France - Hayastan All Armenian Fund

Commentaires

Transcription

France - Hayastan All Armenian Fund
2013
Annual Report
вڲêî²Ü
î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ
г۳ëï³Ý
Ñ Ç Ù Ý ³ ¹ ñ ³ Ù
H A y A s t A n
A
HAyAstAn
www.himnadram.org
2013
Ñ ³ Ù ³ Ñ ³ Û Ï ³ Ï ³ Ý
l
l
A
R
m
e
n
i
A
n
F
u
n
d
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
вڲêî²Ü вزвÚÎ²Î²Ü ÐÆØܲ¸ð²Ø
HAYAstAN All ARmENiAN FuNd
î ² ð º Î ² Ü
ºðºì²Ü
Ð ² Þ ì º î ì à ô Â Ú à ô Ü
2014
A N N uA l
R E p o Rt
YEREVAN
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Ðñ³ï³ñ³ÏÇ㪠§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳñ³Ù
published by
Hayastan All-Armenian Fund
public relations department
гë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå»ñÇ µ³ÅÇÝ
Editor-in-chief
Armen ohanyan
texts by
tigran paskevichyan
ä³ï³ë˳ݳïáõ ËÙµ³·Çñª ²ñÙ»Ý úѳÝÛ³Ý
design by
samvel partamyan
î»ùëï»ñÇ Ñ»ÕÇݳϪ
Armenian into English
îÇ·ñ³Ý ä³ëϨÇãÛ³Ý
Ò¨³íáñáõÙÁª
translation by
Hrant Gadarigian
English texst edition by
ishkhan Jinbashian
photos by
Areg Balayan (Artsakh)
ê³Ùí»É ö³ñóÙÛ³Ý
Èáõë³ÝϳñÇãÝ»ñª
²ñ»· ´³É³Û³Ý (²ñó³Ë)
Ü»ÉÉÇ ÞÇßÙ³ÝÛ³Ý (г۳ëï³Ý)
îå³·ñáõÃÛáõݪ
Éáõë³ÝϳñÝ»ñ
Nelly shishmanyan (Armenia)
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ³ñËÇíÇó
Archive photos of the Fund
§îÇ·ñ³Ý ػͦ
printed in
publishing House
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ïå³ñ³Ý
îå³ù³Ý³ÏÁª
500 ûñÇݳÏ
2014
ºñ¨³Ý, г۳ëï³Ý
4
tigran mets
Number of printed copies
Yerevan, Armenia
500
Hayastan All Armenian Fund
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
Contents
Ðá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹
Board of trustees
6
¶áñͳ¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ËáëùÁ
Executive director«s message
8
ÎñÃ³Ï³Ý áÉáñï
Education sector
10
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ
Healthcare sector
28
æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ
Water supply
36
¶ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ
Rural development
44
êáódzɳϳÝ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ & ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ
social, Cultural and other projects
54
üÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ
Financial report
64
àëÏ» Ù³ïÛ³Ý
Golden Book
88
5
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
§Ð³Û³ëï³Ý¦
ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ
Ðá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
êºñÅ ê³ñ·ëÛ³Ý
ÐРܳ˳·³Ñ,
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛϳϳÝ
ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ
ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ
serzh sargsyan
RA president
president of the Board of trustees
èáµ»ñï øáã³ñÛ³Ý
ÐÐ å³ßïáݳÃáÕ Ü³Ë³·³Ñ
Robert Kocharyan
RA Ex-president
´³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³Ý
ÈÔРܳ˳·³Ñ
Bako sahakyan
NKR president
²ñϳ¹Ç ÔáõϳëÛ³Ý
ÈÔÐ å³ßïáݳÃáÕ Ý³Ë³·³Ñ,
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛϳϳÝ
ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÷áËݳ˳·³Ñ
Arkadi Ghukassyan
NKR Ex-president
Vice president
of the Board of trustees
¶³·ÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý
ÐÐ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ,
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛϳϳÝ
ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÷áËݳ˳·³Ñ
Gagik Harutiunyan
trustees Vice president of the
Board of trustees, Chairman of
RA Constitutional Court
ÐáíÇÏ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý
ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ
Hovik Abrahamyan
speaker of RA National Assembly
îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ëÛ³Ý
ÐÐ í³ñã³å»ï
tigran sargsyan
RA prime minister
¾¹í³ñ¹ ܳɵ³Ý¹Û³Ý
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Eduard Nalbandyan
RA minister of Foreign Affairs
²ñ³ÛÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý
ÈÔÐ í³ñã³å»ï
Arayik Harutyunyan
NKR prime minister
²ñÃáõñ æ³í³¹Û³Ý
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
Arthur djavadyan
Chairman of RA Central Bank
¸³íÇà ê³ñ·ëÛ³Ý
ÐÐ ýÇݳÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ
davit sargsyan
RA minister of Finance
Ðñ³Ýáõß Ð³ÏáµÛ³Ý
ÐÐ ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Hranush Hakobyan
RA minister of diaspora
Ü.ê.ú.î.î ¶³ñ»·ÇÝ ´
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáë
H.H. Garegin ii
Catholicos of All Armenians
Ü.ê.ú.î.î ²ñ³Ù ²
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá γÃáÕÇÏáë
H.H. Aram i
Catholicos of the Great House of Cilicia
Ü»ñë»ë ä»ïñáë ÄÂ
³ñÙáõÝÇ
Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõ
γÃáÕÇÏáë-ä³ïñdzñù
Nerses petros XiX
tarmouni
Catholicos patriarch of the
Armenian Catholic Church
ì»ñ³å³ïí»ÉÇ
ØÏñïÇã Ø»ÉùáÝÛ³Ý
سÛù ʳñ³÷Û³Ý
Ð³Û ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
Ý»ñϳ۳óáõóÇã
è³Ùϳí³ñ-³½³ï³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã
6
Very Rev.
mkrtich melkonian
mike Kharapian
Representative of the Armenian
Evangelical Church
Representative of the Armenian
Ramgavar Azadagan party
Hayastan All Armenian Fund
members of the Hayastan
All-Armenian Fund Board
of trustees
ì³Õ³ñß ¾Ññ³Ù×»³Ý
Ð³Û Ñ»Õ³÷á˳ϳÝ
¹³ßݳÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã
Vagharsh Ehramdjian
Representative of the Armenian
Revolutionary Federation
²ñ³ ´áÛ³çÛ³Ý
ê.¸. ÑÝã³ÏÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý»ñϳ۳óáõóÇã
Ara Boyajian
Representative
of the s.d. Hunchakian party
Ðñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý
²Ù»ñÇϳÛÇ Ñ³ÛϳϳÝ
ѳٳ·áõÙ³ñÇ Ý³Ë³·³Ñ
Hirair Hovnanian
president of the
Armenian Assembly of America
ä»ñ× ê»¹ñ³ÏÛ³Ý
гÛÏ³Ï³Ý µ³ñ»·áñͳϳÝ
ÁݹѳÝáõñ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ
Berge setrakian
president of the Armenian
General Benevolent union
гëÙÇÏ î»ñï»ñÛ³Ý
Ð³Û û·ÝáõÃÛ³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý
Ý»ñϳ۳óáõóÇã
Hasmik terterian
Representative of the Armenian
Relief society
²ñë»Ý Ô³½³ñÛ³Ý
г۳ëï³ÝÇ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáÕÝ»ñÇ &
·áñͳñ³ñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý
ݳ˳·³Ñ
Arsen Ghazaryan
president of the union of
manufacturers and Businessmen
(Employers) of Armenia
æ»ññÇ Ø³ÝáõÏÛ³Ý
гÛÏ³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ÏáÙÇï»Ç ݳ˳·³Ñ
Jerry manoukian
president of Armenian medical in
ternational Committee
Þ³éÉ ²½Ý³íáõñ
(üñ³Ýëdz)
Charles Aznavour
France
²Éµ»ñï ´áÛ³çÛ³Ý
(²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ)
Albert Boyajian
united states of America
ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý
(²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ)
Vartan Gregorian
united states of America
¾¹áõ³ñ¹á ¾éÝ»ÏÛ³Ý
(²ñ·»ÝïÇݳ)
Eduardo Eurnekian
Argentina
ä»ïñáë »ñ½Û³Ý
(üñ³Ýëdz)
Bedros terzian
France
îÇ·ñ³Ý ƽÙÇñÉÛ³Ý
(Þí»Ûó³ñdz)
dikran izmirlian
switzerland
ê³Ùí»É γñ³å»ïÛ³Ý
(èáõë³ëï³Ý)
samvel Karapetyan
Russia
سñÏ ÎÇñ³Ïáë
(²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ)
mark Geragos
united states of America
γµñÇ»É Ô»Ýµ»ñçÇ
(êÇñdz)
Kabriel Ghenberdji
syria
ì³ã» سÝáõÏÛ³Ý
²Éµ»ñï äáÕáëÛ³Ý
(Ø»Í ´ñÇï³Ýdz)
(Þí»Ûó³ñdz)
Vatche manoukian
Great Britain
Albert Boghossian
switzerland
îÇñáõÑÇ äáõñÙ³Û³Ý
(´ñ³½ÇÉdz)
diruhi Burmayan
Brazil
¾¹áõ³ñ¹á ê»ý»ñÛ³Ý
(²ñ·»ÝïÇݳ)
Eduardo seferian
Argentina
ì»ñëïáõ·Çã
ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ
Control Committee
ì³Ñ¾ Ö³½Ù³ï³ñ»³Ý
(üñ³Ýëdz)
Vahe Jazmadarian
France
¶³·ÇÏ Ê³ã³ïñÛ³Ý
ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ
å»ï³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
ÏáÙÇï»Ç ݳ˳·³Ñ
Gagik Khachatryan
Chairman of state
Revenues Committee
7
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ
Æ
ºñÏñáñ¹Áª áÉáñïÝ»ñÇ Áݹ·ñÏáõÙÝ ¿: §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ & г۳ë-
ÝÓ Ñ³Ù³ñ Ù»Í å³ïÇí, ݳ& ѳ×áõÛù ¿ Ëáë»É §Ð³Û³ëï³Ý¦
ï³ÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙª ׳ݳå³ñѳßÇÝáõÃÛáõÝ, çñ³Ù³-
гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ³ÝáõÝÇó, áñÁ 22-³ÙÛ³ ·áñÍáõ-
ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ·³½³ýÇϳóáõÙ, ÏñÃáõÃÛáõÝ, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ,
Ý»áõÃÛ³Ùµ ³å³óáõó»É ¿ ÙdzíáñáÕ-ѳٳËÙµáÕÇ Çñ ¹»ñÁ:
ѳٳÛÝù³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙ, Ùß³ÏáõÛà & ³ÛÉÝ:
´³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ & ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇ Ñëϳ µ³Ý³ÏÁ, áñÝ ³Ûëûñ áõÝÇ
ºññáñ¹ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Ñ³ïϳå»ë áõ½áõÙ »Ù ß»ß-
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ, ëï»ÕÍí»É ¿ Ñ»Ýó ³Û¹ ¹»ñÇ ÁÝϳÉٳٵ áõ ·Ý³Ñ³ï-
ï»É, ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Íñ³·ñ»ñÇ Í³í³É³ÛÇÝ Áݹ·ñÏáõÙÝ ¿: ²Ù»Ý ï³-
ٳٵ: ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ¹Çïí»É, ³ÛëáõÑ»ï ¿É ¹Çïí»Éáõ ¿ áñå»ë µ³ñÇ
ñÇ áõÝ»Ýù áñ&¿ ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝ, ³ë»Ýùª ׳ݳå³ñÑ, çáõñ,
ϳÙùÇ, ³½·³Ýå³ëï Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ, ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³-
ѳٳÛÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ, µ³Ûó ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ
Õáñ¹Çã, áñÝ áõÅ áõ »é³Ý¹ ¿ ï³ÉÇë гÛñ»ÝÇùÇÝ:
»Ýù Ù»Í áõ ÷áùñ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ:
¶áñÍݳϳÝáõÙ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ µ³ñÇ Ï³ÙùÇ & ³½·³Ýå³ëï ݳ-
2014-Ç ·»ñËݹÇñÁ §ì³ñ¹»ÝÇë-سñï³Ï»ñï¦ ³íïá׳ݳ-
˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñ ·áñÍÇùÝ ¿,
å³ñÑÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÝ ³ñ¹»Ý ëÏëí»É & ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝ-
áñÁ ÙdzíáñáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý ãáñë ·áñͳéáõÛê ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙ-
óÝáõÙ ¿, µ³Ûó Ù»Ýù ß³ñáõݳÏáõÙ »Ýù & ß³ñáõݳϻÉáõ »Ýù
µáõÙ, Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ &
çñ³·Í»ñ, ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, ¹åñáóÝ»ñ ϳéáõó»É, ÑÇí³Ý-
³Ù»Ý³Ï³ñ&áñÁª ó÷³ÝóÇÏ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ:
¹³ÝáóÝ»ñ áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ ïÝ»ñ Ýáñá·»É, û·Ý»É µ³½Ù³½³í³Ï ÁÝï³-
´³Ûó »ë áõ½áõÙ »Ù ϳñ&áñ»É &ë ÙÇ ù³ÝÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝ:
ÝÇùÝ»ñÇÝ, ϳѳíáñ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²é³çÇÝÁ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý Áݹ·ñÏáõÙÝ ¿: Ø»Ýù ³ß˳ïáõÙ
²Ù»Ýáõñ & ÙÇßï Ý»ñϳ ÉÇÝ»ÉÁ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÝ ÁݹáõÝ»É ¿ áñå»ë
»Ýù &° È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ, &° г۳ëï³ÝáõÙª Ó·ï»Éáí áõß³¹-
ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõݪ ïñí³Í ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó & ÏÝùí³Í Çñ
ñáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ãÃáÕÝ»É ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ áñ&¿
ÇëÏ ³Ýí³Ý §Ñ³Ù³Ñ³Ûϳϳݦ µ³Õ³¹ñÇãáí:
ËݹÇñ: ´áÉáñ ËݹÇñÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÉáõÍ»É, ÇÝã Ëáëù, Ñݳñ³íáñ ã¿: öáñÓáõÙ »Ýù ÉÇÝ»É ³ÛÝï»Õ, áõñ ³Ù»ÝÇó ß³ï ¿ ½·³óíáõÙ Ù»ñ ϳñÇùÁ:
²ñ³ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ»Ý
8
Hayastan All Armenian Fund
Dear fellow Armenians,
I
take great pride and joy in speaking on behalf of the Hayastan
All-Armenian Fund, whose work over the past 22 years has demonstrated its role as a force for pan-national collaboration and unity.
It is precisely toward the fulfillment of that role that the Fund’s
veritable army of donors and benefactors has been developed since
the launch of the organization. Accordingly, the Fund has always
been and will continue to be regarded as a wellspring of altruism,
with its implementation of far-reaching initiatives which continue to
help invigorate and strengthen the homeland.
From a practical standpoint, the Fund is the ideal conduit for the
realization of such work, as it performs at least four interconnected
functions, comprising resource integration, project implementation,
project monitoring, and, most importantly, accounting transparency.
To these I would add some characteristics which are unique
to the Fund.
The first is geographical inclusivity. We work in both Artsakh and
Armenia, making certain not to overlook any issue which requires urgent resolution. And while it would be impossible to address all areas
of need at once, we try to be where we’re needed the most.
The second is sector inclusivity. Our work in Artsakh and Armenia
encompasses a wide range of development spheres, including road
construction, water and gas infrastructures, education, healthcare,
community development, and culture, among others.
The third characteristic, and one that I think should be singled
out, is the comprehensive scope of our projects. While every year we
set an overarching goal — such as road construction, water infrastructure, or community development — we continue concurrently to implement a broad range of projects within our mandate.
For instance, although our primary focus for 2014 is the construction of the Vardenis-Martakert Highway, which is already under way
and progressing on schedule, we continue to build water pipelines
and networks, community centers, and schools; renovate hospitals
and cultural establishments; provide assistance to large families; and
furnish educational institutions.
The mission of the Fund is always to be present and active where
it’s needed. It is a mission entrusted to us by our donors worldwide,
and indelibly imprinted in our “All-Armenian” designation.
Ara Vardanyan
executive director of Hayastan All-Armenian Fund
9
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
ÎñÃáõÃÛáõÝ
10
Hayastan All Armenian Fund
Education
11
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
12
§ºñµ ³½³ï³·ñáõÙÇó Ñ»ïá
“When the villagers returned
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓ³Ý,
to Chapar after
³ÝÙÇç³å»ë ëÏë»óÇÝ µ³ñ»-
it was liberated, they
ϳñ·»É ¹åñáóÇ ß»ÝùÁ: ²Û¹
immediately set out to re-
Å³Ù³Ý³Ï ¿É ì³ñáõųÝ
store the old school.
¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ Ù»ñ ÏáÕùÇÝ ¿ñ:
At that time, too, Varuzhan
ØÇ Ù»Í µ»éݳï³ñáí ï³ñµ»ñ
Grigoryan stood by us.
ï»ë³ÏÇ Ï³ÑáõÛùª ë»Õ³Ý,
He brought us a truckload of
³Ãáé, å³Ñ³ñ³Ý
furniture including desks,
µ»ñ»ó-ѳëóñ»ó â³÷³ñ¦:
chairs, and cabinets.”
ÆñÇݳ ê¨áõÙÛ³Ý
Irina Sevumyan
â³÷³ñÇ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý
principal of Chapar School
himnadram.org
Hayastan All Armenian Fund
â³÷³ñÇ Chapar
¹åñáó
school
A
È
»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñ-
new school is being built in Chapar, a village in Artsakh’s
ç³ÝÇ â³÷³ñ ·ÛáõÕáõÙ ¹åñáóÇ Ýáñ ß»Ýù ¿ ϳéáõóíáõÙ: ÐÇ-
Martakert Region. It will replace the present building, a
ÝÁ, áñï»Õ ³Ûëûñ ëáíáñáõÙ »Ý ã³÷³ñóÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ,
1930s relic that was plundered and destroyed by the Azeris
ϳéáõóí»É ¿ ³Ýó³Í ¹³ñÇ 30-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ä³ï»ñ³½ÙÇ
during the war and restored by the returning Armenian residents.
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ÛÝ ³í»ñí»É áõ óɳÝí»É ¿ ³½»ñÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ðñ³-
Since the ceasefire, several generations have received their formative
¹³¹³ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇÝã ûñë ã³÷³ñóÇÝ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ë»-
education at the facility, hoping that one day their own children
ñáõݹ ¿ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó»É ¹åñáóÇ ÑÇÝ ß»ÝùáõÙ` ëå³ë»Éáí &
would have the opportunity to attend a modern, well-appointed cam-
Ñáõë³Éáí, áñ ÙÇ ûñ ·áõó» Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇÝ µ³Ëï íÇ׳ÏíÇ ëá-
pus. The construction of the community’s new school is made pos-
íáñ»Éáõ ³í»ÉÇ µ³ñ»Ï³ñ· å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: γéáõóíáÕ Ýáñ ¹åñáóÇ
sible by Varuzhan Grigoryan, a Chapar-born industrialist now living
µ³ñ»ñ³ñÁ ì³ñáõÅ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÝ ¿` ÍÝáõݹáí ã³÷³ñóÇ, ºñ&³-
in Yerevan and celebrated in his hometown for being a generous
ÝáõÙ µÝ³ÏíáÕ ·áñͳñ³ñ, áí ѳÛñ»ÝÇ ·ÛáõÕáõ٠ѳÛïÝÇ ¿ ǵñ&
benefactor. Grigoryan teamed up with the Hayastan All-Armenian
³é³ï³Ó»éÝ ÝíÇñ³ïáõ: » µ³ñ»ñ³ñÁ, û §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳ-
Fund to improve the quality of education in Chapar through the con-
ѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÝ ³ñÙ³ï³å»ë ÷áË»-
struction of the new, state-of-the-art campus. Today, as the project
Éáõ ËݹÇñ »Ý ¹ñ»É: úñ-ûñÇ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ â³÷³ñÇ ¹åñáóÇ Ýáñ
nears completion, schoolchildren studying in their old, dilapidated
ß»ÝùÁ: ¸»é&ë ÑÇÝ áõ ˳ñËáõÉ ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ Ýëï³Í »ñ»Ë³-
classrooms take joy in seeing their cherished dream turn into reality.
Ý»ñÝ ³Ù»Ý ûñ ï»ëÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÝíÇñ³Ï³Ý »ñ³½³ÝùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
13
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
»ñ³Åßï³Ï³Ý
ùáÉ»ç
2012
§êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ »ñ³Åßï³-
Ãí³Ï³ÝÇ ³ßݳÝÁ éáõë³ëï³ÝóÇ Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ, §Èáõ¹ÇÝ·¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ-
Ï³Ý ùáÉ»çÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ
¹Çñ ²ñÙ»Ý Þ³Ñ³½Ç½Û³Ýݪ Çñ ÙÇçáóÝ»ñáí ÑÇÙÝáíÇÝ Ýáñá·í³Í ïáõÝ-ÇÝï»ñݳ-
ÁÝϳɻÉáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ͳ-
ïÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ
Ýáà ÉÇÝ»É Ýñ³ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ:
Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù ѳçáñ¹ Íñ³·ÇñÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ê³Û³Ã Üáí³ÛÇ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ùáÉ»-
1961-ÇÝ ëï»ÕÍí³Í
çÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ: ÊáëïáõÙÁ ß³ï ³ñ³· ·áñÍ ¹³ñÓ³í: â³Ýó³Í Ù»Ï ï³ñÇ, »ñ³Åßï³Ï³Ý ùáÉ»çáõÙ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³Ûë ѳëï³ -
ëÏëí»óÇÝ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁª ³ñï³ùÇÝ & Ý»ñùÇÝ å³ï»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ, ë³ÉÇϳå³ïáõÙ, ÇÝ-
ïáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ²¹ñ-
Żݻñ³Ï³Ý ·Í»ñÇ Ýáñ³óáõÙ: ºñ³Åßï³Ï³Ý ùáÉ»çÝ ³Ûëûñ 127 áõë³ÝáÕ áõÝÇ, áñáÝù ëáíáñáõÙ »Ý ßáõñç ï³-
µ»ç³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ
ëÁ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ: àõëáõÙݳñ³ÝÇ í»ñ³Ï³éáõóٳٵ Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùáõÙ ß³ï µ³Ý Ï÷áËíÇ, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ
ϳ½¹Ç ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ íñ³:
å³ñ½³å»ë Ýí³×áõÙ ¿ñ: ÆëÏ
³Ûëûñ ê³Û³Ã Üáí³ÛÇ ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕ »ñ³Åßï³Ï³Ý ÏñÃûç³ËÁ ²ñó³ËÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ
ëÝáõóáÕ »ñ³ÏÝ ¿¦:
γñÇÝ» ¸³¹³ÙÛ³Ý
øáÉ»çÇ ïÝûñ»Ý
14
Hayastan All Armenian Fund
stepanakert
music College
I
n the fall of 2012, during the opening ceremony of the extensively renovated Stepanakert Retirement
“To understand the
Home, project sponsor Armen Shakhazizyan made an announcement that met with thunderous ap-
importance of Stepanakert’s
plause. The founder of the Moscow-based Luding Group of Companies and a top benefactor of the
Music College, one must be
Hayastan All-Armenian Fund, Shakhazizyan delighted the attendees as he informed them that he would
familiar with its history.
next sponsor a top-to-bottom renovation of Stepanakert’s Sayat-Nova Music College. His pledge was fulfilled
When it was established in
soon afterwards. The facelift of the college began within less than a year, with improvements including re-
1961, it was considered an
inforced inner and outer walls, marble tiling, and a complete upgrade of pipes and wiring. Today the
extraordinary achievement
college has 127 students, enrolled in its close-to-ten divisions. Its refurbishment will make for a vastly en-
by the people of Karabakh,
hanced learning environment and in turn contribute to the overall quality of education.
which at that time was a part
of Azerbaijan. Today this
college, which fittingly bears
the name
of Sayat-Nova, is an artery
nourishing the culture
of Artsakh.”
Karineh Dadamyan
director of Sayat-Nova Music College
15
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
²ßáóùÇ
¹åñáó
Þ
Çñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ²ßáóù ѳٳÛÝùáõÙ Ýáñ ¹åñáó ¿ Ï³éáõóíáõÙ: üñ³ÝëdzÛÇ
ѳÛáõÃÛ³Ý ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÉáõÍ»Éáõ µ³ñÓñ É»éݳÛÇÝ µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ&áñ ÙÇ ß³ñù
ËݹÇñÝ»ñ: Üáñ ¹åñáóáõ٠ݳ˳ï»ëí³Í ¿ ãáñë Ù³ëݳ߻Ýùª »ñÏáõëÝ áõëáõÙݳϳÝ, Ù»ÏÁ Ù³ñ½³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: âáññáñ¹Á Ïͳé³ÛÇ áñå»ë ѳݹÇëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëñ³Ñ:
16
himnadram.org
Hayastan All Armenian Fund
Ashotsk
school
A
shotsk, a mountainous town in Armenia’s Shirak Region, will soon have a
new school. This major construction project is made possible by the financial
support of the French-Armenian community. Beyond its core function as a
modern educational facility, the new campus will bring Ashotsk other benefits as well.
While its two main buildings will consist of classrooms and administrative offices, it
will also feature two adjacent structures, the first housing a gym and the second an
events hall.
17
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
êáëÇ
Ù³Ýϳå³ñ﻽
Ø
³ñïáõÝáõ ßñç³ÝÇ êáë ѳٳÛÝùáõÙ ýñ³Ýë³Ñ³Û»ñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ
Ù³Ýϳå³ñ﻽ ¿ ϳéáõóí»É, áñï»Õ ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ »Ý
ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ ³í»ÉÇ ù³Ý ÑÇëáõÝ »ñ»Ë³Ý»ñ: ê³ êáëáõ٠гٳѳÛϳ-
Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ³é³çÇÝ Íñ³·ÇñÁ ã¿: 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÝíÇ ñ³ïíáõÃÛ³Ùµ ËÙ»Éáõ çñ³·ÇÍ Ï³éáõóí»ó: ´Ý³ÏÇãÝ»ñÝ ³å³Ñáíí»óÇÝ ßáõñçûñÛ³
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñٳٵ:
18
himnadram.org
Hayastan All Armenian Fund
sos
Kindergarden
A
kindergarten has been built in Sos, a village in Artsakh’s Martuni Region, with
the financial support of the French-Armenian community. Currently over 50
children attend the preschool. Sos is also the site of a vital infrastructure proj-
ect, namely the installation of a potable-water pipeline, which was implemented by
the Hayastan All-Armenian Fund in 2010, likewise with donations from the FrenchArmenian community. Thanks to this initiative, the residents of Sos have regular access
to drinking water.
19
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
shushi
Vocational
school
ÞáõßÇÇ
³ñÑ»ëï³·áñͳϳÝ
áõëáõÙݳñ³Ý
Þ
§´³ñ»ñ³ñ º½ÝÇÏ Øá½Û³ÝÁ
“In his will, the late benefac-
¹»ñÓ³Ï ¿ñ ¨, Çñ Ù³ÑÇó ³é³ç
tor Yeznik Mozian, who was
Ïï³ÏÁ ·ñ»ÉÇëª ó³ÝϳÝáõÙ
a tailor, provided for the
¿ñ, áñ ³ñÑ»ëï³·áñͳϳÝ
construction of a vocational
áõëáõÙݳñ³Ý ϳéáõóíÇ: Ø»Ýù
school. Taking into consider-
Ã³Ï³Ý ³é³ñϳݻñÇ & ³ñÑ»ëïÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
Ô³ñ³µ³ÕÇ ³é³çݳѻñÃáõ-
ation Artsakh’s economic
µáÉáñ ѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ϳѳíáñí³Í ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ, ë³ñù³íá-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝϳïÇ
priorities, we decided to give
ñáõÙÝ»ñáí áõ å³ñ³·³Ý»ñáí ѳ·»ó³Í ɳµáñ³ïáñdzݻñ, ³ñÑ»ëï³-
áõݻݳÉáíª áñáß»óÇÝù
the future Shushi Vocational
ÝáóÝ»ñ, ·ñ³¹³ñ³Ý: γéáõóíáõÙ ¿ ݳ& ѳÝñ³Ï³ó³ñ³Ýª Ñ»é³íáñ
áõëáõÙݳñ³ÝÇÝ Ù³ëݳ·Ç-
School a specialized orien-
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó »Ï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ï³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ ï³É:
tation. Thus its curriculum
²Ûëï»Õ Ïå³ïñ³ëïí»Ý ßÇ-
will focus considerably on
ݳñ³ñÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó
construction, given the fact
ѳٳñ ÙÇßï ·áñÍ Ï³¦:
that skilled professionals in
T
áõßÇ ù³Õ³ùáõÙ ýñ³Ýë³Ñ³Û º½ÝÇÏ Øá½Û³ÝÇ Ïï³Ïáí ϳéáõó-
íáõÙ ¿ ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³Ý, áñÁ ݳ˳ï»ëí³Í
¿ 225 áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ: àõëáõÙݳñ³ÝÁ Ùáï 4000 ù³é³ÏáõëÇ
Ù»ïñ ٳϻñ»ëáí »ñÏѳñϳÝÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿: ²ÛÝ áõݻݳÉáõ ¿ ѳÝñ³Ïñ-
hrough a bequest by French-Armenian benefactor Yeznik Mozian,
the Hayastan All-Armenian Fund is currently building the Shushi
Vocational School, which is designed to accommodate 225 stu-
the republic’s construction
dents. A two-story, 4,000-square-meter structure, the campus will feature
ØÇᯐ î³ÝÏñ»½
sector continue to be in high
all required amenities - including fully equipped classrooms, labs, work-
ÈÔÐ-áõÙ üñ³ÝëdzÛÇ
demand.”
shops, and a library - for teaching vocational as well as general academic
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã
subjects. Also currently being built is an adjacent dormitory.
Michel Tankrez
representative in Artsakh of the
Fund's French affiliate
20
Hayastan All Armenian Fund
¸åñáó³Ï³Ý
åÇïáõÛùÝ»ñ
§
school
Consumables
г۳ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ-
²Ù»Ý ï³ñÇ Ù»Ýù áñ»õ¿
"Every year, we present various
³ÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ í»ñçÇÝ ï³ëÁ ï³ñáõÙ ûųݹ³Ï»É
·ÛáõÕáõ٠ϳ٠·ÛáõÕ»ñáõÙ
school supplies, including sta-
¿ ÞÇñ³ÏÇ, Èáéáõ, î³íáõßÇ, ²ñ³·³ÍáïÝÇ & ì³Ûáó ÒáñÇ
ϳñÇù³íáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
tionary and any other supplies
Ù³ñ½»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 2 000 ³ß³Ï»ñïÇ: ²Ûë ï³ñÇ Ýí»ñÝ»ñÇ Ñ³ëó»³-
¹åñáó³Ñ³ë³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ
which may be required, to dis-
ï»ñÁ ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç ²ñÇÝ ·ÛáõÕÇ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ:
¹åñáó³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñ »õ
advantaged school-children
O
·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñ »Ýù
from a village or group of vil-
ver the past decade, the British affiliate of the Hayastan All-
ÝíÇñáõÙ: ê³ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿
lages. We consider this as as-
Armenian Fund has gifted school supplies to more than
·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
sistance to rural communities
2,000 schoolchildren throughout the regions of Shirak, Lori,
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ »õ ѳ׻ÉÇ
as well as donations of school
Tavush, Aragatsotn, and Vayots Dzor. This year’s recipients were the
Ýí»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ` Ýáñ
consumables as gifts to the
students of Arin, a village in Vayots Dzor.
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ µ³ñÓñ
children, so that come Septem-
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ ëÏë»Éáõ
ber, they can start the new
ѳٳñ:
school year in good spirits."
Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ
Great Britain affiliate
21
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
¸³íó߻ÝÇ
davitashen
³ñí»ëïÇ ¹åñáó Art school
ÁݹѳÝáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ ßáõñç 800 »ñ»Ë³ ¿ ëáíá -
F
º
ñ&³ÝÇ ¸³íÃ³ß»Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ²í»ï î»ñï»ñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý
³ñí»ëïÇ ¹åñáóÁ ùë³Ý ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ¸åñáóÇ »ñ»ù` Ï»ñå³ñí»ëïÇ, »ñ³Åßï³Ï³Ý & Ùß³ÏáõÛÃÇ
or the past 20-plus years, the Avet Terteryan Art School, in
Yerevan’s Davtashen district, has prepared generations of visual artists and musicians. Today some 800 talented children
attend the school’s three departments, comprising Visual Arts, Music,
ñáõÙ: úÅïí³Í, í³é ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³-
and Culture. This year, with the financial support of the Hayastan
Ù³ñ Ñ»Ýó ³Ûëï»ÕÇó ¿É ëÏëíáõÙ ¿ Ù»Í ³ñí»ëïÇ ×³Ý³å³ñÑÁ: ²Ûë
All-Armenian Fund’s Swedish affiliate, the school significantly en-
ï³ñÇ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Þí»¹Ç³ÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ
hanced its educational resources by acquiring various musical in-
ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÁ Ó»éù µ»ñ»ó »ñ³Åßï³Ï³Ý
struments, easels, audiovisual equipment, digital cameras, a
·áñÍÇùÝ»ñ, Ýϳñ³Ï³ÉÝ»ñ, ³áõ¹Çá-íǽáõ³É ë³ñù»ñ, ýáïá-ÏÇÝá
computer, and a printer.
ËóÇÏÝ»ñ, ѳٳϳñ·Çã & ïåÇã:
22
Hayastan All Armenian Fund
scholarships
Îñóí׳ñÝ»ñ for Engineering
áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ
students
Ü
áñÙ³Ý Î. ØÇÉÉ»ñÇ ÎñóÃá߳ϳÛÇÝ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ëï»ÕÍí»É
¿ ѳݷáõóÛ³É ÜáñÙ³Ý Î. ØÇÉÉ»ñÇ (Üáñ³Ûñ Î. ¸»ÛñÙ»Ý绳ÝÇ)
ÁÝï³ÝÇùÇ ÏáÕÙÇó, г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ-
T
he Norman Miller Scholarship Fund, an endowment, established by the family of the late Norman Miller (Norair K.Deirmengian), through the Hayastan All-Armenian Fund’s Eastern
¹ñ³ÙÇ ²ñ&»ÉÛ³Ý ²ØÜ-Ç ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÙÇçáóáí ï³ñ»Ï³Ý
US affiliate, provides annual scholarships to students of the State En-
ÏñóÃáß³ÏÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ìñ³·ñÇ 24 ߳ѳéáõÝ»ñÁª
gineering University of Armenia (SEUA - Polytechnic). The recipients
г۳ëï³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ ¶ÛáõÙ-
are students with high academic performance, who come from so-
ñÇÇ & ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ µ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ,
cially vulnerable families. To date, 24 beneficiaries, pursuing their
ëáódzɳå»ë ³Ý³å³Ñáí áõë³ÝáÕÝ»ñÝ »Ý:
bachelor or master degree at Gyumri and Vanadzor branches of
§ØÇÉÉ»ñÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÁ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóáí ÇÝÓ
SEUA have been awarded.
·ï³í, áñÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï ßÝáÑ³Ï³É »Ù: Ø»Ï ï³ñÇ É³í ëáíáñ»Éáõ ³ñ¹-
“I was selected as a scholarship recipient by the Miller family through
ÛáõÝùáõÙ ÇÝÓ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ïñí»ó û·ïí»É ÏñóÃáß³ÏÇó: Ø»Í
the Hayastan All-Armenian Fund, and for this I am very grateful,” said
Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³Ý ³ÝÓ³Ùµ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, ÇÙ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ¦. ³ëáõÙ
Mikayel, a student whose father, a veteran of the Artsakh War, was
¿ ¶ÛáõÙñÇÇ ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³ÝÇ áõë³ÝáÕ ØÇù³Û»ÉÁ, áõ٠ѳÛñÁ ²ñ-
wounded and disabled during the conflict. “I became eligible for the
ó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëݳÏÇó ¿, »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ѳßٳݳ¹³Ù:
scholarship after a year of maintaining good academic performance.
The Millers’ assistance has been invaluable to me and my family.”
§ÎÛ³ÝùÇ É³í³·áõÛÝ å³ï·³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ ѳÛñë ïí»É ¿ Ù»½ª
“One of the important life lessons my father taught his chil-
Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³ó³éÇÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ ¿: ܳ
dren was that education is extremely important. He always
ÙÇßï ³ëáõÙ ¿ñ` ÙÇ³Ï µ³ÝÁ, áñÁ Ó»½³ÝÇó ã»Ý ϳñáÕ ËÉ»É, Ó»ñ
said, ‘The only thing that can never be taken away from you
áõÕ»ÕÝ ¿: ¶Çï»ÉÇùáí ϳñáÕ »ù í»ñ³åñ»É ¨ ³é³ç ·Ý³É¦:
is your brain. With knowledge you can survive and succeed. ”
üÉáñ³Ýë ØáÑÉ»ñ
Florence Miller-Mohler
µ³ñ»ñ³ñÇ ¹áõëïñ
daughter of benefactor Norman Miller
23
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
§ÐÇÝ· ï³ñÇ ³é³ç, »ñµ áñ
“Five years ago, when my
»Ï³Ýù ³ÙáõëÇÝÇë Ñ»ï
husband and I visited
¨ ·ÛáõÕÁ ׳Ýãó³Ýù, ï»ëݳù
Ditavan, we learned that the
áñ ¹åñáóÁ å»ïùáõÃÛáõÝ
community needed a better
áõÝ»ñ Ýáñá·í»Éáõ, µ³Ûó
school. But since there were
¹åñáó»Ý ³é³ç áõñÇß Íñ³-
other, even more pressing
·ÇñÝ»ñ ϳÛÇÝ, áñ ϳñ¨áñ
issues facing the village at
¿ÇÝ, áñ ³Ý»ÇÝù, áõñ»ÙÝ ³é³ç
the time, we opted to tackle
ÙÛáõë Íñ³·ÇñÝ»ñÁ ÁñÇÝù:
them first. Today Armen and
²Ûëûñ Ïï»ëݳ٠áõñ³Ë
I are so very gratified to see
¹»Ùù»ñÁ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ,
the happy faces of students
áõëáõóÇãÝ»ñÇ: Æñ³å»ë Ù»Ýù
and teachers.”
³É ß³ï áõñ³Ë »Ýù ²ñÙ»ÝÇÝ
Ñ»ï¦:
Nadia Ekserciyan
benefactor
ܳïdz ¾ùë»ñ×»³Ý
µ³ñ»ñ³ñ
24
himnadram.org
Hayastan All Armenian Fund
¸Çï³í³ÝÇ
ditavan
¹åñáó
school
W
2013
Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇÝ Ñ³Ý¹Çë³íáñáõÃÛ³Ùµ
ith a festive opening ceremony held in April 2013 in
µ³óí»ó î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ¸Çï³í³Ý ѳٳÛÝ-
Ditavan, a border village in Armenia’s Tavush Region,
ùÇ ¹åñáóÇ Ýáñ ß»ÝùÁ, áñÁ ϳéáõóí»É ¿ ³ñ -
the Hayastan All-Armenian Fund unveiled the com-
·»ÝïÇÝ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ ܳ¹Ç³ & ²ñÙ»Ý ¾ùë»ñ×»³ÝÝ»ñÇ
munity’s new school, which was built with the financial support
ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ: ܳ¹Ç³ & ²ñÙ»Ý ¾ùë»ñ×Ç»³ÝÝ»ñÁ 2007 Ãí³Ï³-
of Argentinean-Armenian benefactors Mr. and Mrs. Armen and
ÝÇó ëÏë³Í ßáõñç Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ ¹áɳñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ »Ý ϳï³ñ»É î³íáõßÇ
Nadia Ekserciyan. Since 2007, the Ekserciyans have invested close
Ù³ñ½Ç ë³ÑٳݳٻñÓ ¸Çï³í³Ý ѳٳÛÝùáõÙ: Üñ³Ýó ÝíÇñ³ïíáõ -
to $1 million in Ditavan. Their support has resulted in the construc-
ÃÛ³Ùµ ·ÛáõÕÁ ·³½³ýÇϳóí»É ¿, ϳéáõóí»É »Ý ËÙ»Éáõ & áéá·Ù³Ý
tion of not only the new school, but a community center, a gas net-
çñ³·Í»ñ, Ýáñá·í»É ¿ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÁ:
work, and potable-water as well as irrigation pipelines.
25
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ú߳ϳÝÇ
¹åñáó
oshakan school
§ú߳ϳÝÝ áõ üñ³ÝëdzÛÇ ²É -
“Oshakan and the French
ýáñíÇÉ ù³Õ³ùÁ ùáõÛñ µÝ³-
commune of Alftortville are
ϳí³Ûñ»ñ »Ý: ²ÉýáñíÇÉÇ
sister communities. This
²
ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç úß³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ ¹åñáóáõÙ ëáíáñáõÙ ¿
600 ³ß³Ï»ñï: ¸åñáóÝ áõÝÇ ï³ññ³Ï³Ý, ÑÇÙÝ³Ï³Ý & ³í³·
¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ, áñáÝù ï»Õ³íáñí³Í »Ý ³Ýó³Í ¹³ñÇ í³Ã -
ëáõÝ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ï³éáõóí³Í ïÇå³ÛÇÝ ß»Ýù»ñáõÙ: 2012
ѳٳÛÝùÇ ç³Ýù»ñáí ¨ ù³-
project was made possible
Õ³ù³å»ï èÁÝ» èáõù»Ç û·-
by the people of Alfortville
Ãí³Ï³ÝÇÝ §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ, üñ³Ý-
ÝáõÃÛ³Ùµ ³Ûë Íñ³·ÇñÝ
and the assistance of its
ëdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³í:
mayor, Mr. Rene Bouquet.
¿ ϳï³ñ»É ¹åñáóáõÙ: öáËí»É »Ý ³é³çÇÝ & ãáññáñ¹ Ù³ëݳ߻Ýù»-
Ø»Ýù ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù ³Ûë Ù»Í
We are extremely grateful to
ñÇ ¹éÝ»ñÝ áõ Éáõë³ÙáõïÝ»ñÁ: âáññáñ¹ Ù³ëݳ߻Ýùáõ٠ϳéáõóí»É ¿
û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦:
them.”
ç»éáõóÙ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·: Ü»ñϳÛáõÙ Ýáñá·íáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ï³ÝÇùÁ:
Ðáí³ÏÇÙ Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý
Hovakim Hovakimyan
áõëáõóÇã
teacher
T
he school of Oshakan, a village in Armenia’s Aragatsotn
Region, has 600 students. The high school, which comprises four buildings, was constructed in the 1960s, in a
style that was typical of local educational institutions of that
decade. In 2012, the Hayastan All-Armenian Fund began to renovate the school in stages with the support of France affiliate.
To date, the doors and windows of the campus’ first and second
buildings have been upgraded, and a central-heating system has
been installed in the fourth building. Currently the school’s
roofs are being refurbished.
26
Hayastan All Armenian Fund
ÞáõßÇÇ ßñç³ÝÇ ø³ñÇÝ î³Ï ·ÛáõÕáõÙ ëÏëí»É ¿ ¹åñáóÇ Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ: Ìñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ñ·»ÝïÇݳѳۻñÇ ¨ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»Õ ýÇݳݳëíáñٳٵ:
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ г۳ëï³ÝÇ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç ê³ëáõÝÇÏ ·ÛáõÕáõÙ
Ù³Ýϳå³ñ﻽ ¿ ϳéáõóáõÙ: Þáõñç 100 »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ ï»ëí³Í ³Ûë ѳëï³ïáõÃÛ³Ý Ï³éáõóáõÙÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ` ê³ëáõÝÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ýÇݳÝë³íáñٳٵ:
Karin tak school Gym
The Hayastan All-Armenian Fund is renovating the gym of the
school of Karin Tak, a village in Artsakh’s Shushi
Region. The project is co-sponsored by the Argentine-Armenian
community and the government of Artaskh.
sasunik Kindergarden
The Fund is building a kindergarten in Sasunik, a village in
ºñ¨³ÝÇ â³ÛÏáíëÏáõ ¨ î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý
Armenia's Aragatsotn region. The construction cost of the fa-
¹åñáóÝ»ñáõÙ ³íëïñ³É³Ñ³Û»ñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ Ýáñá·í»É »Ý
cility, which will accommodate approximately 100 children, is
·ñ³¹³ñ³ÝÁ ¨ å³ñ³ëñ³ÑÁ:
being financed by the Fund's Great Britain affiliate with supplementary funding from the Municipality of Sasunik.
Renovations
at Yerevan music schools
With financial support from the Australian-Armenian community, the Fund has renovated the library of Yerevan’s
Tchaikovsky Music School and the dance hall of the TerGhevondyan Music School.
27
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ
28
Hayastan All Armenian Fund
Healthcare
29
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
ÑÇí³Ý¹³Ýáó
2008
§Ø»Ýù áõ½áõÙ »Ýù, áñ
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¹ñ³Ù³-
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíáõñ¹Á
ѳí³ù ׳ßÏ»ñáõÛÃÇ ÁÝóóùáõÙ éáõë³ëï³ÝóÇ Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ, §î³ßÇñ¦ ÁÝ-
»ñç³ÝÇÏ ÉÇÝÇ: ÆëÏ Ç±Ýã ¿
Ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÙµÇ ÑÇÙݳ¹Çñ-ݳ˳·³Ñ ê³Ùí»É γñ³å»ïÛ³ÝÁ 15
å»ïù »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝ»Éáõ ѳ -
ÙÇÉÇáÝ ¹áɳñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ ëï³ÝÓÝ»ó êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ýáñ
Ù³ñ: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇݪ ³éáÕ-
ß»ÝùÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ &ë 7 ÙÇÉÇáÝ ÝíÇñ³µ»ñ»ó µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ï³Ñ³íáñ-
çáõÃÛáõÝ: ¸ñ³ÝÇó ¿É ëÏë»óÇÝùª
Ù³Ý & ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ³ßݳÝÁ ѳݹÇë³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳÝ-
Ñ»ñáë³Ï³Ý ³Ûë »ñÏñáõÙ ³å -
ñ³å»ï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ µ³óí»ó: ÈÔРݳ˳·³Ñ ´³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏáí ³ÛÝ Ïáãí»ó
ñáÕ Ù»ñ ѳñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ
µ³ñ»ñ³ñÇ ÍÝáÕÝ»ñǪ ê³ñ·Çë & ²Ù³ÉÛ³ γñ³å»ïÛ³ÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝáí:
ÝíÇñ»Éáí ·»ñ³ñ¹Ç³Ï³Ý
Üáñ ë»ñÝ¹Ç µáõÅë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí ѳ·»ó³Í µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ëå³ë³ñÏáõÙ ¿
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳëï³-
140 ÑÇí³Ý¹Çª Ù³ïáõó»Éáí ³ËïáñáßÙ³Ý, µáõÅÙ³Ý & í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ:
ïáõÃÛáõݦ:
ê³Ùí»É γñ³å»ïÛ³Ý
µ³ñ»ñ³ñ
30
Hayastan All Armenian Fund
stepanakert
state Hospital
D
uring the Hayastan All-Armenian Fund’s annual fundraising Gala in Moscow, Russian-
“We want the people of
Armenian philanthropist Samvel Karapetyan, founder and president of the Tashir Group
Artsakh to be happy.
of Companies, pledged to donate US $15 million toward the construction of the new
And what does happiness
Stepanakert State Hospital. Subsequently Karapetyan contributed an additional US $7 million
entail? First and foremost,
to provide the facility with all required furnishings and medical equipment. The new hospital’s
health. So that’s where we
opening ceremony took place in the fall of 2013, and the facility was named after its benefactor’s
started, by gifting to our
parents, Sargis and Amalya Karapetyan, at the suggestion of Artsakh president Bako Sahakyan.
heroic compatriots in
Now featuring state-of-the-art equipment and a highly qualified staff, the hospital can accom-
Artsakh an ultra modern
modate up to 140 patients at a time, providing the full spectrum of medical, diagnostic, thera-
healthcare facility.”
peutic, and surgical services.
Samvel Karapetyan
benefactor
31
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
سñïáõÝáõ
ÑÇí³Ý¹³Ýáó
È
§Ø»ñ Ù»ÏݳϻïÝ áõ ·É˳íáñ
»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³ñïáõÝáõ ßñç³ÝÁ ßáõñç 25 ѳ½³ñ µÝ³ÏÇã áõÝÇ: سñ-
ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ áã
ïáõÝÇ ù³Õ³ùáõÙ, ßñç³ÝÇ Ù»Í áõ ÷áùñ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ ³Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇÝ µáõÅû·Ýáõ-
ÙdzÛÝ Ýáñ ß»Ýù åÇïÇ Ï³éáõ-
ÃÛáõÝ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ 1965-ÇÝ Ï³éáõóí³Í »ñÏѳñϳÝÇ ÙÇ ß»ÝùáõÙ, áñÁ ÑÇÝ· ï³ëݳÙÛ³ÏÇ
ó»Ýù, ³Ûɨ åÇïÇ ç³Ý³Ýù
ÁÝóóùáõÙ ·ñ»Ã» ã¿ñ Ýáñá·í»É: ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ²ØÜ ²ñ&»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ & È»éݳÛÇÝ
³Ù»Ý Ï»ñå ÷áË»É ³éáÕç³ -
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»Õ ýÇݳÝë³íáñٳٵ ϳéáõóí»ó Ýáñ ÑÇí³Ý¹³Ýáó: Üáñ³Ï³-
å³ÑáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁª ѳñÙ³ -
éáõÛó µáõÅѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ, ³ËïáñáßÇã Ï»ÝïñáÝ, ѳϳѳٳ׳ñ³Ï³ÛÇÝ, ßï³å
ñ³í»ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
û·ÝáõÃÛ³Ý, íÇñ³µáõųϳÝ, ûñ³å&ïÇÏ µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ & ÍÝݹ³ïáõÝ: ´áõÅëå³ë³ñÏáõÙÁ ÉdzñÅ»ù
ëï»ÕÍ»Éáí, ųٳݳϳÏÇó
¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇÝ Ïѳïϳóí»Ý Ýáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ÇëÏ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ϳÝóÝÇ áñ³-
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ µ»ñ»Éáí,
ϳíáñÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ:
µÅÇßÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³ÝÝ
³ç³Ïó»Éáí¦:
ÆñÇݳ ȳ½³ñÛ³Ý
²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÇ
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ïÝûñ»Ý
32
Hayastan All Armenian Fund
A
martuni
Hospital
rtsakh’s Martuni Region has a population of almost 25,000. Up till recently, the residents
“Our core objectives were
of Martuni City and communities across the area received medical care at a 1965-built,
not only to build a new
two-story facility that had scarcely seen any renovations since its establishment. The
hospital, but do our utmost
Hayastan All-Armenian Fund’s Eastern US affiliate and the government of Artsakh changed all
to improve the quality of its
that by joining forces to build a state-of-the-art hospital in Martuni City. The new structure fea-
services by providing it with
tures an outpatient polyclinic; an emergency room; a maternity ward; an intensive-care unit;
all required amenities and
and specialty departments including Gynecology, Diagnostics, Infection Disease, Surgery, and
the very latest in medical
Physical Therapy. Toward the goal of ensuring top-quality care, the hospital will be provided
equipment, as well as as-
with the latest in medical equipment, and its staff will receive continued physician and nursing
sisting in the continuing
education.
education of the medical
and nursing staffs.”
Irina Lazaryan
executive director
of Armenia Fund USA
33
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ʳã³ñÓ³ÝÇ
µáõÅÏ»ï
Khachardzan
Health
Clinic
î
§ÐÇÝ µáõÅÏ»ïÁ ϳéáõóí»É ¿ñ
“Our old clinic was built in
³Ýó³Í ¹³ñÇ 50-³Ï³Ý Ãí³-
the 1950s. It was so run
ϳÝÝ»ñÇÝ: ²ÛÝù³Ý í³ï íÇ-
down that it would’ve been
׳ÏáõÙ ¿ñ, áñ Ýáñá·»ÉÝ
pointless to try to renovate
³Ý·³Ù ³ÝÇÙ³ëï ¿ñ: Ø»ñ ѳ-
it. The nearest hospital is 30
ñ&³Ý ²Õ³íݳí³Ýù, Ü»ñùÇÝ ¶áß ·ÛáõÕ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³
Ù³ÛÝùÇó ³Ù»Ý³Ùáï ÑÇí³Ý-
kilometers away from us,
ï»ÕáõÙ ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñݳñ³íá-
¹³ÝáóÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ
and our residents seldom
ñáõÃÛáõÝ ¿:
»ñ»ëáõÝ ÏÇÉáÙ»ïñ ¿: سñ¹ÇÏ
were able to travel that far
ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ³Û¹-
for receiving medical care.
ù³Ý ׳ݳå³ñÑ ³ÝóÝ»É: ʳ-
Our new clinic is a wonderful
ã³ñÓ³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ
gift made by our Argen-
ѳٳñ ë³ Ù»Í Ýí»ñ ¿ñ, áñ
tinean-Armenian friends to
A
³ñ»óÇÝ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ù»ñ
the people of Khachardzan
clinic to serve Khachardzan, whose residents were forced to flee Azer-
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ¦:
and neighboring villages.”
baijan during 1988-1990, as well as the neighboring communities of
³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ʳã³ñÓ³Ý ·ÛáõÕáõÙ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Î³ÉãÇ-
Û³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ ϳéáõóíáõÙ ¿ µáõÅÏ»ï
& µ³½Ù³ýáõÝÏóÇáÝ³É ëñ³Ñ: 1988-90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
²¹ñµ»ç³ÝÇó µéݳ·³ÕÃ³Í Ñ³Û»ñáí µÝ³Ï»óí³Í ʳã³ñÓ³ÝÇ & ѳ-
multifunctional facility, comprising a health clinic and an
events halls, is being built in Khachardzan, a village in Armenia’s Tavush Region, with funding from the Kalciyan family of
Argentina. When completed, the facility will be the first-ever health
Aghavnavank and Nerkin Gosh.
¶³·ÇÏ Þ³Ñݳ½³ñÛ³Ý
Gagik Shahnazaryan
ʳã³ñÓ³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï
mayor of Khachardzan
34
Hayastan All Armenian Fund
Gyumri
tuberculosis
Hospital
¶ÛáõÙñáõ ѳϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹³Ýáó
²
¶ÛáõÙñáõ ÇÝý»ÏóÇáÝ-ѳϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ïáõ-
F
Ù»ñÇÏ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ ïÇÏÇÝ Ø»ÉÇÝ» Âáõý»ÝÏçÛ³ÝÁ г-
ٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ²ØÜ ²ñ&»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÙÇçáóáí ³ñ¹»Ý ãáñë ï³ñÇ ³ç³ÏóáõÙ ¿
or the past four years, Armenian-American benefactor
Meline Tufenkciyan has supported Gyumri’s Tuberculosis Hospital through the Hayastan All-Armenian
Fund’s Eastern US affiliate. The benefactor’s “Meds and
µ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ µ³ÅÝÇÝ: ´³ñ»ñ³ñ Ø»ÉÇÝ» Âáõý»ÝÏçÛ³ÝÇ ÝíÇ-
Meals” program is particularly important for socially vulner-
ñ³ïíáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ §¸»Õáñ³Ûù & ëÝáõݹ¦ Íñ³·ÇñÁ
able patients, who are more often at risk of contracting tuber-
ѳïϳå»ë ϳñ&áñ ¿ ëáódzɳå»ë ³Ý³å³Ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳ-
culosis. Tufenkciyan has supplied the hospital with new
Ù³ñ, áñáÝù ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë »Ý ѳÛïÝíáõÙ ³Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÃÇ -
furniture, bedding, and a refrigerator, in addition to sponsor-
ñ³ËáõÙ:
ing periodic shipments of medicines and meals during the
гϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ µ³ñ»ñ³ñÇó
ëï³ó»É ¿ Ýáñ ϳÑáõÛù, ³ÝÏáÕݳÛÇÝ å³ñ³·³Ý»ñ, ë³éݳñ³Ý, ÇëÏ
past year.
í»ñçÇÝ Ù»Ï ï³ñáõÙ å³ñµ»ñ³µ³ñ ëï³ÝáõÙ ¿ ¹»Õáñ³Ûù & ëÝݹ³Ùûñù:
35
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ
²Ýó³Í ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³ å»ïáõÃÛ³Ý Ûáà ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ýáñ³óÙ³Ý,
í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¨ ϳéáõóÙ³Ý 11 Íñ³·Çñ: ²ñó³ËÇ »ñ»ù ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ áõà ·ÛáõÕ»ñáõÙ ÉáõÍí»É ¿ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ËݹÇñÁ:
36
Hayastan All Armenian Fund
Water Infastructure
Last year, the Hayastan All-Armenian Fund implemented 11 water-infrastructure installation, renovation, or
upgrade projects in seven areas across Artsakh. Thanks to these vital initiatives, three cities and eight villages
have been provided with around-the-clock access to water.
37
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Berdzor
´»ñÓáñ
§æ
ñáõÙ: ´³ñ¹ ï»Õ³Ýù áõÝ»óáÕ µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ ËÙ»Éáõ çñÇ å³Ï³ë
B
ÙÇßï ¿É ½·³óí»É ¿: ä³ï׳éÁ áã û å³ß³ñÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛáõÝÝ ¿,
was not water scarcity in the area, but rather Berdzor’s old,
³Ûɪ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÑÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ß -
crumbling water-supply network, compounded by the fact
í³ÍùÁ: ºñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ¹³ñÓÛ³É §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛϳϳÝ
that the town sits on a type of terrain that poses engineering
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Íñ³·ñáí Ýáñá·í»É »Ý ù³Õ³ùÁ ëÝáõóáÕ Ëáñù³ÛÇÝ Ñá-
challenges. Two years ago, the Hayastan All-Armenian Fund
ñ»ñÝ áõ åáÙå³Ï³Û³ÝÝ»ñÁ: Ü»ñϳÛáõ٠ϳéáõóíáõÙ »Ý »ñ»ù ÏÇÉá-
upgraded Berdzor’s deep wells and pumping stations. Cur-
áõñÁ ß³ï ë³Ï³í ¿ñ ´»ñÓáñ ù³Õ³ùáõÙ: úñ³Ï³Ý
Ù»Ï Å³Ù ¿ÇÝù çáõñ ëï³ÝáõÙ¦.³ëáõÙ »Ý ´»ñÓáñÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ: ´»ñÓáñ ù³Õ³ùáõÙ 2200 Ù³ñ¹ ¿ ³å-
erdzor residents painfully recall the days when they
were allotted a mere one hour of access to water per
day. Potable water has always been in short supply in
the community, which has a population of 2,200. The issue
Ù»ïñ³Ýáó ÙÕÙ³Ý ·ÇÍÝ áõ ùë³ÝÛáà ÏÇÉáÙ»ïñ³Ýáó Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÁ:
rently the Fund is building a three-kilometer water pipeline
Ìñ³·ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá Ùáï 500 ïáõÝ ßáõñçûñÛ³ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³-
as well as a 27-kilometer internal-distribution network. With
ñáõÙ Ïáõݻݳ:
the completion of the project, some 500 Berdzor households
will have regular access to drinking water.
38
Hayastan All Armenian Fund
γñÙÇñ
Þáõϳ
È
Karmir
shuka
»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ø³ñïáõÝáõ ßñç³ÝÇ Î³ñÙÇñ Þáõϳ ·Ûáõ-
§Ø»Ýù ß³ï áõñ³Ë »Ýù, áñ
“We’re very happy for having
ÕáõÙ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ²ñ&»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÇ
Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ýù
had the opportunity to help im-
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ & ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ýÇݳÝë³íáñ-
Ý»ñ¹ñáõÙ ³Ý»Éáõ Ô³ñ³µ³ÕÇ
prove things in this part of
ٳٵ ËÙ»Éáõ çñ³·ÇÍ ¿ ϳéáõóí»É: ¶ÛáõÕÇ Ñ³½³ñÇó ³í»ÉÇ µÝ³ÏÇã-
³Ûë ßñç³ÝáõÙª çáõñÁ µ»ñ»Éáí
Artsakh, by bringing water to
Ý»ñÝ ³ñ¹»Ý ßáõñçûñÛ³ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ áõÝ»Ý:
γñÙÇñ Þáõϳ µÝ³Ï³í³ÛñÁ:
Karmir Shuka. We look forward
W
Ðáõëáí »Ýù, áñ ß³ï áõñÇß
to carrying out many such
·áñÍ»ñ ¿É ϳݻÝù ³Ûëï»Õ¦:
projects in the republic.”
Êáñ»Ý ´³Ý¹³½Û³Ý
Khoren Bandazian
built in Karmir Shuka, in the Martuni Region, providing the
²ï»Ý³»ï,
Chairman,
more than 1,000 residents of the village with around-the-clock
²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ßñç³Ý
Armenia Fund USA
ith the joint financial support of the Hayastan AllArmenian Fund’s Eastern US affiliate and the government of Artsakh, a potable-water pipeline has been
access to water.
39
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
гñ³í ¨
Harav and
²ÏݳյÛáõñ Aknaghbyur
§Ø»Ýù áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ Ù»ñ
“It will be a joy to inform our
»ñÏÇñÁ åÇïÇ í»ñ³¹³éݳÝù
donors back in Brazil that
¨ ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇÝ åÇïÇ
these projects are already a
ѳÕáñ¹»Ýù, áñ ³Ûë Íñ³·ñ»ñÝ
reality.”
È
»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ Ð³ñ³í ·ÛáõÕÇ ËÙ»Éáõ
çñ³·ÇÍÁ ϳéáõóí»É ¿ ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ & ´ñ³½ÇÉdzÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý
ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ´ñ³½ÇɳѳۻñÁ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ üñ³ÝëÇ -
³ÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ & ²ñó³ËÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ýÇݳÝë³íáñٳٵ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ »Ý г¹ñáõÃÇ ßñç³ÝÇ ²ÏݳյÛáõñ ·ÛáõÕÇ
³ñ¹»Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý
¹³ñӻɦ:
Oshin Mosditchian
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
chairperson of the Fund’s
úßÇÝ ØáëïÇãÛ³Ý
Brazilian affiliate
W
´ñ³½ÇÉdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý
Ù³ñÙÝÇ ³ï»Ý³å»ï
ith donations from the Armenian communities of Argentina and Brazil, the Fund has built a water pipeline in
Harav, a village in Artsakh’s Askeran Region. Currently the
Fund is refurbishing the water-supply network of Aknaghbyur, a village
in Artsakh’s Hadrut Region, with the co-sponsorship of the BrazilianArmenian community, the Fund’s French affiliate, and the government
of Artsakh.
40
Hayastan All Armenian Fund
ø³ñÇÝ î³Ï
Þ
T
Karin tak
áõßÇÇ ßñç³ÝÇ ø³ñÇÝ ï³Ï ·ÛáõÕÇ çñ³·ÇÍÁ ϳéáõóí»É ¿ ´ñ³-
§ÆÝãå»ë áñ Ù»ñ ϳñ·³ËáëÝ
“We have helped implement
½ÇÉdzÛÇ, ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ, àõñáõ·í³ÛÇ, Ðáõݳëï³ÝÇ, ÎÇåñáëÇ
¿ñ «æáõñ ÝíÇñÇñ, ÏÛ³Ýù
the Karin Tak project in
ѳÛáõÃÛ³Ý & §Ð³Û û·ÝáõÃÛ³Ý ÙÇáõÃ۳ݦ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
å³ñ·¨Çñ¦ Ù»Ýù ѳí³ïáõÙ
keeping with our abiding slo-
»Ýù, áñ ³Ûë ·ÛáõÕÇÝ ÏÛ³Ýù »Ýù
gan, ‘A Gift of Water, a Gift
ïí»É¦:
of Life.’”
ì³ã» î»ñ-γñ³å»ïÛ³Ý,
Vatche Der Garabedian
Ðáõݳëï³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý
chairperson
Ù³ñÙÝÇ ³ï»Ý³å»ï
of the Fund’s Greek affiliate
§ê³ ³ñó³ËáõÙ Ù»ñ ï»Õ³Ï³Ý
“This is our affiliate’s
Ù³ñÙÝÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ³é³-
maiden project in Artsakh,
çÇÝ Íñ³·ÇñÝ ¿ ¨ Ù»½ ѳٳñ
and we’re honored for hav-
å³ïÇí ¿, áñ ³é³çÇÝ ·áñÍÝ
ing carried it out in a heroic
³ÝáõÙ »Ýù ø³ñÇÝ î³ÏÇ ÝÙ³Ý
village such as Karin Tak.”
he Hayastan All-Armenian Fund has built a water pipeline in
Karin Tak, a village in Artsakh’s Shushi Region, with donations
from the Armenian communities of Argentina, Uruguay, Greece,
and Cyprus as well as the Armenian Relief Society.
Ñ»ñáë³Ï³Ý ·ÛáõÕáõÙ¦:
Sebouh Tavitian
ê»åáõÑ ¸³íǹ۳Ý
chairperson of the
ÎÇåñáëÇ ï»Õ³Ï³Ý
Fund’s Cypriot affiliate
Ù³ñÙÝÇ ³ï»Ý³å»ï
41
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
г¹ñáõÃ
È
óáÕ 20 ÏÇÉáÙ»ïñ³Ýáó çñ³ï³ñÁ: ì»ñ³Ï³éáõóí»É »Ý ݳ& ûñ³-
Hadrut
T
Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý çñ³Ùµ³ñÝ áõ µ³ßËÇã Ñáñ»ñÁ: ºñ»ù
the Arjaghbyur Spring to Hadrut, and refurbished the city’s
³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ÙdzëÇÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý ËÙ»Éáõ çñÇ ³ÛÝåÇëÇ ù³-
regulation reservoir and distribution wells. Combined, these
ݳÏ, áñÁ ÉÇáõÉÇ Ï³ñáÕ ¿ µ³í³ñ³ñ»É ù³Õ³ùÇ ßáõñç 3000 µÝ³ÏÇã-
sources provide ample supplies of water to meet the needs of
Ý»ñÇÝ: ܳËÏÇÝáõÙ Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ ÑÝáõÃÛ³Ý áõ Ù³ßí³ÍùÇ
the city’s close to 3,000 residents. Prior to these improve-
å³ï׳éáí Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³½Çí Ù»Ï Å³Ù ¿ÇÝ çáõñ ëï³ÝáõÙ: 2012-ÇÝ
ments, Hadrut’s decaying and extensively damaged water-dis-
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ²ØÜ ²ñ&ÙïÛ³Ý ßñç³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ ³Ù»-
tribution network meant that residents could get water only
ñÇÏ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ æ»ññÇ Âñ÷³ÝçÛ³ÝÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ ëÏë»ó
for one hour a day. In 2012, with a donation by Armenian-
г¹ñáõà ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ Ï³éáõó-
American benefactor Jerry Turpanjian, the Armenia Fund US
Ù³Ý Íñ³·ÇñÁ: ²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ ϳ-
Western Region began to build Hadrut’s water-distribution
éáõóíáõÙ
ó³Ýóª
system. Comprising a 22-kilometer network as well as regu-
ϳñ·³íáñÇã & çñµ³Å³Ý Ñáñ»ñáí: ø³Õ³ùÝ áõݻݳÉáõ ¿ ûñ³Ï³Ý
lation and distribution wells, the project is currently being
ϳñ·³íáñÙ³Ý Ýáñ çñ³Ùµ³ñ & åáÙå³Ï³Û³ÝÝ»ñ:
implemented on schedule. Also within the framework of the
»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ð³¹ñáõà ù³Õ³ùáõÙ
ßáõïáí ÏÉáõÍíÇ Ï³Ýáݳíáñ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ËݹÇñÁ:
²ñ¹»Ý ϳéáõóí³Í ¿ ²ñç³ÕµÛáõñ ³ÏáõÝùÇó ù³Õ³ùÁ ëÝáõ-
¿
22
ÏÇÉáÙ»ïñ
»ñϳñáõÃÛ³Ùµ
Ý»ñùÇÝ
he Hayastan All-Armenian Fund will soon complete a
multiple-phase project which will provide Artsakh’s
Hadrut City with around-the-clock access to water. To
date, the Fund has built a 20-kilometer pipeline connecting
initiative, Hadrut will be provided with a new regulation
reservoir and pumping stations.
42
Hayastan All Armenian Fund
ø³ñí³×³é Karvachar
È
»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ø³ñí³×³é ù³Õ³-
üñ³Ýë³Ñ³Û»ñÇ ÝíÇñ³ïíáõ-
ùáõÙ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ üñ³ÝëdzÛÇ, ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³-
ÃÛ³Ùµ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
ÏÇóÝ»ñÇ
Ýáñ ѳٳϳñ·»ñ »Ý ϳéáõó-
ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ
&
ÈÔÐ
ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý
ѳٳýÇݳÝë³íáñٳٵ ϳéáõó»É ¿ áõà ÏÇÉáÙ»ïñ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ
í»É ¨ í»ñ³Ï³éáõóí»É г¹-
With contributions by the
French-Armenian community, the Fund has built or
renovated water networks in
the Artsakh villages of Togh
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ ó³Ýó & ûñ³Ï³Ý ϳñ·³íáñÙ³Ý »ñ-
ñáõÃÇ ßñç³ÝÇ îáÕ,
Ïáõ çñ³Ùµ³ñ: ²ñÙ³ï³å»ë ÷áËí»É ¿ ù³Õ³ùÇ 120 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ-
سñï³Ï»ñïǪ ¶»ï³í³Ý ¨
Ý»ñÇ Ï»Ýó³ÕÁ:
²ëÏ»ñ³ÝÇ Ø³¹³Ã³ß»Ý ·Ûáõ-
W
Õ»ñáõÙ:
(Askeran).
سñïáõÝáõ ßñç³ÝÇ ê³ñ·-
A new water network has
ith the joint financial support of the Armenian communities of France and Argentina as well as the government
of
Artsakh,
the
Fund
has
built
an
eight-kilometer water-distribution network and two regulation
reservoirs in the town of Karvachar. The project has helped fundamentally improve the living standards of the town’s 120
households.
ë³ß»Ý ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ýáñ ѳٳϳñ·Á
ëï»ÕÍí»É ¿ Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÝíÇñ³íáõÃÛ³Ùµ:
(Hadrut), Getavan (Martakert), and Madatashen
also been constructed in
the village of Sargsashen
(Martuni), with the financial
support of the LebaneseArmenian community.
43
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
¶ÛáõճϳÝ
ѳٳÛÝùÝ»ñÇ
½³ñ·³óáõÙ
2013 Ãí³Ï³ÝÇÝ §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ §Ø»ñ ·ÛáõÕÁ¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ
È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ¨ г۳ëï³ÝáõÙ ëÏë»ó ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõݪ Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÉáõÍ»Éáõ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇ ß³ñù ËݹÇñÝ»ñ: Üáñ
ß»Ýù»ñÁ ݳ˳·Íí»É ¨ ϳéáõóíáõÙ »Ý ÑÇÙݳϳÝáõÙ §ãáñëÁ Ù»ÏÇ Ù»ç¦ ëϽµáõÝùáíª Ý»ñ³é»Éáí ѳٳÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ, µáõÅÏ»ïÁ, ѳݹÇëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëñ³ÑÁ ¨ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ: ê³ µáÉáñáíÇÝ Ýáñ Ùáï»óáõÙ ¿, áñÁ ϳñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ¨ ùÇã ÙÇçáóÝ»ñáí ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³å³Ñáí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë:
44
Hayastan All Armenian Fund
Rural Development
In 2013, within the framework of the “Our Village” program, the Hayastan All-Armenian Fund
began to build multifunctional community centers in rural areas across Artsakh and Armenia,
seeking to provide each village with a comprehensive set of solutions through a single community structure. Thus the Fund-built community centers are designed according to the “four-inone” principle, with each structure comprising mayoral offices, a health clinic, an events hall,
and a library. This is a novel approach to rural development, one which requires relatively minimal resources to accelerate the availability of vital community services.
45
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
¸ñ³ËïÇÏ drakhtik
D
²
é³çÇÝ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÁ, áñÇ µ³óáõÙÁ »Õ³í
rakhtik, a village in Artsakh’s Hadrut Region, was
2013-Ç Ù³ÛÇëÇÝ, г¹ñáõÃÇ ßñç³ÝÇ ¸ñ³ËïÇÏ ·ÛáõÕáõÙ
the site of the Fund’s first multifunctional commu-
¿ñ: ²ÛÝ Ï³éáõóí»É ¿ ϳݳ¹³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ ä»ñ× ÈÛáõÉ»× -
nity center. Built with a contribution by Canadian-
Û³ÝÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ: §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ îáñáÝïáÛÇ
Armenian benefactor Berge Luleciyan, the structure was
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ï»Ý³å»ï ØÏñïÇã ØÏñïÇãÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáíª
unveiled to the public in May 2013. In the words of Migirdic
ï³ñµ»ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙÁ Ù»Ï ß»ÝùÇ Ù»ç ϳñ&áñ
Migirdicyan, chairperson of the Fund’s Toronto affiliate, the
¿ áã ÙdzÛÝ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ& ѳٳÛÝù³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÝ
integration of several services in one building not only makes
³ßËáõųóÝ»Éáõ ï»ë³Ï»ïÇó: §Ø³ñ¹ÇÏ åÇïÇ ·³Ý ³Ûëï»Õª Ù»ÏÁ
for a high level of efficiency, but helps invigorate community
µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí, ÙÛáõëÁª í³ñã³Ï³Ý, »ññáñ¹Áª ·ñ³¹³ñ³ÝÇó
life. “People will visit the community center for various rea-
& ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ë»ÝÛ³ÏÇó û·ïí»Éáõ ѳٳñ: ²Ûëï»Õ åÇïÇ
sons,” Migirdicyan says. “One might seek medical care, an-
ѳݹÇå»Ý & Ýñ³Ýó ÙÇç& ß÷áõÙ åÇïÇ ÉÇÝÇ, ÇÝãÁ ã³÷³½³Ýó ϳ-
other might need a municipal service, a third might use the
ñ&áñ ¿¦. ³ëáõÙ ¿ ØÏñïÇã ØÏñïÇãÛ³ÝÁ:
library or computer room. So community members will meet
here and spend time together, which is of great importance
to the life and spirit of a community.”
46
Hayastan All Armenian Fund
Üáñ
سñ³Õ³
î
C
Nor
maragha
áñáÝïáÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáí & ÈÔРϳé³-
§Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³-
“As we had neither a may-
í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ýÇݳÝë³íáñٳٵ ÝÙ³Ý ÙÇ Ï»ÝïñáÝ ¿É
éáõóÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
oral office nor a health
ϳéáõóíáõÙ ¿ سñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Üáñ سñ³Õ³ ·Ûáõ -
ϳñ: àã ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý áõ-
clinic, the construction of
Ý»ÇÝù, áã µáõÅÏ»ï: ¸³ û¹Ç áõ
our community center has
çñÇ ÝÙ³Ý å»ïù ¿ñ Ù»½¦:
been a wonderful improve-
ÕáõÙ, áñÁ ßáõñç 500 µÝ³ÏÇã áõÝÇ:
ment.”
urrently a similar community center is being built in
Nor Maragha, a village in Artsakh’s Martakert Region,
èáÙ³Ý Î³ñ³å»ïÛ³Ý
with the co-sponsorship of Toronto’s Armenian com-
Üáñ سñ³Õ³ÛÇ ·ÛáõÕ³å»ï
munity and the government of Artsakh. Nor Maragha has a
Roman Karapetyan
mayor of Nor Maragha
population of 500.
47
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
taghavard,
shosh,
patara and
Aknaghbyur
³ճí³ñ¹,
Þáß, ä³ï³ñ³
¨ ²ÏݳյÛáõñ
“It was our villagers’ cherished
§Ø»ñ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ »ñ³-
dream to have a new community
½³ÝùÝ ¿ñ Ýáñ ß»Ýù ï»ëÝ»É,
building. As you can see, the proj-
Ýáñ ß»Ýù áõݻݳÉ: ÆÝãå»ë
ect is well under way and soon
ï»ëÝáõÙ »ùª ·áñÍÝ ³ñíáõÙ ¿ ¨
that dream will turn into reality.”
ßáõïáí ³Û¹ »ñ³½³ÝùÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ¹³éݳÉáõ¦:
Erik Abrahamyan
mayor of Shosh
г¹ñáõÃÇ ²ÏݳյÛáõñ ·ÛáõÕ»ñáõ٠ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ
ϳéáõóíáõÙ »Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ üñ³ÝëdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ &
ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ýÇݳÝë³íáñٳٵ:
he Fund is building community centers in the villages of Taghavard
(Martuni), Shosh, Patara (both in Askeran), and Aknaghbyur (Hadrut),
¾ñÇÏ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý
ÞáßÇ ·ÛáõÕ³å»ï
“Our village has never had a
community center. As for our
§Ø»ñ ·ÛáõÕáõÙ ³ÏáõÙµ ãÇ »Õ»É:
mayoral office, we’ve had to
¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ ï»Õ³íáñ -
make do with a ramshackle
í³Í ¿ »Õ»É ³Ýó³Í ¹³ñÇ 30-
structure built in the 1930s.
³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
Now the Hayastan All-Armenian
ϳéáõóí³Í ˳ñËáõÉ ÙÇ ß»Ý-
Fund is changing all that with
ùáõÙ: ÐÇÙ³, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ýª
one fell swoop, as they say, by
ÙÇ Ñ³ñí³Íáí ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ
providing us with a great com-
ÉáõÍáõÙ ¿ ³Û¹ ѳñó»ñÁª Ñ³Ý -
munity center that also includes
¹ÇëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëñ³ÑÝ ¿É ·áõ -
a hall for various events.”
Ù³ñ³Í¦:
Karen Arzumanyan
γñ»Ý ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý
mayor of Patara
ä³ï³ñ³ÛÇ ·ÛáõÕ³å»ï
48
Ø
T
³ñïáõÝáõ ßñç³ÝÇ Â³Õ³í³ñ¹, ²ëÏ»ñ³ÝÇ Þáß & ä³ï³ñ³,
with the joint financial support of the French-Armenian community
and the government of Artsakh.
Hayastan All Armenian Fund
Khantsk
ʳÝóù
²
T
ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ Ê³Ýóù ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÁ ϳ-
§Ø»Ýù Ñå³ñï »Ýù, áñ ³Û¹-
“We’re proud that there are
éáõóíáõÙ ¿ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ØáÝñ»³ÉÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ & ÈÔÐ
ù³Ý ß³ï µ³ñÇ Ñ³Û»ñ Ï³Ý áõ
so many caring fellow Arme-
ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ýÇݳÝë³íáñٳٵ:
áñ Ýñ³Ýù Ù»½ ã»Ý Ùáé³ÝáõÙ:
nians and they haven’t for-
Þ»Ýù »Ý ϳéáõóáõÙ, ׳ݳ-
gotten about us. They’re
he community center currently being built in Khantsk, a village
å³ñÑ Ã» çñ³·ÇÍ, Ù»Í ·áñÍ
building community centers,
in Artsakh’s Askeran Region, is co-sponsored by the Fund’s Mon-
»Ý ³Ýáõ٠û ÷áùñ, Ù»Ýù
roads, and water pipelines.
treal affiliate and the government of Artsakh.
½·áõÙ »Ýù ³½·³ÛÇÝ ÙdzëÝáõ-
No matter how large or small
ÃÛ³Ý áõÅÁ¦:
the projects they make possible, through them we feel
¼áñÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý
the power of national unity.”
ʳÝóùÇ ·ÛáõÕ³å»ï
Zorik Harutyunyan
mayor of Khantsk
49
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ʳãÙ³ã
ø³ñÇÝ î³Ï
Khachmach
Karin tak
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ:
S
Þ
A
²
ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ Ê³ãٳ㠷ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ
Ýáñ ß»ÝùÁ ϳéáõó»Éáõ ѳٳñ Ùdzíáñí»É »Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Èǵ³Ý³ÝÇ, ´ñ³½ÇÉdzÛÇ, ÐáɳݹdzÛÇ, Ðáõݳëï³ÝÇ, ÎÇåñáëÇ
áõßÇÇ ßñç³ÝÇ ø³ñÇÝ î³Ï ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»Ýïñá-
ÝÁ ϳéáõóíáõÙ ¿ ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÝíÇñ³ïíáõ -
ÃÛáõÝÝ»ñáí:
50
everal sponsors, comprising the Fund’s affiliates in Lebanon,
Brazil, the Netherlands, Greece, and Cyprus as well as the government of Artsakh, have teamed up for the construction of a com-
munity center in Khachmach, a village in Artsakh’s Askeran Region.
community center is being built in Karin Tak, a village in Artsakh’s Shushi Region, with contributions
from Armenian-Argentine.
Hayastan All Armenian Fund
Bavra
´³íñ³
Æ
ëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ´³íñ³ ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÁ ѳïϳóñ»É ¿ ³ñ·»ÝïÇݳѳÛ
µ³ñ»ñ³ñ Üß³Ý ¸&»çÛ³ÝÁ:
A
rgentine-Armenian benefactor Nshan Devejian has
made a contribution toward the construction of a
community center in Bavra, a village in Armenia’s
Shirak Region.
51
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ÐÇÙݳï³íáõß
î
î³íáõßÇ Ù³ñ½áõÙ ³ñ¹»Ý ׳ݳãí³Í ¿ ¢ Ù»Í Ñ»ÕÇݳÏáõ-
ÝíÇñ³µ»ñ»É ¿ 10 ïáÑÙ³ÛÇÝ ÑáñÃ: Æ ¹»å, Ù³ñ½Ç µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ϳñáÕ
ÃÛáõÝ ¿ í³Û»ÉáõÙ §ÐÇÙݳî³íáõߦ ¼³ñ·³óÙ³Ý ÐÇÙݳ-
»Ý ·Ý»É ÑáñûñÁ ßáõϳ۳ϳÝÇó ó³Íñ ·Ýáí ¢ ³ñ¹»Ý 2013Ã. ÁÝóó-
¹ñ³ÙÁ, áñÁ ëï»ÕÍí»É ¿ üñ³ÝëdzÛÇ ú- ¹Á-ê»Ý ݳѳݷÇ
ùáõÙ í³×³éí»É ¿ 77 ÑáñÃ:
ݳѳ·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ¢ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ
¶³ñÝ³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ å³ïß³× Ï»ñåáí
üñ³ÝëdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³ï»Õ ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ:
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
§ÐÇÙݳî³íáõßÁ¦, û¢ Áݹ³Ù»ÝÁ »ñ»ù ï³ñ»Ï³Ý ¿, µ³Ûó ³ñ¹»Ý
»·Çåï³óáñ»ÝÇ 2 ïáÝݳ ¿ÉÇï³ÛÇÝ ë»ñÙݳóáõ, ÇëÏ ÑÝÓÇ ßñç³ÝáõÙ
½·³ÉÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù³ñ½Ç ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç: سëݳ-
§ÐÇÙݳî³íáõßÁ¦, ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇó ·ÝáõÙ ¿ ³Ý³ëݳϻñ:
íáñ³å»ëª ßáß³÷»ÉÇ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÝ
޳ѳéáõ ѳٳÛÝùÝ»ñÇÝ 2013Ã. ÝíÇñ³µ»ñí»É ¿ ݳ¢ 500 Ñ³ï ³ñ-
³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ý, áéá·Ù³Ý ó³ÝóÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý, ³Û·»·áñÍ -
ù³Û³Ý³ñÝçÇ ¢ ³ÛÉ ïÝÏÇÝ»ñ, 10 000 ѳï ˳ÕáÕÇ ßÇí»ñÇ ¢ 10 000
áõÃÛ³Ý, µáõë³µáõÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
³ñù³Û³Ý³ñÝçÇ ïÝÏÇÝ»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ ÁÝóóùÇ Ù»ç ¿: ¸Çï³í³Ý
سñ½Ç Èáõë³Óáñ ѳٳÛÝùáõÙ ëï»ÕÍí»É ¿ ³Ý³ëݳå³Ñ³Ï³Ý ïáÑ -
ѳٳÛÝùáõÙ 3 Ñ»Ïï³ñ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùáõÙ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ Ùñ·³ïáõ ³Û·Ç
Ýå³ï³Ïáí ÑáÕ³·áñÍÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿
Ù³ÛÇÝ ý»ñÙ³, áñáõ٠ϳ ¸³ÝdzÛÇó ¢ ²íëïñdzÛÇó ëï³óí³Í êÇÙ-
¢ ³ÛÝ Ïáéá·íÇ ¸Çï³í³ÝÇ çñ³ÝóùÇ ßÝáñÑÇí:
Ù»ÝÃ³É ¢ æ»ñë»Û ó»ÕÇ 160 Ëáßáñ »Õçñ³íáñ ³Ý³ëáõÝ:
2013Ã. Çñ³Ï³Ý³óí»É ²Û·»ÑáíÇï-ì³½³ß»Ý çñ³ÝóùÇ ÑÇÙÝáíÇÝ
ÎÇñ³Ýó ¢ Ü³íáõñ ѳٳÛÝùÝ»ñáõÙ ëï»ÕÍí»É »Ý ÷áùñ ³Ý³ëݳ-
í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ¢ »ñϳñ³óáõÙ 2,9 ÏÙ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí
å³Ñ³Ï³Ý ý»ñٳݻñ, áñáÝó ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ÝíÇñ³µ»ñ»É ¿ 13 - ³Ï³Ý
áéá·»ÉÇ Ï¹³éݳ 150 ѳ ÑáÕ³ï³ñ³Íù:
·ÉáõË ïáÑÙ³ÛÇÝ ³Ý³ëáõÝ: ²é³çÇϳÛáõÙ ÝÙ³Ý ý»ñٳݻñ »Ý
î³íáõßóÇÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ½·áõÙ »Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ³ç³ÏóáÕ
ëï»ÕÍí»Éáõ Ù³ñ½Ç ¢ë ãáñë ѳٳÛÝùÝ»ñáõÙ:
³Ûë ϳéáõÛóÇ µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñ ë³ÑٳݳٻñÓ Ù³ñ½áõÙ
î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ï³ñµ»ñ ѳٳÛÝùÝ»ñÇ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ
³åñ»Éáõ ¢ ³ß˳ï³É»áõ Ù»Í Ñ»é³ÝϳñÝ»ñ ¿ µ³óáõÙ:
52
Hayastan All Armenian Fund
H
Himnatavoush
Foundation
Himnatavush development fund is well-known in Ar-
Farmers have been provided with 2 tons of elite corn seed for
menia’s Tavush region. It is founded through the
spring-seeding. The Fund also helps the farmers by buying for-
joint efforts of the General Council of Hauts-de-Seine
age from them at harvest time.
(France) and Hayastan All-Armenian Fund.
500 persimmon and other trees have been provided to the beneficiary
Though it is only three years Himnatavush exists, it has essen-
communities in 2013. At present, 10 000 grape and 10 000 persim-
tially fostered the agriculture in the region, mainly the cattle-
mon sprouts are being distributed to the beneficiaries. In Ditavan vil-
breeding, gardening, crop-growing. It has also improved
lage an orchard with 3 hectares’ area is being created which will be
irrigation water system in the region.
irrigated through Ditavan canal.
A pedigree cattle farm has been founded in Lusadzor where
Thanks to the Aigehovit-Vazashen canal, which was com-
160 Simmental and Jersey strains of cows brought from Austria
pletely reconstructed and prolonged by 2.9 km in 2013, an-
and Denmark are bred.
other 150 hectares of land can be irrigated.
Small cattle farms with 13 pedigreed cows are created in Ki-
People in Tavush are satisfied with the organization’s efforts fostering
rants and Navur communities. Similar farms will be also cre-
the agricultural growth in the region. It opens new perspectives for
ated in four more communities of the region.
the people who live and work in this border region.
10 pedigreed calves have been provided to the families in different communities. Thanks to the Fund people in the region
can buy calves at below market prices. And already in 2013,
77 calves have been purchased.
53
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
êáódzɳϳÝ,
Ùß³ÏáõóÛÇÝ
»õ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ
54
Hayastan All Armenian Fund
Social, Cultural and
Other Projects
55
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Assistance to Families
of War Veterans
Üå³ëïÝ»ñ
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ
1995
Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛ-
Ï³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ Ýå³ëï ¿ ѳïϳóñ»É
²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ ½áÑí³Í & ³é³-
çÇÝ Ï³ñ·Ç ѳßٳݹ³Ù ¹³ñÓ³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ³Ýã³÷³Ñ³ë
½³í³ÏÝ»ñÇÝ:
S
ince 1995, the Hayastan All-Armenian Fund has provided assistance to young children of soldiers killed or
severely disabled during the Artsakh War.
