa]V\ZnOL\YLZKL]HU[S»tJVSLJVTT\UHSL
KL1VSP)VPZ=HSKLZ,WPUL[[LZWV\Y\ULWYVTLUHKLKLOL\YLZTH_PT\TH]LJ]V[YL
N\PKLUH[\YL9H`TVUK+LSHOH`L
‹.YV\WLZZ\YYLUKLa]V\Z!3LZtJVSLZKLSH*VTT\ULTV\]LTLU[ZKLQL\ULZZLV\
H\[YLZHZZVJPH[PVUZX\PZLYHPLU[PU[tYLZZtZWHY\UL]PZP[LK\ZP[LWL\]LU[WYLUKYLJVU[HJ[
H]LJSL8\HY[PLYK\YHISL1VSP)VPZ7YLUVUZSL[LTWZV\5H[\YH>VS\^L
7V\YWS\ZK»PUMVYTH[PVUZ!YH`TVUKKLSHOH`L'ZR`UL[ILV\.:4! RESTEZ INFORMÉS !
=V\Z OHIP[La >VS\^L:HPU[7PLYYL & =V\Z v[LZ N\PKLUH[\YL V\ ]V\Z Z\P]La \UL
MVYTH[PVUWV\YSLKL]LUPY&3LZHJ[P]P[tZKL5H[\YH>VS\^LV\K\8\HY[PLY+\YHISL
KL1VSP)VPZ]V\ZPU[tYLZZLU[&*VU[HJ[LaSLZZHUZOtZP[LY
8\HY[PLY+\YHISLKL1VSP)VPZ¶7YLUVUZSL;LTWZPUMV'WYLUVUZSL[LTWZIL
;tS 5H[\YH>VS\^LUH[\YH^VS\^L'`HOVVMY¶;tS Caroline LHOIR
Echevine responsable de Environnement - Politique des déchets - Energie Développement durable - Agenda 21 - Espaces verts
Téléphone : 02/773.05.05 – 0479/378.199
Courrier : Hôtel communal de Woluwe-Saint-Pierre – av. Thielemans, 93 – 1150 Bruxelles
Courriel : [email protected]
Caroline Lhoir – Echevine de l’Environnement (page)
59

Documents pareils