Assistance
to Children's Home
ñáõÃÛ³Ý §Ø³ñÇ Æ½ÙÇñÉ۳ݦ ѳëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ ³åñáõÙ ¿
Y
ßáõñç 100 »ñ»Ë³, áñáÝù ϳÝáݳíáñ Ï»ñåáí ÏñÃáõÃÛáõÝ, µÅß-
computer room was established at the site, with a donation
Ï³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ & Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ: 2013-
from the Yoljian family of Greece. The computers feature soft-
ÇÝ ÑáõÝ³Ñ³Û ÚáÉçÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ §Ø³ñÇ Æ½ÙÇñÉ۳ݦ
ware for children with special needs. In addition, three of the
Ù³Ýϳï³ÝÁ ëï»ÕÍí»ó ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ¹³ë³ñ³Ý: гٳϳñ·Çã-
computers are equipped with the Arev System, which is de-
Ý»ñÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ µ³½³Ý Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ ѳñÙ³ñ»óí³Í ¿ ѳïáõÏ
signed specifically for children with severe visual impairment.
²ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ù³Ýϳï³ÝÁ
Ð
³Û³ëï³ÝÇ ³ß˳ï³ÝùÇ & ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³-
erevan’s Mary Izmirlian Children’s Home, run by the
Armenian Ministry of Labor and Social Affairs, houses
100 children who receive formal education as well as
medical and psychological care at the facility. In 2013, a
ϳñÇùÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ¹ñ³ÝóÇó »ñ»ùÇ
Ù»ç ï»Õ³¹ñí»É ¿ §²ñ&¦ ѳٳϳñ·Á, áñÁ ݳ˳ï»ëí³Í ¿ ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ËáñÁ ˳ݷ³ñáõÙÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
êÇñÇ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý
å³ï׳éáí ïáõÅ³Í Ñ³Û»ñÇ
ϳñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ ѳٳñ
2012 Ãí³Ï³ÝÇ
Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ ÁÝóóùáõÙ
ÝíÇñ³µ»ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
ѳïϳóí»É »Ý
Ñ»ï¨Û³É Ýå³ï³ÏÝ»ñáí.
ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëáíáñáÕ ëÇ-
úųݹ³ÏáõÃÛáõÝ ëÇñdzѳۻñÇ`
ñÇ³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñª
ºñ¨³ÝáõÙ ·áñÍáÕ §ÎÇÉÇÏdz¦ ¹åñáóÇݪ
64178 ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ
10 ѳ½³ñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ:
ÁݹѳÝáõñ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ØÜ, ²ñ¨ÙïÛ³Ý ßñç³Ý
²ç³ÏóáõÃÛáõÝ êÇñdzѳÛáõÃÛ³Ý ßï³å
û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ Ù³ñÙÝÇݪ
г۳ëï³Ý ï»Õ³÷áËí³Í ëÇñdzѳۻñÇ
100 ѳ½³ñ »õñá ¨
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñÇùÝ»ñÇ
100 ѳ½³ñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ
³å³ÑáíáõÙª 16853 ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ:
üñ³Ýëdz, Èǵ³Ý³Ý
ÁݹѳÝáõñ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
43 273 ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ
ú·ÝáõÃÛáõÝ êÇñdzÛÇ Ñ³Û í³ñųñ³ÝÝ»ñÇ
гϳٳñïáõÃÛáõÝÇó ïáõųÍ
Ðñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý,
ïÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁª 12614 ¹áɳñ
ëÇñdzѳۻñÇÝ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ
²ñ³ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý
¶»ñÙ³Ýdz
ïñ³Ù³¹ñí»É ¿
êÇñdz-г۳ëï³Ý û¹³Ý³íÇ »ñÏáõ ãí»ñê
247 000 ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ ¨ 100 000 »õñá:
56
Hayastan All Armenian Fund
²ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇÝ
Assistance for Newborns
²
¿ §úñáñáó¦ Íñ³·ÇñÁ, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Ñ»ïÁÝó-
S
óÇ & ëáóÇ³É³Ï³Ý Í³Ýñ Çñ³íÇ׳ÏÇ Ýϳïٳٵ ³éϳ Ùï³Ñá-
government does its utmost to ease the plight of the country’s socially
·áõÃÛáõÝÝ ¿: »& å»ïáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïÝ»ñÇ & ÙdzÝí³·
vulnerable populations through various aid programs and one-time
ѳïϳóáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ³ÝáõÙ ¿ Ñݳñ³íáñÝ ³Ý³å³Ñáí ˳íÇ
benefits, a large number of families, particularly those with several
Ñá·ë»ñÝ áõ Ï»Ýó³ÕÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ÕÙ»Éáõ ѳٳñ, ë³Ï³ÛÝ
children, are in desperate need of caring and compassionate help.
µ³½Ù³ÃÇí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, ѳïϳå»ëª µ³½Ù³½³í³ÏÝ»ñÁ, ϳñÇù
To date, Ororots has assisted more than 1,500 disadvantaged families
áõÝ»Ý ëñï³ó³í í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ & ϳñ»ÏÇó ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý: §úñá-
throughout the regions of Syunik, Tavush, and Shirak by providing
ñáóݦ ³Ýó³Í ï³ëÁ ï³ñáõÙ û·Ý»É ¿ êÛáõÝÇùÇ, î³íáõßÇ, ÞÇñ³ÏÇ
clothing and other essentials for newborn babies. Project coordinator
Ù³ñ½»ñÇ Ï³ñÇù³íáñ ³í»ÉÇ ù³Ý 1500 ÁÝï³ÝÇùǪ ѳ·áõëï &
Jemma Hasratyan notes sadly that Ororots continues to operate with
³ÝÑñ³Å»ßï ³ÛÉ å³ñ³·³Ý»ñ ѳïϳóÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ýáñ³ÍÇÝ ½³-
limited resources and is as yet unable to assist disadvantaged families
í³ÏÝ»ñÇÝ: §úñáñáó¦ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ æ»ÙÙ³ гëñ³ÃÛ³ÝÁ
in other regions of Armenia as well.
ñ¹»Ý ³í»ÉÇ ù³Ý ï³ëÁ ï³ñÇ §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ϳݳÝó ßáõñç »ñ»ëáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ
ince 2003, the Hayastan All-Armenian Fund has collaborated
with close to 30 women’s organizations to implement the
Ororots (Cradle) Project, in an ongoing effort to help mitigate
low birth rates and severe social hardship. Although the Armenian
ó³íáí ÝßáõÙ ¿, áñ §úñáñáóÇݦ ѳïϳóíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï »Ý & Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý ï³ÉÇë û·Ý»Éáõ ݳ& ÙÛáõë Ù³ñ½»ñÇ ³Ý³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ:
sirian-armenian Relief
Tuition of Syrian-Armenians studying at
Assistance to the Syrian-Armenian-attended
Yerevan universities - US $64,178.
Kilikia School in Yerevan -
With funds raised during the
2012 telethon, the Hayastan
All-Armenian Fund carried out
the following relief projects in
support of syrian-Armenians
impacted by the syrian civil war:
General donations
US $10,000.
US Western Region
Assistance to the Syrian-Armenian
Emergency and Rehabilitation Committee -
Healthcare assistance to Syrian-Armenian
100,000 euros and US $100,000.
refugees in Armenia -
France, Lebanon
US $16,853.
General donations
Assistance to Syrian-Armenian schools Two flights from Syria to Armenia -
US $12,614.
US $43,273.
Germany
Hirair Hovnanian,
Ara Abrahamyan
A total of US $247,000 and
€100,000 have been provided
for Syrian-Armenian relief.
57
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
г۳ëï³ÝÇ
³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý
§´³óÇ ·ñùÇó Ù»Ýù ѳí³ùáõÙ
¨ å³Ñå³ÝáõÙ »Ýù ݳ¨ Ù³ÙáõÉ, åɳϳïÝ»ñ, ³ýÇßÝ»ñ,
ݳٳÏÝ»ñ, ݳٳϳÝÇß»ñ, ÙÇ
Ð
³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·ñ³å³ÑáóÝ ¿, áñÁ ï³ñÇÝ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï Ñ³í³ù»É, ³Ûëûñ ¿É ѳí³ùáõÙ ¿ ï»ÕÇ & ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ: ¶ñ³¹³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáõÙ ¿ ïå³·Çñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ùáï í»ó ÙÇÉÇáÝ ÝÙáõß: ²ÛëåÇëÇ
ѳñëïáõÃÛ³Ùµ ϳñ»ÉÇ ¿ Ñå³ñï³Ý³É, µ³Ûó ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ ë»ñáõݹݻñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³ å³Ñå³-
Ëáëùáíª ³Ù»Ý ï»ë³Ï ïå³ -
ÝáõÙÁ ã³÷³½³Ýó ϳñ&áñ ¿: ijٳݳϳÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ ïå³·Çñ ÇÝýáñÙ³óÇ-
·Çñ ÝÛáõÃ: ²ÛëåÇëÇ Ñ³ñëïáõ -
³ÛÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý É³í³·áõÛÝ Ó&Á Ãí³ÛݳóáõÙÝ ¿: 2013 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ
ÃÛáõÝ áã ÙÇ ï»Õ ãϳ: Ø»ñ
³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ Ó»éù µ»ñ»ó ³ñ¹Ç³Ï³Ý µ³ñÓñáñ³Ï Ãí³ÛݳóÝáÕ ë³ñù»ñ,
·ñ³¹³ñ³ÝÁ ѳ۳·Çï³Ï³Ý
ëï»ÕÍí»ó ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÁÝûñó³ëñ³Ñ, áñÇó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ ¿ û·ïí»É 15 ÁÝûñóáÕ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ
³éáõÙáí ³ß˳ñÑÇ ³Ù»Ý³-
Ñݳñ³íáñ ¹³ñÓ³í ³ñ·»ÝïÝ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ Ðáíë»÷ ³ÑóÛÇ ³é³ï³Ó»éÝ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ:
Ù»Í Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿¦:
îÇ·ñ³Ý ¼³ñ·³ñÛ³Ý
г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ
¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý
58
Hayastan All Armenian Fund
T
National library
of Armenia
he National Library of Armenia is the country’s main repository of printed matter, encompass-
“In addition to books, we
ing a vast array of material published in the homeland and the diaspora and collected ever
collect and preserve
since the library’s founding in 1832. Currently the library holds close to 6 million publications.
newspapers and journals,
While this treasure trove is an extraordinary source of inspiration and pride, it must not be taken for
maps, signs, posters,
granted and a concerted effort must be made to preserve it for future generations. In our technological
letters, and stamps - that is
age, the best way to preserve printed matter is digitization. In 2013, with the support of the Hayastan
to say, every type of printed
All-Armenian Fund, the National Library was provided with state-of-the-art, high-resolution scanners
material. Such a collection
for digitizing its collection. Moreover, a digital room was established at the library, capable of ac-
is not found anywhere else.
commodating 15 researchers at a time. Both projects were made possible by a generous contribution
Indeed, our library is one of
from benefactor Hovsep Tahta of Argentina.
the world’s largest centers
of Armenian studies.”
Tigran Zargaryan
director of National Library
of Armenia
59
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ܳ˳·³ÑÇ president«s
Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ prize
Ð
³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÁ 2000
Ãí³Ï³ÝÇÝ ÑÇÙÝ»É ¿ §äáÕáë۳ݦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁª Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ íëï³Ñ»Éáí
T
he France-based Boghossian Foundation established the annual RA President’s Prize in 2000, entrusting its administration
to the Hayastan All-Armenian Fund. Since then, the President’s
§Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇÝ: ²Ýó³Í ï³ëÝ»ñ»ù
Prize has been awarded to numerous individuals for outstanding
ï³ñáõ٠ܳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÇ »Ý ³ñųݳó»É ·ÇïáõÃÛ³Ý & Ùß³-
achievements in various fields of science and culture. Recipients in-
ÏáõÛÃÇ µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍÇãÝ»ñª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ µÝ³·³í³éáõÙ óáõ-
clude scientists, authors, and artists, as well as human-rights activists
ó³µ»ñ³Í ³Ïݳéáõ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Øñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñÇ Ù»ç
and research centers that have been honored with the prestigious Pres-
Ï³Ý ·ÇïݳϳÝÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ, Çñ³í³å³ßïå³ÝÝ»ñ, ѻﳽáï³-
ident’s Prize for their valuable contributions to ongoing efforts of se-
Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, áñáÝù µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³Ûë å³ñ·&ÇÝ ³ñųݳó»É
curing universal recognition of the Armenian Genocide. The 2013
»Ý гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍáõÙ áõÝ»ó³Í Ù»Í
winner in the latter category was German scholar and human-rights
³í³Ý¹Ç ѳٳñ: ²Ýó³Í ï³ñí³ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÁ ·»ñٳݳóÇ Ñ»-
champion Tessa Hoffman, who was honored for her groundbreaking
ï³½áïáÕ, Çñ³í³å³ßïå³Ý »ëë³ ÐáýÙ³ÝÝ ¿: îÇÏÇÝ ÐáýÙ³ÝÝ
research as well as political activism in raising public awareness of the
³Ûë å³ñ·&ÇÝ ³ñųݳó»É ¿ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳѳñ-
Genocide. The other prize recipient in the same category was the Zo-
óÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý & ³Û¹ áÉáñïáõ٠ͳí³É³Í ³ÏïÇí ѳë³ñ³ -
ryan Institute, which was recognized for its decades of scholarship in
Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ýí³Ý³Ï³ñ·Ç ÙÛáõë Ùñó³Ý³ÏÁ
Genocide studies, several landmark publications, and ongoing work
ßÝáñÑí»É ¿ ¼áñÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇݪ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ï-
in preparing generations of Genocide historians and researchers.
ÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý, Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ» áõÃÛ³Ý & »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍáõÙ
áõÝ»ó³Í Ý߳ݳϳÉÇ ³í³Ý¹Ç ѳٳñ:
60
Hayastan All Armenian Fund
¸ñ³Ù³Ñ³í³ù Fundraising
2013
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³í §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛϳϳÝ
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ 16-ñ¹ Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÁ,
T
he Hayastan All-Armenian Fund’s 16th annual Telethon took
place in November 2013 in Los Angeles, with the primary
goal of raising support for the construction of the Vardenis-
áñÇ Ýå³ï³ÏÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳ-
Martakert Highway, a project of critical importance to Artsakh.
ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ §ì³ñ¹»ÝÇë-سñï³Ï»ñï¦ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ
By the conclusion of the Telethon, funds raised during the event as
ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿:
well as those secured throughout 2013 by affiliates worldwide to-
лéáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ ³í³ñïÇÝ ³ñ¹»Ý ѳí³ùí»É ¿ñ 22 ÙÇÉÇáÝ 700
taled US $22.7 million.
ѳ½³ñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ, áñÁ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ï»Õ³-
More than half that amount, US $12,350,000, was contributed by
Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿:
Russian-Armenian industrialists during the Hayastan All-Armenian
гí³ùí³Í ·áõÙ³ñÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇݪ 12 350 000 ²ØÜ ¹áɳñÝ, ³Ý-
Fund’s Moscow Gala, held in September 2013.
ó³Í ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ØáëÏí³Ûáõ٠ϳ۳ó³Í ׳ßÏ»ñáõÛÃÇ Ù³ëݳÏÇó
Funds raised by the Armenian communities of the US West and East
éáõë³ëï³ÝóÇ Ñ³Û ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ:
2 000 000 & 1 000 000 ²ØÜ ¹áɳñ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ѳݷ³Ý³Ï»óÇÝ ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ²ñ&ÙïÛ³Ý & ²ñ&»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÁ:
§ì³ñ¹»ÝÇë-سñï³Ï»ñï¦ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý
Íñ³·ñÇÝ ³é³ï³Ó»éÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý ݳ& г۳ëï³ÝÝ
áõ ²ñó³ËÁª ÝíÇñ³µ»ñ»Éáí 1 648 372 & 1 000 000 ²ØÜ ¹áɳñ:
coasts totaled US $2 million and $1 million, respectively.
Armenia and Artsakh themselves contributed generously toward the
construction of the Vardenis-Martakert Highway, raising US
$1,648,372 and $1 million, respectively.
Close to US $2 million was raised by the Armenian communities of
France, Germany, Switzerland, the Netherlands, Belgium, and
Greece through the Fund’s annual Pan-European Phoneathon, which
Øáï 2 000 000 ѳí³ùí»ó ѳٳ»íñáå³Ï³Ý Ñ»é³Ëáë³Ù³ñ³ÃáÝÇ
took place in November 2013 under the slogan “Together Let Us
ÁÝóóùáõÙ, áñÇÝ §ØdzëÝáõÃÛáõÝ & ³ç³ÏóáõÃÛáõݦ ϳñ·³Ëáëáí
Build the Future of Armenia.” Stationed in Paris, Lyon, Marseille, and
Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ üñ³ÝëdzÛÇ, ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ, Þí»Ûó³ñdzÛÇ, Üǹ»é-
Toulouse at call centers provided by major event sponsor Orange
ɳݹݻñÇ, ´»É·Ç³ÛÇ & Ðáõݳëï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ: úñ³ÝÅ î»-
Telecom of France, 750 volunteers called more than 50,000 house-
É»ÏáÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇó, áñáÝù ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ üñ³ÝëdzÛÇ
holds, businesses, and organizations across Europe to request sup-
ãáñëª ö³ñǽ, ÂáõÉáõ½, سñë»É, ÈÇáÝ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, 750 ϳٳíáñÝ»ñ
port for crucial development projects in Armenia and Artsakh.
½³Ý·³Ñ³ñ»óÇÝ Ù³ëݳÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 50.000 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ & ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ïá㠳ݻÉáí ³ç³Ïó»É ѳÛñ»ÝÇùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ó»éݳñÏÝ»ñÇÝ:
61
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
ì³ñ¹»ÝÇëسñï³Ï»ñï
³íïá׳ݳå³ñÑ
§Ø»ñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í Ý»ñáõÅÁ ²ñó³ËÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ã¨áõÙ ¿ª سñï³Ï»ñïÇ
¨ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ,
ä
³ï»ñ³½ÙÇ ³í³ñïÇó áõ Ññ³¹³¹³ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá ²ñó³ËÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ¹³ñÓ³í È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ & г۳ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ&ª ë÷ÛáõéùÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ³Ù»Ý³³é³çݳѻñà ËݹÇñÁ: è³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹»é
ã³í³ñïí³Íª §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÝ ²ñó³ËáõÙ ³ñ¹»Ý ëÏë»É ¿ñ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Çñ
ÙÇÝã¹»é ³ÛÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ
Íñ³·ñ»ñÁª í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí ¿Ý»ñ·³ëÝáõóÙ³Ý áõ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, µ³Ûó ³ÏÝѳÛï ¿ñ,
ѳٳñ ³Ûëûñí³ »Ýóϳ-
áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ñáõë³ÉÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÝ ¿ñ:
éáõóí³ÍùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ã»Ý:
´³óÇ ³Û¹ª »ë ѳÙá½í³Í »Ù,
áñ ³Ûë ׳ݳå³ñÑÁ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
1995-ÇÝ ëÏëí»ó г۳ëï³ÝÝ ²ñó³ËÇÝ ÙdzóÝáÕ §¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñï¦ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ: 64 ÏÇÉáÙ»ïñ³Ýáó Ù³ÛñáõÕÇÝ, áñ Çñ³í³Ùµ ÏáãíáõÙ ¿ñ §ÎÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñѦ, ¹³ñÓ³í È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ëÝáõóáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñ³ÏÁ:
ѳٳñ ß³ï Ù»Í Ý߳ݳÏáõ-
§¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñïǦ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ûñÇ, ÇëÏ ³ÏÝϳÉíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ýí³½ ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ųٳݳ-
ÃÛáõÝ ¿ áõݻݳÉáõ, ÇëÏ ¹³
ÏÇÝ ãÓ»éݳñÏí»ñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÝ Çñ³ñ ϳåáÕ §ÐÛáõëÇë-гñ³í¦ ³í-
µ»ñ»Éáõ ¿ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
ïáÙ³ÛñáõÕáõ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ:
Ó»éݳñϳïÇñáõÃÛ³Ý
§²ñó³ËÇ áÕݳ߳ñÁ¦ ѳٳñíáÕ Ù³ÛñáõÕÇݪ Ó·í»Éáí ßáõñç 170 ÏÇÉáÙ»ïñª ³ÝóÝáõÙ ¿ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý: ØÇ Ëáëùáíª
ÑÇÝ· ßñç³ÝÝ»ñáíª Ñáõë³ÉÇ & ѳñÙ³ñ³í»ï Ï³å ³å³Ñáí»Éáí ³í»ÉÇ ù³Ý 100 µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ:
¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ
³ÏÝϳɻÉÇ »Ý µáÉáñ
áÉáñïÝ»ñáõÙ¦:
²ñ³ гñáõÃÛáõÝÛ³Ý
ÈÔÐ í³ñã³å»ï
§ÐÛáõëÇë-гñ³í¦ ³íïáÙ³ÛñáõÕáõ ϳéáõóٳٵ ÉáõÍí»ó È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý,
ÇëÏ §¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñïáí¦ª г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï ϳåÇ ËݹÇñÁ: ´³Ûó ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõ ÃÛáõÝÁ ϳËí³Í ¿ ݳ& ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÇó & ³Û¹ ÇÙ³ëïáí ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ ²ñó³ËÇ ÑÛáõëÇëáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñÝ ³Ûëûñ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý & µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ϳñÇù áõÝÇ:
§ì³ñ¹»ÝÇë-سñï³Ï»ñï¦ ×³Ý³å³ñÑÁ §ÐÛáõëÇë-гñ³íǦ ³éϳÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ϳñáÕ ¿ ¹³é Ý³É §¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ï¦ Ù³ÛñáõÕáõ ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÁ, ù³ÝÇ áñ áõÝÇ Ã»° Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý, û° ïÝï»ë³Ï³Ý
& û° ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ:
ÆÝãå»ë §ÎÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñѦ ¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ & §²ñó³ËÇ áÕݳ߳ñ¦ §ÐÛáõëÇë-гñ³íǦ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ѳٳ½·³ÛÇÝ ç³Ýù áõ ÝíÇñáõÙ, áñå»ë½Ç È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ &ë Ù»Ï Ã»Éáí ϳåíÇ Ø³Ûñ гÛñ»ÝÇùÇÝ:
62
Hayastan All Armenian Fund
Vardenis-martakert
Highway
F
ollowing the end of the Artsakh War with a ceasefire, the development of Artsakh’s economy became
“Our greatest economic po-
a top priority for the governments of the mountainous republic and Armenia as well as the worldwide
tential lies in the north of
Armenian diaspora. Even before the fighting had stopped, the Hayastan-All Armenian Fund had
Artsakh, in the Martakert
begun implementing a host of humanitarian projects in Artsakh, including the restoration of energy and
and Shahumyan regions, yet
water infrastructures. But while these initiatives were urgently needed, it was clear that jump-starting the
we lack the transportation
economic development of Artsakh would depend in large part on the creation of a land-based communi-
infrastructure to fulfill it. I’m
cation conduit, namely a highway which would serve the republic as its gateway to the world.
convinced that the Vardenis-
In 1995, the Fund began to build the Goris-Stepanakert Highway, which would link Artsakh to Armenia.
Once completed, the 64-kilometer roadway, rightfully known as Artsakh’s lifeline, became the main artery
fueling the republic’s nascent economy.
Martakert Highway will be an
extraordinary boon to
tourism, which in turn will
lead to the development of
Still, the roadway would not have resulted in the desired level of economic development had it not even-
small- and medium-sized
tually been complemented by the construction of the North-South Highway, an interstate route which was
enterprises. In short, Art-
to open up the interior of the republic. Spanning some 170 kilometers and known as “The Backbone of
sakh is poised to reap incal-
Artsakh,” the North-South Highway passes through five provinces, funcitoning as a safe, reliable connection
culable benefits from the
between more than 100 communities.
construction of the highway.”
Today the Hayastan All-Armenian Fund is seeking to further help boost Artsakh’s economic vitality, as well
as expand its land linkage with Armenia, by transforming the old, battered road which runs across the
Ara Harutyunyan
northern section of Artsakh into a modern highway. The planned Vardenis-Martakert Highway will function
prime minister of NKR
as not only a major artery connecting communities across northern Artsakh, but an alternate route complementing the Goris-Stepanakert Highway, resulting in far-reaching benefits in terms of commerce, tourism,
and the inflow of humanitarian assistance.
As with the launch of the Goris-Stepanakert and North-South highway projects, the construction of the Vardenis-Martakert Highway is a large-scale, singularly momentous initiative, one whose implementation requires pan-national and timely support.
63
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
üÇݳÝë³Ï³Ý
ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ
64
Hayastan All Armenian Fund
Financial report
î ² ð º Î ² Ü
Ð ² Þ ì º î ì à ô Â Ú à ô Ü
A N N uA l
65
R E p o Rt
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
î»Õ³Ï³Ý ѳÝÓݳËÙµ»ñÇó ¨ ³ÝѳïÝ»ñÇó
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ
÷á˳Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
01.01.13-31.12.13
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ
áõÕÇÕ ÷á˳ÝóáõÙ
local affiliates
direct transferred
in AMD
Àݹ³Ù»ÝÁ
ºñÏÇñ
Country
г۳ëï³Ý
Armenia
734,449,747
734,449,747
ÈÔÐ
Artsakh
133,420,782
133,420,782
²ØÜ ²ñ»õÙïÛ³Ý ßñç³Ý
USA Western Region
130,766,861
130,766,861
²ØÜ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý ßñç³Ý
US East Coast
172,689,711
172,689,711
²ñ·»ÝïÇݳ
Argentina
304,633,116
304,633,116
²íëïñdz
Austria
11,785,126
11,785,126
²íëïñ³Édz
Australia
12,273,140
12,273,140
´ñ³½ÇÉdz
Brazil
45,280,281
´áõÉÕ³ñdz
48,607,200
93,887,481
Bulgary
81,070
81,070
²ñ³µ³Ï³Ý ¾ÙÇñ³ïÝ»ñ
UAE
198,509
198,509
γݳ¹³ (îáñáÝïá)
Canada Toronto
75,014,347
75,014,347
γݳ¹³ ( ØáÝñ»³É)
Canada Montreal
8,281,457
8,281,457
ÎÇåñáë
Cyprus
6,086,200
6,086,200
üñ³Ýëdz
France
988,389,447
988,389,447
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz
Great Britain
53,169,400
2,029,550
55,198,950
¶»ñÙ³Ýdz
Grmany
53,174,200
27,400
53,201,600
Þí»Ûó³ñdz
Switzerland
44,794,175
44,794,175
Þí»¹Ç³
Sweeden
2,081,041
2,081,041
Âáõñùdz
Turkey
2,446,575
2,446,575
Ðáõݳëï³Ý
Greece
19,982,850
19,982,850
Æñ³Ý
Iran
Èǵ³Ý³Ý
Lebanon
èáõë³ëï³Ý
Russian Fedration
èáõÙÇÝdz
Romania
êÇñdz
Siria
406,545
406,545
Æï³Édz
Italy
41,435,592
41,435,592
Æëå³Ýdz
Spain
5,500
5,500
àõÏñ³Çݳ
Ukraina
101,100
101,100
ØdzóÛ³É
66
3,067,110
20,217,736
3,067,110
20,217,736
1,754,913,041
5,802,305
1,754,913,041
5,802,305
Hayastan All Armenian Fund
Funds transferred to
Hayastan All-Armenian FundÕs
accounts through Affiliates and directly
Àݹ³Ù»ÝÁ
Total
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ
áõÕÇÕ ÷á˳ÝóáõÙ
local affiliates
direct transferred
1,912,073,794
2,763,537,321
67
4,675,611,115
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
²ÝÏ³Ë ³áõ¹ÇïáñÇ
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
68
himnadram.org
Hayastan All Armenian Fund
69
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Independent auditor's report
70
himnadram.org
Hayastan All Armenian Fund
71
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
üÇݳÝë³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ
ѳٳËÙµí³Í ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ
72
himnadram.org
Hayastan All Armenian Fund
Consolidated statement of financial position
73
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ÎñÃáõÃÛáõÝ
г۳ëï³Ý
ï³ñ³Íù
µ³ñ»ñ³ñ
˳ճÑñ³å³ñ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ
²ñÙ³íÇñ
²Éá ù³Õ³ùÇ ²¼²¸ ²ëáódzódz, üñ³Ýëdz
²ñÃÇÏÇ ÃÇí 1 ѳïáõÏ ¹åñáóÇÝ å³ïáõѳÝÝ»ñ
ÞÇñ³Ï
üñ³Ýëdz
¶ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
ì³Ûáó Òáñ
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz
Ø»ÉÇù ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
²ñ³·³ÍáïÝ
«ÆëÃ-í»ëû ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
¸Çï³í³Ý ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ ·áõÛù
î³íáõß
ܳïdz ¨ ²ñÙ»Ý ¾ùë¿ñ×Ç»³ÝÝ»ñ, ²ñ·»ÝïÇݳ
ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 30 Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³Ñ³íáñáõÙ
ÈáéÇ
"²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¨ ö»ñáõ½ ºûÉ×»³ÝÝ»ñ, Ðáõݳëï³Ý"
²ßáóù ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³éáõóáõÙ
ÞÇñ³Ï
üñ³Ýëdz
â³ÛÏáíëÏáõ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÇÝ ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
ºñ¨³Ý
²íëïñ³Édz
â³ñ»Ýó³í³ÝÇ ÃÇí 2 ¹åñáóÇÝ Ï³ÑáõÛù
Îáï³Ûù
üñ³Ýëdz
»ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
ºñ¨³Ý
Þí»¹Ç³
¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 6 »ñ³Åßïñ³Ï³Ý ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ
ÞÇñ³Ï
г۳ëï³Ý
ÎÇÉÇÏdz ¹åñáóÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ
ºñ¨³Ý
²ØÜ ²ñ¨Ùï. ßñç³Ý
»ÕáõïÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ
î³íáõß
سñïÇÝ ¨ üÇÉÇå ¸»ñ ²ñëɳÝÛ³ÝÝ»ñ, üñ³Ýëdz
Æ稳ÝÇ ÃÇí 5 ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ
î³íáõß
سñïÇÝ ¨ üÇÉÇå ¸»ñ ²ñëɳÝÛ³ÝÝ»ñ, üñ³Ýëdz
ì³½³ß»Ý ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇÝ ·áõÛù
î³íáõß
üñ³Ýëdz
ºñ¨³ÝÇ Ð. ÞÇñ³½Ç ¹åñáóÇÝ ·áõÛù
ºñ¨³Ý
²íëïñdz
ëåáñï³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
²ñÙ³íÇñ
²Éá ù³Õ³ùÇ ²¼²¸ ²ëáódzódz, üñ³Ýëdz
ê³ëáõÝÇÏ ·ÛáõÕÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³éáõóáõÙ
²ñ³·³ÍáïÝ
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz, ê³ëáõÝÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ºñ¨³ÝÇ î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ ¹åñáóÇ å³ñÇ ë»ÝÛ³ÏÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
ºñ¨³Ý
²íëïñ³Édz
´³íñ³ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇÝ ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
ÞÇñ³Ï
Üß³Ý ¸»í»çÛ³Ý, ²ñ·»ÝïÇݳ
¶ñù»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
ºñ¨³Ý
г۳ëï³Ý
Ìñ³·Çñ
²ñÙ³íÇñÇ ÃÇí 10 Ùëáõñ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³Ñ³íáñáõÙ,
²í»ï î»ñï»ñÛ³ÝÇ ³ñí»ëÇ ¹åñáóÇÝ
²ñÙ³íÇñÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Ù³ñ½³¹åñáóÇÝ
74
Hayastan All Armenian Fund
Education
1, 277, 768, 068
Armenia
477,249,842
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
in AMD
Teritory
Donor
Armavir town kindergarten N10
Armavir
AZAD association of Alo city, France
Installment of windows in Artik town special school N 1
Shirak
Anonymous, France
Provision of school supplies to schoolchildren
Vayots Dzor
Great Britain
Renovation of Melik village school
Aragatsotn
East-West development foundation
Provision of furniture and assistance to Ditavan village school
Tavush
Armen and Nadia Ekserciyan, Argentina
Provision of furniture to Vanadzor town kindergarten N30
Lori
Antranik and Perouz Yoldjian, Greece
Construction of Ashotsk village school
Shirak
France
Provision of furniture to Chaikovsky music school
Yerevan
Australia
Provision of furniture to Charentsavan town school N2
Kotayk
France
and audiovisual equipment to Avet Terteryan Art School
Yerevan
Sweden
Provision of furniture to Gyumri town music school N 6
Shirak
Armenia
Assistance to Kilikia School
Yerevan
U.S. Western region
Provision of furniture to Teghut village school
Tavush
"Martin and Philippe Der Arslanian , France"
Provision of furniture to Ijevan town school N5
Tavush
"Martin and Philippe Der Arslanian , France"
Provision of furniture to Vazashen village school
Tavush
France
Provision of computers to Shiraz School
Yerevan
Austria
Children's house
Yerevan
Armenia
Provision of sports equipment to Armavir Municipality Sports School
Armavir
AZAD association of Alo city, France
Construction of Sasunik village kindergarten
Aragatsotn
Great Britain, Sasunik village administration
Renovation of dance hall in Yerevan Ter-Ghevondyan School
Yerevan
Australia
Provision of furniture to Bavra village school
Shirak
Nshan Devejian, Argentina
Provision of books to schools
Yerevan
Armenia
Project
Provision of musical instruments
Reconstruction of heating and gas systems in Yerevan
75
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ÎñÃáõÃÛáõÝ
²ñó³Ë
Ìñ³·Çñ
ï³ñ³Íù
µ³ñ»ñ³ñ
سñïáõÝáõ ÃÇí 2 Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³Ñ³íáñáõÙ
سñïáõÝÇ
üñ³Ýëdz
ÈÔÐ ¹åñáóÝ»ñÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ
г۳ëï³Ý
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³Ý/ѳëïáóÝ»ñ
êï»÷³Ý³Ï»ñï üñ³Ýëdz
´»ñ¹³ß»ÝÇ ¹åñáóÇÝ ·áõÛùÇ ëï³Ù³¹ñáõÙ
سñïáõÝÇ
üñ³Ýëdz
ÞáõßÇ ù³Õ³ùÇ ¸³ÝÇ»É Ô³½³ñÛ³ÝÇ ¹åñáóÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ
ÞáõßÇ
îáñáÝïá, γݳ¹³
ÞáõßÇ ù³Õ³ùÇ ·Çß»ñûÃÇÏ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³éáõóáõÙ
ÞáõßÇ
Ðñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý (²ØÜ) ¨ ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ÃÇí 6 ¹åñáóÇ Ý³Ë³·ÇÍ
êï»÷³Ý³Ï»ñï г۳ëï³Ý
êáë ·ÛáõÕÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³éáõóáõÙ
سñïáõÝÇ
üñ³Ýëdz ¨ ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
º½ÝÇÏ Øá½Û³ÝÇ ³Ýí³Ý ³ñÑ»ëï³·áñͳϳÝ
áõëáõÙݳñ³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ
ÞáõßÇ
üñ³Ýëdz ¨ ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý
ùáÉ»çÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
êï»÷³Ý³Ï»ñï ²ñÙ»Ý Þ³Ñ³½Ç½Û³Ý (èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ)
â³÷³ñ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³éáõóáõÙ
سñï³Ï»ñï
ì³ñáõÅ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý (г۳ëï³Ý)
ø³ñÇÝ î³Ï ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
ÞáõßÇ
²ñ·»ÝïÇݳ
гÕáñ¹Ç ¨ Øáõßϳå³ï ·ÛáõÕ»ñÇ ¹åñáóÇÝ
ëåáñï. ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
سñïáõÝÇ
üñ³Ýëdz
76
Hayastan All Armenian Fund
Education
Artsakh
Project
800,518,226
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
in AMD
Teritory
Donor
Provision of furniture to Martuni town kindergarten N 2
Martuni
France
Provision of furniture to Nagorno-Karabakh schools
Armenia
Provision of machines to Stepanakert town vocational school
Stepanakert
France
Provision of furniture to Berdashen village school
Martuni
France
Assistance to Shushi town Daniel Ghazaryan School
Shushi
Canada (Toronto)
Construction of Shushi boarding kindergarten
and Nagorno-Karabakh government
Shushi
Hirair Hovnanian (USA)
Design of Stepanakert town school N6
Stepanakert
Armenia
Construction of Sos village kindergarten
Martuni
France and Nagorno-Karabakh government
Construction of Vocational School after Eznik Mozian
Shushi
France and Nagorno-Karabakh government
Reconstruction and renovation of Sayat-Nova music college
Stepanakert
Armen Shakhazizyan (Russia)
Construction of Chapar village school
Martakert
Varuzhan Grigoryan (Armenia)
Reconstruction of Karin Tak village school gymnasium
Shushi
Argentina
Provision of sports equipment to Haghordi
and Mushkapat village schools
Martuni
France
77
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ
г۳ëï³Ý
Ìñ³·Çñ
ï³ñ³Íù
µ³ñ»ñ³ñ
êáõñµ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ´Î-Ç í³ñã³Ï³Ý Ù³ëݳ߻ÝùÇ ï³ÝÇùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
ºñ¨³Ý
²ØÜ ²ñ¨Ùï. Þñç³Ý
¶ÛáõÙñáõ ÇÝý»ÏóÇáÝ Ñ³Ï³ïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇÝ ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ
ÞÇñ³Ï
²ØÜ ²ñ¨»É. Þñç³Ý
ÐáëåÇï³É³ÛÇÝ Ð³Ù³×³ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ý ÐÎ-ÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
ºñ¨³Ý
²ØÜ ²ñ¨»É. Þñç³Ý
гÛÏ³Ï³Ý ³ÏݳµáõÅáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍ
ºñ¨³Ý
²ØÜ, ²ñ¨»É ßñç³Ý
سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ï³éáõóáõÙ
سñïáõÝÇ
²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ßñç³Ý ¨ ÈÔРγé.
ÞáõßÇÇ ³ï³ÙݳµáõÅ³Ï³Ý Ï³µÇÝ»ï
ÞáõßÇ
üñ³Ýëdz
²ñ¨ÇÏ Ù³ÝÏ³Ï³Ý µáõÅÙdzíáñÙ³ÝÁ µÅßÏ³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
êï»÷³Ý³Ï»ñï üñ³Ýëdz
²ß³ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdzÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
سñïáõÝÇ
²ñó³Ë
78
²ØÜ ²ñ¨Ùï. ßñç³Ý
Hayastan All Armenian Fund
Healthcare
72,826,185
Armenia
16,801,089
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
Project
Teritory
Donor
Renovation of the roof of the St. Asvatsamayr medical center's administrative block
Yerevan
U.S. Western region
Assistance to Gyumri town Infectious Diseases Hospital Tuberculosis Department
Shirak
U.S. Eastern region
Provision of computers to the Hospital Epidemiological NGO
Yerevan
U.S. Eastern region
Design of Armenian ophthalmology
Yerevan
U.S.Eastern region
Construction of Martuni town hospital
and Nagorno-Karabakh government
Martuni
U.S. Eastern region
Dental room in Shushi
Shushi
France
Provision of medical equipment to Arevik pediatric medical clinic
Stepanakert
France
Ashan medical clinic
Martuni
U.S. Western region
Artsakh
in AMD
56,025,096
79
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ
г۳ëï³Ý
Ìñ³·Çñ
ï³ñ³Íù
µ³ñ»ñ³ñ
ÎÇñ³Ýó ѳٳÛÝùÇ êñ³Ýáó çñ³ÝóùÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
î³íáõß
²ñ·»ÝïÇݳ, øÇñùáñ ÞÇÙßÇñûÕÉáõ
²Û·»ÑáíÇï-ì³½³ß»Ý ѳٳÛÝùÝ»ñÇ áéá·Ù³Ý ѳٳϳñ·»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
(²ñ·»ÝïÇݳ)
î³íáõß
üñ³Ýëdz, øÇñùáñ ÞÇÙßÇñûÕÉáõ
ê³ñ·ë³ß»Ý ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
سñïáõÝÇ
Èǵ³Ý³Ý, ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
´»ñÓáñ ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ 2-ñ¹ ÷áõÉ
ø³ß³Ã³Õ
²ØÜ ²ñ¨Ùï. ßñç³Ý, ÈÔРγé³í³ñ.
سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
سñïáõÝÇ
èáõë³ëï³Ý, ÈÔРγé³í³ñ.
г¹ñáõà ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
г¹ñáõÃ
²ØÜ ²ñ¨Ùï. ßñç³Ý, æ»ñÇ Âñ÷³ÝçÛ³Ý,
γñÙÇñ Þáõϳ ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
γé³í³ñáõÃÛáõÝ
سñïáõÝÇ
²ØÜ ²ñ¨»É. ßñç³Ý ¨ ÈÔÐ
îáÕ ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
г¹ñáõÃ
üñ³Ýëdz, ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
ø³ñÇÝ î³Ï ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
ÎÇåñáë, ´ñ³½ÇÉdz, ÐúØ,
ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
ÞáõßÇ
àõñáõ·í³Û, Ðáõݳëï³Ý, ²ñ·»ÝïÇݳ,
²ÏݳյÛáõñ ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛáõÝ
г¹ñáõÃ
üñ³Ýëdz, ´ñ³½ÇÉdz,
ø³ñí³×³é ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõ
ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
Þ³ÑáõÙÛ³Ý
üñ³Ýëdz, ²ñ·»ÝïÇݳ,
гñ³í ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
¨ ¾¹áõ³ñ¹á ê»ý»ñÛ³Ý), üñ³Ýëdz,
²ëÏ»ñ³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ (ÊáñË» ì³ñ¹å³ñáÝÛ³Ý
´ñ³½ÇÉdz, ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛáõÝ
سñïáõÝÇ ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ²ñó³ËÇó ¨
سñïáõÝÇ
èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù,
г۳ëï³ÝÇó
²ñó³Ë
80
Hayastan All Armenian Fund
Water supply
887,684,283
Armenia
Project
81,540,991
Teritory
Donor
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
in AMD
Reconstruction of Sranots canal in Kirants village
Tavush
Argentina (Kirkor Simsiroglu)
Reconstruction of Aygehovit,Vazashen communities irrigation networks
Tavush
France, Kirkor Simsiroglu (Argentina)
Reconstruction of Sargsashen village drinking water network
Martuni
Lebanon, Nagorno-Karabakh government
Reconstruction of Berdzor town drinking water network / 2nd stage/
Nagorno-Karabakh government
Kashatagh U.S. Western region,
Reconstruction of Martuni town drinking water network
Martuni
Russia, Nagorno-Karabakh government
Reconstruction of Hadrut town drinking water network
Nagorno-Karabakh government
Hadrut
U.S. Western region, Gerald Turpanjian,
Reconstruction of Karmir Shuka village drinking water network
Nagorno-Karabakh government
Martuni
U.S. Eastern region and
Reconstruction of Togh village drinking water network
Hadrut
France, Nagorno-Karabakh government
Reconstruction of Karin Tak village drinking water network
Brazil, Armenian Relief Society,
Nagorno-Karabakh government
Shushi
Uruguay, Greece, Argentina, Cyprus,
Reconstruction of Aknaghbyur village drinking water network
Hadrut
France, Nagorno-Karabakh government
Reconstruction of Karvachar town drinking water network
Nagorno-Karabakh government
Shahumyan France, Argentina and
Reconstruction of Harav village drinking water network
Eduardo Seferian), France, Brazil,
Askeran
Argentina (Jorge Vartparonian and
Nagorno-Karabakh government
Reconstruction of Martuni town drinking water network
donations from Armenia and Artsakh
Martuni
Armenian community of Russia,
Artsakh
806,143,292
81
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
¶ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
Íñ³·ñ»ñ
г۳ëï³Ý
Ìñ³·Çñ
ï³ñ³Íù
µ³ñ»ñ³ñ
´³íñ³ ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
ÞÇñ³Ï
Üß³Ý ¸¨»çÛ³Ý (²ñ·»ÝïÇݳ)
Ø»ÉÇù ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
²ñ³·³ÍáïÝ
§ÆëÃ-í»ëæ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
ʳã³ñÓ³Ý ·ÛáõÕÇ µáõÅÏ»ïÇ ¨ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
î³íáõß
²ñ·»ÝïÇݳ, γÉãÇÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇù
¼³ïÇÏ ³í³ÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Íñ³·Çñ
Îáï³Ûù
²ØÜ ²ñ¨»É. Þñç³Ý
¶³ÝÓ³ù³ñ ¨ ¸Çï³í³Ý ·ÛáõÕ»ñáõÙ ç»ñÙáóÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
î³íáõß
²ñ·»ÝïÇݳ
ÐÇÙݳï³íáõß
î³íáõß
üñ³Ýëdz, ú ¹Á ê»ÝÇ Ý³Ñ³Ý·
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç å³Ýñ³·áñÍáõÃÛ³Ý ËóÝÙ³Ý Íñ³·Çñ
êÛáõÝÇù
²ØÜ ²ñ¨Ùï. Þñç³Ý
´³ñ»Ï³Ù³í³Ý ѳٳÛÝùÇ ³ßݳݳó³ÝÇ ¨ µ»ñù³Ñ³í³ùÇ Íñ³·Çñ
î³íáõß
г۳ëï³Ý
ʳÝóù ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
²ëÏ»ñ³Ý
ØáÝñ»³É, γݳ¹³ ¨
²ÏݳյÛáõñ ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
г¹ñáõÃ
üñ³Ýëdz, ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
ä³ï³ñ³ ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
²ëÏ»ñ³Ý
üñ³Ýëdz, ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
Üáñ سñ³Õ³ ·ÛáõÕÇ µáõÅÏ»ï, Íݳñ³Ý ¨ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
سñï³Ï»ñï
îáñáÝïá, γݳ¹³ ¨
³ճí³ñ¹ ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
سñïáõÝÇ
üñ³Ýëdz, ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
ʳãٳ㠷ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
Ðáõݳëï³Ý, ÎÇåñáë,
ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
²ëÏ»ñ³Ý
Èǵ³Ý³Ý, Ðáɳݹdz, ´ñ³½ÇÉdz,
ø³ñÇÝ î³Ï ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
ÞáõßÇ
²ñ·»ÝïÇݳ, ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
²ñó³Ë
82
Hayastan All Armenian Fund
Rural Community
Building 823,049,021
Armenia
462,058,093
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
in AMD
Teritory
Donor
Construction of Bavra village community center
Shirak
Nshan Devejian (Argentina)
Construction of Melik village community center
Aragatsotn
East-West development foundation
Construction of Khachardzan village medical clinic and community center
Tavush
Argentina, Kalciyan family
Rural development project in Zatik community
Kotayk
U.S. Eastern region
Construction of greenhouses in Gandzakar and Ditavan villages
Tavush
Argentina
Himnatavush
Tavush
Hauts-de-Seine department, France
Promotion of cheese-making in Syunik region
Syunik
U.S. Western region
Agricultural development project in Barekamavan community
Tavush
Armenia
Construction of Khantsk village community center
Nagorno-Karabakh government
Askeran
Canada (Montreal) and
Construction of Aknaghbyur village community center
Hadrut
France, Nagorno-Karabakh government
Construction of Patara village community center
Askeran
France, Nagorno-Karabakh government
Construction of medical, maternity and community center
in Nor Maragha Village
Construction of Taghavard village community center
Martakert
Canada (Toronto) and
Nagorno-Karabakh government
Martuni
France, Nagorno-Karabakh government
Construction of Khachmach village community center
Nagorno-Karabakh government
Askeran
Lebanon, Netherlands, Brazil, Greece, Cyprus,
Construction of Karin Tak village community center
Shushi
Argentina, Nagorno-Karabakh government
Construction of Drakhtik village medical and community center
Nagorno-Karabakh government
Hadrut
Canada (Toronto) and
Project
Artsakh
360,990,928
83
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
êáódzɳϳÝ,
Ùß³ÏáõóÛÇÝ, ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ
г۳ëï³Ý
Ìñ³·Çñ
ï³ñ³Íù
µ³ñ»ñ³ñ
سñÇ Æ½ÙÇñÉÛ³ÝÇ ³Ýí. سÝϳï³ÝÁ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ë»ÝÛ³ÏÇ ëï»ÕÍáõÙ
Ðáõݳëï³Ý
ºñ¨³Ý
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¨ ö¿ñáõ½ ºûÉ×»³ÝÝ»ñ,
¶ÛáõÙñÇÇ «ºñ»Ë³Ý»ñÇ ïáõÝ» Ù³Ýϳï³Ý í»ñ³Ýáñá·áõÙ
ÞÇñ³Ï
¶»ñÙ³Ýdz
ºñ¨³ÝÇ Ø³ÝÏ³Ý îáõÝ äà²Î-Ç ç»éáõóÙ³Ý
¨ ·³½³ýÇϳóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
ºñ¨³Ý
г۳ëï³Ý
²ç³ÏóáõÃÛáõÝ üǽÇϳÛÇ ÇÝëïÇïáõïÇÝ
ºñ¨³Ý
üñ³Ýëdz
³ݷ³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ¨
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ³ëáódzódzÛÇÝ ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ
ºñ¨³Ý
üñ³Ýëdz
ºñ¨³Ý
Æï³Édz, ØÇɳÝÇ
г۳ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ Ãí³ÛݳóÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ
¨ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÁÝûñó³ëñ³ÑÇ ëï»ÕÍáõÙ
ºñ¨³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ, Ðáíë»÷ ³Ëó
ܳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ
ºñ¨³Ý
äáÕáëÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
ܳ˳·³ÑÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï
ºñ¨³Ý
äáÕáëÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
ÎáÝë»ñí³ïáñdzÛÇ É³í³·áõÛÝ áõë³ÝáÕÇ ÏñóÃáß³Ï
Ðñ³Ûñ ¨ سñó ²Éµ³ñÛ³ÝÝ»ñ
ºñ¨³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ,
îî áÉáñïáõ٠ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÐРݳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³Ï
ºñ¨³Ý
ìÇí³ê»É, êÆÜàöêÆê ²ðغÜƲ
²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ëáóÇɳå»ë ³Ý³å³Ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó
ºñ¨³Ý
سÝáõÏ Ø³ÝáõÏÛ³Ý (Âáõñùdz)
ÎñóÃáß³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ áõëÝáÕÝ»ñÇÝ
ÑÇÙݳ¹ñ³Ù, ²ØÜ ³ñ¨»É. ßñç³Ý
ºñ¨³Ý
ÜáñÙ³Ý ØÇÉÉ»ñ µ³ñ»·áñͳϳÝ
êÇñdzѳۻñÇ ÷á˳¹ñáõÙÝ»ñ ¨ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ
ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
ºñ¨³Ý
г۳ëï³Ý,
²½³ï³Ùáõï ·ÛáõÕÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ýÇÝ. û·ÝáõÃÛáõÝ
î³íáõß
üñ³Ýëdz
îî áÉáñïáõÙ ÐРݳ˳·³ÑÇ ÏñÃ³Ï³Ý å³ñ·¨
ºñ¨³Ý
ìÇí³ê»É, êÆÜàöêÆê ²ðغÜƲ
ÞáõßÇ ù³Õ³ùÇ ÏñóÙß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ
ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
ÞáõßÇ
îáñáÝïá, γݳ¹³ ¨
ÈÔÐ ²ídzódzÛÇ ËóÝÙ³Ý Íñ³·Çñ
êï»÷³Ý³Ï»ñï
¾¹áõ³ñ¹á ¾éÝ»ÏÛ³Ý (²ñ·»ÝïÇݳ)
Øß³ÏáõóÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ
åáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï
²ñó³Ë
84
Hayastan All Armenian Fund
social, Cultural and other
projects 421,497,611
Armenia
416,017,231
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
in AMD
Teritory
Donor
Establishment of a computer lab in Mary Izmirlian orphanage
Yerevan
Antranik and Perouz Yoldjian, Greece
Renovation of Gyumri town Children's Home Orphanage
Shirak
Germany
Reconstruction of heating and gas systems in Yerevan Children's house
Yerevan
Armenia
Assistance to Yerevan Physics Institute
Yerevan
France
Support to Association of Museum Employees and Relatives
Yerevan
France
Maintenance of National Heritage
Yerevan
Italy, Milan Polytechnical Institute
Establishment of Digitization Center and E-Reading Hall in
National Library of Armenia
Yerevan
Hovsep Tahta, Argentina
President's Prize
Yerevan
Boghossian Foundation
President's Youth Prize
Yerevan
Boghossian Foundation
Scholarship to Yerevan State Conservatory Honors Student
Yerevan
Hrair and Martha Albarian
President's Annual IT Prize for International contribution
Yerevan
VivaCell, Synopsis Armenia
Assistance to socially vulnerable individuals
Yerevan
Manuk Manukyan, Turkey
Scholarships to Technical University students
Yerevan
Norman Miller Fund, U.S. Eastern region
Assistance to Syrian-Armenians
Yerevan
Armenia, Hayastan Fund's affiliates
Scholarships to Azatamut village students
Tavush
France and Nagorno-Karabakh government
President IT Prize
Yerevan
VivaCell, Synopsis Armenia, Hayastan Fund
Reconstruction of Stepanakert Retirement Home
Stepanakert
Armen Shakhazizyan (Russia)
Reconstruction of education and cultural center of Shushi town
Nagorno-Karabakh government
Shushi
Canada (Toronto) and
Support to Nagorno-Karabakh aviation
Stepanakert
Eduardo Eurnekian (Argentina)
Project
Artsakh
5,480,380
85
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ֳݳå³ñѳßÇÝáõÃÛáõÝ
Ìñ³·Çñ
ï³ñ³Íù
µ³ñ»ñ³ñ
¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñï Ù³ÛñáõÕáõ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ
²ØÜ ²ñ¨Ùï. ßñç³Ý
ì³ñ¹»ÝÇë-سñï³Ï»ñï ֳݳå³ñÑ/ ݳ˳·ÇÍ
èáõë³ëï³ÝÇ ·áñͳñ³ñ ѳۻñ
ø³ñí³×³éÇ Ë³ãÙ»ñáõÏÇó â³ñ»ùóñ 24 Ï٠׳ݳå³ñÑ/ݳ˳·ÇÍ
èáõë³ëï³Ý ·áñͳñ³ñ ѳۻñ
â³ñ»ùóñ ¸ñÙµáÝ 21 Ï٠׳ݳå³ñÑ/ݳ˳·ÇÍ
èáõë³ëï³ÝÇ ·áñͳñ³ñ ѳۻñ
سճíáõ½ سñï³Ï»ñï 8.2 ÏÙ/ݳ˳·ÇÍ
èáõë³ëï³ÝÇ ·áñͳñ³ñ ѳۻñ
¸ñÙµáÝ Ø»Í Þ»Ý 4.8 ÏÙ/ݳ˳·ÇÍ
èáõë³ëï³ÝÇ ·áñͳñ³ñ ѳۻñ
¸ñÙµáÝ ²É³ß³Ý 10 ÏÙ/ݳ˳·ÇÍ
èáõë³ëï³ÝÇ ·áñͳñ³ñ ѳۻñ
Þáß ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ
²ëÏ»ñ³Ý
üñ³Ýëdz, ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ
3,711,3
À¹Ñ³Ýáõñ
86
total
Hayastan All Armenian Fund
Road
228,518,123
ÐÐ ¹ñ³Ùáí
Project
Teritory
Donor
Maintenance of Goris-Stepanakert highway
U.S. Western region
Vardenis-Martakert highway/design
Russian businessmen
Karvachar crossroad-Charektar 24 km road section/design
Russian businessmen
Charektar-Drmbon 21 km road section/design
Russian businessmen
Maghavuz-Martakert 8.2 km road section/design
Russian businessmen
Drmbon-Mets Shen 4.8 km road section/design
Russian businessmen
Drmbon-Alashan 10km road section/design
Russian businessmen
Construction of Shosh village community center
Askeran
in AMD
France, Nagorno-Karabakh government
43,293
87
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
himnadram.org
àëÏ» سïÛ³Ý
88
Hayastan All Armenian Fund
Golden book
89
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ä³ïíá ³Ý¹³Ù
Honorary members
²Éµ»ñï ´áÛ³çÛ³Ý
²Éµ»ñï äáÕáëÛ³Ý
²É»ù سÝáõÏÛ³Ý
²ñ³ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý
²ñÙ»Ý Þ³Ë³½Ç½Û³Ý
¶³·ÇÏ Ì³éáõÏÛ³Ý
¶»Ý³¹Ç êï»÷³ÝÛ³Ý
¶»õáñ· ÐáíݳÝÛ³Ý
¸áÏïáñ ¸áõ·É³ë æ»ùëáÝ, C.U.R.E. Íñ³·Çñ
º½ÝÇÏ Øá½Û³Ý
¼³Ý·»½áõñÇ åÕÝÓ³ÙáÉǵ¹»Ý³ÛÇÝ
ÏáÙµÇݳï ö´À
¾¹áõ³ñ¹á ¾éÝ»ÏÛ³Ý
Ä³Ý äáÕáëÛ³Ý
ÄÇñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý
ÈÇÝëÇ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
Èáõǽ سÝáõÏÛ³Ý êÇÙáÝ
γñ³å»ï ܳ½³ñÛ³Ý
г۳ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ
г۳ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óáõ
²ØÜ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý Â»Ù
гÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñͳϳÝ
ÀݹѳÝáõñ ØÇáõÃÛáõÝ
Ðñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý
²ØÜ
Þí»Ûó³ñdz
²ØÜ
èáõë³ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
г۳ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
²ØÜ
üñ³Ýëdz
г۳ëï³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ
´»É·Ç³
²ØÜ
²ØÜ
²ØÜ
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz
г۳ëï³Ý
²ØÜ
²ØÜ
²ØÜ
Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ² γÃáÕÇÏáë
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ü.ê.ú.î.î. ì³½·»Ý ² γÃáÕÇÏáë
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
æ»Ï лùÇÙÛ³Ý
æ»ñ³ñ¹ ¶³ý¿ë×»³Ý
æ»ñÇ »õ ä³ïñÇódz Âñ÷³ÝçÛ³ÝÝ»ñ
èÇã³ñ¹ سÝáõÏÛ³Ý
èáµ»ñï äáÕáëÛ³Ý
ê³Ùí»É γñ³å»ïÛ³Ý
ê»Ûñ³Ý γñ³å»ïÛ³Ý
ê»ñ·»Û гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý
êÇñ³ÝáõÛß ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý-ػͳïáõñÛ³Ý
»õ ²ñÙ»Ý Ø»Í³ïáõñÛ³Ý
ì³Ñ³Ý Þ³ÙÉÛ³Ý
ì³Ñ» »õ ì»ñáÝÇϳ γñ³å»ïÛ³ÝÝ»ñ
ì³ã» سÝáõÏÛ³Ý
ì³ñáõÅ³Ý äáõñÙ³Û³Ý
ìÇí³ê»É-Øîê
îÇ·ñ³Ý ƽÙÇñÉÛ³Ý
øÁñù øÁñùáñÛ³Ý
ü»¹ÇÏ Ê³ã³ïáõñÛ³Ý
ú ¹Á ê»ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï³ñ³Ý
г۳ëï³Ý
г۳ëï³Ý
²ØÜ
²ØÜ
²ØÜ
²ØÜ
Èǵ³Ý³Ý
èáõë³ëï³Ý
²Ø¾
èáõë³ëï³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ
²ØÜ
²ØÜ
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz
´ñ³½ÇÉdz
г۳ëï³Ý
Þí»Ûó³ñdz
²ØÜ
èáõë³ëï³Ý
üñ³Ýëdz
´³ñ»ñ³ñ ³Ý¹³Ù
Benefactor members
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ´»ñµ»ñÛ³Ý
²ñÙ¿Ý ¾ùë»ñ×Ç¿³Ý
¾¹áõ³ñ¹á ê»ý»ñÛ³Ý
ʳã³ïáõñÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
Ð³Û ³Õ»ïÛ³ÉÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ
Ð³Û ³Õ»ïÛ³ÉÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ
Ð³Û ³Õ»ïÛ³ÉÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ
ØÇ˳ÛÇÉ ´³Õ¹³ë³ñáí
90
²ØÜ
²ñ·»ÝïÇݳ
²ñ·»ÝïÇݳ
²ØÜ
²íëïñ³Édz
ÎÇåñáë
Èǵ³Ý³Ý
г۳ëï³Ý
Øáõñ³¹Û³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ
(´áñÇë, гÏáµ, Øáõñ³¹, ÐáíÇÏ)
æá½»ý »õ ²ÉÇë ¸áñÛ³ÝÝ»ñ
æáñç ´³ÕáõÙÛ³Ý
èáµ»ñï ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý
ê³Ùí»É ²É»ùë³ÝÛ³Ý
ì³Ñ³Ý »õ ²Ýáõß â³ÙÉÇÛ³ÝÝ»ñ
ì³ñ¹³Ý ì³ñ¹³Ýáí
ø»ñáɳÛÝ Øáõ·³ñ
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
²ØÜ
èáõë³ëï³Ý
г۳ëï³Ý
²ØÜ
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
Hayastan All Armenian Fund
$1 000 000 »õ ³í»ÉÇ
and more
Albert Boghossian
Albert Boyajian
Alex Manoogian
Ara Abrahamyan
Armen Shahazizian
Armenian Apostolic Church
Armenian General Benevolent Union
Dikran Izmirlian
Dr. Douglas Jackson, Project C.U.R.E.
East USA Diocese of the Armenian
Apostolic Church
Eduardo Eurnekian
Fedik Khachaturyan
Gagik Tsarukyan
Garabed Nazarian
Genadi Stepanyan
Gerald and Patricia Turpanjian
Gerard Cafesjian
H.H. Catholicos
of All Armenians Garegin I
H.H. Catholicos
of All Armenians Vazgen I
Hirair Hovnanian
Switzerland
USA
USA
Russian Federation
Russian Federation
Armenia
USA
Switzerland
USA
USA
Argentina
Russian Federation
Armenia
Great Britain
Russian Federation
USA
USA
Armenia
Armenia
USA
Jack Hekimian
Jean Boghossian
Kevork Hovnanian
Kirk Kerkorian
Lincy Foundation
Louise Manoogian Simone
Richard Manoogian
Robert Boghossian
Samvel Karapetyan
Sarkis Acopian
Sergey Hambardzumyan
Seyran Karapetyan
Siranoush Arzoumanian Metzadourian and Armen Metzadourian
Vahan Shamlian
Vahe and Veronica Karapetian
Varujan Burmayan
Vatche Manoukian
VivaCell-MTS
Yeznik Mozian
ZANGEZUR COPPER-MOLYBDENUM
COMBINE CJSC
Conseil Général des Hauts de Seine
USA
Belgium
USA
USA
USA
USA
USA
Lebanon
Russian Federation
USA
Russian Federation
UAE
Argentina
USA
USA
Brazil
Great Britain
Armenia
France
Armenia
France
$500 000 »õ ³í»ÉÇ
and more
Antranig Berberian
Armen Ekserciyan
Armenian Earthquake Relief Fund
Armenian Earthquake Relief Fund
Armenian Earthquake Relief Fund
Caroline Mugar
Eduardo Seferian
George Pagoumian
Joseph and Alice Dorian
USA
Argentina
Australia
Cyprus
Lebanon
USA
Argentina
USA
USA
Khachaturian Foundation
K-Telecom NKR
Mikael Baghdasarov
Muradian Brothers (BAMO company)
Robert Hovhannisian
Samvel Aleksanyan
Vahan and Anoush Chamlian
Varazdat Samuelian
Vardan Vardanov
USA
NKR
Armenia
Russian Federation
Russian Federation
Armenia
USA
USA
Russian Federation
91
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
²ç³ÏÇó ³Ý¹³Ù
supporting members
²É»ù »õ ²É»Ýáõß ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÝ»ñ
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëɳÝÛ³Ý
²ßáï ´³µáÛ³Ý
²ßáï ʳã³ïñÛ³Ý
²ñ¹ßÇÝÇÝí»ëïµ³ÝÏ
¶³·ÇÏ ¼³ù³ñÛ³Ý
¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñ³Û ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ
ÊáñË» »õ ²¹ñÇÝ» ì³ñ¹å³ñáÝÛ³ÝÝ»ñ
Î³Í³Ý ³é г۳ëï³Ý
ÎáëïÇ ÞÇñí³ÝÛ³Ý
г۳ëï³ÝÇ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáÕÝ»ñÇ
»õ ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ
ÐÚ¸ Èǵ³Ý³ÝÇ ÎÎ »õ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñ
Ðñ³ã ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý
²ØÜ
²ñ·»ÝïÇݳ
èáõë³ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
г۳ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
¶»ñÙ³Ýdz
²ñ·»ÝïÇݳ
üñ³Ýëdz
²ØÜ
г۳ëï³Ý
Èǵ³Ý³Ý
²ØÜ
ØÏñïÇã »õ ²ÝÇ ØÏñïÇãÛ³ÝÝ»ñ
ÜáñÇÏ ä»ïñáëÛ³Ý
æÇÝÇßÛ³Ý ÑÇß³ï³ÏÇ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
ì³É»ñÇ Ø»çÉáõÙÛ³Ý (ì³É»ùë ¶ñáõå)
ì³Ñ³·Ý ÐáíݳÝÛ³Ý
ì³Ñ» øÇóµçÛ³Ý Ø³Ù³ë
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇù ´ÐÎ
ì³ñáõÅ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý
ìÇ·»Ý ²ñëɳÝÛ³Ý
ìÇí³ê»É-Øîê
ìÇï³ÉÇ ¶ñÇ·áñÛ³Ýó
ìñ»Å »õ ÆÙ³ëïáõÑÇ ÜÇÏáÕáëÛ³ÝÝ»ñ
üñ³Ýëáõ³ èáßµÉáõ³Ý
Ðáíë»÷ äáÕáëÛ³Ý
γݳ¹³
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
üñ³Ýëdz
г۳ëï³Ý
г۳ëï³Ý
´»É·Ç³
г۳ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
γݳ¹³
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
ÐРܳ˳·³ÑÇ Ñ³ïáõÏ ßÝáñѳ·Çñ
Ø»Í Ýå³ëï ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ
²í»ïÇë ÎǽÇñÛ³Ý
²ñ³ ´áÛ³çÛ³Ý
²ñÙ»Ý³Ï Ø»Í³ïáõñÛ³Ý
²ñÙÇÝ» γñ³å»ïÇ
´»ñ³ÝÅ Ú³ñÃáõÝ»³Ý-³Ñٳ뻳Ýë
¶»õáñ· ÂáñáÛ³Ý
¼³í»Ý ʳÝçÛ³Ý
¼³ñ»Ñ â»ÉÇùãÛ³Ý
¾¹áõ³ñ¹á ¾éÝ»ÏÛ³Ý
¾¹áõ³ñ¹á ê»ý»ñÛ³Ý
ÄÇɵ»ñ ØáÙçÛ³Ý
æáñç سÝáõÏÛ³Ý
ÊáñË» ì³ñ¹å³ñáÝÛ³Ý
92
Þí»Ûó³ñdz
γݳ¹³
²ñ·»ÝïÇݳ
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz
²íëïñdz
²ØÜ
²ØÜ
γݳ¹³
²ñ·»ÝïÇݳ
²ñ·»ÝïÇݳ
¶»ñÙ³Ýdz
γݳ¹³
²ñ·»ÝïÇݳ
гÏáµ ¶áõÛáõÙçÛ³Ý
гÛÏ È»å»çÛ³Ý
سñdz Ø»Ññ³ÝÛ³Ý
Ø»ñÇ ²ÝÝ øǵ³ñÛ³Ý
ØÏñïÇã ØÏñïÇãÛ³Ý
Üáñ³Ûñ ÂáñÇÏÛ³Ý
Üáõµ³ñ ê»÷áÛ³Ý êÇ÷³Ý
ä»ïñáë »ñ½Û³Ý
êáõñ»Ý ¶»õáñ·Û³Ý
ì³ñáõÅ³Ý äáõñÙ³Û³Ý
ð³ýÇ àõñý³ÉÛ³Ý
úßÇÝ È»áÝ ØáëïÇãÛ³Ý
²ØÜ
²íëïñ³Édz
²ØÜ
²ØÜ
γݳ¹³
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz
Ðáɳݹdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
´ñ³½ÇÉdz
²ØÜ
´ñ³½ÇÉdz
Hayastan All Armenian Fund
$250 000 »õ ³í»ÉÇ
and more
ACBA Credit Agricol Bank
Albert Papoyants
Alek and Alenoush Baghdasarian
Antranik Arslanian
ARDSHININVESTBANK
ARF Lebanon CC and Members
Armenian Businessmen’s Union
Ashot Baboyan
Ashot Khachatrian
Association of Armenian
Businessmen in Germany
Carlos Potikian
Costi Shirvanian
Gagik Adibekyan
Hratch Kaprielian
Jinishian Memorial Fund
Armenia
USA
USA
Argentina
Armenia
Lebanon
Armenia
Russian Federation
Russian Federation
Germany
Argentina
USA
Russian Federation
USA
USA
Jorge and Adrine Vartparonian
Migirdic and Ani Migirdicyan
Norik Petrosian
Sentier pour l’Armenie
Swiss – Armenian Union
Vahakn Hovnanian
Vahe Kitabdjian Mamas
Vallex Group
Vardanyan Family Charity NGO
Varuzhan Grigorian
Vigen Arslanian
Vitali Grigoriants
Vrej and Imasdouhi Nigoghossian
Député François Rochebloine
Joseph Boghossian
Souren Krikorian
Argentina
Canada
Russian Federation
France
Switzerland
USA
France
Russian Federation
Armenia
Armenia
Belgium
Russian Federation
Canada
France
France
France
special Acknowledgement
by the president of RA
for outstanding Contribution to the Fund
Ara Boyajian
Armenak Medzadourian
Armineh Carapeti
Avedis Kizirian
Bedros Terzian
Beransch Hartunian - Tahmasians
Eduardo Eurnekian
Eduardo Seferian
George Manoukian
Gilbert Moumdjian
Hagop Kouyoumdjian
Haig Lepejian
Jorge Vartparonian
Canada
Argentina
United Kingdom
Switzerland
France
Austria
Argentina
Argentina
Canada
Germany
USA
Australia
Argentina
Kevork Toroyan
Maria Mehranian
Mary Ann Kibarian
Migirdich Migirdicyan
Noebar Sepojan Sipaan
Norair Torikian
Ochin Leon Mosdithian
Rafi Ourfalian
Souren Kevorkian
Varujan Burmayan
Zareh Chelikchian
Zaven Khadjian
USA
USA
USA
Canada
Netherlands
United Kingdom
Brazil
USA
France
Brazil
Canada
USA
93
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ÜíÇñ³ïáõ ³Ý¹³Ù
donor members
²½³ï ²ë³ïáõñáí
²½·³ÛÇÝ ÄáÕáí
²É»ùë³Ý¹ñ î»ñ-²í³Ý»ëáí
²Ý³ÑÇï âáõ·áõñÛ³Ý
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý
²Ý¹ñ³ÝÇÏ Î³ñ³å»ïÛ³Ý
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ÜáõñÛ³Ý
²Ý¹ñ» »õ 껹³ ܳ½³ñÛ³ÝÝ»ñ
²ßáï ʳã³ïáõñÛ³Ýó
²ñ³ »õ γɳµñÇݳ ´áÛ³çÛ³ÝÝ»ñ
²ñ³Ù øáã³ñÛ³Ý
²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ï³Ý³Ýó ÙÇáõÃÛáõÝ
²ñ»õÙïÛ³Ý Â»ÙÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¸åñáóÝ»ñ
²ñÃÇÝ âÇÝ·ÇñÛ³Ý
²ñÃáõñ ì³ñųå»ïÛ³Ý
²ñϳ¹Ç »õ Æñ³ úí³ÝÝ»ëÛ³ÝÝ»ñ
²ñß³Ï 2-ñ¹ ûå»ñ³ ѳÝÓݳËáõÙµ
²ñß³Ù êÇÙë³ñÛ³Ý
²ñï»Ù »õ Æñ»Ý úí³Ý»ëÛ³ÝÝ»ñ
´³Ëã»çÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ
´³ñë»Õ ´»·É³ñÛ³Ý
¶³·ÇÏ ²¹Çµ»ÏÛ³Ý
¶³éÝÇÏ º³·áõµÛ³Ý
¶³ñ»·ÇÝ öÇñ½³¹Û³Ý
¶»õáñ· »õ ²Ý³ÑÇï ø³ç³½ÝáõÝÇÝ»ñ
¶»õáñ· »õ ²ñ³ùë àëϳÝÛ³ÝÝ»ñ
¶»õáñ· γñ³·Ûá½Û³Ý
¶ñÇ·áñ »õ ¸³ÝÇ»É Þ³ÑÇÝÛ³ÝÝ»ñ
¶ñÇ·áñ »õ гÏáµ ÞÇÙßÇñûÕÉáõÝ»ñ
¶ñÇ·áñ æ³Ùµ³½Û³Ý
¶ñÇ·áñ êáɳÏÛ³Ý
¶ñÇ·áñÇá ¸»ñÓ³ÏÛ³Ý
¸áñÇë »õ ¶ñÇ·áñ âÇÝáëÛ³ÝÝ»ñ
¼³Ý·»½áõñïñ³ÝëßÇÝ ö´À
¼³í»Ý î»ñ-гñáõÃÛáõÝÛ³Ý
94
èáõë³ëï³Ý
üñ³Ýëdz
èáõë³ëï³Ý
üñ³Ýëdz
²ØÜ
èáõë³ëï³Ý
üñ³Ýëdz
γݳ¹³
èáõë³ëï³Ý
γݳ¹³
èáõë³ëï³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ
²ØÜ
üñ³Ýëdz
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
²ØÜ
üñ³Ýëdz
²ØÜ
²ñ·»ÝïÇݳ
г۳ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
êÇñdz
Æñ³Ý
γݳ¹³
²ØÜ
²ñ·»ÝïÇݳ
üñ³Ýëdz
²ñ·»ÝïÇݳ
²ñ·»ÝïÇݳ
²ØÜ
²ñ·»ÝïÇݳ
²ñ·»ÝïÇݳ
г۳ëï³Ý
´ñ³½ÇÉdz
¾¹Ç ê³ñÛ³Ý
¾¹áõ³ñ¹ ÔáõÉÛ³Ý
¾ÉµÇë øáí³ÝÛ³Ý ü»ñ³ÑÛ³Ý
³íÇ¹Û³Ý ÁÝï³ÝÇù
ÄÇñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý
Æñ³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù
È»õáÝ »õ ¶ñÇ·áñ »ñÙ»ÝçÛ³ÝÝ»ñ
ÈÇÉÇ³Ý ÂéãáõÝÛ³Ý
Èáë ²Ýç»É»ëÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ
Èáõë³Ï»ñïÇ ÃéãݳµáõÍ³Ï³Ý ý³µñÇϳ
γÙá ²í³·áõÙÛ³Ý
γñ»Ý ´³Õ¹³ë³ñáí
γñÉ êáÕáÛ³Ý
γñåÇë Þ»ù»çÛ³Ý
ÎáÝëï³ÝïÇÝ Ø³ÝáõÏÛ³Ý
гÏáµ ¶ÇñÃÉÛ³Ý
гÏᵠγñ³·Ûá½Û³Ý
гÏáµ Ðáíë»÷Û³Ý
Ð³Û ²í»ï³ñ³Ýã³Ï³Ý ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ
г۳ëï³ÝÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï³ÃÇ
ѳÝÓݳËáõÙµ
г۳ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
²ñ³ñ³ïÛ³Ý Â»Ù
г۳ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
´»ñÇá »Ù
гÛÏ Ø³Õ³ùÛ³Ý
гÛÏáõß øáÑÉ»ñ
гñáõÃÛáõÝ êÇÙáÝÛ³Ý
дÀØ Ø³ÝáõÏÛ³Ý-¸»ÙÇñ×Û³Ý í³ñųñ³Ý
Ðáíë»÷ »õ øñÇëïÇÝ Â³Ñó
ÐáõÛë г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
سϳñ ܳѳå»ïÛ³Ý
سñó ¸Ç³ñµ»ùÇñÛ³Ý
سñÇ Èáõǽ È» èáÛ
سñïÇÏÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
²ñ·»ÝïÇݳ
èáõë³ëï³Ý
Æñ³Ý
üñ³Ýëdz
²ØÜ
Æñ³Ý
²ØÜ
²ØÜ
²ØÜ
г۳ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
Èǵ³Ý³Ý
èáõë³ëï³Ý
Âáõñùdz
²ñ·»ÝïÇݳ
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
γݳ¹³
г۳ëï³Ý
êÇñdz
èáõë³ëï³Ý
²ØÜ
²ØÜ
²ØÜ
²ñ·»ÝïÇݳ
üñ³Ýëdz
èáõë³ëï³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ
üñ³Ýëdz
²ØÜ
Hayastan All Armenian Fund
$100 000 »õ ³í»ÉÇ
and more
AGBU Manoogian – Demirdjian School
Agop Giritlyian
Agop Karagozian
Aleksandr Ter-Avanesov
Amicale Armenienne de Romans
Anaide Tcheugurian
Andranik Karapetyan
Andre and Seta Nazarian
Antranig Bagdassarian (Karoun Dairies, Inc.)
Antranik Nourian
Ara and Calabrina Boyajian
Aram Khocharyan
Arkadi and Ira Ovanessian
Armenian Apostolic Church, Ararat Diocese
Armenian Apostolic Church, Beria Diocese
Armenian Children Milk Committee
Armenian Missionary Association
Armenian Society of Los Angeles
Armenian Women’s Association
Arshak II Opera Committee
Arsham Simsarian
Artem and Irene Ovanessian
Arthur Varzhapetyan
Artine Tchinguirian
Ashot Khachaturiants
Assemblee Nationale
Azat Asatourov
Badrig Geundjian
Bakchellian Brothers
Bargev Kassardjian
Barsegh Beglaryan
Bedros and Anna Oruncakciel
Berj Missirlian
Communaute Armenienne
de Chasse Sur Rhone
USA
Turkey
Argentina
Russian Federation
France
France
Russian Federation
Canada
USA
France
Canada
Russian Federation
USA
Armenia
Syria
Canada
USA
USA
Argentina
USA
France
USA
Russian Federation
France
Russian Federation
France
Russian Federation
France
Argentina
Great Britain
Armenia
USA
Switzerland
France
Dirouhi Boyadjian
Doris and Krikor Tchinnosian
Eddie Sarian
Eduard Khulian
Elbis Kovanian – Ferahian
Espoir Pour l’Armenie
Gagik Zaqaryan
Garbis Shekerdjian
Garegin Pirzadian
George Kurkjian OBE and John Kurkjian
George Tumanjian
Gevorg and Arax Voskanian
Gregorio Tertzakian
Grikor Solakian
Haigoush Kohler
Hakob Hovsepyan
Harutiun Simonian
Hayk Maghakyan
Hovsep and Christine Tahta
Iranian-Armenian Community
Jirair Hovnanian
Joe and Helen Yalkezian
Kaloust Sogoian
Kamo Avagumian
Karen Bagdasarov
Karnik Yaghoubian
Kevork and Anahid Kadjaznouni
Kevork Karagozian
Kirkor Gambazian
Konstantin Manoukian
Krikor and Agop Simsiroglu
Krikor and Daniel Chahinian
Levon and Grigor Termendjian
Lilian Terchoonian
Makar Nahapetyan
France
Argentina
Argentina
Russian Federation
Iran
France
Russian Federation
Lebanon
Iran
Great Britain
USA
USA
Argentina
USA
USA
Russian Federation
USA
Russian Federation
Argentina
Iran
USA
Canada
USA
Russian Federation
Russian Federation
Syria
Canada
Argentina
Argentina
Russian Federation
Argentina
France
USA
USA
Russian Federation
95
himnadram.org
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ÜíÇñ³ïáõ ³Ý¹³Ù
donor members
سñïÇÝ ì³Û¹»Ù³Ý
ØÇᯐ î³ÝÏñ»½
ØËÇóñ ´»·É³ñÛ³Ý
Øáѳٳ¹ سÉѳß
²ñ³µÇ³
ܳ½³ñ ܳ½³ñÛ³Ý
ÜÇÏ Î³ÝÛ³Ý
Üáõµ³ñ »õ ê³ñ·Çë ܳ½³ñÛ³ÝÝ»ñ
Þ³ë êÛáõé èáÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ
Þ³ù» ¶ñ³ÉÛ³Ý
ä³ïñÇÏ ¶ÛáÝçÛ³Ý
ä³ñ·»õ γë³ñçÛ³Ý
´ñÇï³Ýdz
ä»ïñáë »õ ²Ýݳ úñáõÝó³ùóÇ»É
ä»ñ× ØëñÉÛ³Ý
äáÉ »õ ijÏÉÇÝ ÜáñѳçÛ³ÝÝ»ñ
æá »õ Ð»É»Ý Ú³ÉÏ»½Û³ÝÝ»ñ
æáñç ÂáõÙ³ÝçÛ³Ý
æáñç øÛáõñùãÛ³Ý ú´Æ »õ æáÝ øÛáõñùãÛ³Ý
´ñÇï³Ýdz
è³Éý »õ ê³í»Û Âáõý»ÝÏÛ³ÝÝ»ñ
è»Û »õ ²ÝÇ Ð³ñÃáõÝÛ³ÝÝ»ñ
èá½³ гÏáµÛ³Ý
èáÙ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
ѳÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ
ê³³¹ гñÇñÇ
ê³Ùí»É سñÏáëÛ³Ý
ê³Ùí»É ê³ñ·ëÛ³Ý »õ ²ñ³ñ³ï Â³í³¹Û³Ý
ê³ñ·Çë, ²í»ïÇë, гÏáµ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÝ»ñ
껹³ »õ ø»ñ³Ù îÇñ³ùÛ³ÝÝ»ñ
ê»åáõÑ »õ ²ñÙÇÝ» ´áÛ³çÛ³ÝÝ»ñ
ê»ñÅ ä³å³Û³Ýó
96
¶»ñÙ³Ýdz
ÈÔÐ
èáõë³ëï³Ý
ê³áõ¹Û³Ý
²ØÜ
²ØÜ
Èǵ³Ý³Ý
üñ³Ýëdz
Æñ³Ý
üñ³Ýëdz
Ø»Í
²ØÜ
Þí»Ûó³ñdz
üñ³Ýëdz
γݳ¹³
²ØÜ
Ø»Í
²ØÜ
²ØÜ
²ØÜ
üñ³Ýëdz
Èǵ³Ý³Ý
²ñ·»ÝïÇݳ
èáõë³ëï³Ý
Èǵ³Ý³Ý
üñ³Ýëdz
γݳ¹³
²ØÜ
êáõñÇÏ Ü³ç³ñÛ³Ý
êï»÷³Ý ¼³ñÇÏÛ³Ý
êï»÷³Ý Ü»ñϳñ³ñÛ³Ý
ì³ñ¹ »õ Üí³ñ¹ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÝ»ñ
ì³ñ¹³Ýáõß î»ñ ØÇݳëÛ³Ý
ì»ñÅÇÝ» ²¹³ÙÛ³Ý
îÇ·ñ³Ý ²ñ½³ù³ÝóÛ³Ý
îÇ·ñ³Ý »õ 껹³ àõ½áõÝÛ³ÝÝ»ñ
´ñÇï³Ýdz
îÇ·ñ³Ý Ô³½³ñÛ³Ý
îÇñáõÑÇ ´áÛ³çÛ³Ý
üñ³ÝëdzÛÇ PACA ßñç³Ý
¸³ÝÇÉ Ê³ã³ïáõñáí
²ñÃáõñ æ³Ýǵ»ÏÛ³Ý
²ñÙ»Ý ²Ý³ÝÇÏÛ³Ý
¶¢áñ· Ø»Ññ³µÛ³Ý
Ð³Û Ð»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßݳÏóáõÃÛáõÝ
´»ñó ÈáõÉ»óÛ³Ý
гñáõÃÛáõÝ ºë³Û³Ý
²ñÃá ¶³É×Û³Ý
Üß³Ý ¸»í»çÛ³Ý
²éáÕçáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝ
²ùë³ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
´»ñ»ÝÇëÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
´ñÇçÇï î»ñ гÏáµÛ³Ý
¾áõñ»Édz
Ðáíë»÷ äáÕáëÛ³Ý
Èáõ¹»Ý¹á
سñÇ Âáñáëáí
ØÇᯐ î³ÝÏñ»½
êÛáõ½³Ý γÝï³áÕÉáõ
èáõë³ëï³Ý
ì»Ý»ëáõ»É³
üñ³Ýëdz
º·Çåïáë
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
г۳ëï³Ý
Ø»Í
èáõë³ëï³Ý
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
èáõë³ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý
г۳ëï³Ý
γݳ¹³
γݳ¹³
²ñ·»ÝïÇݳ
²ñ·»ÝïÇݳ
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
üñ³Ýëdz
Hayastan All Armenian Fund
$100 000 »õ ³í»ÉÇ
and more
Mardikian Foundation
Marie Louise Le Roy
Marta Diarbekirian
Martin Weidemann
Michel Tancrez
Mkhitar Beglarian
Mohammad Malhash
Nazar Nazarian
Nick Kanian
Noubar and Sarkis Nazarian
Paul and Jacqueline Norhadian
Poultry Plant of Lousakert
Ralph and Savey Tufenkian
Ray and Ani Hartoonian
Region PACA
Rosa Akopian
Saad Hariri
Samuel Margossian
Samvel Sargsian and Ararat Tavadian
Sarkis, Avetis and Hagop Demirchian
Sebu and Armine Boyajian
Serge Papayans
Seta and Keram Tiryakian
Shake Gralian
Stepan Zarikian
Stephan Nergararian
Surik Najarian
Tavidian Family
USA
France
Argentina
Germany
NKR
Russian Federation
Saudi Arabia
USA
USA
Lebanon
France
Armenia
USA
USA
France
USA
Lebanon
Argentina
Russian Federation
Lebanon
Canada
USA
France
Iran
Venezuela
France
Russian Federation
France
Tigran and Seda Ouzounian
Tigran Arzakantsyan
Tigran Kazarian
Vart and Nvart Alexanian
Vartanouche Der Minassian
Vergine Atamian
Western Prelacy Armenian Schools
Zangezourtransshin CJSC
Zaven Ter-Harutiunian
Danil Khachaturov
Arthur Dzhanibekyan
Armen Ananikyan
Gevorg Mehrabyan
Armenian Revolutionary Federation
Berc Luleciyan
Harutyun Yesayan
Arto Kalciyan
Nican Devecyan
Action Santé Arménie
Axa Settlement Fund
Bérénice pour la Ville et le Commerce
Brigitte Der Hagopian
Eurelia
Ludendo
Marie Thorossov
Michel Tancrez
Suzanne Cantaoglu
Great Britain
Armenia
Russian Federation
Egypt
France
France
USA
Armenia
Brazil
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Armenia
Canada
Canda
Argentina
Argentina
France
France
France
France
France
France
France
France
France
97
himnadram.org
г۳ëï³Ý
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
г۳ëï³Ý
γé³í³ñáõÃÛáõÝ
ܳ˳·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
γé³í³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù
²½·³ÛÇÝ ÄáÕáí
ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ñ³Ý
²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
î³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
²ß˳ï³ÝùÇ »õ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÎñÃáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
Øß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇ
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
üÇݳÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
¾Ý»ñ·»ïÇϳÛÇ »õ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
îñ³ÝëåáñïÇ.»õ ϳåÇ
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
êåáñïÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ä»ï³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÏáÙÇï»
àëïÇϳÝáõÃÛáõÝ
ì»ñ³ÑëÏÇà å³É³ï
²½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·ñáõÃÛ³Ý
ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
æñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
ÏáÙÇï»
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ËáñÑáõñ¹
²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý
ÏáÙÇï»
¶É˳íáñ ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ
ø³Õ³ídzódzÛÇ ·É˳íáñ í³ñÃáõÃÛáõÝ
²ÛÉ ä»ï³Ï³Ý
γéáõÛóÝ»ñ
´³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ »õ ï»ËÝÇϳϳÝ
Ù߳ϳµáõÛë»ñÇ ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
´Ûáõñ»Õ³í³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
¸³ï³µÅßÏ³Ï³Ý ·Çï³·áñÍݳϳÝ
Ï»ÝïñáÝ
¸ÇÉÇç³Ý ²½·³ÛÇÝ å³ñÏ
¶»á¹»½Ç³ÛÇ »õ ù³ñ﻽³·ñáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ
¶»ïÇÏ æúÀ
¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý
¶²² ¶Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝ
¶³éÝÇ ÷áùñ оÎ
¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²½·³ÛÇÝ ²Ï³¹»Ùdz
¶ÛáõÙñáõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ëáóÑá·³ÍáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ
98
¶ÛáõÙñáõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ïáõÝ
¶ÛáõÙñáõ ë»É»ÏóÇáÝ Ï³Û³Ý
²×áõñ¹Ç Ï»ÝïñáÝ
²·ñáùÇÙÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
²ÆÜ å»ï³Ï³Ý 黽»ñí»ÝñÇ
·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ
²ÆÜ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ññß»ç »õ
÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ
²ç³÷ÝÛ³Ï í³ñÃ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ëáóÑá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
²é»õïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý å³É³ï
²É³í»ñ¹áõ Ã.2 ´Þî
²É³í»ñ¹áõ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
Ðà²Î
²É³í»ñ¹áõ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
²ËáõñÛ³Ý -²ñ³ùë æñ³é ö´À
²êÐÜ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝÝ»ñ
²ídzáõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ñ»õÇÏ ³½·³ÛÇÝ å³ñÏ
²ñ÷³ ÈÇ× ³½·³ÛÇÝ å³ñÏ
²ñ÷³-ê»õ³Ý ÃáõÝ»ÉÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý.Ìƶ
²ñ·»Éáó³å³ñϳÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñ
²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý
²ñ³ñ³ï æ¾¶Ø ö´À
²ñ³ñ³ïÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
²ß˳ï³ÝùÇ »õ ëáódzɳϳÝ
ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ
ÇÝëïÇïáõï
²Ü Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý
ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²úÎ ¼í³ñÃÝáó ö´À
²Ýï³é³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç
Ï»ÝïñáÝ
ä»ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ ·áõÛù³·ñÙ³Ý »õ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ
ä»ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
í³ñÃáõÃÛáõÝ
³÷áÝÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ä³Ñáõëï äà²Î
àõë³ÝáÕ³Ï³Ý çáϳïÝ»ñÇ
ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý ßï³µ
лé³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý
ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
лéáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý »õ é³¹ÇáÛÇ
³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáí
гïáõÏ É»éݳ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
ö´À
гÛ÷áëï ö´À
г۳¿ñáݳíÇ·³ódz ö´À
г۳ëï³ÝÇ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ¹åñáó
г۳ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñËÇí
г۳ëï³ÝÇ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý »õ
é³¹ÇáѳÕáñ¹Çà ó³Ýó
г۳Ýï³é äà²Î
гÛå»ïÑǹñáÙ»ï äà²Î
гÛçñÙáõÕÏáÛáõÕÇ
гÛçñݳ˳·ÇÍ ÇÝëïÇïáõï
гÛÏ»Ýë³ï»ËÝáÉá·Ç³ ¶²Î
гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý
Ññ³ï.äà²Î
гÝñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ϳñ·³íáñáÕ Ñ³ÝÓݳÅáÕáí
Ðǹ»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç
Ï»ÝïñáÝ
ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÐÐ ä»ï³Ï³Ý ³ñ³ñáճϳñ·Ç
ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
ê»ñÙ»ñÇ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ
ê»ñÙݳµáõÍáõÃÛ³Ý »õ ë»É»ÏóÇáÝ
Ýí³×áõÙÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ê»õ³Ý-Ðñ³½¹³Ý çñ³é ö´À
ê»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ
ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
ȳ½áõñ äà²Î
ʳñµ»ñ¹Ç Ù³ëݳ·Çï³óí³Í
Ù³ÝϳïáõÝ
êå³éáÕÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³ëáódzódz
êåÇï³ÏÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
Èáéáõ çñ³Ýóù æúÀ
Èáéáõ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý
ÈáéÇ-æñÙáõÕÏáÛáõÕÇ ö´À
êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ »õ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ÁݹѳÝáõñ
Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³Ý
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ
λÝïñáÝ í³ñÃ³Ï³Ý ßñç³Ý
λÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý
ѳÝÓݳÅáÕáí
ì³ñó-ïÝï»ë³Ï³Ý ö´À
ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ÝϳïáõÝ
ÎáÝ¹Ç ³é³ÝÓݳïÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
îñ³ÝëåáñïÇ Ìƶ
îÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
ѳÝÓݳÅáÕáí
ַݳųٳÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý
å»ï³Ï³Ý ³Ï³¹»Ùdz
سëݳ·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý
Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
سñÇ Æ½ÙÇñÉÛ³ÝÇ ³Ýí. Ù³ÝϳïáõÝ
ØÇ·ñ³óÇáÝ å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
ºñ»õ³ÝÇ Ù»ïñáåáÉÇï»Ý
ºñ»õ³ÝÇ Ù³ÝÏ³Ý ïáõÝ
ºñϳÃáõÕáõ ßÇÝïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ ö´À
ºñÏñ³·áñÍáõÃÛ³Ý »õ µáõÛë»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
ºñÏñ³·áñÍáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
ºØÆÎ äà²Î
޻ݷ³íÇà í³ñÃ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ
ջϳí³ñÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
ÞÇϳÑáÕÇ å»ï³Ï³Ý ³ñ·»Éáó
ÞÇñ³Ï-æñÙáõÕÏáÛáõÕÇ ö´À
ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý
ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ï»ÝïñáÝ
ü. ܳÝë»ÝÇ ³Ýí³Ý Ù³ÝϳïáõÝ
Üáñù î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-í»ñÉáõͳϳÝ
Ï»ÝïñáÝ
ÜáñùÇ ïáõÝ-ÇÝï»ñݳï
²éáÕ糳ѳϳÝ
гëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
². ´. ²É»ùë³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý
ѳٳ׳ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛ³Ý,
íÇñáõë³µ³ÝáõÃÛ³Ý »õ µÅßϳϳÝ
ٳϳµáõͳµ³ÝáõÃÛ³Ý
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï
´»ñ¹Ç µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
´Ûáõñ³Ï³ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
¸»Õ»ñÇ »õ µÅßÏ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
¸»Õ³µ³½³ ºñ»õ³Ý êäÀ
¸¹Ù³ß»ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
¸ñ³µ³ÏÇ µáõųٵáõɳïáñdz
§¶ð²òƲ¦ гÛÏ³Ï³Ý Î³ñÙÇñ ʳÃÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
¶»Õ³ß»ÝÇ ²²äÎ
¶»Õ³Ù³ë³ñÇ ²²äÎ
¶»ÕÑáíÇïÇ ²²äÎ
¶³í³éÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
¶³í³éÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
¶³ñ·³éÇ ²²äÎ
¶³ÝÓ³ù³ñÇ µáõųٵáõɳïáñdz
¶áõ·³ñùÇ ²²äÎ
¶Ûáõɳ·³ñ³ÏÇ ²²äÎ
¶ÛáõÙñáõ ¾ÝñÇÏá -سïï»Ç ³Ýí.
åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
¶ÛáõÙñáõ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý
¶ÛáõÙñáõ áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý
¹Çëå³Ýë»ñ
¶ÛáõÙñáõ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µÅßÏáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ
¶ÛáõÙñáõ ÇÝý»ÏóÇáÝѳϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó
¶ÛáõÙñáõ Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ
¶ÛáõÙñáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ ˳ÃÇ
åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
¼áɳù³ñÇ µáõųٵáõɳïáñdz
¼áñ³Ï³ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
²µáíÛ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²µáíÛ³ÝÇ ÍÝݹ³ïáõÝ
²·³ñ³ÏÇ µáõųٵáõɳïáñdz
²å³ñ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²É³í»ñ¹áõ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²É³í»ñ¹áõ ëïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý
åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
²ËáõñÇÏÇ µáõųٵáõɳïáñdz
²ËáõñÛ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ëïÕ³ÓáñÇ ²²äÎ
²ÏáõÝùÇ ²²äÎ
²ñ÷ÇÙ»¹ êäÀ
²ñ³µÏÇñ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ
²ñ³µÏÇñ Ù³ÝÏ³Ï³Ý åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
²ñ³·³ÍÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ñ³ñ³ïÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó
²ñï»ÝÇÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ñÍí³ÝÇëïÇ ²²äÎ
²ßï³ñ³ÏÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²Ù³ëdzÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ÝÇ ä»Ù½³ÛÇ ³éÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
Â. 8 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
ä»Ù½³ß»ÝÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
³ÉÇÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
æ»ñÙáõÏ -³éáÕç³ñ³Ý êäÀ
äñáý. ÚáÉÛ³ÝÇ ³Ýí. ³ñÛáõݳµ³ÝáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ
àõç³ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
гïáõÏ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À
ÐáéáÙÇ µáõųٵáõɳïáñdz
Ðñ³½¹³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
Ðñ³½¹³ÝÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ³ñÛ³Ý µ³ÝÏ
ê. Ê. ²í¹³Éµ»ÏÛ³ÝÇ ³Ýí.
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ
ÇÝëïÇïáõï
È»í³¹»Ýï êäÀ
ê»õ³Ï-¹»Õ³ïáõÝ êäÀ
ê»õ³ÝÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
È׳÷Ç µáõųٵáõɳïáñdz
È׳߻ÝÇ ²²äÎ
ê³ëáõÝÇÏÇ µáõųٵáõɳïáñdz
ê³ñáõ˳ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
ê³Ù³ñÇûñ í»ñ³Ï³Ý·ÝáճϳÝ
Ï»ÝïñáÝ
êåáñï³ÛÇÝ µÅßÏáõÃÛáõÝ »õ
ѳϳ¹áåÇÝ·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ñá·»ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý
¹Çëå³Ýë»ñ
Èáéáõ Ù³ñ½Ç ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý
ϳ۳Ý
Èáõë³ÏáõÝùÇ ²²äÎ
ÈÇ×ùÇ ²²äÎ
êï»÷³Ý³í³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
êï»÷³Ý³í³ÝÇ ëïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý
åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
ì.ü³Ý³ñçÛ³ÝÇ ³Ýí.
áõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ì»ñ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý,
å»ñÇݳïáÉá·Ç³ÛÇ, Ù³Ýϳµ³ñÓáõÃÛ³Ý
»õ ·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³ÛÇ ÇÝëïÇïáõï
ì»ñÇÝ ¶»ï³ß»ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
̳Ïù³ñÇ ²²äÎ
γñ׳յÛáõñÇ ²²äÎ
γñµÇÇ µáõųٵáõɳïáñdz
ì³ñ¹»ÝÇëÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
ì³ñ¹»ÝÇëÇ ëïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý
åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
ì³ñ¹»ÝÇëÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó
ì³ñ¹»ÝÇëÇ ÝÛ³ñ¹³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ïáõÝ
ÇÝï»ñݳï
ì³ñ¹»ÝÇÏÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ì³ñ¹³µÉáõñÇ µáõųٵáõɳïáñdz
ì³ñ¹³ÓáñÇ ²²äÎ
ì³Õ³ß»ÝÇ ²²äÎ
̳ÕϳÑáíÇïÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
î³ßÇñÇ µÅßÏ³Ï³Ý ÏÝ»ïñáÝ
ì³Ý³ÓáñÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
ì³Ý³ÓáñÇ ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó
Ìáí³ë³ñÇ ²²äÎ
Ìáí³ÏÇ ²²äÎ
ÌáíÇݳñÇ µáõųٵáõɳïáñdz
ÎáÕµÇ µáõųٵáõɳïáñdz
Îáõñáñï³µ³ÝáõÃÛ³Ý »õ ýǽÇϳϳÝ
µÅßÏáõÃÛ³Ý ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõï
ÎáßÇ µáõųٵáõɳïáñdz
ìݳëí³Íù³µ³ÝáõÃÛ³Ý »õ
ûñÃá廹dzÛÇ ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
Ø»Í Ø³ëñÇÏÇ ²²äÎ
ػͳí³ÝÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
سëï³ñ³ÛÇ µáõųٵáõɳïáñdz
سñ·³ÑáíÇïÇ ²²äÎ
ö³ñåÇÇ µáõųٵáõɳïáñdz
سñïáõÝáõ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
سñïáõÝáõ ÍÝݹ³ïáõÝ
Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
سÛÇëÛ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
ö³ÝÇÏÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
Öá×ϳÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
Òáñ³·ÛáõÕÇ µáõųٵáõɳïáñdz
øáõóÏÇ µáõųٵáõɳïáñdz
ºñ»õ³ÝÇ Ñ³Ï³ïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ
¹Çëå³Ýë»ñ
޻ݳí³ÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ²²äÎ
ÞÝáÕÇ µáõųٵáõɳïáñdz
Ü.Î.²ÕµÛáõñÇ ²²äÎ
Ü.Ø»ÉÇùÛ³Ý ³Ýí. Ã. 2 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
ܳíáõñÇ ²²äÎ
Üáñ³·³íÇà åáÉÇÏÉÇÝÇϳ
ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
ú߳ϳÝÇ µáõųٵáõɳïáñdz
´³ÝÏ»ñ
äñáÙ»Ã»Û ´³ÝÏ êäÀ
´Ý³Ï³ñ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ììÎ ö´À
¸ñ³Ù³ïáõÝ êäÀ
¶áɹ ø»ß êäÀ
¶É³Óáñ àôìÎ
¶ñ³í êäÀ
¼³ñ·³óÙ³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ÝÏ ´´À
¾ùëåñ»ë Îñ»¹Çï àõìÎ ö´À
²½·³ÛÇÝ ÐÇ÷áûù³ÛÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ
àÆìÎ ö´À
²ðغÜƲ ÆÜÞàôð²Üê
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý êäÀ
²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ ö´À
²ñ¹ßÇÝÇÝí»ëïµ³ÝÏ ö´À
²ñ³ñ³ïµ³ÝÏ ´´À
²ñó³Ëµ³ÝÏ ´´À
²ñٻݵñáÏ ´´À
²ñÙëíÇëµ³ÝÏ ö´À
²Ù»ñdzµ³ÝÏ ö´À
²Ý»ÉÇù µ³ÝÏ ö´À
ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ ö´À
ÆÝ·á ²ñÙ»Ýdz ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ö´À
äñáÏñ»¹Çï ´³ÝÏ ö´À
вزвÚÎ²Î²Ü ´²ÜÎ ´´À
г۵ǽݻ뵳ÝÏ ö´À
軽áÉáõßÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý µñáù»ñ
êäÀ
èºêà ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ö´À
êºü ÆÜîºðܺÚÞÜÈ àôìÎ êäÀ
λÝïñáÝ³Ï³Ý ´³ÝÏ
γåÇï³É ²ë»Ã ػݻçÙ»Ýà ö´À
γëϳ¹ ÆÝí»ëïÙ»Ýïë ö´À
γÙáõñç àõìÎ êäÀ
Îñ»¹Çï ¶ñÏá êäÀ
ØÇïñ³ ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý »õ
í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý µñáù»ñ êäÀ
öñ³ÛÙ ÆÝßáõÁñÝë ´ñáù»ñë êäÀ
öØÒ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ àôìÎ ö´À
ü³ëï Ïñ»¹Çï ϳåÇï³É àôìÎ êäÀ
ÚáõÝǵ³ÝÏ ö´À
´É»ëë àôìÎ êäÀ
´î² ´²ÜÎ ö´À
¸³ÛÙáݹ Îñ»¹Çï êäÀ
¶»õ³ë³ñ Îñ»¹Çï êäÀ
¶³é³Ýï Îñ»¹Çï êäÀ
¶áõ¹Ïñ»¹Çï àôìÎ ö´À
¶Éáµ³É Îñ»¹Çï àôìÎ ö´À
¶Ý³Ñ³ïáõÙ êäÀ
¾ÏÉûý àôìÎ êäÀ
²·ñáÉǽÇÝ· ÉǽÇÝ·³ÛÇÝ
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ êäÀ
²¹³Ù³Ý¹ êäÀ
²é¿ÏëÇÙµ³ÝÏ-¶³½åñáÙµ³ÝÏÇ ËáõÙµ
ö´À
²é³çÇÝ ÑÇ÷áûù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ
àôìÎ êäÀ
²ñ»·³Ï àôìÎ ö´À
²ñ³· ýÇݳÝë êäÀ
²ñï Îñ»¹Çï êäÀ
²ñýÇÝ í³ñϳÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝ êäÀ
²Ù»ñdz ²ë»Ã ػݻçÙ»Ýà ö´À
²Ù³ÉÇÏ Îñ»¹Çï êäÀ
²ÙáõÝÇ ¶ñáõå êäÀ
²ÙáõÝÇ Îñ»¹Çï êäÀ
ä³Ýï»ñ³ Îñ»¹Çï êäÀ
æÆ ¾ü êÆ æºÜºð²È ü²ÚܺÜÞÈ Àܸ
øðº¸Æ øàØö²ÜÆ àôìÎ
æÇ Àݹ ¾Û àôìÎ êäÀ
àëÏ» ÈáõÙ³ êäÀ
àëÏ» ÞÕó êäÀ
äñáÏñ»¹Çï ´³ÝÏ ö´À
äñáýýÇݳÝë ö´À
àõ³ÛÃ-êáÉÇï»ñ êäÀ
è»³É Îñ»¹Çï êäÀ
ÈáÙµ³ñ¹Ç³ êäÀ
ÈáÙµ³ñ¹ëÃñÇà êäÀ
êÇÉ ÆÝßáõñ³Ýë ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ö´À
γåÇï³É ÆÝí»ëÃÙÁÝÃë ö´À
ÎáÝí»ñë µ³ÝÏ ö´À
îáÝïáÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ êäÀ
ÎÇÉÇÏdz àôìÎ êäÀ
ìî´ - вڲêî²Ü ´²ÜÎ ö´À
Îñ»¹á üÇݳÝë àôìÎ ö´À
ÎñµáõÉ³Õ êäÀ
Ø»Í ì³ñÏ êäÀ
سɳÃdz àôìÎ êäÀ
ø³ñ¹ ²·ñáÏñ»¹Çï ö´À
غÈȲ ´²ÜÎ ö´À
ü.Æ.Î.ú.àôìÎ êäÀ
Üáñ ÐáñǽáÝ àôìÎ
ÜáñíÇÏ àôìÎ ö´À
üǹ»ë ÑÇ÷áûù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ àôìÎ
ö´À
üǹ»ÉÇÃÇ Çñ³í³Ï³Ý ËáõÙµ êäÀ
üÇݳÝë³Ï³Ý î»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
ȳµáñ³ïáñdz ö´À
üÛáõãñ γåÇï³É سñÏ»ï êäÀ
ý³Ûý ØÇÝÇà êäÀ
²ÝѳïÝ»ñ ¨ ³Ýѳï
Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñ
سÉÇÝÛ³Ý Ð³ñáõÃ
´»ñÇÏÛ³Ý üÇɳñ»ï
´³µ³Û³Ý è³½ÙÇÏ
´³µáõñÛ³Ý Ð³ÛÏ
´³¹³ÉÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ
´³É³Û³Ý ¸³íÇÃ
´³É³Û³Ý ²ñë»Ý
´³ÉáõÉÛ³Ý ìÇÏïáñdz
´³ÉáõÉÛ³Ý Ü³ñ»Ï
´³ñ»Û³Ý Þ³Ñݳ½³ñ
´³ñë»ÕÛ³Ý ²ñÙ»Ý
´³ñë»ÕÛ³Ý ²Ýݳ
´³ñë»ÕÛ³Ý èá½³
´³ñë»ÕÛ³Ý ì³Ñ»
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ¾ÉÙÇñ³
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ²í»ïÇù
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ²ñÙ»Ý
´³Õñ³ÙÛ³Ý ²ÝÅ»ÉÇϳ
´³ÕÙ³ÝÛ³Ý Ø³ñ³ï
´³Ûµáõñ¹Û³Ý ºñí³Ý¹
´áõ¹³ÕÛ³Ý ¶áõñ·»Ý
¸»ñÓÛ³Ý ê»Ûñ³Ý
¸½áÛ³Ý ²ñÙ³Ý
¸³¹³ßÛ³Ý Ð³ñáõÃÛáõÝ
¸³¹áÛ³Ý ²ñï»Ù
¸³íÃÛ³Ý ²Ý³ÑÇï
¸³íÃÛ³Ý Èǹ³
¸³íÃÛ³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ
¸³ñµÇÝÛ³Ý èáõµÇÏ
¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¶³ñÇÏ
¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾Éɳ
¸³ÝÕÛ³Ý Ä»ÝÇÏ
¸áõÉÛ³Ý ²ñÙ»Ý
¸áõñÛ³Ý ì³ñ¹³Ý
¸ñÙ»Û³Ý ²ÝÇ
¶»Õ³ÙÛ³Ý Ü»ÉÉÇ
¶»õáñ·Û³Ý ¾¹·³ñ
¶»õáñ·Û³Ý ²ñ÷ÇÝ»
¶»õáñ·Û³Ý ²ñÙ»Ý
¶»õáñ·Û³Ý ²Ù³ÉÛ³
¶»õáñ·Û³Ý γñÉ»Ý »õ ÁÝï³ÝÇù
¶»õáñ·Û³Ý îÇ·ñ³Ý
¶»õáñ·Û³Ý ºñí³Ý¹
¶»Ý»ñ³É-É»Ûï»Ý³Ýï ¶ñÇ·áñÛ³Ý
سÝí»É ê»ÏïáñÇ
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ²ñ÷Ç
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ²ñë»Ý
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý êÇÉí³
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ì³Ã»
¶³ëå³ñÛ³Ý ê»ñ·»Û
¶³ëå³ñÛ³Ý èáɳݹ
¶³ÉáÛ³Ý Î³ñ»Ý
¶³ÉëïÛ³Ý Ðáíë»÷
¶³ÉëïÛ³Ý Ø³ñdzÙ
¶áõÉÛ³Ý Ø»ÉÇÝ»
¶ÇÝáëÛ³Ý ¾ÙÙ³
¶ñÇ·áñÛ³Ý ¾ÉÛ³ γñ»ÝÇ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ¾ÉÛ³ ÎáñÛáõÝÇ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ¾ÙÇÉÇ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñ÷»ÝÇÏ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñ³
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñ³Ù³ÛÇë
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñÙ»Ý
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñÙ³Ý
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ÛÍ»ÙÝÇÏ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²Ýݳ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ²Ýݳ
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ð³å»ï
¶ñÇ·áñÛ³Ý ÐéÇ÷ëÇÙ»
¶ñÇ·áñÛ³Ý ê»Ïïáñ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ê³Ùí»É
¶ñÇ·áñÛ³Ý ê³Ùí»É ê»ÏïáñÇ
99
г۳ëï³Ý
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
г۳ëï³Ý
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
¶ñÇ·áñÛ³Ý ê³Ùí»É Ô³½³ñÇ
¶ñÇ·áñÛ³Ý Èáõǽ³
¶ñÇ·áñÛ³Ý Èáõǽ³ ²ñÃáõñÇ
¶ñÇ·áñÛ³Ý èÇÙ³
¶ñÇ·áñÛ³Ý ì³½·»Ý
¶ñÇ·áñÛ³Ý Î³ñ»Ý
¶ñÇ·áñÛ³Ý ì³ñ³½¹³ï
¶ñÇ·áñÛ³Ý ì³ñáõųÝ
¶ñÇ·áñÛ³Ý Î³ñÇÝ»
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ø»ñáõųÝ
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ø³·¹³
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ô³½³ñ
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ø³ïûáë
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ø³Ýí»É ²ñÙ³ÝÇ
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ø³Ýí»É γñ»ÝÇ
¶ñÇ·áñÛ³Ý Ü³é³
¶ñÇ·áñÛ³Ý ÚáõñÇ
¶ÛáõñçÛ³Ý ²ñÙ»Ý
¼³Ë³ñÛ³Ý ºñí³Ý¹
¼³ñ·³ñÛ³Ý ²ñï³Ï
¼³ñÙ³ÝÛ³Ý Ê³Ã³ïáõñ
¼³ùÇÝÛ³Ý êïÛáå³
¼ÇñáÛ³Ý êï»÷³Ý
²µ·³ñÛ³Ý ¼³ñÇÝ»
²µ³½Û³Ý ¶³ñÇÏ
²µ³çÛ³Ý ì³½·»Ý
²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²ñÃáõñ
²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²ñë»Ý
²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý èáõµÇÏ
²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý îÇ·ñ³Ý
²½³ïÛ³Ý èá½³
²½³ñÛ³Ý Ð³ñáõÃÛáõÝ
²½³ñÛ³Ý Î³Ùá
²¹ÇÉ˳ÝÛ³Ý ²ßáï
²Ã³µ»ÏÛ³Ý ¶³·ÇÏ
²Ã³µ»ÏÛ³Ý è³½ÙÇÏ
²ÃáÛ³Ý ²ñ÷ÇÝ»
²É»ùë³ÝÛ³Ý ²ÝÇ
²É»ùë³ÝÛ³Ý Ü³ñÇÝ»
²É³í»ñ¹Û³Ý ޳ѻÝ
²ë³ïñÛ³Ý êÇñ³ÝáõÛß
²é³ù»ÉÛ³Ý ²ñ»õÇÏ
²é³ù»ÉÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ
²é³ù»ÉÛ³Ý ²ñÃáõñ
²é³ù»ÉÛ³Ý ÎáñÛáõÝ
²ÉÇ˳ÝÛ³Ý Ð³ÛÏ
²ëɳÝÛ³Ý Ðñ³Ûñ
²ëɳÝÛ³Ý êáõë³Ýݳ
²í»ïÇëÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ
²í»ïÇëÛ³Ý ¶³·ÇÏ
²í»ïÇëÛ³Ý ¶áѳñ
²í»ïÇëÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ
²í»ïÇëÛ³Ý ê³Ùí»É
²í»ïÇëÛ³Ý êÇñ³Ý
²í»ïÇëÛ³Ý ìñ»Å ²Ò
²í»ïÛ³Ý ì³Ñ³Ý
²í¹³ÉÛ³Ý Ü»ÉÉÇ
²í³·Û³Ý ²ñ÷»ÝÇÏ
²í³·Û³Ý èáõëɳÝ
²í³·Û³Ý ü»á¹áñ
²í³ÉÛ³Ý Ð³ÛÏ
²ÏáõÝó ÈáõëÇÝ»
²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý êáý³
²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ÈÇÉÇÃ
²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ì³ñ¹³Ý
²Ñ³ñáÝÛ³Ý ÄÇñ³Ûñ ²Ò
²ñ³ÙÛ³Ý ²ñë»Ý
²ñ³ÙÛ³Ý ê³ñ·Çë
²ñß³ÉáõëÛ³Ý ²ßáï
²Õ»ÏÛ³Ý ¾¹·³ñ
²Õ³µ³µÛ³Ý ¶³Û³Ý»
²Õ³ç³ÝÛ³Ý ²ñÇݳ
²Õ³ç³ÝÛ³Ý Ð³ñáõÃÛáõÝ
²Õ³ç³ÝÛ³Ý ºÉ»Ý³
²Õ³ç³ÝÛ³Ý ºÉ»Ý³
²Õ³Û³Ý ê»ñ·»Û ²Ò
²Õ³ÙÛ³Ý ØÑ»ñ
²ÕÇÝÛ³Ý ¼³éÇճɳÙ
²ÙÇñç³ÝÛ³Ý ²Ýáõß
²ÙÇñÛ³Ý ²ßáï
²ÙÇñÛ³Ý Ý³½ÇÏ
²Ûí³½Û³Ý ²ÝÇ
²ÙñáÛ³Ý ²ßáï
²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
²Ý³ÝÛ³Ý èáõµ»Ý
²Ý³ÝÛ³Ý Ø³ñÇÝ» »õ ê³ñ·ëÛ³Ý ¾ÙÙ³
²ÝïáÝÛ³Ý ²ñï³Ï
ä»ïñáëÛ³Ý ¶³·ÇÏ
ä»ïñáëÛ³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ
ä»ïñáëÛ³Ý ²ñ³Ù
ä»ïñáëÛ³Ý ²ñë»Ý
ä»ïñáëÛ³Ý ²ñÙ»Ý
ä»ïñáëÛ³Ý ä³í»É
ä»ïñáëÛ³Ý êÛáõ½³Ýݳ
ä»ïñáëÛ³Ý Ø³ñdzÙ
ä»ïñáëÛ³Ý Ø³ñdzÝݳ
ä»ïñáëÛ³Ý Ø³ÝÇÏ
ä»ïñáëÛ³Ý ØÑ»ñ ²Ò
»õáëÛ³Ý ²Õí³Ý
³¹»õáëÛ³Ý ì³Ñ»
³¹»õáëÛ³Ý Î³ñÇÝ»
³¹»õáëÛ³Ý ÞáÕÇÏ
ä³åáÛ³Ý Î³ñ»Ý
â³ËáÛ³Ý Ü³ñÇÝ»
ä³ïñÇÏÛ³Ý ¸³íǹ »õ ²Ýݳ È»µ»¹»í³
³ÑÙ³ëÛ³Ý ²ñÙÇÝ»
³ÑÙ³ëÛ³Ý ²Ý¹ñ»
³Ùñ³½Û³Ý ²ñ·³Ù
³Ùñ³½Û³Ý ³ÃáõÉ
³Ùñ³½Û³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ
³ݷ³ÙÛ³Ý ²Ç¹³
³ݳÝÛ³Ý îÇ·ñ³Ý
âá÷ÇÏÛ³Ý îÇ·ñ³Ý
äáåáí³ ê»¹³
âáÉáÛ³Ý ì³ñ¹·»ë
äáϳóÛ³Ý øñÇëïÇÝ»
ÂáíÙ³ëÛ³Ý Ü»ñë»ë
ÂáñáëÛ³Ý ¶»õáñ·
ÂáñáëÛ³Ý ØÇß³
äáÕáëÛ³Ý ²ñï³Ï
äáÕáëÛ³Ý ²ñÙ³Ý
äáÕáëÛ³Ý ²Ý³ÑÇï
äáÕáëÛ³Ý Ð³ñáõÃÛáõÝ
äáÕáëÛ³Ý ê»Ûñ³Ý
äáÕáëÛ³Ý Ø³Ýí»É
äáÕáëÛ³Ý Þáõß³ÝÇÏ
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý Üí³ñ¹
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý úý»ÉÛ³
ÂáÙµáõñÛ³Ý ä»ïñáë
ÂÇÙ³ë êáë» »õ ìÇ·»Ý
100
Æá³ÝÝ»ëëÛ³Ý ¾éÝ»ëï
Æëñ³Û»ÉÛ³Ý Æí»ï³
Æëñ³Û»ÉÛ³Ý ê»ñ·»Û
àëÝáÛ³Ý ²ñÙÇÝ»
àõ¹áõÙÛ³Ý Ü³é³
гëñ³ÃÛ³Ý ¶ñÇ·áñ
гëñ³ÃÛ³Ý èá½³
гÏáµç³ÝÛ³Ý ÜáñÇÏ ²Ò
гÏáµÛ³Ý ´³·ñ³ï
гÏáµÛ³Ý ¼³í»Ý
гÏáµÛ³Ý ²ñÃáõñ
гÏáµÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
гÏáµÛ³Ý гÏáµ
гÏáµÛ³Ý Ðñ³Ýáõß
гÏáµÛ³Ý È»õáÝ
гÏáµÛ³Ý ê³Ùí»É
гÏáµÛ³Ý è³ýÇÏ
гÏáµÛ³Ý èáõµ»Ý
гÏáµÛ³Ý ÈÇÉÇÃ
гÏáµÛ³Ý ö³é³ÝÓ»Ù
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¶³·ÇÏ
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñ³Ù
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñ³Ù
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñï»Ù
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñï³Ï
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñß³íÇñ
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñÙ»Ý
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ÝÇ
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ê³ñǵ»Ï
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý èáµ»ñï
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ü³Çñ³
гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ÈáõëÇÝ»
гٵ³ñÛ³Ý î³ÝÛ³
гÛñ³å»ïÛ³Ý ¶³Û³Ý»
гÛñ³å»ïÛ³Ý Æß˳Ý
гÛñ³å»ïÛ³Ý Ü³ñÇÝ»
гÛñÇÛ³Ý ²ßáï
Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ
Ðáíë»÷Û³Ý ²Ç¹³
Ðáíë»÷Û³Ý ²ñ³
Ðáíë»÷Û³Ý ²ñ³Ù
Ðáíë»÷Û³Ý ²ñÙ»Ý
Ðáíë»÷Û³Ý ²ñÙ³Ý
Ðáíë»÷Û³Ý Æß˳Ý
Ðáíë»÷Û³Ý Ðñ³Ûñ
Ðáíë»÷Û³Ý ÞÇñ³½
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²Ñ³ñáÝ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ñ³Ù
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ñï³Ï
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ÝÇ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²Ýݳ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý Ð»ÝñÇÏ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý Ð³ÛÏ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ê³Ùí»É
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý êáõë³Ýݳ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÈáõëÇÝ», ²ßáï, îÇ·ñ³Ý,
ÈÛáõ¹ÙÇɳ »õ ì³Ñ»
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý êáõñ»Ý
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ì³ñ·³Ù
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÜáõÝ»
ÐáíÛ³Ý ºñ»Ù
ÐáíÛ³ÝÝÇëÛ³Ý ºÝáù
ê»ËåáëÛ³Ý ºÉ»Ý³
ê»ÉÇÙÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ
ê³¹áõÝÛ³Ý ¾¹í³ñ¹
ʳóïñÛ³Ý ¸»Ï³ñï
ʳóïñÛ³Ý ¶³·ÇÏ
ʳóïñÛ³Ý ¶áé
ʳóïñÛ³Ý ²¹ñÇÝ»
ʳóïñÛ³Ý ²ñï»Ù
ʳóïñÛ³Ý èáµ»ñï
ʳóïñÛ³Ý ì³ñ¹³Ý
ʳóïñÛ³Ý îÇ·ñ³Ý
ʳóïñÛ³Ý øݳñÇÏ
ʳóïñÛ³Ý Þ³Ñ»Ý
ʳóïñÛ³Ý Ü³ñ»Ï
ʳóïñÛ³Ý ÜáñÇÏ
ʳÃÇÛ³Ý ¸³íÇÃ
ʳëÇÏÛ³Ý ì³ëÇÉ
ê³ñ·ëÛ³Ý ¶³ñÇÏ
ê³ñ·ëÛ³Ý ¶³Û³Ý»
ê³ñ·ëÛ³Ý ¼áñ³Ûñ
ê³ñ·ëÛ³Ý ¾¹·³ñ
ê³ñ·ëÛ³Ý ²ñ³ñ³ï ²Ò
ê³ñ·ëÛ³Ý ²ñÃáõñ
ê³ñ·ëÛ³Ý ²Ýáõß
ê³ñ·ëÛ³Ý Äáñ³
ê³ñ·ëÛ³Ý Ð³ÛÏ
ê³ñ·ëÛ³Ý ê»Ûñ³Ý
ê³ñ·ëÛ³Ý ê³ñ·Çë
ê³ñ·ëÛ³Ý Î³ñ»Ý
ê³ñ·ëÛ³Ý îÇ·ñ³Ý
ê³ñ·ëÛ³Ý Ü»ñë»ë
ê³ñ¹³ñÛ³Ý ºñ³ÝáõÑÇ
ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ñÙ»Ý
ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ßÇÏ
ê³Ñ³ÏÛ³Ý Ð³ÙÉ»ï
ê³Ñ³ÏÛ³Ý Ü³ñ»Ï
ê³Õ³Ã»ÉÛ³Ý ÈáõëÇÝ»
ê³Õ³Ã»ÉÛ³Ý Ø³ñdzÙ
ê³ý³ñÛ³Ý ÚáõñÇÏ
ê³Ý³ÙÛ³Ý ²ÝïáÝ
ê³ÝÃñáëÛ³Ý ¶³ñÇÏ
ʳÝáÛ³Ý Ð³Ïáµ
êáËáÛ³Ý Î³ñ»Ý
èáëïáÙÛ³Ý ¶»Õ³Ù
èáëïáÙÛ³Ý Øáõß»Õ
êáõÉóÝÛ³Ý Ü³ñÇÝ»
êáõñÙ³ÉÛ³Ý ²ßáï
êáõùdzëÛ³Ý êÇñ»Ï³Ý
êÇñ³Ï³ÝÛ³Ý æÇí³Ý
êÇÙáÝÛ³Ý ²ñ³Ù
êÇÙáÝÛ³Ý ²ÝÇ
êÇÙáÝÛ³Ý ÈáõëÇÝ»
êÇÙáÝÛ³Ý ÜáñÇÏ
êÇݳµÛ³Ý سñïÇñáë
ÊÉÕ³ÃÛ³Ý ¶áѳñ
ÊÉÕ³ÃÛ³Ý î³Ã»õ
êï»÷³ÝÛ³Ý êáõñ»Ý
êï»÷³ÝÛ³Ý èÇÙ³
êï»÷³ÝÛ³Ý êÙµ³ï
γɳÃÛ³Ý Î»íáñÏ
̳éáõÏÛ³Ý ì³Ñ³Ý
ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ²ñ³ùëÛ³
ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙ
ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Ü»Éɳ
γñ³å»ïÛ³Ý ¸³íÇÃ
γñ³å»ïÛ³Ý ¶³·ÇÏ
γñ³å»ïÛ³Ý ¶³Û³Ý»
γñ³å»ïÛ³Ý Ð³ÛÏ
γñ³å»ïÛ³Ý ê»ñ·á
γñ³å»ïÛ³Ý ê»ñáÝ
γñ³å»ïÛ³Ý Î³ñ»Ý
γñ³å»ïÛ³Ý ì³Ýáõß
ì³ñáëÛ³Ý Ð»ñÙÇÝ»
γñáõÙÛ³Ý ÐáíѳÝÝ»ë
ÎáÉáÉÛ³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ ²Ò
ÎáÉáïÛ³Ý È»õáÝ
îáÝáÛ³Ý ²ñÙÇÝ»
îáÝáÛ³Ý ºåñ³ùëÛ³
îÇ·ñ³ÝÛ³Ý Øáõñ³¹
ìÇñ³µÛ³Ý ²ñ³
ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý ´³·ñ³ï
ػ˳ÏÛ³Ý ì³É»ÝïÇÝ
ػ˳ÏÛ³Ý Ø»Ë³Ï
Ø»ÉÇù-سñïÇñáëÛ³Ý
Ø»ÉùáÝÛ³Ý ØÇß³
Ø»ñóñçÛ³Ý ²ñÃáõñ
º·³ÝÛ³Ý ²Ý³ÑÇï
º¹Ç·³ñÛ³Ý È³É³
س×ϳÉÛ³Ý È»õáÝ
Ô³½³ñÛ³Ý ¶áѳñ
Ô³½³ñÛ³Ý ²ñïÛáÙ
Ô³½³ñÛ³Ý ²ñÙ»Ý ²Ò
Ô³½³ñÛ³Ý ì³Ã³·³Ý
Ô³½³ñÛ³Ý ì³Õ³ñß³Ï
Ô³½³ñÛ³Ý Ø»É³ÝÛ³
Ô³½³ñÛ³Ý Ô³½³ñ
Ô³½³ñÛ³Ý Ü³Çñ³
س½³ÝÛ³Ý ¶»õáñ·
Ô³½áõÙÛ³Ý ²Ýݳ
س½Ù³ÝÛ³Ý È»õáÝ
سûõáëÛ³Ý ÈáõëÇÝ»
سÅÇÝÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ
Ô³ë³µÛ³Ý Î³ñ»Ý
ö³É³½Û³Ý ¶ñÇ·áñ
Ô³ÉóËÃÛ³Ý ÈáõëÇÝ»
سÉáÛ³Ý ¶»õáñ·
ö³éáÛ³Ý ²Éµ»ñï
سÉ˳ëÛ³Ý ¶³éÝÇÏ
Ô³í³ÉÛ³Ý èáõ½³Ýݳ
سïÇÝÛ³Ý ¶áѳñ
سñ·³ñÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ
سñ·³ñÛ³Ý ì³ñ¹³Ý
سñ·³ñÛ³Ý Ø³ñáõëÛ³
ø³ñ³ÙÛ³Ý ÈÇÉÇÃ
Ô³ñÇµÛ³Ý ¼áÑñ³µ
Ô³ñÇµÛ³Ý ØÇù³Û»É
ö³ÑÉ»õ³ÝÛ³Ý ê³ÙëáÝ
سñïÇñáëÛ³Ý ²ÉíÇݳ
Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³Ý ²ßáï
سÙÇÏáÝÛ³Ý Ø³ñdzÝݳ
سÝí»ÉÛ³Ý î³Ã»õÇÏ
øáóñÛ³Ý ê»¹ñ³Ï
øáóñÛ³Ý èáµ»ñï
øáóñÛ³Ý Ø³ñ³ï
ÔáÉÃáõÕçÛ³Ý Ð³ÛÏ
Øáíë»ëÛ³Ý ê»ñÅ
ØáíëÇëÛ³Ý ÆÝ·³
ØáíëÇëÛ³Ý Î³ñ»Ý
ØáíëÇëÛ³Ý Î³ñÇÝ»
ØáíëÇëÛ³Ý ºñ³½ÇÏ
ÔáñáõËÃÛ³Ý ²ßáï
Ôáõϳë àõÉÇ˳ÝÛ³Ý
ÔáõϳëÛ³Ý ¶áѳñ
ÔáõϳëÛ³Ý Â³ÃáõÉ
Øáõñ³¹Û³Ý êáõë³Ýݳ
Øáõñ³¹Û³Ý Ü»ÉÉÇ
ØáõÕÝ»óÛ³Ý ¾¹·³ñ
ØáõùáÛ³Ý Ø»ÉÇÝ»
ØÇñ½³µ»ÏÛ³Ý ¶³Û³Ý»
ØÇñ½³Ë³ÝÛ³Ý ²ñ³Ù
ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ¾¹áõ³ñ¹
ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ²Õ³ëÇ
ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ²ßáï
ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ØËÇóñ
ØÇݳëÛ³Ý ¾¹ÇÏ
ØÇݳëÛ³Ý ²ëÛ³
ØÇݳëÛ³Ý Ø³ñÇÝ»
ØÇݳëÛ³Ý Ø³ñïÇñáë
ØÇݳëÛ³Ý Ü»ÉÉÇ
ØÇݳëÛ³Ý Ü³Ñ³å»ï »õ ÆëÏáõÑÇ
ØËÇóñÛ³Ý Î³ñ»Ý
ØËÇóñÛ³Ý ºëûñ
ØÏñïáõÙÛ³Ý ØÑ»ñ
ØÏñïÃÛ³Ý ²í³·
ØÏñïÃÛ³Ý ²ñïÛáÙ
ØÏñïÃÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
ØÏñïÃÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ, èáõµÇ ºÉǽ³µÇï
»õ ´³¹ñÇß³ سϳÙÛ³Ý
ØÏñïÃÛ³Ý Ê³ÃÇÏ
ØÏñïÃÛ³Ý ì³ñ¹áõÑÇ
ØÏñïÃÛ³Ý Î³ñÇÝ»
ØÏñïÃÛ³Ý ì³ÝÇÏ
ØÏñïÃÛ³Ý îÇ·ñ³Ý
ØÏñïÃÛ³Ý ØËÇóñ
ØÏñïÃÛ³Ý Üß³Ý
ØÕ¹»ëÛ³Ý ¶³Û³Ý»
ºÕdz½³ñÛ³Ý ê»ÝÇÏ
ºÕdz½³ñÛ³Ý ì³ñóÝ-Ðñ³Ý¹
ºÝ·Çµ³ñÛ³Ý ¶³Û³Ý»
Øݳó³Ï³ÝÛ³Ý ê³ñ·Çë
Øݳó³Ï³ÝÛ³Ý ê³Ñ³Ï
޳ѵ³½Û³Ý ²ñ³ùëÛ³
޳ѵ³½Û³Ý ²ñÙ»Ý
޳ѵ³½Û³Ý ä³ïí³Ï³Ý
޳ѵ³½Û³Ý γñÇÝ»
޳ѵ³½Û³Ý ºÉ»Ý³
޳ѳ½Ç½Û³Ý Ðñ³ÃÛ³
Þ³ÑÇÝÛ³Ý ²ÉÇݳ
Þ³ÕáÛ³Ý ¶³·ÇÏ
Ü»ñëÇëÛ³Ý ¶³·ÇÏ
Ü»ñëÇëÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ
ܳ½³ñ»ÃÛ³Ý ê»ñ·»Û
ܳ½³ñÛ³Ý ÜáñÇÏ
ܳí³ë³ñ¹Û³Ý гÛñ³å»ï
ܳѳå»ïÛ³Ý ¾¹·³ñ
ÚáÉÃÛ³Ý ÜáõÝ»
Úáõ½µ³ßÛ³Ý ¾ÛÉ»ñ
ÜÇÏáÉÛ³Ý ²É»ùë³Ý
ÜÇÏáÉÛ³Ý èá½³
ÜÇÛ³½áí àõÙ³ñ
úñµ»ÉÛ³Ý ²ñ³Ù
úñ¹áõ˳ÝÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ
úѳÝç³ÝÛ³Ý ìáÉá¹Û³
úѳÝÛ³Ý ²ÝŻɳ
úѳÝÛ³Ý ê»Ûñ³Ý
´³É³ë³ÝÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ ²Ò
¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ÈdzÝݳ ²/Ò
¼áÑñ³µÛ³Ý гÛÏ ²Ò
²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý Ü³ñÇÝ» ²/Ò
²Ñ³ñáÝÛ³Ý ÄÇñ³Ûñ ²Ò
³¹»õáëÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ ²Ò
Ðáíë»÷Û³Ý ²ñÃáõñ ²/Ò
ʳã³ïñÛ³Ý ²½³ï ²Ò
γï³Û³Ý È»õáÝ ²Ò
Ô³½³ñÛ³Ý ê³Ùí»É ²Ò
üñ³Ý·áõÉÛ³Ý ²ßáï ²Ò
úѳÝÛ³Ý æáõÉÇ»ï³ ²/Ò
úѳÝÛ³Ý ì³ñ¹³Ý ²/Ò
¶áñͳñ³ñ
ϳ½Ù³Ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´»Û½ Ø»ÃÉë
´ÇÃÉÇë-Ø»Ý êäÀ
´Ð¾ê -äɳ½Ù³ ö´À
¸»íǹ îáõñ êäÀ
¸³ñÇëï êäÀ
¸áñáÅÝÇÏ êäÀ
¸áõëïñ ػɳÝÛ³ êäÀ
¶³·³ ²Ù³ïáõÝÇ êäÀ
¶³å¿ùë êäÀ
¶³ÉÇù êäÀ
¶Ç¹¿åÇÝí»ëï êäÀ
¶ñ³Ý¹ îáµ³Ïá ÐÒ êäÀ
¶ñ³Ýà ÂáñÝÃáÝ ö´À
¶ºà¾ÎàÜàØÆβ ö´À
¼³Ý·»½áõñÇ åÕÝÓ³ÙáÉǵ¹»Ý³ÛÇÝ
ÏáÙµÇݳï
¾É»ÏïñáÝݳ˳·ÇÍ ö´À
¾ÏáÉá·Ç³ ì.Î.Ð. êäÀ
¾Ú ¾È ¾Ú êäÀ
¾Ú ¾Ø êÆ ³ñï³¹ñ³-³é»õïñ³Ï³Ý êäÀ
¾Û ¾Ù ìÇ êäÀ
¾Ûñý»É Âñ»Û¹ êäÀ
².ê.º.Ê.êäÀ
²ð²Øº êäÀ
²ðºì²ÎÜ êäÀ
²É»ùë ¶ñáõå
²Ëóɳ ²Î
²Éý³ êäÀ
²ÏáõÙµ ÐÒ êäÀ
²íïá·»Ý-Ø êäÀ
²íïáïñ³ÝëßÇÝ ÞØ ö´À
²ñ³ùë -2 ²Î
²ñÙ äɳëï ö´À
²ÕÛáõë êäÀ
²Ý³ÏÝϳÉÝ»ñÇ ³ß˳ñÑ êäÀ
²ÝÇ äɳ½³ ÐáÃ»É ö´À
ä»·³ êäÀ
ä³ï ¶ñáõå êäÀ
Âáõñí³Ý¹ êäÀ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ññ³Ï³ÛáõÝ ÝÛáõûñÇ
·áñͳñ³Ý ´´À
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÖÞÞÒ ´´À
Æ.î.Î.-èàôê êäÀ
æ»éáõóáÕ êäÀ
æÇ -¾ë ²ñÙ»Ýdz
àëÏÛ³ÝÇ ¶´²Ø ö´À
æñÏáÝëïñáõÏódz êäÀ
Âñ³ëà öÇ÷É êäÀ
äñá·ñ»ëë-²áõ¹Çï ö´À
àõé ²ùë ÐÒ ö´À
àõñµ³Ýɳµ êäÀ
àõñÙdz êäÀ
Ð.äáÕáëÛ³Ý êäÀ
гµ³Ý¹ êäÀ
гËí»ñ¹Û³Ý-ÞÇÝÙáÝï³Å ´´À
гñ³íÏáíϳëÛ³Ý ºñϳÃáõÕÇ ö´À
гÛÇÝϳë³ódz ö´À
гÛéáõë·³½³ñ¹ ö´À Èáéáõ ¶¶Ø
гÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ êäÀ
гÛñ »õ áñ¹Ç Øáõë³»ÉÛ³ÝÝ»ñ êäÀ
гÛݳ˳·ÇÍ ´´À
ÐáñǽáÝ -95 êäÀ
ê»É»Ý³-ê»ñíÇë ÐÒ êäÀ
è»Ý»ë³ ö´À
ê²ÂÆ ö´À
ê³·³Ù³ñ ö´À
ê³ñ³ÝÇëï êäÀ
ê³Ýï»ËÝÇÏ³Ï³Ý »õ
û¹³÷á˳ݳÏÙ³Ý Ý³Ë³å³ïí³ÍùÝ»ñ
ö´À
èáµ»éïáë êïé³áõë êäÀ
êáõñ»Ý ¶áɹ êäÀ
êÇÉ»ÝïÇáõÙ êäÀ
êÇÝá÷ëÇë ²ñÙ»Ýdz ö´À
êì² ØáñÃáñë êäÀ
êϳɳ ³é»õïñÇ Ï»ÝïñáÝ
êïñáÛ äñáÛ»Ïï êäÀ
êù³ÛÝ»ï ¾ÛñɳÛÝ êäÀ
β¶ºì êäÀ
γåï³ñ³ñ êäÀ
ì³ñ³ñ³ÏÝ ö´À
̳ÕϳÓáñ ¶ØÐ äö´À
ÎáÝó»éÝ ¸Ç³Éá· ö´À
îÇ·ñ³Ý Ø»Í Ññ³ï³ñ³ÏÃáõÃÛáõÝ ö´À
Ø»·³ïñ³Ýë êäÀ
Ø»¹ï»Ëë»ñíÇë êäÀ
Ø»¹ÏáÝ êäÀ
Ø»ÉÇáñ³ódz ö´À
Ø»ï³É êïÇÉ ö´À
Ø»ÍÝ ¾ñÇÏ êäÀ
ز¶-¾ÈºÎîðàÜ êäÀ
ö³Ï ÞÕó êäÀ
سñïÇÝ êóñ êäÀ
ö³Ûóñ¹ êäÀ
ֳݳå³ñÑ ö´À
ø³Ý³ù»éÇ Ï³ñÇ ý³µñÇϳ êäÀ
سݳݳ ¶ñ»ÛÝ êäÀ
öÆ-¾Úæ-öÆ ö³ñÃÝÁñ½ ö´À
Øáõñ³¹-ê³ñ êäÀ
ØÇÏÙ»ï³É ö´À
ºñ»õ³Ý æáõñ ö´À
ºñ»õ³Ý êäÀ
ºñ»õ³ÝÇ ÎáÝÛ³ÏÇ ·áñͳñ³Ý ö´À
ºñ»õ³ÝßÇÝ êäÀ
Þ»Ý êäÀ
Þ»ÝÇÏ çñû·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ
Þ³ñÙ ÐáɹÇÝ· êäÀ
ÞÇÝ-Þ³ñÙáõÝ êäÀ
ܳѳå»ï »õ Î êäÀ
üáñ ¸Çñ»ùßÝ ØáÃáñë ö´À
ÚáõÙ³Ïë êäÀ
ÜÇÏáÉ ¸áõÙ³Ý ²Î
üÇñÙ³ ØØ êäÀ
üÉ»ß êäÀ
101
г۳ëï³Ý
Hayastan All Armenian Fund
г۳ëï³Ý
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
úëñ³Ù ȳÛÃÇÝ· êäÀ
úí³É äɳëïÇÏ êäÀ
ÜÛáõ ÐáñǽáÝ ·ñáõå ÆÜÎ ÐØ
Üúܲ êäÀ
úÝÇùë-¶À ö´À
г۳ëï³ÝÇ ³íïá³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ µÛáõñá
¸ÇÏñÇëáÝ êäÀ
¸ÇݳÛÝ êäÀ
¶»Õ³Ù ²ñù³ êäÀ
¶»õáñ·Û³Ý ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ êäÀ
¶»õ-êóñ êäÀ
¶áɹ Àܸ ¶.´. êäÀ
¶áɹ øáÝë³ÉÃÇÝ· êäÀ
¶áõ¹³íÇ êäÀ
¶ñ³íÇã êäÀ
¾Ù ìÆ ¾Ø ²Üܲ êäÀ
¾ùëåñ»ë ìÇå ê»ñíÇë êäÀ
²Ç¹³ γñÇÝ êäÀ
²É»ùëíáñɹ êäÀ
²Èê ¾ñ½ñáõÙóÇ êäÀ
²É-ØÇù êäÀ
²Éٻɻéá³ êäÀ
²Éý³ë»ùÛáõñÇÃǽ êäÀ
²ñ³Ý·»É äñáí³Û¹»ñ êäÀ
²ñëϳñ» êäÀ
²ñÙ³ëï êäÀ
²Õ¹³Õ êäÀ
æ³ÛÝà Âñ»Û¹ êäÀ
æ³Ý·³Û êäÀ
Âñ»Û¹»ñ êäÀ
г·áÛ³Ý ²Î
ê.àô.ð. -72 êäÀ
Ȼ鳽 êäÀ
È»ÛÉá êäÀ
ê»Ûíñ êäÀ
è»Ý»ë³ ö´À
ê³éï» êäÀ
ê³ñ·Çë »õ ܳݳ êäÀ
èáµ»ñï سñáõÃÛ³Ý êäÀ
êÇÙÝáñ êäÀ
êïáÇÏ êäÀ
êºðì-¾¸²ð êäÀ
ì.Æ.². êäÀ
ì»Ýáõë ²ýÇݳ êäÀ
ì³·é êäÀ
ì³É·» êäÀ
γñ»Ý Ú³ñ³ÉÛ³Ý êäÀ
ì³Õ³ñß »õ àñ¹ÇÝ»ñ ÎáÝó»éÝ êäÀ
ì³ÝïÇ· êäÀ
ìáÉï³ êäÀ
ìÇÉÙ³ñ Ø»Ï êäÀ
ÎÉáõÅ êäÀ
ö»Ã³Ï êäÀ
Ø³É»Ý êäÀ
سñÉdz ö´À
سÙÙ³-ØÇÛ³ êäÀ
سÝÇáϳ êäÀ
ØáõëáÛ³Ý ²²² êäÀ
Øáõí Ø»¹ êäÀ
ܳñǻݳ êäÀ
ڳݳ-¶áé êäÀ
ÚáõÙ³ÝÇɳÛÝ êäÀ
ÜáÙǹÇëÏ êäÀ
ÜÇݻɳ êäÀ
102
Øß³ÏáõÛÃÇ
ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
¶. êáõݹáõÏÛ³ÝÇ ³Ýí. ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙdzϳÝ
óïñáÝ
²É³í»ñ¹áõ ØÇÏáÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ã³Ý·³ñ³Ý
²É³í»ñ¹áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ
ä»ï³Ï³Ý ϳٻñ³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý óïñáÝ
г۳ëï³ÝÇ µÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý óݷ³ñ³Ý
Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý
î.ä»ïñáëÛ³ÝÇ ³Ýí. ß³ËÙ³ïÇ ïáõÝ
î³ßÇñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý
ºñ»õ³ÝÇ Ð. Ô³÷ɳÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ¹ñ³Ù³ïÇϳϳÝ
óïñáÝ
ºñ»õ³ÝÇ Ê³Ù³×ÇÏÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý óïñáÝ
ºñ»õ³ÝÇ.Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí.å»ï³Ï³Ý ïÇÏÝÇϳÛÇÝ
óïñáÝ
ÒÛáõݳßáÕÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ
àõëáõÙݳϳÝ, ÏñóϳÝ,
·Çï³Ï³Ý ѳëï³áõÃÛáõÝÝ»ñ
´»ñ¹³ß»ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
´»ñù³é³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´»ñù³ß³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´»ÝÛ³ÙÇÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³·³ñ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³·ñ³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³½Ù³ÕµÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³É³ÑáíÇïÇ Æ. ìÇñ³µÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³íñ³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
´³Ùµ³Ï³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³Û³Ý¹áõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´³Ý¹Çí³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
´áõųϳÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´çÝÇÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´Ûáõñ»Õ³í³ÝÇ ê.ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ³í³· ¹åñáó
´Ûáõñ»Õ³í³ÝÇ ÑÇÙÝ.¹åñáó
´Ûáõñ³Ï³Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
´Ûáõñ³ÏÝ ÏñóѳٳÉÇñ
¸.гٵ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ³Ýí. çñ³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇ
Ù³ñ½³¹åñáó
¸¹Ù³ë³ñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¸¹Ù³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸³íó߻ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸³ßï³¹»ÙÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸³ßïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸Ç³ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¸ÇÉÇç³ÝÇ Ã. 4 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸ÇÉÇç³ÝÇ ì. ²Ý³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸ñ³ËïÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶. ÜŹ»ÑÇ ³Ýí. Ã. 161 ÑÇÙÝ.¹åñáó
¶.ÜŹ»ÑÇ ³Ýí. Ã. 17 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶»ï³÷Ç ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶»ï³÷Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»ï³ß»ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
¶»ïùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»Õ³¹ÇñÇ ¹åñáó
¶»Õ³ñáïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý.Ù³ñÙݳٳñ½áõÃÛ³Ý »õ
³Ïñáµ³ïÇϳÛÇ.ûÉÇÙå.Ù³ñ½³¹åñáó
¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»Õ³ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
himnadram.org
¶»Õ³ß»ÝÇ è³½ÙÇÏ êï»÷³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»Õ³Ù³µ³ÏÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶»Õ³Ù³ë³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»Õ³ù³ñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶»Õ³ÝÇëïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»ÕÑáíÇïÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶»ÕÑáíÇïÇ Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶³·³ñÇÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶³éݳéÇ×Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶³éݳÑáíÇïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶³éÝÇÇ Ã.1 ¹åñáó
¶³éÝÇÇ ØØúØä Ù³ñ½³¹åñáó
¶³í³éÇ ².Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 4 ÑÇÙÝ.¹åñáó
¶³í³éÇ Ã. 1 ѳïáõÏ ¹åñáó
¶³í³éÇ Ã. 7 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶³í³éÇ Ã. 8 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶³ÝÓ³ù³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶á·ÑáíÇïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶ñǵáÛ»¹áíÇ ì.èáëïáÙÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶Ûáõɳ·³ñ³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÉǵáõɳÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ¶. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí Ã. 24 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ²ÃÉ»ïÇϳÛÇ ûÉÇÙå. Ù³ñ½³¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý í³ñųñ³Ý
¶ÛáõÙñáõ Ã. 1 ³í³· ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 10 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 11 ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 15 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 18 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 19 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 25 ÑÇÙÝ.¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 28 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 3 ûñ½³ñ·³ó³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ûųݹ³Ï
¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 31 ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 32 ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 4 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 40 ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 44 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 5 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 6 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ã. 8 ÙÇç ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ëáõë»ñ³Ù³ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ì.»ù»Û³ÝÇ ³Ýí. Ã. 2 ³í³· ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ì³½·»Ý ² ³Ýí. Ã. 27 ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ͳÝñ³Ù³ñïÇ Ù³ñ½³¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ Ø.ܳɵ³Ý¹Û³ÝÇ ³Ýí.Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
ÇÝëïÇïáõï
¶ÛáõÙñáõ سßáïóÇ ³Ýí. Ã. 29 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ÓÙ»é³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇ Ù³ñ½³¹åñáó
¶ÛáõÙñáõ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñó÷áËÇ å»ï. Ù³ñ½³Ï³Ý
ùáÉ»ç
¶ÛáõÙñáõ úÛáõÝçÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶Ý»É سճùÛ³ÝÇ ³Ýí.Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼³ñÇß³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼³ñÇÝç³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼áɳù³ñÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼áɳù³ñÇ Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼áí³µ»ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼áí³ë³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼áíáõÝÇÇ è.´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼áíùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¼áõÛ·³ÕµÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²÷ݳÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²µáíÛ³ÝÇ Ü.ì³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 5 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²µáíÛ³ÝÇ Ã.6 ³í³· ¹åñáó
²·³ñ³ÏÇ î.»Ñɻٻ½Û³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
²½³ï³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²½³ïÇ ÑÇÙÝ.¹åñáó
²å³·³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²å³ñ³ÝÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
²å³ñ³ÝÇ Ð. àëϳÝÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã.2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²å³ñ³ÝÇ ýǽٳÃ.³í³· ¹åñáó
²é³÷ÇÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²É³·Û³½Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
²É³í»ñ¹áõ Ã.1 Ù³Ýϳå³ñ﻽
²É³í»ñ¹áõ Ã.2 Ù³Ýϳå³ñ﻽
²É³í»ñ¹áõ Ã.3 Ù³Ýϳå³ñ﻽
²É³í»ñ¹áõ Ã.4 Ù³Ýϳå³ñ﻽
²É³í»ñ¹áõ Ã.5 Ù³Ýϳå³ñ﻽
²É³í»ñ¹áõ Ã.6 Ù³Ýϳå³ñ﻽
²É³í»ñ¹áõ å»ï³Ï³Ý ùáÉ»ç
²É³í»ñ¹áõ Áٵ߳ٳñïÇ ¹åñáó
²É³í»ñ¹áõ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ¹åñáó
²É³í»ñ¹áõ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
²é³ï³ß»ÝÇ ¶.¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
²É³ßÏ»ñïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ËóɳÛÇ Ã.1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Ëåñ³ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ËáõñÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ËáõñÛ³ÝÇ Ã.1 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ËáõñÛ³ÝÇ Ü. ²Õµ³ÉÛ³ÝÇ ³Ýí. ³í³· ¹åñáó
²í.Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã.9 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²í³½³ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²í³ÝÇ ².ê»ñáµÇ ³Ýí.ÙÇçÝ.¹åñáó
²ÏáõÝùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ïÉ»ïÇϳÛÇ Ã.1 Ù³ñ½³¹åñáó
²ïÉ»ïÇϳÛÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó
²íßÇÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñ»·áõÝáõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ»·Ç Â.Îñå»Û³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ»·Ý³½³Ý ÎñóѳٳÉÇñ
²ñ»·Ý³¹»ÙÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ»õß³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ÷»ÝÇÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ·»ÉÇ ì.²Ý³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ·³í³Ý¹Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ·ÇݳÛÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
²ñ³·³Í³í³ÝÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ³·³Í³í³ÝÇ Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ³·³ÍáïÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
²ñ³·³ÍÇ Ã. 1 ¹åñáó
²ñ³·³ÍÇ Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ³·³ÍÇ Ø.ػ˳ÏÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ.¹åñáó
²ñ³·ÛáõÕÇ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï Ïñóñ³Ý
²ñ³½³÷Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó.
²ñ³ñ³ïÇ Ã. 5 ¹åñáó
²ñ³ñ³ïÇ å»ï³Ï³Ý ùáÉ»ç
²ñ³ÙáõëÇ ì.²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñ³ÛÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñ³ÛÇÏÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
²ñ³ùëÇ ¼.²í»ïÇëÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ Ã. 1 ѳïáõÏ ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ Ã. 1 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ Ã. 4 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ Ã. 5 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ Ã. 6 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ Ã. 8 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÃÇÏÇ ºñ»ÏáÛ³Ý ¹åñáó
²ñáõ×Ç ÙÇçÝ.¹åñáó
²ñï³í³½¹Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñï³ß³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñï³Ù»ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñï³ÝÇßÇ ¹åñáó
²ñïÇÙ»ïÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
²ñÍí³µ»ñ¹Ç ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÍí³µ»ñ¹Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñÍí³ÝÇëïÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
²ñÙ³íÇñÇ ²ñ»õÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñÙ³íÇñÇ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÙ³íÇñÇ Ã. 4 ³í³· ¹åñáó
²ñÙ³íÇñÇ Ã. 8 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÙ³íÇñÇ Ã. 9 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ñÙ³íÇñÇ Ù»Ý³å³Ûù³ñ³ÛÇÝ
Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇ.Ù³Ýϳå³ï.Ù³ñ½³¹åñáó
²ñÙ³íÇñÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó
²ÕíáñÇÏÇ ÑÇÙÝ.¹åñáó
²ÕÓùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ßáóùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ßï³ñ³ÏÇ ¶.â³áõßÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ßï³ñ³ÏÇ ¶.Ô³÷³ÝóÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 4 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²ßï³ñ³ÏÇ Ü.²ßï³ñ³Ïóáõ ³Ýí. ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²Ùµ»ñ¹Ç ܳí³ë³ñ¹Û³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Û·»õ³ÝÇ Ø. Êáñ»Ý³óáõ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Û·»õ³ÝÇ Ø.Êáñ»Ý³óáõ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Û·»ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Û·»ß³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Û·³µ³óÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Ù³ëdzÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ÛñùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Ýáõß³í³ÝÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
²ÝÇ ä»Ù½³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Ýï³éáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Â. 20 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Ã.26 ³í³· ¹åñáó
ä.äéáßÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
ä»ïñáíϳÛÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ä»Ù½³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ä³å³Û³ÝÇ ³Ýí. ·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáó
³ÇñáíÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
³ÉÇÝÇ Ã. 2 ¹åñáó
³ÉÇÝÇ Ø.¶áñÏáõ ³Ýí. Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
³íßáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
â³ñ»Ýó³í³ÝÇ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
â³ñ»Ýó³í³ÝÇ Ã. 4 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
â³ñ»Ýó³í³ÝÇ Ã. 5 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
â³ñ»Ýó³í³ÝÇ ì³½·»Ý ²-Ç ³Ýí. Ã. 3 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ä³ñáõÛñ ê»õ³ÏÇ ³Ýí. Ã. 8 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ä³ñïǽ³ÏÇ ²Ñ³ñáÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÂÃáõçñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
âáñ³Ã³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Âáñáë³·ÛáõÕÇ ².гٵ³ñÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
äáõßÏÇÝáÛÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Âdzí³ñáõÃÛ³Ý ûÉÇÙå. Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó
âÇÝÃÇÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
æ³çáõéÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
æ³ÙßÉáõÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
æ³Ýýǹ³ÛÇ ì.¸³ßïáÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
äéáßÛ³ÝÇ ä»ïñáë ¸áõñÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
Æç»õ³ÝÇ Ã. 1 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Æç»õ³ÝÇ í³ñųñ³Ý
ÂÉÇÏÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
àëϻóëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
àëÏ»í³½Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
àëϻѳëÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
àëϻѳïÇ Ê.гÛñÇÏÇ ³Ýí. ¹åñáó
æñ³÷Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
æñ³é³ïÇ Â.ʳóïñÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
æñ³é³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
æñ³ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÆñÇÝ¹Ç Ø.øáóÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
æñí»ÅÇ Ù»Ý³å³Ûù³ñ³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇ
Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó
æñí»ÅÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
âϳÉáíÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
âϳÉáíϳÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
äïÕáõÝùÇ îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
àõç³ÝÇ ¼áñ³í³ñ.²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
àõßÇÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Àٵ߳ٳñïÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáó
âùݳÕÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Ð.¶³ëå³ñÛ³ÝÇ ³Ýí. ß³ËÙ³ïÇ »õ ß³ßÏáõ ¹åñáó
лͳÝí³ÛÇÝ ëåáñïÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³Ýϳå.
Ù³ñ½³¹åÃáó
в²Ð ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ
гéÇ×Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
гïÇëÇ ì.ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
гÏÏáÛÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
гñóí³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
гñó߻ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
гó³ß»ÝÇ ¹åñáó
гóÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
г۳ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ׳ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý
ѳٳÉë³ñ³Ý
гÛóÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
гÛϳë³ñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
гÛϳÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
гÛñ»ÝÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
гÛñ³í³ÝùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ðáµ³ñÓáõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÐáéáÙÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÐáíáõÝáõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÐáíÇïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ðáíï³ß»ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ÐäÖÐ ¶ÛáõÙñáõ Ù³ëݳ×ÛáõÕ
ÐáÕÙÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ðñ³½¹³ÝÇ ².Øé³íÛ³ÝÇ Ã.4 ¹åñáó
Ðñ³½¹³ÝÇ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Ðñ³½¹³ÝÇ Ð.ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 5 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Ðñ³½¹³ÝÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³ñ½³¹åÃáó
ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Âáõٳݳ۳ÝÇ
Ù³ëݳ×ÛáõÕ
Ðݳµ»ñ¹Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê. ޳ѳ½Ç½Ç ³Ýí. Ã. 2 ¹åñáó
è.Ø»ÉÇùÛ³ÝÇ ³Ýí. »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó
È»ç³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
È»éݳå³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
È»éݳϻñïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
È»éݳñáïÇ ¶.ØÇù³»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
È»éݳÑáíÇïÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
È»éÝáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê»õ³ÝÇ ¼³ñáµÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ê»õ³ÝÇ Ã. 4 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ê»õ³ÝÇ Ã. 5 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê»õ³ÝÇ çñ³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇ.Ù³Ýϳå. Ù³ñ½³¹åñáó
ê»õ³ÝÇ Ø.سßïáóÇ ³Ýí. Ã. 1 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
103
г۳ëï³Ý
Hayastan All Armenian Fund
г۳ëï³Ý
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
ê»ÙÛáÝáíϳÛÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
È»ÝáõÕáõ æÇí³Ýáõ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
È׳í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
È׳߻ÝÇ ². î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³¹áõÝóÇ ê.Øáõñ³¹áíÇ ³Ýí. ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ʳóñÓ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ʳóյÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ëáõÝÇÏÇ ¶.â³áõßÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³éݳյÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñ³É³ÝçÇ ¹åñáó
ê³ñ³Ï³åÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñ³ï³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñ³ïáíϳÛÇ ¹åñáó
ê³ñ³Ù»çÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñáõ˳ÝÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñáõ˳ÝÇ Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñÇ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñdzñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ÙµáÛÇ »õ ÓÛáõ¹áÛÇ ûÉÇÙå.Ù³ñ½³¹åñáó
ȳÝç³ÕµÛáõñÇ ì. ²¹³ÙÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
ȳÝçÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ʳÝçÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ ¹åñáó
êåÇï³ÏÇ å»ï³Ï³Ý ùáÉ»ç
êáïùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÊáñáÝùÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
êáñÇÏÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êáõë»ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Èáõë³·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Èáõë³Ï»ñïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Èáõë³ÏáõÝùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Èáõë³ÏÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Èáõë³ÕµÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÈáõϳßÇÝÇ Ð. ²í»ïÇëÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÈÇ×ùÇ ÑÇÙÝ.¹åñáó
ÈÇ×ùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
êÇ÷³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáó
êï»÷³Ý³í³ÝÇ ³í³· ¹åñáó
êï»÷³Ý³í³ÝÇ Ã. 1 í³ñųñ³Ý
êï»÷³Ý³í³ÝÇ Ã. 3 ¹åñáó
êï»÷³Ý³í³ÝÇ Ã.2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êí»ñ¹ÉáíϳÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
èÛ³-³½³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì.´ñÛáõëáíÇ ³Ýí. å»ï³Ï³Ý.É»½í³µ³Ý³Ï³Ý
ѳٳÉë³ñ³Ý
ì.¶»ï³ß»ÝÇ Ã. 1 ¹åñáó
Î.²ÕµÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì.ä»ïñáëÛ³ÝÇ ³Ýí. ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì.ê³ëݳ߻ÝÇ Ø.سÝáõÏÛÝÇ ³Ýí. ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì»ñÇÝ ´³½Ù³µ»ñ¹Ç ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì»ñÇÝ ¶»ï³ß»ÝÇ Ã. 2 ¹åñáó
ì»ñÇÝ ²·³ñ³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γ׳×ÏáõïÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
̳÷³Ã³ÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳ûñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
γå³ÝÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ.ËݳÙùÇ »õ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
·Çß. ѳëï³ïáõÃÛáõÝ
γåëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γÃݳյÛáõñÇ ÑÇÙÝ.¹åñáó
γÃݳյÛáõñÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
γ˳ÏÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γéÝáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳Ïù³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
104
γñ»ÝÇëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γñ׳յÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γñµÇÇ ì.»ù»Û³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹»ÝáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹»ÝÇëÇ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹»ÝÇëÇ Ã. 3 ¹åñáó
ì³ñ¹»ÝÇëÇ Ã. 4 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹»ÝÇÏÇ ².úѳÝÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹»ÝÇÏÇ Ã. 1 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹³µÉáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹³ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹³ù³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ñ³·³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γñÇÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ñë»ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³Ññ³Ù³µ»ñ¹Ç Ð. ØÏñïÃÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
γñÙñ³í³ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
γñÙñ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³Õ³ñß³å³ïÇ ¶.ÜŹ»ÑÇ ³Ýí. Ã. 8 ¹åñáó
ì³Õ³ñß³å³ïÇ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³Ýí. Ã. 12
ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³Õ³ñß³å³ïÇ ì.èßïáõÝáõ ³Ýí. Ã. 11 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³Õ³ñß³å³ïÇ Ø.سßïáóÇ ³Ýí. à 1 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³Õ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳ÕϳɳÝçÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
̳ÕϳÑáíÇïÇ ²í.Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳ÕϳÑáíÇïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳ÕϳÓáñÇ É»éݳ¹³ÑáõϳÛÇÝ
Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý.Ù³ñ½³¹åñáó
̳ÕϳÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳Õϳ߻ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳ÕÏáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
î³ßÇñÇ ³í³· ¹åñáó
î³ßÇñÇ ³ñí»ëïÇ ¹åñáó
î³ßÇñÇ ³ñï³¹åñáó³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
î³ßÇñÇ Ã. 1 ÜàôÐ
î³ßÇñÇ Ã. 2 ÜàôÐ
î³ßÇñÇ Ã. 3 ÜàôÐ
î³ßÇñÇ Ã. 4 ÜàôÐ
γù³í³ÓáñÇ Ø.ØËÇóñÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
γٳñÇëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γÛùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³Ý»í³ÝÇ ÙÇç. ¹åñáó
ì³Ý³ÓáñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËݳÙùÇ »õ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
Ã. 1 ·Çß..ѳëï³ïáõÃÛáõÝ
ì³Ý³ÓáñÇ Ã. 7 Ù³Ýϳå³ñ﻽
ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý ùáÉ»ç
ì³Ý³Ý¹Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
γÝÃÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
γÝdzßÇñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
î³ÝÓáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ìáí³½³ñ¹ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ìáí³ë³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ìáí³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÌáíÇݳñÇ ï³ññ. ¹åñáó
ÌáíÇݳñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
îáñý³í³ÝÇ ¹åñáó
ÎáÕ»ëÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ÎáÕµÇ Ã.1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÎáÕµÇ Ã.2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÎáõÃÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Îáõï³Ï³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
îáõý³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÎáßÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÌdzͳÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó
himnadram.org
ìɳ¹ÇÙÇñ γñ³å»ïÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 3 ÙÇçÝ. ¹åñáó
îñ»ïáõùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Îñ³ë³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Îñ³ß»ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
캲´úØØ äà²Î
Ø.êÇÉÇÏÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 6 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ö.سëñÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ø»Í ê»å³ë³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ø»Í ê³ñdzñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ø»Í Ø³ëñÇÏ ·ÛáõÕÇ ï³ññ. ¹åñáó
Ø»Í Ø³ëñÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ø»Í Ù³ÝóßÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ػͳÙáñÇ Ã. 1 ÑÇÙÝ ¹åñáó
Ô³½³ñ³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ô³½³ÝÃÇÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
س¹ÇݳÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ø³ç³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ÉÇñ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáó
ø³ë³ËÇ ².ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 2 ÙÇçÝ.¹åñáó
سëï³ñ³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
سñ·³ñ³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ö³ñåÇÇ Ô.ö³ñå»óáõ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ô³ñǵç³ÝÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
سñïáõÝáõ µÅßÏ³Ï³Ý ùáÉ»ç
سñïáõÝáõ Ã. 1 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
سñïáõÝáõ ê.¸³ñµÇÝÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
سñïáõÝáõ ʳóïñÛ³ÝÇ ³Ýí. ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý
áõëáõÙݳñ³Ý
سñïáõÝáõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
سñÙ³ñ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ø³ÕëÇÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
سù»ÝÇëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ö³Ùµ³Ï-¸³ñ³Ý³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ Ã. 1 ¹åñáó
Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ Ã. 2 ¹åñáó
س۳ÏáíëÏÇ ·ÛáõÕÇ Ð. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
ò³Ù³ù³ë³ñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
سÛÇëÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
سÛÇëÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
سÝóßÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ö³ÝÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Øáë»ë·»ÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Òáñ³·ÛáõÕÇ ³í³· ¹åñáó
Òáñ³·ÛáõÕÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Òáñ³Ï»ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Òáñ³Ï³åÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Òáñ³ÕµÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Òáñ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
òáÕ³Ù³ñ·Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
øáõóÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Øáõë³Û»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
ØáõÕÝáõ Ø.²ß×Û³ÝÇ ³Ýí. ÑÇÙÝ. ¹åñáó
öáùñ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÒÇÃѳÝùáíÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ØÇ˳ÛÉáíϳÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ØÇñ³ùÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ºñ¨³ÝÇ §¾ðº´àôÜƦ å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý ùáÉ»ç
ºñ¨³ÝÇ ². ÞÇñ³Ï³óáõ ³Ýí. ×»Ù³ñ³Ý-ÏñóѳٳÉÇñ
ºñ»Ë³Ý»ñÇ ËݳÙùÇ »õ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ã. 2 ·Çß.
ѳëï³ïáõÃÛáõÝ
ºñ»õ³ÝÇ Ã. 87 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѻݳϻï³ÛÇÝ µÅßÏ³Ï³Ý ùáÉ»ç
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý
ºñ»õ³ÝÇ å³ñ³ñí»ëïÇ å»ï³Ï³Ý
ùáÉ»ç
ºñ»õ³ÝÇ Í³Ýñ³Ù³ñïÇ
Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó
ºñ»õ³ÝÇ ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí. å»ï³Ï³Ý
ÏáÝë»ñí³ïáñdz
ºñ»õ³ÝÇ Ññ³Ó·³ñ³Ý Ù³ñ½³¹åñáó
ºñ»õ³ÝÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñó÷áËÇ
å»ï³Ï³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý ùáÉ»ç
ºñ»õ³ÝÇ.ö.»ñɻٻ½Û³ÝÇ
³Ýí.·»Õ³ñí»ëïÇ å»ï³Ï³Ý ùáÉ»ç
Øñ·³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Øñ·³ß³ïÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºñ³½·³íáñëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºñ³ë˳ÑáõÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºñ³ÝáëÇ Ã. 1 ¹åñáó
ºñ³ÝáëÇ Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºñí³Ý¹³ß³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºÕ»·ÝáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ØÕ³ñÃÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ºÕÇå³ïñáõßÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºÕí³ñ¹Ç Ã. 3 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ºÕí³ñ¹Ç Ð.³¹»õáëÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 2
ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºÕÝÇÏÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
öß³ï³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
öÛáõÝÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
޻ݳí³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Þ»ÝϳÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Þ³ïçñ»ùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Þ³ïí³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Þ³ÕÇÏÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Þ³ÙÇñ³ÙÇ àõëáõµ ´»ÏÇ ³Ýí. ¹åñáó
ÞÇñ³Ï³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÞÕ³ñßÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ü.´³½Ù³µ»ñ¹Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ü.¶»ï³ß»ÝÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ü.¶»ï³ßáÝÇ Ã. 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó
ü»ñÇÏÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Ü»ñùÇÝ ê³ëݳ߻ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ܳɵ³Ý¹Û³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ú³Õ¹³ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
üáïáÝ í³ñųñ³Ý
Üáñ ¶»ÕÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ²ñÃÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ²ñï³Ù»ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ²Ù³ÝáëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ λÝë³ñdzÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ÎÛ³ÝùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ºñ½ÝϳÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ³µ³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ³å³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ³Ï»ñïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ³ïáõëÇ Ã. 2 ¹åñáó
Üáñ³ß»ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Üáñ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ-º¹»ëdzÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÜáõéÝáõëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÜÇ·³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
üǽÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ Ñ³ÛϳϳÝ
å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï
úÉ»· ¶áñµáõÝáíÇ ³Ýí.
Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó
úñ·áíÇ ².Âñå³Ý×Û³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
úѳݳí³ÝÇ ê.²í»ïÇëÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
ú߳ϳÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ú߳ϳÝÇ Ø.سßïáóÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
гٳÛÝùÝ»ñ, Ù³ñ½»ñ
´»ñù³é³ïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
´³½áõÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù
´³½Ù³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
´³É³ÑáíÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
´áí³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
´É³·á¹³ñÝáÛ»Ç Ñ³Ù³ÛÝù
´Ûáõñ³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸¹Ù³ë³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸¹Ù³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸³íó߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸³ñ³Ý³ÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
¸³ßï³¹»ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸³ßï³Ù»çÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸áí»ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸åñ»í³ÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸Çï³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸ë»ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸ñ³ËïÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶»ï³÷Ç Ñ³Ù³ÛÝù
¶»ïÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶»Õ³¹ÇñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶»Õ³ë³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶»Õ³ñáïÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý
¶»Õ³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶»Õ³Ù³µ³ÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
¶»ÕÑáíÇïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
¶³í³éÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶³ñ-¶³éÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶³ÝÓ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶á·³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶Ûáõɳ·³ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶ÛáõÙñáõ ѳٳÛÝù
¼³ñÇÝç³ÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¼áíµ»ñ¹Ç ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
¼áí³ë³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¼áíùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¾çÙdzÍÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²÷ݳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²·³ñ³Ï³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²·³ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²½³ïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²½Ýí³ÓáñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²å³í»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²å³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ËóɳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²éÇÝçÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²í³½³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ÏáõÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²íß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñ»·áõÝáõ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²ñ»õ³Í³·Ç ѳٳÛÝù
²ñ»õ³ßáÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñ»õáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñ¹íáõ ѳٳÛÝù
²ñ³·³Í³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñ³·³ÍÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñáõ×Ç ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²ñçáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñï»ÝÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñï³ÝÇßÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²ñÍÝÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Õµ»ñùÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²ÕÓùÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²ß³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ßáóùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ßï³ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Û·»Ñ³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Û·»ÑáíÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Û·áõï ѳٳÛÝù
²ùáñáõ ѳٳÛÝù
²Ùñ³ÏÇóÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Ýï³é³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Ýï³é³Ù»çÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²Ýï³éáõïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ä»ïñáíϳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
»ÕáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
»ÕáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ä»Ù½³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
³ÃáõÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù
³ÉÇÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ä³ñïǽ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ä³Õ³µÉáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÂÃáõçñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
äáõßÏÇÝáÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
æ³Õ³ó³ÓáñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
æ³ÙßÉáõÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ÂÉÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
àëϻóëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
àëÏ»í³½Ç Ñ³Ù³ÛÝù
àëϻѳïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
æñ³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
æñ³Ùµ³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÆñÇÝ¹Ç Ñ³Ù³ÛÝù
æñí»ÅÇ Ñ³Ù³ÛÝù
äñÇíáÉÝáÛ»Ç Ñ³Ù³ÛÝù
àõç³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
àõéáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
àõñ³ë³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
àõßÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù
г·íáõ ѳٳÛÝù
гɳí³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гÏáÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гñó·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гñóí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гó³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гճñÍÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гó³ß»ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
гÛñ³í³ÝùÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Ðáµ³ñÓáõ ѳٳÛÝù
ÐáíݳÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ðݳµ»ñ¹Ç ѳٳÛÝù
È»ç³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
È»éݳå³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
È»éݳí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
È»éݳÑáíÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
È»éݳÝóùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
È»ñÙáÝïáíáÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê»õ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
È׳í³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
È׳߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ëáõÝÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ê³ëݳ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñ³É³ÝçÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñ³ïáíϳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñ³Ñ³ñÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñ³Ù»çÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñóå³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ȳÝç³ÕµÛáõñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
êáÃùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
êáñÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Èáõë³·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Èáõë³ÏáõÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Èáõë³ÏÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Èáõë³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
êÇ÷³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
êï»÷³Ý³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
êí»ñ¹ÉáíÇ Ñ³Ù³ÛÝù
èÛ³-³½³ÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì.´³½Ù³µ»ñ¹Ç ѳٳÛÝù
ì»ñÇÝ ¶»ï³ß»ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ì»ñÇÝ ê³ëáõÝÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì»ñÇÝ ÞáñųÛÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
î»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γ׳×ÏáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳ûñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γÃݳçñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γÃݳé³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γÃݳյÛáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γñ׳յÛáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γñµÇÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ì³ñ¹»ÝáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ñ¹»ÝÇëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ñ¹³µÉáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³Ñ³·ÝÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³Ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γñÙÇñ ²Õ»·áõ ѳٳÛÝù
ì³Õ³ß»ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
̳ÕϳÑáíÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳ÕϳÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳Õϳ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳Õϳ߳ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳ÕÏáõÝùÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
î³ßÇñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γù³í³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γÛùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γÝÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ìáí³½³ñ¹Ç ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Ìáí³ë³ñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Ìáí³ÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ÌáíÇݳñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ÎáÕ»ëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÎáõóÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Îáõï³Ï³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ÎáõñóÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÎáßÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÌÇÉù³ñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
îñ»ïáõùÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Ø.سëñÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ø»¹áíϳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ø»Í ä³ñÝÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ػͳí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ػͳÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
105
г۳ëï³Ý
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
²ñó³Ë
г۳ëï³Ý
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Ø»Õí³ÑáíÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
سÉÇßϳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
سëï³ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³ñ׳ÏÇëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
سñ·³ÑáíÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ø³ñ³µ»ñ¹Ç ѳٳÛÝù
ø³ñ³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ø³ñÏá÷Ç Ñ³Ù³ÛÝù
سù»ÝÇëÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ö³Ùµ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Öá×ϳÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Òáñ³·»ïùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Òáñ³·ÉËÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Òáñ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Òáñ³ÙáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
øáõóÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ôáõñë³ÉÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØÇ˳ÛÉáíϳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØÇñ³ùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ºñ³ÝáëÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ºñí³Ý¹³å³ßïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ºñÝç³ï³÷Ç Ñ³Ù³ÛÝù
ºÕ»·ÝáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØÕ³ñÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ºÕÇå³ïñáõßÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ºÕÝÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
޻ݳí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Þ»ÝϳÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Þ³ïçñ»ùÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Þ³ïí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Þ³ÙÉáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÞáÕ³ÏÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÞÇñ³Ï³ÙáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÞÕ³ñßÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ü.´³½Ù³µ»ñ¹Ç ѳٳÛÝù
Ü.¶»ï³ß»ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Ü.²ñÃÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ü.ê³ëݳ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ü»ÕáóÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Ú³Õ¹³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
úûõ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáíáë»Éó»íáÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ ²Ù³ÝáëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ ʳóϳåÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ³µ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ³ïáõëÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
Üáñ³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
üÇáÉ»ïáíáÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
úñ·áíÇ Ñ³Ù³ÛÝù
úÓáõÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ú߳ϳÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ñ»ß³íÇÕ Ùdzµ³ÝáõÃÛáõÝ ´ÐÎ
¾ÎÈúü ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
äáÕáëÛ³Ý ä³ñ﻽ݻñ ´Ð
гٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ
ϳݳÝó ³ëáódzódz ÐÎ
г۳ëï³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý ÐÎ
г۳ëï³ÝÇ ¸ÇݳÙá Ù³ñ½³Ï³Ý ÐÎ
г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝ
г۳ëï³ÝÇ ê»õ³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý ÐÎ
106
г۳ëï³ÝÇ ÏÇݻٳïá·ñ³ýÇëïÝ»ñÇ
ÙdzíáñáõÙ ÐÎ
гÛÏ³Ï³Ý Ñá·»µáõųϳÝ
³ëáódzódz ÐÎ
Èáéáõ Ù³ñ½Ç سßïáó
ÏñóÙß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ÐÎ
ÈØêº ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
سñïáõÝáõ ÙÇçѳٳÛÝù³ÛÇÝ
ÙdzíáñáõÙ ÐÎ
ºÎØ ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ µ³Å³ÝÙáõÝù
ºÎØ »ñÇï³ë³ñ¹ »ñÏñ³å³Ñ
ºÎØ ¶³éÝÇÇ µ³Å³ÝÙáõÝù
ºÎØ ¶áñÇëÇ µ³Å³ÝÙáõÝù
ºÎØ 5-ñ¹ µñÇ·³¹
ºÎØ å³ï³ÝÇ »ñÏñ³å³Ñ
ºÎØ Ðñ³½¹³ÝÇ µ³Å³ÝÙáõÝù
ºÎØ Î³å³ÝÇ µ³Å³ÝÙáõÝù
ºÎØ í³ñÃáõÃÛáõÝ
ºÎØ ø³ç³ñ³ÝÇ µ³Å³ÝÙáõÝù
²ñó³Ë
γé³í³ñáõÃÛáõÝ
ܳ˳·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
γé³í³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³Ï
²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
üÇݳÝëÝ»ñÇ »õ ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
Øß³ÏáõÛÃÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
ѳñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
²éáÕç³å³ÑáõÃÛÏ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÎñÃáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²ñï³¹ñ³Ï³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ
ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ
гñϳÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
ì»ñ³ÑëÏÇà å³É³ï
λÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý
ѳÝÓݳÅáÕáí
àëïÇϳÝáõÃÛáõÝ
¸³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ é³½Ù³Ï³Ý
áëïÇϳÝáõÃÛáõÝ
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ »õ µÝ³Ï³Ý
é»ëáõñëÝ»ñÇ í³ñÃáõÃÛáõÝ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ídzódzÛÇ
í³ñÃáõÃÛáõÝ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ËáñÑáõñ¹
гÝñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
ѳÝÓݳÅáÕáí
²ÛÉ å»ï³Ï³Ý
ϳéáõÛóÝ»ñ
ÞáõßÇ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ
´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ͳé³ÛáõÃÛáõÝ äà²Î
¶ÂÎ äà²Î
¶ÝáõÙÝ»ñÇ ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ äà²Î
²ëÏ»ñ³ÝÇ í³ñóϳ½Ù
²ëÏ»ñ³ÝÇ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
²ëÏ»ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
²Ï³¹ ³ËóçÛ³ÝÇ ³Ýí.
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ µáõë³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·Ç
²ñó³Ë¿Ý»ñ·á ö´À
²ñó³Ë÷áëï ö´À
²ñó³Ë·³½ ö´À
²ñó³Ë³Ýï³é äà²Î
²ñó³ËÇ ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ñó³Ëϳå ö´À
²ÞÆ´ ø³ß³Ã³ÕÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ
æ»ñÙáó³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ö´À
æñ³µ»ñ¹ ûñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ
æñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ö´À
г¹ñáõÃÇ ²·ñáïÝï»ë³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
г¹ñáõÃÇ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
г¹ñáõÃÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óáõ ²ñó³ËÇ
ûÙ
ÐÐ-áõÙ ÈÔÐ Ùßï³Ï³Ý
Ý»ñϳ۳óáõóÃáõÃÛáõÝ
ê³ÝÙ³ùñáõÙ äà²Î
êï»÷»Ý³Ï»ñïÇ ïáõÝ-ÇÝï»ñݳï
äà²Î
êï»÷³Ý³Ï»ñï -ê»ñíÇë ö´À
êï»÷³Ý³Ï»ñï ß³µ³Ã³Ã»ñà ö´À
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ï»Ýïñáݳóí³Í
ѳßí³å³ÑáõÃÛáõÝ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
ÈÔÐ ¶ÛáõÕÇ »õ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
ÈÔÐ ¹³ï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝݳϳÝ
ɳµáñ³ïáñdz
ÈÔÐ ¹³ï³Ï³Ý ¹»å³ñï³Ù»Ýï äÐÎ
ÈÔÐ ä»ï³Ï³Ý ³ñËÇí
ÈÔÐ ä»ïÑǹñáÙ»ï äà²Î
ÈÔÐ êåáñïÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»
ÈÔРβ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý »õ
å³ïٳϳÝ.Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ÈÔРسñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ
³ß˳ï³Ï³½Ù
λÝïñáÝ³Ï³Ý ³íïáÏ³Û³Ý ö´À
γé³í³ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ïáõÝ
سñï³Ï»ñïÇ çñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
ö´À
سñï³Ï»ñïÇ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
سñï³Ï»ñïÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝ
سñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ í³ñóϳ½Ù
سñïáõÝáõ ßñç³ÝÇ í³ñóϳ½Ù
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ö´À
ø³ß³Ã³ÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ö´À
ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ ¶ÛáõÕí³ñÃáõÃÛ³Ý
³ß˳ï³Ï³½Ù
ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ í³ñóϳ½Ù
Øî äà²Î
Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ í³ñóϳ½Ù
²éáÕ糳ѳϳÝ
ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÞáõßÇÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
´ÅßÏ³Ï³Ý å³Ñ»ëï
²éáÕçáõÃÛáõÝ êäÀ
²ëÏ»ñ³ÝÇ ³Ý³ëݳµáõÅ³Ï³Ý Ï³Û³Ý
²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç, µáõÅ. ÙdzíáñáõÙ ö´À
²ñ»õÇÏ Ù³ÝÏ³Ï³Ý µáõÅÙdzíáñáõÙ ö´À
äÐÐî ѳٳ׳ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛ³Ý »õ
ÑǷǻݳÛÇ Ï»ÝïñáÝ
ÆÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáÕ ö´À
àõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ ö´À
гϳå³É³ñ³Ëï³ÛÇÝ ¹Çëå³Ýë»ñ
ö´À
гÝñ³å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
ö´À
гÝñ³å»ï³Ï³Ý ³Ý³ëݳµáõųϳÝ
ɳµáñ³ïáñdz
Ðá·»ÃÙñ³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ ö´À
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ³Ý³ëݳµáõųϳÝ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Â³Ù³ñ³ ø³Ù³ÉÛ³ÝÇ
³Ýí. µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ åñáû½³ûñÃá廹ÇÏ
Ï»ÝïñáÝ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Þï³å ´áõÅû·ÝáõÃÛ³Ý
Ï³Û³Ý ö´À
ø. øáùëÇ ³Ýí³Ý í»ñϳݷÝáճϳÝ
Ï»ÝïñáÝ
ø³ñí³×³éÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ µáõÅÙdzíáñáõÙ
سñï³Ï»ñïÇ ³Ý³ëݳµáõųϳÝ
ϳ۳Ý
سñïáõÝáõ ßñç³Ý³ÛÇÝ µáõÅÙdzíáñáõÙ
ö´
ø³ß³Ã³ÕÇ ³Ý³ëݳµáõųϳÝ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý
ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ µáõÅÙdzíáñáõÙ
سßϳí»Ý»ñáÉá·Ç³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ
ö´À
Øáñ »õ Ù³ÝÏ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ
Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ³Ý³ëݳµáõųϳÝ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý
ÞáõßÇÇ ³Ý³ëݳµáõųϳÝ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý
ÞáõßÇÇ ßñç³ÝÇ µáõÅÙdzíáñáõÙ ö´À
²ÝѳïÝ»ñ ¨ ³Ýѳï
Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñ
´³µ³Û³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
´³µ³Û³Ý ÈÇÉÇÃ
´³É³Û³Ý êí»ïɳݳ
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ²ÉíÇݳ
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ì³É»ÝïÇݳ
´³ÕñÛ³Ý Î³ñ»Ý
¸³¹³ëÛ³Ý ¼áñÇÏ
¸³íÃÛ³Ý ²ñïáõÛï ²Ò
¸³íÇà ê³ñ·ëÛ³Ý
¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ²ßáï
¶³ëå³ñÛ³Ý ²Ý³Ç¹³ ²Ò
¶³ëå³ñÛ³Ý ä»ñ×
¶ñÇ·áñÛ³Ý ¸áݳñ³
¶ñÇ·áñÛ³Ý ÆÝݳ
¶ñÇ·áñÛ³Ý ê³ñ·Çë
¼³ñ·³ñÛ³Ý ¶ñÇ·áñÇ ²Ò
¼³ñ·³ñÛ³Ý Üí»ñ ²Ò
¼³ù³ñÛ³Ý ²ñ³ñ³ï
²µ³ÕÛ³Ý Ø³·¹³
²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý êáõë³Ýݳ
²½³ñÛ³Ý ¸³íÇÃ
²³¹³ÙÛ³Ý Î³ñ»Ý ²Ò
²É³í»ñ¹Û³Ý гÙÉ»ï
²é³ù»ÉÛ³Ý êÙµ³ï
²éáõëï³ÙÛ³Ý êáõë³Ýݳ ²Ò
²éáõëï³ÙÛ³Ý ÈÛáõ¹ÙÇɳ
²éáõëï³ÙÛ³Ý Ø»ñáõÅ³Ý ²Ò
²ÉÇ˳ÝÛ³Ý È³ñÇë³ ²Ò
²ëɳÝÛ³Ý ¾¹áõ³ñ¹
²éëï³ÙÛ³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ
²ëñÛ³Ý Ü³ñÇÝ»
²í³·Û³Ý ܳÇñ³
²í³Ý»ëÛ³Ý ²ñëá
²í³Ý»ëÛ³Ý ²ñϳ¹Û³
²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ¶áѳñ ²Ò
²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý êɳíÇÏ
²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý Ø»ëñáå
²Õ³í»ÉÛ³Ý ÈÛáí³
²Ý¹ñÛ³Ý ´³ñë»ñ (ê³Ùí»É)
ä»ïñáëÛ³Ý ÈÛáõ¹ÙÇɳ
â³ÉáõÙÛ³Ý èÇÙ³ ²Ò
ä³ñ·»õ ²ñù»åÇëÏáåáë سñïÇñáëÛ³Ý
âáµ³ÝÛ³Ý ´³µÇÏ ²Ò
âÇÃÛ³Ý êÇÉí³ ²Ò
Æëϳݹ³ñÛ³Ý ì»ñ³ ØÇù³Û»ÉÇ
гÏáµç³ÝÛ³Ý ê³Ùí»É
гÏáµç³ÝÛ³Ý Ü³ñÇÝ»
гÏáµÛ³Ý ¶»ñÙ³Ý
гÏáµÛ³Ý ê»ñÅÇÏ
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¾ëÇÏá
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý äñáµ»¹ÇÏ
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ê»¹³
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Üáñ³Ûñ
гñáõÃÛáõÝÛ³Ý úÉ»·
гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ²Õ³íÝÇÏ
гÛñ³å»ïÛ³Ý ²É»Ý³ ²Ò
гÛñ³å»ïÛ³Ý ²Ýáõß ²Ò
гÛñ³å»ïÛ³Ý ÐáõݳÝ
гÛñ³å»ïÛ³Ý êɳí³
гÛñ³å»ïÛ³Ý ÈÛáõ¹ÙÇɳ
гÛñ³å»ïÛ³Ý ÞÇñ³½
Ðáíë»÷Û³Ý ØËÇóñ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ñ³
ʳóïñÛ³Ý ¶³ñÇÏ ²Ò
ʳóïñÛ³Ý ²ñ³Ù
ʳóïñÛ³Ý ì³É»ñÇÏ
ʳÃÇÏÛ³Ý ²Ýݳ ²Ò
È³É³Û³Ý ÄáõÉ»ï³ ²Ò
ê³ñ·ëÛ³Ù ¶»Õ³Ù ²Ò
ê³ñ·ëÛ³Ý ¶³ñÇÏ
ê³ñ·ëÛ³Ý ¶áѳñ ²Ò
ê³ñ·ëÛ³Ý ²éÉ»ï³
ê³ñ·ëÛ³Ý Èáñ³
ê³ñ·ëÛ³Ý ÈÇÉÇà ²Ò
ê³ñ·ëÛ³Ý ì³É»ÝïÇݳ
ê³Ñ³ÏÛ³Ý ¸Ç³Ý³
ê³Ñ³ÏÛ³Ý Ø³ñ·³ñÇï³
èáõëï³ÙÛ³Ý Ø³ñÇÝ»
êï»÷³ÝÛ³Ý Ü³ËßáõÝ
ì»ñ¹ÇÛ³Ý ¾¹áõ³ñ¹
̳ïñÛ³Ý ¶³íñáõß³
îáÝÛ³Ý È»áݳñ¹
ìÇñ³µÛ³Ý سñdz٠²Ò
Ø»ÅÉáõÙÛ³Ý ì³·Çý
Ô³½³ñÛ³Ý ¶»áñ·Ç ²Ò
سñ·³ñÛ³Ý ²åñ»ë
Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ
Ô³Û³ÙÛ³Ý ²ñïÛáÙ
سݳëÛ³Ý ì³½·»Ý ²Ò
سÝáõóñÛ³Ý ¾ÉÙÇñ³ ²Ò
سÝëÛ³Ý ÈÛáõµ³
öáÃáÛ³Ý ØÏñïÇÃ
Øáíë»ëÛ³Ý Øáõß»Õ
Øáõë³Û»ÉÛ³Ý ì³É»ñÇ
Øáõñ³¹Û³Ý ²ñÙÇÝ»
ØÇñ½³Ë³ÝÛ³Ý Ü»ÉÉÇ
ØËÇóñÛ³Ý ²ñ³Ù
øÛáËÛ³Ý ²ñÙ»Ý ²Ò
øÛáËÛ³Ý Ð»ñÙÇÝ» ²Ò
øÛáËÛ³Ý Ü³Çñ³ ²Ò
ºÝáùÛ³Ý èáõµÇÏ ²Ò
Ü»ñëÇëÛ³Ý Ð»ÝñÇÏ ²Ò
ڳϳÝÛ³Ý Î³Ùá
ü³Ññ³¹Û³Ý ìñ»Å ²Ò
úѳÝç³ÝÛ³Ý ²í»ïÇë
¶áñͳñ³ñ
ϳ½Ù³Ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´»ñ¹ êäÀ
´»Û½ Ø»ÃÉë ö´À
´³ñ»Ï³ñ·áõÙ ö´À
´áõñ· êäÀ
´Þî ö´À
¸»Ý³ñï êäÀ
¸³¹³ëÛ³Ý êäÀ
¸áñáÅÝÇÏ êäÀ
¸Ç½³Ï åÉÛáõë êäÀ
¶³éÝÇ ¶ñáõå ö´À
¶³Û³Ý» êäÀ
¶áѳñ åÉÛáõë êäÀ
¶ñ³Ý¹ ´ÇɹÇÝ· êäÀ
¾É»ÏïñáÙáÝï³Å ö´À
²½³ï ²ñó³Ë ö´À
²½áË êäÀ
²½ÇÙáõï êäÀ
²¹³Ù³Ý¹ áëÏ»ñÃ³Ï³Ý ·áñͳñ³Ý ö´À
²ÆØ êäÀ
²é³çÝ»Ï ö´À
²é³ù»É êäÀ
²ëÏ»ñ³ÝÇ ´»ñ¹ ö´À
²íïáµ³Ý êäÀ
²íïáë³ÉáÝ ØØØ êäÀ
²ñËÇïñ³í ö´À
²ñÏßÇÝ êäÀ
²ñó³Ë оΠ´´À
²ñó³Ëµ³ÝÏ ö´À
²ñó³Ëýñáõï ö´À
²ñó³ï³Ù ö´À
²ñó³ïë ö´À
²ñÙ»Ý-ÞÇÝ êäÀ
²ñÙ³ï êäÀ
²ñÛ³ïë ö´À
²Ù³ñ³ë ûñà ö´À
²Ýáõß êäÀ
²Ýáõß-1 êäÀ
äáñï³É êäÀ
æ»ñÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ö´À
æÆ ¾ê äÉÛáõë êäÀ
æÇáí³ÝÝÇ ö´À
æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ »õ çñ³Ñ»é³óáõÙ
ö´À
æñÙáõÕÏáÛáõÕÇ ö´À
ÆÝÅݳ˳·ÇÍ êäÀ
äñá·ñ»ë êäÀ
лÕÇݳñ êäÀ
ÐÇÙù êäÀ
ÐÇÙݳù³ñ ö´À
ê³ëáõÝ ö´À
è³ýá êäÀ
Èáõë³ñ³ñ ö´À
èáõý êäÀ
êï³ñï åÉÛáõë êäÀ
γ·Çɳñ êäÀ
γå³íáñ êäÀ
ì³ñ³ñ³ÏÝ êäÀ
γÕÝÇë êäÀ
ìá¹áÏ³Ý³É åñáÛ»Ïï ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ïááå»ñ³ódz
îáÑÙ³ÛÇÝ Ï³Û³Ý ö´À
ÎÇÉÇÏdz êäÀ
ìÇñ³Å ²Î
ì۳ûëɳí êäÀ
Ø.ê.ì. ö´À
Ø»Ãï³ ²Î
Ø»Ëïñ³Ýëåáñï ²Î
Ø»ï³ùëÏáÙµÇݳï êäÀ
ø³ñ³í³Ý êäÀ
سñï³Ï»ñïÇ Þ´Ø ö´À
Ö³ÝßÇÝ ö´À
ØÇç³·»ï ö´À
SBS êäÀ
ÞÇÝë»ñíÇë êäÀ
ÞÇÝ-ì»ñ äÉÛáõë êäÀ
ÞÇÝѳñÃ³Ï ö´À
Ú³·áõ³ñ ö´À
ܳñ»Ï êäÀ
ü³ñÙë»ñíÇë ö´À
Üáñ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ö´À
Üáñ³Ûñ »õ Ðñ³Ûñ »Õµ³ÛñÝ»ñ ²Î
üáõñÝÇïáõñ³ êäÀ
úÙ»·³ êäÀ
Øß³ÏáõÛÃÇ
ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
´»ñÓáñÇ ÅáÕ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ýí³·³ËáõÙµ
´»ñÓáñÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý
¶ÛáõñçÛ³Ý ³ñí»ëïÇ ÇÝëïÇïáõï
²ëÏ»ñ³ÝÇ ¶. ¶³µñÇ»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí.
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý
²ëÏ»ñ³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý »ñ·Ã³ËáõÙµ
²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý »ñÏñ³·Çï³Ï³Ý
óݷ³ñ³Ý
²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ϳٻñ³ÛÇÝ
Ýí³·³ËáõÙµ
²ñó³ËÇ å³ñÇ å»ï³Ï³Ý ѳÙáõÛÃ
²ñó³ËÇ ì. ö³÷³½Û³ÝÇ
³Ýí.å»ï³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ïÇϳϳÝ
óïñáÝ
²ñó³ËÇ ÝϳñÇÃÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ
²ÝÇ Ó³Ûݳ·ñÙ³Ý ëïáõ¹Ç³
æ³½³ÛÇÝ Ýí³·³ËáõÙµ
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí.ѳÝñ³ÛÇÝ
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Øáõñ³ó³ÝÇ ³Ýí.
ù³Õ³ù³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý
ÈÔÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
å³É³ï
ì³ñ³Ý¹³ »ñ·Ã³ËáõÙµ
Ø. سßïáóÇ ³Ýí. ѳÝñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý
Ø»Ýù »Ýù Ù»ñ ë³ñ»ñÁ »ñ·Ç-å³ñÇ
ѳÙáõÛÃ
Ô³ñ³µ³ÕÇ å»ï.¿ëïñ³¹³ÛÇÝ Ñ³ÙáõÛÃ
سñï³Ï»ñïÇ Ï»ÝïñáݳϳÝ
·ñ³¹³ñ³Ý
سñï³Ï»ñïÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
سñïáõÝáõ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý
سñïáõÝáõ Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ »ñÏñ³·Çï³Ï³Ý
óݷ³ñ³Ý
Øé³Ï³Í ϳٻñ³ÛÇÝ »ñ·Ã³ËáõÙµ
Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ ³Ýí. Ùß³ÏáõóÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝ
Þ³ËÙ³ïÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ïáõÝ
ÞáõßÇÇ Ê³Ý³ÙÇñÛ³ÝÇ ³Ýí. óïñáÝ
ÞáõßÇÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï»ÝïñáݳϳÝ
·ñ³¹³ñ³Ý
Ü. êï»÷³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ½µáë³Û·Ç
àõëáõÙݳϳϳÝ,
ÏñóϳÝ, ·Çï³Ï³Ý
ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
¶³ÝÓ³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
´»ñ¹³ß»ÝÇ Ù³Ýϳå³ñ﻽
´»ñÓáñÇ Ã. 1 ¹åñáó
´»ñÓáñÇ Ã. 2 ¹åñáó
´»ñù³ÓáñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
´³½Ù³ïáõëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸³¹Çí³ÝùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸³Ññ³íÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¸³ßáõß»ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
¸ñ³Ëï³ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¸ñÙµáÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶. ܳñ»Ï³óÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý
¶»ï³Ù»çÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
¶³ÝÓ³ë³ñ ׳ٵ³ñ
¶áÕóÝÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
². ʳóïñÛ³ÝÇ ³Ýí. ÑáõÙ³ÝÇï³ñ
ùáÉ»ç
²é³ç³ÓáñÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
²é³ç³ÙáõïÇ ¹åñáó
²é³ù»ÉÇ ¹åñáó
107
²ñó³Ë
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
²ñó³Ë
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
²ëÏ»ñ³ÝÇ ¾. ´³ñë»ÕÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³ñ½³¹åñáó
²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý
¹åñáó
²ëïճ߻ÝÇ ³ñí»ëïÇ ¹åñáó
²ëïճ߻ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²í»ï³ñ³ÝáóÇ å»ï³Ï³Ý
Ù³Ýϳå³ñ﻽
²í»ï³ñ³ÝáóÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²í¹áõéÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²Ïݳµ»ñ¹Ç ÙÇçÝ ¹åñáó
²ÏݳյÛáõñÇ Ù³Ýϳå³ñ﻽
²ÏݳյÛáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñÍí³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý
²ñٻݳϳí³ÝÇ ¹åñáó
²Õ³µ»Ï³ñ³ÝóÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
²Õ³íݳï³Ý ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Õ³íÝáõÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Õ³ÓáñÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
²Õ³ÝáõëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²ß³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
²Û·»ëï³ÝÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
²Û·»ëï³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
µÉÕíÇ ï³ññ. ¹åñáó
³ÉÇßÇ å»ï.Ù³Ýϳå³ñ﻽
ä³ï³ñ³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
â³ñ»ùï³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. Ã. 9 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
âɹñ³ÝÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó
Æí³ÝÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
æñ³ÏáõëÇ ¹åñáó
æñ³Õ³óÝ»ñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Æß˳ݳÓáñÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
àõé»Ï³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
àõÕï³ë³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó
лñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
г¹ñáõÃÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó
г¹ñáõÃÇ ¹åñáó
гûñùÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
гñ-¶áÙ»ñÇ ¼. ²í»ïÇëÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
гñ³íÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
гÕáñïáõ ÑÇÙÝ. ¹åñáó ...
гÕáñïáõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
гóáõ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
гÛϳ½³ÝÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
гÝñ³å»ï³Ï³Ý ß³ËÙ³ïÇ
Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó
ÐáóÝóÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ðáíë»÷³í³ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ÐÇÉÇëÇ ï³ññ. ¹åñáó
ÐÇÙݳ߻ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Ê. ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí. ÑÇÙÝ. ¹åñáó
È»éݳí³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
È»éݳÑáíÇïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê½Ý»ùÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ʳûÝÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
ʳûÝÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáó
ʳûÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ʳÃÙ³ÃÇ Þ. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
108
¹åñáó
ê³éݳյÛáõñÇ ¹åñáó
ê³ñ·ë³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ê³ñ¹³ñ³ß»ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ê³ñ³ï³ÏÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
ê³ñáõß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ʳÝóùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó
Èáõë³ÓáñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êáõëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
êáݳë³ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÈÇë³ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ¶ÛáõñçÛ³ÝÇ ³Ýí.
³ñí»ëïÇ ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ². ¶ñǵáÛ»¹áíÇ ³Ýí.
Ã. 3 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý
áõëáõÙÝݳñ³Ý
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 1 ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 1 Ù³Ýϳå³ñ﻽
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 10 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 11 ³í³· ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 2 å»ï.
Ù³Ýϳå³ñ﻽
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 3 Ù³Ýϳå³ñ﻽
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 4 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 5 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã. 6 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ã.12 ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ä³ñ³ñí»ëïÇ ùáÉ»ç
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ð²ÐÐ Ù³ëݳ×ÛáõÕ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ê³Ë³ñáíÇ ³Ýí. 8
³í³· ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ³Ýí.
»ñ³Åßï³Ï³Ý ùáÉ»ç
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ì. æѳݷÇñÛ³ÝÇ ³Ýí.
Ã.11 ³í³· ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ º. â³ñ»ÝóÇ ³Ýí. Ã. 7
ÙÇçÝ. ¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáó
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ýǽٳà ¹åñáó
Êñ³ÙáñÃÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
êÕݳËÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Êݳå³ïÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
Êݳå³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÊÝÓñÇëï³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì. Ðáé³Ã³ÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
λñ»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹³ÓáñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ì³ñ¹áõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳ñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γñÙÇñ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γñÙÇñ ÞáõϳÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
γñÙñ³Ïáõ×Ç.¹åñáó
ì³Õ³½ÇÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳Õϳµ»ñ¹Ç ÙÇçÝ. ¹åñáó
̳Õϳ߳ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ì³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
î³ÝÓáõïÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
ì³ÝùÇ ¶.гÛñ³å»ïÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
ì³ÝùÇ ³ñí»ëïÇ ¹åñáó
ì³ÝùÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
Ìáµ³ÓáñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ìáí³ïáÕÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Îáíë³Ï³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Îáõë³å³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÎáõÙ³ÛñÇÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
îáõÙÇ ¹åñáó
ÎáÙÇï³³ëÇ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý
¹åñáó
îÇ·ñ³Ý³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÌÇÍ»éݳí³ÝùÇ ¹åñáó
Ô. Ö³ñï³ñÇ ê. ÔáõϳëÛ³ÝÇ ³Ýí.
Ù³ñ½³¹åñáó
Ø»ëñáå سßïáó ѳٳÉë³ñ³Ý
Ø»Í Â³Õ»ñÇ ¹åñáó
Ø»Í Þ»ÝÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
Ø»Í Þ»ÝÇ Î. ºë³Û³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ø»Í Þ»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ø»ñÃÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ô³½³ñ³å³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
س¹³Ã³ß»ÝÇ ¹åñáó
ö³éáõËÇ ¹åñáó
سï³ÕÇëÇ ¹åñáó
سï³ÕÇëÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
ø³ñ³ÑáõÝçÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ø³ñÇÝ î³ÏÇ å»ï. Ù³Ýϳå³ñ﻽
ø³ñÇÝ î³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ø³ñí³×³éÇ ¹åñáó
سñï³Ï»ñïÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó
سñï³Ï»ñïÇ Ã. 1 å»ï.
Ù³Ýϳå³ñ﻽
سñï³Ï»ñïÇ Ã. 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó
سñï³Ï»ñïÇ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
سñï³Ï»ñïÇ Ù³ñ½³¹åñáó
سñï³Ï»ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
سñïáõݳ߻ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
سñïáõÝáõ Ã. 1 Ù³Ýϳå³ñ﻽
سñïáõÝáõ Ã. 2 ÑÇÙÝ. ¹åñáó
سñïáõÝáõ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
سճíáõ½Ç Ø. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý
¹åñáó
ø³ßáõÝÇùÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
Ö³ÝϳóÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
øáɳï³ÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Øáíë»ë³ß»ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Øáõñ³ó³ÝÇ ³Ýí. ³í³· ¹åñáó
Øáõßϳå³ïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Øá߳óÕÇ ÙÇçÝ ¹åñáó
ØÇçݳí³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ØÇñÇÏÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
øÇñë³í³ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
øé³ëÝáõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºñ»Ë³Ý»ñÇ ËݳÙùÇ »õ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ã. 1 ·Çß.
ѳëï³ïáõÃÛáõÝ
ºñÇóí³ÝùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºÕ»·ÝáõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ºÕͳÑáÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Øß»Ýáõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ØÛáõñÇß»ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
ºÙÇß׳ÝÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
øݳñ³í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ
Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ÞáõßÇÇ ¸. Ô³½³ñÛ³ÝÇ ³Ýí.
»ñ³Åßï³Ýáó
ÞáõßÇÇ ².ʳóïñÛ³ÝÇ ³Ýí. å»ï.
ùáÉ»ç
ÞáõßÇÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
ÞáõßÇÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáó
ÞáõßÇÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó
ÞáßÇ ê. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.
¹åñáó
Ü. سñ³Õ³ÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ü.²Û·»ëï³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Ü.гÛϳçáõñÇ ÑÇÙÝ. ¹åñáó
Ü.Ðáá³Ã³ÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ܳËÇç»õ³ÝÇÏÇ ¹åñáó
Üáñ ´ñ³çáõñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ¶»ï³ß»ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ¾ñù»çÇ ¹åñáó
Üáñ ê»ÛëáõɳÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ʳñ˳÷áõïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ ì»ñÝÇß»ÝÇ ¹åñáó
Üáñ γñ³ÃÇݳñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
Üáñ سݳßÇ¹Ç ¹åñáó
Üáñ³·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó
ÜÝ·áõ ÙÇçÝ. ¹åñáó
гٳÛÝùÝ»ñ, Ù³ñ½»ñ
´»ñ¹³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
´»ñÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
´»ñù³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
´ñ³çáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý
¸³Ññ³íÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸³ßáõß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸ñ³Ëï³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¸ñÙµáÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶»ï³÷Ç Ñ³Ù³ÛÝù
¶³éݳù³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶áÙ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¶Çßáõ ѳٳÛÝù
¼³·ÉÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¼³ñ¹³Ë³ÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù
¼³ñ¹³Ý³ß»Ý ѳٳÛÝù
¼áõ³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²½áËÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²é³ç³ÙáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²É³ßÏ»ñïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²é³ù»ÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ëÏ»ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ëïճ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²í»ï³ñ³ÝáóÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
²í¹áõéÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Ïݳµ»ñ¹Ç ѳٳÛÝù
²ÏݳյÛáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñï³ß³íÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñÍí³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²ñٻݳϳí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Õ³µ»Ï³ÉÇÝçÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Õ³íݳÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Õ³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Õ³ÝáõëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
²Û·»ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
µÉÕáõ ѳٳÛÝù
â³÷³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
³÷ùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ä³é³í³ÃáõÙµÇ Ñ³Ù³ÛÝù
³éáõËÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ä³ï³ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
äáÕáë³·áÙ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
äÉ»ï³ÝóÇ Ñ³Ù³ÛÝù
âɹñ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
æÇí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Æí³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
æñ³Õ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
àõé»Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
àõËï³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
лñÑ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
г¹ñáõÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гûñùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гϳÏáõ ѳٳÛÝù
гϳñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гíë³Ã³ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý
гñ³íÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гÕáñïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
гóáõ ѳٳÛÝù
Ðáíë»÷³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ðáíï³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÐÇÉÇëÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
ÐÇÝ Þ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
è¨Ç ³ß˳ï³Ï³½Ù
Ê»ñ˳ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ʳûÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ʳÃÙ³ÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³éݳյÛáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñ¹³ñ³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñ³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ê³ñáõß»ÝÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
ʳÝóùÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
êáëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Èáõë³ÓáñÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
Êñ³ÙáñÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù
êÕݳËÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Êݳå³ïÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
ÊݳͳËÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
ÊÝáõßÇÝëÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÊÝϳí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÊÝÓñÇëï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì»ñÇÝ ê½Ý»ùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì»ñÝÇß»ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
ì³ÏáõÝÇëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ñ¹³µ³óÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ñ¹³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ñ¹³ß³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
γñÙÇñ ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÛÝù
γñÙÇñ³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ÕáõѳëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳Õϳµ»ñ¹Ç ѳٳÛÝù
̳ÕϳÑáíÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳ÕϳÑáÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳Õϳ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳Õϳ߳ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
̳ÙÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ì³ÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Îá×áÕáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ìáµ³ÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÎáÉËέ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ìáí³ï»ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
îáÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Îáõë³å³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
îáݳ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÌÇÍ»éݳí³ÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ø»Í Þ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ø»ÑÙ³ë³ Ñ³Ù³ÛÝù
س×ϳɳ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ô³½³ñ³å³ïÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
Ô³½³ÝÃÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù
س¹³Ã³ß»ÝÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
سï³ÕÇëÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ø³ñ»·³ÑÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ø³ñ³ÑáõÝçÇ Ñ³Ù³ÛÝù
سñï³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³ñï³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
سñïáõÝáõ ѳٳÛÝù
Ö³ÝϳóÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
øáɳï³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØáËñ³Ã³ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Øáõßϳå³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Øá߳óÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØáßËÙѳïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØÇçݳí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
øé³ëÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØËÇóñ³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ºñÇóí³ÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ºÕ»·ÝáõïÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ºÕͳÑáÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Øß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
øÛáõñ³Ã³ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ØÛáõñÇß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
øݳñ³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
޻˻ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Þ³Éáõ³ ѳٳÛÝù
Þ³ÑÙ³ëáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÞáßÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ü. Ðáé³Ã³÷Ç Ñ³Ù³ÛÝù
Ü. ê»ÛëáõɳÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ü.²Û·»ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Ü.ê½Ý»ùÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
ܳËÇç»õ³ÝÇÏÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù
Üáñ ¶»ï³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ гÛϳçáõñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ γñ³ÃÇݳñÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ سñ³Õ³ÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ سݳßÇ¹Ç Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ Þ»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù
Üáñ³·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù
ÜÜ·áõ ѳٳÛÝù
гë³ñ³Ï³Ý
ϳ½Ù³Ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ
²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
Ð³Û Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßݳÏóáõÃÛ³Ý
²ñó³ËÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µÛáõñá
γٳíáñ ýǽÏáõÉïáõñÝÇÏÝ»ñÇ
Ù³ñ½³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ
Argentina
Abadjian Iervant Mr
Aharonian Cynthia Ms
Albarian Hrair Mr
Alemian Alicia Mrs
Almujian Jean y Sra. Mr and Mrs
Almouhian Boghos y Nelida Mr and Mrs
Altounian Matias Mr
Antreassian Alicia Ms
Apkarian Gerardo Mr
Arabian Rosita y Onnik Mr and Mrs
Arabian Krikor Mr & Mrs
Arslanian Elias y Estefi Mr and Ms
Avakian Anahid Mrs
Babouian Garabet Mr
Balassanian Ignacio y
Eugenia Mr and Mrs
Balian Agop y Maro Mr & Mrs
Balian Agop Mr
Balian Sirun Ms
Barikian Anahid Ms
Basmadjian Ana Mrs
Bazarian Martin Mr
Bedjenian Takuhi Mrs
Bedrossian Eduardo Mr
Betahian Jorge e Isabel Mr
Bezazian Ana, Const, Estef, Sofia Flia
Blanco Ari Mr
Bodrikian Housep Mr
Bogiatzian Onnig Mr
Boulciourajian Nelida Mrs
Boyadjian Adolfo Mr
Campbell Jorge y Flia. Mr
Caramian Ester Ms
Caramian Eduardo Mr
Carlisle Cristina Mrs
Casa Ari
Centro Armenio de Rosario
Cervi–o Franca Ms
Chahbenderian Agop Mr
Chahbenderian Estela Mrs
Chakerian Ana Mar’a y Miguel Mr & Mrs
Chamsarian Lucia Mrs
Cherekian Martin Mr
Couyoumdjian Pedro M Mr
Davidian Farix Mrs
Deldelian Roberto Mr
Demirdjian Alberto Mr
Demirciyan Shavarsh Mr
Der Akopian Ricardo y Flia. Mr
Derebian Lucy Mrs
Derderian Gabriela Ms
Derstepanian Armen Mr
Derstepanian Carlos Mr
Devecyan Nisan Mr
Dicranian Elena Ms
Djeordjian Lucy Mrs
Diario Armenia
Dicranian Mihran y Cecilia Mr and Mrs
Dikgoz Krikor Mr
Ebekian Maria y Flia. Mrs
Ekizian Silvia Ms
Ekmekchian de Terakopian Maria Mrs
Eksercyan Armen Mr
Eksercyan Boghos Mr
Erevan Uniformes
Erguven Haroutiun y Margarita Mr and
Mrs
Erguven de Housepian Nuer
Erize Luis y Monica Mr and Mrs
Eulmesekian Makruhi Ms
Eurnekian Patricia Mrs
Gabadian Alejandro y A driana Mr and
Mrs
Glorighian Eduardo Mr
Hampton Carlos Mr
Happesse Andrew y Marina Mr and Mrs
Harms Alex y Cecilia Mr and Mrs
Hassassian Carlos Mr
Haydarian Lucia Mrs
Helburian Alberto Mr
Hernandez Maria Laura Mrs
Hilazoglu Satenig Ms
Hilazoglu Makbuloglu Satenig Ms
Himidian José Mr
Hurmuz Dikran y Agop Mr
Imbellone Oscar Mr
Israelian Ruben y Viviana Mr and Mrs
Izal Patricio Mr
Kajvedjian Flia.
Kalpakian Artin Mr
Kalpakian Ohan Mr
Kalpakian Talin, Mateo & Lucas Flia
Kaloghlian Herminia Mrs
Kantardjian Rosa Mrs
Kaprelian Annie Ms
Karamanian Alicia Mrs
Karlanian Martin Mr
Kaspar Elda Mrs
Kasparian Caspar Mr and Mrs
Kechian Gabriel Mr
Kederian Luisa Ms
Keoroglanian Maria Cristina Mrs
Keshishian Carlos Mr
Keshishian Nubar Mr
Ketchian Varten Mr
Ketchedjian Lucia Mrs
Khachadourian Flia
Kioulesrian Harutiun Mr
Kirazian Vahram Mr
Kotzayan M.Ester Mrs
Kotzayan Marta Mrs
Kondurakdjian Susana Ms
Koutnouyan Gaston Mr
Kozanlian Eduardo Mr
Kumbruian Avedis Mr
Kuyumdjian Hasmed Mr
Lariviere Meme Mrs
Leylek Talin Ms
Majian Rosa Ms
Magarian Alicia y Jose Mr and Mrs
Maljassian Emilse Mrs
Manoukian Isabel Mrs
Marcarian Carlos Mr and Mrs
Martikian Vartuhi Mrs
109
Argentina
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
Australia
Argentina
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Matarazzo Alberto y Sra. Mr and Mrs
Mateossian Juan Mr
Mateossian Violeta Mrs
Merzifonian Gregorio Mr
Minoian Juan Dr. And Mrs.
Mouratian Adrine Mrs
Mouratian Ruben Mr
Moroian Cristian Mr
Murekian Jorge Mr
Nigogosian Nicolas Mr
Noialles Alexis & Diane Mr
Ohanian Estela Mrs
Panossian Varujan y Mary Mr and Mrs
Parechanian Krikor Mr
Pochat Roberto Mr
Potikian Carlos Mr
Randell Heatles & Will Mr and Mrs
Sagatian Ester Mrs
Sapritsian Miguel Mr
Sarafian Haroutiun y Diana Mr & Mrs
Sarafian Mardiros y Laura Mr and Mrs
Sarafian Gabriela Varter Ms
Sarafian Diana Rosalba Ms
Sargsian Teresa Mrs
Sarkis Christine Ms
Seferian Alex Mr
Semanario Sardarabad
Seropian Gregorio Mr
Seyssian Ana Maria Ms
Shimshirian Alice Mrs
Simian Jane y Vlad Mr and Mrs
Simsiroglu Krikor Mr
Sirunyan Ruben Mr
Standt Leonie Mr
Tachdjian Alberto Mr
Tamlian Silvia Ms
Tateosian Pedro M Mr
Tastzian Vartan y Sra Mr and Mrs
Tchrian Madlen Mrs
Terzian Haig A Mr
Toytoydayan Gerardo y Perla Mr and Mrs
Tosunian Emiliano y Flia. Mr
Tosunian Pablo Mr
Toukmanian Erika Ms
Trevisan Hector Mr
Vartanessian Juan y Rosa Mr and Mrs
Vartparonian Jorge Mr
Yahizian Beatriz Ms
Yakoupian Aida Ms
Yeramian Paul Mr
Youssefian Flia.
Youssefian Daniel Mr
Youssefian Suren y Nelly Mr and Mrs
Youssefian Liliana y Andres Mr and Mrs
Youssefian Rosita Ms
Youssefian Maria Mrs
Zadikian Gregorio Mr
110
Australia
Armenian Church Council of Aust In NSW
Armenian Community Welfare Centre
Armenian Cultural Association of SA
Armenian General Benevolent Union
Armenian Genocide Joint Committee
Armenian Relief Society
Armenian Revolutionary Federation
Austral-Armenian Association
Abnous Mr & Mrs K&K
Alaverdian Mr H
Ansourian Mr A
Apcar Mrs I
Apkarian Mr S
Aposhian Mr & Mrs L&A
Arissian Mr & Mrs A&M
Arissian Mr & Mrs J&L
Artinian Dr & Mrs G&L
Avassapian Mr & Mrs Z&A
Ayvazian Mr & Mrs S&F
Babaian Mr Z
Babkenian Mr & Mrs M&A
Bagdassarian Mr G
Baghdasarayan Mr & Mrs A&G
Bahadourian Mr V
Balayance & Family Mr A
Bardzamian Mr & Mrs G&R
Barsamian Mr & Mrs A&A
Basmajian Mr N
Bechakjian Ms V
Berberian Ms S
Boghossian Mr & Mrs K&S
Chater Mr & Mrs R&R
Dayeh Mr & Mrs R&M
Demirdjian Mr K
Demirdjian Mr S
Demirjian Mr & Mrs J&A
Demirjian Mr K
Derderian Mr D
Dikranian Mr & Mrs D&S
Dockmagian Mr B
Ekmejian Dr A
Elmassian Mr & Mrs J&S
Epenian Mr & Mrs G&H
Fabricatorian Mr & Mrs D&V
Galstaun Ms A
Garabedian Mr S
Gazarian Mrs H
Hambardzumyan Rev Fr H
Harrison Mrs E
Isagoulian Mr & Mrs L&A
Iskenderian Mr & Mrs V&S
Ishkhanian Mr & Mrs P&L
Jebejian Dr & Mrs A&M
Jehavirjian & Family Mrs S
Kahramanian Mrs M
Kalandarian Mr & Mrs B&L
Kalloghlian Mr & Mrs V&A
Kaloustian Ms L
Kassabian Mr AA
Kassabian Mr & Mrs S&S
Keledjian Mr & Mrs V
Kerkyasharian Mr & Mrs S&H
Keshishian Mrs E
Khatchadourian Mr & Mrs V&M
Khatchigian Mr & Mrs J&G
Khentirian Mrs S
Kheroian Ms N
Kouyoumdjian Mr & Mrs H&M
Lavazanian Mr V
Lemonjian Mrs D
Lepedjian Mr & Mrs H&V
Mackertich Dr M
Manougian Mr & Mrs E
Manoukian Mr & Mrs G&V
Mansur Mrs J
Manuel Mrs S
Marcar Mr MA
Marcarian Mr & Mrs J&T
Marti Ms L
Mazloumian Mr & Mrs N&G
Mekertichian R&S
Mekhtigian Mr & Mrs K
Michaelian Mrs L
Minasian Prof & Mrs A&S
Minasian Mrs E
Minassian Ms S
Mining Management Consultants Pty Ltd
Mirana Mr & Mrs C&A
Mouradian Mr & Mrs L&A
Nadjarian Mr ND
Nadjarian Mr G
Nalbandian Mr & Mrs S&L
Nalbandian Ms B
Nalbandian Dr S
Nalbandian Mr & Mrs A&M
Narinli Mr & Mrs A&M
Nassibian Prof A
Nassibian Dr & Mrs A&A
Nazarian Mr H
Oathes Ms D
Ohanian Mrs A
Parker Family
Patanian Fr N & Yeretsgin S
Petrossian-Mirzaian S
Riznyk Ms L
Robertson Ms N
Robertson & Bechakjian Mrs Z & Ms V
Ruben Mr R
Saboundjian Mr M
Sahagian Dr R
Sakaian Mr & Mrs J
Sanjian Mr V
Sarkissian Revd H
Sarkissian Ms I
Sevagian Mr K
Shohmelian Mrs M
Simon Mrs C
Simonian Family
Soghomonian Mrs H
Tahmazian Mr & Mrs V&L
Tashjian Mr & Mrs S&M
Tashjian Ms T
Tavoukjian Mr & Mrs G&V
Tchaghlassian Misses K&Z
Tcharlassian MR & Mrs G&E
Tchopourian Mr JA
Terzian Mr & Mrs J&M
Thomassian Mr A
Tolbakian Mr & Mrs V&S
Tontian Mr R
Vartan-Boghossian Mr & Mrs V&S
Vartanian Ms S
Wazir Mr S
Yaghljian Mr & Mrs Z&M
Yessayan Mrs B
Zaratsian MR & MRS H&H
Zaratsian Mr & Mrs H&H
Zarzavatjian Mr & Mrs P&L
Zilifian Mr K
Zilifian Mr S
Zorlu Mr & Mrs B&I
melbourne
Branch
Abdalian Mr. Hovik
Altun Mr.and Mrs.Ohannes & Mayreni
Altun Mr.Jirayr
Altunkaya Mr. Hayrabet
Altunkaya Mr. and Mrs.Garbis & V.
Altunkaya Mr. Sarkis
Anonymous
Anonymous
Apoyan Mr.and Mrs. Mayda &Nishan
Armenian Aginian School
Artaner Mr & Mrs Dikran & Tanya
Arzuman Mr.and Mrs.Diana & Hampar
Avakian Mr. Nishan
Avedian Mr. Viken
Avedikian Mr & Mrs Adroushan
Aykutyan Mr.Mrs.Eral & Lusin
Bahar Mr.and Mrs. Aida & Anto
Baharian Mr. Ohannes
Baharian Mr. and Mrs Yasemin & Fhilip
Bedikian Mr & Mrs Avak
Bedikian Mr & Mrs K
Boghikian Mr. and Mrs. G. & N.
Bornayan Mr. Raffi
Bozaghlanian Mr. George
Bozoghlanian Mr. Garo
Cabyan Mr Alain
Canik Mrs. Nazli
Celik Mr. Vahe
Chahinian Mr. and Mrs. Hovig & Talar
Chahinian Mrs Marie
Cinar Mr. and Mrs.Arman & Leda
Cullu Mr.and Mrs. Takvor & Christine
Delikaya Mrs. Lusin
Demirdjian Mr. Edouvard
Der Avedisian Mr.and Mrs. K & S
Deryan Mr. and Mrs. Mike & Ilda
Di Blasio Mrs. Osanna
Dishoyan Mr. Azad
Dursun Mr. Sarkis
Ebeyan Mrs. Shake
Efeyan Mr.and Mrs. Nivart & Kevork
Erdoghan Mr.and Mrs. Panos & Selin
Fenerci Mr. Zaven
Fenerci Mr. and Mrs. Herman & Talin
Firtina Mr.and Mrs. Hosep & Flor
Tcheopdjian Mr. Noubar
Tcheopdjian Mr.and Mrs. C. &
Tchorbadjian Mr & Mrs Yeghia & Zabel
Tchorbadjian Mr & Mrs Raffi & Maral
Torosian Mr Hovnan
Ulash Mr. Shant
Webb Mrs. Marie
Yaylaian Mr. Vartan
Austria
Gesamtsumme
Aghadjanian Irmgard Araks & Khachatur
Akdedian Coco & Arsineh
Arakelian Nerses
Asenbauer Arschaluys
Aslanian Bedros
Baghdoyan Shoghig & Sebuh
Bakuns Bau & Immobilien KG
Baroian Rafik Aghavni
Chadoian Sarkis
Chirikjian J. J.
Demirdjian Missak
Distl Zowinar
Dieberger-Jessajan Larissa
Djambazian Eduard
Galustian Razmik
Gabrieljan Mikael
Gragossian Jaghoub
Grigorjan Svetlana
Gülesserian Caro & Medik
Hacobian Areg
Hartunian Hamparsum & Medik
Hartunian-Tahmasians Beransch
& Ardjanik
Hartunian-Tahmasians Greyson
Hartunian-Tahmasians Thadeus
Hayrapetian Ashot
Hirsch Hans Erich
Jambazian E.
Jelinek Cathryn Maqruhi
Jerjes Boghos
Karian M.
Keplinger Armine
Kesisyan Albert
Keushgerian Mary
Khachesarian Albert & Betty
Kiuomedjian Sarkis
Koorbekian Setrak
Langsner Rusan
Markaryan Nairi
Medow Nora
Mikirian Parunak
Mossessian Grikor & Amalia
Moussaian Heik
Ohanesian Aris
Orbelian A.
Orbelian Michel & Anahid
Sawadians Martin
Schule Hovhannes Schiraz
ìÇ»ÝݳÛÇ Úáí³ÝÝ¿ë ÞÇñ³½ ¹åñáó
Seraydarian Berg-Pusant
Shahmirian Barkev
Simonian Angela
Simonian Ruben
Vartanian Waltraud
Vartian Arpi
Vyvadil Silvia
Yaghubian Ruben
Yeritsyan Gegam
Yildiz Nubar
Zangocyan Koper
Brazil
Sociedade Beneficente e Cultural
Maracha
Hagop Guerekmezian
Hilda Diruhy Burmaian
Garabed Deovlet Pilavjian
João Behisnelian
Ascenção Serapião Kouyoumdjian
Aurel Arshag Djanian e Família
Armagan Karay
Levon Kessadjikian
Reinaldo Kherlakian
SERGIO BEHISNELIAN
Aurel Arshag Djanian
Associação Beneficente de Damas BrasilArmênia H.O.M Filial São Paulo
Roberto Nigohosian
Levon Sevzatian
Kevork Gueugdjian
ANTRANIK MANISSADJIAN
Ara Bohtchalian (em menoria)
Associação Beneficente de Damas BrasilArmênia H.O.M Filial Massis de Osasco
Eugenia Janikian
Turvanda Dzerounian
União Geral Armênia de Beneficência
UGAB
Noemia Mekbekian
Arthur Ricardo Tchilian
Jorge Pierre Kolanian
Ohannes Tchilian Junior
Thomas Abuhanian Junior
Sarkis Sarafian
Marian Chakmakian
Matilde Gumuchian
Sahanik Karay
Anahid Debelian Kahn
Archaluz Sarafian
Antonio Antranig Yezeguielian
Aslan Diran Pilavjian
Joao Carlos Boyadjian
Levon Yezeguielian Neto
Ochin Leon Mosditchan
Sarkis Karamekian
Serkouhi Djanian
Anahide Marzbanian
Antranik Kissajikian
Asdghig Kissajikian
Elisa Djehdian
Ena Kouyoumdjian
Haig Apovian
Maral Gananian
Maria Carolina Varam Keutenedjian Mady
Matlen Behisnelian
Ropsime Keutenedjian Milani
Seta Torian
Rosa Sanossian
Takvor Jorge Arapian
Felipe Vahan Karay
Osana Susana Mosditchian
Walter Panossian
Mikael Djanian
Azniv Kalaigian
Akabi Pilavjian
Igreja Evangelica Irmaos Armenios
Alexandre Burmaian
Ara Agopyan - Pai
Ara Agopyan Filho
Aram Dermendjian
Avedis Markossian
Carlos Daghlian
Cláudia Regina Burmaian
Claudio Kahtalian
Diran Topalian
Eduardo Mekbekian (em memória)
Ena Boghossian Koutoumdjian
Leon Chant Dakessian
LUIZ CARLOS KALAIDJIAN
Nuritza Sarkissian
Nvart Dzerounian
Osana Dzerounian
Ricardo Burmaian
Sérgio Hototian
Vahram Alexandre Calaigian
Valeria Burmaian Kissajikian
Geraldo Mekbekian
Baptista Mgrditchian
Aline Haladjian Djanian
Agustina P. B. Chopitea Burmaian
Alicia Anahide Boziatsian
Amélia Karamekian
Ana Maria Maluf Arakelian
Anahid Kolanian
Aracy Tchalian
Berjui Nazarian
Boghos Boyadian
Cinthia Maluf
Cristina Arakelian
Denise Arakelian Arap
Denise Ascencao Klatchoian
Dikranuhy Guerekmezian
Elizabeth Koulkjian
Elizabeth Nicolian Sapadjian
Ghirag Bogiatzian
Isabel Cristina Tchalian
Isabela Pegga Arakelian
Ismenia Kaysserlian
Janete Der Haroutiounian
Janete Lima Barbosa
Karina Arakelian Koulkjian
Leila Pegga
Marcelo Kherlakian
Marcia Jafferian
Margarida Kherlakian
Maria Kissadjikian Asdourian
Maria Lucia Arapian
Mariam Susana B. Der Haroutiounian
Marian Chakmakian e Família
111
Brazil
Gaidzkar Mrs. Aida
Gaidzkar Ms. Mary
Galustian Mr. Nazaret
Garabedian Mr. and Mrs.V & M
Gedik Mr. Arto
Gelgec Mr. Migir
Ghazarian Mr. and Mrs. A & N
Ghazarian Mr. Zareh
Goren Mr. Rusan
Gulben Mr.and Mrs. Berdj & Nadya
Gulbenkian Mr. And Mrs. Alin & Vartan
Gulbenkian Mr. Negohos
Haroutunian Mr.and Mrs. A & A.
Hosikian Mr.and Mrs. Mari & Sarkis
Hosikian Mr.and Mrs. Nubar & Aniza
Hosikian Mr.and Mrs.Arsen & Luiza
Hotakorzian Mr & Mrs Levon & Gloria
Hovsepian Mr. Gregoire
Indjeian Mr.and Mrs. L & N
Isguzar Mr.and Mrs. Ara & Nadya
Iskenderian Mr Alex
Iskenderian Mr. and Mrs. Shiraz & Sona
Kano Mrs Aida
Karagulahian Mr Migo
Karakis Mr.and Mrs. Garbis & Silva
Katazian Mr. and Mrs. H & H
Keisoglu Mr. Arsin
Keisoglu Mr.and Mrs. Luiz & Garbis
Kendiryan Mr. Setrak
Kendiryan Mr.Masis
Khatchoyan Mr.and Mrs. Rudolf & Meline
Khourdian Mrs. Alice
Kojadelian Vahe
Kuyumcian Mr. Andre
Langkildi Mr & Mrs B & M
Malyan Mrs. Jeanette
Mardirian Mr & Mrs Mardiros
Mardirossian Mr. Varoujan
Maskal Mr. and Mrs. K & V
Matiosyan Mr Harutun
Mikaelyan Mrs. Sonia
Mukhtar Mrs. A.
Nackashian Mr. Vicken
Nalbantian Mr. Zohrab
Nazikian Mr.and Mrs. H & J.
Nenejian Mr Harout
Oksayan Mr. and Mrs. Arto & Arpi
Opsar Mrs. Hayganoush
Ozkoch Mr.and Mrs. Zaven & Tamara
Ozkoch Mr.and Mrs.Ani & Harout
Parseghian Mrs. Sylvia
Sahbaz Mrs. Aida
Sakadjian Mr. Vrej
Sampson Mr & Mrs M & D
Sarafian Mr. Peter
Semerci Mr. Artin
Semercioglu Serop
Semercioglu Mr. Norayr
Seyran Mr. Hovnan
Shannakian Mr Hovig
Sheohmelian Mrs. Vartouhi
Sheohmelian Mr & Mrs Yessayi & Ani
Tavo Mr. Semon
Tchakerian Mr & Mrs Berdj & Vivian
Tchakerian Mrs Diana
Austria
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
Brazil
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Marina Jafferian
Marlene D. Anitablian
Nana Tchilian
Nuver Der Haroutiounian
Ovsanna Koukdjian
Regina Guerekmezian
Rita de Cassia Der Haroutiounian
Rosana Degurmendjian
Rosana Tchalian
Rose Kalaigian
Silvia Maluf
Siranuch Torkomian
Suely Kissajikian da Silveira
Suzy Koutoudjian
Tania Kehyayan
Vanda Kissajikian Mordjikian
Archavir Donelian
Anahide Mahseredjian
anonimo
Marilza B. Seferian
Ohannes Semerdjian Neto
Varujan Dichtchekenian
Wartuhy Kamadjian
Mary Sulian
Nuvarte Setian
Elias Katudjian
Joao Marzbanian
Paulo Guludjian
Arakcy Kadayan
Arax Gumuchian Galeb
Aram Djanian
Diana Guerekmezian Atra
Dikran Kiultzian
Elie Chadarevian
Kevork Djanian
Microuhi Guerekmezian
Minas Yezeguelian
Regina Nieto Motta Guerekmezian
Elisa Vera Gananian
Maria Nersessian
Garabed Avedisian
Adelia Tavitian
Alexandre L. Delgado
André Jafferian Neto
André Kissajikian
Archalous Kherlakian
Arí Gudjenian
Armando Avedissian
Avedis Tchalikian
Beatriz Chadarevian
Dante Batiston Seferian
Ernesto Kahn
Hagop Kechichian
Hagop Makssoudian
Helio Balukian
Hovnan Ustabachian e Rose Marie
Ustabachian
Hovsep Seraidarian
Jorge Kevork der Haroutiounian
Kevork Kumruyan
Levon Seraidarian
Lilian Kouyomdjian Neme
Loja Maçônica Ararat
Maria Nerguisian
Myrna Kouyoumdjian
112
Ohannes Nerguisian
Osana Lucia Nersessian
Pedro Avedis Seferian
Rafael Klatchoian
Roberto Hovnan Nerguisian
Roberto Takessian
Ruben Nersessian e Neusa Nersessian
Ruy P. M. Nazarian
Seli Daghlian
Silvio Vartan Kouyoumdjian
Tereza Malatian
Esfihas Dozza
Vartan Boghossian
Vazken Proudian
Walter Mekhitarian
Irmaõs Parsequian
Azad Gananian
Sarkis Kalaydjian
Antonio Assadurian
Ani Christina Ajabahian
Hagp Boyadjian
José Bilezikjian
Margarida S. Aristakesian
Maria Cristina Sapadjian
Maria Sapadjian
Pedro Gregorio Mekhitarian
Sarkis Sarkissian
Sonia Nicolian Muradian
Vartuhi Atchabahian
Francisco Kadayan
Loutfie Chadarevian
Manoel Kherlakian
Minas Tossunian
Pedro André Jafferian
Any Mekbekian
Alberto Kerlakian Junior
Ana Elisabeth Kherlakian
Hatun Chabab
Igreja Central Evangélica Armênia
Isabel Kechichian Poghassian
Moses e Ivany Vosgueritchian
Parnak Markossian
Vitor Krikor Gueogjian
Alexandre N. Boyadjian
Aline Mosditchian
Ana Maria S. Najjar
André Mosditchian
Avedis Antranik Momdjian
Datev Karibian
France Koar Arapian
Garo Astardjian
Gislaine Marie Gananian
Manoel Manuk Koukdjian
Manuk Arapian
Nelson Nersessian
Nilce Nersessian
Ovsana Koukdjian
Panos Nersessian
Stepanos Khatchikian
João Jaco Hazarabedian
Adelina K. Muradian
Alberto Kedikian
Alberto Salebian
Alice Kayaian
Ana Carolina Remsen
Ana Lucia Mekhitarian Yezeguilian
Anahid T. Kolanian
Anahid Zentunlian
Angela Danielian
Arakci Mahseredjian
Archalus Tchalikian Israelian
Armen Kechichian
Armenouhi Soultonian
Armenuhi Kassabian
Armenuhi Soultonian
Artur Melemendjian
Carla Cristina Pilavjian Jahadjian
Carlos Backtchdjian
Carolina Maral
Catherine Chahinian
Cláudia Mahseredjian
Claudia Nercessian Mekbekian
Claudia Pilavjian
Cristina Balukian
Cristine Boscolo
Dikran Bohtchalian
Edda Milani Keutenedjian
Eduardo Jordão Boyadjian
Eduardo Vahan Mekbekian
Elizabeth Poladian
Flavia Yacubian
Gabriela Ferre
Giselda Farina
Helen Elisabet Sesdian Donelian
Hilda Kherlakian
João Boyadjian
Julieta Kahfefjian
Katherin Bogiatzian
Loid Bilezikjian
Lucine Aharonian
Maida Yeginerian
Marcelo Hagop Abrikian
Marcia Gebenlian
Marcia Janikian Baronian
Margarida P. Chorbajian
Margarida Pilavjian Ehlert
Maria Aparecida Arabian Siufi
Maria Berkian
Maria Isabel Karakhanian De Estante
Maria Kherlakian
Maria Nercessian
Maria Semerdjian
Marian Janikian
Marie Ghougassian Palma
Maristela Piai Bernardes Mady
Marly Boyadjian Panossian
Marta Lucia Takesian
Mary Semerdjian
Nanci Karakhanian Ribeiro
Nayiri Chahinian Apovian
Nuvart Kiulhtzian
Ovsanna Djehdian
Patricia Ferre
Philipe Arapian
Raffi Ohanes Dokuzian
Rebeca Kalaidjian
Regina Comrian
Rosa Baktchejian
Rosangela Cherkezian
Rosinha Mari Pilavjian
Sara Lucia Danielian
Seramair Seraidarian
Simão Kerimian
Tereza Kouyoumdjian
Theodoro Nersessian
Thiago Arapian
Wany Chenemian
Zara Djanian
Renato Mekbekian
Luciana Vanuhy Mekbekian
Beatriz Vahan Kilikian
Onik Diran Choulian
Wahe Demerdjian
Arthur Tellian
Douglas Vasilian
Maria Asdurian
Maria Chorbadjian
Achoute Sanazar
Antonio Carlos Kayaian
Arthur Boyadjian
Arthur Meguerditchiab e Maria Derderian
AZNIV ZOURIKIAN BEURGULIAN
Cesar Sarkis Guludjian
Diran Parshegian
Fernando Balassanian
Geneve Beurklian
Girair Mahseredjian
Giselle Cortopassi
Haroldo Cortopassi
Ivone Yuriko Koga
Kricor Boyadjian
Margarida Chamillian
Margarida Koumerian
Patrick Hovanes Djehdian
Priscila Sapadjian Sanossian
Rafael Balukian
Roberto Havandjian
Rogério Kadayan
Sossi Amiralian
VARUJAN DJEHDIAN
Armen Krikor Jahadjian
Cláudia N. Mekbekian
IRENE POLADIAN
Mariana Mekbekian
Natália Mekbekian
Zacarias Mekbekian
Chake Avedisian
Mauricio Lopes
Silvia Kherlakian Papazian
Tatiana Ferraro Kehyayan
Ana Maria Partamian
anonimo
Antonio Kherlakian
Arthur Boyadjian Junior
Boghos Baronian
Carlos Eduardo Baktchejian
Cesar Boscolo
Danielle Marzbanian
EDNA LUCIA FONSECA PARTAMIAN
Eduardo Ohanes Marzbanian
Eduardo Raffi Nigoghosian
Eleonor Barbieri
Elisabete Kissajikian
Fernanda Brunsizian
Florinda Pandjardjian
Garabed Sapadjian
Isabel Partamian de Koulaksizian
Iskouhi Dadian
Jean Antoine Afetian
Jorge Poghassian
Krikor Pedro Sarkissian
Levon Samuel Ghazarian
Maria Cristina Burjakian
Mary Tcharketian
Regina Kherlakian
Sarkis Karamekian Filho
Hampartsum Moumdjian
Rosemary Panossian
André K. Moumdjian
ANY MARIA WOSKERJIAN
Apel Gueogjian
Archavir Mario Donelian
Elizabeth Rigamonti
Harutiun Ganatchian
Iranuhy Berberian
Varsenik G. Ganatchian
Arthur Gdikian
Artur Seraidarian
CARLOS STEPAN BOYADJIAN
Davi A. P. Jahadian
Denis Tchobnian Cardoso
Garabed Beurgulian
Isabel Dichtchekenian
JOÃO BAUAB
KRIKOR DANIEL
Nathan K. P. Jahadian
Rita De Cássia Vieira de Carvalho
VALTER KARAKHANIAN
Siranuch Karabachian
Antranik Kiskissian
Apet e Areknaz Missilian
Gladis Cassapian Barbosa
Jawad Mustafa
Jose Antonio Paganotti
Keila Avedisian Antunes
RICARDO ZERONHIAN
IARA SILVA MODENA BALIKIAN
øÇë³çÇÏÛ³Ý ²Ý¹ñ» ¨ ì³É»ñdz
Canada
montreal
MIHRAN & YERCANIK ECITYAN
SOSI GARIBYAN
ARDEN HOLDINGS
CENTRE D'AUTO AVODIC LTEE
CENTRE D'AUTO AVODIC LTEE
RAFFI & DIANA TUFENKJIAN
GEORGES ZERDELIAN
NOUBAR & HERA MOURADIAN
Maral Tachjian
Tekeyan Armenian Cultural Association
ALBERT & MARIET MESSERKHANIAN
Varouj Boghossian
IMASDOUHIE NIGOGOSSIAN
Vaheh Isa Lazar
HAGOP DJANDJIKIAN
SILVA SARKISSIAN
AYDA TAMIGIAN
JIZEL YOUNANIAN
ASS. AGE D'OR DU CENTRE COMM.
ARMENIEN DE MONTREAL
9184-0645 QUEBEC INC (ULTRAAIR
INC.)
STEPAN EGOYAN
9187-1616 QUEBEC INC
WARDO GROUP INC.
VAHE DEMIRDJIAN
BASKIN ROBBINS (9017-2776 QUEBEC
INC)
U. G. S. ARMENIENNE HOMENTMEN
GAMK
EGLISE ARMENIENNE SOURP HAGOP
JEAN , ARDEMIS MEGUERDITCHIAN
LEON YAGHEJIAN
AVO DJIHANIAN
ARA NUBAR GARMIRYAN
WAHAN BASMADJIAN
MIHRAN ZERDELIAN
BERJOUHIE EKMEKJIAN
RAYMOND NERDJIVANIAN
EDWARD EMMIAN
PASDERMAJIAN FOUNDATION INC.
NATIONAL CARPET LAYERS(1991) LTD.
GARBIS & ANNETTE KAPRIELIAN
HERMINE / EDWARD BERBERIAN
SARKIS EKIZIAN
ANTOINE & SONIA BOULOS
ANAHID MALKASIAN
GROUPE CONCORD ASSURANCES
CHRISTINE KOUYOUMDJIAN
IMASDOUHIE NIGOGOSSIAN
WANIS BASMADJIAN
ZAVEN INJEJIKIAN
J. & R. KUYUMJIAN M.D.
VERJINE OUZOUNIAN
NUBAR KIDIKOGLU
KHATCHIK TAVRIZIAN
GEORGES ASLANIAN
ARMEN & ANI PARUNAK
MANNIK ORTAINCEYAN
SATENIK TELIAN
DR. HAIG BALTADJIAN
DR. SARKIS YERETSIAN
V. DER KALOUSTIAN
VAROUH BOGHOZIAN
ALBERT YEGHIKIAN
VAHE LAZAR
BOGHOS SEFERIAN
CABC
NOUBAR BASMADJIAN
CAFE MYSTIQUE INC.
DIANA HADJETIAN
SIRANUS AGANCYAN
JIRAIR DEVLETIAN
ARTIN MIRASYEDI
DR VAROUJAN KHEDIGUIAN
Jean & Marie Theresee Arakelian
Haroutioun & Alice Markarian
VARTAN YEREVANIAN
ATC ALARME TRANS-CANADA
HOVSEP DORAMAJIAN
CHRISTINE SIRINYAN
BERC & TAKUHI KETLI
AVEDIS & MARI BASMADJIAN
IRMA BASMAJIAN
DIRAN AVEDIAN
HAGOP & TAKUHI SIRINYAN
BEDROS ANASAL
Nairie Papakhian
Lyudvig Bulghadaryan
MAMAN AVANESSIAN
Refik & Adrine Zerinalian
GARABED APOSHIAN
ONNIK & MARIE PILAFIAN
DR. LENA TERJANIAN
CHAHE NERGUIZIAN
VAHE NERGUIZIAN
FATHER GEORGE ZABARYAN
SUREN SIRINIAN
HACIK PANOSYAN
SONIA KARAHISSARIAN
CHRISTINE SIRINYAN
DARON SIRINYAN
VREJ-ARMEN ARTINIAN
A.G.B.U.
A.G.B.U.
NAROD ODABASIYAN
JEANINE HELLER
Allagma Technologies Inc.
MIHRAN CICEK
THOMAS FROUNDJIAN
COMMUNAUTE ARMEN. CATHOLIQUE
DE MTL
STEPAN EGOYAN
GHAZAROS NAZARIAN
ARI NAREG MEGUERDITCHIAN
IMASDOUHIE NIGOGOSSIAN
ARMINE MESSERKHANIAN
Annette Baghjajian
GARAGE AUTOFON INC
RAFFI KOUSHIAN
RAFFI KOUSHIAN
ALAIN KAADE
PHARMACIE MARIE KAZARIAN
Vartan Baronian
AIDA & ADOM BOUDJIKANIAN
AIDA BAGHJAJIAN
PROGRAMME DE SOUTIEN A L'ACTION
BENEVOLE 2013-2014
KEVORK & ARAXI OHANIAN
DR. VAGHARSHAG EHRAMDJIAN
ARSHAM KERDIAN
JEAN , ARDEMIS MEGUERDITCHIAN
Kaspar Herayer
KEVORK AGOPIAN
ARI & TERRENCE DIKIJIAN
CHARITEL
CARMEN BALTAZAR
DIANA BALTAZAR
KRIKOR MAROUNIAN
MARIAM MARKARIAN
ROLAND TAVITIAN
PAPGEN KARABETIAN
VASKEN DER GHAZARIAN
CARROSSERIE PRISME
HAGOP DJANDJIKIAN
CHAHE NERGUIZIAN
ARS SHOUSHI LAVAL
Michael Iorio
ALBERT MESSERKHANIAN
ASOT KASPARYAN
SARO DER BEDROSSIAN
ROUPEN ACHKARIAN
GARINE HOVSEPIAN
BEDROS KAHWAJIAN
ZAVEN LALEYAN
VREJ & SETA ADJEMIAN
MEGERDITCH TARAKDJIAN
EGLISE ARMENIENNE SOURP HAGOP
A.R.F.C.J.C.
JOSEPH YEMENIDJIAN
NAZARET KHATCHIGIAN
HAROUT CHITILIAN
RAFFI & DIANA TUFENKJIAN
Sarkis (Sako) Mekhgeavakian
DR OHAN TABAKIAN
Aret Sonmez
DR. LENA TERJANIAN
HAMAZKAYIN ASSOCIATION CULTURELLE ARMENIENNE
DR. ARTO DEMIRJIAN
AYDA TAMIGIAN
HAGOP SERAIDARIAN
LEVON SIMONYAN
KEVORK KEORHADJIAN
YERAN BANKIAN
VAHE DJOURIAN
Norma Karahissarian
CHAHE DER GHAZARIAN
BEDROS KAHWAJIAN
VARTKES CHAMLIAN
DIKRAN & SONIA BAL
Boulangerie Lahmajoun Sevan
KRIKOR DER GHAZARIAN
Alteration Paul
VICKEN HOVSEPIAN
JACOB & JACOB 9013-6482 QUE. INC.
Punik Edm Machinerie
OSKAN HAZARABEDIAN & ASSOCIES
INC.
AGNA
KRIKOR DER GHAZARIAN
CARROSSERIE PRISME
MEGO MALKHASSIAN
Construction LGM Inc.
Premiere Eglise Evangelique Armenienne
ARMENAG ARSLANIAN
FAE FOUNDATION OF THE ARMENIANS FROM EGYPT INC.
MIHRAN TONIKIAN
HAGOP K. BASMADJIAN
Auto Ralph (9262 - 1770 Quebec Inc)
BERJ K. BEDROSSIAN
OHANES BALABANIAN
REV. MARDIROS EGLENCEYAN
LEVON KETCHIAN
HAGOP & TAKUHI SIRINYAN
Hulya Geneve Demirciyan
Georges Antabi
Hratch Soghomonian
A.R.S. Sosse Chapter Montreal
113
Canada
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
Canada
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Petros Shoujounian
Krikor Jakmakjian
Georges Darawi
Fouad Fares
Centre Exclusif M.B. Inc.
ASS. AGE D'OR DU CENTRE COMM.
ARMENIEN DE MONTREAL
VITE VITRES JACQUES
Anna Inak
HAGOP & TAKUHI SIRINYAN
ANTONY, ANTRANIK TATOSSIAN
DIOCESE CANADIEN DE LA ST EGLISE
APOSTOLIQUE ARM
HAGOP Y. MANJIKIAN
PIERRE CHANO
VARTAN KARASSEFERIAN
VARTAN KARASSEFERIAN
ANTRANIK AROUTUNIAN
Elizabeth Ter-Mesropian
Hovhanes Ter-Mesropian
ARA NUBAR GARMIRYAN
BOLSAHAY FOUNDATION
Oskan Hazarabedian
OSKAN HAZARABEDIAN & ASSOCIES
INC.
EGLISE ARMENIENNE STE-CROIX
Oskan Hazarabedian
ARO TABAC
TRO PILIGUIAN
CHAKE GUNJIAN
MAYRANUS GULEZYAN (OZOGLU)
YERANOUHI TCHELIKDJIAN
ANTRANIG & SEVAN OHANIAN
Quintus Solutions
BMO Nesbitt Burns
Recrumedic
9187-1616 QUEBEC INC
HAGOP DJANDJIKIAN
KEVORK & ARAXI OHANIAN
SALON DE COIFFURE SARINE
JIZEL YOUNANIAN
9184-0645 QUEBEC INC
(ULTRAAIR INC.)
Eglise Armenienne St. Gregoire
L'illuminator
Eglise Armenienne St. Gregoire
L'illuminator
A.R.F. MONTREAL
A.R.F. ARMEN KARO
SEROP AND FLORA GUIRAGOSSIAN
Mano & Taline Keosseyan
Boghos & Zepure Boyadjian
Aura Design
HERMINE / EDWARD BERBERIAN
HOVSEP DORAMAJIAN
IMASDOUHIE NIGOGOSSIAN
IRMA BASMAJIAN
J. & R. KUYUMJIAN M.D.
JEAN , ARDEMIS MEGUERDITCHIAN
JEANINE HELLER
JIRAIR DEVLETIAN
JIZEL YOUNANIAN
JOSEPH YEMENIDJIAN
KEVORK KEORHADJIAN
114
KEVORK AGOPIAN
KEVORK & ARAXI OHANIAN
KHATCHIK TAVRIZIAN
KRIKOR DER GHAZARIAN
KRIKOR MAROUNIAN
LEON YAGHEJIAN
LEVON KETCHIAN
LEVON SIMONYAN
MAMAN AVANESSIAN
MANNIK ORTAINCEYAN
MARIAM MARKARIAN
MEGERDITCH TARAKDJIAN
MEGO MALKHASSIAN
MIHRAN TONIKIAN
MIHRAN CICEK
MIHRAN ZERDELIAN
MIHRAN & YERCANIK ECITYAN
NAROD ODABASIYAN
NAZARET KHATCHIGIAN
NOUBAR & HERA MOURADIAN
NUBAR KIDIKOGLU
OHANES BALABANIAN
ONNIK & MARIE PILAFIAN
PAPGEN KARABETIAN
CABC
PIERRE CHANO
RAFFI KOUSHIAN
RAFFI & DIANA TUFENKJIAN
RAYMOND NERDJIVANIAN
REV. MARDIROS EGLENCEYAN
ROLAND TAVITIAN
ROUPEN ACHKARIAN
SARKIS EKIZIAN
SARO DER BEDROSSIAN
SATENIK TELIAN
SILVA SARKISSIAN
SIRANUS AGANCYAN
SONIA KARAHISSARIAN
SOSI GARIBYAN
STEPAN EGOYAN
SUREN SIRINIAN
THOMAS FROUNDJIAN
TRO PILIGUIAN
V. DER KALOUSTIAN
VAHE LAZAR
VAHE NERGUIZIAN
VAHE DEMIRDJIAN
VAHE DJOURIAN
VAROUH BOGHOZIAN
VARTAN KARASSEFERIAN
VARTAN YEREVANIAN
VARTKES CHAMLIAN
VASKEN DER GHAZARIAN
VERJINE OUZOUNIAN
VICKEN HOVSEPIAN
VREJ & SETA ADJEMIAN
VREJ-ARMEN ARTINIAN
WAHAN BASMADJIAN
WANIS BASMADJIAN
YERAN BANKIAN
ZAVEN LALEYAN
ZAVEN INJEJIKIAN
vaheh isa lazar
Jean & Marie Theresee Arakelian
Haroutioun & Alice Markarian
Refik & Adrine Zerinalian
Lyudvig Bulghadaryan
Nairie Papakhian
Allagma Technologies Inc.
Annette Baghjajian
Vartan Baronian
PROGRAMME DE SOUTIEN A L'ACTION
BENEVOLE 2013-2014
Kaspar Herayer
Hratch Soghomonian
Michael Iorio
Sarkis (Sako) Mekhgeavakian
Aret Sonmez
Norma Karahissarian
Boulangerie Lahmajoun Sevan
Maral Tachjian
Varouj Boghossian
Alteration Paul
Punik Edm Machinerie
Construction LGM Inc.
Auto Ralph (9262 - 1770 Quebec Inc)
Hulya Geneve Demirciyan
Georges Antabi
Petros Shoujounian
Krikor Jakmakjian
Georges Darawi
Fouad Fares
Anna Inak
Elizabeth Ter-Mesropian
Hovhanes Ter-Mesropian
Oskan Hazarabedian
Canada
toronto
A & D Precision Ltd.
A and H Services
A. Ternamian Medicine
Professional Corporation
Abdalyan Sona
Abed-Stephen Varazh & Hasmik
Abrahamian Ara
Abrahamian Jean & Hasmig
Aghababyan Tigran
Aghamalian Leonid & Sarvari Ani
Aghamanoukian Raffi
Aghazarian Varooj
Aghazarian (Aghbalaghi) Parkish
Agnerian Hrayr & Michelle
Agop Agop & Alice Minassian
AGOP & DENCALI
Agopian Vahe
Aharonian Arin
Aharonian Emanuele Sergio
Aintablian Vartkes & Arshaluice
Akgulian Ani
Akoulian Aline
Alajajian Armenak
Alexanian Lida
Alexenko Nevart & Natasha
Altounian Agopig & Arpine
Altounian Araxie
Altounian Shahe & Maria
Altounian Vasken & Ani
Altunyan Astghik
AMA Tire Service
Ananyan Shahen
Anderian Raffi
Andonian George
Anoush and Nanar Inc. Medicine Shoppe
Apelian George
Apikian Louis
Aprahamian Simon & Lina
Arax Mechanical
Arman Nurhan Chasins Margaret
Armen Gary
Armenian Garnik
Armenian Association of Toronto
Armenian Bolsahay Cultural Association
Armenian Canadian Medical Association
Armenian Catholic Community St. Gregory Church
Armenian Cultural Association
Armenian Evangelical Church
Armenian General Benevolent Union
Armenian Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society
Armenian Knights of Vartan
Armenian National Committee of Toronto
(ARF)
Armenian Nor Serount Charitable Foundation
Armenian Social Democrat Hnchag Party
Armenian St. Mary Apostolic Church
Armenian Union of Marash Toronto Chapter
Arslanyan Agop & Agavni
Artine Mireille
Artinian Sona
Arz Bakery
Arzoomanian Edmond
Assatory Rooben & Armine
Avasapia-Frendian Janet
Avrikian Vicken & Roobina
Ayvazian Hayro & Asik
Azar Abboud & Odette
Aznavourian Jirayr & Houry
Babian Kaloust & Hasmik
Bagh (Baghdasarian) Anjel
Balabanian Ari & Nathalie
Balian Yetvart
Baltayan Taline
Bardakjian Berj
Baronikian Haig
Basmadjian Isabelle (Isa)
Basmadjian Knar
Bayview Steeles Auto Collision
Bazarian Martin
Bazovsky Alice
Bederian Movses & Silvia
Bedrossian Aved
Bedrosyan Raffi
Behesnilian Eddie & Diana
Bekarian Krikor and Angel
Bekmezian Mgo
Belushi Zepure
Benglian Vahan & Dikranuhi
Benlian Shoushan
Biuss Anet
Boghossian Anahid
Bohcelyan Agavni
Boudakian Hagop and Loucine
Boyajian Ara & Calabrina
Burns Lloyd
Calyan Anahit
Camgozlu Paravon
Caylakyan Berc and Roza
Celikoz Abraham
Chahenian Mike
Chahinian Gary & Mariam
Chitilian Krikor
Chobanian Nora
Churchill Stacy
Cicekian Garbis & S.
City Lift Truck Services 0
Daghlian Raffi
Daglian Alice
Daiello Seren
Darakjian Haroutiun
Darakjian Yeghish, Marie
Dargounian Maritza
Davidian Hampar & Grace
Deirmenjian Shahan
Dekramindjian Bedros & Sonia
Demerjian Joseph & Sylvia
Demirdji Artine & Rahel
Der Kaloustian Vatche
Der Mardirossian Maral
Der-Ohanian Haig & Therese
Derbedrosian Ohanes
Derderian Matios & Alice
Derderian Sosy
DerMardirossian Maral
Dermegrditchian Rostom
Dermen Simpat & Ayda
Derohan Jora
Derohanesian Wartan
Derzagharian Magdelina
Derzagharian
Dinardo Umberto & Vera
Dislioglu Kirkor & Seta
Dokmecian Rosa & Serkis
Dr. Artinian Berdj & Mannic
Dr. Asik Masis & Elizabeth
Dr. Aynaciyan Hasmig
Dr. Derderian Vicken
Dr. Ehramdjian Vagharchag
Dr. Jelilian Norayr
Dr. Kaprielian & Dr. Churchill Isabel & Stacy
DR. Katy Behesnilian
Dr. Merjanian Garbis
Dr. Raffi Aynaciyan Dentistry Prof. Corp.
Dr. Sivaciyan Vahe
Dr. Tahtadjian Zaven & Annie
Dr. Toukmanian Shake
Dunmilco Inc.
Ebrahimian Armen
Echo-Graphics Inc.
Eden Andreas
Egoyan Atom & Arsine
Eprem Yervant & Anush
Ermarkaryan Arno
Esmailian Alfred & Antoinette
Essagoolian Alan
Farajian Zareh
Frankian Bert & Corinne
Frankian Karin
Frankian Louis & Marie-Therese
Gabrielian Annie
Gabrielian Vicky
Garabet Kamal
Gemcorp International
Gerekmezian Rima
Gevorgyan Artur
Ghanaghounian Antranik
Gharibian Lucie
Ghazarian Michael
Ghazaryan Arus
Gholician Shahin
Ghorghorian Dikran & Katia
Ghougassian Seta Maria
Gizmedjian Avedis & Yepros
Gozum Anna
Guirguis Medhat & Sossy
Gulesserian Arsen
Gulleroglu Krikor & Isguyi
Guluyan Arman & Hripsime
Gumuchian Linda
Hagopian Artin & Sylvia
Hakobyan Hakob
Hambarchian Arax
Hamboyan Sarkis
Hamian Jacques
Hamparian Agop
Hamparian G
Hanimyan Jirayr & Diana
Hanimyan Raffi & Angie
Hanimyan Robert & Lisa
Hartooni Shahen & Rubina
Harutyunyan Narine
Hasserjian Anoush
Hasserjian Levon and Ani
Hasserjian Simon & Maral
Hasserjian Zaven & Anoush
Hekimian Verjin
Hopyan Takvor
Hotoyan-Joly Ani
Hyrapet Anita
Injeyan Nadia
Injeyan Stephen
Isnar Aram & Tili
Isnar Dikran
Janbazian Hagop & Juliet
Jazmaji (Jizmejian) Mihran & Vartouhi
Jelderian Sonia
Johnson Lovel
Johnson Shawn
Joly Michael R. and Hotoyan - Joly Ani
Kababejian Garabet
Kachichian Karmen
Kandaharian Apraham & France
Karabulut Haig Lucas
Karadjian Annie
Karak Ohannes & Makruhi
Karakashian Sarkis
Karamian Electric Motor Services Ltd.
Kargotsian Melkon & Sosy
Kassardjian Parsekh, Araxie
Katmarian Agob & Ursel
Kavassian Nanor
Kavoukian Garo & Hera
Kay Sarkis
Kazazyan Leda
Kelian Boghos
Kerametlian Dr. Vatche
Kerestecioglu Garbis & Nazli
Kerim Louisa
Kerjikian Ara
Keshishian (Kachichian) Hilda
Kesisoglu Arshaluys
Kessab General Contracting
Ketenjian Garbis
Khatchadourian John & Sylvie
Khatchatorians-Aghani Soren
Khatcherian Yeprem
Kibalian Kevork
Kidikian H.J.
Kirijian Manuel & Zarouhie
Kirmoyan Lusi
Kololian Armenouhi
Koukounian Vatche & Rebecca
Koundakjian Harout
Kouyoumdjian Raffi
Kouyoumdjian Seta
Krikorian Sylvia
Kurdian Hasmik
Kurkcuyan Berc & Siran
Kurkjian Armen & Silva
Kuyumcuyan Yercanik
Lectro Electrical Contractors Gharibian Garo
Libarian George
Luleciyan Berc
Maldjian Garbis
Manook Rudolf
Manoukian Armen or Lily
Mansourian Asatour
Mardirossian Boghos
Mardirossian Harry & Edith
Mardoyan Khoren
Margorian Daniel
Mariett Aywaz
Markarian Armen & Lorin
Markaryan Sylva
Martin Jayran
Melconian Melcon & Zdenka
Melkonian Megurdich
Merdinyan Ashod & Ann
Mermer Movses
Merzitun V. & A.
Messerkhanian Ashot
Migirdicyan Migirdic & Ani
Migirdicyan Saro
Minnetian Vahe and Angele
Mirzayance Alenoush
Mirzoyan Zadig & Nvart
Mksyartinian Hagop Jacob
Mksyartinian Osana
Mnatzakanian R. B.
Mokhtarians Mardiros
Morris Colin
Mouchian Bedros & Nouart
Mouchian Krikor & Sirpouhie
Mouchian Stepan
Mouradian Carla
Mouradova Larissa
Moushian Hovig
Moushian Hovig & Taline
Moussa Anna
Movel William & Anahid
Movsessian Norair & Helen
Najarian Anie
Najarian Lori
Najarian Souren & Nanig
Najarian Stepan & Houri
Najarian Hrant
Najarian-Crook Garine
Nanorian Varoujan
Nazari Gorgin
Nazarian Andre & Seza
Nazarian Ara
Nazarian A.
Nersessian Alice
Nigoghossian Henry & Seta
Nigoghossian Tenny
Nisan Murat
Nisanyan Sona
Nissan Miran
Noreyan Alisa
Norian Garbis & Aida
Odjahian Margarita
Ohan Construction
Ohanessian Ohan Tajirian Anita
Onayak Ani
Onayak Janet
Onayak Vrej
Ounjian Bette
Palvetzian Kohar
Palvetzian Leon
Pamboukian Dr. Benjamin & Mary
Pandes Hagop & Nadia
Papazian Edward
Papazian Paul B.
Papaziglu Janet & Krikor
Pederian Gerard
Perez H. & N.
Petrossian Edmond
Pirjanian Vahram & Sonia
Piruzyan Aram
Purutoglu Antranik & Nadia
Purutoglu Sant
Rev. Fr. Kirejian Elias
Rubenyan Vartkes
Saatgian Artur & Ligia
Safarian Albert E.
Saghdejian Zeron
Saglamcelik Agop & Dencali
Sahagian Noubar
Sahakian Ari
Sahakoglu Harutun & Seta
Salatian Vahan & Zoween
Samuelian Varoujan & Hasmik
Saraphanian Markar & Eliz
Sarfian Sarkees Altonian Baizar Arteen
Sarian Aram & Talin
Sarkisian Raissa
Sarkissian Caren
Sarkissian Janet
Sarkissian Varouj & Sidonna
Sarkissian Caren
Sarkissian Sarinee
115
Canada
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
Cyprus
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Sarkissian Zohrab
Satourian Vaheh & Anabel
Scarborough North Dental Group
Schmittat Armin Leonard
Seferian Marina
Sekeryan Vahan
Selyan Arthur & Azad
Selyan Mona
Setareh Emil
Sevadjian Anahid
Sevakian Jack & Seta
Shahbazian Razmik
Shahinian Yervant & Nairy
Shahmooradian Emil
Shahnazarian George
Shahnazaryan Norayr
Shanazari Souren
Shanlian Larry
Shaverdy - Nassery Anastas
Shehirian Knar & Eugenie
Shekherdimian Shant
and Odet Ter-Martirosyan
Shemavonian Mari
Simon Lina
Simon Sonia
Simon and Maral Foundation
Simonian Vartegez & Lilian
Simonian Zareh
Simonian Marine & Alexander
Tchakhmakhtchian
Siraki Thomas & Alvart
Siraki Zaghik
Siraki Tavous Gharakhani
Siroan Saro
Sismanoglu Nisan
Solakian Dikran
Spendjian Gregory
Stepanians-Maragheh Israel and Rosik Issagholian
Strang Eudemishlian Grace
Summo Steel Corporation
Tachdjian Agop & Seda
Tachjian Sossi
Tadevosyan Armenuhi
Tapia Richard
Tatikian Zohrab
Tatoulian Hamo & Nivart
Tavitian Alex
Tavukciyan Arto
Tchalkouchian Gratchik
Tcherkezian John & Arda
Tcherkezian Tony
Tchobankrikorian Krikor
Tekeyan Armenian Cultural Association
Vancouver
Terzian Vazken
Terzioglu Harutyun & Sona
Tirpan Cilda & Yervant
Tokhasepyan Hamparsun & Lusi
Tonbazian Vartan
Toomanians Aram
Torus Berc
Torus Egya & Azaduhi
Tozak Kirkor & Anayis
Tozcu Hacik & Kohar
116
Tuntoglu Shayen
Tutundjian Kevork & Shoghig
Tutunjian Jirair & Mary
United Way of Greater Toronto
Varzhapetian Vahram
Vertani Armond
Yaacoubian Karabet & Garine
Yaghdjian Krikor
Yalkezian Joe
Yardimoglu Sibel-Kamer
Yeghoyan Azniv & Garo
Yeremian Joseph
York Mills Automotive Centre
Yuzbasiyan Hera
Zakarian Arda
Zakarian Arsho
Zarasian Shoghik
Zargarian Saro
Zarokian Chahe
Zengilli Jan and Nelida
Zeytountzian Haigouhie
Zovuguian Steve Setrag
Cyprus
Ladies' Committee of Sourp
Asdvadzadzin Church
A & A Optical Centre
Arpiné Adourian
in memory of Mari Adourian
AGBU (Nicosia Chapter)
Phivos and Meliné Aloupa
Haroutioun and Sirarpi Anmahouni
in memory of Arto Arakelian
Sebouh and Vicky Armenagian
Kevork Arpadjian family
in memory of Anna Ashdjian
Father Mashdots and Nver Ashkarian
Avo Bahdjedjian
Shavasb and Rosita Bohdjalian
Bohdjelian family
Arman and Hourig Baltayan
Boghos and Hrip Baltayan
Aram and Flora Bastadjian
Herminé Bekiarian
Mihran and Jacqueline Boyadjian
Vasken and Raffi Boyadjian
Centrum Hotel
Nora Chakmakdjian
Vosgi Chorbadjian
Ani Darakdjian
Hampardzoum and Vartouhi Davidian
Nazaret Davidian
in memory of Peruz Delifer
Sarkis K der Avedissian
Sebouh and Gayaneh der Avedissian
Garo der Garabedian family
Haig der Nishanian
in memory of Takouhi Devletian
George Didonian
Garo Dzaghigian
Akabi Ekmekdjian
in memory of Kalousd Ekmekdjian
Sarkis and Hagop Eodjourian
Anahid Eskidjian
in memory of Garbis Eskidjian
in memory of Avedis Geozukuchukian
Tony and Azniv Giannopoulos
Mari Gorgorian
Karekin and Armenouhi Gosdanian
Megerditch Gosdanian family
Nazig Gosdanian
Sevag and Sarin Gurunlian
Ari and Vana Habeshian
in memory of Hagop Hagopian
HOMENETMEN-AYMA
Shaké Horomian
Lily Hovsepian
Assadour Ibrikdjian
Bedros Jamgotchian family
Hrayr and Arda Jebedjian
Sirvart Kalaydjian
in memory of Arousiag Kalfayan
Levon and Shaké Karabeyekian
Hagop Karaoghlanian family
Jaco Karaoghlanian
Asto Karidjanian
Dr Garo and Sirarpi Kazandjian
Hagop and Shoghig Kazandjian
Maro Kazandjian
Dr Vahakn and Anita Kazandjian
Antranig and Sue Kendir
Mrs Hripsimé and Mr Misak Keshishian
Dr Misak Keshishian
Vartouhi and Prapion Keshishian
Sona Kesterlian
Antranig Kiremidjian
Achilleas and Takouhi Kontou
M Kouyoumdjian Company
Sirvart Kouyoumdjian
in memory of Mari Krikorian
Gregory and Rita Kupelian
Eliz Latchinian
Boghos Mahdessian family
Kevork Mahdessian family
Vartkes and Maggie Mahdessian
Hagop and Alina Manougian
Pepi Martin
Lily and Hratch Megerditchian
Manoug and Lora Megerditchian
Takouhi Megerditchian
Aleen Melikian-Andreou
Barkev Mihranian
Nayiri Mouradian
in memory of Vahakn Nadjarian
Levon and Maro Nahikian
Nareg Armenian Schools
Demetris and Hasmig Nearchou
Dickran Ohannessian family
Nvart Kassouni-Panayiotidou
Stepan and Carmen Panossian
Tsoliné Parikian
Natalie and Terez Petrides
Sossy Savoulian
Benon Sevan
Dr Vazken and Dr Julie Shahbenderian
Bedros and Nadia Shammasian
Dr Krikor Simamonian
Serko Sinanian
Harout and Vera Tahmazian
in memory of Haigouhi Tahmizian
in memory of George Tasdarian
Rita Tasdarian
Vartan and Sylva Tashdjian
Dickran and Mayda Tatarian
Ani Tavitian
Aram Tavitian
Arto and Vera Tavitian
Datev Tavitian
Nareg and Mariné Tavitian
Noubar and Asdghig Tavitian
Sebouh and Alice Tavitian
Natasha Tavoukdjian
Serpoug Tavoukjian
Arto and Linda Tellalian
Garo and Alice Terzian
Simos and Karenina Tofarides
George and Talar Torossian
Sossee Torossian
Aris and Elsie Utidjian
Lucine Vayvayian
Vartouhi Vayvayian-Miltiadou
Zarouhi Vosgeritchian
in memory of Boghos Yeramian
Shaké Yeramian
Kevork Zartarian family
France
A LA TABLE D'ARMENIE M. Boghossian
Edouard Patrick
AARES
AB CORDONNERIE
Mme ABA Sabine
M. et Mme ABACHIAN Georges & Sylvie
M. ABADJIAN Claude
Mme ABANOZIAN Claude
M. ABANOZIAN Marc
Mlle ABATZIAN Veronique et Marie Née
Melikian
Mlle ABAYAN Sophie
Mme ABBAS SABOUNDJIAN Danièle
M. ABDALIAN Artin
M. et Mme ABDALIAN Barteve
M. et Mme ABDALIAN Philippe
M. ABDALIAN Richard
M. ABEDI Aramazad
M. et Mme ABELLO TCHERPACHIAN
Chouchane
Mme ABIDIAN-SABARTHES Catherine
M. et Mme ABKARIAN Avedis
et Marguerite
M. et Mme ABLIYAN Nazaret
Mme ABOJIAN Louise
M. ABOULIAN Georges
M. et Mme ABOUT Nabil et Neva
M. ABRAAMIAN Suergik
Mme ABRAHAMIAN Anahid
M. et Mme ABRAHAMIAN Boghos Paul
M. et Mme ABRAHAMIAN
Garnik et Eléna
Mme ABRAHAMIAN Jocelyne
Mme ABRAHAMIAN Nelly
Mlle ABRAHAMIAN Patricia
M. et Mme ABRAHAMIAN Pierre et Anna
M. ABRAHAMIAN Roman
M. et Mme ABRAHAMIAN Serge
Mlle ABRAHAMIAN Sylvie
M. et Mme ABRAHAMYAN Aram, Nazil
M. et Mme ABRAMIAN Albert
M. et Mme ABRAMYAN Jean
M. ABRILIAN Avedis
ABRISS CLUB
Dr ACART Serge
ACCORD ET MUSIQUE
Mme ACED Marie Claude
M. et Mme ACHARIAN Simon et Denise
M. et Mme ACHDJIAN Georges
M. et Mme ACHEJIAN Maral et Grégoire
M. ACHEJIAN Sevak
M. et Mme ACHEJIAN Vrej et Sossé
Mme ACHEKIAN Edmond et Siranouch
M. et Mme ACHKOYAN Krikor
Mme ACHKOYAN Marie Claude
Mme ACHNAMIAN Françoise
Mme ACHOU SIMONIAN Chake
Mme ACHOUIANTZ Répsimé
Mme ACOLANIAN Josette
ACS SARL
Mme ADALIAN Celine
Mlle ADALIAN Elvire
M. et Mme ADALIAN Jean
M. et Mme ADALIAN Jean Luc
M. et Mme ADALIAN Joseph
M. et Mme ADALIAN Joseph
M. et Mme ADAM Vartan
M. ADAMIAN Edouard
M. ADAMIAN Jack
Mme ADAMIAN GOUTEX Irène
Mme ADAMO Alice
Mme ADAMO Celia
M. et Mme ADAMO Guiseppe
M. et Mme ADANALIAN Charles
M. ADANALIAN Frédéric
M. ADEMIAN Pierre
Mme ADICHIAN Hripsime
M. et Mme ADIEMOFF Serge
M. et Mme ADJAMI Frédéric
Mme ADJAMI Hélène
M. et Mme ADJAMI Raoul et Hélène
Mlle ADJAMIAN Aracksi
M. et Mme ADJAMIAN Krikor
M. et Mme ADJAMIAN Roland
Mme ADJAMIAN Silvia
M. ADJARIAN Arthur
Mme ADJEMIAN Aida
M. ADJEMIAN Alain
M. ADJEMIAN Arsene
M. ADJEMIAN Cyrille
M. ADJEMIAN Gérard
Mme ADJEMIAN Hermine
M. et Mme ADJEMIAN Jacques
M. ADJEMIAN Jean Claude
M. et Mme ADJEMIAN
Jean Raymond et Michelle
Mme ADJEMIAN Meline
M. ADJEMIAN Monique
M. et Mme ADJEMIAN Robert
Mme ADJEMIAN Simonne
Mme ADJEMIAN Suzanne
ADM
M. et Mme ADMAJLIAN Toros
Mme ADOMIAN Jeannine
M. et Mme ADOURIAN Arthur
M. et Mme ADOURIAN Bernard
M. et Mme ADOURIAN Serge
ADS FRANCE
Mme AFAR Christine
Mlle AFARIAN Gisèle - Annie
M. AFARIAN Guillaume
Dr AFARIAN Jean Claude
M. AGABALYAN André
M. et Mme AGADJANIAN Nicolas
M. et Mme AGAMYAN Robert et Elisabeth
Mlle AGASSIAN Lucette
AGAVE - ALLIANCE GENERALE DES
ARMENIENS DU VAR EST
M. AGAVNIAN Jean
M. et Mme AGAZARIAN Petross et Nadine
Mme AGBADIAN Marie
Mlle AGDAG Victoria
Mlle AGDAIAN Carole
M. et Mme AGDAIAN Jacques
M. et Mme AGEMIAN Norhaid
M. AGEMIAN Stefan
Mme AGHADJANIAN Hermine
M. et Mme AGHADJANIAN Jean
Mme AGHADJANIAN Yvonne
M. AGHAIAN Alain
Mme AGHAIKIAN Hilda
Mlle AGHAJANIAN Carol
M. et Mme AGHAMALIAN Edouard
M. AGHASSIAN Michel
Mlle AGHAVELYAN Mariam
M. AGHAYEKIAN David
Mme AGHAZARIAN Marielle
M. AGHAZARIAN Maxime
M. AGHAZARIAN Pierre
M. AGHDJAIAN René
M. AGHIAN Serco
M. et Mme AGHOBIAN Jacques et Valentine
AGIDRA
AGK6 PLANETE MODE
M. AGLAGANIAN Samuel
AGN FACADES
M. et Mme AGOBIAN Antoine
M. et Mme AGOBIAN Marcel
M. AGONAYAN Gérard
Mme AGONEYAN VEILLEUX Monique
M. et Mme AGOP Charles
M. et Mme AGOP Marie et Jacques
Mme AGOPIAN Anaid
Mme AGOPIAN Anais
Mme AGOPIAN Anna
M. et Mme AGOPIAN Antranik
M. et Mme AGOPIAN Armand
Mme AGOPIAN Daniele
M. et Mme AGOPIAN Francis
M. et Mme AGOPIAN Garabed et Sara
M. et Mme AGOPIAN Georges
M. AGOPIAN Gérard
M. et Mme AGOPIAN Gérard
M. et Mme AGOPIAN Hervé
Mme AGOPIAN Irène
M. AGOPIAN Jacques
M. et Mme AGOPIAN Jean et Marie
Dr AGOPIAN Jean Marie
M. et Mme AGOPIAN Jean Pierre
M. AGOPIAN Jean-Louis
M. et Mme AGOPIAN Jean-Paul et Sandra
M. AGOPIAN Jirayr
M. et Mme AGOPIAN Marc
Mme AGOPIAN Marie Isabelle
Mme AGOPIAN Marie Jeanne
Mme AGOPIAN Marie Thérèse
M. AGOPIAN Michel
M. AGOPIAN Patrick
M. et Mme AGOPIAN Robert
M. et Mme AGOPIAN Roger
Mme AGOPIAN Rose
M. AGOPIAN Serge
Mme AGOPIAN Serpouhie
M. et Mme AGOPIAN Simon
M. et Mme AGOPIAN Simpad
M. AGOPIAND Stéphane
M. et Mme AGOPOFF Gérard
M. et Mme AGOPOFF Serge et Nadine
M. AGOPOFF Vighen
M. et Mme AGOPOGLU Hamparsum
M. et Mme AGOPYAN Aram et Séta
M. et Mme AGOPYAN Berdje et Isabelle
M. AGOUPIAN Serge
AGS ATELIER GUENDJIAN
M. AHARONIAN Alexandre
M. et Mme AHARONIAN Ara
Mme AHARONIAN Dominique
M. et Mme AHARONIAN Games
M. AHARONIAN Henri
M. AHARONIAN Jacques
M. AHARONIAN Kevork
M. et Mme AHARONIAN Leon
Mme AHARONIAN Marie
M. AHARONIAN Michel
M. AHARONIAN Sahag
M. AHARONIAN Simone
Mme AHMEDJANIAN Claudette
M. AHMEDJANIAN Franck
M. AHRONIAN Bernard
Mme AIDIN Marie
M. AIDINIAN Christian
M. et Mme AIDINIAN Jean
M. et Mme AIDINIAN Philippe
AIM ARCHITECTES
Mlle AINADJIAN Michèle
M. AINEJIAN Harout
M. AINEJIAN Sevag
M. et Mme AINTABI Krikor
M. AIVADIAN François
M. et Mme AIVADIAN Jacques
M. et Mme AIVAYAN Georges
Mme AIVAZIAN Gayane
M. et Mme AIVAZIAN Georges
M. AIVAZIAN Patrick
M. et Mme AIVAZIAN Roger-Noël
M. et Mme AJAMIAN Chabouh
Mme AJAMIAN Eugénie
M. et Mme AJAMIAN Hagop
Mlle AJAMIAN Nora
Mme AJAMIAN Sabine
M. AJDERHANYAN Kirkor
M. AJEMIAN Vartan
Mlle AKACHIAN Jacqueline
Mme AKACHIAN Sona
Mme AKANIAN Elise
Mme AKCA Gisèle
Mme AKDJAYAN Leonie
M. AKELLIAN Arthur
M. AKELLIAN Missak
M. et Mme AKIAN Jean
M. AKIAN Jean Luc
Mme AKIAN Josette
Mlle AKIAN Marianne
M. et Mme AKIAN Pascal Luc
Mme AKIAN Paulette
M. et Mme AKIAN Vincent
M. et Mme AKILIAN Eric
M. et Mme AKILIAN Jacques et Jeanine
M. et Mme AKILIAN Jean Michel
Mme AKILIAN Jeannette
M. et Mme AKILIAN Paul et Jeanine
M. AKILIAN Philippe
Mlle AKILIAN Valérie
M. AKKAYA Ishak
M. AKKAYA Sami
M. AKKAYA PEHLIVAN Isabelle
Mme AKKIBRITYAN Zaruhi
Mme AKKUS Suzan
Mme AKNOTZ
M. AKOGHLANIAN Jean François
M. AKOPIAN Artur
Mme AKOPIAN Asdghik
M. AKOPIAN Jean Charles
Mme AKOPIAN Julliette
M. et Mme AKOPIAN Karouch et Anait
M. et Mme AKOPIAN Patrick
M. AKOPIAN Ratchik
M. et Mme AKRAYAN Henri
M. ALACACHE Serge
M. et Mme ALACHIAN Jean
M. ALADINIAN André
M. et Mme ALADJAJIAN Toros et
Véronique
M. et Mme ALAGY Jacques et Alice
Mme ALAKIAN Aline
M. et Mme ALAKIAN Robert
Mme ALAN SIMONIAN Sylviane
ALARKO
M. et Mme ALECIAN Aram
M. et Mme ALECIAN Henri
M. ALECIAN Jean
M. ALECSANIAN Artur
M. et Mme ALEKANIAN Georges et Jeanine
Mlle ALEKIAN Florence
M. et Mme ALEPEE Christian
M. et Mme ALEXANDRIAN André et
Marie-France
M. et Mme ALEXANDRIAN
Maurice-Azadouhi
M. et Mme ALEXANDRIAN Robert
M. et Mme ALEXANDRIAN
Varoujan et Rima
M. et Mme ALEXANIAN Alexandre
117
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Mme ALEXANIAN Annie
Mme ALEXANIAN Babette
M. ALEXANIAN Charles
M. et Mme ALEXANIAN Edouard et
Geneviève
Mlle ALEXANIAN Elise
M. ALEXANIAN Guy
Mme ALEXANIAN Haiganouche
M. ALEXANIAN Jean Gilles
Mme ALEXANIAN Jeanne
M. ALEXANIAN Joseph
Mme ALEXANIAN Juliette
Mme ALEXANIAN Marie-Claude
M. et Mme ALEXANIAN Pascale
M. ALEXANIAN Philippe
M. et Mme ALEXANIAN Pierre et Annie
M. ALEXANIAN Zaven
ALEXANIAN & CIE SARL
Mme ALEXIAN Rosy
Mme ALFIERI Yasmine
Mme ALICE Marie Jeanne
M. ALIKIAN Marius
Mme ALIKIAN Virginie
M. ALIKSANIAN Joseph
M. ALIXANIAN Alexandre
M. et Mme ALLAHVERDIAN
Jean Michel Ara
Mme ALLAIX Silvia
Mme ALLEE Achken
Mme ALLEGRINI-GARIBIAN Elisabeth
Mme ALLIEN Suzanne
Mme ALLINIEU Roseline
M. et Mme ALLOYAN Alfred
M. ALLOYAN Maurice
Mme ALMAN Thilda
M. et Mme ALMAYAN Alain
M. ALMAYAN Mihran
Mme ALOYAN Hélène
M. et Mme ALOYAN HERATCHIAN
Gérard et Telma
Mme ALPE Anaid
Mme ALPOUNARIAN Christiane
Mme ALPOUNARIAN Regine
ALTAREA FRANCE
M. ALTCHOUKIAN Sarkis
ALTER FILMS SAS
M. ALTIBARMAKIAN Robert
M. ALTIPARMAKIAN Miran
M. et Mme ALTIPARMAKYAN
Jacques et Marie
Mlle ALTOUNIAN Caroline
Mlle ALTOUNIAN Cecile
Mme ALTOUNIAN Evelyne
M. et Mme ALTOUNIAN Garo
M. et Mme ALTOUNIAN Grégoire
M. et Mme ALTOUNIAN Jacques et Sophie
M. et Mme ALTOUNIAN Jean Jacques
M. ALTOUNIAN Jean Paul, Arnaud
M. ALTOUNIAN Jean Pierre
M. ALTOUNIAN Jean-Louis
Mlle ALTOUNIAN Lucette
Mme ALTOUNIAN Monique
M. ALTOUNIAN Nicolas
Mme ALTOUNIAN Philomene
Mlle ALTOUNIAN Renée
118
M. et Mme ALTOUNIAN Robert
M. et Mme ALTOUNIAN Serge et Roubina
Mlle ALYANAKIAN Alice
Mme ALYANAKIAN Alice
M. et Mme ALYANAKIAN Charles
M. ALYANAKIAN Edouard
Mlle ALYANAKIAN Marie Alexandra
M. ALYANAKIAN Richard
M. AMANATIAN Jean Luc
M. et Mme AMANATIAN Martin et
Francine
Mme AMASIALIAN Rose Marie
AMB DISTRIBUTION
M. et Mme AMBARTSOUMIAN André
Mme AMBARTSOUMIAN Véra
M. et Mme AMEDEO Marcel
Mlle AMEDJIAN Antoinette
M. et Mme AMEDJIAN Garabed
M. et Mme AMEDJIAN Marius
M. AMENDJIAN Georges
Mlle AMIC Hélène
AMICALE ARMENIENNE DE ROMANS
AMICALE DES SEBASTATSIS DE
DECINES ET ENVIRONS
M. et Mme AMIRALIAN Patrick
Mme AMIRKHANIAN Manon
Mme AMIRZAYAN Mayram
Mme AMORE KIEOSEYIAN Jeanne
M. AMOUDJAYAN Romain
M. et Mme AMOUYAN Haroutioun
ANACRA
M. ANANIAN Alain
Mme ANANIAN Geneviève
Mme ANANIAN Jacqueline
M. et Mme ANANIAN Jean-Claude et
Véronique
M. et Mme ANANIAN Marc
Mlle ANANIAN Patricia
M. et Mme ANANIAN Richard
Mme ANANIAN Sandrine
M. ANANIAN Serge
M. ANANIKIAN Eric
M. et Mme ANANYAN Ghazar
M. et Mme ANAYAN Sarkis
Mme ANDONIAN Amandine
M. et Mme ANDONIAN André
Mlle ANDONIAN Ange
Mme ANDONIAN Archalous
Dr ANDONIAN Christian
M. et Mme ANDONIAN Emmanuel et Cecile
M. et Mme ANDONIAN Georges et Anne
Mlle ANDONIAN Haykanouche
M. ANDONIAN Michel
M. ANDONIAN Paul
M. ANDONIAN Pierre
M. ANDRANIAN Alain
Mme ANDRANIAN Sophie
Mme ANDRANIAN DE HELLY Gisèle
M. et Mme ANDRANIKIAN Francis
Mme ANDRE Aline
M. ANDRE Luc
Mme ANDRE Rose
M. et Mme ANDREASSIAN Albert
Mme ANDREASSIAN Anne Elisabeth
M. et Mme ANDREASSIAN Charles et
Zabelle
M. ANDREASSIAN Edouard
M. et Mme ANDREASSIAN Edouard
M. et Mme ANDREASSIAN Guy
M. et Mme ANDREASSIAN Jean Noel
Mme ANDREASSIAN Juliette
M. ANDREASSIAN Manuel
Mme ANDREASSIAN Marie
Mlle ANDREASSIAN Marie Sophie
Mlle ANDREASSIAN Monique
M. ANDREASSIAN Vazken
M. ANDRIEU Joseph
Mme ANDRIKIAN Silvart
M. et Mme ANEMIAN Edmond
Mlle ANEMIAN Lydie
M. et Mme ANGLESSY Victor et Jeanne
Mme ANGYAN Catherine
Mme ANNIC Meline
Mme ANOUCHIAN Jacqueline
Mlle ANOUCHIAN Marcelle
Mlle ANOUCHIAN Sandrine
Mme ANSELME Christiane
M. et Mme ANSOURIAN Jacques
Mme ANTABLIAN SERRATRICE Aline
Mlle ANTANOSSIAN Annie
M. ANTEBLIAN François
M. ANTEBLIAN Grégoire
Mme ANTHONIOZ Marie Pierre
M. et Mme ANTOINE Pierre
M. ANTONIAN Levon et Anahit
M. ANTOYAN Jean
M. et Mme ANTRANIK Bernard et Sylvie
Mlle ANTRANIK Josiane
ANTRANIK CONSULTANT
M. et Mme ANTRANIKIAN Armand
Mme ANTRANIKIAN Filor
M. et Mme ANTRANIKIAN Karyne
M. et Mme ANTRANIKIAN René
M. et Mme ANTRASSIAN Georges
M. ANTRASSIAN Pascal
M. et Mme ANTREASSIAN
Albert et Marguerite
M. et Mme ANTREASSIAN
Aznive et Jean
Mlle ANTREASSIAN Elisabeth
M. ANTREASSIAN Haroutune
M. ANTREASSIAN Jean
Mme ANTREASSIAN Marie
M. ANTREASSIAN Souren
Mme ANTREASSIAN Suzanne
M. ANTRIKIAN André
M. ANTZENBERGER POIRIER Philippe
& Marie-Catherine
Mme ANZIRIAN Eliane
M. et Mme APELIAN Antranik
M. et Mme APELIAN Benoît et Magali
M. et Mme APELIAN Charles
M. et Mme APELIAN Edmond et
Claudette
M. et Mme APELIAN Georges
M. APELIAN Grégory
M. et Mme APELIAN Jacques Hatchik
M. et Mme APELIAN Patrick
Dr APELIAN BOGHOSSIAN Jacques
Mme APELIAN MARTINS Hasmig
APEX
APEX EXPERTISES
Mme APIKIAN Anahide
Mme APIKIAN Laurence
M. APINYAN Samvel
Mme APKARIAN Arlette
M. et Mme APKARIAN Arlette et Georges
Mlle APKARIAN Edith et Mme Nina
M. APKARIAN Georges
Mlle APKARIAN Louisette
Dr APKARIAN Marjolaine
M. et Mme APKARIAN Maurice
M. APKARIAN Pierre
Mme APKARIAN Serpouhie
M. APKARIAN Thierry Albert
M. et Mme APOYAN Georges
Mme APOYAN Lalaké Bernadette
M. et Mme APOYAN Parouir et Arminé
M. et Mme APRAHAMIAN André
M. et Mme APRAHAMIAN Avedis
M. APRAHAMIAN Bairg Michel
Mlle APRAHAMIAN Carole
M. et Mme APRAHAMIAN Fabrice
M. et Mme APRAHAMIAN Gilles et Cathy
M. APRAHAMIAN Henri
M. APRAHAMIAN Jacques
M. et Mme APRAHAMIAN Massis
M. APRAHAMIAN Nerces
M. et Mme APRAHAMIAN Pakrad &
Georgette
M. APRAHAMIAN Paul
M. et Mme APRAHAMIAN Paul et Denise
M. et Mme APRIKIAN Ara et Virginie
Mme APRIKIAN Hasmig
M. APRIKIAN Sylvain
AQUAZON
Mme ARABADJIAN Marie Claire
M. et Mme ARABIAN Armand
M. et Mme ARABIAN Garabed
M. et Mme ARABIAN Gérard
M. ARABIAN Joannes
Mme ARABIAN Marina
M. ARABIAN Philippe
M. et Mme ARABIAN Serge
M. ARABIAN Serge
Dr ARABIAN DIEUSAIT Lydia
M. et Mme ARABIKIAN
Gaspard et Marie Louise
M. ARAKEL Garabet et Seta
Mme ARAKELIAN Andrée
M. et Mme ARAKELIAN Aris et Lucas
M. et Mme ARAKELIAN Franck
M. et Mme ARAKELIAN Gérard et Jirayr
M. et Mme ARAKELIAN Jacques
M. ARAKELIAN Jean
M. et Mme ARAKELIAN
Jean Edouard et Marie
M. ARAKELIAN Jean Noubar
M. et Mme ARAKELIAN Jean Philippe
M. et Mme ARAKELIAN Kevork
M. ARAKELIAN Krikor
Mme ARAKELIAN Louise
Mme ARAKELIAN Maral
Mme ARAKELIAN Maryse
Mme ARAKELIAN Nevart
M. et Mme ARAKELIAN Pascal
M. ARAKELIAN Roupen
M. et Mme ARAKELIAN Serge et Patricia
M. ARAKELIAN Serge Gaby
Mme ARAKELIAN Sophie
M. et Mme ARAKELIAN GALAN
Jean Philippe
M. et Mme ARAKELYAN Hacik
M. ARAKELYAN Rafik
Mlle ARAKILIAN Patricia
M. et Mme ARAKILIAN Sarkis
Mme ARAKILIAN Suzanne
M. ARAMIAN Jacques
Mme ARAPIAN Elise
Mme ARAPOGLU Bardassar
M. et Mme ARAPOGLU Murat
Mme ARAQUELIAN Aghavnie
M. ARAQUELIAN Arakel
Mme ARATAN Sona
Mme ARATHOON Jacqueline
ARAXE
M. et Mme ARBAJIAN Agop
M. ARCHAKIAN Armen
Mme ARDILLIER Françoise
M. ARDIS Gabriel
ARDITEC
M. ARESLANIAN Bruno
AREV-MARCEL KURKDJIAN
Mme AREVIKIAN Alice
M. AREVIKIAN Henri
M. AREVIKIAN Robert
Mme ARFI Martine
Mme ARIG Janet
Mme ARIG Julia
M. ARIJIAN Grégoire
M. et Mme ARINI Michel et Monique
M. et Mme ARISDAKESSIAN Gérard
M. et Mme ARISDAKESSIAN Gilles
M. et Mme ARISDAKESSIAN Jean Vahan
M. ARIVIAN Gilbert
M. ARLIN Philippe
Dr ARMAGAN Vramsabuh
M. et Mme ARMAGANIAN Edouard
M. et Mme ARMAGHANIAN Claude
Mlle ARMAGHANIAN Jacqueline
ARMAND EURL
ARMAND SARKIS
M. ARMENAK Yves
Mme ARMENAKIAN Sona
Mme ARMENIAN Germaine Jeanne
M. et Mme ARMENIAN Gilbert
M. et Mme ARMODIAN Sarkis
Mme ARMOUDIAN Ardemis
M. et Mme ARMOUDIAN Sarkis et
Francine
Mme ARONIAN Stella
M. AROUTIAN René
M. et Mme AROUTUNIAN Michel
M. et Mme AROYAN Krikor
M. et Mme ARPADJIAN Henri
M. et Mme ARPADJIAN Thierry
Mlle ARSENIAN Annie
M. ARSENIAN Vahe
Mme ARSLAMIAN Rose
Mme ARSLANGUL Annie
M. ARSLANIAN Frédéric
M. et Mme ARSLANIAN Garabed
Dr ARSLANIAN Georges
M. ARSLANIAN Gilbert
M. ARSLANIAN Henri
M. ARSLANIAN Jacques
M. ARSLANIAN Jean Daniel
M. ARSLANIAN Manoug
M. et Mme ARSLANIAN Nicole et Rafi
M. ARSLANIAN Roger
Mme ARSLANIAN Simone
Mme ARSLANIAN Virginie
M. et Mme ARSLANOGLU Harutyun
Mme ARSLANYAN Hasmik
M. ARSLANYAN Jean Pierre
M. et Mme ARSLANYAN Vartan
M. ARTAN Arda
ARTHUR ATELIER DE COIFFURE
M. et Mme ARTINIAN Arthur
Mme ARTINIAN Claudine
M. ARTINIAN Georges
M. et Mme ARTINIAN Haik
M. et Mme ARTINIAN Jean
M. et Mme ARTINIAN Leon
Mme ARTINIAN Marianne
M. et Mme ARTINIAN Paul
M. ARTINIAN Paul
Mme ARTINIAN Roland
Mme ARTINIAN Sati
Mme ARTINIAN Seta
M. ARTINIAN Sevan
Mme ARTINIAN Suzanne
M. et Mme ARTINIAN Vasken et Solange
Mlle ARTINYAN Marie Christine
ARTISTES PLASTICIENS ARMENIENS
M. ARTUNOFF Serge
Dr ARUCHUMIAN Serge
M. et Mme ARUTUNIAN Samuel
M. et Mme ARUTYUNYAN Gevorg
M. ARZOUIAN Edmond
Mme ARZOUMANIAN Aikanouche
M. ARZOUMANIAN Alain
M. ARZOUMANIAN Alexandre
Mlle ARZOUMANIAN Anais
Mme ARZOUMANIAN Annouck
M. ARZOUMANIAN Artour
M. ARZOUMANIAN Boris
Mme ARZOUMANIAN Christiane
M. et Mme ARZOUMANIAN Edouard
M. ARZOUMANIAN François
M. et Mme ARZOUMANIAN Georges
M. et Mme ARZOUMANIAN Gérard
M. et Mme ARZOUMANIAN Henri et Reine
M. et Mme ARZOUMIAN Georges et Eliane
M. et Mme ARZOUMIAN Jacques
M. ARZOUNIAN Christophe
M. et Mme ARZOUNIAN Paul
M. et Mme ARZUMANOGLU Arthur et
Nathalie
M. et Mme ARZUMANYAN Alain
M. ASADRIAN Tigran
M. et Mme ASADUROGLU Hirant
M. ASDIGHIKIAN Frédéric
M. et Mme ASDIGUIAN Alex et François
M. et Mme ASDIGUIAN Lazare
M. et Mme ASDOURIAN Alain et Vanessa
M. ASDOURIAN Max
M. ASEKIAN Maurice
M. ASFAZADOURIAN Hugues
M. et Mme ASFAZADOURIAN Michel
M. et Mme ASIK Mihran
M. ASLANIAN Alain
Maitre ASLANIAN Alexandre
Mme ASLANIAN Alice
Mme ASLANIAN Alice
M. et Mme ASLANIAN Annie et Henri
M. ASLANIAN Arthur
M. et Mme ASLANIAN Edouard
M. ASLANIAN Gérard
M. et Mme ASLANIAN Jacques
M. ASLANIAN Jean Jacques
Dr ASLANIAN Joseph
Mme ASLANIAN Marie Takouhie
M. et Mme ASLANIAN Michel
Mlle ASLANIAN Patricia
M. et Mme ASLANIAN Patrick
M. et Mme ASLANIAN Philippe
M. et Mme ASLANIAN Pierre et Gisèle
M. et Mme ASLANIAN Raffi
M. et Mme ASLANIAN Thomas
M. et Mme ASLANIAN Vahan
M. et Mme ASLANIAN Vladimir
M. ASLANYAN Jean
ASS. ANCIENS COMBATTANTS ET
RESISTANTS FRANCAIS D'ORIGINE
ARMENIENNE
ASS.SPORT CULTURELLE ARMENIENNE CHNORK KALOUSTIAN ET
HRANT DINK
M. et Mme ASSADORIAN Raffi et Tina
M. et Mme ASSADOUR Vincent et Sylvie
M. et Mme ASSADOURIAN Alexandre
M. et Mme ASSADOURIAN Armen
M. et Mme ASSADOURIAN Arthur
M. ASSADOURIAN Daniel
M. ASSADOURIAN Denis
Mlle ASSADOURIAN Elise
M. et Mme ASSADOURIAN Girard & Aida
M. ASSADOURIAN Haigaz
M. et Mme ASSADOURIAN Henri
M. et Mme ASSADOURIAN
Henri et Monique
M. ASSADOURIAN Hérar
M. ASSADOURIAN Jacques
M. ASSADOURIAN Jean Claude
M. et Mme ASSADOURIAN Jean Edmond
M. et Mme ASSADOURIAN Jean Jacques
M. et Mme ASSADOURIAN Jean Pierre
M. ASSADOURIAN Krikor
M. et Mme ASSADOURIAN Luc
Mlle ASSADOURIAN Mariette Maral
Mme ASSADOURIAN Marlène
M. ASSADOURIAN Richard
Mlle ASSADOURIAN Sylvie
Mme ASSATHIAN Angele
M. ASSATHIAN Jean
ASSEMBLEE NATIONALE
Mme ASSIRLIKIAN Anne Marie
M. et Mme ASSIRLIKIAN Charles
ASSOC. DE GESTION STE FOY
ASSOCIATION ACFOA SEPTEMES
ASSOCIATION ARARAT
ASSOCIATION ARARAT
ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE
SOCIALE
ASSOCIATION AZAD
ASSOCIATION CULTUELLE SAINT
GREGOIRE L'ILLUMINATEUR
ASSOCIATION CULTURELLE ARMENIENNE
ASSOCIATION CULTURELLE ARMENIENNE D'AVIGNON
ASSOCIATION CULTURELLE ARMENIENNE DE VIENNE
ASSOCIATION CULTURELLE DES ARMENIENS DE LA CIOTAT CEYRESTE
ASSOCIATION CULTURELLE EVANGELIQUE ARMENIENNE
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE MARKARIAN PAPAZIAN
DE LYON
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE SAMUEL MOORAT
ASSOCIATION LES RIVERAINS DE LA
PLACE HENRI IV
ASSOCIATION NORMANDE DE SOLIDARITE ARMENIENNE
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE
LA RESIDENCE LA ROSERAIE
ASSOCIATION UGAB
ASSOCIATION UGK
LYON M. Kaloustian Mirhan
Mme ASSOULY-DERNERSESSIAN
Maida
M. et Mme ASVAZADOURIAN
Fabrice et Marie
M. ASVAZADOURIAN Varoujean
M. et Mme ATACHIAN Jacques
Mme ATAMIAN Agavnie
M. ATAMIAN Aris
M. et Mme ATAMIAN Armand
Mlle ATAMIAN Astrig
M. ATAMIAN Claude Manoug
Mlle ATAMIAN Elisabeth
M. et Mme ATAMIAN Gérard
M. et Mme ATAMIAN Grégoire
M. ATAMIAN Jean
M. et Mme ATAMIAN Jean
M. et Mme ATAMIAN Jean Claude
Mlle ATANASSIAN Danielle
Mme ATANASSIAN Isabelle
M. ATANASSIAN Jacques
Mme ATANASYAN Madeleine
M. et Mme ATCHABAHIAN Yskendar
Mme ATCHEKGUEZIAN Annitza
M. et Mme ATCHIKGUEUZIAN Artine
M. et Mme ATCHIKGUEUZIAN
Christian et Flaure
Mme ATCHIKGUEZIAN Areve
ATECHIAN Boris
M. et Mme ATECHIAN Jean et Angèle
M. ATECHIAN Serge
ATELIER AZAR
ATELIER DES PATES
ATELIER ERIC MADENIAN
ATELIER SAINT LAURENT
119
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. ATES Jean Pierre
M. ATICHIAN Grégoire
Mme ATMACA Taline
Mme ATMADJIAN Henrika
Mlle ATMAJIAN Aline
M. ATMAJIAN Armen
Dr ATTAMIAN Edouard
M. et Mme ATTARIAN Stephan
M. ATTOYAN René
AU TAPIS D'ORIENT
AU TOUT VA BIEN
M. et Mme AUBANEL Jean et Sonia
Mme AUBOZIAN Zmrouthe
Mme AUBOZIAN DELAYE Colette
M. et Mme AUGIER Albert
M. et Mme AUROUET Claude
Mme AUTHOME Araxi
M. AVADIAN Jean
M. AVADIKIAN Alexis
M. et Mme AVADIKIAN Grégoire
M. et Mme AVAGUIAN Marie
M. AVAKDJIAN Krikor
Dr AVAKIAN Alain
M. et Mme AVAKIAN Albert et Nathalie
M. et Mme AVAKIAN André
Mme AVAKIAN Catherine
M. AVAKIAN Christian
M. et Mme AVAKIAN Daniel
Mme AVAKIAN Danielle
Mme AVAKIAN Gayane
M. et Mme AVAKIAN Gilles
M. AVAKIAN Jacques et Lucienne
Mlle AVAKIAN Jeanne
M. AVAKIAN Leon
Mme AVAKIAN Lucie
M. et Mme AVAKIAN Margareth
Mme AVAKIAN Marie
M. et Mme AVAKIAN Mihran
M. et Mme AVAKIAN Minas
M. et Mme AVAKIAN Nazareth
Mlle AVAKIAN Nicole
Mme AVAKIAN Nicole
M. AVAKIAN Philippe
M. et Mme AVAKIAN Pierre
AVAKIAN Sylvie
M. AVAKIAN Victor Georges
M. et Mme AVAKIAN CHANDEZE
Patrick et Béatrice
Mme AVAKIAN MANOUKIAN Astghik
M. AVAKIANTZ Georges
M. AVAKIANTZ Michel
M. AVAKIANTZ Pascal
M. AVAKYAN Alexandre
M. et Mme AVANYAN Gaguik et Goulvard
Mme AVDJIAN Lucie
M. et Mme AVEDIAN Agop
M. et Mme AVEDIAN Armand
M. et Mme AVEDIAN Armand et Christiane
Mme AVEDIAN Georgette
M. AVEDIAN Jean Jacques
M. AVEDIAN René
M. AVEDIAN Richard
M. et Mme AVEDIAN Robert
M. et Mme AVEDIGUIAN Samuel
Mme AVEDIKIAN Anne Marie
120
M. et Mme AVEDIKIAN Antoine
M. AVEDIKIAN Archak
M. et Mme AVEDIKIAN Armen
M. et Mme AVEDIKIAN
Armen Jean-Pierre
Mlle AVEDIKIAN Diane
Mlle AVEDIKIAN Hélène
M. et Mme AVEDIKIAN Jean et Christiane
Mlle AVEDIKIAN Markrid
Mme AVEDIKIAN Michel
Mlle AVEDIKIAN Nathalie
M. et Mme AVEDIKIAN Richard
M. AVEDIKIAN Vahe
M. et Mme AVEDISIAN Georges
M. et Mme AVEDISSIAN André
M. et Mme AVEDISSIAN Boghos et Annie
M. AVEDISSIAN Daniel
M. et Mme AVEDISSIAN Gaston
M. et Mme AVEDISSIAN Grégoire
M. AVEDISSIAN Henri
M. et Mme AVEDISSIAN Michel et Sonia
M. AVEDISSIAN Nazard
M. AVEDISSIAN Philippe
M. et Mme AVEDISSIAN Roland
Mlle AVEDISSIAN Sylvie
Mme AVEDISSIAN SANCHEZ Marie
M. et Mme AVETISSIAN Aghvan et Aida
M. AVETISSIAN Albert
Mlle AVIKIAN Rose
M. et Mme AVOYAN Gaspard
M. et Mme AVOYAN Jacques
M. et Mme AWAKIAN Ohanes et Salbi
M. et Mme AWAKIAN Zareh
M. et Mme AXARLIAN Simon
Mme AYANIAN Chake
Dr AYANIAN David
M. et Mme AYANIAN Jean et Colette
M. AYDABIRIAN Arthur
Mlle AYDABIRIAN Vanig
M. et Mme AYDIN Murat et Varsik
M. et Mme AYDINIAN Hovakim
Mlle AYDINIAN Isabelle et Arakel
M. AYDINIAN Patrick
M. AYDJIAN Jacques
M. AYDJIAN Serge
M. AYDOS Robert
M. et Mme AYKOC David
M. AYRAMDJIAN Claude
M. AYRAMDJIAN Gérard
M. AYVADIAN Christian
Mme AYVADIAN Louise
M. et Mme AYVASIAN Jacques et Isabelle
M. AYVAYAN Baptiste
M. et Mme AYVAYAN Georges et Nora
AZ DELIVERY SPEED RABBIT PIZZA
AZAD
AZAD - MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
M. AZADIAN Jacques
M. AZADIAN Jean
Mme AZADIGUIAN Seda
Mme AZADIGUIAN Suzanne Sirvart
Mme AZADIGUIAN CLEMENT Dominique
Mlle AZARIAN Claudette
M. et Mme AZARIAN Edouard
M. AZARIAN Garo
M. AZARIAN Jacques
M. et Mme AZARIAN Maurice
M. et Mme AZARIAN Paul et Angèle
M. AZARIAN Racha
Mme AZARIAN Suzanne
Mlle AZARYAN Nathalie
Mme AZARYAN Nazeli
M. et Mme AZARYAN Robert
M. AZATIAN Dero
M. et Mme AZILAZIAN André et Christiane
M. et Mme AZILAZIAN Jean et Madeleine
M. AZILAZIAN Jean Pierre - Simon
M. AZIZIAN Alain
M. et Mme AZIZIAN Georges
Mme AZIZOVA MISSAKYAN Mania
Mme AZNAVORIAN Chake
Mme AZNAVOUR Dolly Dalita
M. et Mme AZNAVOURIAN
Roger et Suzanne
M. et Mme AZOUYAN Jacques
M. AZOUYAN Philippe
AZUR ROULEMENTS M. Charles
Bakalian
Mme BABADJIAN Jeannine
Mme BABADJIAN Liliane
Mme BABAIAN Yelena
M. et Mme BABAKHANYAN Armen
M. et Mme BABAKHIAN Pascal
M. et Mme BABAKHIAN Vartan
M. et Mme BABANIAN Armand et Nicole
M. BABANIAN Gilbert
M. et Mme BABASSIAN Michel
Mme BABAYAN Elena
M. BABAYAN Gérard
M. BABAYAN Gilbert
M. et Mme BABAYAN Jean
M. et Mme BABAYAN Jean Charles
M. et Mme BABAYAN Leon
Mme BABAYAN Marie
Mme BABAYAN May
Mme BABAYAN Sally
M. BABAYAN William
Dr BABAYEGUIDIAN Philippe
Mme BABEDJIAN Anna
M. et Mme BABEIAN Sevag
M. et Mme BABELIAN Garbis
Mme BABIAN Bernadette
M. et Mme BABIGEON Jean-Jacques
M. et Mme BABIKIAN Alain
Mme BABIKIAN Beizar
Mme BABIKIAN Berthe Jeanine
M. et Mme BABIKIAN Georges
Mme BABIKIAN Liliane
M. BABIKIAN Robert
M. et Mme BABIKIAN Serge
Mme BABIKIAN Sonia
Mlle BABOUDJIAN Anita
Mme BABOUKHIAN Sylvie
Mme BABOUYAN Salpie
M. BACHEDIAN Gérard
M. et Mme BACHELIER
Jean Claude et Jeannette
M. BACHIAN Jean Baptiste
M. BACHIAN Patrick
M. et Mme BACHIBEUYERKIAN
Paul et Anne
Mme BACHIL Lucienne
M. et Mme BADACHIAN Gabriel
M. et Mme BADAKIAN Jean
Mme BADAL HOVNANIANS Anahid
Mme BADANIAN Sylviane
M. et Mme BADEM Hervé
Mlle BADEMIAN Alexandra
Mme BADEMIAN Christine
M. BADEMIAN Pierre
M. et Mme BADEMYAN Jean Christophe
Mme BADGUERAHANIAN Gisèle
M. et Mme BADGUERAHANIAN-BEUVRY Christophe
M. BADJAKSOUZIAN Jacques
Mme BADJELIAN Anna
M. et Mme BADVAGANIAN Michel
M. et Mme BAGAMYAN Simon
Mme BAGAMYAN Verjin
M. BAGDASARIAN Jean
M. et Mme BAGDASSARIAN Alain
M. et Mme BAGDASSARIAN Antoine
M. et Mme BAGDASSARIAN Armenag et
Jacqueline
M. BAGDASSARIAN Etienne
Mme BAGDASSARIAN Francine
Mme BAGDASSARIAN Geneviève
M. et Mme BAGDASSARIAN Gérard
M. et Mme BAGDASSARIAN Jacques
M. et Mme BAGDASSARIAN Julietta et Hovik
BAGDASSARIAN Marie
Mme BAGDASSARIAN Marie Rose
M. BAGDASSARIAN Richard
Mme BAGDASSARIAN Sophie
Mme BAGDASSARIAN Vartouhi
Mlle BAGDASSARIAN Veronique
M. et Mme BAGDIKIAN Antoine
M. et Mme BAGDIKIAN Frédéric et Monica
M. BAGDIKIAN Jean
M. et Mme BAGDIKIAN Marcel Gabriel
Mme BAGDIKIAN Seranouche
Mme BAGDIKIAN Takouhie
M. et Mme BAGHBOUDARIAN Armenag
Mme BAGHDADIAN Marie
M. et Mme BAGHDADIAN Serge Soukias
M. BAGHDASARIAN Gérard
M. BAGHDASARYAN Mikayel
Mlle BAGHDASSARIAN Ery
Mme BAGHDASSARIAN Jacqueline
M. BAGHDASSARIAN Jean
M. et Mme BAGHDASSARIAN Jean
Mme BAGHDASSARIAN Josiane
M. BAGHDASSARIAN Louis
Mlle BAGHDASSARIAN Nathalie
M. et Mme BAGHDASSARIAN Paul
M. et Mme BAGHDASSARIAN Pierre
M. BAGHDASSARIAN Raffi
Mme BAGHDASSARIAN Suzanne
Mlle BAGHDASSARIAN Suzanne
M. BAGHDASSARIAN Vicken
M. et Mme BAGHDASSARIAN Warant et
Mayda
M. BAGHDASSARIANS Vahe
M. et Mme BAGHDIGUIAN Jean Bagdassar
M. et Mme BAGHDIKIAN Henri
M. et Mme BAGHINYAN Ruben et Gohar
M. et Mme BAGHOSSIAN Pierre Bedros
M. BAGHTCHEJIAN Eric
Mme BAGLA Siranus
M. BAGRAMIAN Aram
M. et Mme BAGRAMIAN Petros
Mme BAGUR Patricia
Mme BAHADANIAN Janine
M. et Mme BAHADERIAN Michel
M. et Mme BAHADERIAN Sarkis Serge
BAHADERIAN ASCHOT ASCOTT
SERVICES
Mme BAHADOURIAN Anahid
BAHADOURIAN S.A.
M. BAHAMIAN David
M. et Mme BAHAMIAN Jean
M. et Mme BAHARIAN Movses
M. BAHARIAN Raymond
M. et Mme BAHAROGLU Daniel
M. et Mme BAHIAN Daniel
BAHIAN Hélène
Mme BAHIAN Maguie
M. BAHRY Jacques
M. BAIBOURDIAN Jean Claude
Mme BAIBOURDIAN Sylvie
M. et Mme BAIKIAN Alexandre
M. BAIKIAN Bertrand
M. BAIKIAN Georges
M. BAIKIAN Ivan
M. et Mme BAILLIEU Philippe
Mme BAILLY Eliane
M. et Mme BAIRAMIAN Jacques
Mlle BAIRAMIAN Simone
M. et Mme BAITAIRIAN Frédéric et Corinne
Mme BAJAN Sona
M. et Mme BAKALEMIAN Paul
M. et Mme BAKALIAN Agop et Noal
M. et Mme BAKALIAN Harout
M. BAKALIAN Jean
M. et Mme BAKALIAN Jean Baptiste
M. et Mme BAKASSIAN Georges
Mme BAKHAMIAN Daniele
Mme BAKHSHIAN Mélanie
Mlle BAKIRDJIAN Stella
Mme BAKKALIAN Françoise
M. BAL Alexandre Aret
M. BALABAN Chant
Mlle BALABANIAN Adele Louise
Mme BALABANIAN Lydia
M. et Mme BALABANIAN Marius
Mme BALABANIAN Nancy
M. et Mme BALABANIAN Olivier
Mlle BALACIAN Nelly
M. et Mme BALADIAN Krikor
Mlle BALAMANIAN Elisabeth
M. et Mme BALANDJIAN Jacques et Isabelle
M. et Mme BALANDJIAN Jean et Michelle
M. et Mme BALANTZIAN Gérard et
Marie-Louise
M. et Mme BALASSANIAN Franck et Graciela
Mme BALASTRE Sophie
M. BALBALIAN Jean
Mme BALCIOGLU Losya
M. et Mme BALCIOGLU Osgihian et Zabel
Mlle BALDJIAN Isabelle
Mme BALDJIAN Marie
M. BALIAN Aris Dakes
Dr BALIAN Axel
M. et Mme BALIAN Charles
Mlle BALIAN Corinne
Mme BALIAN Flora
M. BALIAN Frédéric
M. et Mme BALIAN Gaspard et Monique
M. BALIAN Gérard
Mme BALIAN Jacqueline
M. et Mme BALIAN Jacques
M. et Mme BALIAN Jacques
M. et Mme BALIAN Jacques
M. BALIAN Jacques Joseph
M. et Mme BALIAN Jean
M. et Mme BALIAN Jean
M. et Mme BALIAN Jeanne et Georges
M. BALIAN Krikor
Mme BALIAN Madeleine
Mlle BALIAN Maral
M. et Mme BALIAN Marcel
Mme BALIAN Muriel
Mlle BALIAN Paulette
M. BALIAN Pierre
M. BALIAN Rafi
M. et Mme BALIAN Roger
Mme BALIAN Thérèse
M. BALIAN Thierry
M. et Mme BALIAN Yeghia
Mme BALIAN CAKICI Sophie
BALIAN SARL
M. et Mme BALIDIAN Christian et Henriette
Mme BALIDIAN Jocelyne
M. et Mme BALIGUIAN Claude - Krikor
M. et Mme BALIKDJIAN Antoine
M. et Mme BALIKDJIAN Dikran
M. BALIKDJIAN Edouard
M. BALIKDJIAN Jean Patrick
M. et Mme BALIKIAN Alain et Hélène
M. BALIKIAN Jean Jacques
BALINTE (QUICK)
Mme BALIOZIAN Brenda
Mlle BALLOFFET Michèle
Mme BALLORE Brigitte
M. et Mme BALOYAN Gérard
Mme BALOYAN Roza
Mme BALTAT Ginette
M. BALTAYAN Avedis
Mme BALTAYAN Dominique
BALTAYAN Patrick
M. et Mme BALTAYAN Paul
M. BALTAYAN Pierre
M. et Mme BALTAYAN Roger
M. BANDEZIAN Frédéric
M. BANDEZIAN Jacques
M. et Mme BANDIKIAN David et Anita
M. BANDIKIAN Patrick
M. et Mme BANIAN Didier
M. et Mme BANOYAN Krikor
M. BARAKIAN Patrick
Mlle BARATIAN Anita
M. BARATIAN David
Mme BARATIAN Elise
M. et Mme BARATIAN Jean Marc et Joelle
M. BARATIAN Samuel - Arthur
M. et Mme BARAVIAN Alfred
M. et Mme BARAVIAN Jean Claude et Karine
M. et Mme BARAVIAN Jean Onik
M. BARAVIAN Joannes
M. BARAVIAN Joel
M. et Mme BARAVIAN Laurent Viguène
Mlle BARAVIAN Nathalie
M. et Mme BARAVIAN Ohannes
M. et Mme BARAVIAN Philippe & Marie
M. et Mme BARBARIAN Jacques et
Madeleine
Mlle BARBARIN Christine
M. et Mme BARBAT DU CLOSEL Renaud
et Anne-Marie
M. et Mme BARBEROUSSE
Suzanne et Jacky
M. BARBEY Claude
Mme BARCHIAN Anait
Mlle BARDAK Corine
Mme BARDAK Diane
Mlle BARDAK Nadine
M. BARDAK Nisan
Mme BARDAKDJIAN Clara
M. BARDAKDJIAN Jean Claude
Mme BARDAKDJIAN Mireille
Mme BARDAKDJIAN MICHAU Josiane
M. BARDIS Vartan
M. BARDISBANIAN Hervé
M. et Mme BARDIZBANIAN Alain et Martine
M. et Mme BARDIZBANIAN
Gabriel et Georgette
M. et Mme BARDIZBANIAN Gérard
Mme BARDIZBANIAN Lucie
M. et Mme BARDIZBANIAN Michel
M. BARDIZBANIAN Patrick
M. et Mme BARDIZYAN Berc et Ani
M. et Mme BARET Bernard et Seyda
M. et Mme BAREYAN Armand
M. BAREYAN Arnold
M. et Mme BAREYAN Henri
M. BARGHAMIAN Norbert
M. et Mme BARGHOUDIAN
Vasken et Sophie
M. et Mme BARGUIRDJIAN Claude
Mme BARGUIRDJIAN Jacqueline
Mme BARIAND Neli
Mlle BARIGUIAN Alexandra
Mme BARIGUIAN Dominique
M. et Mme BARKIAN
Patrick et Marie Hélène
M. et Mme BARLAK Vartkes
M. BARNAKIAN Robert
M. BARONIAN Bedross
Mme BARONIAN Berdjhoui
M. et Mme BARONIAN Daniel
M. BARONIAN Ferdinand
M. et Mme BARONIAN Georges et
Jacquelline
M. et Mme BARONIAN Jean
M. BARONIAN Jean Claude
Mme BARONIAN Martine
M. BARONIAN Pierre
M. BARONIAN Pierre
Mme BAROUDJIAN Mariam
M. et Mme BAROUNIAN Hervé
M. et Mme BAROUNIAN Livon
Mme BAROUNIAN Magali
Mme BAROUNIAN Monique
M. et Mme BAROUNIAN Robert et Sylviane
M. BARRADO-GIL Jesus
Mlle BARSALIAN Germaine
M. BARSAMIAN Alfred
Mme BARSAMIAN Emma
M. BARSAMIAN Yves
M. et Mme BARSAMYAN Kevork
Mlle BARSANIAN Karine
M. BARSEGHIAN Georges
Maitre BARSEGHIAN Michel
M. BARSEGHIAN Vartan
BARSEGHYAN Angéla
BARSEGHYAN Narine
M. et Mme BARSEGIAN Vahram et Gohar
M. BARSOUMIAN Edward
M. et Mme BARSOUMIAN
Jacques et Satenik
Mme BARSUMIAN Jeannine
M. et Mme BARSUMIAN Laurent
M. BARSUMIAN Pierre
M. BARTENLIAN Bernard
M. et Mme BARTEVIAN Jean
M. et Mme BARTEVIAN Paul
Mme BARUTCIYAN Corinne
M. et Mme BASAR Hayrabet
M. BASIM Jean
M. et Mme BASMA Jayr et Yolla
M. BASMACIYAN Berc
M. BASMACIYAN Kevork
M. BASMADJIAN Aren
M. et Mme BASMADJIAN
Assadour et Vartouhie
M. et Mme BASMADJIAN Bernard
M. et Mme BASMADJIAN Daniel
Mme BASMADJIAN Evelyne
M. et Mme BASMADJIAN Frédéric
Mme BASMADJIAN Heriche
Mme BASMADJIAN Jacqueline
M. et Mme BASMADJIAN
Jean-Claude et Nathalie
Mme BASMADJIAN Liliane
Mme BASMADJIAN Madeleine
M. et Mme BASMADJIAN
Michel et Hélène
Mme BASMADJIAN Philippe & Elise
Mlle BASMADJIAN Sonya
Mme BASMADJIAN Sylvie
Mme BASMADJIAN Valérie
Mme BASMADJIAN Ziazan
Dr BASMADJIAN-CHARLES Christine
Mme BASMADYIAN Araksi
Mme BASMAIN Michèle
M. BASMATZIAN Sarkis
M. BASSMADJIAN Mickael
Mlle BASSMADJIAN Rose Iris
Mlle BATAKIAN Béatrice
Mme BATAKIAN Marie Claire
Mme BATMANIAN Jacques
M. et Mme BATTALIAN Robert
M. et Mme BATVAGANIAN Edouard
Mme BAUDRY Yvonne
Mme BAUMANN TOROSSIAN
121
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Madeleine Astrig
Mme BAUVAIS SAYEGH Sandrine
M. BAYAGA Jean Charles
Mlle BAYAN Anna
M. et Mme BAYAN Jean Pierre
Mlle BAYAN Sophie
Mlle BAYENDERIAN Annie
M. et Mme BAYENDERIAN Henri
M. BAYENDERIAN Vahe
Mme BAYENDRIAN Mary
M. et Mme BAYRAMIAN Jacques
M. BAZEJIAN Jean
BEAUGRENELLE AUDITION - SOWADIO
M. BEBERIAN Frédéric
M. BEC Jean Jacques
Mme BEC Juliette
M. et Mme BECART ARSLANIAN Arpine
et Georges
Mme BECHAKJIAN Alice
BECHLIAN Cédric
M. et Mme BECHLIAN Grégoire et Eliane
M. et Mme BECHLIAN Leon
Mme BECMESIAN Christiane
M. BEDANIAN Eric
M. BEDANIAN Jean Gérard
M. et Mme BEDANIAN Serge et Marthe
Mme BEDERIAN Aimée
M. BEDIAN Antranig
Mme BEDIAN Sophie
M. et Mme BEDIG Pierre
M. et Mme BEDIGUIAN Pierre et Nicole
M. et Mme BEDIKIAN Alain
M. BEDIKIAN Antoine
Mlle BEDIKIAN Aravni
BEDIKIAN Georges
M. et Mme BEDIKIAN Jean
Mme BEDIKIAN Madeleine
M. BEDIKIAN Patrice
M. BEDIKIAN Varoujan
M. BEDOIAN Guilhem
M. et Mme BEDOYAN Aaron
M. et Mme BEDOYAN Gérard
M. BEDOYAN Jean
M. BEDROSSIAN Baptiste
M. BEDROSSIAN Carlo
M. et Mme BEDROSSIAN
Christophe et Marie
Mme BEDROSSIAN Flora
M. BEDROSSIAN Georges
BEDROSSIAN Gilbert
Mme BEDROSSIAN Jacqueline
M. et Mme BEDROSSIAN
Jacques et Jeannette
M. et Mme BEDROSSIAN Jacques, Raffy
Dr BEDROSSIAN Jean-Carlo
Mlle BEDROSSIAN Jeannine
Mme BEDROSSIAN Laurie
Mme BEDROSSIAN Louise
M. et Mme BEDROSSIAN Luc Ichran
Mlle BEDROSSIAN Lucy
M. BEDROSSIAN Maurice
M. BEDROSSIAN Michel
Mme BEDROSSIAN Monika
M. BEDROSSIAN Raymond Armenag
Mme BEDROSSIAN Roseline
122
M. et Mme BEDROSSIAN Sarkis
Mme BEDROSSIAN Sona
M. et Mme BEDROSSIAN Vahan
M. et Mme BEDROSSIAN
Vergine et Robert
Mme BEDROSSIAN RINIOTIS Corinne
M. BEDROSYAN Guy
M. BEGHIAN Narek-Julien
M. et Mme BEGHIAN Richard et Jocelyne
M. et Mme BEGHIN Gilbert
M. BEGKOYIAN Jean Baptiste
M. et Mme BEGOIAN Zanbar et Karnik
M. et Mme BEGOIN Serge et Michelle
M. et Mme BEGUE Alain et Isabelle
M. BEGUIAN Gilbert
M. BEGUIAN Jean
M. et Mme BEGUIAN Maurice
Mme BEGUIER Brigitte
Mlle BEHMEZIAN Pascale
M. BEKARYAN Arthur
M. et Mme BEKIAN Vahan
M. BEKIARIAN André
Mlle BEKIARIAN Florence
Mme BEKMEZIAN Anais
M. BEKMEZIAN Bernard Serge
Mlle BEKMEZIAN Catherine
M. et Mme BEKMEZIAN Gérard
Mme BEKMEZIAN Vartouhie
Mme BEL CALENDERIAN Lydie
BEL MAIL
M. et Mme BELASSIAN Christian
M. et Mme BELASSIAN Claude et Gisèle
M. et Mme BELGEN Alain
M. et Mme BELGEN Kirkor
Mme BELLET Sonia
M. BELLOYAN Edouard
Mme BEN ABDESSELEM Odile
M. et Mme BENEDITO Joaquim
M. et Mme BENEKIAN Serge
M. BENGUIAN Jacques
Mlle BENGUIAN Jeannette
M. BENIKIAN Pierre
M. et Mme BENLIAN David
M. et Mme BENLIAN Georges
M. et Mme BENLIAN Jean et Simone
M. et Mme BENLIAN Joseph
Mlle BENMOKRANE Karima
M. et Mme BENNEIAN Vartan
M. BENNEYAN Pierre
Mlle BENNIER Evelyne
M. BENSAID ALEXANDRIAN Michael
Mlle BEODJENIAN Paulette
M. BERBER Nazar
M. et Mme BERBERIAN Alain et Elisabeth
M. et Mme BERBERIAN Albert
Mlle BERBERIAN Alice
M. et Mme BERBERIAN Ara Claude
M. et Mme BERBERIAN Arakel et
Anouche Margaux
M. et Mme BERBERIAN Artine
M. et Mme BERBERIAN Charles
M. et Mme BERBERIAN Gaby
M. et Mme BERBERIAN Grégoire
M. BERBERIAN Hagop
M. BERBERIAN Jacques Nourhan
M. et Mme BERBERIAN Jean et Thérèse
M. BERBERIAN Jean Pierre
Mme BERBERIAN Jeanne
Mlle BERBERIAN Laurence
Mme BERBERIAN Louise
M. BERBERIAN Marcel
Mlle BERBERIAN Marie
M. et Mme BERBERIAN
Moucheg et Vardanouche
Mme BERBERIAN Odette
Mme BERBERIAN Paulette
M. et Mme BERBERIAN Raffi et Aline
M. BERBERIAN Robert
M. et Mme BERBERIAN Serko
Mme BERBERIAN Sirvarthe
Mme BERBERIAN Suzanne
Mme BERBERIAN Sylvie
M. et Mme BERBERIAN Vartan
M. BERBERIAN Xavier
M. et Mme BERBERIAN Yves
M. et Mme BERBERIAN Zareh Gérard
Mme BERBERIAN Zarouhie
M. et Mme BERBERSARKISSIAN
Clement
M. BERBERSARKISSIAN Hubert
M. BEREDJIKLIAN Alexandre
BERENICE POUR LA VILLE ET LE
COMMERCE
M. et Mme BERG Jean-Paul et Sonia
M. BERG Lionel
M. BERGERON Pierre, Georges, Joannès
Mme BERMANN Zarik
Mme BERNATENE Araxi
Mme BERNIERE Aida
M. BERTEREIX André
Mme BERTHET Corinne
M. et Mme BERTONI Aldo
M. BESHIRIAN Jean-Luc
M. et Mme BESIKTASLIYAN Mesrop
M. BESNILIAN Nazareth
M. BESOIAN Eddie
M. et Mme BESSAMADJIAN Edmond
M. BESSE Jean-Paul
M. BESSENIAN Jean
BETTY H HAGOPIAN Béatrice
M. et Mme BEYAN Ara Arthur
M. et Mme BEYAN Robert
M. BEYEKLIAN Maurice
Mlle BEYENDRIAN Ellen
Mme BEYENDRIAN Tania
Mme BEYKIAN Corinne et Jean François
Mme BEYLERIAN Annie
M. BEYLERIAN Jean Charles
Mme BEYLERIAN Monique
Mme BEYLERIAN Renée
M. BEYLERIAN Robert
Mme BEYLERIAN Takouhie
M. BEYOGLONIAN Michel Stéphane
Mme BEYOGLOUIAN Suzanne
M. BEZDIKIAN Garabed
M. et Mme BEZDJIAN Roland
M. et Mme BEZERDJIAN Serge
Mme BEZIRDJIAN Liliane
M. BEZOMBES Sylvain
M. BIBERIAN Arthur Jean
Mlle BIBERIAN Seta
Mme BIBERIAN Suzanne
Mme BICCHIERINI Carine
Mme BICHAKJIAN Sophie
M. BIJOUTERIE - KOJAYAN Hagop
BIJOUTERIE ARTH OR
BIJOUTERIE CHRISTINE
BIJOUTERIE GREGOIRE
M. et Mme BIKAKCI Nahabet
M. BIKLIAN Jean Richard
Mme BILALIAN Sonia
M. et Mme BILANDJIAN Georges
M. et Mme BILBOULIAN Krikor et Claudie
M. BILBOULIAN Samuel
M. et Mme BILEZIKJIAN Armenak et
Chouchane
Mme BILLY-DUYMEDJIAN Sophie
M. et Mme BINAULD Patrick et Chantal
BIO PROVENCE S.E.L.A.R.L.
M. BIODJEKIAN Jean Michel
M. et Mme BIRAMIAN Alexis
M. et Mme BIRGIN Aram
M. et Mme BIRGIN Ichkhan et Agavni
Mme BIRGIN Mari
Mme BIRMAN KEUSSEYAN Eva
M. BIRON Cyril
Mme BIRON Rosine
M. BIRSEL Aytan
M. BIRSEL Philippe
M. BIRSEL Thierry
Mme BITCHAKDJIAN Pierre
M. et Mme BIYICLIAN Denis
M. BIZBIZIAN Marc
M. BIZDIKIAN Patrick
Mme BLACHOT-MINASSIAN Fabienne
M. et Mme BLANC Claude
M. et Mme BLANC Michel
M. et Mme BLANC Philippe et Elisabeth
Mme BLANCHARD Danielle
BLDM MASCOTT
Mme BLET GEVORGYAN Lida
M. et Mme BLIN Michel
Mme BLOUIN Muriel
M. et Mme BLOUZIAN Georges
M. BOCHNAKIAN Haroutioun
Mme BOCHNAKIAN Jacqueline
M. BOCHNAKIAN Lionel
Mme BOCOGNANO Lucienne
Mme BODIKIAN Anailld
Mme BODIKIAN Elisabeth
M. BODIKIAN Franck
M. BODIKIAN Rodolphe
Mme BODJIKIAN Marie
M. BODOSSIAN Jean Pierre
M. BODOSSIAN Julien
Mlle BODOSSIAN Perle
M. et Mme BODOURIAN Alain et Christine
Mlle BODOURIAN Alice
M. et Mme BODOURIAN Gilbert
M. et Mme BODOURIAN Henri
M. BODOURIAN Jean
M. BOGHIKIAN Bedros
Mme BOGHOSSIAN Alice
M. BOGHOSSIAN Andre, Takvor
M. BOGHOSSIAN Arthur
M. BOGHOSSIAN Bastien
M. et Mme BOGHOSSIAN Boghos
M. BOGHOSSIAN Dikran
M. BOGHOSSIAN Edmond
M. et Mme BOGHOSSIAN Edouard
M. et Mme BOGHOSSIAN Emma
M. et Mme BOGHOSSIAN Francis et Odile
Mme BOGHOSSIAN Georgine
Mlle BOGHOSSIAN Geraldine
M. BOGHOSSIAN Henri
M. et Mme BOGHOSSIAN Henri
M. et Mme BOGHOSSIAN Jacques
M. et Mme BOGHOSSIAN Jean Jacques
Mme BOGHOSSIAN Jeanne
M. et Mme BOGHOSSIAN Joseph
M. et Mme BOGHOSSIAN Joseph et Jenik
Mlle BOGHOSSIAN Kripsime
Mme BOGHOSSIAN Lucie
Mlle BOGHOSSIAN Maritsa
M. BOGHOSSIAN Michel Mesrob
M. et Mme BOGHOSSIAN Paul
M. et Mme BOGHOSSIAN Raymond
M. et Mme BOGHOSSIAN Robert
M. BOGHOSSIAN Roger
M. et Mme BOGHOSSIAN
Roger-Ararade & Michelle
Mlle BOGHOSSIAN Sonia
M. et Mme BOGHOSSIAN Stephan
M. et Mme BOGHOSSIAN Stephan
Mme BOGHOSSIAN SALAME Mary
M. BOGOSSIAN Albert
Mlle BOGOSSIAN Anne
M. BOGOSSIAN Etienne
M. BOGOSSIAN Gary
M. et Mme BOGOSSIAN Jacques
M. BOGOSSIAN Jean
Mme BOGOSSIAN Jeanine
Mme BOGOSSIAN Nadine
M. BOGOSSIAN Pierre
Mlle BOGOSSIAN Sylvie
M. et Mme BOGOSSIAN Yves
M. BOILEAU Matthieu
M. et Mme BOISSINOT Gérard et Sonia
Mme BOISSINOT SCHNEIDER Muriel
Mme BOIVIN Isabelle
Mme BOJIKIAN Isabelle
Mlle BOLADIAN Jeannette
M. et Mme BOLIKIAN Roger et Anne Marie
Mlle BOLOYAN Aline
M. BOLOYAN Christophe
Mme BOMPAR-KOKOYAN Jeanne
Mme BON Christiane
M. et Mme BONET Pierre et Nadya
Mme BONGRAIN Marcelle
Mme BONNABEAU Yeranig
M. et Mme BONNAND Jean Michel et Elise
M. et Mme BONNARD Michel et Annie
Dr BONNEFOI ERGANIAN Anouch
Mme BONNET Viviane
M. et Mme BONTOUX Michel
Mme BORDE Corinne
Mme BORDEREAU Geneviève
M. BORDET Bruno
M. et Mme BOROYAN Kevork et Soussy
M. BORYAN Bagrat
M. BORZAKIAN Gérard
M. BORZAKIAN Max
Mme BOSNOU OGHLIE Sossie
Mlle BOSNOUYAN Sonia
Mme BOSQUIN Annie
Mlle BOSSCHAERT Annouck
M. BOTSMAKIAN Jacques
M. et Mme BOTTE Gérard et Annie
Mme BOUCHER Madeleine
M. et Mme BOUCHET Bernard
M. et Mme BOUCHOUGIAN
Edouard et Gérard
Mme BOUDAKIAN Angele
Mme BOUDAKIAN Sona
Mme BOUDINAUD Janine
M. et Mme BOUDJOULIAN Robert
Mme BOUILLIART Alice
Mme BOUILLON Geneviève
M. BOULANIKIAN Laurent
Mme BOULLET Monique
Mme BOUQUET Liliane Sirarpi
M. et Mme BOURDEAUX DONIGUIAN
Emmanuel
Mlle BOURDJAKIAN Veronique
Mme BOURDON Marie-Thérèse
M. BOURELLY Stéphane
M. BOURGADE
Mlle BOURGAZIAN Arlette
M. et Mme BOURMAYAN Claude
M. et Mme BOURMAYAN Joël et Dikran
Mme BOURMAYAN Louise
M. BOURMAYAN Raffi
M. et Mme BOURNAZIAN Jacques
M. BOURNAZIAN Karen
M. BOURNIQUE Michel
Mlle BOUROUNSOUZIAN Sarine
Mme BOUSQUIE Suzanne
M. et Mme BOUSSOUNIAN Lionel
M. et Mme BOUSSOUNIAN Paul
Mme BOUSTANI Anna
Mlle BOUTCHAKDJIAN Anne Marie
M. et Mme BOUTCHAKDJIAN
Georges et Simone
M. BOUTCHAKDJIAN Jean
Mme BOUTEILLE Arminet Anna
M. BOUTHINAUD Christophe
BOUTIQUE JEAN CHRISTOPHE
BOUTIQUE RUSSE - MATRIOCHKA
Mme BOUTROS Marie
Mme BOUVIER-GHAZARIAN Goharik
Mlle BOVE Sonia
M. et Mme BOYACI Nikogos
M. BOYACIYAN Serge
M. et Mme BOYADJIAN
Aharon et Armenouhie
M. BOYADJIAN Alain
M. et Mme BOYADJIAN Alain et Brigitte
Mlle BOYADJIAN Alice
M. et Mme BOYADJIAN
Arthur et Geneviève
M. BOYADJIAN Bernard
Dr BOYADJIAN Charles
M. et Mme BOYADJIAN Charles
M. BOYADJIAN Charles
M. et Mme BOYADJIAN Christian
M. BOYADJIAN Christophe
M. BOYADJIAN Claude
Mlle BOYADJIAN Elisa
M. et Mme BOYADJIAN Emmanuel
M. BOYADJIAN Emmanuel
M. BOYADJIAN Frédéric
M. et Mme BOYADJIAN Frédéric
M. et Mme BOYADJIAN Frédéric
M. et Mme BOYADJIAN Frédéric
M. et Mme BOYADJIAN Frédéric Claude
M. BOYADJIAN Garabed
M. BOYADJIAN Garabed
M. et Mme BOYADJIAN Georges
M. BOYADJIAN Georges
M. et Mme BOYADJIAN Hagop
M. BOYADJIAN Hovhannes
M. BOYADJIAN Jacques
M. BOYADJIAN Jean Claude
M. BOYADJIAN Jean Claude
M. et Mme BOYADJIAN Jean Luc
M. et Mme BOYADJIAN Jean Pierre
M. et Mme BOYADJIAN
Jean Pierre et Françoise
Mme BOYADJIAN Jeanine
Mme BOYADJIAN Jeanne
Mlle BOYADJIAN Jeannette
M. BOYADJIAN Joel
M. BOYADJIAN Joseph
M. et Mme BOYADJIAN Joseph et Odette
M. et Mme BOYADJIAN Keram et Adele
M. et Mme BOYADJIAN Laurent et Pascale
M. BOYADJIAN Lionel
Mme BOYADJIAN Lucie
Mme BOYADJIAN Lucie
Mme BOYADJIAN Marie
Mme BOYADJIAN Marie
Mme BOYADJIAN Marie Louise
Mme BOYADJIAN Marthe
M. et Mme BOYADJIAN Michel
M. et Mme BOYADJIAN Michel et Catherine
M. et Mme BOYADJIAN Nahabed
Mlle BOYADJIAN Peggy
M. et Mme BOYADJIAN Philippe
M. et Mme BOYADJIAN Pierre
Mme BOYADJIAN Rose
M. BOYADJIAN Sahag
M. BOYADJIAN Stéphane
M. BOYADJIAN Thierry
M. BOYADJIAN Thierry
Mme BOYADJIAN Vartouhie
M. BOYADJIAN Vincent
Mlle BOYADJIAN Yasmina
BOYADJIAN GEORGES
Mme BOYADJIAN MICHELET Dirouhie
M. et Mme BOYAN Dicran
Mme BOYAN Seta
M. et Mme BOZADJIAN Edouard
M. et Mme BOZIAN Arthur
M. et Mme BOZIAN Edmond
M. et Mme BOZIAN Gabriel et Claudine
M. et Mme BOZIAN Jacques
M. BOZIAN Vartan
M. BOZOGHLANIAN Joseph
Mlle BOZOIAN Marie
M. BOZOIAN Paul
M. et Mme BOZOKLU Nisan
M. BOZOKYAN Karekine
M. et Mme BOZOUKLIAN David et Ingrid
M. et Mme BOZOUKLIAN Jacques
M. et Mme BOZOUKLIAN Jean
M. et Mme BOZOUKLIAN Kirkor
M. BOZOYAN Stéphane
M. BOZUKYAN Sevan
M. et Mme BOZZOGHLANIAN Krikor et
Laurence
M. BRACHAIN Vincent
M. BRAULT Louis
M. BRET Jean Paul
Mlle BRISARD Sophie
M. et Mme BRISSET Bernard et Jacqueline
Mme BROCATO Hélène
BRODNATURE DIFFUSION
M. et Mme BRON François et Jacqueline
Mme BRONIQUE Louise
M. et Mme BROUDIN Henri Rosa
M. et Mme BROUNSOUZIAN Garabed
M. et Mme BRUNO Jean Louis
M. et Mme BUJIKIAN Roupin
M. et Mme BUKUDJIAN René
Mlle BULBULIAN Jacqueline Mireille
Mme BULGUR Jeanne
Mlle BURGLE Marie Claude
M. BURNICHON Thomas
Mme BZDIKIAN Nicole
M. et Mme CABESSUT Serge et Anne
CABINET BASMADJIAN Mme.
Madeleine BASMADJIAN
CABINET BESOIAN & ASSOCIES
CABINET D'OSTEOPATHE AVEDISSIAN
CABINET GURDJIAN
CABINET TERZIYAN
CABINET YAPOUTZIAN
Mme CABRERA Lidia
Mme CABRILLAC Catherine
M. CAFFAREL Bernard
Mme CAILLAULT Aznive
Mme CAJON PALOYAN Monique
M. et Mme CAKICI Bernard et Nathalie
M. et Mme CAKICI Hacik
M. CAKMAK Misak
Mme CALAIDJIAN Joelle
M. et Mme CALANDAR Bernard
M. et Mme CALAYDJIAN Georges
M. et Mme CALDIRAKOGLU Berlkesi
M. CALFAYAN Jean Luc
Mlle CALIK Nirva
Mme CALMET Annick
M. CALOUSTIAN Christophe
M. CALOUSTIAN
Clément, Christian, Avarte
M. CAMBOURIAN Nicolas
M. et Mme CAMDJIAN Christian
Mme CAMGOZ Lucie
M. et Mme CAMITSIS Philippe et Sylvie
M. et Mme CANASYAN Yertvant et Paola
M. CANBEDEN Arthur
Mme CANINI KIZILIAN Josiane
M. CANKAR Norbert
M. et Mme CANKAYA George
123
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Mme CANNAROZZO BERBERIAN Sylvie
Mlle CANNEDDU Stephanie
M. et Mme CANTARDJIAN Alain
M. et Mme CANTARDJIAN Joseph
Mme CANTZANAKIAN Anna
Mme CAPELLE Solange
M. CAPIGUIAN Albert
Mme CAPIGUIAN Arami
M. et Mme CAPIGUIAN Georges
Mme CAPIGUIAN Louise
M. et Mme CAPKAN Grégoire
Mme CAPO HADCHADOURIAN Jacqueline
M. CARA André
M. et Mme CARAARTINIAN
Sylvianne et Serge
M. CARABEDIAN Fabrice
M. CARABEDIAN François
M. et Mme CARABETIAN Charles et Rosine
M. CARABETIAN Jean Jacques
M. CARABETIAN Patrick
M. et Mme CARABILIKIAN Edward
M. et Mme CARABILIKIAN Roger
M. CARACACHIAN Jacques
M. et Mme CARACACHIAN Serge
M. CARACACHIAN Vincent
Mme CARAPETIAN Nadine
Mme CARAYAN Alice
M. CARAYAN Henri
M. CARCIAN Gérard
M. CARCIAN Serge
Mme CARDELLI - KARAGHIOSIAN
Marie Christine
M. et Mme CARETTE Gabriel
Mme CARIANT Annie
M. et Mme CARKCIYAN Artin
Mme CARMONT Audette
Mme CARON Karine
Mme CARON MANOUKIAN Christine
CARROSERIE DU BUGEY
CARROSSERIE LE FIACRE
Mme CARTRON MAKARDIDJIAN Chaké
M. et Mme CARZOU
Jean Marie et Marie-Christine
M. et Mme CASANOVA Marius et Marie
CASH CARRELAGE SO DI CA
M. CASPARIAN Christophe
M. CASPARIAN Léon -Marianne
Mlle CASSABIAN Madeleine
M. et Mme CASSIAN Alain
M. CASSIGNEUL Vincent
Mme CASTEL Eliane
CASTEL BIJOUX
CASTELLI SARL
M. et Mme CATANASIAN Ohanes
Mme CATANASIAN Patricia
M. CAUMON Serge Alexis
M. et Mme CAUMONT Patrice
M. CAUSSE-VACHER Pierre-André
Mme CAUVIN MINASSIAN Roselyne
M. et Mme CAVANNA Pierre André et Marie
Mme CAVASINO Elisabeth
M. et Mme CAVEZIAN Robert
M. CAVUS Sahak
Mme CAZAL KOUZIAN Maggie
Mme CAZARIAN Fabienne
124
M. et Mme CAZARIAN Michael et Danielle
M. CAZARIAN Philippe
M. et Mme CEBELI Cylla
Mme CECCALDI Ida
CEEP - RFC
Mme CEKIC Talin
M. et Mme CELIK Varoujan
CERCLE LYONNAIS DES FEMMES ARMENIENNES
Mme CERLES SAHAKIAN Colette
M. et Mme CERUTTI Jean Pierre et Christine
Mme CESARI Vartouhie
M. CHABANIAN Denis
M. CHABANIAN Gregory
Mme CHABOYAN KARAPETYAN Gohar
M. et Mme CHADANIAN Georges
M. CHADAREVIAN Henri
M. CHADIAN Arthur
Mme CHADIAN Valérie
M. et Mme CHAGALOSIAN Jacques
M. et Mme CHAGHOUGIAN Jean
Mlle CHAGHOUGIAN Veronique Suzanne
Mme CHAGUIDANIAN Sylvie
M. et Mme CHAHBAGLIAN Armand
Mlle CHAHBAZIAN Claudine
M. et Mme CHAHBAZIAN David
M. CHAHBAZIAN Garaud
Mlle CHAHBAZIAN Germaine et Astrid
M. et Mme CHAHBAZIAN Marcel
Mme CHAHBAZIAN Marie
M. et Mme CHAHBAZIAN Maurice
Mme CHAHBAZIAN PARMENTIER Laure
M. et Mme CHAHBENDERIAN
Anouch et Vahé
M. et Mme CHAHINE Pierre et Anne
M. et Mme CHAHINIAN Agop
Mme CHAHINIAN Arpie
M. CHAHINIAN Arsene
Mme CHAHINIAN Azadouhi
M. CHAHINIAN David
M. et Mme CHAHINIAN Diran et Evelyne
Mlle CHAHINIAN Estelle
M. et Mme CHAHINIAN Garabet
Mlle CHAHINIAN Hasmig
M. CHAHINIAN Jean Claude
M. et Mme CHAHINIAN Jean Sahak
CHAHINIAN Liliane
M. et Mme CHAHINIAN Manouk
M. et Mme CHAHINIAN Marie et Philippe
Dr CHAHINIAN Michel
Mlle CHAHINIAN Nanée
M. CHAHINIAN Nersese
M. et Mme CHAHINIAN Paul
M. et Mme CHAHINIAN
Robert Abraham et Edith
M. CHAHINIAN Serge
M. et Mme CHAHINIAN William
Mlle CHAHINIAN Yvonne
Mlle CHAHINIAN RODRIGUEZ Brigitte
M. CHAHMIRIAN Garbis
M. CHAHMIRIAN Marc
Mme CHAHMIRIAN Nathalie
Mme CHAHMIRIAN Reine
M. et Mme CHAHNAMIAN
Christophe et Barbara
Mme CHAHRIKIAN Suzanne
Mme CHAHWEKILIAN Geneviève
M. et Mme CHAHWEKILIAN Philippe
Mlle CHAKAMIAN Jeannine
Dr CHAKARIAN Alain
Mme CHAKARIAN Sona
M. et Mme CHAKELIAN
Ohannes et Marie
Mme CHAKERIAN Suzanne
Mme CHAKHROUMIAN Tamar
M. et Mme CHAKIRIAN Georges
Mlle CHALAMET Madeleine
M. CHALAMET Olivier
M. et Mme CHALDJIAN Gérard et Yvette
M. CHALDJIAN Guillaume
M. CHALDJIAN Joseph
M. et Mme CHALDJIAN Leon
M. et Mme CHALDJIAN Marcel
Mme CHALDJIAN Marie
Mme CHALDJIAN Marie-Madeleine
Mme CHALDJIAN Marthe
M. et Mme CHALDJIAN Matthieu
M. CHALDJIAN Stephan
M. CHALDJIAN Thierry
M. et Mme CHALLIES Bernard et Danielle
Mme CHALVADJIAN Jeanine
M. et Mme CHALVARDJIAN Sarkis
M. CHAMANADJIAN Guillaume
Mme CHAMANADJIAN Josette
M. et Mme CHAMASSIAN Eric
M. CHAMASSIAN Mathias
M. CHAMASSIAN Pascal
M. et Mme CHAMBOREDON
Francis et Arlette
M. CHAMELIAN Antoine
Mme CHAMELIAN Marie
Mme CHAMELIAN Rita
M. CHAMIRIAN David
M. et Mme CHAMIRIAN Henri
M. et Mme CHAMIRIAN Lucien et Marthe
M. CHAMMASSIAN Gabriel
M. et Mme CHAPAZIAN Nichan Michel
M. et Mme CHAPEAU Laurent et Mariam
M. et Mme CHAPUIS Gérard
CHARA EURL Richard Kirliyan
M. CHARDON Michel
Mme CHARIKIAN-LACROIX Christine
M. et Mme CHARLAJIAN Varouj
Mme CHAROYAN Brigitte
Mme CHASSY Alice
M. et Mme CHATAFIAN Toros et Karine
Mlle CHATEAU Sylvie
M. et Mme CHAUDET Jacques
CHAUSSURES CHRISTY
CHAUSSURES GAB
CHAUSSURES LUCIE
M. et Mme CHAYNES Régis
M. et Mme CHAZOGHELIAN Nazareth
Mme CHECHIRLIAN Saten
M. et Mme CHECHIRLIAN Serge et Nicole
Mme CHEDIKIAN Alice
Mlle CHEDIKIAN Lilianne
M. CHEDIKIAN Rodolphe
M. CHEGERIAN Patrick
Mme CHEGHIKIAN Zabel
M. CHEHIKIAN Raymond
Mme CHEHIRLIAN Marguerite
M. CHEHRERIAN Georges
M. CHEILIAN François
M. et Mme CHEKEMIAN Henri et Michèle
M. et Mme CHEKERDEMIAN Mardiros
M. et Mme CHEKHERDEMIAN Gérard
Dr CHEKHIKIAN Jacques
M. CHEKMEDJIAN Elie
M. et Mme CHEKMEDJIAN Robert
Mme CHELELEKIAN Jacques
M. et Mme CHELELINKIAN Richard
M. et Mme CHEMAVONIAN Thomas
M. et Mme CHEMEDIKIAN Jean
M. et Mme CHEMEDIKIAN Joseph
M. et Mme CHENORHOKIAN Hovel
Mme CHERBEDJIAN Jeannette
M. CHERBEDJIAN Sako
Mme CHERBETIAN Isabelle
Mme CHERBONNEL Muriel Nathalie
Mme CHETANIAN Rose
M. CHEVODIAN Georges
M. et Mme CHEVODIAN Jean Claude
CHEZ FELO
CHEZ PAPAZIAN
Mme CHIAPELLO Marguerite
M. et Mme CHIAPPINI Laurent et Reine
M. CHICHIAN Michel
Mlle CHICHMANIAN Alice
M. et Mme CHICHMANIAN Harout
Mme CHICHMANIAN Liliane
M. et Mme CHICHMANIAN Ohannes et
Marie-Claire
M. et Mme CHICHMANIAN Sarkis et Houri
M. et Mme CHICHMANIAN Vartan
M. et Mme CHIDOYAN Christophe
M. et Mme CHIDOYAN Jean
M. et Mme CHIL HAGOPIAN Alexandre et
Beatrice
Mme CHIL HAGOPIAN Hortense
M. et Mme CHIL-HAGOPIAN Bernard
M. et Mme CHIMCHIDIAN Christian
CHIMIGET
CHIRAG
Mme CHIRAKIAN MENARDO Dominique
M. et Mme CHIRINIAN Charles et Irene
Mlle CHIRINIAN Claire
M. CHIRINIAN Damien
M. CHIRINIAN Edouard
Mme CHIRINIAN Evkine
M. CHIRINIAN Gilbert
M. CHIRINIAN Hampartsoum
M. et Mme CHIRINIAN Jacques
M. et Mme CHIRINIAN Joseph
M. CHIRINIAN Marc
Mme CHIRINIAN Monique
M. et Mme CHIRINIAN Puzant
Mlle CHIRINIAN Regine
M. CHIROYAN Michel
Mme CHIRVANIAN Annick
M. CHIRVANIAN Robert
Mme CHIRVANIAN Sylvie
M. et Mme CHOKOLOZIAN Eduard et Anna
Mlle CHOKOMIAN Marguerite Louise
Mme CHOKOMIAN Marie
M. et Mme CHOKOMIAN Radjadouch
Mlle CHOLAKIAN Arpineh
Mme CHOMIENNE Isabelle
M. et Mme CHOOLAKIAN Gérard Vaheh
M. et Mme CHORIGUIAN Michael
M. CHOUCHANIAN Jean Paul
M. et Mme CHOUCHANIAN Thierry
Mlle CHOUCHANIAN Vartouhie
M. et Mme CHOUKADARIAN Albert
Mlle CHOUKADARIAN Jacqueline
Mme CHOUTEAU MATIKIAN Astrig
Mme CHRISTIN - BABAYAN Madeleine
M. et Mme CHUET Edmond et Jacqueline
Mme CHUKURIAN Lilian
M. CHUKURIAN Xavier
Mme CIANI Aghavni
Mme CICCODICOLA Monique
M. CICEKOGLU Armand
Mme CIFCI Vartuhi et Antranik
Mme CIL Béatrice Aline
CIMAP
M. CINAR Ara
M. et Mme CINAR Harutyun
M. et Mme CINGOZ Raffi et Maral
M. et Mme CIOLEK Gilles et Violette
M. et Mme CIOULACHTJIAN Jean
M. et Mme CIOULATCHDJIAN Michel
Mme CIPOLAT-GOTET Evelyne
Mme CIRACIYAN Nadia
Mme CIZERON Helga
Mme CLARENC Knarick
M. et Mme CLAUDE Michel et Anny
Mme CLAUSTRE Patricia
Mme CLAUX Mireille
CLAVAUTO
Mme CLAVEAU Sylvie
Mme CLERC Suzanne
COASTLAND
M. CODZAMANIAN Cherubin
M. CODZAMANIAN Dominique
COFI SA
Mme COGERINO Marie Josephe
Mlle COIDAN SMORGRAV Christel
COIFFURE PLURIEL
Mme COIGNARD Gabrielle
M. et Mme COINT-BAVAROT Christophe
et Evelyne
M. et Mme COKBEKRET Hacik
M. et Mme COLAUD Jean Pierre et Marie
M. et Mme COLENTIER PAPAZIAN
Hervé et Nathalie
M. et Mme COLLART TAKVORIAN Jean
Michel et Claudine
M. et Mme COLLET Gilbert
Mme COLMARS Martine
Mme COLOPIKIAN CANZANO Marie
COMATIS
Mme COMBE Agnès
Mme COMMARET Madeleine
COMMUNAUTE ARMENIENNE DE
CHASSE
M. et Mme COMUSHIAN Jean Jacques
Mme CONCY Dominique
M. et Mme CONJARD Patrice et Sylvie
M. CONKAR Arto
M. et Mme CONKAR Leon
CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE
SEINE
Mme CONSTANIAN Jacqueline
M. CONSTANTIN Raymond
Mlle CONSULIAN Geneviève
Mlle CONTE Isabelle
Mme CONTI FABRA Léa
COPIE COULEUR SERVICE
Mme CORBEL Zarouhie
M. et Mme CORDELLA Georges
M. et Mme CORDIER Denis
CORIDIAN Bel Roseline
M. et Mme CORTANYAN Arthur
Mme COSTANIAN Marguerite
Mme COSTES EMIRZAYAN Alice
Mme COTONIAN MOIROUX Catherine
Mme COUREAU Evelyne
M. et Mme COURIANT Jacques et Alice
Mme COURTIEU Marie-Hélène
Mme COURTIN Jacqueline
Mme COUTANT Paulette
Mlle COUYOUMDJIAN Claire
M. et Mme COUYOUMDJIAN Edmond
Mme COUYOUMDJIAN Françoise
M. et Mme COUYOUMDJIAN Jean et Lilit
M. et Mme COUYOUMDJIAN Raphael
Mlle COUZIAN Edith
CREATION ANAIS
CREPERIE L'ATELIER BIO
Mme CRISTINI SAHATDJIAN Sonia
France
M. et Mme CRITIKOS Grégoire et Rose
CROIX BLEUE DES ARMENIENS
Mme CROSBY Jeannette
Mme CULHA BAHADOURIAN Sional
Mme CULHAOGLU Agavni
M. CULHAOGLU Armand
M. et Mme CURIANT André et Nicole
M. et Mme CURTO Louis et Gisèle
Mme CZERWINSKI Claude
M. D'AMBROSIO Michel
Mme D'OMS Christine
Mme DA TOS KHAYIGUIAN Hasmig
Mme DABANIAN Georgette
M. DABANIAN Henri
M. et Mme DADAYAN Khatchadour
M. et Mme DADERIAN Dikran
M. et Mme DADIAN Claude
M. et Mme DADIAN Clement
M. et Mme DADIAN Eric
Mlle DADIAN Gilberte
Mme DADIAN Marie Claude
M. et Mme DADIAN Mihran et Arpineh
M. DADOURIAN Garabed
M. DADOYAN Alain
Mme DAGHDEVERINIAN Sarah et Zaven
M. DAGHLARIAN Roger
Mlle DAGHLIAN Sarah
M. et Mme DAGLIAN Claude et Victoria
Mme DAGLIAN Josette
M. et Mme DAIBILIAN Missac
DAICI
Mme DAKARIAN Arpine
Mme DAKERMANDJIAN Loussine
M. DAKESSIAN Armen
Mme DAKESSIAN Elisabeth
M. DAKESSIAN Garbis
M. et Mme DAKESSIAN Jean Pierre
M. et Mme DAKESSIAN Olivier et Sabine
M. et Mme DAKESSIAN Serge
Dr DALAKUPEIAN Edouard
M. DALAKUPEIAN Jacques
M. DALAKUPEYAN Antoine
M. DALAKUPEYAN Daniel
M. et Mme DALBAS Jean et Sevan
M. DALGALIAN Gilbert
Mlle DALILJAN Anna
M. et Mme DALKUPEIAN Artin
M. et Mme DALL'ERTA Gils- Catherine
M. DAMAY Gérard
Mme DAMBORADJIAN Evelyne
M. DAMBOURADJIAN Jacques
M. DAMBOURADJIAN Michel
M. et Mme DAMLAMIAN Alain
M. et Mme DAMLAMIAN Arys
M. et Mme DAMLAMIAN
Jean Jacques et Sylvia
M. et Mme DAMOTTE MOMDJIAN
Alain et Aline
Mme DANADJIAN Nathalie
M. et Mme DANAGUEZIAN Gérard
M. DANDIGUIAN Ara
Mlle DANDIGUIAN Gayané
M. et Mme DANDIGUIAN Leon
Mme DANDURAND Suzanne
M. DANELIAN Taniel
Mme DANIELIAN Celia
M. et Mme DANIELIAN Elmon
M. DANIELIAN Olivier
M. et Mme DANIELIANTS Guennadi
M. et Mme DANYALIAN Armen
M. et Mme DANYALIAN
Hamlet Aram et Marguerite
Mme DAOULATIAN Hélène
M. et Mme DAOULATIAN Jacques
M. DAOULATIAN Laurent
M. DARAGONIAN Christian
M. et Mme DARAGONIAN
Tsovar et Azadoui
M. et Mme DARAKDJIAN Armand et
Christiane
Mlle DARAKDJIAN Celia
M. et Mme DARAKDJIAN Claude
Mlle DARAKDJIAN Flora
M. et Mme DARAKDJIAN Garbis et Isabelle
M. DARAKDJIAN Joannes
M. DARAKDJIAN Khatchig
M. DARAKDJIAN Lionel
M. et Mme DARAKDJIAN Mirhan
M. et Mme DARAKDJIAN Patrice et Béatrice
Mme DARAKDJIAN Rose
M. DARAKDJIAN Sebastien
M. DARAKJIAN Raymond
Mlle DARDARIAN Dikranouhie
M. DARON Gabriel
M. et Mme DARONIAN Eloy et Annick
Mme DARONIAN Liliane
M. et Mme DAROUICHIAN Vicky
M. et Mme DARS BERBERYAN
Patrick et Taline
M. DARWICHIAN Armand
Mme DASSEUX TER- MESROPIAN
Anahit
M. et Mme DAUPHIN Jacques
M. DAVIDIAN Alain
Mlle DAVIDIAN Anne
M. et Mme DAVIDIAN Armand et Armen
Mme DAVIDIAN Elisabeth
Mlle DAVIDIAN Isabelle
M. DAVIDIAN Jean Marc
M. et Mme DAVIDIAN Jean Noel
M. et Mme DAVIDIAN Jean-Claude
Mme DAVIDIAN Jeanne
M. et Mme DAVIDIAN Marc
M. DAVIDIAN Marcel
M. et Mme DAVIDIAN Michel
M. DAVIDIAN Nicole et Paul
M. DAVIDIAN Philippe
M. et Mme DAVIDIAN Serge
M. et Mme DAVIDIAN Serge
M. et Mme DAVIDIAN Serge et Liliane
Mlle DAVIDIAN Stephanie
Mme DAVIDIAN Sylvette
Mlle DAVIDIAN Taline
M. DAVITIAN Bruno
M. et Mme DAVITIAN David André
M. DAVITIAN Roland
Mme DAVLACHIAN Anahid
Mme DAVOUS Nevarth
Mme DAVOYAN Béatrice
M. DAVTIAN Grant
M. et Mme DAYERMANJIAN Dikran et
Thérèse
Mlle DE CHADAREVIAN Andrée
M. DE GASQUET Vincent
M. DE LABARRE Nicolas
M. et Mme DE LUCA Guy
M. DE SAINT OURS Bernard
DE2M - STE HARMIG
M. et Mme DEBARGE Daniel et Jeannine
Mme DEBOULET Ginette
M. et Mme DECOT Jean Pierre et Sylvie
M. DEDEDJIAN Gérard
M. DEDEDJIAN Olivier
M. DEDETSIAN Bernard
M. et Mme DEDEYAN Chahan
M. et Mme DEDEYAN Frédéric
M. et Mme DEDEYAN Gérard
M. et Mme DEDEYAN Gérard
M. et Mme DEDEYAN Henri
M. DEDEYAN Jacques
Mme DEDEYAN Laure
M. et Mme DEDEYAN Louis
M. DEDEYAN Manuel
Mme DEDEYAN Marie Rose
M. et Mme DEDEYAN Minas
Mlle DEDEYAN Stéphanie
M. et Mme DEDEYAN ANTREASSIAN
Stéphane et Astrig
M. et Mme DEDOYAN Jacques
M. et Mme DEDOYAN Paul et Denise
M. et Mme DEDRYVERE Arnaud
M. et Mme DEGHIRMENDJIAN Jacques
125
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Mlle DEGHIRMENDJIAN Nadia Maro
Mlle DEGIRMENCIYAN Melida
M. et Mme DEGIRMENTAS Kevork
M. DEGNY Roger
M. DEGUERMENDJIAN Jean et Gaelle
Mlle DEHOUCK HISARLIYAN Christel
Mme DEIDDA FENOGLIO Marie Paule
Mme DEIN Narguis
M. et Mme DEIRMENDJIAN Alphonse
M. DEIRMENDJIAN Dikran Manuel
M. et Mme DEIRMENDJIAN François et
Madeleine
M. et Mme DEIRMENDJIAN Noel
Mme DEIRMENDJIAN Sonia
M. DEJEAN Adrien
Mme DEJOUR Luce
M. et Mme DEKERMANDJIAN Hagop
Mme DEL BONO Jacqueline
M. et Mme DELACROIX Joel et Celine
M. DELAKIAN Patrick
M. et Mme DELAUMENIE Gabriel et
Sona
M. et Mme DELAUNEUX Bernard et
Ginette
M. et Mme DELAYE Brice
Mme DELAYE COSTA Garance
M. et Mme DELICE Isaak
DELICES MEDITERRANEENS
M. et Mme DELIGHAZARIAN Maurice
M. et Mme DELIGHAZARIAN R.
M. DELIKAHYA Bedros
M. et Mme DELLALIAN Grégoire et Isabelle
M. DELLALIAN Jacques et Karine
Mlle DELLAMORA Claudine
M. DELLISTE Stephanie
Mme DELPOUX Jacqueline
M. DEMDJIAN Remy
M. DEMERDIAN Jean Vartan
Mme DEMERDIAN Verjin
DEMERJIAN Georges
M. DEMIR Christian
M. et Mme DEMIR Harutyun et Ayda
M. et Mme DEMIR Ovaguim
Mme DEMIR Vartouhi
Mme DEMIRCI Arev
M. DEMIRCI Armenak
M. et Mme DEMIRCI Arthur
Mme DEMIRCI Meline
M. DEMIRCI Richard
Mme DEMIRCIAN Sylva
M. et Mme DEMIRCIYAN Mihran et
Bayzar
M. DEMIRDJIAN Alain
M. DEMIRDJIAN Alain
Mme DEMIRDJIAN Anna
Mme DEMIRDJIAN Annie
M. DEMIRDJIAN Arthur
Mlle DEMIRDJIAN Christiane
M. DEMIRDJIAN Christophe
M. DEMIRDJIAN Eghya
Mme DEMIRDJIAN Eliane
M. et Mme DEMIRDJIAN Guy
Mme DEMIRDJIAN Hazervart
M. DEMIRDJIAN Hervé
126
M. et Mme DEMIRDJIAN Jean
M. DEMIRDJIAN Jean Noel
M. et Mme DEMIRDJIAN Jean Paul
M. et Mme DEMIRDJIAN Jean Pierre
Mme DEMIRDJIAN Jocelyne
M. DEMIRDJIAN Joseph
Mme DEMIRDJIAN Lucie
Mme DEMIRDJIAN Marie Louise
Mme DEMIRDJIAN Marie Lucie
Mme DEMIRDJIAN Martine
M. DEMIRDJIAN Maurice
Mlle DEMIRDJIAN Nairi
M. DEMIRDJIAN Pascal
M. et Mme DEMIRDJIAN Philippe
M. et Mme DEMIRDJIAN Pierre
M. DEMIRDJIAN Robert
M. DEMIRDJIAN Serge
M. et Mme DEMIRDJIAN Serge et Elisabeth
M. et Mme DEMIRDJIAN Simon et
Hélène
M. et Mme DEMIRDJIAN Stéphane et
Anne Marie
Mlle DEMIRDJIAN Stephanie
Mlle DEMIRDJIAN Sylvie
Mlle DEMIRDJIAN Valérie
M. et Mme DEMIRDJIAN Vatche
Mlle DEMIRDJIAN MOGHADDAM Alice
Mme DEMIRIAN Alice
M. DEMIRJIAN Garabet
M. et Mme DEMIRTAS Kirkor
M. DEMIRTCHIAN Karapet
M. et Mme DEMOULIAN Jacques
M. DEMOULIN Philippe
M. et Mme DEMOUNEM Régis
M. et Mme DENEKETCHIAN Joseph et
Josephine
Mlle DENIC Lucile
M. et Mme DENIS Gilbert et Eliane
Mme DENIS Simone
M. et Mme DEPANIAN Edouard
M. et Mme DEPOYAN André
Mlle DEPOYAN Marie Rose
DEPOYAN EPICERIE ARAX M. Depoyan
André
Mme DER AGOBIAN Alice
M. DER AGOBIAN Gérard
M. et Mme DER AGOPIAN Edouard et
Sonia
M. et Mme DER AGOPIAN Hovhanness &
Holina
Mme DER AGOPIAN Nora
M. et Mme DER AGOPIAN Pierre
Mme DER AGOPIAN LABAU Isabelle
Mlle DER APELIAN Marina
Mme DER APELIAN Thérèse
M. et Mme DER APRAHAMIAN Jean
M. DER ARSENIAN Boghos
M. et Mme DER ARSLANIAN Philippe
M. DER ASLANIAN Patrice
M. et Mme DER BAGHDASSARIAN
Gabriel
M. et Mme DER BAGHDASSARIAN Jean
Mme DER BAGHDASSARIAN Rose
Mlle DER BALIAN Astrid
Mlle DER BEDROSSIAN Denise
M. et Mme DER BOGHOSSIAN Alberick
et Annie
Mme DER BORGOSSIAN Herepsime
M. et Mme DER GAZERIAN André
Mlle DER GREGORIAN Georgette
M. DER HAGOPIAN Bernard
M. DER HAGOPIAN Jacques
M. et Mme DER HAGOPIAN Johan et
Marie-Armen
Mme DER HAGOPIAN Marie Ange
Mlle DER HAGOPIAN Nadine
Mme DER HAGOPIAN Odette
M. DER HAGOPIAN Stéphane Diran
M. et Mme DER HAGOPIAN VIRIEUX
Bruno et Anais
Mme DER HAROUTIOUNIAN Annie
M. DER HAROUTIOUNIAN Gérard
M. et Mme DER HAROUTOUNIAN Daniel
M. et Mme DER HOVSEPIAN Elie
Mlle DER KALOUSTIAN Aida
Mme DER KALOUSTIAN Astrid
M. et Mme DER KALOUSTIAN Charles et
Adeline
M. DER KALOUSTIAN Raffi
M. et Mme DER KASBARIAN Gilles et
Pascale
M. et Mme DER KASBARIAN Jean Paul
M. DER KASBARIAN Michel
M. et Mme DER KAZARIAN Georges
Dr DER KEVORKIAN Charles Michèle
M. et Mme DER KEVORKIAN Hossep
Mlle DER KEVORKIAN Joëlle
M. DER KEVORKIAN Leon
M. DER KEVORKIAN Sahag
Mme DER KHATCHADOURIAN Lucienne
M. et Mme DER KHATCHADOURIAN
Philippe
M. DER KRIKORIAN Edmond
Mlle DER KRIKORIAN Françoise
M. DER KRIKORIAN Gabriel
M. DER KRIKORIAN Jean Claude
M. et Mme DER LOUGHIAN Serge
Mlle DER MARDIROSSIAN Laure
M. DER MARDIROSSIAN René
M. DER MATHEOSSIAN Serge
M. et Mme DER MEGHSIAN Mardiros
Marc
Mlle DER MEGUERDITCHIAN Corine
M. et Mme DER MEKDIAN Jean et
Monique
Mme DER MEKDIAN Monique
M. et Mme DER MEKDIAN Stéphane
M. DER MESROPIAN Frédéric
M. DER MONSESSIAN Claude
M. et Mme DER MONSESSIAN Jean
M. et Mme DER SAHAKIAN Herant André
DER SARKISSIAN Anouche
Mme DER SARKISSIAN Anouche
M. et Mme DER SARKISSIAN Haik
Mme DER SARKISSIAN Hera
M. DER SARKISSIAN Hovaguim
M. et Mme DER STEPANIAN Gérard
M. DER STEPANIAN Jean
Mlle DER STEPANIAN Karine
M. DER STEPANIAN Patrice
M. et Mme DER TERROSSIAN Elisabeth
Mlle DER VARTANIAN Alice
Mlle DER VARTANIAN Alice
Mme DER VARTANIAN Béatrice
M. et Mme DER VARTANIAN Christophe
M. et Mme DER VARTANIAN Gérard
M. et Mme DER VARTANIAN Henri
M. et Mme DER VARTANIAN Roger
M. et Mme DERAVEDISYAN Roger
M. et Mme DERAZARIAN Varoujan et
Elisabeth
M. et Mme DERBEKIAN Charles
M. DERBEKIAN Georges
M. et Mme DERBOGHOSSIAN Charles
Mlle DERBOGHOSSIAN Dominique
M. et Mme DERBOGHOSSIAN Grégoire
M. DERBOGHOSSIAN Grégoire
Mme DERBOGHOSSIAN Marie
Mme DERBOGHOSSIAN Simone
Mlle DERBOSSIKIAN Aline
M. et Mme DERDERIAN Alain
M. et Mme DERDERIAN Antoine
M. DERDERIAN Arakel
M. et Mme DERDERIAN Arsene
M. et Mme DERDERIAN Arthur
M. et Mme DERDERIAN Arthur et Violette
M. DERDERIAN Bernard
Mme DERDERIAN Brigitte
M. et Mme DERDERIAN Charles
M. et Mme DERDERIAN Charles et Alice
et Garo
M. et Mme DERDERIAN Charles et Sylva
Mme DERDERIAN Christiane
M. et Mme DERDERIAN Christophe
M. et Mme DERDERIAN Daniel
M. et Mme DERDERIAN David
M. DERDERIAN David
M. et Mme DERDERIAN Denis
Mlle DERDERIAN Elise
M. et Mme DERDERIAN Georges
Mlle DERDERIAN Georgette
M. et Mme DERDERIAN Gérard
Mlle DERDERIAN Jacqueline
M. DERDERIAN Jean François
M. et Mme DERDERIAN Joseph
M. et Mme DERDERIAN Joseph
M. et Mme DERDERIAN Leon
M. et Mme DERDERIAN Michel
M. DERDERIAN Patrick
M. et Mme DERDERIAN Philippe
M. et Mme DERDERIAN René
M. et Mme DERDERIAN Robert
Mme DEREBACHIAN - GHARIBIAN
Sylvie
M. DEREDJIAN Philippe
M. et Mme DEREDJIAN Stéphan
M. DEREMBLE Jean Philippe
M. DERGARABEDIAN Etienne
M. et Mme DERGARABEDIAN François
et Philiberte
Mlle DERGARABEDIAN Georgette
M. et Mme DERGARABEDIAN Paul
M. et Mme DERGHAZARIAN Grégoire et
Denise
Mme DERGUIRAGOSSIAN Rose
Mlle DERHAROUTUNIAN Annie
Mlle DERHAROUTUNIAN Corinne
M. et Mme DERHAROUTUNIAN Jean et
Elise
M. DERHOSSIKIAN Samuel
M. et Mme DERKALOUSTIAN Alain
M. et Mme DERKEVORKIAN Jacques
M. DERKEVORKIAN Philippe
M. et Mme DERMADORISSIAN Alain
M. DERMARGOSIAN Philippe
M. et Mme DERMARKARIAN Jacques et
Violette
M. et Mme DERMARSOUBIAN Lucien et
Hasmig
M. et Mme DERMENDJIAN Anne et
Pierre
M. DERMENDJIAN Georges Kevork
M. DERMENDJIAN Jean
M. et Mme DERMENJIAN Alain
M. DERMENJIAN Yves Louis Armen
M. DERMERGUERIAN Alain
Mme DERMERGUERIAN Berdjoui
Mlle DERMERGUERIAN Dominique
M. DERMERGUERIAN Gérard
M. et Mme DERMERGUERIAN Robert
M. et Mme DERMERSEDIAN Henri
M. DERMESROBIAN Claude
M. et Mme DERMESROPIAN Roger
Mlle DERMETROSSIAN Claire
M. et Mme DERMETROSSIAN Gaspard
Mlle DERMETROSSIAN Sandrine
M. et Mme DERMIDJIAN Arthur
M. et Mme DERMIDJIAN Narcisse
M. et Mme DERMIDJIAN Sarkis et Hilda
M. DERMIKAELIAN Michel
DERMINASSIAN Alice-Ehranouhi
M. DERMINASSIAN Elisabeth et Laëtitia
et Adrien
M. et Mme DERMINASSIAN Jean
M. DERMINASSIAN Roland
M. et Mme DERNERSESSIAN Armand
M. et Mme DEROHANESSIAN Garabet
M. DEROYAN Jackie
M. DERSAHAKIAN Aharon
M. et Mme DERSAHAKIAN Albert
M. DERSAHAKIAN David
M. DERSAHAKIAN Simon Richard
M. et Mme DERSARKISSIAN Christophe
M. et Mme DERSARKISSIAN Jacques et
Annie
M. et Mme DERSARKISSIAN Jean
M. DERSUHAKIAN Missak
M. DERTADIAN Arthur
Mlle DERTOMAYAN Marie Sarah
M. et Mme DERTOROSSIAN Richard
M. et Mme DERVANIAN Albert
Mme DERVANIAN Juliette
M. et Mme DERVANIAN Patrice
M. et Mme DERVANIAN Stéphane et Magalie
Mme DERVICHIAN Colette
M. et Mme DERVICHIAN Jean Pierre
Dr DERVICHIAN Michel
Mme DERVICHIAN Takouhi
M. DERYEGHIYAN Rafi
M. DERYEGHIYAN Rafi
Mlle DES TOUCHES Elodie
Mme DESCHANDOL STAMBOULIAN
Anne Françoise
M. et Mme DESCHANEL Paul
Mlle DESMEDT Bernadette
M. et Mme DESSAUVAGE Didier et
Gisèle
Mlle DESSERPRIX Simone
M. et Mme DESSOLAIN Michel
DESSUS DESSOUS
M. et Mme DESTEREDJIAN Michel
M. DESTEREDJIAN Régis
Mlle DESTOURS Monique
M. et Mme DEUKMEDJIAN Albert
M. DEUKMEDJIAN Bernard
M. DEUKMEDJIAN Jean
M. et Mme DEUKMEDJIAN Jean Paul
M. DEUKMEDJIAN Michel
M. et Mme DEUVLETIAN Gérald et Arlette
DEUX MAINS
M. DEVEAUX Jean Claude
M. et Mme DEVEDJIAN Charles
M. et Mme DEVEDJIAN Gilbert
Mme DEVEDJIAN Marie
M. et Mme DEVEDJIAN Patrick
M. et Mme DEVEDJIAN Thomas
M. et Mme DEVLETIAN Christian
M. DEVLETIAN Michel
M. et Mme DEVLETYAN Zenop
M. DEVRENYAN Karabet
Mme DEYERMENDJIAN Béatrice
M. DEYERMENDJIAN Didier
M. et Mme DEYERMENDJIAN Felix
Vahram
M. et Mme DEYERMENDJIAN Pierre
Mme DEYIRMENDJIAN Annie
M. DEYIRMENDJIAN Grégoire
M. et Mme DEYIRMENDJIAN Jacques et
Florine
Mlle DEYIRMENDJIAN Jocelyne
M. DEYIRMENDJIAN René
Mme DI MASCIO Chantal
Mme DI MEGLIO Marie Louise
M. et Mme DI NOCERA Jacques et
Jacqueline
M. DICHLIAN René
Mlle DIDIER Carole
Mlle DIDIERLAURENT Danielle
DIGITAL VIDEO SUD
M. DIKEC Nisan
M. et Mme DIKICI Krikor
M. et Mme DIKICI Seregan
M. DIKME Edouard
M. et Mme DIKMEDJIAN Alexandre
M. et Mme DIKMEDJIAN TURAN Varoujan
Mme DILAN Kathleen
Mme DILANIAN Annie
DILANIAN Virginie
M. et Mme DILDARIAN Hagop et Silva
Mlle DILOVIAN Gayanée
Mme DIMIRDJIAN Valérie
DINANIAN Nicole
M. DINOT Julien
M. DIRADOURIAN Bernard
M. DIRADOURIAN Laurent
Mlle DIRADURYAN Ani
M. DIRATZONIAN Charles
Mme DIRATZONIAN Evelyne
DIRATZONIAN Frédéric
Mme DIRATZONIAN Suzanne
M. DIRATZOUIAN Claude
Mme DIRATZOUYAN Thérèse
M. et Mme DIRDARIAN Frédéric
Mme DIRDARIAN Monique
M. et Mme DIRDARIAN Tacvor
M. et Mme DIREMSZIAN Henri
Mlle DIRIGUIAN Martine
M. et Mme DIRKELESSIAN Arsene
Mme DIRKELESSIAN Zovig
M. DIVARCIOGLU Melkon
M. et Mme DJABOURIAN Dikran et Maggie
M. et Mme DJABRAYAN Vatche
M. et Mme DJAMBAZIAN Philippe
M. et Mme DJAMBOURIAN Jean Pierre
M. DJAMDJIAN Jacques
M. DJAMDJIAN Robert
M. DJAMOUSSIAN Robert
Mme DJANBIAN Marlène
Mme DJANIKIAN Marina
M. DJANKDOSSIAN Georges
M. et Mme DJANSEZIAN Jacques
Mme DJANSIZIAN Denise
M. DJARAYAN Christophe
M. et Mme DJARAYAN Jean
M. et Mme DJARAYAN Laurent
M. et Mme DJARAYAN Pierre
M. et Mme DJARBIKIAN Noel
M. DJEDADJIAN Rodolphe
Mlle DJELALIAN Claudine
M. et Mme DJELALIAN Georges
Mlle DJELALIAN Madeleine
Mme DJELALIAN Martine
M. DJELALIAN Pascal
M. et Mme DJELALIAN Raymond
M. DJELATIAN Kazaros René
M. DJELOYAN Antoine
Mme DJELOYAN Janine
Mme DJELOYAN Mairam
M. DJENANIAN Marius
DJENDEREDJIAN Christian
M. et Mme DJENDEREDJIAN Clement et
Patricia
M. et Mme DJENDEREDJIAN Garbis
M. DJENDEREDJIAN Ivan
Mme DJENDEREDJIAN Marie Rose
Mlle DJENDEREDJIAN Sonia
M. et Mme DJENDIKIAN Jacques
M. DJENDOIAN Robert
Mme DJEPEDJIAN Marguerite
M. et Mme DJERADJIAN Noel
Mme DJERADJIAN Servart
M. et Mme DJERAHIAN Leon et Onnig
M. et Mme DJERANIAN André
M. et Mme DJERANIAN Georges
M. et Mme DJERANIAN Jean Jacques
DJERANIAN Marie Flore et Olivier
M. DJERANIAN Michel
M. DJERANIAN Richard
M. DJERDJIRIAN Charles
M. et Mme DJERDJIRIAN Denis
M. DJEREDJIAN Jacques
M. DJEREKIAN Patrick Minas
Mme DJERGAIAN Marie
M. et Mme DJERIAN Paul
Mme DJERMAGUIAN-DAVID Anais
M. DJEUHEURIAN Gérard
Mme DJEVAHIRDJIAN Marie et Mardiros
M. et Mme DJEZVEDJIAN Robert
DJIAN SARL SATO
M. et Mme DJIBEDJIAN Georges
M. DJIBELIAN Eugene
M. DJIBILIAN Jean Claude
M. et Mme DJIBOGHLIAN Barkev
M. et Mme DJIDETCHIAN René et Nicole
M. DJIDJIRIAN Albert
M. et Mme DJIGUERDJIAN André
M. et Mme DJIHALIAN Zaven
M. DJIHANCHANIAN Garabed
M. et Mme DJIHANIAN Jacques et Christine
M. et Mme DJINDEREDJIAN Jean
M. DJINDIAN Jean
M. et Mme DJINDIAN Jean
M. DJINDJIAN François
M. DJINDJIAN Michel
M. et Mme DJINGUEUZIAN Jean et
Maryse
M. et Mme DJINGUEUZIAN Patrick et
Florence
Mlle DJIRDJIAN Laureta
Mlle DJIRDJIAN Monique
Mme DJIRDJIRIAN Suzanne
M. DJIRIGUIAN Daniel
M. DJIRIGUIAN Hervé
M. et Mme DJIRIKIAN Jacques et
Geneviève
M. DJIRMENDJIAN Paul
M. et Mme DJIVELEKIAN Alexandre
M. et Mme DJIVELEKIAN Hovhanness
Jean
M. DJIVELEKIAN Jacques
M. DJIYERDJIAN Jean Pierre
Mlle DJIZMEDJIAN Hermine
M. et Mme DJIZMEDJIAN Jean
M. et Mme DJIZMEDJIAN Raphael
M. DJOLAKIAN André Agrop
M. et Mme DJOLAKIAN Levon
M. et Mme DJOLOLIAN Claude et Christiane
M. et Mme DJOLOLIAN Patrice
Mlle DJORTAYAN Christine
M. DJORTIAN Georges et Catherine
M. et Mme DJORTOUIAN Kerovpe
Claude
M. et Mme DJOULFAYAN Christian
M. DJOULFAYAN Joseph
M. DJOULFAYAN Laurent
M. DJOZIKIAN Bernard
M. et Mme DJOZIKIAN Georges
Mme DJOZIKIAN ALINOS Marie
127
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
DJR FRUITS ET LEGUMES
M. DJURAKDJIAN Serge
DODECA SARL
M. DODOUSSIAN Albert
Mlle DOEUVRE Nicole
DOKUM BIJOUX SARL
M. DOLABDJIAN Ferat
M. et Mme DOLABDJIAN Gérard
Mlle DOLABDJIAN Muriel
Mlle DOLARIAN Dolaria Eugenie
M. et Mme DOLBACHIAN Léon
M. DOLBACHIAN Raymond
M. DOLBAKIAN Grégoire
M. DOLMADJIAN Alain et Madeleine
M. et Mme DOLMADJIAN André
M. et Mme DOLMADJIAN Armand
Mme DOLMADJIAN Georgette
M. et Mme DOLMADJIAN Gérard et
Varténie
Mlle DOLMADJIAN Marie Thérèse
Mme DOLMADJIAN Marie-Pascale
M. et Mme DOLMADJIAN Maurice
Mme DOLMADJIAN LENAIN Yvette
M. et Mme DOLORIAN Marius
M. et Mme DOLOYAN Garabet
Mlle DOMINICI France
Mme DONABEDIAN Akabi
Mme DONABEDIAN Annie
M. et Mme DONABEDIAN Christian et
Rosine
Mlle DONABEDIAN Corinne
M. DONABEDIAN David
M. DONABEDIAN Diran
M. DONABEDIAN Edouard
M. DONABEDIAN Gérard
M. et Mme DONABEDIAN Gérard
M. et Mme DONABEDIAN Jacques
M. DONABEDIAN Jacques
M. et Mme DONABEDIAN Jacques
M. DONABEDIAN Marc Jean
M. DONABEDIAN Marcel
Mlle DONABEDIAN Marie-Jeanne
M. DONABEDIAN Patrick
Mme DONABEDIAN Rose et Sylva
Mlle DONABEDIAN Simone
M. et Mme DONABEDIAN Yvan et
Monique
M. et Mme DONDER Murat Agop
Mme DONEKOGLU-BALIKCIYAN Marie
M. et Mme DONEL Jules Georges
M. et Mme DONELIAN Charles et Josseline
M. DONELIAN François
M. DONELIAN Grégory
M. et Mme DONELIAN Harris
M. DONELIAN Jean Claude
M. DONELIAN Julien
M. DONELIAN Loris
Mme DONELIAN Nicole
Mme DONELIAN Sonia Donat
M. DONELIAN Stéphan
M. et Mme DONEYAN Paul
Mme DONIGUIAN Christiane
M. et Mme DONIGUIAN Marius
Mme DONIGUIAN Nicole
128
M. et Mme DONIGUIAN Taniel et Carole
Mlle DONIK Geneviève
Mme DONIK Sylvie
M. DONIKIAN Avedis Antoine
Mme DONIKIAN Eliane
M. DONIKIAN Gilbert
M. et Mme DONIKIAN Marc
M. et Mme DONIKIAN Robert et Emma
M. et Mme DONIKIAN Roger et Yvonne
M. et Mme DONIKIAN Setrak et Daniele
M. et Mme DONIKIAN-SAMORIDE
Varoujean
M. et Mme DONJON Gérard
Mme DONNEVE BALIOZIAN Sandra
M. et Mme DONOYAN Anahide et André
M. et Mme DONOYAN Melkon et Ani
M. et Mme DORHRAMADJIAN Gabriel
M. et Mme DORMAND Patrice et MarieJosé
M. et Mme DORMEGNY Gilles
M. et Mme DORMEGNY Jean
M. et Mme DOROUMIAN Claude &
Danielle
M. et Mme DOROUMIAN Gilbert
M. DOROUMIAN Jean
Mlle DOROUMIAN Marie Hélène
Mme DOROUMIAN Rose
Mme DOROUMIAN Severine
Mlle DOSSIKIAN Anahid
M. DOSSIKIAN Christophe
Mme DOSSIKIAN Danielle
Mme DOSSIKIAN Florence
M. et Mme DOSSIKIAN Francis
Christophe et Carole
M. DOSSIKIAN Frédéric
M. DOSSIKIAN Laurent
M. et Mme DOSSIKIAN Manuel - Lucie
M. et Mme DOUDOUKDJIAN Pascal et
Evelyne
M. et Mme DOUDOUKDJIAN Robert
Mme DOUHERET Christiane
M. et Mme DOUKMEDJIAN Grégoire et
Annette
M. et Mme DOULIKIAN Gérard -Sylvie
M. et Mme DOUNEKIAN Joseph
Mme DOURGOUTIAN Nicole
M. et Mme DOURIEU Laurence et Hervé
M. et Mme DOURIQUIAN Serge
Mme DOURNAYAN Christine
M. DOURNAYAN Frédéric
M. et Mme DOUROUR Christian et Juliette
M. et Mme DOURSOU Leon Vahé et
Odette
M. DOUVALIAN Didier
M. et Mme DOUVALIAN Jean Baptiste
M. DOUVALIAN Thierry
Mme DOUZMANIAN Suzy
Mlle DOVLATIAN Danny
M. et Mme DOVLATIAN Serge et Georgette
M. DOYEN Marcel
Mme DREW Marguerite
M. DREZET David
Mme DRUART Denise
Mme DRUTEL Claudine
Mme DUBERSEUIL Marie Thérèse
M. DUBERSEUIL Sebastien
M. DUBERSON Nicolas
M. et Mme DUBOUREAU Joel
Mme DUBOYS Louise
Mme DUBREUIL Martine
Mme DUCHENE Béatrice
Mme DUCKIT MAMOURIAN Veronique
Mme DUCOUP SALMASSIAN Rosette
M. DUDOGNON Jean-Pierre
M. DUDUKDJIAN Jean
M. DUDUMYAN Hovhannes
Mme DUFOREST Claudette
M. et Mme DUFOURNET Laurent
M. et Mme DUHANYAN Gérard
Mme DUHTERIAN Denise
M. et Mme DUHTERIAN Olivier
Mme DUKMEDJIAN Muriel
M. DULGER Artin
M. DULGER Kirkor
Mme DULGUERIAN Henriette
Mme DUMAY TOUTGHALIAN Seta
Mme DUMONT Chantal
Mme DUMONT DORANGE Monique
M. et Mme DUPIN Myriam et Gregory
M. DUPONT Jérôme
M. et Mme DURAK Hacik et Haygul
Mme DURAND Anna
Mme DURBIN NALTCHAYAN Seta
M. DURGUERIAN Manouk
M. DURMAN Jean Marc
M. DURMAN Nerses
Mlle DURMAN Taline
M. et Mme DURSUNIANT Serkis
M. DUSMEZ Gabriel
Mme DUTERNE Valérie
M. et Mme DUVAL Denis
M. DUYMEDJIAN Frédéric
Mlle DUZ Nathalie
Mme DUZIAN Ginette
DUZIAN Mariam
M. et Mme DUZIAN GAREAU Arsinée
Mme DZAGOYAN Jeanne
Mme DZALIAN Sylvia
M. et Mme DZAROUKIAN Edouard
M. et Mme DZAROUKIAN Vahan
M. et Mme DZAROUKIAN Yeraz Reve
EARL DOMAINE PLAINES MARGUERITE
M. et Mme EBRAHIMIAN Razmik et Alis
M. ECHEKDJIAN Francis
M. ECHEMENIAN Joanes Jean
ECO SERVICE
Mme EDIRNELIAN Patricia et Simone
M. et Mme EDJIDIAN Patrick
M. EDOU Laurent
M. EFEYAN Claude
M. EFEYAN Norbert
M. et Mme EFEYAN Paul
M. EFFEIAN Michel
M. et Mme EFKHANIAN Jean Paul
M. et Mme EGHAZARIAN Jacques
Mme EGHIAZARIAN Hélène
M. et Mme EGHIAZARIAN Henri
M. EGHIAZARIAN Jacques
M. et Mme EGHIAZARIAN Jean Charles
M. et Mme EGHIAZARIAN Paul
EGHIAZARIAN Paul
M. EGHIKIAN Arthur
EGIDEA
EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE
EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE
St Nicolas
EGLISE ARMENIENNE SOURP AGOP
M. et Mme EGOIAN Grigori et Stéphanie
M. et Mme EGOYAN Jean
M. et Mme EHKIRCH BORANIAN Alain
Mme EINAUDI Gisèle
Mme EJDAHARIAN Alice
Mlle EKBERIAN Annic
M. EKBERIAN Jean Claude
M. et Mme EKER Leon
M. et Mme EKHERIAN Jean Michel et Patricia
M. et Mme EKINDJIAN Jean Charles
Mlle EKINDJIAN Joelle
M. et Mme EKINDJIAN Kevork
Mme EKINDJIAN Vartouhie
Mme EKIZIAN Jacqueline
M. et Mme EKMANNIAN Philippe
M. EKMEDJIAN Joseph
Mme EKMEKDJIAN Jacqueline
M. et Mme EKMEKDJIAN Jacques et
Annie
Mme EKMEKDJIAN Raymonde
M. et Mme EKMEKTCHIAN Georges
Mme ELIAZARIAN Aida
Mlle ELIAZARIAN Brigitte
M. ELIKESSIKIAN Michel
M. et Mme ELKELETIAN Bernard
M. et Mme ELKELETIAN Jean et Michèle
Mme ELMAIAN Virginie
Mme ELMASSIAN France
M. ELMASSIAN Gilles
M. et Mme ELMASSIAN Jacques
Mme ELMASSIAN Louise
M. et Mme ELMASSIAN Philippe
M. et Mme ELMASSIAN René
M. ELMASSIAN Robert
M. et Mme ELMASYAN Andon
Mme ELMAYAN Aline
Mlle ELMAYAN Christine
M. et Mme ELMAYAN Souren
Mme ELMAYAN Taline
M. et Mme ELOIAN Jean
M. ELOIAN René
ELVANIAN Grégoire
Mme ELVANIAN Marie-Madeleine
ELVANIAN Sandrine
M. ELYEMEZIAN Levon
Mme EMERY Raymonde
M. EMINIAN Antoine
M. EMIRIAN Alain
M. EMIRIAN Armand
M. et Mme EMIRIAN Maurice
Mme EMMANUELIAN Louise
M. et Mme EMMIYAN René et Monique
M. et Mme EMRINIAN Vahram
Mme EMRINIAN D'AMICO Satenik
Mme EMURALIAN Hripsime
M. ENEZIAN Michael
M. ENFICIAUD Raffi
Mlle ENFIEDJIAN Odette
M. ENFIEDJIAN Serge
M. et Mme ENGUISSIAN Arthur
ENIZ 92 SARL
Mme ENKABABIAN Marie
Mme ENKSEZIAN Chaké
Mme ENTZMANN Madeleine
M. et Mme EOLMEZIAN Stepan et
Mireille
M. et Mme ERAM Melkon
M. ERANIAN Armand
M. et Mme ERANIAN Gérard
M. et Mme ERCANIAN Stephan
M. et Mme ERDOGMUS Sahak
M. et Mme ERETZIAN Georges
Mme ERETZIAN Marthe
Mme EREVANIAN Rose
Mme ERIAN Siranus
M. ERIMIAN Clement
Mlle ERITSYAN Ruzana
M. ERKEL Philippe
M. ERKIC Berc
Mme ESENCE Aznif
M. ESENCE Vartan
Mme ESENCE Vartani
Mme ESGULIAN Eliane
M. et Mme ESGULIAN Gérard
M. ESHIGIAN Danielle et Richard
M. et Mme ESHIGIAN Yves
M. et Mme ESKIJIAN Vasken
ESPOIR POUR L'ARMENIE
M. ESSAYAN Aikaz
Dr ESSAYAN Alain
Mme ESSAYAN Colette
Mme ESSAYAN Eglantine
M. et Mme ESSAYAN Jean Jacques
M. ESSAYAN Melik - Charles
M. ESSAYAN Roland
Mme ESTRADE TORGOMIAN Jasmine
Hasmig
Mlle ETEVE Christiane
M. ETJEMESIAN Alain
ETS CAMBOYAN - CAP PINEDE TRANSIT
ETS GAILLARD
ETS ZAKAR
M. et Mme ETTARIAN Frédéric Jean
Pierre
Mlle ETTARIAN Rita
M. et Mme ETTARIAN Setrak et Silva
ETUDE VAL 94
M. EUKSUZIAN Alain
Mme EUKSUZIAN Jeanne
M. EUKSUZIAN Krikor
M. et Mme EUMURIAN Grégoire
M. EURDEKIAN Serge
EURDEKIAN LUMIERES
EURELIA SA
EURL ALDA
EURL AMATISS
EURL CREPERIE DU PORT
EURL KYLE
EURL MARKARIAN
EURL MT EXPO
EURL PIERRE BATRIKIAN
EURL VARJABEDIAN Serge
EURL WEBMASTER
EURO ART & COLLECTION
EVA KAYAN SAS STECA
M. et Mme EVIN Georges et Taline
M. et Mme EVREN Arman
M. EVRENIAN Charles
Mme EYBALIN KINOSSIAN Jeanne
Paulette
M. et Mme EYROLLES Jean Marc et
Jacqueline
M. EZEGHIAN Edmond - Ara
M. et Mme EZEKCHIAN Boros
M. et Mme EZGUILIAN Albert
M. EZGUILIAN Jacques
M. EZIKIAN Georges
Mme EZIKIAN BLONDEAU Corinne
Mme FAHRT Rose
M. FAKRIKIAN Arthur
M. FALCK Daniel
M. et Mme FANARDJIAN Joseph
Mlle FANARDJIAN Nadia
Mme FANTI NADJARIAN Audrey
M. et Mme FARINA Aimée et François
Mlle FARISON Nadine
M. et Mme FARJON Claude
M. et Mme FARRUGIA-KERKBECHIAN
Ida
M. et Mme FARSHIAN Alain
Mme FASSIO Bernadette
M. et Mme FASSOULIADJIAN Jacques
M. et Mme FAUQUE Jean Marc
Mme FAURE Paulette
Mme FAUVE Louise
M. FAUVE Stephan
Mme FAUVILLE Jeannine
M. FAVENNEC Jean-Pierre
Mlle FAVREL Micheline
Mlle FELTMANN Denise
Mlle FELUT Norah Colette
M. FENERLIAN Edouard
FENETRES D'AUJOURD HUI
M. et Mme FENOGLIO Raymond et
Jeanne
M. FERAHYAN Avedis
M. et Mme FERHADIAN Dominic
M. et Mme FERHADIAN Gérard
M. et Mme FERMAN Migir
Mme FERMANDJIAN Angele
M. FERMANDJIAN Jean
Mme FERMANDJIAN Reine Sonia
M. et Mme FERMANDJIAN Serge
M. et Mme FERMANIAN Jean David
Mme FERMANIAN Marie Antoinette
M. FERMANIAN Serge
M. et Mme FERREBOEUF Claire et
André
Mlle FERRIER Madeleine
M. et Mme FESDJIAN Armand
Mme FEUVRIER Marie
M. FEYDIT Jacques
M. et Mme FILIBOSOGLU Ara et Eugenie
M. et Mme FINDIKIAN Alain
M. et Mme FIORILLO Guy et Aida
Mme FIRENGULIAN Satenik
Mme FITCHIDJIAN Begona
FONDATION ARAM KHATCHADOURIAN
FONDATION ORANGE
Mme FONTANA Anahit
Mme FORESTA Marie Lou
M. et Mme FORESTIER Jean
Mme FORET Lucie
FOTIMPRIM
M. et Mme FOUCRET Armand
Mlle FOUNDOUKI Hripsime
Mme FOURCASSIE Geneviève
Mlle FOURNAND Annie
M. et Mme FOURNEL Daniel
M. et Mme FOURT Guy
Mlle FOUSSARD Cecile
M. et Mme FOZZANI Jean François et
Sylvie
M. et Mme FRAIOLI Daniel et Elisabeth
FRANCE TELECOM SA
FRANCIS KURKDJIAN SARL
M. et Mme FRANCOIS Roland et Nadine
Mme FRANCOZ Satenig
M. et Mme FRANDJIAN François
M. et Mme FRANGULIAN Jean Minas
M. et Mme FRANGULIAN Michel
M. FRANGULIAN Paul
Mme FRANGULIAN LEVEQUE Nathalie
M. FRANJULIEN Armand
M. et Mme FRENGUIAN François
M. FRENGUIAN Philippe
M. et Mme FRETIERE Jean Paul
M. et Mme FRUSCIONE Guy
Mme FUMANAL-TERZIAN Gisèle
M. et Mme GABEYAN Hrant
M. GABEYAN Vatche
Dr GABRIELIAN Jean Charles
M. GABRIELIAN Jean Pierre
Mme GABRIELIAN Marie
M. GABRIELYAN Hamayak
M. et Mme GADRAULT Sylva
M. GAGACHIAN Alain
Mme GAGACHIAN Marie
Mlle GAGACHIAN Nicole Araxie
GAGC
Mme GAGOSSIAN Liliane
M. et Mme GAGOSSIAN Pierre
M. GAILLARD DUBOIS Romain
M. GALEMDJIAN Andranik et Akop
GALERIE MARIE MAXIME
Mme GALLIAN Annette
Mlle GALLISSIAN Solange
M. et Mme GALOFFRE Michel
M. et Mme GAMAGHELYAN Gevorg
M. et Mme GANADJIAN Jean Baptiste
M. et Mme GANADJIAN Job et Angele
M. et Mme GANDON Dominique
Mme GANDREAU Estelle
Mme GANIMIAN Bernadette
Mme GANIVET Gisèle Takouhi
M. et Mme GARABEDIAN Alain et
Catherine
M. GARABEDIAN Alexandre
M. GARABEDIAN Alexandre
M. et Mme GARABEDIAN André
Mme GARABEDIAN Annie
M. et Mme GARABEDIAN Carmen
M. GARABEDIAN Charles
M. et Mme GARABEDIAN Charles
M. et Mme GARABEDIAN Christophe
M. et Mme GARABEDIAN Clement
M. et Mme GARABEDIAN Daniel
M. et Mme GARABEDIAN David
Mme GARABEDIAN Denise
M. et Mme GARABEDIAN Edmond
Mlle GARABEDIAN Elisabeth
M. et Mme GARABEDIAN Erea Noel
M. GARABEDIAN Franck
M. et Mme GARABEDIAN Frédéric
M. GARABEDIAN Garabes
M. GARABEDIAN Gérard
M. et Mme GARABEDIAN Gérard
M. GARABEDIAN Gilbert
M. et Mme GARABEDIAN Gilbert
Mme GARABEDIAN Gislaine
M. et Mme GARABEDIAN Grigor et
Shushan
M. GARABEDIAN Hagop
M. GARABEDIAN Hervé
Mme GARABEDIAN Jacqueline
M. GARABEDIAN Jacques
M. et Mme GARABEDIAN Jacques
M. et Mme GARABEDIAN Jacques et
Anais
M. GARABEDIAN Jean Christophe
M. et Mme GARABEDIAN Jean et Sultane
M. et Mme GARABEDIAN Jean Marie
M. et Mme GARABEDIAN Jean-Michelle
M. et Mme GARABEDIAN Jeremie et
Christine
M. et Mme GARABEDIAN Joseph
M. et Mme GARABEDIAN Krikor
Mme GARABEDIAN Lena
M. GARABEDIAN Marcel
M. et Mme GARABEDIAN Marcel et
Mayda
M. GARABEDIAN Marie Christine et Albert
Mme GARABEDIAN Marie Rose Kulumia
M. et Mme GARABEDIAN Maurice
M. GARABEDIAN Noel
M. GARABEDIAN Patrick
M. et Mme GARABEDIAN Paul
M. et Mme GARABEDIAN Paul
M. GARABEDIAN Rafi
M. et Mme GARABEDIAN Simon
Mme GARABEDIAN Sonia
M. GARABEDIAN Stephan
M. et Mme GARABEDIAN Vahakn
M. GARABEDIAN Vahe
Mme GARABEDIAN Vartuhe
Dr GARABEDIAN Vicken et Catherine
Mme GARABEDIAN HAGOPIAN Rose
Dr GARABEDIAN-COMTE Estelle
M. et Mme GARABET Vasken
M. et Mme GARABETIAN Charles
M. et Mme GARABETIAN Georges
129
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. et Mme GARABETIAN Jean et Sophie
M. et Mme GARABETIAN Odette
M. et Mme GARABETYAN Alexis
et Isabelle
GARAGE CRETAZ
M. GARAGNON Jean
Mme GARAKEUZIAN Simone
M. et Mme GARAKIAN Serge
M. et Mme GARAVARYAN Arman, Elyane
et Alexis
M. et Mme GARBOWSKI Robert et
Barbara
Mme GARCIA Marie Jeanne
Mme GARCIN - AVEDISSIAN Marguerite
Mme GARDE Corine
Mme GARDET Melinée
Mme GARDIN Nadine
Mme GARGUILO MEDJIKIAN Laura
M. et Mme GARIBIAN Andranik
M. GARIBIAN Arakel
Mme GARIBIAN Odette
M. et Mme GARIBIAN Onnig et Shoghig
M. GARIBIAN Roger
M. GARIBIAN Sylvain
M. et Mme GARMIRIAN Edmond et Alice
M. GARMIRIAN Georges
M. GARMIRIAN Setrak
M. et Mme GARMIRIAN GARO
M. GAROYAN Alain
Mme GAROYAN Claude
Mme GAROYAN Elisabeth
M. GAROYAN Fabrice
Mme GASARIAN Chantal Christine
Mlle GASBARIAN Catherine
Manouchague
M. GASBARIAN Henri
M. GASBARIAN Jacques
M. et Mme GASBARIAN Jacques
M. et Mme GASBARIAN Jean
M. et Mme GASBARIAN Pierre
Mme GASBARIAN Sonia
Mme GASBARIAN DE BONO Frédérique
Mme GASBARIAN LUIS Benedicte
Mlle GASIGLIA Françoise, Claire, Anouch
Mlle GASNIER Jacqueline
M. et Mme GASPARD Sahin
M. GASPARIAN Gaspard
M. GASPARIAN Guy
Mme GASPARIAN Jacqueline
M. GASPARIAN Marc
M. et Mme GASPARIAN Raymond
M. et Mme GASPARIAN Roland
M. GASPARYAN Taron
M. et Mme GASSIAN Vartan
M. GAULTIER Pierre
Mme GAUNE DEPOYAN Irène
Mme GAUVRIT Sandrine
M. et Mme GAY René et Nany
M. et Mme GAZAR Matyos
M. et Mme GAZARIAN André
Mme GAZARIAN Angèle
M. et Mme GAZARIAN Arakel et Lydie
M. et Mme GAZARIAN Aram
M. GAZARIAN Ghazaros Lazare
M. GAZARIAN Jacques
130
M. et Mme GAZARIAN Jean
M. et Mme GAZARIAN Jean
Mme GAZARIAN Marguerite
Mlle GAZARIAN Mireille
M. et Mme GAZARIAN Pascal
M. GAZARIAN Samuel
GAZAROSSIAN Elisa -Robert
M. GAZARYAN Adrien
GAZARYAN Ani
M. GAZARYAN Gregor
M. et Mme GAZAZIAN Jean
M. et Mme GAZELLIAN Robert
M. et Mme GAZERIAN Charles
M. et Mme GAZERIAN Georges et Laura
Mlle GAZERIAN Joelle
M. GAZIKIAN Jean
M. GAZRIGHIAN Eric
Mme GECER Egsabet Irma
M. et Mme GEDIK Nisan
M. et Mme GEDIN Jean-Claude
M. et Mme GENC Minas et Monique
GENERALE ELECTRIQUE
Mme GENICOT Alice
Mme GEOFFRAY Anne Marie
M. et Mme GEOHAGHIAN Robert
M. et Mme GEORGET Claude et Angèle
M. et Mme GERARD Guillaume
M. et Mme GERAVETIAN Vladimir
Dr GERDANIAN Catherine
Dr GERDANIAN Nicolas
M. et Mme GERDANIAN Paul
M. et Mme GERLING SARKISSIAN
Olivier et Sophie
M. GERMAKIAN Jean Paul
Mme GESLIN Aline
GESPAC SARL M. Stéphane Antoyan
M. et Mme GEUZIAN Antoine
M. GEVORGIAN-GALSTYAN Vartkes
M. GEVORGYAN Alen
M. GEVORGYAN Rubik
M. GEVORKIAN Tigran
M. et Mme GEVREKYAN Hagop et Seta
M. et Mme GEZALYAN Arsene
M. GEZER Suren
Mme GHALETCHIAN Armine
M. et Mme GHALOUSTIANS Robert
M. et Mme GHAMBARIAN Georges et
Françoise
M. et Mme GHARAKELIAN Armen
M. GHARAPETI NERCESSIAN Martik
M. et Mme GHARIBIAN Christian
M. et Mme GHARIBIAN Marc
M. GHARIBIAN Serge
M. GHARIBIAN Simon
M. et Mme GHARIBIAN Souren
M. GHARIBIAN Vahe
Mme GHARIBIAN FLANDIN Sossi
M. GHASARIAN Patrick
M. et Mme GHASARIAN Philippe
Mme GHASARIAN Suzanne
M. et Mme GHASAROSSIAN Marcel
M. et Mme GHAZARIAN Antoine
Mme GHAZARIAN Christine
Mme GHAZARIAN Cindy
M. GHAZARIAN Daniel
M. et Mme GHAZARIAN Grégoire et
Rosa et Hasmik
M. et Mme GHAZARIAN Haroutioun et
Mireille
M. GHAZARIAN Jacky
M. GHAZARIAN Jacques
M. et Mme GHAZARIAN Jean Paul
Mme GHAZARIAN Jeanne
M. et Mme GHAZARIAN Joseph
Mlle GHAZARIAN Laetitia
M. GHAZARIAN Michel
M. et Mme GHAZARIAN Mihran
Mlle GHAZARIAN Seta et Takouhi
M. et Mme GHAZAROSSIAN Armenag
M. et Mme GHAZAROSSIAN Charles
M. et Mme GHAZAROSSIAN Frédéric
M. GHAZAROSSIAN Jean
M. et Mme GHAZAROSSIAN Jean et Sophie
Mme GHAZAROSSIAN Marie Rose
M. et Mme GHAZAROSSIAN Samuel
Mme GHAZAROSSIAN Suzanne
M. et Mme GHAZARYAN Andranik et
Hasmik
M. GHAZARYAN Shavarsh
M. et Mme GHAZERIAN Henri et
Gabrielle
M. GHAZERIAN Jean François
Mme GHAZERIAN Lucie
M. GHAZIGUIAN Paul Sam
Mlle GHEDIGHIAN Audrey
M. et Mme GHEDIGHIAN Bernard
Mme GHEDIGHIAN COURIER Joselyne
M. GHILMEZIAN Jean Richard
M. et Mme GHIRAGOSSIAN Oscar et
Irène
M. et Mme GHIRAGOSSIAN Paul
M. et Mme GHORGHORIAN Georges
M. et Mme GHORGHORIAN Jean et
Georgette
M. GHOSAROSSIAN Sebastien
M. GHOUBIGUIAN Alain
Mme GHOUGASSIAN Corine et Gilles
Mme GHOUGASSIAN France
M. et Mme GHOUGASSIAN Gilles et
Catherine
M. GHOUGASSIAN Jean Assadour
Mme GHOUGASSIAN Maria
Mlle GHOUGASSIAN Nadine
Mlle GHOUGASSIAN Pascaline
M. et Mme GHOUGASSIAN Valentin
M. GHURGHEGUIAN Christian
M. et Mme GIANNECHINI Joseph
GIFEC
Mme GIGLIOLI Rose
M. et Mme GIGNOUX Philippe
M. et Mme GILLI Paul
M. GILLIANT Sarven Karabet
M. GILLIANT Vartan
Mme GIORGIAN Nicole
M. GIRARD Xavier
Mme GIRARDIN Annie Laure
M. et Mme GIRARDON Guy et Josette
M. et Mme GIRAULT Bernard et Nicole
M. et Mme GIREGOZYAN Aram
M. et Mme GLASIAN Christophe
GMPAIE EXPERT
M. GOCER Gaspard
Mme GOCHGAGARIAN Marie
Mlle GOCHGARIAN Isabelle
M. et Mme GOCHGARIAN Jacques
Dr GOCHGARIAN Jean Noel
Mme GOCHGARIAN Marie
M. GODJIKIAN Jean Felix
M. et Mme GOERRIAN Gilles
M. GOEUZOULIAN Georges
Mme GOGANIAN Jacqueline
M. GOGCE Antranik
Mme GOIMARD Martine
M. et Mme GOKOGLU Bogos
Mme GOLODIAN Marie
M. GOLPINAR Sarkis
M. et Mme GOMEZ Armand et Geneviève
Anouch
M. et Mme GONCU Philippe et Olivia
M. et Mme GONCUKLIYAN Armenak
M. et Mme GONCUKLIYAN Georges
Mlle GONGASSIAN Sylvie
M. et Mme GONKESER Stéphane et
Mayda
M. et Mme GONOYAN Georges
Mme GONZALEZ Reine Jeanne
Mme GOPAUL Joelle Eva
Mme GOPIKIAN Jacqueline
Mme GOPIKIAN Maria
M. GORENE Kaiworth
M. et Mme GORGY Bernard et Nicole
M. et Mme GORIZIAN Arthur
M. et Mme GORIZIAN Jean
M. et Mme GORIZIAN Raffi
Mme GORTZOUNIAN Nadia
M. et Mme GORUR Bayros
M. et Mme GORUR Harutyun et Mili
M. GORUR Sevan
M. GOSTANIAN Daniel
Mlle GOSTANIAN Eliane
Mme GOSTANIAN Jacqueline
M. GOSTANIAN Jean Pierre
Mlle GOSTANIAN Pascale Anaide
M. et Mme GOSTANYAN Aleksan et
Annie
Mlle GOSTANYAN Anna
M. GOTCHANAKIAN François
M. GOTCHEIAN Thierry Garabed
M. et Mme GOUBATIAN Gilbert
M. et Mme GOUBATIAN Joannes
M. et Mme GOUBATIAN Joseph
Mlle GOUBATIAN Karine
Mme GOUBATIAN Karine
Mlle GOUBATIAN Olga
Mlle GOUBATIAN Rose
Mlle GOUBATIAN Rose
M. GOUDIAN Jacques
M. et Mme GOUDLIJIAN Jean-Marc et
Hélène
M. et Mme GOUKASSIAN Gabriel et
Géraldine
M. GOUKASSIAN Gérard
M. et Mme GOUKASSIAN Jacques et
Angèle Chaké
M. et Mme GOULIPIAN Jean
M. et Mme GOULISSERIAN Jean
M. GOULISSERIAN Jean Jacques
Mme GOULOIS-DONEYAN Ani
Mme GOUPIL-ANDREASSIAN Véronique
M. GOURBETIAN Jacques
M. et Mme GOURDIKIAN Charles
M. et Mme GOURDIKIAN Etienne et Elisabeth
M. GOURDIKIAN Marc
M. GOURDIKIAN Sébastien
Mme GOURGHIGIAN Angele
Mlle GOUROUNIAN Muriel
Dr GOURTCHIGLOUIAN Mihran
Mme GOUZOUKIAN Patricia
Mme GOVAIN Denise
M. GOVCIYAN Alexis
Mme GOVCIYAN Serpuhi
M. et Mme GRACIAN Ferdinand
M. GRACIAN Frédéric
M. GRADIAN Edouard
Mme GRAGOSIAN Yeranouhie
Mme GRAILLOT Christine
Mme GRANET Jackie
GRANT THORNTON
M. GRASSO Claude
Mme GRAVES Anne Marie
Mme GRAVIL Christine
M. GREGOIRE KRIKORIAN Bernard
Mme GREWIS Virginie et Bruno
Mme GRIGORIAN Anait
M. GRIGORIAN Anouchavan
M. et Mme GRIGORIAN Aram André
Mlle GRIGORIAN Isabelle
M. et Mme GRIGORIAN Karen et Christine
Mme GRIGORIAN Narine
Mme GRIGORYAN Emilie Siranouch
M. GRIGORYAN Haroutioun
M. et Mme GRILLON Maurice
M. et Mme GRILLON Yves
M. et Mme GRIMA Pierre et Jacqueline
Mme GRIMBAUM Annick
M. et Mme GRKACHARIAN Aharon et
Haiganouche
M. GROSJACQUES GHARIBIAN Dan
Mme GRZESIAK Alice
M. et Mme GUARDIOLA Claude
M. GUAZZINI Bruno
M. et Mme GUCOZUMIAN Jacques et
Eveline
M. et Mme GUDENIAN Margos
M. et Mme GUEDAGUIAN Arsene
M. et Mme GUEDIGUIAN Robert et Ariane
M. et Mme GUEDIKIAN Ayda & Jacques
Mlle GUEDIKIAN Delphine
Mme GUEDIKIAN Suzanne
M. et Mme GUEDIKIAN Vasken Richard
M. et Mme GUEGAMIAN Guenzel
Mme GUEGAMIAN Lilite
Mme GUEGHAMIAN Isabella
M. GUELIBOLIAN Raymond
M. et Mme GUENDJIAN Grégoire
M. GUENDJIAN Robert
Mme GUEORGUISOV Jacqueline
Mme GUERARD Angele
M. et Mme GUERASSIMOFF André
M. et Mme GUERGUERIAN Gérard
Mme GUERGUERIAN Vera
M. et Mme GUERIN Georges-Claude et
Manuela
Mme GUERIN Michèle
M. et Mme GUERNIGOU Aldric et Christine
M. et Mme GUETCHERIAN Jean Claude
Mme GUETCHIDJIAN Anne
M. GUETZOYAN Raymond
M. et Mme GUEVIGUIAN Levon
Mme GUEVIGUIAN Takouhie
Mme GUEVIGUIAN Valentine
M. GUEVORGUIAN Armen
M. GUEVORGUIAN Artaches
M. et Mme GUEVORKIAN Aleksan
Mme GUEZOURIAN Fabienne
M. et Mme GUEZURIAN Albert
Mme GUICHOT Anaid
Mlle GUIGUE Florence
Mme GUIGUE Odette
Mme GUILLAUD Huguette et Haygouhie
Mme GUILLAUME Elisabeth
M. GUILLERAT Jean Charles
M. GUILLOUX Jean
Mme GUIORGOBIANI Jacqueline
Mme GUIRAGOSSIAN Chaké
Mme GUIRAGOSSIAN Christiane
M. GUIRAGOSSIAN Eric
M. GUIRAGOSSIAN Georges
M. GUIRAGOSSIAN Jean Claude
Mme GUIRAGOSSIAN Madeleine
Mme GUIRAGOSSIAN Mariam
M. et Mme GUIRAGOSSIAN Marie
Mme GUIRAGOSSIAN Nadine
M. et Mme GUIRAGOSSIAN Nicolas
M. et Mme GUIRAGOSSIAN Serge
Mme GUIRAGOSSIAN Sylvie
Mme GUIRAO Virginie
M. et Mme GUIRDJIKIAN Haig
GUIRGAYAN Gilda
M. et Mme GUIRIDLIAN Françoise et
Michel
M. et Mme GUIRIDLIAN Jacques et
Danielle
Mlle GUIRIDLIAN Nathalie
M. et Mme GUITARD François
M. et Mme GUITARIAN Vartan et Annie
Mme GUL Cecile
M. et Mme GUL Pascal
Mme GULBASDIAN Andrée
M. GULBASDIAN Richard
M. GULBENKIAN Edouard
Mme GULBENKIAN Sandrine
M. et Mme GULDALIAN Georges et Irène
M. GULER Hayg
Mme GULER Ovsanna
Mme GULESSEIAN ALTOUNIAN Chantal
M. et Mme GULESSERIAN Gérard et
Josiane
M. et Mme GULESSERIAN Jean
M. GULESSERIAN Marc
M. et Mme GULEZIYAN Jean
GULIAN Jean
M. GULIAN Jean Claude
Mlle GULKARZIAN Anais
M. et Mme GULKASEHIAN Marcel
M. GULKEBERIAN Jean
M. et Mme GULTEKIN Celal et Elise
M. et Mme GULTEMIRIAN Roger
Mme GULUMIAN- AFARIAN Anahide
M. et Mme GUMUCHANDAZIAN Aznavor
Mme GUMUCHGUERDANIAN Sona
M. GUMUCHIAN Edouard
M. GUMUCHIAN Eric
M. et Mme GUMUCHIAN Gérard
M. et Mme GUMUCHIAN Gil
M. GUMUCHIAN Michel
M. et Mme GUMUCHIAN Monique et
Bernard
Mme GUMUSYAR Anna
M. et Mme GUMUSYAR Roupen
M. et Mme GUNAHSIZ Ara
M. et Mme GUNER Agop
M. et Mme GUNER Zakar
M. et Mme GUNSBERG Henri et Telma
Gilberte
Mme GUOKDJIAN Karnik
M. et Mme GURCIYAN Antoine
M. GURCIYAN Christophe
M. GURDEN Hirac
M. GURDIKIAN Armand
M. GURDJIAN Gérard
M. GURDJIAN Levone Francis
Mme GUREGHIAN Angéla
Mme GUREGHIAN Benedicte
M. GUREGHIAN Dominique
M. GUREGHIAN Georges
M. GUREGHIAN Jean
Mme GUREGHIAN Marie-Thérèse
M. et Mme GUREGHIAN Raymond
M. et Mme GURUNIAN André
M. et Mme GURUNLIAN Sarkis
Mlle GUZELBODUR Talar
Mme GUZELBODUR Vartuhi
M. et Mme GUZELIAN Henri ou Jeanne
M. GUZELIAN Jean-François
Dr GUZELIAN Joseph et Mireille
Mme GUZELIAN Marie
M. GUZELIAN Vahé
M. et Mme GUZIAN Pierre
M. et Mme GUZIAN Roger et Françoise
Mlle GUZIAN Solange
M. et Mme HABASTIDA Christiane
M. HABECHIAN Edouard
M. et Mme HABECHIAN Georges et Aurelie
Mme HABECHIAN Marie
M. HABECHIAN Patrick
M. et Mme HABECHIAN René
M. HABECHIAN Thierry
M. et Mme HABIBIAN Missak
M. et Mme HACADURYAN Eric
Mme HACATURYAN Alice
M. et Mme HACHICHIAN ENFRUN
M. et Mme HACHIKDJIAN Joseph
M. et Mme HACHMANIAN Michel
M. et Mme HACOPIAN Ludovic
M. HADCHADOURIAN David
M. et Mme HADJEMIAN Jean et Astrid
M. HADJENIAN Arsene
Mme HADJI ARTINIAN Jacqueline
M. HADJI ARTINIAN Serge
Mme HADJIAN Anna
M. HADJIAN Joseph
Mme HADJIAN Marguerite
M. et Mme HADJIAN Odette et Arthur
M. HADJIAN Ohannes Noel
M. HADJIAN Yannick
Mme HADJIAN RAMEE Antaram
Mlle HADJIBEYAN Marie Louise
Maitre HADJIDJANIAN Christine
M. et Mme HADJIKRIKORIAN Jean
M. et Mme HADJIKRIKORIAN Louis
M. HADJIKRIKORIAN Mickael
M. et Mme HADJIMEGRIAN Robert
Mme HADJIS-MELEMEDJIAN Annie
M. et Mme HAGIARIAN Paul
M. HAGOBIAN Paul
Mme HAGOOP Anahid
M. et Mme HAGOP Jacques et Michèle
M. et Mme HAGOPIAN Alain
M. HAGOPIAN Bernard et Patricia
Mme HAGOPIAN Christiane
M. et Mme HAGOPIAN Christophe
M. et Mme HAGOPIAN Claude
M. HAGOPIAN Daniel
Mlle HAGOPIAN Elise
M. et Mme HAGOPIAN Georges
M. et Mme HAGOPIAN Georges et
Francine
M. et Mme HAGOPIAN Gérard
M. et Mme HAGOPIAN Hagop
M. et Mme HAGOPIAN Hagop
M. HAGOPIAN Jacques
M. et Mme HAGOPIAN Jacques
M. et Mme HAGOPIAN Jacques
M. et Mme HAGOPIAN Jacques et Nicole
M. et Mme HAGOPIAN Jean Jacques
Mlle HAGOPIAN Jeanine
Mme HAGOPIAN Nadia
M. et Mme HAGOPIAN Patrice
Dr HAGOPIAN Paul et Dr Françoise
M. HAGOPIAN Sylvain
Mme HAGOPIAN CLAUSEN Chakée
Mme HAGOPIAN HENDJIAN Suzanne
M. et Mme HAIRABEDIAN Claude
Mme HAIRABEDIAN Colette
M. et Mme HAIRABEDIAN Emmanuel et
Emilie
Mme HAIRABEDIAN Hélène
M. HAIRABEDIAN Henri Aram
M. et Mme HAIRABEDIAN Joseph
M. HAIRABEDIAN Marc
M. et Mme HAIRABEDIAN Margos
M. HAIRABEDIAN Pierre
M. HAIRABIAN Armand
M. HAIRABIAN Lionel
Mme HAIRABIAN Marie Reine
M. et Mme HAIRABIAN Philippe
Mlle HAIRANIAN Virginie
M. et Mme HAITAIAN Noel et Suzanne
131
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. et Mme HAITAYAN Gérard
M. HAITAYAN Jacques
M. et Mme HAJENIAN Rafi
M. et Mme HAKALMAZ Zakarya
Mme HAKER Victoria
M. HAKIMIAN Joseph
Mme HAKIMIAN Maria Rosa
M. et Mme HAKIMIAN Pierre
M. et Mme HAKOBYAN Hakob et
Parantzem
M. et Mme HAKOPIAN Edouard
Mme HAKOPIAN Sylvette
M. HALADJASIMENIAN Joseph
M. HALADJIAN Albert
M. et Mme HALADJIAN Bernard
M. et Mme HALADJIAN Boros
M. et Mme HALADJIAN Jean
M. et Mme HALADJIAN Jean
M. HALADJIAN Paul
M. HALADJIAN Paul
M. et Mme HALADJIAN Stéphane et
Joanne
M. et Mme HALEBLIAN Albert
et Elisabeth
M. et Mme HALEBLIAN Armand
Mlle HALEBLIAN Marylene
M. et Mme HALEPIAN Jacques
M. et Mme HALEPIAN Rubens et Marine
M. HALLADJIAN Arthur Alain
Mme HALLADJIAN Elisabeth et Arraccie
M. HALLADJIAN Haig
M. HALLADJIAN Jean Pierre
M. et Mme HALLADJIAN Lionel Alexandre et Lydia
M. HALOUDJIAN Jean Claude
Mme HALVADJIAN Hasmig
M. HALWADJIAN Zareh
M. et Mme HALWAJIAN Armand
M. et Mme HAMALIAN Arthur Claude
M. et Mme HAMALIAN Daoud
Mme HAMALIAN Elisabeth
M. HAMALIAN Frédéric
M. HAMANDJIAN Henri
M. et Mme HAMANDJIAN
Jacques et Janine
Mme HAMANDJIAN MARIE Garabedian
Elisabeth
Mme HAMASSIAN Violette
M. HAMAZASPYAN Rafik
M. et Mme HAMBARIAN Artik
M. et Mme HAMBOYAN Georges
Mme HAMIMYAN-FLOTTE Anahid
M. et Mme HAMPARIAN Archavire et
Sylvie
M. et Mme HAMPARIAN Arthur
M. HAMPARIAN Jean Pierre
M. HAMPARIAN Robert Vartkes
M. et Mme HAMPARSOUMIAN Antoine
Mlle HAMPARSUMYAN Nathalie
M. et Mme HAMPART Berdj
M. HAMPARTSUMIAN Charles
M. HAMPARTZOUMIAN Aprik Arthur
Mlle HAMPARTZOUMIAN Claire
M. et Mme HAMPARTZOUMIAN Claude
M. et Mme HAMPARTZOUMIAN Edmond
132
Mme HAMPARTZOUMIAN Elise
M. HAMPARTZOUMIAN Jacques
M. et Mme HAMPARTZOUMIAN Pierre et
Roselyne
M. et Mme HAMPARTZOUMIAN Robert
Mme HAMPARTZOUMIAN Sophie
M. et Mme HAMPARTZOUMIAN Vasken
M. et Mme HAMPARTZOUNIAN Joseph
M. et Mme HAMPARTZOUNIAN Marc et
Bernadette
Mme HAMPARTZOUNIAN Virginie
M. et Mme HAMPARZUMIAN Georges et
Elisabeth
Mme HAMPIKIAN Hélène
M. et Mme HAMPIKIAN LE NIN Sylvie et
Philippe
Mme HAMY Marie-Claire
Mme HAMZALIAN Cecile
M. HAMZALIAN Gérard
Mlle HAMZALIAN Muriel
Mme HANCA Christine
M. et Mme HANCERLI Sarven et Diyanna
M. HANDJIAN Armand Aram
M. et Mme HANEDANIAN Alain
M. HANEDANIAN Mikaël Thibault
Mme HANEMIAN Christine
M. et Mme HANEMIAN Thierry
Mlle HANESSIAN Arsine - Annette
M. et Mme HANIAN Michael et Irene
Mme HANIMYAN Linda
M. et Mme HANIMYAN Milas Dalila
M. et Mme HANIMYAN Zaré
M. et Mme HANOUCHIAN Zouhrab
M. et Mme HANTCHERIAN Dominique
M. HANTCHERIAN Gérard
M. et Mme HANTCHERIAN Jacques
Mme HANTCHERIAN Nicole
Mme HANTCHERIAN Véronique
Mme HANTCHERIAN-MAROUZE Annick
M. HANZETIAN Jean et Ovannes
M. et Mme HAPETIAN Georges, Joseph,
Yves
M. et Mme HAPIKIAN André
M. et Mme HAPIKIAN Jean
M. et Mme HARBOYAN Chant et Maral
M. HARBOYAN Jean Pierre
Mlle HARDY Alice
M. HARON Jean Claude
M. et Mme HAROUNIAN Maurice et
Mireille
M. HAROUNIAN Richard
M. HAROUNYAN Yervant Claude
Mme HAROUTIAN Blanche
M. et Mme HAROUTIAN Jacques
Mme HAROUTINIAN Alice
Mlle HAROUTIOUM Jeanne
Mme HAROUTIOUNIAN Flora
M. et Mme HAROUTIOUNIAN Joseph
M. et Mme HAROUTIOUNIAN Roger
Mme HAROUTIOUNIAN BESSON
Sandrine
M. et Mme HAROUTIUNIAN Paul
Mme HAROUTOUNIAN Elise
M. HAROUTOUNIAN Jean Michel
M. et Mme HAROUTOUNIAN Karapet
M. et Mme HAROUTOUNIAN Serge et
Erika
M. et Mme HAROUTOUNIAN Viviane et
Vehanouche
M. HAROUTUINIAN Albert
M. HAROUTUINIAN Pierre
M. et Mme HAROUTUNIAN Alain
Dr HAROUTUNIAN Christian
M. HAROUTUNIAN Claude
Mme HAROUTUNIAN Hasmig
M. HAROUTUNIAN Jean Antoine
M. et Mme HAROUTUNIAN Joseph et
Maria
M. et Mme HAROUTUNIAN Rouben
M. HAROUTUNIAN Serge
Mme HAROUTUNIAN Simonne
Mme HAROUTUNYAN Liana
M. et Mme HAROYAN Albert
M. et Mme HARPOUTIAN Jean Pierre
Mlle HARPOUTIAN Sophie
M. et Mme HARPOUTLIAN Michel et
Houri Joelle
Mme HARTOONIAN Kenarik
M. et Mme HARUTUNYAN Rupen et
Rosette
Mme HARUTYUNIAN Hamaspyur
M. HASBANIAN Fernand
Mme HASBANIAN Sima
M. et Mme HASHASOGLU Toros
M. et Mme HATAYAN Serge et Lucie
M. HATCHADOURIAN Albert
Mlle HATCHADOURIAN Anne Marie
Mme HATCHADOURIAN Anne Marie
M. et Mme HATCHADOURIAN Bedros
M. et Mme HATCHADOURIAN Charles et
Paulette
M. HATCHADOURIAN Daniel
Mlle HATCHADOURIAN Geneviève
M. et Mme HATCHADOURIAN Mampre
M. HATCHADOURIAN Pierre
M. HATCHADOURIAN Rodolphe
M. et Mme HATCHADOURIAN Roger
M. et Mme HATCHADOURIAN Vahe
M. HATCHERIAN Artin
Mme HATCHERIAN Eliane
M. et Mme HATCHERIAN Laurent
et Audrey
M. et Mme HATCHERIAN Patrick et
Jacqueline
M. et Mme HATCHIGUEUSIAN Pierre
M. et Mme HATCHIGUIAN Aram
M. et Mme HATCHIGUIAN Edgard et
Myriam
Mlle HATCHIGUIAN Hélène
M. et Mme HATCHIGUIAN Jules
M. HATCHIGUIAN Laurent
M. et Mme HATCHIKIAN Etienne
M. et Mme HATCHIKIAN Gérard
M. et Mme HATCHIKIAN Grégoire
et Isabelle
M. et Mme HATCHIKIAN Jean
M. HATCHIKIAN Jean
M. HATCHIKIAN Jean Marc
M. HATCHIKIAN Jean Pierre
M. et Mme HATCHIKIAN Leon et Nicole
M. et Mme HATEMIAN Robert
Mlle HATEMIAN Sylva
M. et Mme HATKALURYAN Christine
Mlle HATZAKORZIAN DER KEICHIAN
Chouchanic Hilde
M. et Mme HAVGOUDOUKIAN Armand
Mlle HAVGOUDOUKIAN Catherine
M. et Mme HAVGOUDOUKIAN Michel
M. et Mme HAVLOUDJIAN Jean
Mme HAVLOUDJIAN Rosa
M. et Mme HAVLOUDJIAN Serge
M. et Mme HAVLOUDJIAN Stéphan
M. et Mme HAVOUDJIAN Jacques
M. et Mme HAWASSIAN Charles
HAYKANOUCHE
M. et Mme HAYRABEDIAN Jean François
et Florence
Mlle HAYRAPIAN Matarik
HAYS LOGISTIC CO
Dr HAYTAYAN Hagop
M. HAYTAYAN Simon
M. et Mme HAYTAYAN Vahram
HAYTRADE
Mme HAZAR Catherine
M. HAZARABEDIAN Jacques
Mme HEBBEN Hélène
Mlle HEBOYAN Corinne
M. et Mme HEDIRIAN Pierre Bedros
Mme HEITZMANN Eva
Dr HEKIMIAN Christian
M. HEKIMIAN Garabed
M. HEKIMIAN Georges
M. et Mme HEKIMIAN Jacques
M. et Mme HEKIMIAN Jean Baptiste
Mme HEKIMIAN Jeannette
M. HEKIMIAN Kevork
M. et Mme HEKIMIAN Lucien Gérard
Mlle HEKIMIAN Maral
Mme HEKIMIAN Maryse
M. et Mme HEKIMIAN Michel
M. et Mme HEKIMIAN Nazareth
M. et Mme HEKIMIAN Ohan
M. HEKIMIAN Patrick
M. et Mme HEKIMIAN Serge
Mme HEKIMIAN BRIN Rosie
M. HEKIMYAN Raffi
Mme HEKIMYAN Vedi
M. et Mme HEKINIAN Bernard
M. et Mme HEKINIAN Edouard
M. et Mme HEKINIAN Roger et Virginia
M. HEKINIAN Stéphane
Mlle HELLEGOUARCH Anne
M. et Mme HELVADJIAN Jean
M. et Mme HELVADJIAN Manuel et
Hélène
Mme HELVADJIAN Patricia
M. et Mme HENDADIAN Charles et
Madeleine
Mlle HENDADIAN Nicole
Mme HENNEGRAVE KASBARIAN
Isabelle
M. HENRIQUET Bruno
Mme HENRIQUET Elise
M. HEPP Gérard
Mlle HERATCHIAN Emma
M. et Mme HERATCHIAN Hrair Claude et
Hasmig
M. HERIAKIAN Georges
HERMINE DIFFUSION
M. et Mme HERPOYAN Garabed
Mme HERPOYAN Marie
M. HERPOYAN Robert
M. HERROU LAOUENAN Christian
Mme HERVIER-MOSKOFIAN Sonia
M. HEUDJETIAN Christophe
Mme HEUZE Emma
M. HEYRABDIAN Arthur
M. HILEYAN Jean
M. et Mme HILEZIAN Claude
M. HILLADJIAN Fabrice
M. et Mme HILLADJIAN Michel
Mlle HIMINIAN Elise
M. et Mme HIMINIAN Marcel
Mme HIMMELFARB Hélem
Dr HINDAMIAN Marc
M. et Mme HINGANT Suzanne Madeleine
M. et Mme HISARLIYAN Marie et Manouk
M. et Mme HITTINGER ROUX Gilles et
Sylvie
Mme HOBACQ Lucienne
M. et Mme HOBOYAN Jean Pierre
M. et Mme HOCHARD Sophie
et Alexandre
M. HOCHOURIAN Raymond
M. HOCHOURIAN Roger
M. et Mme HOCHOURIAN Roger
M. HODIKIAN Daniel
Mme HOFF-VARTIAN Viviane
M. HOKMAYAN Jacques Gabriel
M. HOLASSIAN Grégoire
M. HOLASSIAN Pierre
HOLDING VIKEN
Mlle HOOBIAN Armelle
Mme HOOBIAN Danielle
M. HOOBIAN Jean Pierre
HOOBIAN NATACHA CAPPELOTTI
Christophe
Mme HORENIAN Jacqueline
HORLOGERIE NORBERT
M. HOROYAN Serge
M. et Mme HOROZIAN Garabed
M. HOROZIAN Jean Claude
Mme HORTIAN Araxie
M. et Mme HOSROFIAN Edmond
HOTEL DU NORD
HOTEL LES FLOTS BLEUS
Mme HOTIER Jacqueline
M. et Mme HOTOIAN Albert et Annick
Mme HOTOIAN Jeannine
Mlle HOUBIGUIAN Marie Laure
M. HOUDOUKIAN Jean-Claude
M. et Mme HOUGASSIAN Alexandre
M. HOUGASSIAN Meguerditch
M. HOUGASSIAN Robert
M. HOURNAVOULIAN Lazare
Mme HOUSEPIAN Aida Paulette
M. et Mme HOUSSEPIAN Jean Marc
M. et Mme HOVAGHIMIAN Arthur
M. HOVAGHUINIAN Edouard
M. HOVAGIMYAN Dikran
M. et Mme HOVAGUIMIAN Armand
M. et Mme HOVAGUIMIAN Georges et
Zabel
Mme HOVAGUIMIAN Hermine
M. et Mme HOVAGUIMIAN Rouben et
Noemie
M. et Mme HOVAGUIMIAN Serge
Mme HOVAGUIMIAN Suzanne
Mme HOVAGUINIAN Elisabeth
Mlle HOVAGUINIAN Elvis
M. HOVAGUINIAN Guy Hugo
M. et Mme HOVAKIMIAN Christian et
Anahit
M. HOVAKIMIAN Gérard Ardag
M. HOVANESSIAN Arthur
M. et Mme HOVANESSIAN Georges
Dr HOVANESSIAN Julia
M. HOVANESSIAN Robert Armen
M. et Mme HOVANESSIAN Stéphane et
Annie et Melik
M. HOVANISSIAN Gor
M. HOVELIAN Serge
M. et Mme HOVHANESSIAN Georges
M. et Mme HOVHANNESSIAN Jean
M. HOVHANNISIAN Sako
Mme HOVHANNISSIAN Anna
Mme HOVHANNISSIAN Emma
M. et Mme HOVHANNISSIAN Hripsime et
Hakop
M. et Mme HOVHANNISSIAN Zaven
Mme HOVIKIAN Marie
M. HOVNANIAN Alain
HOVNANIAN Armand
M. et Mme HOVNANIAN Jacques
Mlle HOVNANIAN Marie Christine
M. et Mme HOVNANIAN Narbi et Assia
M. et Mme HOVNANIAN Noubar Mardiros
HOVNAR
M. et Mme HOVSEPIAN Alain
M. et Mme HOVSEPIAN Albert et Hélène
M. HOVSEPIAN Eric
Mlle HOVSEPIAN Françoise
M. et Mme HOVSEPIAN Georges
M. et Mme HOVSEPIAN Gérard et Grace
M. et Mme HOVSEPIAN Grégoire et
Marie France
M. HOVSEPIAN Jacques
M. HOVSEPIAN Jean Jacques
Mme HOVSEPIAN Martine
M. HOVSEPIAN Pierre
M. HOVSEPIAN Robert
Mme HOVSEPIAN Roza
Mme HOVSEPIAN Simone
Mme HOVSEPIAN Sonia
M. et Mme HOVSEPIAN Thierry
Mme HOWYAN Marie Christine
HPH LA CIOTADAINE
Mme HRECHDAKIAN DER BEDROSSIAN Betty
Mlle HUDAVERDIYAN Bayzar
M. et Mme HUGUENIN Jean
Mme HUGUES Christine
M. et Mme HUON Eric et Béatrice
M. et Mme HUSSIAN Armand et
Hamayak
M. HUSSIAN David
M. et Mme HUSSIAN Jean
Mme HUSSIAN Madeleine Marie
Mme HUSSIAN SHAHPAZIAN Henriette
HYPER U SDSM
M. IBRAHIM Garabed
M. IBRANOSYAN Hirayer
M. et Mme ICHKANIAN Eddy et Sophie
Mme ICHKANIAN Josette
M. et Mme ICHKHANIAN Arthur
M. ICHKHANIAN Krikor
M. IDIRIAN Armand
IFAC FRANCE
M. et Mme IKIDBACHIAN Mardiros
M. et Mme ILBIZIAN Georges et Lilian
M. ILBIZIAN Michel
M. ILBIZIAN Pierre
M. et Mme ILIOZER Christophe
M. et Mme ILIOZER Jean Pierre
Mme ILIOZER Marie
IMAGE IIN
M. et Mme IMAS Zaven
IMPRIMERIE ROCKSON
IMPRIMERIE ROQUES
Mlle INAYETIAN Hélène
M. et Mme INAYETIAN Jean et Christiane
Mme INCARDONA Brigitte
M. et Mme INDJEARABIAN Gilbert
Mme INDJEIAN Evelyne
Mlle INDJEIAN Marie Louise
Mme INDJEIAN Melimée
M. et Mme INDJEYAN Georges
Mme INDJEYAN Josette et Garbis
Mme INDJEYAN Monique
M. et Mme INDJEYAN Mourad
Mme INDJEYAN EHRAMDJIAN Marie
Ange
M. INDJIAN Alain
M. INDJIAN Patrick
Mme INDJIAN Reine
Mlle INDJIDJIAN Anne Marie
M. et Mme INDJIRDJIAN Jacques
M. INDJOUDJIAN Dickran
M. et Mme INGLISIAN Jean Claude
M. et Mme INOKDJIAN Maurice
INSTITUT ARMENIEN DE FRANCE
INSTITUT DE BEAUTE ALEXANDRINE
M. et Mme IPDJIAN Raffi
M. IPEKCI Hacik
M. IPEKCI Hagop
M. et Mme IPEKCI Nurhan
M. IPEKDJIAN Alain
M. et Mme IPLIKDJIAN Serge
M. et Mme IRGADIAN Serge
IRIS MODE
Mme ISAR Monique
M. ISBIRIAN Armand
M. ISBIRIAN Laurent
M. ISBIRIAN Stéphane
M. et Mme ISCHLANIAN Pierre et Anais
Mme ISCI Karmen
ISCID ARMENIE
M. et Mme ISHANIAN Michel
M. et Mme ISKENDERIAN Daniel et Sylviane
Mme ISKENDERIAN Irene
Mme ISKOL Rejan
M. et Mme ISLEK Onan et Nariber
Mme ISLER Makrit Sasuni
M. ISLER Vasken
M. et Mme ISMIRLIAN Setrac
Mlle ISPENIAN Ingrid
M. et Mme ISPENIAN Pascal
M. ISRABIAN Claude
M. et Mme ISRABIAN Jean
M. et Mme ISRAELIAN André
Mme ISRAELIAN Angeline
M. et Mme ISRAELIAN Georges
M. et Mme ISRAELIAN Jean Pierre
M. ISRAELIAN Patrick
M. ISRAELIAN Pierre
M. et Mme ISRAYELIAN Gerasim
M. ISRAYELYAN Lyova
M. et Mme ISSAHAKIAN Serko
Mme ISSAYAN Christine
M. ISSAYAN Serge
M. ISTANBULYAN Paul
M. et Mme ISTANBULYAN Sarkis et
Annechien
M. et Mme ITCHKALATZIAN LAGARDERE Michel et Irma Esther
M. et Mme IVANOV Christophe et Armina
M. et Mme IZIKIAN Grégoire
Mme IZMIRLIAN Eranoui
Mlle JABAKIJORIAN Annie
Mlle JABOURIAN Maritza
M. et Mme JABOURIAN Vartan
JAC NET
Mme JACQUARD Suzanne
Mme JACQUELIN Jeanne
JACQUES SARL
JAF SECTEUR D'ISSY
M. et Mme JAKARIAN Antranic
M. JAKERIAN Wanis
Mme JAKMAKEJIAN Aurelia
M. et Mme JAKMAKEJIAN Ohannes et
Evelyne
Dr JAKMAKJIAN Sebastien
M. et Mme JALLUT Armand
M. et Mme JALOGHLIAN Ohannes
Mme JAMAKORTZIAN Ida
Mme JAMAKORTZIAN Reine
M. et Mme JAMAKORZIAN Gilbert
M. et Mme JAMAKORZIAN Jean Claude
M. JAMALIAN Alexandre
M. et Mme JAMALIAN Serge et Rouben
Mme JAMGOTCHIAN Alice
M. JAMGOTCHIAN André
M. et Mme JAMGOTCHIAN André et
Haikanouch
Mme JAMGOTCHIAN Ani
Mme JAMGOTCHIAN Astrid
M. JAMGOTCHIAN Bernard
Mme JAMGOTCHIAN Elise
M. JAMGOTCHIAN Frédéric
M. et Mme JAMGOTCHIAN Gilbert et
Sylvie
M. et Mme JAMGOTCHIAN Haik
M. JAMGOTCHIAN Hoannes
M. JAMGOTCHIAN Jacky
M. JAMGOTCHIAN Laurent
133
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Mme JAMGOTCHIAN Marie Claire
Mlle JAMGOTCHIAN Martine
M. JAMGOTCHIAN Patrick
Mme JAMGOTCHIAN Rose
Mlle JAMIAN Florence
M. JAMIAN Philippe
Mme JAMKOTCHIAN Chouchan
M. JAMKOTCHIAN Constant
M. et Mme JAMKOTCHIAN H et Maya
M. JAMKOTCHIAN Jacques
Mlle JAMKOTCHIAN Ripsime
M. JAMKOTZIAN Patrick
M. et Mme JAMOUSSIAN Kirakos
Mlle JANGHOTCHIAN Suzanne
Mme JANGOTCHIAN Alice
Mme JANGOTCHIAN Hélène
M. et Mme JANGOTCHIAN Hubert
Mme JANGOTCHIAN-KAPIKIAN Jeanne
M. et Mme JANJIKIAN Artin
M. et Mme JANNETTA André
JANVIER ET CIE
M. et Mme JASSOUD Gérard et Azadouhi
M. JAZDANIAN Edouard
Mme JEAN Angèle
JEAN FRANCOIS FAVRE CONSEILS
M. JEANMAIRE Lucien
JEFF DE BRUGES DIFFUSION
M. JELOYAN Christophe
M. et Mme JELOYAN Thaline et Ohannes
M. JELOYAN Vrege
M. et Mme JEREJIAN Monique et David
M. et Mme JINBACHIAN Alain
M. JINBACHIAN Jean
M. et Mme JINIAN Jean
M. et Mme JOGHOVARIAN Julien et
Marie-Laure
M. et Mme JORDIKIAN Georges
M. JORDIKIAN Gilbert
M. et Mme JORDIKIAN
Patrick et Severine
M. et Mme JOROKIAN Garabet
M. et Mme JOULAKIAN Boghos
M. JOURBAJIAN Elia Mickael
Mlle JOURBAJIAN Laura Alice
Mme JOURBAJIAN Laure
Mme JOURIAN Solange
M. et Mme JUHEL Pascal et Nadia
Mme JUKOWSKI Rose Marie
Mme JUSTEN Chantal
M. et Mme JUVENAL Max et Yvette
M. KABADANIAN Edouard
M. KABADANIAN Jean Claude
M. et Mme KABADIAN France et Khoren
M. et Mme KABAKDJIAN Chake et
Varoujan
Mlle KABAKDJIAN Isabelle
M. et Mme KABAKDJIAN Leon et
Mathilde
M. KABAKIAN Edouard
M. et Mme KABASSAKALIAN François
M. et Mme KABERIAN Michel et Severine
M. et Mme KABERIAN Pascal
M. et Mme KACHANIAN Jean
Mlle KACHIAN Axelle
M. et Mme KACHIAN Georges
134
Mme KACHICHIAN Marie Thérèse
M. KACHICHIAN Simon
M. KACHKEMANIAN Gérard
M. KADIAN Ara
M. et Mme KADJOIAN Jacques et
Véronique
M. et Mme KAEMMERER Minaz et
Madeleine
Mme KAFANDIAN Liliane
Mlle KAFTANDJIAN Béatrice
Mlle KAFTANDJIAN Béatrice
M. KAFTANDJIAN Jean Pierre
M. et Mme KAFTANDJIAN Jean Pierre
Mme KAFTANDJIAN Marie Jeanne
M. et Mme KAFTANDJIAN Vincent
M. et Mme KAICHIAN Joseph
Mme KAICHIAN Marguerite
Mlle KAIGHOUSUZIAN Eliane
M. KAIGHOUSUZIAN Kegham
Mlle KAIGHOUSUZIAN Yegsabeth
Mme KAISERLIAN Bernadette
M. KAISERLIAN Patrick
M. et Mme KAISSARLIAN Jacques
M. KAISSARLIAN Marc
M. et Mme KAISSERIAN Gilles-Corinne
M. KAISSERLIAN Haroutiune
M. KAITANDJIAN Roger
M. KALADJIAN Alain
M. KALADJIAN Albert
M. et Mme KALADJIAN Arthur et Isabelle
M. et Mme KALADJIAN Georges
M. et Mme KALADJIAN Georges
M. KALADJIAN Jacques
M. KALADJIAN Jean Jacques
M. et Mme KALADJIAN Lucien
M. et Mme KALADJIAN Marcel
M. KALADJIAN Richard
M. et Mme KALAGHABIAN Nichan
M. KALAIDJIAN Arsene
M. et Mme KALAIDJIAN Berj et Sonia
Mme KALAIDJIAN Betty
Mlle KALAIDJIAN Erika
M. et Mme KALAIDJIAN Frédéric
M. et Mme KALAIDJIAN Pierre
M. et Mme KALAIDJIAN Serge
M. et Mme KALAIDJIAN-PRALUS Gérard
et Annie
KALAJIAN Jean
M. et Mme KALAMIAN Artemis et Movses
M. et Mme KALAYCIYAN Kirkor et Chantal
KALAYDJIAN Christiane
Mme KALAYDJIAN Emmanuelle
M. KALAYDJIAN Grégoire
M. et Mme KALAYDJIAN Heraer
Mme KALAYDJIAN Irène
Mlle KALAYDJIAN Madeleine
M. et Mme KALAYDJIAN Puzant
M. KALAYDJIAN Régis
M. et Mme KALAYDJIAN Simon
Mme KALAYDJIAN Victorine
M. KALAYJIAN Serge
Mme KALAYJIAN Vicken et Alice
M. KALDILI Varujan
M. et Mme KALDIRIMDJIAN André et
Catherine
M. et Mme KALDJIAN Barure
M. KALENDERIAN Arthur
Mme KALENDERIAN Odette
M. KALFAYAN Antoine
M. et Mme KALFAYAN Raffi
M. et Mme KALFAYAN Varoujan
M. et Mme KALINDJIAN Ara et Maral
Mme KALOUDJIAN Andrée Ani
Mme KALOUDJIAN Maryse
M. KALOUSDIAN Christophe
M. KALOUSDIAN Jean
M. et Mme KALOUSDIAN Jean Paul et
Véronique
Mme KALOUSTIAN Anna
Mlle KALOUSTIAN Jacqueline
M. et Mme KALOUSTIAN Jacques
M. et Mme KALOUSTIAN Jean et Armine
Mme KALOUSTIAN Louise
M. et Mme KALOUSTIAN Mardiros
Mme KALOUSTIAN Marguerite
Mme KALOUSTIAN Marianne
M. KALOUSTIAN Mihran
Mlle KALOUSTIAN Nevarte
M. KALOUSTIAN Pierre
M. et Mme KALOUSTIAN Richard
Mme KALOUSTIAN Rose
M. KALOUSTIAN Thierry
Dr KALOUSTIAN CHAPUS Audrey
M. et Mme KALOYAN Arthur
M. et Mme KALPAKDJIAN Mourad
M. KALPAKIAN Alain et Martine
Mlle KALPAKIAN Nicole
M. et Mme KAMBOURIAN Joseph
M. et Mme KAMBOURIAN Samuel
M. KAMBOURIAN Toros Jean
Mme KAMIAN NEUHEUMZARE Thérèse
M. KAMIDIAN Akop
Mme KAMIDIAN Marie
M. et Mme KAN Simon et Zabel
Mlle KANARIAN Jacqueline
Mme KANAYAN Elise
M. KANAYAN Franck
Mlle KANAYAN Jacqueline
M. et Mme KANDILIAN Lucien
M. et Mme KANDJIAN Henri
Mme KANEDANIAN Alice
M. et Mme KANEDANIAN Jacques
M. KANTARCI Arsen
M. KANTARCI Varhan
Mme KANTARDJIAN Mary et Alain
Mme KANTARDJIAN Reine
M. KANTARJIAN Garbis
M. et Mme KANTCHELIAN Leonio
Mme KAPAMADJIAN Alice
M. KAPAMADJIAN Charles
M. et Mme KAPAMADJIAN Claude et
Jeanine
M. KAPAMADJIAN Franck
Mme KAPAMADJIAN Meline
M. KAPAMADJIAN Robert
Mlle KAPIKIAN Annie
M. KAPIKIAN Daniel
Mme KAPIKIAN Marie
M. et Mme KAPIKIAN Robert
M. KAPLAN Istipan
M. et Mme KAPLANIAN Bernard
Mme KAPLANIAN Vehanouch
Mme KAPOIAN Sylvie, Séta
M. et Mme KAPOUDJIAN Daniel
M. KAPOUDJIAN Paul Noel
M. et Mme KAPOUDJIAN Pierre
Mme KAPOUJYAN Nazelie
Mme KAPP MELIDONIAN Flora
M. et Mme KAPPLER Nicole et Didier
Mme KAPRELIAN Suzanne
M. KAPRIELIAN Alain Elie
Mme KAPRIELIAN Alice
M. KAPRIELIAN Bernard
M. KAPRIELIAN Jacques
M. et Mme KAPRIELIAN Julien
Mme KAPRIELIAN Marie Rose
M. KAPRIELIAN Nouran
M. KAPRIELIAN Patrick
M. KAPRIYELYAN Manouk
Mme KAPTAN Delphine
KAPTAN Eric
Mme KAPTAN Jacqueline
M. et Mme KARAASLANIAN Jean
M. et Mme KARAASLANIAN Serge
M. KARABADJAKIAN Hervé
M. KARABALIAN David
M. KARABETIAN Daniel
Mme KARABETIAN Liliane
M. et Mme KARABETYAN Mihran
M. et Mme KARABILIKIAN Louis et
Paulette
M. et Mme KARABOGHOSSIAN Arthur
M. KARABOGHOSSIAN Charles
M. et Mme KARABOGHOSSIAN Serge
M. et Mme KARABULUT Markos
M. KARACAYAN Aram
M. KARACAYAN Harutyun
M. KARADJIAN Alain
M. KARADJIAN Bruno
M. et Mme KARADJIAN Philippe et Irene
Mlle KARADJIAN Sylvia
M. KARAGAVOURIAN Jacques Agop
M. KARAGHEOZIAN Vahé
M. et Mme KARAGHIEUZIAN Christine et
Jean Pierre
M. et Mme KARAGHIEUZIAN Stéphane
M. KARAGHIOSIAN Michel
M. KARAGOSSIAN Clement
M. KARAGOZIAN Gérard
M. KARAGOZIAN Michaël
Mme KARAGOZIAN Seda
Dr KARAGOZIAN Serge
Mme KARAGUESIAN Michèle, Vartanouche
M. et Mme KARAGUEUZIAN Alexandre
et Josette
M. et Mme KARAGUEUZIAN François
Mme KARAGUEUZIAN Françoise
M. KARAGUEUZIAN Gilbert
Mme KARAGUEUZIAN Madeleine
Mme KARAGUEUZIAN Nancy
Mlle KARAGUEUZIAN Noemie
M. KARAGUEUZIAN Thierry
M. KARAGUEZIAN Jean
M. KARAGUEZIAN Jean Paul
Mlle KARAGUEZIAN Nadine
Mme KARAGUEZIAN Shoghinar
M. et Mme KARAGUILIAN Gérard
Mme KARAGUILIAN Louise
Dr KARAGUILIAN Michel
M. et Mme KARAGUILIAN Vincent et
Hasmik
M. et Mme KARAGULIAN Alain
M. et Mme KARAGULIAN Claude
Mme KARAGULYAN Jeannette
M. et Mme KARAGUZELIAN Roland et
Odette
M. et Mme KARAHISSARLIAN Hmayak
et Varsik
M. et Mme KARAHISSARLIAN Vahan
M. et Mme KARAJIAN Hubert
M. KARAJIAN Jean
M. et Mme KARAKACHIAN Alain
M. et Mme KARAKACHIAN Philippe et
Jocelyne
M. et Mme KARAKACHIAN Stéphane
Mme KARAKAS Lara
M. et Mme KARAKASSIAN David et
Sandrine
Mme KARAKASSIAN Louise
M. KARAKAYA Agop
M. et Mme KARAKOC Misak
M. et Mme KARAKOSEIAN Aram et Aline
Mme KARAKOUZIAN Martine
Mme KARAKULAHIAN Ardemice
Mme KARALEKIAN Sonia
M. et Mme KARALYAN Georges
Mme KARAMANOUKIAN Angele
M. KARAMANOUKIAN Maurice
M. KARAMIAN David
M. et Mme KARAMIAN Leva et Janine
M. et Mme KARAMIAN LEGENTIL
Philippe et Patricia
Mme KARAMINASSIAN Irma
M. et Mme KARAMINASSIAN Jean
Mlle KARANFILIAN Aliette
Mme KARANFILIAN Delphine
M. et Mme KARANFILIAN Michael
Mme KARANFILIAN Taline
Mme KARANFILYAN Jacqueline
M. et Mme KARAOGHLANIAN Abro et
Maral
M. et Mme KARAOGLANIAN Christian et
Maral
M. et Mme KARAOGLANIAN Dikran et
Gariné
M. KARAOGLANIAN Gabriel
M. et Mme KARAOGLANIAN Hagop et
Louise
M. et Mme KARAOGLANIAN Kevork et
Sandrine
Mlle KARAOGLANIAN Maryse
M. et Mme KARAOGLANIAN Patrick
Mlle KARAOHANESSIAN Annie Laurence
M. KARAOHANESSIAN Denis Garbis
M. et Mme KARAOHANESSIAN Hampartsoum
M. et Mme KARAOHANESSIAN Ohanes
M. et Mme KARAOHANESSIAN
Stéphane
Mlle KARAOHANESSIAN Sylvie
Mlle KARAOUGHLIAN Never
M. et Mme KARAPEDIAN Serge et
Angèle
Mme KARAPETIAN Annick
M. KARAPETIAN Taron
Mme KARAPETYAN Anait
M. KARAPETYAN Gagik
M. KARAPETYAN Karapet
Mme KARASSALMASSIAN Talita
Mme KARAYAN Janine
Mme KARAYAN Liliane
M. et Mme KARAYAN Lucien
Mme KARAYAN Nadiya
M. KARAYAN Vartan
M. KARAYAN Vasken, Jérôme
M. KARDDUGHLIAN Albert
M. et Mme KARDDUGHLIAN Louis
M. KAREKINIAN Thierry
M. KARER Edouard
M. et Mme KARGAYAN Guillaume et
Anne
M. KARGAYAN Jean
M. et Mme KARIAN André
M. et Mme KARIAN Arsen
Mme KARIBIAN Henriette
Mlle KARIBIAN Michelle
M. et Mme KARIBIAN Pakra
Mlle KARIBIAN Suzannne
M. KARNIKIAN Claude
M. KARNIKIAN Gérard
Mme KARNIKIAN Jeannine
Mme KARNIKIAN Rose
M. et Mme KAROGLU Murat
Mme KAROIAN Rose
M. et Mme KAROYAN Philippe
M. KAROYAN Pierre Jean
Mme KARSENTY Suzanne
Mme KARSIAN Nicole
Mme KARSIAN Viviane
Mme KARSIMALIAN Angele
M. et Mme KARSIMALIAN Jacques
Mlle KARSOUVIRANIAN Jeanne et
Marie-Rose
M. KARTALIAN Arthur
Mme KARTOYAN Christelle
M. et Mme KASAZIAN Gérard
M. KASAZIAN Patrick
M. KASBARIAN Alexis
Mlle KASBARIAN Annie
M. et Mme KASBARIAN Gilbert
et Jeannine
M. et Mme KASBARIAN Hervé
M. et Mme KASBARIAN Joseph et
Jeanne
Mlle KASBARIAN Lydia
M. et Mme KASBARIAN Marcel Michel
Mlle KASBARIAN Marguerite
Mme KASBARIAN Thérèse
M. KASKARIAN Arthur
M. et Mme KASKARIAN Janie et Stephan
M. KASKASSIAN Daniel
M. et Mme KASKASSIAN Jean
Dr KASKASSIAN Philippe
M. KASPARIAN Alain
M. et Mme KASPARIAN Alphonse
M. KASPARIAN Baptiste
M. KASPARIAN Berdj
M. KASPARIAN Christophe
M. KASPARIAN Cyril
Mlle KASPARIAN Elisabeth
M. et Mme KASPARIAN Garabed Ou
Nonofar
M. et Mme KASPARIAN Georges
M. et Mme KASPARIAN Georges et
Elisabeth
M. et Mme KASPARIAN Gilbert
M. KASPARIAN Hugo
M. et Mme KASPARIAN J. Michel et
Nicole
Mme KASPARIAN Jacqueline
M. et Mme KASPARIAN Jean
M. et Mme KASPARIAN Leon
M. et Mme KASPARIAN Minas et
Christine
M. KASPARIAN Nicolas
M. et Mme KASPARIAN Patrick
M. et Mme KASPARIAN Paul et Azatoui
M. KASPARIAN Samuel
M. et Mme KASPARIAN Stéphane
M. KASPARIAN CHAUDET Benjamin
M. et Mme KASPARIANTZ Alain
M. et Mme KASSABIAN Alexandre
M. KASSABIAN Garik
M. KASSABIAN Michel
Mlle KASSABIAN Sophie
M. et Mme KASSABOGLIAN Vrej
M. et Mme KASSAPIAN Charles et
Pierrette
M. KASSAPIAN Gérard
M. KASSAPIAN Grégoire Krikor
M. et Mme KASSAPIAN Jean
M. KASSAPIAN Jean Paul
M. KASSAPIAN Marcel
M. et Mme KASSARIAN Denis
Mme KASSARIAN Josephine Monique
Mlle KASSEMIAN Sona
M. et Mme KASSIGHIAN Gérard et Annie
M. KATCHADOURIAN Antranick
M. et Mme KATCHADOURIAN Christian
M. et Mme KATCHADOURIAN Francis
Mme KATCHADOURIAN Ginette
M. et Mme KATCHADOURIAN Hervé
Mlle KATCHADOURIAN Jacqueline
M. et Mme KATCHADOURIAN Martine et
Jean Pierre
M. KATCHADOURIAN Patrice
M. KATCHADOURIAN Pierre
Mlle KATCHADOURIAN Sylvie
M. KATCHIKIAN Christian
M. et Mme KATCHIKIAN Jean
Claude-Armen et Nicole
M. et Mme KATCHIKIAN Karnic et Alice
M. et Mme KATCHIKIAN Katchik et
Danielle
M. KATCHIKIAN Vartan
M. KATCHOLIAN Alain
M. KATSAHIAN Jacques
Dr KAVAFIAN Daniel
Mme KAVAFIAN Hermine
M. et Mme KAVAFYAN Zare
M. et Mme KAVARIAN Christian
M. et Mme KAVARIAN Jacques et Mireille
KAVARIAN Michel
M. KAVARIAN Patrick
Mme KAVAZIAN Monique
M. KAVAZIAN Patrick
M. KAVOUKDJIAN Armand
M. et Mme KAVOUKDJIAN Simon
M. et Mme KAYA Aram et Léna
M. et Mme KAYA Hermon
M. et Mme KAYACAN Vahan
Mme KAYADJANIAN Jacqueline
Mme KAYADJANIAN Jeanne
Mlle KAYAN Melda
M. et Mme KAYAN Nisan
Mlle KAYAYAN Mireille
M. KAYLADJIAN Patrick
M. KAYSSERLIAN Gilbert
M. et Mme KAYZAKIAN Krikor
Mme KAZANC Filor et Yurdakul
M. et Mme KAZANDJIAN Albert
Mme KAZANDJIAN Alice
Mlle KAZANDJIAN Alice
M. et Mme KAZANDJIAN Antony
Mlle KAZANDJIAN Araxi
M. KAZANDJIAN Armand
Mlle KAZANDJIAN Christel
Mme KAZANDJIAN Esther
M. et Mme KAZANDJIAN Jean
M. et Mme KAZANDJIAN Jean Louis
M. KAZANDJIAN Leon
M. KAZANDJIAN Matheos
Mlle KAZANDJIAN Nevarthe
M. KAZANDJIAN Patrick
M. et Mme KAZANDJIAN Raoul
M. et Mme KAZANDJIAN René
Dr KAZANDJIAN Serge
M. KAZANDJIAN Thomas
M. et Mme KAZANDJIAN Zohrab
M. et Mme KAZANDJIAN Zoulal et Astrid
Mme KAZANDJIAN KEVORKIAN Marie
Jeanne
M. KAZARIAN Georges
M. et Mme KAZARIAN Jacqueline et
Gabriel
M. KAZARIAN Jacques
M. KAZARIAN Jacques
Mme KAZARIAN Marianne
M. et Mme KAZARIAN Pierre
M. et Mme KAZAZIAN Jean Jacques
Mme KAZAZIAN Marie
M. et Mme KAZAZYAN Yvan
M. et Mme KAZERIAN Edouard
M. KAZIAN Roger
M. et Mme KAZIKOGLU Varujan
Mme KAZOURIAN Brigitte
M. et Mme KAZOURIAN Jacques
M. KAZOURIAN Marc
M. et Mme KEBABDJIAN Jacques et
Claudette
Mme KEBABDJIAN Yester
M. KEBADJIAN Christophe
M. et Mme KEBADJIAN Gérard
Mme KEBADJIAN Hélène
135
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. et Mme KEBADJIAN Louis
Mlle KEBADJIAN Sylvaine
Mme KEBEDJIAN Louise
M. et Mme KEBRIZLIAN Grégoire
Mme KECHICHIAN Archalouys
M. KECHICHIAN Asbed
Mlle KECHICHIAN Azenive
M. KECHICHIAN Charles
M. et Mme KECHICHIAN Déborah et
Jérémy
Mlle KECHICHIAN Dominique
M. et Mme KECHICHIAN Edmond
M. et Mme KECHICHIAN Edouard
Mme KECHICHIAN Elise
M. KECHICHIAN Gabriel
M. et Mme KECHICHIAN Georges
M. et Mme KECHICHIAN Hagop
M. KECHICHIAN Jacques
M. KECHICHIAN Jean Jacques
M. et Mme KECHICHIAN Jean-Claude
Mme KECHICHIAN Marie Louise
Mlle KECHICHIAN Patricia
M. KECHICHIAN Philippe
M. et Mme KECHICHIAN Samuel et
Marie
M. et Mme KECHICHIAN Shahnour
M. et Mme KECHICHIAN Sophie et Marc
M. KECHICHIAN Stéphane
Mme KECHICHIAN Suzanne
M. et Mme KECHICHIAN Vahan
et Jeannette
M. KECHICHIAN Vahe
M. et Mme KECHICHIAN LAFFON
Florian et Marianne
M. et Mme KECHIKIAN Georges et
Evelyne
M. KECHIKIAN Thomas
M. KECHKEGUIAN Roger
M. KECHKEKIAN Gérard
M. et Mme KEDIKIAN Garabed et
Archagouhi
M. et Mme KEDIKIAN Jacques
M. et Mme KEFELIAN Alain
Mlle KEGHELIAN Alice Kerani
Mlle KEGHELIAN Cecile
Mme KEGHIAN Georgette
M. KEGHYAN Emil
Mme KEHAIAN Colette
Mlle KEHAYAN Henriette Jacqueline
KEHEYAN Emmanuel
M. KEHYAIAN Albert
M. KEHYAYAN Jules
M. et Mme KEHYAYAN Pascal
Mme KEHYRIAN Marguerite
M. KEICHIAN Albert
M. et Mme KEICHIAN Gabriel
Mme KEICHIAN Josephine
Mme KEIDJIAN Gladys
Mlle KEKEVIAN Louise et Véronique
Mme KEKLIKOGLU Véronique
M. KELAGOPIAN Iria
M. et Mme KELAGOPIAN Jean Michel
M. et Mme KELAGOPIAN Moise
Mme KELECHIAN Dikranouhie
M. et Mme KELECHIAN Jean
136
M. et Mme KELECHIAN Jean Marc
M. KELECHIAN Marc
M. et Mme KELECHIAN Sarkis
Mme KELEDJIAN Melanie
Mme KELEDJIAN Rosette
M. et Mme KELESIAN Haci
M. KELETCHIAN Krikor
M. et Mme KELEYAN Arthur
M. et Mme KELIDJIAN Edouard et
Monique
M. et Mme KELIDJIAN Hermon
M. KELIJIAN Maurice
M. et Mme KELIJIAN Vartan
M. KELINDJIAN Edouard
Mme KELLEDJIAN Jacqueline
M. et Mme KELLEDJIAN Michel
M. et Mme KELLEKCI Charles
M. et Mme KELOGANIAN Arthur
Mlle KELOUMGIAN Angele
M. KELOUMGIAN Georges
M. KELOUMGIAN Jean Michel - Raffi
M. KELOUMGIAN Jean Robert
M. KEMIKIAN Philippe
Mlle KEMIKSISIAN Sonik
M. et Mme KEMIRIAN Bedros
Mme KEMPF Arlette
M. et Mme KENAN Jacques et Hermine
M. et Mme KENANIAN Jean Charles
M. KENDERIAN Bedros
Mme KENDERIAN Danielle
Mlle KENDERIAN Elisabeth
M. et Mme KENDERIAN Serge
M. KENDIR Kirkor
M. et Mme KENDIR Sahak et Filor
M. KENTOUNI Davross
M. et Mme KEOCHKERIAN Sarkis
M. et Mme KEOLEYAN Jean
M. et Mme KEOMURDJIAN Joseph
M. et Mme KEPEKLIAN Gabriel
Mlle KEPEKLIAN Lucie
M. et Mme KEPEKLIAN Philippe
M. et Mme KEPENEKIAN Georges
M. et Mme KERACKIAN Daniel Odile
M. et Mme KERBEIKIAN Karapet
M. et Mme KERBEKIAN Khatchik
M. KERBERIKIAN Paul
M. et Mme KERBOGHOSSIAN Georges
M. et Mme KERDEKACHIAN Arthur
M. et Mme KERDEKACHIAN Jean
Dr KERIMIAN Jean Louis
M. et Mme KERKBECHIAN Raffi
Mme KERKBECHIAN Veronique
Mme KERKERIAN-LE GOFF Lydia
M. et Mme KERKIACHARIAN Agop
M. KERKIAN Massis
Mlle KERLAKIAN Marie-Thérèse
Mlle KERMOYAN Denise
Mme KERN TATARIAN Isabelle
M. et Mme KEROSLIAN Gerald
M. KEROSLIAN Jean Philippe
M. et Mme KEROSLIAN Leon
Mme KERTECHIAN Jeanne
M. et Mme KERTECHIAN Razmig et
Marie
M. et Mme KERTECHIAN Varant
Mme KERTEKIAN Janine
M. KERTENIAN Jean Manuel
M. KERTENIAN Jeannine
Mme KERTI Annie
M. KESISYAN Horin
M. et Mme KESMEDJIAN Jacques
Mlle KESMEDJIAN Marie Jeanne
M. et Mme KESMEDJIAN Yves
M. et Mme KESSAYAN Garo et Nadine
M. et Mme KESSEDJIAN Georges
Mlle KESSEDJIAN Martine
M. et Mme KESSEDJIAN Pierre
Mme KESSEYAN Katia
M. KESTAKIAN Arthur
Mlle KESTAKIAN Marguerite
M. et Mme KESTTANIAN Constant
M. KETANEDJIAN Jean Marc
Mlle KETCHEBACHIAN Madeleine Sara
M. et Mme KETCHEDJIAN Frédéric
M. KETCHEDJIAN Roger
Mme KETCHIAN Bernadette
M. KETCHIAN Edmond
M. et Mme KETCHIAN Jean et Nechan
Mlle KETCHIAN Sabine
Mlle KETENDJIAN Marguerite
M. et Mme KETENDJIAN Tzoler
M. KETTANJIAN Gildas
M. et Mme KEUCHGARIAN Artin
Mme KEUCHGUERIAN Muriel
M. KEUCHKERIAN Claude
Mme KEUCHKERIAN Vatanouch
M. et Mme KEUFTERIAN Jacques
Mlle KEUFTERIAN Sophie
M. KEULEYAN Arno
M. et Mme KEULEYAN Michel
M. KEULEYAN Robert
M. et Mme KEULEYAN Stéphane
M. et Mme KEUMURIAN Monique
et Raymond
Mme KEURHADJIAN Evelyne
Mlle KEURHADJIAN Hélène
M. et Mme KEURUKDJIAN Jean Philippe
et Françoise
M. KEUSSEIAN Georges
M. et Mme KEUSSEYAN Avedice
Mme KEUSSEYAN Aznif
M. KEUSSEYAN Christian
M. et Mme KEUSSEYAN Jean
M. et Mme KEUSSEYAN Jean et Virginie
M. KEUSSEYAN Jean Louis
Mme KEUSSEYAN Josiane
Mlle KEUSSEYAN Marie
M. KEUSSEYAN Robert
M. et Mme KEUSSEYAN Robert &
Geneviève
M. et Mme KEUSSEYAN Stéphane
Dr KEUTCHAYAN Jean Luc
Mme KEUTCHAYAN Josiane
M. et Mme KEVERIAN Stéphane et
Séverine
Mme KEVORKIAN Agnès
Mme KEVORKIAN Aida
Mme KEVORKIAN Anna
M. et Mme KEVORKIAN Arthur
Mlle KEVORKIAN Catherine
M. et Mme KEVORKIAN Georges
M. KEVORKIAN Gilbert Guiragos
M. et Mme KEVORKIAN Jacques
M. KEVORKIAN Marcel
Mme KEVORKIAN Marie Laurence
M. KEVORKIAN Michel
M. et Mme KEVORKIAN Michel et Armine
M. KEVORKIAN Raymond
M. et Mme KEVORKIAN Robert
Mme KEVORKIAN Rosette
M. KEVORKIAN Servais
M. KEVORKIAN Sevak
Mme KEVORKIAN-VIAS Nora
Mme KEYICHIAN Huguette
Dr KEZACHIAN Gilles
M. et Mme KEZACHIAN Henri
M. et Mme KEZIRIAN Jean et Annie
M. KEZIRIAN Philippe
M. KEZIRIAN Serge
Mme KHACHADOURIAN Liliane
M. et Mme KHACHADOURIAN Vartkes
M. et Mme KHACHATRIAN Fahrad et
Hasmik
M. KHACHIKIAN Jirayr
M. et Mme KHACHOYAN Joseph et
Delphine
M. et Mme KHADJATOURIAN Georges et
Françoise
M. et Mme KHAHAMYAN Jacques
M. et Mme KHALOYAN Jean
Mme KHANDJIAN Monique
Mlle KHANOYAN Paulette
M. et Mme KHANOYAN Simon
M. KHANZADIAN Jacques
Mme KHANZATIAN Suzanna
M. KHARALIAN Alain
M. KHARDALIAN Vartan
M. et Mme KHAROYAN André
M. KHAROYAN Jean
M. et Mme KHAROYAN Michel
M. KHATCHADOURIAN Ara
M. et Mme KHATCHADOURIAN Armen
M. KHATCHADOURIAN Benoît
M. KHATCHADOURIAN Boris Eric
Mme KHATCHADOURIAN Claire
M. et Mme KHATCHADOURIAN Edouard
et Hermine
M. et Mme KHATCHADOURIAN Gabriel
M. et Mme KHATCHADOURIAN Gilbert
M. KHATCHADOURIAN Grégoire
M. et Mme KHATCHADOURIAN
Haroutioun
Mme KHATCHADOURIAN Isabelle
M. et Mme KHATCHADOURIAN Jacques
M. et Mme KHATCHADOURIAN Jean
Jacques
M. KHATCHADOURIAN Khatchik
Mlle KHATCHADOURIAN Marie Béatrice
M. KHATCHADOURIAN Michel
M. et Mme KHATCHADOURIAN Puzant
M. et Mme KHATCHADOURIAN
Serbouhie
Mlle KHATCHADOURIAN Sonia
M. KHATCHADOURIAN Vincent Vasken
M. et Mme KHATCHADOURIAN Zaven
Mlle KHATCHATOURIAN Ani
Mme KHATCHATOUROV Clara
M. KHATCHATRIAN Arhtur
M. et Mme KHATCHATRIAN Arthur
M. et Mme KHATCHATRIAN Vardan et
Lucie
Mme KHATCHATRIAN BABAYAN Valia
M. KHATCHATURIAN Khatchen
Dr KHATCHERESSIAN Ichkhan
M. KHATCHERIAN Joseph
M. et Mme KHATCHERIAN Vahe et Lyna
M. et Mme KHATCHIAN Michel et Hélène
M. et Mme KHATCHIKIAN Gérard
Mlle KHATCHIKIAN Lilit
Mme KHATCHIKIAN Lydia
M. et Mme KHAYADJANIAN Jacques
M. KHAYADJANIAN Richard
M. et Mme KHAYADJIAN Edmond
Mme KHAZARIAN Altoun
M. KHAZARIAN Claude
Mme KHEBEYAN Aroussiak
M. KHECHFADJIAN Raphael
Mlle KHEDECHIAN Marie
Mme KHEDICHIAN Jeanine
Mlle KHEMCHYAN NINA Mlle Dasoyan
Meri
M. et Mme KHEMTEMOURIAN Armand
et Quérouie
M. et Mme KHEMTEMOURIAN Etienne
KHERBEKIAN Paul-Haig
M. et Mme KHERIAN Charles
M. KHERLAKIAN Jean
Mlle KHERLAKIAN Marie Anne
M. KHERLAKIAN Pierre
M. KHERLAKIAN Raymond
M. KHEZARDJIAN Remi
M. KHIDICHIAN Frédéric
M. KHIDICHIAN Marc
M. et Mme KHIDICHIAN Norbert et Aris
M. KHIDICHIAN - LOUSSINE Gérard
Mme KHIDIRIAN Lucie
M. et Mme KHIZARDJIAN Jacques
M. KHIZARDJIAN Jean Pierre
Mme KHLOYAN Laurence
M. et Mme KHLOYAN Serge
Mme KHOCHAFIAN Sona
Mme KHOCHAFIAN-ROUGER Karen
Mme KHORENIAN Arlette
M. et Mme KHOSROFIAN Kaitza
M. et Mme KHOSROVIAN Ardavazd
M. KHOSSOURIAN Serge
M. KHOUBESSERIAN Philippe
M. et Mme KHOUGASSIAN Jean Gilles
Mme KHOUGAZIAN Gilberte
Mme KHOUGAZIAN Jeanne
Mlle KHOUGAZIAN Natacha
M. et Mme KHOZIAN Edmond
Mlle KHUZKIAN Simonne Yvette
M. KIAJANIAN Claude
M. KIAJANIAN Daniel
M. et Mme KIAJANIAN Gabriel
Mme KIATIBIAN Arsaluz
M. et Mme KIATIBIAN Hugues
M. et Mme KIBARIAN Alexis Azad
et Pascaline
M. et Mme KIBARIAN Jean Pierre
M. et Mme KIBRANIAN Jean Paul
M. et Mme KIBRISLIYAN Grégoire
M. KICHIAN Hrair Pierre
M. KIEUSSEIAN Jean
M. et Mme KIEUSSEIAN Samuel
et Claudine
Mlle KIEUSSEYAN Michèle
Mme KIEUSSEYAN JUSTINE Jeanine
Mlle KIFFER Christine
Mme KIFFER Louise
M. et Mme KILADJIAN Joseph
M. KILAJIAN Jean Jacques
M. et Mme KILARDJIAN Hubert
M. et Mme KILEDJIAN Armen
M. et Mme KILEDJIAN Martin
Mme KILEDJIAN Myriam
Mme KILEDJIAN Suzanne
Mlle KILERCIYAN Sibel
M. KILIDJIAN Bernard
M. KILIDJIAN Georges
M. KILIDJIAN Gilbert
M. et Mme KILIDJIAN Philippe
M. KILINDJIAN Antranik
M. KILLIJIAN André
Mme KILNDJIAN Josette
M. KIMBRANIAN Patrick
M. KINADJIAN Albert
M. et Mme KINARIAN Varoujean
M. et Mme KINDIRIAN Roger
et Marie-France
M. et Mme KINIGIAN Paul et Vartouhie
Mme KINOSIAN Jacqueline
M. KINOSSIAN Denis
M. et Mme KINOSSIAN Jean
et Jacqueline
M. KINOSSIAN Thierry
M. KIOSEYIAN Philippe
Mlle KIOSSEYAN Christiane
Mme KIOSSEYAN Laurence
Mlle KIOSSEYAN Odette
M. KIRAGOSSIAN Alain
M. et Mme KIRAGOSSIAN Henri et Rose
M. et Mme KIRAGOSSIAN Marc
M. KIRAKOSSIAN Artur
Mme KIRAKOSSIAN Elyane
M. KIRAKOSSIAN Grégoire
M. KIRAKOSSIAN Jean-Haroutoun
M. et Mme KIRAKOSSIAN Patrick
M. et Mme KIRAKOSSIAN Serge
M. KIRAKOZIAN Jean
Mlle KIRASSIAN Astrig
Mme KIRASSIAN Marie Sophie
Mme KIRAZIAN Huguette
M. KIREDJIAN Alain
Mme KIREDJIAN Marie
M. KIREMIDJIAN Daniel et Paul
Mme KIREMIDJIAN Jacqueline
M. KIREMIDJIAN Patrick
KIREMITDJIAN Christian
Mme KIREMITDJIAN Elisa
M. et Mme KIRIAKOS Alfred et Betty
M. KIRICHIAN Alain
M. KIRICHIAN Hugues
M. et Mme KIRIJIAN Georges
M. KIRIKIAN Pierre
M. KIRKIKIAN Hugo
M. et Mme KIRKOR Gilles
M. et Mme KIRKORIAN Albert
M. et Mme KIRKORIAN Gilbert et Myriam
M. et Mme KIRKORIAN Jean
M. KIRKORIAN Jean
M. et Mme KIRLIAN Pierre Léon
M. KIRLIYAN Richard
M. KIRMIZIYAN Agop
M. et Mme KIRMIZIYAN Hraca
Mlle KISSIAN Fabienne
M. et Mme KISSIAN Jean
M. et Mme KISSIKIAN Arthur et Renée
Mme KISSIKIAN Marie Pierre
Mlle KISSIKIAN Marinette
M. KIYMAZ Toros
M. et Mme KIZILIAN Elyane et Armen
M. KIZILIAN Frédéric
M. et Mme KIZILIAN Robert et Claire
M. KIZIRIAN Alain
M. KIZIRIAN Gérard
Mme KIZIRIAN Marie
Mme KIZIRIAN Nathalie
M. et Mme KIZIRIAN Philippe et
Véronique
M. et Mme KIZIRIAN Sarkis
M. KIZIRIAN Serge Bedros
Mlle KIZIRIAN Sylva
M. KIZIRIAN Varoujean
Mme KIZIRIAN Zaroui Elisabeth
M. KLOYAN Jean Marie
Maitre KNADJIAN Bruno et Louise
Mme KOBASSIAN Arminé
M. et Mme KOBASSIAN Jean et Claudine
M. et Mme KOBOYAN Jean-Claude
Ohanes
M. et Mme KOCABAY Nazar
M. et Mme KOCHAKHIAN Gevork
Mme KOCHAKHIAN Méliné
M. et Mme KOCHKARIAN Hagop et
Jasmen
M. et Mme KOCHKERIAN Arthur
Mme KOCHOKIAN Marie
M. et Mme KOCHOUNIAN Claude
M. KOCHOUNIAN Serge
M. et Mme KOCHOYAN Marc
M. et Mme KOCHOYAN Roger
M. KODIAN Joseph
M. et Mme KODJABACHIAN Henri
M. et Mme KODJABACHIAN Jean
M. et Mme KODJABACHIAN Jean
Mme KODJABACHIAN Manuella et
Jérôme
M. KODJABACHIAN Marius
M. KODJAGUEUZIAN Georges
M. et Mme KODJAYAN Hagop
Mlle KODOYAN Jacqueline
M. KOFYAN Jean Jacques
M. et Mme KOJABASHIAN Michèle et
David
M. KOJABASHIAN Serge
M. KOJAKIAN Fabrice
M. et Mme KOJAYAN Agop et Astrig
Mme KOJAYAN Iskouhi
M. et Mme KOJAYAN Rafi
M. KOJAYAN Stéphane
M. KOKORIAN Charles
M. KOLANDJIAN Haroutioun
M. et Mme KOLANDJIAN Olivier
M. et Mme KOMCHOUYAN Jean
M. et Mme KOMCHOUYAN Jean et
Gisèle
M. et Mme KOMCHOUYAN Jean Pierre
et Juliette
M. et Mme KOMCHOUYAN Wilson
M. et Mme KOMEROKIAN Garbis
Mme KOMURIAN Marie Thérèse
Mme KOMURIAN Marielle
Mlle KONCA Lorinne
M. KONDJOYAN Gaspard
M. KOPEREK Karabet
M. et Mme KOPORIAN Jacky
M. KOPOYAN Alexandre
M. et Mme KORADJIAN Jean
M. KORADJIAN Robert
M. et Mme KORANIAN Garabet
M. et Mme KORDONIAN Gilbert et
Michèle
Mme KORDONIAN Stephanie
M. KORENIAN Daniel
M. et Mme KORIAN Marcel
M. KORKIDIAN Garabed
M. et Mme KOROGHLIAN Hrayr et
Milakroch
M. KOROZIAN Jacques
M. KORSIAN Raffi
M. et Mme KORTZAGADARIAN Georges
Mlle KORTZAGADARIAN Germaine
M. KOS Jirayr
Mme KOS Satenik
M. KOSAYAN Karabet
M. KOSDIKIAN Frédérik
M. et Mme KOSEDAG Marcel
M. et Mme KOSEOGLU Markar
M. et Mme KOSKER Najda
Mme KOSSAYAN Charles
Mlle KOSTANDYAN Ani
Mme KOSTANIAN Anna
M. KOSTANIAN Pierre
M. KOSTIGUIAN Ludovic
Mme KOTCHARIAN Tamara
M. KOTCHIAN Arthur
M. KOTCHIAN Jacques
Mlle KOTCHOUNIAN Virginie
Mme KOTZABASSIAN Jacqueline
M. et Mme KOTZAOGLANIAN Patrick
M. KOTZAOGLANIAN Pierre
M. et Mme KOUBESSERIAN Charly
M. et Mme KOUBESSERIAN Gérard et
Annie
M. et Mme KOUCHKARIAN Vahe
M. et Mme KOUCOULIAN Albert et
Denise
M. et Mme KOUCOULIAN Jean
M. et Mme KOUDAZIAN Jean
Mme KOUDOURADJIAN Jeanne
M. KOUGOYAN Jean Christophe
M. et Mme KOUIOUMDJIAN Sarkis
M. KOUKERJINIAN Roger
137
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Mlle KOUKOULIAN Virginia
M. KOUKOURAHLIAN Elie
Mlle KOUKOURAHLIAN Sossi
M. et Mme KOULAKSEZIAN Jacques
M. KOULAYAN Eric
Mlle KOULEIAN Maral
M. et Mme KOULOUMIAN Franck
M. KOULOUNDJOIAN Avedis
M. et Mme KOULOUNDJOIAN Joseph
Mme KOUMROUYAN Georgette
Mme KOUMROUYAN Vergine
M. KOUNDAKIAN Robert
Mme KOUNDOURADJIAN Eugenie
M. et Mme KOUPALIANTZ André
Mme KOURAMADJIAN Laurence
M. KOURCHIDIAN André
M. KOURKIAN Georges et Kévork
M. KOUROUMIAN Paul, Boghos
M. KOUSIGNIAN Jacques
Mme KOUTNOUYAN Alice
M. KOUTNOUYAN Edouard
M. et Mme KOUTOUDJIAN Emmanuel
M. et Mme KOUTSIKIAN Georges
M. et Mme KOUYMJIAN Angele
et Dickran
M. KOUYOMDJIAN Charles Patrick
M. KOUYOUDJIAN Thomas
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Agop
M. KOUYOUMDJIAN Alain
M. KOUYOUMDJIAN Alexandre
Mme KOUYOUMDJIAN Aline
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Armand
Mlle KOUYOUMDJIAN Armig
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Arthur
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Eric
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Françoise
et Charles
M. KOUYOUMDJIAN Garabed
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Garabet
M. KOUYOUMDJIAN Garbis
M. KOUYOUMDJIAN Grégoire
Mlle KOUYOUMDJIAN Hélène
Mme KOUYOUMDJIAN Hermine
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Jean
Charles
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Jean
Claude
M. KOUYOUMDJIAN Jean Jacques
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Jean Noel
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Jean Pierre
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Joseph
Mme KOUYOUMDJIAN Liliane
Mlle KOUYOUMDJIAN Magali
Mme KOUYOUMDJIAN Marguerite
Mme KOUYOUMDJIAN Marie
Mlle KOUYOUMDJIAN Marie Jeanne
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Michel
Mme KOUYOUMDJIAN Olympia
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Philippe
Dr KOUYOUMDJIAN Philippe
M. KOUYOUMDJIAN Purag
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Roger
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Sarkis
Mme KOUYOUMDJIAN Sylva
M. et Mme KOUYOUMDJIAN Yerem,
138
Michèle
M. et Mme KOUYOUMJIAN Pierre
M. et Mme KOUYOUMJIAN Serge
M. et Mme KOUZOUBACHIAN Albert
Mme KOUZOUBACHIAN Elise
M. KOUZOUNDJIAN Jean-Pierre
M. et Mme KOUZOUNDJIAN Nazareth
M. KOUZOUYAN Armenak
M. et Mme KOUZOUYAN Zven
M. et Mme KOWARZ Eris, Sonia
M. et Mme KRACHIAN Jean
M. et Mme KRADJIAN Maurice
M. et Mme KREKDJIAN Jean Noel et
Béatrice
M. KRICORIAN Jean Kerope
M. et Mme KRIKIAN Karapet et Narine
M. KRIKORIAN Alain et Sylvie
Mme KRIKORIAN Alice
M. KRIKORIAN André et Jacques
Mme KRIKORIAN Anna
M. et Mme KRIKORIAN Anna
M. et Mme KRIKORIAN Artine et Nounia
M. et Mme KRIKORIAN Azad
Mlle KRIKORIAN Béatrice
M. et Mme KRIKORIAN Bruno
Mlle KRIKORIAN Catherine
Mme KRIKORIAN Christine
M. et Mme KRIKORIAN Christine
M. KRIKORIAN Daniel
Mme KRIKORIAN Françoise
M. et Mme KRIKORIAN Gérard
et Marie-France
M. et Mme KRIKORIAN Grégoire
M. KRIKORIAN Grégoire
Mme KRIKORIAN Isabelle
M. et Mme KRIKORIAN Jacques
M. et Mme KRIKORIAN Jacques et Anais
M. KRIKORIAN Jean
M. et Mme KRIKORIAN Jean
M. et Mme KRIKORIAN Jean
M. KRIKORIAN Jean
M. KRIKORIAN Jean Claude
Mme KRIKORIAN Jeannette
M. et Mme KRIKORIAN Julien
M. KRIKORIAN Louis
Mme KRIKORIAN Mariam
Mme KRIKORIAN Marie
M. et Mme KRIKORIAN Max et Lydia
M. et Mme KRIKORIAN Michel
M. et Mme KRIKORIAN Ralph Ara
et Annick
M. KRIKORIAN Raymond
M. et Mme KRIKORIAN René
Mlle KRIKORIAN Rose
M. et Mme KRIKORIAN Sarkis
M. KRIKORIAN Stephan
M. KRIKORIAN Stéphane
M. et Mme KRISSIAN Krisse
Mme KRISSIAN Lena
M. KRISYAN Varujan
Mme KUCHUKYAN Zhanieta
M. KUCUKSEROPYAN Zober
M. et Mme KUERDJIAN Jean et Monique
M. et Mme KULAFIAN André et Pepita
M. KULBASTIAN André
M. KULEYAN Albert
Mme KULHANDJIAN Christiane
Mme KULHANDJIAN Marie
M. et Mme KULTCHEYAN Gilles et
Nathalie
M. et Mme KULTCHEYAN Hovannes
M. et Mme KULUNKIAN Charles
M. et Mme KULUNKIAN Jacques
M. et Mme KULUNKIAN Mesrob
M. KULUNKIAN Pedros
M. et Mme KUMURDJIAN Daniel
Mme KUMURDJIAN Dominique
M. KUPDJIAN Taniel
M. KUPELIAN Albert
M. et Mme KUPELIAN Christian
M. et Mme KUPELIAN Grégoire
Mlle KURADJIAN Anaid-Ilda
M. KURADJIAN André
M. et Mme KURADJIAN Annie, Manouk
Mlle KURADJIAN OHANESSIAN Ilda
M. et Mme KURDIAN Gabriel
M. et Mme KURDIJIAN Gilbert
M. et Mme KURDIJIAN René
M. KURDOGHLIAN Viken
Mme KURDOGHLIAN-FAVE Nairi
Mlle KURDOGLIAN Berthe
M. et Mme KURKDJIAN Alain
Mlle KURKDJIAN Annie
Mme KURKDJIAN Carolle
Mlle KURKDJIAN Christiane
M. et Mme KURKDJIAN Daniel
M. et Mme KURKDJIAN Edouard
M. KURKDJIAN Gérard
Mlle KURKDJIAN Jacqueline
M. et Mme KURKDJIAN Jacques et
Geneviève
M. et Mme KURKDJIAN Mardig et Ceta
M. KURKDJIAN Pierre Mihran
Mme KURKDJIAN Rose
M. KURKDJIAN Serge
M. et Mme KURKDJIAN Serge et Nadia
Mme KURKDJIAN Sheyla
Mme KURKDJIAN Verkin
Mme KURTLUKAYA Silva
M. KUTALIAN Cyril
M. KUTALIAN Zaré
M. et Mme KUTCHUKIAN Georges
Mme KUTCHUKIAN Hélène
Mme KUTCHUKIAN Yolande
Mme KUTCHUKIAN FAYET Sophie et
Marc
M. et Mme KUTNERIAN Serge
M. et Mme KUTNERIAN Stéphane
Dr KUYUMCIYAN Annie
L'AUTRE PREAU
Mme LA CHASSAGNE Nathalie
LA CUISINE DU SOLEIL
M. et Mme LA PADULA Raffaele et
Rosette
LA PIERRE A SEL ZORAPAPILIAN
PATRICK
LA ROGINA
LA SAMEX
M. et Mme LABADIE Michel
M. et Mme LABARUSSIAS Patrick et Patricia
M. et Mme LABAUNE Patrick
LABELVAGE
LABORATOIRE PROMAT
M. LABORDE Jean Roger
Mme LACAILLE Christine
Mme LACKME Ani
M. LACOUR Vincent
M. et Mme LACROIX Christian et Nadège
Dr LACROIX CHAUMONT Louise
M. LAFAZAN Jérôme
Mme LAFFONT Marie Louise
Mme LAFONBLON Madeleine Sonia
M. et Mme LAFOND Jean Claude
et Arlette
Mme LAFONT Anne
LAFORET IMMOBILIER CEVILE
M. LAILLER Frédéric
Dr LAISNEY MATEOSSIAN Annie
M. et Mme LALEIAN Emmanuel
M. et Mme LAMBERTI Gérard et Rita
Mme LANDGRAF MAULAVE Christiane
Mme LANIEL LE FRANCOIS Marie
Elisabeth
M. LAPDJINDJIAN Serge
Mme LAPERCHE Béatrice
Mme LASGOUTTES TAKOUCHIAN Yeranouki
M. et Mme LATIFIAN Raymond et Claudine
LAVANDE
Mme LAVERGNE Jacqueline
M. LAZARE Michael
M. et Mme LAZDANIAN Eric
M. et Mme LAZDANIAN Xavier
M. et Mme LAZIAN GEOFFRION Marc et
Isabelle
Mme LAZZARINI Astrid
LB LA BOITE A CHAUSSURE
LE BARON
M. et Mme LE COTTIER Patrick
et Laurence
Mme LE GUENNIC BOSHOUWERS
Simone
Mme LE HENRY Gilberte
M. et Mme LE PRIOL Pierre Yves
Mme LE SOLLEU Jeannette
LE THEATRERIT
LE VIEUX COLOMBIER
M. et Mme LEBEAU Jean Pierre
M. et Mme LEBLAN Georges-Micheline
M. et Mme LEBLEBIDJIAN Jacques
M. LEBORGNE Marc
Mlle LEBOUVIER Brigitte
Mlle LECOCQ Michèle
M. et Mme LECOEUR François
M. et Mme LECONTE Gérard
M. LEDIEUX Robert
M. LEFEBVRE Denis
M. et Mme LEFEBVRE François
Mme LEFLEFIAN Marie
M. et Mme LEJEUNE Henri et Anahid
Mme LELEXIAN Elise
Mme LEMONDE Madeleine
Mme LEMONNIER KAZAZIAN Rose
Mme LENAIN Yvette
LEO SARL
M. et Mme LEONE Anne Marie et Daniel
M. LEONIAN Jean
M. et Mme LEONIAN René
Mme LEPAGE Odette
Mme LEPERRE Rosette
M. et Mme LEPEUT Marc
Mme LEPILEUR -GHORGHORIAN
Isabelle
Mme LEPINE Annick
M. et Mme LEQUEUX Jacky-Béatrix
M. et Mme LEREAU KEVORKIAN Jack et
Françoise
M. LEROY Pierre
Mme LERVOIRE Elisabeth
LES COUPONS D'ALSACE
LES JARDINS DE JEANINETTE
LES SALONS DE LA BOISERAIE
LES SAVEURS D'ORIENT CHAHEN
Mlle LESQUOIS Micheline
M. et Mme LETEXIER Eric
M. et Mme LEVON Daniel
M. et Mme LEVONIAN Albert
M. LEVONIAN Joseph
Mlle LEVONIAN Simone
M. et Mme LEVY Roger
Mme LEYLEKIAN Iris Iskouhi
M. et Mme LEYLEKIAN Laurent
Mme LEYRAT RAULT Lucie
M. et Mme LEZENVEN Jean Pierre
Mme LHARDY DUNI-GERMAIN Patricia
Mme LHOSTE Azniv
M. LIBERT Bernard
LIBRAIRIE ORIENTALE H SAMUELIAN
M. et Mme LIEVAIN Jean Marie
LINGES DE STARS
M. LISSEROGLOU Jacques
LK ANIMATION
Mme LOCHIAN Colette
M. LOCHIAN Edward
Mlle LOESCHE VARJABETIAN Laurence
Mme LOHR Anahid
Mme LOISEAU Yvonne
Mme LOMAX Elisabeth
M. et Mme LOMBARD Michel
Mme LOMBARDI Georgette
Mme LONGO-JAMAKORTZIAN Sarah
M. et Mme LORENIAN Giraird
M. et Mme LOSHKAJIAN Ara et Alice
M. LOUPIGNAN Gabriel
Mme LOUSBARONIAN Ida
M. et Mme LOUSSARARIAN Noubar
M. LOUSSARARIAN Patrick
M. LOUSSIGNIAN Gérard
M. et Mme LOUSSIGNIAN Leon
M. LOUSSIKIAN Eric
M. et Mme LOUSSIKIAN Jean
M. et Mme LOUSTALET Gabirel et Anna
M. LOZANIAN Georges
M. LUCAS Armen
LUDENDO FRANCE
M. et Mme LULEDJIAN Edouard
M. LULEDJIAN Joseph
LUNATISME SARL
Mme LYRAUD Annick
M2SM
Mme MACAIRET MANOUKIAN Suzanne
M. et Mme MACASSIAN Khatchik
Mme MACRON AGHABABIAN Claire
M. et Mme MADELENAT Jean Pierre
M. MADEN André
M. et Mme MADEN Gabriel
M. et Mme MADEN Koren
M. et Mme MADENIAN Kevork
Mme MADENIAN Marie Claire
Mme MADER MARKARIAN Odette
M. et Mme MADILIAN Edouard
Mme MADILIAN Laura
Mlle MADILIAN Mathilde
M. MADIOT Christophe
M. MADJALIAN Pascal
M. MADJARIAN Jean Claude
M. et Mme MADJARIAN Jean Joseph
Mme MADJARIAN Marie Rose
Mme MADJARIAN Martine
M. et Mme MADJARIAN Roger
M. et Mme MADJOYAN Alain
M. MADJOYAN Alexandre
Mme MADJOYAN Arlette
M. et Mme MADJOYAN Jean Pierre
M. et Mme MADJOYAN Paul et Marie
Thérèse
M. MADOYAN André
Mme MADOYAN Christine
Mme MADOYAN Elke
M. MADOYAN Gilbert
M. et Mme MADOYAN Grégoire et Siroun
M. et Mme MADOYAN Jean
Mme MADOYAN Mauricette
M. MADOYAN Patrick
M. MADOYAN Pierre-Jean
M. MADOYAN Robert
M. et Mme MAEILIAN Viken
M. MAFAKIAN Garabet
Mme MAFYAN Angèle
M. et Mme MAGADIS Takvor
M. MAGAN Armand
Mme MAGARIAN Chaké
M. et Mme MAGARIAN Daniel
Mme MAGARIAN Marie
M. et Mme MAGDEN Kapriel
Dr MAGHAKIAN André
M. et Mme MAGHAKIAN Daniel
M. et Mme MAGHAKIAN Eric - Celia
M. et Mme MAGHAKIAN Georges et
Odette
M. et Mme MAGHAKIAN Guy
M. et Mme MAGHAKIAN Roger et
Thérèse
MAGHARIAN Jean Claude
M. et Mme MAGHAZADJIAN Grégoire
Mme MAGHDISSIAN Lisette
M. MAGNE Philippe
M. MAGUESYAN Jean
Mlle MAGUESYAN Laurence
M. et Mme MAGUESYAN Pascal et Sylvie
Mme MAGUESYAN Regine
M. MAHAKIAN Carlo
M. MAHDESSIAN Jean
M. et Mme MAHDESSIAN Marc et Hilda
Mme MAHDESSIAN Marguerite
M. MAHIGUIAN François
M. et Mme MAHIGUIAN Laurent
M. MAHIKIAN Edmond
M. et Mme MAHIKIAN Roland et Valérie
M. et Mme MAHSEREJIAN Jean Jacques
M. MAIDOZLIAN Robert
M. MAIGNANT Philippe
Mme MAILIAN Daria
Mme MAILLACH Pierrette
Mme MAILLARD Galepcie
MAIRIE DE LYON
MAIRIE DE MONTBONNOT SAINT
MARTIN
MAIRIE DE SAINTE COLOMBE
MAISON DE LA CULTURE
ARMENIENNE DE VIENNE ET DE SES
ENVIRONS
M. MAISSIAN Sylvestre
Mlle MAJARIAN Astrid
M. et Mme MAKARIAN Garo
M. et Mme MAKARIAN Jean et Marie
M. MAKASDJIAN Pierre
M. et Mme MAKASDJIAN Sarkis et
Hélène
M. MAKHMURYAN Davit
M. MAKINADJIAN Alain
M. et Mme MAKINADJIAN Claude et Virginie
M. MAKINADJIAN Frédéric
Mme MAKINADJIAN Jacqueline
M. et Mme MAKINADJIAN Richard
M. MAKSOUDIAN André
Mlle MAKSOUDIAN Berthe
M. et Mme MAKSOUDIAN Roger
M. MALADJIAN Garabed
M. et Mme MALADJIAN Jacques
M. et Mme MALADJIAN Jacques
M. MALADJIAN Kirkor
M. et Mme MALBOS Jérôme
M. et Mme MALDJIAN Daniel
M. MALDJIAN Frédéric
M. MALDJIAN Gérard
M. et Mme MALDJIAN Jean Baptiste
Mme MALDJIAN Marie Louise
M. et Mme MALDJIAN Pierre
Mme MALEK STANIANS Armineh et
Nanée
Mme MALHACHE Nathalie
Mme MALIAN SENS Jacqueline
M. et Mme MALIANS Rouben et Silva
M. et Mme MALIGIAN Agop
Mme MALIKIAN Armenhoui
M. et Mme MALIKIAN Charles et MarieFrançoise
M. et Mme MALIKIAN Edmond
Mme MALIKIAN Marie
M. et Mme MALIKIAN Robert
M. et Mme MALIKIAN Serge
M. et Mme MALINELLI François et
Hélène
Mme MALIPIER Christiane
M. et Mme MALKASSIAN Jean
M. et Mme MALKHASSIAN Robert
M. MALLIE Richard
M. et Mme MALOUMIAN Haik
Mme MALOUMIAN Helena
Mme MALOUMIAN Noemie
M. et Mme MALOUMIAN Samvel
M. MALOYAN Claude
M. et Mme MAMELIAN Zenop
et Jacqueline
Mme MAMIGONIAN Nicole
M. et Mme MAMIKONYAN Levon
M. et Mme MAMOURIAN Robert
MANAGEMENT ET PERFORMANCE
M. et Mme MANAKYAN-LAJUS Hirant et
Miren
M. et Mme MANASSELIAN Richard
Mlle MANASSIAN Suzanne
Mme MANAVAZ Arlette
M. et Mme MANDALIAN Jacques et
Claudine
Mme MANDALIAN Micheline
M. MANDIGHIAN Richard
Mme MANDIKIAN Claire
M. et Mme MANDOYAN Alexandre
M. et Mme MANDOYAN Roger
M. MANDRIKA Robert
Mme MANDROYAN Audrey
Mme MANDROYAN Nelly
M. MANESSIAN Claude et Marie
M. MANESSIER Frédéric
M. et Mme MANGASARYAN Henri et
Sonia
M. MANGASARYAN Levon
M. et Mme MANGASARYAN Vartan
Mme MANGASSARIAN Madeleine
M. MANGASSARIAN Patrick
M. MANGUIAN Garabed
M. MANGUIAN Jean Christophe
M. et Mme MANGUIGIAN Denis
Mme MANISALI-NAZARIAN Edmon et
Cecile
M. et Mme MANISSADJIAN André
Mme MANISSALIAN Ayos
M. MANISSALIAN Jean Jacques
M. et Mme MANISSIAN Edouard
M. MANISSIAN Janik-Pierre
Mlle MANJERIKIAN Roselyne
M. et Mme MANJIKIAN Zaven
Mme MANKICHIAN Takouhie
M. et Mme MANKIKIAN Bernard
M. MANOSSIAN François
M. et Mme MANOUDIAN Garabed
M. et Mme MANOUDIAN Philippe
et Colette
M. MANOUELIAN Bruno
M. MANOUELIAN Serge
M. et Mme MANOUGUIAN Garos
Mme MANOUGUIAN Marie
Mme MANOUK CHAPPEY Djenane
Gabrielle
MANOUK COIFFURE
M. MANOUKIAN André
M. et Mme MANOUKIAN André
et Christine
Mme MANOUKIAN Araxie
M. MANOUKIAN Archam
Mme MANOUKIAN Arlette
139
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. et Mme MANOUKIAN Bernard
Mlle MANOUKIAN Caroline
Mme MANOUKIAN Claudine Irène
M. MANOUKIAN Daniel
M. MANOUKIAN Daniel Gérard
Mme MANOUKIAN Danielle
M. et Mme MANOUKIAN Edouard et Jany
M. et Mme MANOUKIAN Eliane et
Georges
Dr MANOUKIAN Frédéric
M. et Mme MANOUKIAN Georges
M. MANOUKIAN Gérard
Mlle MANOUKIAN Honorine
M. et Mme MANOUKIAN Jacques
M. et Mme MANOUKIAN Jacques et Nelly
Mme MANOUKIAN Janine
M. et Mme MANOUKIAN Jean
M. et Mme MANOUKIAN Jean Paul
M. MANOUKIAN Jean Pierre
M. et Mme MANOUKIAN Jean Viguen
Mlle MANOUKIAN Jeannine
M. MANOUKIAN Joel
Mme MANOUKIAN Josephine
M. et Mme MANOUKIAN Leon
Mme MANOUKIAN Lousvart
M. MANOUKIAN Lucien
Mme MANOUKIAN Madeleine Kerouhi
Mme MANOUKIAN Marie
M. et Mme MANOUKIAN Michel
M. et Mme MANOUKIAN Michel
M. MANOUKIAN Mikael
M. et Mme MANOUKIAN Nazareth et
Germaine
M. et Mme MANOUKIAN Ovageme
M. et Mme MANOUKIAN Patrick
M. MANOUKIAN Pierre Bedros
M. et Mme MANOUKIAN Robert
Mlle MANOUKIAN Sandrine
Mme MANOUKIAN Suzanne
M. et Mme MANOUKIAN Wartan
Mlle MANOUKIAN CHARTOIRE Peggy
Dr MANOUKIAN-BALDET Laurence
M. et Mme MANSOURIAN Serge
M. MANUELYAN Alexandre
M. et Mme MANUELYAN Sinbat Daron
M. MANUKIAN Oganes
M. et Mme MANUKYAN Artin
M. et Mme MANUKYAN Gérard
M. et Mme MANZI Michel et Danielle
M. et Mme MARABANIAN Joseph
M. MARABIAN Nahabet
M. MARACHELIAN Bruno
Mme MARACHELIAN Georgette
M. et Mme MARACHIAN Gabriel
M. MARACHLIAN André
M. MARACHLIAN Jacques
Mme MARANDJIAN Antoinette
MARANDJIAN Daniel
M. et Mme MARASLI Barsam
M. MARASLIGILLER Mardiros
MARAZYAN Céline
Mlle MARAZYAN Karine
M. et Mme MARCARIAN André
M. MARCARIAN Armand
M. MARCARIAN Eric
140
Mme MARCARIAN Gilberte
M. et Mme MARCARIAN Marc
M. et Mme MARCARIAN Stéphane et
Annie
M. et Mme MARCARIAN Xavier
Mme MARCEAU Hélène
Mme MARCHAND Armelle
Mme MARCHETTI Danielle
Mme MARCHIONE Danielle Manouk
M. et Mme MARCOSSIAN Paul
M. MARDIGUIAN Frédéric
M. et Mme MARDIGUIAN Jean
Mme MARDIGUIAN Marguerite
M. et Mme MARDIKIAN Albert
M. et Mme MARDIKIAN Albert
Mlle MARDIKIAN Anna
Mlle MARDIKIAN Hélène
M. MARDIKIAN Jean
Mlle MARDIKIAN Marie
Mme MARDIKIAN Zina
M. MARDINIAN Charles, Garo
M. et Mme MARDINIAN Grégoire
M. MARDIRIAN Sarkis
Mme MARDIROSOFF Arsiné
M. et Mme MARDIROSSIAN André Raffi
Mme MARDIROSSIAN Araskie
Mme MARDIROSSIAN Areve
Dr MARDIROSSIAN Armand
M. et Mme MARDIROSSIAN Arthur
Hratch
M. et Mme MARDIROSSIAN Chavarche
et Hélène
M. et Mme MARDIROSSIAN Daniel
M. MARDIROSSIAN Edouard
M. et Mme MARDIROSSIAN Gérard et
Sake
M. et Mme MARDIROSSIAN Jean
M. et Mme MARDIROSSIAN Leon
Mme MARDIROSSIAN Marie José
M. MARDIROSSIAN Marius
Mme MARDIROSSIAN Meline
M. et Mme MARDIROSSIAN Mikael
M. MARDIROSSIAN Paul
M. et Mme MARDIROSSIAN Pierre
Mlle MARDIROSSIAN Taline
Mme MARDIROSSIAN Yvette
M. et Mme MARDIROSYAN Jirayr
M. et Mme MARDIROSYAN Zareh
M. et Mme MARDIRYAN Saro et Flora
Mme MARDOYAN Elmonde
M. et Mme MARDOYAN Gérard
Mme MARDOYAN Jacqueline
M. et Mme MARDOYAN Pierre
et Christine
Mme MAREGIANO KOENIG Marie
Louise
Mme MARGARIAN Françoise
M. MARGARYAN Armen
M. et Mme MARGIZIAN Jean
M. et Mme MARGOSSIAN Alain et Houry
M. et Mme MARGOSSIAN Albert
M. et Mme MARGOSSIAN Albert
M. et Mme MARGOSSIAN Arthur
M. et Mme MARGOSSIAN Gilbert-Laurence
M. MARGOSSIAN Henri
Dr MARGOSSIAN Hratch
M. et Mme MARGOSSIAN Jacques
M. et Mme MARGOSSIAN Jacques
M. et Mme MARGOSSIAN Jean
M. et Mme MARGOSSIAN Jonathan
M. et Mme MARGOSSIAN Joseph
M. et Mme MARGOSSIAN Joseph
M. MARGOSSIAN Laurent Raffi
M. et Mme MARGOSSIAN Leon et Alice
Mme MARGOSSIAN Marie Claire
M. et Mme MARGOSSIAN Marius
M. et Mme MARGOSSIAN Nichan et
Jacqueline
M. MARGOSSIAN Nicolas
M. MARGOSSIAN Ohannes
M. et Mme MARGOSSIAN Pierre
M. et Mme MARGOSSIAN Raymond
M. et Mme MARGOSSIAN Robert
M. et Mme MARGOSSIAN Roger
M. et Mme MARGOSSIAN Sylvie et
Serge
Mme MARGOSSIAN Thérèse
M. et Mme MARGOSSIAN Victor
Mme MARGOSSIAN GERVAIS Christiane
Mme MARGOSSIAN REUTER Anita
M. et Mme MARIAN Martin
M. et Mme MARICAILLE Jean Marie
M. et Mme MARIDET Jean Philippe et
Georgette
M. et Mme MARIE Jean Pascal
M. et Mme MARIETTE Claude
M. et Mme MARIETTE DAKESSIAN Anny
et Philippe
MARIKIAN LE NARVAL
Mme MARILIER Isabelle
M. MARILOSSIAN Jacques
M. MARIN-LAMELLET Michael
Mme MARINO Elisabeth
M. et Mme MARJANIAN Chant
M. et Mme MARKARIAN André
Mme MARKARIAN Angèle
Mme MARKARIAN Angele
Mme MARKARIAN Armelle
M. et Mme MARKARIAN Arthur
Mlle MARKARIAN Danièle
Mme MARKARIAN Elisabeth
Mme MARKARIAN Elise
M. et Mme MARKARIAN Eric
Mme MARKARIAN Evelyne
M. et Mme MARKARIAN Franck
M. MARKARIAN Jacques
M. MARKARIAN Jean
M. MARKARIAN Jean Claude
M. et Mme MARKARIAN Jean Pierre et
Vraige
M. et Mme MARKARIAN Jean Robert
M. et Mme MARKARIAN Joseph
M. MARKARIAN Josette
M. et Mme MARKARIAN Khatchadour
Mme MARKARIAN Marie
M. et Mme MARKARIAN Richard
Mme MARKARIAN Roupssima
M. et Mme MARKARIAN Varach
Mme MARKARIAN Veronique
Mme MARKARIAN Zayik et Kirkor
Mme MARKARIAN JAMBON Christiane
Mme MARKARIAN PORLIER Rose
Mlle MARKARYANS SALMASI Hasmik
M. et Mme MARKERT Kurt et Elmas
M. et Mme MARKHARIAN Sarkis et
Rouzanne
M. et Mme MARKOSSIAN Heratch et
Christine
M. MARKOSSIAN Robert
M. et Mme MARKOSSIAN Serge et Sonia
Mlle MARKOSSIAN Suzanne
M. et Mme MARMET Francisque
Raymond Pierre
M. et Mme MARONIAN Arthur
M. et Mme MAROUKEYAN Marcel
M. MAROUKIAN Jean Pierre
M. MAROUKIAN Pierre
M. MAROUTIAN Hagop
M. et Mme MARQUET Joelle et Philippe
Mme MARSOLLIER Elise
M. et Mme MARTAYAN Ervant
M. et Mme MARTAYAN Monique et Nazar
M. MARTAYAN René
M. et Mme MARTIN Bernard
Mme MARTIN Denise
M. MARTIN Jean Claude
Mme MARTINEZ Christiane
M. MARTIROSSIAN Leon
MARTIROSYAN SHOGHIK ET
GHARAGYOZYAI GOR
M. MARZIVANIAN Georges
M. et Mme MARZOUANLIAN Alain
M. MARZOUANLIAN Stephan
M. et Mme MARZOUVANLIAN Arsene
M. et Mme MARZOUVANLIAN Henri
M. et Mme MARZOUVANLIAN Olivier et
Cécile
M. et Mme MASLAK Berdj
M. MASLAK Garo
Mme MASLAKIAN Cecile
Mlle MASROBIAN Pailig
M. et Mme MASSARD Pierre
Mlle MASSEHIAN Jacqueline
M. et Mme MASSET Jean et Alice
Mme MASSIN DAGHILDJIAN Sonia
MASSIS SAS
M. et Mme MASTIKIAN Jean Luc
M. et Mme MASTIKIAN Joannes
M. et Mme MASTIKIAN Leon
Mlle MATAFIAN Isabelle Sana
Mme MATCHKALOVA - KAZAZYANTS
Irina
M. MATEOSSIAN Arthur
M. MATEOSSIAN Jean Paul
M. MATEOSSIAN Steve
Mme MATHY Paule
M. et Mme MATOSSIAN Jacques
M. MATOSSIAN Krikor
Mme MATOSSIAN Lydie
M. et Mme MATOSSIAN Patrice
Mme MATTERN DJELALIAN Marie
Thérèse
Mme MATTIO GIRAGOSSIAN Marie
M. MATZARIAN Michel
MAUBEUGE TAPIS
M. et Mme MAVIAN Jacques
M. et Mme MAVIAN Serge
M. MAVOIAN Gérard
Mme MAVOIAN FAURE Catherine
Mme MAYDROSYAN Armonoi
MAYTEX
M. et Mme MAZEDJIAN Edouard
M. et Mme MAZEDJIAN Jean Hovik
M. et Mme MAZLAMIAN Dertad
M. MAZLEMIAN Alex
M. MAZLOUMIAN Raffi
M. et Mme MAZMANIAN Armenak
M. et Mme MAZMANIAN Jirayr
M. et Mme MAZMANIAN René
Mme MCHITARIAN Haiganouche
MD PRESTIGE
M. MECHDOUDJIAN Armand
MED PLANET
Dr MEDAKSIAN Jean
M. MEDARIAN Alain
M. et Mme MEDARIAN Arthur
M. et Mme MEDJIAN Jean et Rose
M. et Mme MEDJIKIAN Edmond
Mme MEGERDITCHIAN Marie
M. MEGHERIAN Georges
Mlle MEGHRUBLIAN Sonia
Mme MEGROIAN Germaine
M. et Mme MEGUERDITCHIAN Agop
M. MEGUERDITCHIAN André
Mme MEGUERDITCHIAN Angele
Mme MEGUERDITCHIAN Dirouhi
M. MEGUERDITCHIAN Edouard
M. MEGUERDITCHIAN Georges
M. MEGUERDITCHIAN Jean Charles
M. et Mme MEGUERDITCHIAN Jean
Claude et Hélène
M. et Mme MEGUERDITCHIAN Jean et
Sonia
Dr MEGUERDITCHIAN Mardiros et
Cecile
M. MEGUERDITCHIAN Michel
M. et Mme MEGUERDITCHIAN Michel et
Hélène
Mme MEGUERDITCHIAN Noemie
M. MEGUERDITCHIAN Philippe
M. MEGUERDITCHIAN Pierre
M. MEGUERDITCHIAN Simon
M. et Mme MEGUERDITCHIAN Vartan
M. MEGUERDITCHOGLOU Robert
M. et Mme MEHRABE Artavaz et Anahide
M. et Mme MEIGNAN Alain
M. et Mme MEKDERIAN Laurent
M. et Mme MEKDJIAN Arthur
Dr MEKDJIAN Marc
M. MEKDJIAN Olivier
M. MEKENADJIAN Jean Ara
M. MEKHELIAN Paul
Mlle MEKHITARIAN Chantal
Mme MEKHITARIAN Nairi
Mlle MEKHITARIAN-BOUTIN Murielle
Mlle MEKHSIAN Anouche
M. MEKHSIAN Viken
M. MEKILIAN Siboh et Sonia
M. et Mme MELCONIAN Archavir
Mme MELCONIAN Carole
M. MELCONIAN Stephan
M. MELDONYAN Vasken
M. et Mme MELEKIAN Agop
M. et Mme MELEKIAN Charles et Colette
Mlle MELEKIAN Elise
M. MELEMEDJIAN Jean Bernard
M. et Mme MELIDONIAN Gaston
M. MELIDOSSIAN Frédéric
M. et Mme MELIDOSSIAN Jean
M. MELIK HOVSEPIAN Serge
Mme MELIK-MINASSIANTZ Nathalie
Mme MELIK-MINASSIANTZ-STEPANIAN
Seda
M. et Mme MELIKIAN Jean
Mme MELIKIAN Magali
M. et Mme MELIKIAN Orsep
M. et Mme MELIKIAN Robert et Esther
M. MELIKIAN Roger Zaven
Mme MELIKIAN Valérie
MELIKSETIAN Sophie
M. et Mme MELKON Jean Luc
M. et Mme MELKONIAN Armand
M. MELKONIAN Armand
M. MELKONIAN Charles Mihran
M. et Mme MELKONIAN Edmond
Mme MELKONIAN Elisabeth
M. MELKONIAN Georges
M. et Mme MELKONIAN Georges
Mme MELKONIAN Georgette
M. MELKONIAN Gérard
M. et Mme MELKONIAN Gilbert
M. et Mme MELKONIAN Honore
M. et Mme MELKONIAN Jacques
& Angele
M. et Mme MELKONIAN Jean
M. et Mme MELKONIAN Jean
M. et Mme MELKONIAN Jean Marc
Mme MELKONIAN Jeanine
Mme MELKONIAN Jenny
M. et Mme MELKONIAN Karen et
Gayane
Mlle MELKONIAN Lilya
Mme MELKONIAN Maggy
M. MELKONIAN Michel
M. et Mme MELKONIAN Michel
M. et Mme MELKONIAN Minas et
Madeleine
M. MELKONIAN Pierre
M. et Mme MELKONIAN Pierre et Sylvie
M. et Mme MELKONIAN Richard
M. et Mme MELKONIAN Serge
M. et Mme MELKONIAN Tagouhi
Mlle MELKONYAN Ankine
M. et Mme MELLIAN Henri
M. et Mme MELLIAN Jean et Isabelle
M. MELTONIAN Tigran
MEMOIRE ET CULTURE ARMENIENNES
M. et Mme MENEDJIAN Georges et Marlène
M. et Mme MENEDJIAN Joseph
M. MENENDEZ-PIDAL Jean Sebastien
Mme MENOT ARMOUDIAN Suzanne
Mlle MENUSET Catherine
M. et Mme MENUSET Yves et Armine
M. et Mme MENZILDJIAN Jean et Colette
M. MENZOYAN Gilles
M. MENZOYAN Henri
M. MERAMETDJIAN Jean Louis
M. MERAMETDJIAN Paul
M. et Mme MERAZIAN Joseph
Mme MERAZIAN DOSPEUX Aida
M. et Mme MERCANYAN Elisabeth-Onnik
M. MERDINIAN Gérard
M. et Mme MERDINIAN Gilbert
M. et Mme MERDJANIAN Gérard
M. et Mme MERDJANIAN Philippe et
Marie-Martine
M. et Mme MERKEBDJIAN Emile
M. MERKEBDJIAN Maurice
M. et Mme MERMERIAN Jean
M. et Mme MERTITCHIAN Jean
M. et Mme MESDJIAN Alexandre
M. et Mme MESDJIAN Christian
Mlle MESDJIAN Jacqueline
Mme MESROBIAN Danielle
M. MESROBIAN Guy
M. et Mme MESROBIAN Pascal
M. et Mme MESROBIAN Pierre et Valérie
M. et Mme MESROPIAN Anais
M. MESROPIAN Razmik
Mme MESROPIAN Varte
M. et Mme MESTDJIAN Pierre
M. et Mme MESTOUDJIAN Jacques
Mme MESTOUDJIAN Seta
M. et Mme METAXIAN Clement
M. et Mme METAXIAN Grégoire et Eve
Mme METELIAN Marie Laurence
MEUBLES GHAZARIAN
Mme MEYER Isabelle
M. et Mme MEYMARIAN Alain
et Laurence
Mme MEYMARIAN Béatrice
M. MEYMARIAN Gérard
M. MEYMARIAN Robert
M. et Mme MEYMARIAN Socrate
M. et Mme MEZADOURIAN Yevgueni
M. MEZBOURIAN Jean
M. MEZRAKIAN Emmanuel
MG FINANCES EURL
M. MIANCO Jacques
M. MIASSERIAN Gérard
M. MIASSERIAN Michel
M. et Mme MIASSERIAN Serge
Mme MICHAELIAN Jacqueline
M. MICHAELIAN Sylvain
Mme MICHAELIAN Valérie
M. et Mme MICHEL Alain
M. et Mme MICHOT KIATIBIAN Benjamin
et Nathalie
M. et Mme MICIGYAN Bernard et
Monique
MIDI DISTRIBUTION
MIDI SEC DISTRIBUTION
Mme MIET TRUONG Hoa
M. et Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis et
Anne Marie
Mme MIGHIRDITCHIAN Laurence
M. MIGHIRDITCHIAN Pascal
Mlle MIGIRDICYAN Eva
M. et Mme MIGUERIAN Robert
Mlle MIGUIRDICHIAN Sophie
M. MIGUIRDITCHIAN Stephan
M. et Mme MIHRAN Djivan
Mme MIHRAN Virginie
M. MIKAELIAN Albert
M. et Mme MIKAELIAN Armand
M. et Mme MIKAELIAN Berdj
M. et Mme MIKAELIAN Edmond et Anne
Marie
M. et Mme MIKAELIAN Edouard
M. MIKAELIAN Garabed
M. MIKAELIAN Garabed
M. et Mme MIKAELIAN Geneviève Mathieu et Arthur
M. et Mme MIKAELIAN Guy
M. et Mme MIKAELIAN Irène et Jacques
M. et Mme MIKAELIAN Jacques
M. et Mme MIKAELIAN Jean Pierre
M. MIKAELIAN Léon
Mme MIKAELIAN Lucie
Mlle MIKAELIAN Martine
M. et Mme MIKAELIAN Maurice
M. et Mme MIKAELIAN Michel et Nicole
M. et Mme MIKAELIAN Michelle et Antoine
Mlle MIKAELIAN Monique
Mlle MIKAELIAN Nathalie
Mme MIKAELIAN Noemie
M. MIKAELIAN Pierre Gilbert
M. et Mme MIKAELIAN Raymond
et Juliette
M. et Mme MIKAELIAN Robert
M. MIKAELIAN Robert
M. et Mme MIKAELIAN Sarkis
M. MIKAELIAN Stéphane
Mme MIKAELIAN EYSSARTIER Agnès
M. et Mme MIKAYELYAN Samuel et
Anahid
M. MIKHAELIAN Wartan
M. et Mme MILAUCHIAN Robert
M. et Mme MILDONIAN René
M. et Mme MILHE Didier et Veronique
MILLE ET UNE FACON
M. MINAKIAN Gérard
M. MINAKIAN Simon
M. MINASOGLU Matthieu
Mlle MINASOGLU Sandrine
Mlle MINASOGLU Sonya
Dr MINASSIAN Alain
M. et Mme MINASSIAN Albert
M. MINASSIAN Ardaches
M. et Mme MINASSIAN Arthur
M. et Mme MINASSIAN Arthur et Elise
Mlle MINASSIAN Aurele
M. et Mme MINASSIAN Bared
Mme MINASSIAN Beredia
M. MINASSIAN Christophe
M. MINASSIAN Christophe
M. MINASSIAN Claude
M. MINASSIAN Edmond
M. et Mme MINASSIAN Edouard
Mlle MINASSIAN Fabienne
M. et Mme MINASSIAN Frédéric Philippe
141
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Mme MINASSIAN Geneviève
M. MINASSIAN Gérard
M. et Mme MINASSIAN Gérard
M. et Mme MINASSIAN Gilbert et Nicole
M. MINASSIAN Grégoire
M. et Mme MINASSIAN Guy
M. et Mme MINASSIAN Harmik
Mme MINASSIAN Jacqueline
Mme MINASSIAN Jacqueline
M. et Mme MINASSIAN Jacques
M. et Mme MINASSIAN Jacques
M. et Mme MINASSIAN Jean
et Jacqueline
M. et Mme MINASSIAN Jean Khorène
M. MINASSIAN Jean Pierre
M. et Mme MINASSIAN Kevork
M. et Mme MINASSIAN Levon
Mme MINASSIAN Madeleine
Mme MINASSIAN Marguerite
M. et Mme MINASSIAN Marie Jeanne et
Tateos
M. MINASSIAN Maurice
M. et Mme MINASSIAN Michaël
M. MINASSIAN Michel
M. MINASSIAN Mireille et André
Mlle MINASSIAN Nadia
Mlle MINASSIAN Nicole
M. et Mme MINASSIAN Pierre
M. et Mme MINASSIAN Pierre et Estelle
M. MINASSIAN Raymond
M. et Mme MINASSIAN Raymond
et Marcelle
M. et Mme MINASSIAN Richard et
Jacqueline
Mlle MINASSIAN Rose Marie
M. et Mme MINASSIAN Serge
M. MINASSIAN Serge
M. MINASSIAN Vazrik
Mme MINASSIAN Virginie
Mme MINASSIAN Zvart
Mme MINASSIAN BEZELGUES Colette
Mme MINASSIAN-ABDALIAN Valérie
M. et Mme MINAZ
Mme MINAZ KAYIR Arevayluz
Mme MINELIAN Françoise
M. MINETIAN Sylvain
M. MINZIKIAN Christian
M. et Mme MIRAKIAN Albert
M. et Mme MIRAKIAN André
M. et Mme MIRAKIAN Jacques
Dr MIRAKIAN Pascale
M. MIRAKIAN Thierry
Mme MIRASYEDIAN Virginie
Mme MIRATON Marie Dominique
M. MIRDJANIAN Patrick
M. et Mme MIRETTI Anna
M. MIRIDJIAN Gérard
Mme MIROYAN Elise
Mlle MIRZABEKIANTZ Eliane
Mme MIRZAYAN Corinne
M. MIRZAYAN Philippe
M. et Mme MIRZOIAN Jean
Mme MIRZOIAN Nora
M. MIRZOYAN Aik
MISE AU GREEN
142
Mlle MISIRLILAR Ludivine
M. et Mme MISIRLIYAN Berc
M. MISKDJIAN Raffi
M. MISKDJIAN Serge
Mme MISSAKIAN Arpik
M. et Mme MISSAKIAN Arthur Aroutun
M. et Mme MISSAKIAN Franck
M. et Mme MISSAKIAN Gilbert
et Jeannette
M. et Mme MISSAKIAN Marius et Marie
M. et Mme MISSAKIAN Raffi
M. et Mme MISSERIAN Georges
M. MISSIRIAN Henri et Olia
M. et Mme MISSIRIAN Jacques
M. et Mme MISSIRIAN Jean Michel
M. et Mme MISSIRIAN Ohannes
M. MISSIRIAN Philippe
M. MISSIRLIAN Jacques
M. MISSIRLIAN Stéphane
Mme MITHIEUX CHICHMANIAN Rosette
M. et Mme MITILDJIAN André
Mme MITILIAN Alice
M. et Mme MITILIAN Edmond
M. MITILIAN Joel
Mme MITILIAN Sylvaine
M. et Mme MIZANDJIAN Bernard et Victoire
M. MIZANDJIAN Georges
Mlle MIZANDJIAN Marie Reine
MKHITARYAN Armenak et Annie
M. MKHITARYAN Missak
M. MKRTCHIAN Arman
Mme MKRTCHIAN Artouche Christine
M. et Mme MKRTCHIAN Samuel et Marina
Mme MNATSAKANYAN Nelly
MODERN STYLE
MOKHTARIAN Gabriel
Mme MOKOSSIAN Celine
M. MOKOSYAN Armand
M. et Mme MOLINO Pierre
M. et Mme MOLLE Alain et Viviane
Mme MOMAJIAN Alice & Georges
M. et Mme MOMDJIAN Jean Jacques
Mme MONBILLARD Pierrette
Mme MONCHICOURT Marie France
Mlle MONDJIAN Liliane
Mme MONDJIAN Nathalie
M. et Mme MONDJIAN Pierre, Charles
M. et Mme MONDJIAN Roger
M. et Mme MONGET René et Virginie
M. MONNOT Serge
Mme MONTAUBAN Jeanne Marie
M. MONTDJOLILAN Robert
Mme MONTELY Fabienne
Mme MONTOY Madeleine
M. et Mme MONTZIKIAN Alain
M. MONTZIKIAN Jean Jacques
M. MORADIAN Jacques
M. et Mme MORALEJO Paulo et Martine
Mlle MORDIKIAN Anahid Jeannette
Mme MOREAU Elisabeth
M. et Mme MOREL Stéphane et
Véronique
Mlle MORILLAT Sophie
Mme MORILLE Suzanne et Azadouhie
M. et Mme MORINO Eric
Mme MORINO Virginie
Mme MORLET Evelyne
M. MOROUKIAN Jean
Dr MOSDITCHIAN Georges
M. MOSDITCHIAN Laurice
M. et Mme MOSESIAN Vazgen
Mme MOSKOFIAN Alicia
M. et Mme MOSKOFIAN Jean
M. MOSSESSIAN Charles
MOSSOIAN Achote
M. et Mme MOTIKIAN Didier
M. MOUCHEMOULIAN Meridjan
M. MOUCHIGHIAN Georges
Mme MOUDJIAN Colette
M. et Mme MOUGHAMIAN Mireille
Mme MOUKTARIAN Cecile
M. et Mme MOUKTARIAN Gérard
Mme MOUMDJIAN Alice
Mme MOUMDJIAN Anais
M. et Mme MOUMDJIAN André
M. MOUMDJIAN Anthony
M. et Mme MOUMDJIAN Joseph
M. MOUMDJIAN Michel
M. et Mme MOUMDJIAN Philippe
Mme MOUMDJIAN Valérie
Mlle MOUNDJIAN Aline
Mme MOUNDJIAN Anahid
M. et Mme MOUNDJIAN Berje
M. et Mme MOUQUET Edmond
M. et Mme MOUQUET Laurent
M. MOURADIAN Aida et Zadig
M. et Mme MOURADIAN Albert
Mme MOURADIAN Alice
Mlle MOURADIAN Angele
M. et Mme MOURADIAN Armand
M. et Mme MOURADIAN Armen et Chant
Mme MOURADIAN Arpine
M. MOURADIAN Arsene
M. et Mme MOURADIAN Benjamin
M. et Mme MOURADIAN Chant
M. et Mme MOURADIAN Christian et
Annie
M. et Mme MOURADIAN Claude
Mme MOURADIAN Elisabeth
M. MOURADIAN Frédéric
M. et Mme MOURADIAN Gérard
M. MOURADIAN Hagop
M. MOURADIAN Haik Richard
M. et Mme MOURADIAN Henri Samson
Mlle MOURADIAN Irma
M. MOURADIAN Jacques
M. et Mme MOURADIAN Jacques et Seta
M. et Mme MOURADIAN Jean Claude
M. et Mme MOURADIAN Jean Luc
M. et Mme MOURADIAN Jose
M. et Mme MOURADIAN Joseph
M. et Mme MOURADIAN Leon
Mme MOURADIAN Marie Rose
M. et Mme MOURADIAN Mourad
M. et Mme MOURADIAN Murat
Mlle MOURADIAN Nadine
M. MOURADIAN Patrick
M. MOURADIAN Richard
M. et Mme MOURADIAN Robert et
Jacqueline
M. MOURADIAN Roger Raymond
M. et Mme MOURADIAN Serge
M. et Mme MOURADIAN Serge
M. et Mme MOURADIAN Sinikerim
M. et Mme MOURADIAN Stéphane
Mlle MOURADIAN Taline
M. MOURADIAN Thierry
M. et Mme MOURADIAN Vazken
Mlle MOURADIAN Veronique
Mme MOURADIAN Yvette
Mme MOURADIAN SERRAND Nathalie
M. MOURATIAN Pascal
Mme MOUROT DJIHANCHAYAN
Marguerite
M. MOUSEGHIAN Pascal, Georges
Mlle MOUSEGHIAN Thérèse
M. MOUSSAIAN Ara
M. MOUSSAIAN Grégoire
Mlle MOUSSAIAN Marie
M. et Mme MOUSSAVIAN Navid
Mme MOUSSESIAN Astrid
Mme MOUSSIKIAN Geneviève
M. et Mme MOUSSIKIAN Patrick
M. MOUSSIKIAN Samuel
M. MOUTAFIAN Armand-Dikran
M. et Mme MOUTAFIAN Jacques
M. et Mme MOUTAFIAN Jean Paul
M. et Mme MOUTAVELIAN Alain
Alexandre
M. et Mme MOUTON Robert
Mme MOVSES Martine
M. MOVSES Serge
Mme MOVSESSIAN Aida
M. et Mme MOVSESSIAN Artin
M. MOVSESSIAN Frédéric
M. MOVSESSIAN Gabriel
M. MOVSESSIAN Jean
Mme MOVSESSIAN Marie
M. MOVSESSIAN Sebastien
Mme MOZIAN Angèle
M. et Mme MOZIAN Frédéric
M. et Mme MOZIAN Haik
M. MOZIAN Jacques
Mme MOZIAN-BACHERGIAN Brigitte
M. et Mme MUDJEREDIAN Jean et
Louise
Mlle MUGURDITCH Catherine
M. MUGURDITCH Simon
M. et Mme MUKHTARIAN Simon et
Patricia
M. MUNGAN Boghos
M. et Mme MUNGAN Khatchik
M. et Mme MUNGAN Mesrop
M. MUNGAN Minas
M. et Mme MUNGAN Robert
M. MUNGAN Siranouche
Mlle MURADIAN Cécilia
M. et Mme MURADIAN Jean
M. et Mme MURADIAN Melique
M. et Mme MURADIAN Robert Ardachesse
Mlle MURADIAN Sandrine
M. MURADIAN Vahé
Mme MURATCANOGLU Sona
M. et Mme MURATSAN Vahak
M. et Mme MURATYAN Armand
et Viviane
M. et Mme MURATYAN Arthur
Dr MURATYAN Edouard
M. MURATYAN Nicolas
M. et Mme MURATYAN Sophie et Arnaud
Mme MUSEL Marie Luce
M. MUSELLANT Claude
M. MUSELLANT Grégoire
Mme MUSIQUIAN Aida
M. MUSOYAN Grigor
M. et Mme MUSSALIAN Raphael
M. MUTAFIAN Claude
M. MUTEVELIAN Jacques
Mme MUZZARELLI Elisabeth
M. et Mme NABLANDIAN Garabet
M. NACACHIAN Alexandre
M. et Mme NACHIAN Antoine et Antranik
M. NACIB Emmanuel
M. NADAR Hagop
Mme NADIRIAN KEVONIAN Jeanine
M. NADJARIAN Alain
M. et Mme NADJARIAN Albert
Mme NADJARIAN Angele
M. NADJARIAN Avedis
M. et Mme NADJARIAN Garabed
M. NADJARIAN Jacqueline
M. NADJARIAN Jacques Agop
M. et Mme NADJARIAN Jacques et
Nadege
M. NADJARIAN Jean
M. et Mme NADJARIAN Jean Jacques
M. NADJARIAN Karnik
Mme NADJARIAN Lora
M. NADJARIAN Michel
Mme NADJARIAN Rose
M. et Mme NADJARIAN Stephan
Mlle NADJARIAN Valérie
Mme NADJARIAN Véronique
M. NADJARYAN Sergo
Mme NAEGELLEN Chake
M. et Mme NAFILYAN Alain et Emmanuelle
M. et Mme NAHABEDIAN Edmond
Mlle NAHABEDIAN Gabrielle Simone
M. NAHABEDIAN Gérard
Mme NAHABETIAN Françoise
Mme NAHABETIAN Meline
M. NAHABETIAN Serge
Mlle NAHAPETIAN Gisèle
Mlle NAJARIAN Angélina
M. NAJARIAN Vincent Varouj
M. NAJARIN Richard
Mme NAJJAR Patricia
Mlle NAJJARIAN Taline
M. NAKACHDJIAN Edouard
M. NAKACHDJIAN Pierre
M. NAKACHIAN David
Mlle NAKACHIAN Nadia
M. et Mme NAKACHIAN Roger
M. et Mme NAKKACHIAN Garabed
M. NAKKACHIAN Jacques
M. et Mme NALBADIAN Jean Arthur et
Danielle
Mme NALBANDIAN Brigitte
M. NALBANDIAN Joseph
Mme NALBANDIAN Nadia
M. NALBANDIAN Wahé
M. et Mme NALBANT Grégoire
M. et Mme NALBANTIAN Jean-Louis et
Suzanne
Mme NALTCHAYAN Virginie
M. NALTCHAYAN Xavier
M. NAMIAN Bernard
Mme NAROYAN Anna
M. et Mme NARPINIAN Jacques et Nazeli
M. NATERIAN Georges
M. et Mme NATERIAN Jean
Mme NATOSSIAN Josiane
M. NAVALIAN Jacques
M. et Mme NAVARIAN Eric
M. NAVARIAN Jacques
Mme NAVASSARIAN Louise
Mme NAVASSARTIAN Odette
M. NAZARETH Seti
M. NAZARETHIAN Alain
Mlle NAZARETHIAN Annie Aghavnie
Mlle NAZARETHIAN Eugenie
Mme NAZARETIAN Christiane
Mlle NAZARETIAN Nicole
Dr NAZARETIAN Robert
M. NAZARETIAN Robert
Mme NAZARIAN Anahid
M. et Mme NAZARIAN Avedis
M. et Mme NAZARIAN Jacques
M. NAZARIAN Jean
Mme NAZARIAN Lise
Mme NAZARIAN Martine
M. et Mme NAZARIAN Missak
M. NAZARIAN Pierre Aram
M. et Mme NAZARIAN Raymond
M. et Mme NAZARIAN Rouben et Anait
M. et Mme NAZARIAN Stéphane
M. et Mme NAZARIAN Vartkes
M. et Mme NAZARIAN Wartan
M. et Mme NAZLIKIAN Georges
NEAZOI PREMIER ACT
M. NECHANIAN Marc Patrick
M. NEDELIAN Alain
M. et Mme NEDELIAN Albert
M. NEDELIAN Brice
Mme NEDELIAN Christ et Lucie
M. NEDELIAN Eric
M. NEDELIAN Leon
M. et Mme NEDELIAN Verech
M. et Mme NEHME Wissam
Mme NERCESSIAN Angèle
M. NERCESSIAN Edmond
Mme NERCESSIAN Frances
M. NERCESSIAN Gérard
M. et Mme NERCESSIAN Jean
M. et Mme NERCESSIAN Maurice
Mlle NERCESSIAN Mireille
M. et Mme NERCESSIAN Nerces
M. et Mme NERCESSIAN Patrick
Mme NERCESSIAN Rita
Mme NERCESSIAN-GROULT Christine
M. et Mme NERGARARIAN Jean Pierre
Mme NERGUISIAN Aida
Mme NERGUISIAN Elise
M. et Mme NERGUISIAN Gilbert
M. et Mme NERGUISIAN Joseph
Mme NERGUISIAN Josephine
M. NERGUIZ Vasken
M. et Mme NERGUIZ Viken
M. et Mme NERGUIZIAN Albert
M. et Mme NERKARARIAN Amalia
M. NERSESSIAN Arthur
M. et Mme NERSESSIAN Charles
Garabed
M. et Mme NERSESSIAN Jean
M. et Mme NERSISSIAN Mehran - Yester
M. et Mme NERSISSIAN Missak
M. et Mme NESHAN ATANESIAN Hamlet
NET SAINT LOUPIENNE
M. NEVCHEHERLIAN Arestakes
M. NEVCHEHERLIAN Marc
M. NEVCHEHIRLIAN Denis
M. et Mme NEVROUZE Herman
M. et Mme NEVROUZE Richard Berdj et
Jacqueline
M. NICHANIAN Arlen
M. et Mme NICHANIAN Armand
M. et Mme NICHANIAN Armand et Magdalina
M. et Mme NICHANIAN Armand et
Stéphane
Mlle NICHANIAN Françoise
M. NICHANIAN Gérard
M. et Mme NICHANIAN Jean
M. NICHANIAN Mikael
M. NICHANIAN Patrick, Missac
M. NICOGHOSSIAN Leon
Mme NICOGHOSSIAN Lilas
M. et Mme NICOGHOSSIAN Pierre
M. NICOGHOSSIAN Romeo
Mme NICOLAS Jacqueline
M. NICOLIAN Jean
Mme NICOLIAN Josette
M. et Mme NIGDELIAN Jean Marc
M. et Mme NIGDELIAN René et Agharnie
M. NIGHOGHOSSIAN Agop J-Jacques
M. et Mme NIGHOSSIAN Roger Tateos
M. et Mme NIGOGHOSSIAN Charles
Garbis
M. NIGOGHOSSIAN Daniel
M. et Mme NIGOGHOSSIAN Daniel
Mme NIGOGHOSSIAN Françoise
M. NIGOGHOSSIAN Guy
M. et Mme NIGOGHOSSIAN Jean Pierre
M. et Mme NIGOGHOSSIAN Kegham
M. NIGOGHOSSIAN Richard
M. NIGOGHOSSIAN Robert
M. et Mme NIGOGHOSSIAN Serge
M. et Mme NIGOGHOSSIAN Serge
Mlle NIGOHOSSIAN Loutchia
M. NIKOGHOSSIAN Jean Pierre
Mme NIKOGHOSSIAN Susan
M. et Mme NIKSARLIAN Christian et
Marie Hélène
M. et Mme NIKSARLIAN Jean Michel et
Carmen
NIKSARLIAN Yoana
M. NIKSSARIAN Jacques
Mme NIZAMIAN Nicole Espope
M. et Mme NODARIAN Jean Marc
Mlle NODARIAN Jocelyne
M. NODARIAN Thierry
Mme NOEL Marion
M. et Mme NOGUES Danielle
Mme NOLLAND Françoise
M. et Mme NORADIAN Philippe
M. et Mme NORDIGUIAN Albert
M. NORHADIAN Jean Paul
Mme NORIGUIAN Madeleine
M. et Mme NORIKYAN Gagik
M. et Mme NOROYAN Bernard
Mlle NOROYAN Hélène
M. et Mme NORSEN Hrant et Ercanik
M. NORSIKIAN Jacques
Mme NORSIKIAN Sylvia
M. et Mme NOULAUD Patrick et Sandrine
Mlle NOURADIAN Martine
M. et Mme NOURIAN Daniel
M. et Mme NOURIAN Robert
M. NOURIDJANIAN Jean Patrick
Mme NOURIKIAN Geraldine
M. NOURIKIAN Haroution
NOUVELLE AUDITION
M. et Mme NOVOYAN Krikor
Mme NOVOYAN SIARD NAY Marie
M. et Mme NOYEMIAN Joel
M. NTOURGOUTIAN André
M. et Mme NUYTTENS MARDIROSSIAN
Philippe et Nadia
Mme OBLIN Evelyne
Dr OBOZIAN Georges
M. OBOZIAN Noel
M. OBOZIAN Serge
OCPR
M. ODABACHIAN Alexandre
M. ODABACHIAN Philippe
M. ODABACHIAN Robin
Mme ODABACHIAN Simone
Mlle ODADJIAN Liliane
M. ODADJIAN Richard
OFELIE
M. OGANESSIAN Serge
M. et Mme OGHDAYAN Charles
M. OGHDAYAN Emmanuel
M. OGHDAYAN Jean Yves
M. et Mme OGOUDJIAN Jean
M. et Mme OGSAR Karabet
M. OGULLUK Robert
Mme OHAN TCHELEBIAN Henriette
M. et Mme OHAN-TCHELEBIAN Claude
M. et Mme OHANESSIAN Agop et
Suzanne
Mme OHANESSIAN Anne Claudette
M. et Mme OHANESSIAN Armand
M. et Mme OHANESSIAN Arthur
M. et Mme OHANESSIAN Boros
Mme OHANESSIAN Catherine
Mlle OHANESSIAN Chantal
Mme OHANESSIAN Dikranouhi
M. et Mme OHANESSIAN Hagop
M. et Mme OHANESSIAN Hovanes
Mme OHANESSIAN Jacqueline
143
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. OHANESSIAN Jean
M. et Mme OHANESSIAN Jean
M. et Mme OHANESSIAN Jean
M. et Mme OHANESSIAN Jean et Lydia
M. OHANESSIAN Jean Marc
M. et Mme OHANESSIAN Joannes
M. et Mme OHANESSIAN Marsoub
Mme OHANESSIAN Maryse
M. et Mme OHANESSIAN Michel
Mme OHANESSIAN Nadine
M. OHANESSIAN Ohanes
M. et Mme OHANESSIAN Pierre et Annie
M. OHANESSIAN Remy
M. OHANESSIAN Richard
M. et Mme OHANESSIAN Serge et
Brigitte
Mme OHANESSIAN Suzanne
Mme OHANESSIAN Valentine
Mme OHANESSIAN Véronique
Mlle OHANESSIAN JOUFFRE Clarisse
M. OHANIAN Alex
Mme OHANIAN Alina
Mme OHANIAN Aroussiak
M. et Mme OHANIAN Berdge
M. et Mme OHANIAN Edouard
M. OHANIAN Georges
Mme OHANIAN Ginette
M. OHANIAN Guillaume
M. et Mme OHANIAN Hervé et Véronique
Mlle OHANIAN Jacqueline
M. et Mme OHANIAN Jacques et Marguerite
M. et Mme OHANIAN Jean
Mme OHANIAN Laurence
M. OHANIAN Loic et Anne
Mme OHANIAN Marie
M. et Mme OHANIAN Michel
M. et Mme OHANIAN Michel Nechan
M. et Mme OHANIAN Ohanes
M. et Mme OHANIAN Ohannes et
Joséphine
M. et Mme OHANIAN Raymond
M. et Mme OHANIAN Rolland et Sylvie
M. OHANIAN Stéphane
Mlle OHANIAN Sylvie
Mme OHANIAN Vartouhi
Mme OHANIAN Zivart
M. et Mme OHANIANS Vahé
M. et Mme OHANNESSIAN Alexandre
M. et Mme OHANNESSIAN Berdjouhie
M. OHANNESSIAN Dominique
Mme OHANNESSIAN Elise
M. et Mme OHANNESSIAN Georges et
Murielle
Mme OHANNESSIAN Hélène
Mme OHANNESSIAN Lucienne
M. et Mme OHANNESSIAN Maurice
M. et Mme OHANNESSIAN Ohannes et
Dourik
M. et Mme OHANNESSIAN Patrick
M. OHANNESSIAN Philippe
M. et Mme OHANNESSIAN Serop
Mlle OHANYAN Arminé
M. et Mme OHANYAN Kirkor et Arpi
M. OKHKIAN Raffi
144
Mlle OKKADJIAN Madeleine
M. et Mme OKOUMOUCHIAN Bernard et
Geneviève
Mlle OLAGNON Valérie
Mme OLCER Marie
M. et Mme OLCER Ohannes
M. ONAN Hacik
M. et Mme ONGHOURIAN Jean
M. et Mme ONKUR Mesrop et Angel
M. ORAK Maxime
M. ORANCI Karabet
M. et Mme ORDEKYAN Benjamin et
Svetlana
M. et Mme ORDEKYAN Herman
Mme ORDOUKHANIAN Anahid
M. ORIZET Cyrille
M. ORMANDJIAN Serge
OROUDJIAN Hasmik - Hovhannes
M. et Mme ORSAZ David et Tania
OSEPIAN ESPACES VERTS
Mme OSEPYAN Alice
M. et Mme OSGANIAN Jean-Grégoire
Mlle OSGANIAN BOWEN Eliane
M. OSKANIAN Albert
Mme OSKANIAN Angele
M. OSKANIAN Bernard
Mme OSKANIAN Berthe
Dr OSKANIAN Jean
Mme OSKANIAN Jeannine
M. et Mme OSKERITSIAN André et Rosa
M. et Mme OSKERITSIAN Philippe et Lilit
M. OSKIAN Nazaret
M. et Mme OSKIAN Stéphane
M. et Mme OSKIANIAN Samvel
Mme OSMANDJIAN Béatrice
Mme OSSIAN Katia
M. et Mme OSSIKIAN Ossep et Takouhi
M. OTCHKARIAN Jacques
Mlle OTCHKARIAN Marie Louise
M. et Mme OTDJIAN Robert
M. OUGHDENTZ Alain
M. OUGHDENTZ André
M. OUGHDENTZ Christian
M. OUGHDENTZ Laurent
M. et Mme OUGHDENTZ Noel
M. et Mme OUGHDENTZ Robert
M. OULIKIAN Stéphane
Mme OULIKIAN POIGNET Isabelle
M. et Mme OULOUSSIAN Jacques
M. OUMEDIAN Jean
Mme OUMOURCHADIAN Greta
Mme OUNANIAN Aida
M. et Mme OUNANIAN Jean et Pierrette
Dr OUNANIAN Yves
M. OUNDJIAN Francis
M. et Mme OUNDJIAN Gérard
M. et Mme OUNDJIAN Michel
et Jeannine
M. OUNDJIAN Thierry
Mlle OUNJIAN Isabelle
M. et Mme OUNTZIAN Charles
et Christine
Mlle OUNTZIAN Laurence Isabelle
Mme OUNTZIAN Rose
Mlle OURAHIAN Jeannette
Mme OURGHANLIAN Denise
M. OURGHANLIAN Gérard
M. et Mme OURGHANLIAN Serge
M. et Mme OURPATIAN Agop
Mlle OUSSAKIAN Marie
Mlle OUZOUNIAN Agnès
Mme OUZOUNIAN Elisabeth et Marie
Louise
M. et Mme OUZOUNIAN Henri
M. et Mme OUZOUNIAN Jacques et Agop
M. OUZOUNIAN Mike
M. et Mme OUZOUNIAN Philippe
M. et Mme OUZOUNIAN Serge Ou Sylvie
Mme OUZOUNIAN Vergine
M. OVAGUIMIAN Gérard
M. et Mme OVANESSIAN Jean
Mme OVANESSIAN Nadine
M. OVEIAN François
M. et Mme OVESSIAN Gérard
M. OVIGUIAN Jean Jacques
M. et Mme OVSEPIAN Christophe
M. OVSEPIAN Philippe
M. et Mme OYNOYAN Eric
M. et Mme OYNOYAN Georges
Dr OZALTIN Sarven
M. OZANIAN Michel
M. OZARARAT Samson
M. OZBIBERYAN Vrej Alain
M. et Mme OZCAN Daron et Seta
Mlle OZDEMIR Diane
M. et Mme OZGULER Agop
M. et Mme OZHALLACYAN Raffi et
Kristin
M. OZINIAN Fabrice Ara
Mlle OZKUL Lusapir
Mme OZKUL Mayrenik
M. et Mme OZKUL Vahram et Vilma
M. et Mme OZSUT Karabet
M. et Mme PABOUDJIAN David et
Merone
M. et Mme PABOUDJIAN Franck
M. PABOUDJIAN Grégoire
M. PABOUDJIAN Patrice Nazar
M. et Mme PABOUDJIAN René et
Rouzanna
M. PABOUDJIAN Roger
M. PABOUDJIAN RICARD Michel
M. PACHABEZIAN Gérard
M. PACHADEZIAN Tigran
Mme PACHANIAN Joelle
Mlle PACHANIAN Maryame
M. et Mme PACHAYAN Alice
Mme PACHAYAN Janine
Mme PACHIKIAN Rose
M. et Mme PADOVANI Jean Pascal et
Hermine
Mme PAGE KRIKORIAN Jacqueline
M. PAHLAVOUNI Alain
M. et Mme PAIRAMIAN Jacques Agop
M. PAKOSSIAN Eric
Mlle PALADIAN Françoise
M. PALADIAN Jean
Mme PALADIAN-FOUSSARD Alice
Mme PALADJIAN Gisèle
M. et Mme PALADJOUGLIAN Joannes
M. et Mme PALANDJIAN Aymeric et Cecile
Mlle PALANDJIAN Françoise
M. et Mme PALANDJIAN Georges et Lusine
Mme PALANDJIAN Nicole
Mme PALANDJIAN Simone
M. PALANDJIAN William
M. et Mme PALAYAN Hampartzoum et
Carmen
M. PALAYAN Jean
M. PALAYAN Yves
M. et Mme PALCOSSIAN Stéphane
M. et Mme PALMIERI Marius et MarieLouise
Mme PALOMBE Marie Carole
M. PALOYAN Bernard
Mme PALOYAN Fernande
M. PALOYAN Jean François
M. PALTOBEDROSSIAN Garabed
Charles
M. et Mme PALUYAN Armand et Annie
M. PAMBAGUIAN Daniel
M. PAMBOUKDJIAN Marc
M. et Mme PAMBOUKIAN Jean Andranik
Mme PAMBOUKIAN Laura
Mlle PAMBOUKIAN Lucette
M. et Mme PAMBOUKIAN Michel Seta
M. PAMOKDJIAN Vahé
M. et Mme PANAROTTO Elvio et Jacqueline
Mme PANCACCINI Claude
M. PANDIKIAN Jean Henri
M. et Mme PANFILI Remy et Christiane
M. PANIKIAN Laurent
M. PANOSSIAN Alain
M. PANOSSIAN Armand
M. et Mme PANOSSIAN Chantal et Armand
M. PANOSSIAN Claude
M. et Mme PANOSSIAN Edouard
M. et Mme PANOSSIAN Etienne
Mme PANOSSIAN Evelyne
M. PANOSSIAN Franck
Mme PANOSSIAN Ginette
M. et Mme PANOSSIAN Henri
M. PANOSSIAN Hervé
M. et Mme PANOSSIAN Isabelle et Zadig
Mme PANOSSIAN Jacqueline
M. et Mme PANOSSIAN Jacques et Hilda
M. PANOSSIAN Jean
M. et Mme PANOSSIAN Joseph
Mme PANOSSIAN Manusak
M. et Mme PANOSSIAN Martin
Mme PANOSSIAN Monique
Mme PANOSSIAN Nathalie
M. et Mme PANOSSIAN Pascal
M. PANOSSIAN Philippe
M. et Mme PANOSSIAN Philippe et
Michelle
M. et Mme PANOSSIAN Régis
M. PANOSSIAN Roger
Mme PANOSSIAN Rosa
Mme PANOSSIAN Sonia Aida
M. et Mme PANOSSIAN-OSGANIAN
Sarkis et Laurence
M. PANOSYAN Murat
M. et Mme PANSU Hubert et Carole
M. et Mme PANTAZIAN Alain
M. PAPANIAN Stéphane
Mme PAPARIKIAN Marie
M. PAPASIAN Agopik
M. et Mme PAPASIAN Philippe
et Meredith
PAPASSIAN Jean Pierre
M. et Mme PAPAYAN Haik et Ana
M. et Mme PAPAZ Garbis
Mlle PAPAZIAN Anahid
Mme PAPAZIAN Angele
Mlle PAPAZIAN Cathy
Mme PAPAZIAN Chantal
Mlle PAPAZIAN Claire
M. et Mme PAPAZIAN Claude
M. PAPAZIAN David Robert
M. et Mme PAPAZIAN Edouard
M. et Mme PAPAZIAN Elie et Jacqueline
M. et Mme PAPAZIAN Elie et Marie
M. et Mme PAPAZIAN Eugene
M. et Mme PAPAZIAN Georges
M. PAPAZIAN Georges
M. et Mme PAPAZIAN Gérard
Mme PAPAZIAN Ginette
Mme PAPAZIAN Haygouhi
M. et Mme PAPAZIAN Henri
M. et Mme PAPAZIAN Henri et Dalila
M. et Mme PAPAZIAN Isabelle
Mme PAPAZIAN Jacqueline
M. PAPAZIAN Jacques
M. et Mme PAPAZIAN Jean
M. PAPAZIAN Jean Pierre
Mlle PAPAZIAN Jocelyne
M. et Mme PAPAZIAN Joseph
M. et Mme PAPAZIAN Joseph
Mme PAPAZIAN Julietta
M. PAPAZIAN Krikor
M. et Mme PAPAZIAN Krikor et Sonia
Mlle PAPAZIAN Laetitia
M. PAPAZIAN Laurent
M. et Mme PAPAZIAN Leon
M. et Mme PAPAZIAN Leon
M. PAPAZIAN Leon Paul
Mlle PAPAZIAN Liliane
Mlle PAPAZIAN Lori
Mme PAPAZIAN Lorie
M. et Mme PAPAZIAN Marcel
Mme PAPAZIAN Marie
Mme PAPAZIAN Marie Rose
M. et Mme PAPAZIAN Maryse
M. PAPAZIAN Michel
M. et Mme PAPAZIAN Michel
M. PAPAZIAN Michel
Mlle PAPAZIAN Nathalie
Mme PAPAZIAN Opsi
M. PAPAZIAN Palig
M. PAPAZIAN Philippe
M. PAPAZIAN Philippe
M. PAPAZIAN Pierre
M. et Mme PAPAZIAN Pierre et Marie
Jeanne
M. et Mme PAPAZIAN Pierre Jean
M. PAPAZIAN Raffi
M. et Mme PAPAZIAN Roger
Mme PAPAZIAN Roselyne
M. PAPAZIAN Samuel
M. PAPAZIAN Samuel
Mlle PAPAZIAN Sandrine
Mme PAPAZIAN Seda
Mme PAPAZIAN Seta
Mme PAPAZIAN Simone
Mlle PAPAZIAN Sona
M. PAPAZIAN Stephan
M. PAPAZIAN Stéphane
Mlle PAPAZIAN Stéphanie
Mlle PAPAZIAN Valérie
M. PAPAZYAN Alex
M. PAPAZYAN Garbis
Mme PAPAZYAN Marie
Mme PAPAZYANGIL Sahnaz
M. PAPIKIAN Andranik
M. PARADIAN Jean
M. PARAGHAMIAN Marcel
Mlle PARAIN Christine
M. PARAKIAN Clement
M. et Mme PARAKIAN Grégoire
M. et Mme PARAKIAN Norbert et Marie
Hélène
M. et Mme PARAKIAN Patrick
M. et Mme PARALIOGLU Jean Varujan
M. et Mme PARATIAN Jean
M. et Mme PARCOT Damien
M. et Mme PARCOT Jean Claude
M. et Mme PARCOT Olivier
Mlle PAREGAMIAN Hripsime
Mme PAREGAMIAN Marie Aritza
Mme PAREGAMIAN Rose Marie
M. PARENT Edouard
Mlle PARGAMLIOGLU Maryam
M. et Mme PARGAMLIOGLU Minas et
Siranus
M. et Mme PARIGUIAN Michel
M. et Mme PARIGUIAN Michel et Rita
M. PARIKIAN Jacques
M. PARILUSYAN Edouard
Mme PARIS Valérie
M. PARISET Raymond Xabou
Mme PARISIAN Suzanne
M. PARLAKIAN Ara
M. et Mme PARMAKSISIAN André
PAROISSE APOSTOLIQUE ARMENIENNE Richard Takvorian
PAROISSE ARMENIENNE
CATHOLIQUE
PAROISSE EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE
M. et Mme PAROUNAGHIAN Jean Pierre
et Annie
M. et Mme PAROUTIAN Grégoire
Mme PAROUTIAN Philomene
Mme PARSAMIAN Marie
M. PARSEGHIAN Claude
M. et Mme PARSEGHIAN Denis
M. et Mme PARSEGHIAN Felix
M. et Mme PARSEGHIAN Jacques
Mme PARSEGHIAN Nairi
M. PARSEGHIAN Patrice
Mme PARSEGHIAN Vartanouche
M. PARSEKIAN Marc Artine
M. et Mme PARSEKIAN Michel
M. PARSEKIAN Serge
M. et Mme PARTAMIAN Moses et Seta
Mme PARTIAN Juliette
M. et Mme PARTOURIAN André
et Martine
Mlle PARTOURIAN Georgette
M. et Mme PARTSOUMIAN Claude
M. PARUNAKIAN André
Mme PARUNAKIAN Jacqueline
M. et Mme PASAYAN Ara
M. et Mme PASAYAN Pascal
M. PASDERMADJIAN Garo
M. PASDRMADJIAN Gaspard
M. et Mme PASHALIAN Jean-Albert et
Marie Claude
Mme PASMANIAN Béatrice
M. et Mme PASQUALETTI Francis
et Aravny
Mme PASTORELLI Muriel
M. PATPATIAN Jacques
Mme PAULIN Denise
Mlle PAVESI Liliane
Mme PAWLOFF Annie
M. et Mme PAYRE Sylvie et Jean
Jacques
Mme PAZOUMIAN Anic
M. PAZOUMIAN Michel
M. PEARSON Sévan
M. et Mme PECCEU Luc
Mme PECHALDIN Denise
M. et Mme PECHDIMALDJIAN Daniel
M. et Mme PECHDIMALDJIAN Henri
Jacques
Mme PECHDIMALDJIAN Sylvie
M. PECHDIMALDJIAN Thierry
Mme PECHEKERIAN Mireille
Mlle PECHKECHIAN Juliette
Mme PECHKECHIAN MALA Marcelle
M. et Mme PECHRIKIAN André
M. et Mme PECHRIKIAN Jean et MarieAntoine
M. PECHRIKIAN Pierre
M. PECHRIKIAN Raffi
M. PECHRIKIAN Régis
Mme PECHTAMALGIAN Evelyne
M. et Mme PECHU Michel et Alice
M. et Mme PEDRONO Jean
M. PEHLIVANIAN Edouard
M. PEHLIVANIAN Jean
M. PEHLIVANIAN Maher
M. et Mme PEHLIVANIAN Meguerditch
M. PEHLIVANIAN Raffy
M. PEHLIVANIAN Vasken
M. et Mme PEHLIVANIAN Vrej
Mme PEKMEZIAN Antoinette
Mme PEKMEZIAN Arlette
Mme PEKMEZIAN Béatrice
M. et Mme PEKMEZIAN Gabriel
M. et Mme PEKMEZIAN Liliane et Arthur
M. et Mme PEKMEZIAN Olivier et Béatrice
M. et Mme PEKMEZIAN Philippe
Mme PEKMEZIAN Solange
Mlle PELIBOSSIAN Elisabeth
M. et Mme PELLET Jacques et Elisabeth
M. PELLIER Christian
Mme PELLIER Marielle
Mme PELTEKIAN Linda
Dr PEMBEDJOGLOU Bruno
M. PENARD Alain
Mme PENIN Nathalie
Mme PEPE Elisabeth
M. et Mme PERIE Yves et Irene
M. et Mme PERIKIAN Jean
Mme PERRET Chantal
Mlle PERRIN Anne Marie
Mme PERRIN Astrid
Mme PERRIN Floriane
M. et Mme PERRIN Garo
M. PERRON Jean Luc
Mme PERROT Vanessa
M. et Mme PERUCCA J.P.
M. PERVAZIAN François Pierre
M. PESHDIKIAN Raffy
Mme PETCHIMENIAN Sirarpi
M. PETENIAN Jacky
Mme PETENIAN TROUIN Jeanine
Mme PETER TCHELINGERIAN Corinne
M. et Mme PETIT Eric et Sylvia
Mme PETIT DE MIRBECK Sophie
M. et Mme PETITJEAN Christophe
et Isabelle
Mme PETRAKIAN GUILLAS Tania
Mme PETROSSIAN Ariel
M. PETROSSIAN Armen
M. et Mme PETROSSIAN Garouch et
Emma
M. PETROSSIAN Karen
Mme PETROSSIAN Karine
Mme PETROSSIAN Lilit et Jean
Mme PETROSSIAN Vartouhi
PETROSTRATEGIES
M. PETROSYAN Aren
M. PETROSYAN Artak
M. PETROSYAN Artyom
M. et Mme PETROSYAN Karen
M. PETROSYAN Tigran
M. PETROSYAN Yervand
M. et Mme PETROZZI BEDANIAN
Nathalie et Florent
M. et Mme PETTINICCHIO Ernest
et Siranouch
Mme PEYREGNE Marie Claire
Mme PEYRIERE Danielle
PHARMACIE DE LA FRESCOULE
PHARMACIE DE PEYRINS
PHARMACIE DU CENTRE
PHARMACIE DU LYCEE
PHARMACIE KNADJIAN EVELYNE
PHARMACIE LADEUIL NEVART
PHARMACIE SAFARIAN
PHARMACIE TCHAPARIAN
PHARMACIE ZAKAR
M. et Mme PHENERDJIAN Gerald et
Claudine
M. et Mme PHILIPOSSIAN Christian
M. et Mme PICCINNU Alberto et Dalita
M. PIDECIYAN Avedis
145
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. et Mme PIDECIYAN Avedis
M. et Mme PIGACHE KARAMANOUGUIAN Georgette
M. et Mme PILAFDJIAN Jacques
Mme PILAVDJIAN Isabelle
Mme PILAVIAN Jasmine
Mlle PILAVIAN Stéphanie
Mme PILIBOSSIAN Angele
M. PILIDJIAN Olivier
M. et Mme PILIGIAN Emmanuel et
Nathalie
Dr PILIGIAN Franck
Mme PILIGIAN Geneviève
M. et Mme PILIGIAN Jean
M. PILIKIAN André et Suzanne
Mme PILIKIAN Sylvia
M. et Mme PILOYAN Pascal
M. et Mme PILOYAN RETTIEN Guy et
Astrid
M. et Mme PINARBASI Agop
M. PINGANZIAN Robert
M. PINONDEL Joseph
Mme PINTO Melina
Mme PIPITO Lucienne Antonio
M. PIRLIAN Arthur
M. PIRLIAN Etienne
M. PIRLIAN Gabriel
M. PIRLIAN Jean Pierre
M. PIRLIAN Yann
Mme PIRLIAN BERLIOZ Monique
PIZZA BLANQUI
M. et Mme PLAINDOUX Pierre et
Saussée
Mme PLANET Astrig
Mme PLANET Claudette
PLANET SERVICES
M. et Mme PLAZANET André et Marie
Jose
M. POGHOSYAN Grigor
M. et Mme POGHOSYAN Romen
Mlle POGHOSYAN Valentina
M. POGOSSIAN Vania
Mme POIZAT MONIQUE (GARABEDIAN)
M. et Mme POLADIAN Alain
M. POLADIAN Alain
M. et Mme POLADIAN Jean
M. et Mme POLADYAN Michel
Mme POLATIAN Victoria
POLE PATRIMOINE
Mme POLI Armene
M. et Mme POMMEROL Bruno
et Annie-Elisabeth
Mme PONSOT Renée
M. PORIKIAN Thierry
M. et Mme PORTOUKALIAN Paul et
Claude
M. PORTOUKALIAN Pierre Bedros
Mlle POSTADJIAN Marie Laure
M. et Mme POSTADJIAN Serge
Dr POSTOYAN Carole
M. et Mme POSTOYAN Jacques
M. POSTOYAN Pierre
M. POSTOYAN Romain
M. POSTOYAN Serge
M. POTAKIAN Gabriel
146
Dr POTUKYAN Arek
M. POTUKYAN Ayk
M. et Mme POUCHINDJIAN Emmanuel
Mme POULAILLON Renée
M. et Mme POULAIN KARAASLANIAN
Thierry et Angèle
Mme POULENARD BALIAN Magali
M. et Mme POULLAIN Francis
M. POULTJIAN Michel
M. POURTOYAN Grégoire
M. POUSSARDIN Christian
M. POVERT Robert
Mme PRADE POLATIAN Béatrice
Mme PRADINES Claudine
M. PRECAUSTA Jean-Eric
Mme PRENTOUT Chantal
PRESSING LE CENTRE
M. et Mme PRIEUR Jean Marc
PRIMEURS DE PROVENCE
PROD AREV
PROMOD SAS
M. et Mme PROUDIAN Richard
M. et Mme PROUDIAN Serge
PROWEB CONSULTING
PRUDENS SARL
Mme PUYPELAT Jacqueline
Mme QUANTIN Cecile Giséle
M. QUERIAN Aristide
Mme QUINET Catherine
M. et Mme QUINTELLA David
M. QUINTELLA Gilles
M. et Mme QURKDJIAN Sachik et Rima
M. et Mme RACINE Daniel
M. RAFAELIAN Arnaud
M. et Mme RAFAELIAN Magarditch
Mme RAGUE OSGANIAN Claire Marylise
M. RAHANIAN Serge
M. et Mme RAKEDJIAN Bruno et
Maryvonne
M. RAKEDJIAN Eric
M. et Mme RAKEDJIAN Grégoire
Mme RAMEL Ginette
Mme RANDY Françoise
M. et Mme RAULIC André et Lucienne
M. et Mme RAVANAS Henri et Dominique
Mme REBOUL Elise
M. et Mme RECOULES Jean Adrien
M. et Mme REGA Louis
Mme REGIS Sylvie
M. REISSIAN Armand
M. et Mme REIZIAN Grégoire
Mlle REIZIAN Sophie
REMOUNDOS Daphné
Mme REMUS CAMBOURIAN Claude,
Marie
M. et Mme REMY Joel et Geneviève
Mme REMY Karine
M. RENOUX Charles
M. et Mme REOUPENIAN Denis
M. et Mme REOUPENIAN Robert
M. et Mme REOUPENIAN Stéphane
M. REY-ANTONI Philippe
Mme RICOL Dominique
Mme RIEUNIER Caroline
M. et Mme RIGA Anne et Christophe
RINA GESTION
Mme RIONDET BACHIAN Lucine
M. et Mme RIOU Olivier et Catherine
M. et Mme RIQUIER Robert
Mlle RISTIGUIAN Elisabeth
M. et Mme RISTIGUIAN Marius
M. et Mme RITTON Jacques
M. et Mme RIVIERE Christian et Patricia
M. RIVOIRE Michel
M. et Mme ROBBE André
Mme ROBERT DERDERIAN Gilberte
Mme ROBERTIN Marie Claude
M. et Mme ROBIN Christian
ROBINCE SOCIETE HOV HAY
M. et Mme ROCA GUILLEM Jose
M. ROCHEBLOINE François
Mme ROCHER Arline
M. et Mme RODRIGUEZ Valmy
Mme ROGER HACYAN Dalita
Mme ROGNON Anna
M. et Mme ROLLAND Gérard
M. et Mme ROLLIER Daniel
Dr ROMY Annie & Pascal
M. et Mme RONSIN Axel
Mme ROSA Marie Victoria
Mme ROTH-DONIGUIAN Anne
Mme ROUGE Rose
M. et Mme ROUGON Jean Claude
M. ROUKASSYAN Karo
M. et Mme ROULPH Guy et Geneviève
M. et Mme ROUMELIAN Christian
M. et Mme ROUMELIAN Olivier
M. et Mme ROUMELIAN Serge
M. et Mme ROUMIAN Grégoire
Mlle ROUPELIAN Sylva
M. ROUSSEY Joel
M. et Mme ROUSSIGNOL Marie
Mlle ROUX Fanny
M. et Mme ROYAYI Kiumars
M. et Mme RUA Grégoire et Marie José
Mme RUIZ Christiane
M. et Mme RUSDIKIAN Jean
M. S.A.R.L LE KARTER
SA ARALTEC
SA CEPOVETT
SA JOLIE MOME QUAI DES BRUMES
M. et Mme SAADJIAN Alain
M. SAAGIAN Alexandre
M. SAAGIAN William Hagop
M. SAAKIAN Garik
Mme SAAKYAN Tigran Vagarsh et Svetlana
Mme SAATDJIAN Anna
M. SAATDJIAN Armand
M. SAATDJIAN Esteban
M. et Mme SAATDJIAN Jean
M. et Mme SABAINI Claude
M. SABHAZ Arthur
Mme SABLIER Alice
M. et Mme SABONDJIAN Leon
Mlle SABONDJIAN Veronique
M. SABOUNDJIAN Armand
Mme SABOUNDJIAN Catherine
M. SABOUNDJIAN Damien
M. et Mme SABOUNDJIAN Fanny et
Maurice
Mlle SABOUNDJIAN Hripsimée
Mme SABOUNDJIAN Louisa
Mlle SABOUNDJIAN Patricia
M. SABOUNDJIAN Patrick
Mme SABOUNDJIAN Severine
Dr SABOUNTCHIAN Genia
M. et Mme SADAK Grégoire
M. et Mme SADAK Stéphane
M. SADEKIAN Edmond
Mme SAFARIAN Simone
M. SAFARYAN Gevorg
M. et Mme SAFIAN Sarkis
M. et Mme SAGATELIAN Georges et
Sylvie
M. et Mme SAGHATELIAN Jean
M. SAGHBAZARIAN Charles
Mme SAGHBAZARIAN Josette
Mlle SAGLAMER Kristina
Mlle SAHADETIAN Béatrice
Mme SAHAGHIAN Gilberte
M. et Mme SAHAGIAN Samuel
M. SAHAGUIAN Antoine
M. SAHAGUIAN Ara
M. et Mme SAHAGUIAN Claude et Annick
Mlle SAHAGUIAN Elisabeth
M. et Mme SAHAGUIAN Gérard
M. et Mme SAHAGUIAN Leon
Mme SAHAGUIAN Marguerite
Mlle SAHAJIAN Anne
Mme SAHAJIAN Catherine
Mme SAHAJIAN Françoise
M. et Mme SAHAJIAN Maurice
Mlle SAHAJIAN Nathalie
M. SAHAKIAN Achod
M. SAHAKIAN Charles
Mme SAHAKIAN Claude
Mme SAHAKIAN Colette
Mlle SAHAKIAN Danielle
M. SAHAKIAN David
M. et Mme SAHAKIAN Eric et Florence
M. et Mme SAHAKIAN Haroutioun
M. SAHAKIAN Jean Paul
M. SAHAKIAN Jean Pierre
Mme SAHAKIAN Marietta
Mlle SAHAKIAN Patricia
M. et Mme SAHAKIAN Philippe
M. et Mme SAHAKIAN Raymond
M. SAHAKIAN Stéphane
Mme SAHAKIAN Thérèse
M. et Mme SAHAKOGLU Bernard
M. SAHAKYAN Garnik
Mlle SAHAKYAN Inesa
Mme SAHAKYAN Lusiné
M. et Mme SAHAKYAN Sahak et Agavni
M. SAHATDJIAN André
M. et Mme SAHATDJIAN Max
M. SAHETCHIAN Armand
M. SAHETCHIAN Krikor
M. SAINIAN Gagik
Mme SAINT-LAGER Anouch
M. et Mme SAKALIAN Charles et Catherine
M. et Mme SAKALIAN Jean
M. SAKALIAN Jerôme
M. SAKALIAN Patrick
Mme SAKALLIAN Rosette
M. et Mme SAKAYAN Armen
Mlle SAKAYAN Claire
Mlle SAKAYAN Madeleine
M. SAKHOCHIAN Antoine
M. et Mme SAKHOCHIAN Apraham
Mlle SAKHOCHIAN Stephanie
Mlle SAKKALIAN Marie
M. SAKLIYAN Levent
M. SAKOUNTS Levon
Mlle SAKOYAN Eliane
M. SAKOYAN Gérard
M. et Mme SAKSIK Gilbert
Mlle SALAPIAN Philomene
M. SALAPIAN Robert
Mme SALAS Marguerite
M. et Mme SALBASHIAN Jean et Yvonne
Mlle SALBY SAHAGHIAN Anna Lori
Mme SALEBERT ZERAHIAN Annie
Mme SALEM Catherine
Mme SALLABACHIAN Marie Reine
Mme SALLANDRE-AYVAZYAN Seta
M. SALUDJIAN Pedro
M. et Mme SAMAKIAN Gérard
M. et Mme SAMARD Jean et Zepur
Mme SAMIKYAN Anahid
M. SAMMELIAN Armand
M. et Mme SAMOIAN Albert
M. SAMOIAN Robert
M. SAMOUELIAN Eric
M. SAMOUELIAN Franck
M. SAMOUELIAN Nichan
M. SAMOUELIAN Samuel
M. SAMOURCACHIAN Eric
Mme SAMOURCACHIAN Yvonne
Mme SAMOURCASIAN Georgette
M. SAMUELIAN Jean
M. SAMUELIAN Jean Claude
Mme SAMUELIAN Muriel
M. et Mme SAMUELIAN Patrick et Vartouchka
Mme SAMUELIAN Sonia
Mme SANCHEZ-CHOUCHANIAN Amelie
Carmen Gabrielle
Révérend Père SANDJIAN Joseph
Mme SANDJIAN Sylvie
SANDWICHERIE DE CHATILLON Sarl
Levontex
Mlle SANGOI Michèle
Mlle SANGUIGUIAN Stéphanie
SANI CHAUFFAGE SAVIGNY
M. et Mme SANIOSSIAN Arthur
Mme SANOSSIAN Christine
M. SANOSYAN Armand
Mme SANTANA AGUILAR Anahit
Mme SANTANA AGUILAR Anahit
M. SANTERIAN Philippe
M. SANTERIAN Sourin
Mme SANTERIAN SUBRAN Marie Rose
M. SANTINI Michel
M. et Mme SANTOURIAN Dominique Sophie
Mlle SANTOURIAN Rita
M. et Mme SARABIAN Albert
M. et Mme SARABIAN Gilles Jean et
Monique
M. SARADJIAN Gilbert
M. et Mme SARADJIAN Jacques et Sima
M. SARADJIAN Jean
Mlle SARADJIAN Joelle
M. et Mme SARADJIAN Lucie Ou Eric
M. et Mme SARADJIAN Norbert
M. SARADJIAN Philippe
M. et Mme SARADJIAN Robert
M. SARAFIAN Albert
Mlle SARAFIAN Anaid
Mme SARAFIAN Arsacouchi
M. et Mme SARAFIAN Dikran et Vartanouche
M. SARAFIAN Georges
Mme SARAFIAN Hermine
M. et Mme SARAFIAN Jacques
M. et Mme SARAFIAN Jacques
M. SARAFIAN Jean
Dr SARAFIAN Jean
M. et Mme SARAFIAN Jean Maurice
M. et Mme SARAFIAN Mariam
Mlle SARAFIAN Martine
M. SARAFIAN Raffi
M. et Mme SARAFIAN Renaud
Mme SARAFIAN Sirarpie Sylvie
M. et Mme SARAFIAN Sophie et Charles
Mme SARAFIAN Suzanne
Mme SARAFIANT Irina
M. et Mme SARAIDARIAN Jean
M. SARAYDARIAN Jean Jacques
Mme SARAYDARIAN Marie
M. et Mme SARDARIAN Alfred et Adrineh
M. et Mme SARDARIAN Sevag Siranouche
M. SARDARYAN Simon
Mme SARDJIAN Georgette
M. SARESSIAN Garabed
Mme SARGSIAN Svetlana
Mme SARGSYAN Alina
M. et Mme SARGSYAN Gagik
M. SARGSYAN Gueram
M. SARGSYAN Karen
M. et Mme SARHADIAN Daroun
M. SARHADIAN Meguerdisch
M. SARHADIAN Raffi
Mlle SARHOSOGLU Bettina
M. et Mme SARHOSOGLU Jean et
Azaduhi
M. et Mme SARIAN Albert
M. SARIAN Armand
M. et Mme SARIAN Bahadir
M. SARIAN Christophe
M. et Mme SARIAN Claude
M. SARIAN Eric
M. et Mme SARIAN Guy
M. et Mme SARIAN Jacky
M. SARIAN Jacques
M. et Mme SARIAN Jean Raphael
et Juliette
Mlle SARIAN Lina
M. SARIAN Margos
Mme SARIAN Marguerite et Jacques
Mme SARIAN Mireille
Mlle SARIAN Nolwenn
M. SARIAN Patrice
M. SARIAN Pierre
M. et Mme SARIGARABEDIAN Georges
et Huguette
M. et Mme SARIGULYAN Dikran
M. SARIGULYAN Yan Agop
M. et Mme SARIKAS Karekin
M. et Mme SARIKAS Sévan
M. SARIKOUYOUMDJIAN Haig
Mme SARIOGLAN ROSSEL Siroun
M. SARKIS Antoine
M. et Mme SARKIS Gérard
M. et Mme SARKIS Leon
M. SARKIS Max Yves
Mlle SARKIS Odette, Marie
M. et Mme SARKISSIAN Alain
M. et Mme SARKISSIAN Alois
Mme SARKISSIAN Anahid
M. et Mme SARKISSIAN Andranik et
Tania
Mlle SARKISSIAN Annie
M. et Mme SARKISSIAN Annie et Gérard
Mme SARKISSIAN Araxi Annick
Mlle SARKISSIAN Armen Jacqueline
M. et Mme SARKISSIAN Arthur et
Michèle
M. et Mme SARKISSIAN Avedis
M. et Mme SARKISSIAN Charles et
Choghig
Mme SARKISSIAN Colette
Mme SARKISSIAN Delphine
Mlle SARKISSIAN Denise
M. SARKISSIAN Dominique
Mme SARKISSIAN Elisabeth
Mme SARKISSIAN Elise
M. SARKISSIAN Francis
M. SARKISSIAN Franck
M. SARKISSIAN Frédéric
M. et Mme SARKISSIAN Gabriel et
Lucette
M. SARKISSIAN Gérard
Mme SARKISSIAN Ginette
M. et Mme SARKISSIAN Grégoire
Mme SARKISSIAN Hermine
M. SARKISSIAN Jacques
M. et Mme SARKISSIAN Jacques et
Thérèse
M. et Mme SARKISSIAN Jean
M. SARKISSIAN Jean Christophe
M. et Mme SARKISSIAN Jean Jacques
M. et Mme SARKISSIAN Jean Jacques
M. SARKISSIAN Jean Jacques
M. SARKISSIAN Jean Luc
M. SARKISSIAN Jean Marie
M. et Mme SARKISSIAN Jeannette et
Leon
M. et Mme SARKISSIAN Joannes et
Gilberte
Mme SARKISSIAN Johanna
M. SARKISSIAN Joseph
M. et Mme SARKISSIAN Krikor
M. SARKISSIAN Laurent
M. SARKISSIAN Laurent
Mme SARKISSIAN Louise
Mme SARKISSIAN Lydia
Dr SARKISSIAN Marc
M. SARKISSIAN Marc Arthur
Mlle SARKISSIAN Marie Rose
Mme SARKISSIAN Marinette
Mme SARKISSIAN Marinette
M. SARKISSIAN Michel
M. SARKISSIAN Michel
Mme SARKISSIAN Monique
M. SARKISSIAN Mourad
Mlle SARKISSIAN Nicole
M. et Mme SARKISSIAN Paul
M. et Mme SARKISSIAN Raymond et
Sandrine
M. et Mme SARKISSIAN Richard
M. SARKISSIAN Sarkis
M. et Mme SARKISSIAN Serge
M. et Mme SARKISSIAN Serge
M. et Mme SARKISSIAN Serge
M. SARKISSIAN Serge
M. et Mme SARKISSIAN Serge
M. et Mme SARKISSIAN Stéphane
M. SARKISSIAN Thierry
M. SARKISSIAN Vartan
M. et Mme SARKISSIAN Zohrab
M. SARKISSYAN Lova
Mme SARKISSYAN Seda
SARL 3 PN
SARL ALMOQUIN
SARL ANKO
SARL ANTEX
SARL ARCANIE
SARL ARMELYS
SARL ARTEMISE BEAUTE - CAFE
JOSEPH
SARL ASTV
SARL AUBAGNE VIANDES
SARL AUM ARCHITECTES
URBANISTES
SARL AURORE
SARL AVOLUX FRANCE
SARL CARROSSERIE TIFLIZIAN
SARL CHIRINE INTERNATIONAL
M. SARL COCCINELLE
SARL DAGEMAK
SARL DANUBE
SARL DE GARO
SARL DIVA CHOCHOTTE BOUTIQUE
SARL DU CASTEL
SARL DULAC
SARL ELYSE COUTURE LA MAILLE
D'OR
SARL EMMAZAD AUBERGE LES
AROMES
SARL ETABLISSEMENT BASMA
SARL ETS PASDERMADJIAN
SARL EUROTAX
SARL FANNY CHAUSSURES
M. SARL FOCAL -OUNDJIAN Lucas
SARL FONCIERE ROUSSILLONNAISE
SARL FRICHE ELECTRICITE
GENERALE
SARL FUTEL
SARL GABRIELLA
SARL GAGOSSIAN ROUX
147
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
SARL GARAC
SARL GATE
SARL GEORGES
SARL GREFFI
SARL GREGOIRE
SARL HARMONIE
SARL HELCO
SARL JCB
SARL JOCHA
SARL JOLISOL
SARL KARAGOZYAN
SARL KINOSSIAN
SARL LA BOUTIQUE DOUN
SARL LA FESTINA
SARL LA RAMBERTOISE
SARL LA TESTE PRIMEURS
SARL LAROCHA
SARL LES TROIS CALS
SARL LOU CASTELLAS
SARL MAVIK
SARL MAVROMMATIS
SARL MCM
SARL MGM PLOMBIER
SARL MONTS D'OR IMMOBILIER
SARL MURAT 46
SARL NARGUIZ
SARL NEGOCE
SARL NOUCHIG
SARL OJID
SARL PATRICE COIFFURE
SARL PIERRE GREGORY
SARL PIPER INFORMATIQUE
SARL PITTI
SARL PIZZA GREG La Tour De Pizz
SARL PRIVILEGES
SARL RAFFI
SARL SEDAY
SARL SN MODE
SARL SOLANCO
SARL SORB INDUSTRIES
SARL STI CONSULTANTS
SARL TAVITIAN
SARL TECHNO CHLOR
SARL TEXTILIAN
SARL TOP TIME
SARL TRANSPORTS GAZAROSSIAN
SARL VAG
SARL VANSIS
SARL VICNIC
SARL VIOLETTE
SARL VK
SARL ZEDDY'S
SARLU ARE'S2
M. et Mme SAROLIAN David
Mme SAROYAN Filor
M. et Mme SARXIAN Edouard et Sylvie
SAS ARG FASHION
SAS CAP INVESTISSEMENTS
SAS CELIMENE
SAS ETS TCHOULFIAN
SAS FUEGO
SAS J.H.T. SAVOIE TISSUS
SAS JIKA
SAS MARKAL
SAS PIC
148
SAS SAVOIE OUTILLAGE SERVICE
SAS SODEC
SAS TRICOTS JEAN MARC
SAS VAN
M. SASSOUNIAN Manuel
M. SASYAN Serge
M. et Mme SATCHLIAN Kevork
M. et Mme SATCHLIAN Krikor
M. et Mme SATDJIAN Alain
Mme SATELMECHIAN Sylvia
M. et Mme SATILMIS Pierre et Apik
M. SATILMIS Serge et Sarkis
M. et Mme SATILMISOGLU Avedis
et Judith
M. SAUGY Artun
M. SAUGY Narek
M. SAUGY Norvan
M. SAUGY Sasun
Mme SAUMANDE Marie Ange
Mme SAURIN Annie
M. et Mme SAURIN Gérard
Mme SAUVAGE TINGHIR Chantal
Mme SAUVAGET Alice
M. SAUVAGET Pascal
Mme SAUVEBOIS Julie
M. et Mme SAVDALIAN Jacques et Laurence
Mme SAVDALIAN BESSON Lucine
M. et Mme SAVOURIAN Albert
M. et Mme SAVOURIAN Richard
M. et Mme SAYABALIAN Garabed
Mlle SAYABALIAN Lucile
M. et Mme SAYEGH Jean, Anais, Denise
M. et Mme SAYRIM Bernard et Virginie
M. et Mme SAYRIN Jean
M. et Mme SAZDJIAN Hagop
M. SCHEMAVONIAN Claude Achot
Mlle SCHEUER Danielle
M. et Mme SCHIRVANIAN Sarkis
Mme SCHMITT Marie Paule
Mme SCHMITZ Carla
Mme SCHULLER Guiliguia
SCI AGS
SCI CHABAUD-LATOUR
SCI COLBERT INVEST
SCI D'ESGOUTTES
SCI DE L'HELVETIE
SCI DU PONCEAU
SCI KAYARINE
SCI LE SAINT LAURENT
SCI MERDJIAN
SCI PATIL
SCI SAGEST
SCP BAYLE & HASBANIAN
SCP DJOLAKIAN ET RUSSO
SCP KAZOURIAN LARGOT
M. et Mme SEBAG Samuel et Isabelle
Mme SEBOUHIAN Anne Marie et Jean
M. et Mme SEBUHYAN Bruno et Valérie
M. et Mme SEDEF Edouard
M. SEDEFDJIAN Armand
M. et Mme SEDEFDJIAN Michelange
M. et Mme SEDEFIAN Patrick
Mme SEFANI Veronique
M. et Mme SEFERCHIAN Jean Claude
et Sylva
M. SEFERIAN Eric
M. et Mme SEFERIAN Ernest
M. SEFERIAN Gilles
M. et Mme SEFERIAN Jacques
M. et Mme SEFERIAN Jacques
M. et Mme SEFERIAN Jean
M. SEFERIAN Jean Pierre
M. SEFERIAN Jean-Luc
M. SEFERIAN Robert
M. et Mme SEFERIAN Robert et Colette
Mme SEFERIAN Rose
M. SEFERIAN Serge
M. et Mme SEFIAN Marc et Anna
M. et Mme SEFIAN Robert
M. SEGEALON Patrick
M. et Mme SEGHOMONIAN David
M. et Mme SEHIRMARDIKOGLU Karabet
M. et Mme SEHPOSSIAN François
M. et Mme SEKERIYAN Hesu
Mme SEKONIAN Jeanne
Mlle SEKONIAN Josiane
M. SEKONIAN Patrick
M. et Mme SEKOYAN Pierre
SELARL PHARMACIE GOCHGARIAN
SELARL PHARMACIE TCHARBATCHIAN
Mme SELLERIAN Annie
M. et Mme SELLERIAN Gilbert
Mme SELVELIAN Jocelyne
M. et Mme SEMERCI Toros et Zarouhi
M. et Mme SEMERCIYAN Armand et
Astrid
M. SEMERCIYAN Vartkes
Mme SEMERDJIAN Béatrice Christine
M. SEMERDJIAN Jacques
M. et Mme SEMERDJIAN Jean
M. et Mme SEMERDJIAN Jean et Jenny
M. et Mme SEMERDJIAN Oscar
et Sylvette
M. SEMERDJIAN Serge
M. SEMERDJIAN Simon
M. SEMERDJIAN-PHEBUS Philippe
M. et Mme SEMERJIAN Bernard
M. SEMERTZIAN Jean Louis
M. et Mme SEMIRDJIAN Pierre
M. et Mme SEMIZIAN Jacques
M. et Mme SEN Zakar
M. et Mme SENEKDJIAN Joseph
Mme SENELLART Suzanne
M. et Mme SEPETDJIAN Gabriel
Mme SEPETDJIAN Hilda
M. et Mme SEPETDJIAN Jean Pierre et
Sylvie
M. SERABIAN Gérard
M. SERAIDARIAN Frédéric
M. et Mme SERAIDARIAN Marc
et Sandrine
M. et Mme SERAIDARIAN Stéphane
M. SERAIDARIAN Vahram
M. SERAPIAN Boris
M. SERDJANIAN Alain
M. SERDJANIAN Hovannes Jean
M. SERDJANIAN Jacques Achodt
M. et Mme SEREKIAN Marcel et Angèle
M. et Mme SEREKIAN Patrick et Anait
Mme SEREKIAN MACARY Joelle
M. SERHOSCHIAN André
M. et Mme SERIK Suren
M. et Mme SERIN Michel
Mme SERINGULIAN Veronique
M. et Mme SERKIS Leon et Angele
Mme SERKISIAN Seta
M. et Mme SERKISSIAN Marc
Mme SERKIZYAN Jacqueline
M. et Mme SERKIZYAN Keghissik
Mme SEROPIAN Astrid
Mlle SEROPIAN Catherine
M. et Mme SEROPIAN Charles
M. et Mme SEROPIAN Christophe
M. SEROPIAN Christophe
Mlle SEROPIAN Danielle
M. et Mme SEROPIAN Edouard
Mme SEROPIAN Madeleine
M. et Mme SEROPIAN Marc Achot
Mme SEROPIAN Margueritte
SEROPIAN Rose
M. SEROPIAN Serge
Mme SEROPIAN Sona
Mme SEROPIAN CAMCIK Alice
Mme SEROPYAN Anouch
SERTISS OR
M. SERVANIAN Jean
M. et Mme SERVIC Zaven et Hermine
M. SESLIKOL Antranik
SETAC
Mme SETIAN Angele
M. SETIAN Pierre
Mlle SETRAKIAN Alice
M. SETRAKIAN Gregory
M. et Mme SETRAKIAN Nazareth
Mme SETRAKYAN Tatev
Mme SEULEUSIAN Marguerite
M. et Mme SEULEUSIAN Minas
et Nadine
Mme SEULEUSIAN Nevarthe
Dr SEVADJIAN Gérard
M. et Mme SEVADJIAN Grégoire
M. SEVADJIAN Patrick
Mme SEVELLEC-BICHOT Eliane
M. SEVIAN Edouard
M. et Mme SEVIKIAN Antoine
M. et Mme SEVIKIAN Jean Luc
M. et Mme SEVIKIAN Raymond
M. et Mme SEVIKIAN Victor
M. SEYHAN Rozvelt
Mme SEYISSIAN Laure
M. et Mme SEYRANIAN Hartine
M. et Mme SEYRANIAN Marcel
Mme SHAHBAZIAN Adrine
Mme SHAHBAZYAN Arminé
M. et Mme SHAHOYAN Ruben
M. SHALGIAN Michel
Mme SHALGIAN Monique
M. et Mme SHAMILIAN Sarkis
Mme SHARBATIAN Aida
M. et Mme SHIRVANIAN Agop
M. SHIRVANIAN Tikran
M. SHNORHOKIAN Samuel
M. et Mme SHORJIAN Bernard
Mlle SHORJIAN Odette
M. et Mme SIGHIRDJIAN Emmanuel
M. SIGHIRJIAN Eric Avedis et Mickael
Mme SIKSIK Aznive
Mme SILIDJIAN Valérie
Mme SILOHIAN Lucie
M. et Mme SILOYAN Jacques
Mme SILVAIN Marie Brigitte
Mme SIMAVONIAN Reine
M. et Mme SIMEONIAN Victor
M. SIMITIAN Serge
M. SIMONIAN Alain
M. SIMONIAN Alain
M. SIMONIAN Alexandre
M. SIMONIAN Aram Albert
M. SIMONIAN Audrey Jean-Jacques
Mme SIMONIAN Chantal
M. SIMONIAN Charles
M. et Mme SIMONIAN Christian
M. SIMONIAN Claude
M. et Mme SIMONIAN Clement
M. et Mme SIMONIAN Daniel
M. et Mme SIMONIAN Diran Alain
Mme SIMONIAN Dominique
M. et Mme SIMONIAN Edmond
M. et Mme SIMONIAN Edouard
M. et Mme SIMONIAN Georges
M. SIMONIAN Grégoire
M. et Mme SIMONIAN Jacques
M. et Mme SIMONIAN Jacques
Mme SIMONIAN Josette
M. SIMONIAN Laurent
M. SIMONIAN Leon
Mme SIMONIAN Louise
Mme SIMONIAN Marie Josiane
Mme SIMONIAN Marine
M. et Mme SIMONIAN Maurice
M. SIMONIAN Michel
Mme SIMONIAN Monique
M. SIMONIAN Nicole
M. SIMONIAN Paul
M. SIMONIAN Pierre
M. et Mme SIMONIAN René
M. SIMONIAN Robert
M. SIMONIAN Roland
Mme SIMONIAN Rose Chitcho
M. SIMONIAN Samuel
Mlle SIMONIAN Seta
M. et Mme SIMONIAN Théodore-Frédéric
M. SIMONIAN Vardges
Mlle SIMONIAN Vartouhi
M. SIMONYAN Oganes
Mme SIMSARIAN Alice Victoria
Mme SINAN Sirpuhi Silva
M. et Mme SINANIAN Albert
Mlle SINANIAN Annick
M. et Mme SINANIAN Didier
M. SINANIAN Georges
M. SINANIAN Henri
M. SINANIAN Jacques
M. SINANIAN Jean Pierre
M. SINANIAN Lionel
M. et Mme SINANIAN Margos
Mme SINANIAN Marie Anna
M. SINANIAN Napoleon Gilbert
M. et Mme SINANIAN Raymond et Emma
M. et Mme SINANYAN Georges
Mme SINAPIAN Irène
Mme SINDIRIAN Hélène
M. et Mme SINORKYAN Sirak
Mlle SIONIAN Chantal
M. SIOSSIAN André
M. SIRANOSSIAN Alexandre et Marie
M. et Mme SIRANOUSIAN Gérard
Vazken
M. SIRANYAN Henri
M. SIRANYAN Roger
M. et Mme SIRAPIAN Jean
M. SIRAPIAN Massis
M. SIRAPIAN Sevan
Mme SIRMAZ Françoise
M. SIROUNIAN Charles
M. SIROUNIAN Maurice
M. et Mme SIRVANIAN Jacques et Chaké
M. et Mme SISAKYAN Nurhan et Talar
SISIMMO
Mme SISSAKIAN Chantal
M. SISSERIAN Aram
Mme SISSERIAN Suzanne
M. et Mme SISVALIAN Albert
M. et Mme SISVALIAN Eric et Magalie
M. et Mme SISVALIAN Richard et Nicole
M. et Mme SIVACIYAN Errol
Mme SIVASLEIAN Jeannette
M. et Mme SIVASLIAN Antoine
M. et Mme SIVASLIAN Armand
Mme SIVASLIAN Claudine
M. et Mme SIVASLIAN Jean
M. et Mme SIVASLIAN Serge
M. SIVAZLIAN Bernard
M. et Mme SIVAZLIAN Christophe
M. et Mme SIVAZLIAN Gilbert
SJG CONSULTANIG
Mme SLABIKOWSKI Christiane
Mme SMITTARELLO Frédérique
SNC PHARMACIE DE L'EGLISE
SNC PHARMACIE DU CENTRE
M. SNC SANTA
SOCIETE C.J.O.
SOCIETE GORAT
SOCIETE NOUVELLE TIRENKIAN
MICKAEL
SOFIREL
M. et Mme SOGHIKIAN Jacques
M. et Mme SOGHIKIAN Luc
M. et Mme SOGHOMONIAN Albert Jean
Ovagim
M. SOGHOMONIAN Hagop
Mme SOGHOMONIAN Jacqueline
M. et Mme SOGHOMONIAN Jeannot
M. et Mme SOGIKIAN Serge
Mme SOGNY Sonia
Mme SOGOMANIAN Armeneci
M. et Mme SOGOMONIAN Agvan et
Huguette
M. et Mme SOGOYAN Albert et Colette
M. et Mme SOKHAKIAN Levon
M. SOLAKIAN Charles
Mme SOLAKIAN Danielle
M. et Mme SOLAKIAN Etienne et Annick
M. et Mme SOLAKIAN Garbis
M. et Mme SOLAKIAN Jacques
M. SOLAKIAN Jean Eric
M. SOLAKIAN Noel
Mme SOLAKIAN STOCHMIAL Marie Julie
M. et Mme SOLAKOGLU Garbis
Mme SOMBRIS Sophie
M. SOMONIAN Daniel
M. et Mme SOMONIAN Jacques
M. SOMONNIAN Marc
Mme SOMONNIAN Murielle
M. et Mme SOMONNIAN Valentine et
Georges
Mme SOMOUNDJIAN Madeleine
Mme SORBIER Sonia Maida
M. et Mme SORMONIAN Serge
M. et Mme SOUADJIAN Arthur
M. SOUDJIAN Hrag
M. SOUDJOUKDJIAN Jacques
M. SOUGHIKAN Aram et Sadwa
M. SOUGHIKAN Henri
M. et Mme SOUKIASSIAN Alain
M. et Mme SOUKIASSIAN Grégoire
M. SOUKIASSIAN Hampartzoum
Mme SOUKIASSIAN Josiane
M. et Mme SOUKIASSIAN Louis
M. SOUKIASSIAN Marc
M. et Mme SOUKIASSIAN Marc
M. SOUKIASSIAN Patrick
M. et Mme SOUKIASSYAN Petros
M. et Mme SOULE Christian et Patricia
M. et Mme SOULTANIAN Bernard
M. SOULTANIAN Hagop
M. et Mme SOULTANIAN Joel
M. SOURENIAN Gérard
M. SOURENIAN Paul
Mme SOURIAN Marguerite
M. SPENTCHIAN Marc
M. et Mme SPENTCHIAN Nicole et
Stéphane
Mme SPINNLER HAVOUDJIAN Fanny
M. et Mme SRABIAN Robert
M. SRMABKIAN Sarkis
Mme STAMBOLIAN Henriette
M. et Mme STAMBOULIAN Abraham
Mlle STAMBOULIAN Elisabeth et Anahid
M. et Mme STAMBOULIAN Grégoire
M. STAMBOULIAN Jean François
M. STAMBOULIAN Joseph
Mme STAMBOULIAN Louise
M. et Mme STAMBOULIAN Pierre
M. STANOZLIAN Jean
M. et Mme STANOZLIAN Michel
STE BABY CITY
STE COMPLEX INTERNATIONAL
STE FIGURINE
STE FINANCIERE TOKATLIAN
STE GARAGE DE LA PAIX
STE HAYPHONE
STE HOTELIERE VICTORIA
STE PHIL FOURNITURES
STE V. CRUA
Mme STEFANI DERMANOUKIAN Jeanne
M. et Mme STEPANIAN Alain et Olivier
M. STEPANIAN Antranik
M. et Mme STEPANIAN Azad et Anahid
M. STEPANIAN Christian
M. STEPANIAN Christian Serge
M. STEPANIAN David
M. STEPANIAN Franck
M. et Mme STEPANIAN Georges et
Claire
M. et Mme STEPANIAN Gérard et
Jacqueline
Mme STEPANIAN Irma
M. et Mme STEPANIAN Jacques et
Josette
M. et Mme STEPANIAN Jean Marie
M. et Mme STEPANIAN Jean Pierre
Mme STEPANIAN Josette
M. et Mme STEPANIAN Khajik
M. STEPANIAN Leon Robert
M. et Mme STEPANIAN Marc et Nathalie
M. et Mme STEPANIAN Nicolas
M. et Mme STEPANIAN Petros
M. STEPANIAN Raoul
Mlle STEPANIAN Rose Claire
M. STEPANIAN Stéphane
M. et Mme STEPANIAN Stephen et Lucienne
M. et Mme STEPANIAN William
M. et Mme STEPANIAN Zare
Mlle STEPANYAN Diana
M. STEPANYAN Ruben
Mme STEPHANIAN Laurette
M. et Mme STEPHANIAN Michèle et
Azad
Mme STERPIONE Béatrice
STOCK 12
STOCKAGES ET SERVICES
M. SUKERIAN Roger Ghazaros
M. et Mme SUKIASSIAN Marie
M. et Mme SUKIASYAN Marguerite
M. SUKIASYAN Philippe et Carine
Mme SUKIASYAN Sabine
Mlle SULAHIAN Annie
M. SULAHIAN Arthur
Dr SULUKDJIAN Mireille
Mlle SUMBULIAN Anais
M. SUREKEN Isahak
M. et Mme SURENYAN Henri
M. et Mme SURENYAN Karl
Mme SURET Sonia
M. SURMENIAN Archag
M. et Mme SURMEYAN Serkis
M. et Mme SURTUKIAN Albert
M. et Mme SUSANYAN Aram-Monique
M. et Mme SUSIKYAN Paul
Mme SUTNEN Séta
SYLRIC
Mme SYLVAIN Chantal
Mme SYLVAIN Janine
TA INSTRUMENTS DIVISIO
DE WATERS
M. TABAKIAN Arthur
M. et Mme TABAKIAN Claude
M. TABAKIAN Gérard
Mme TABAKIAN Jacqueline
M. TABAKIAN Jean
M. et Mme TABAKIAN Jean
149
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. TABAKIAN Richard
M. et Mme TABAKIAN Serge
Mlle TABANLIAN Adrienne
Mme TABBAK Aline
M. et Mme TABBAKH Georges
M. TABOYAN Gérard
M. TABOYAN Robert
M. et Mme TACHDJIAN Agop et Annie
M. TACHDJIAN Alexandre
Mme TACHDJIAN Alice
Mlle TACHDJIAN Eliane Clarisse
M. TACHDJIAN Gérard
M. TACHDJIAN Heratch
M. et Mme TACHDJIAN Jacques
M. TACHDJIAN Jacques
M. et Mme TACHDJIAN Jean Claude
M. et Mme TACHDJIAN Louisette et Maurice
Mme TACHDJIAN Lucie
M. TACHDJIAN Marcel
M. et Mme TACHDJIAN Mathieu
M. TACHDJIAN Michel
M. TACHDJIAN Robert Christophe
Mme TACHDJIAN Yolande
M. et Mme TACHEDJIAN Sarkis
M. et Mme TACHLIAN Mura - Krikor
M. et Mme TACHNAKIAN Fréderic
M. TACHNAKIAN Grégoire
Mme TACHNAKIAN Nathalie et Armenouhie
M. et Mme TACHNAKIAN Noel
M. TACHTCHIAN Hovhannes
Mme TACVORIAN Mireille
M. et Mme TACVORIAN Vahe
Mme TADEVOSYAN Gohar
M. TADEVOSYAN Vahe
M. TAGARIAN Edouard
M. et Mme TAGARIAN Robert
Mme TAGHAKIAN Soussana et Virginie
M. et Mme TAGHARIAN Haroutioun
M. et Mme TAGHDJIAN Roger et Danielle
M. TAGVORIAN Valéri
Mme TAHAKDJIAN Sousanna
Mlle TAHAN Takouhie
M. et Mme TAHMAZIAN Haik
M. TAHMAZIAN Haroutioun
M. et Mme TAHMAZIAN Jean Paul
M. TAHMAZIAN Jean-Pierre
Mme TAHMAZIAN Michèle
M. et Mme TAHMISIAN Alexandre
M. TAHMISSIAN Georges
Mme TAIEB DUYMEDJIAN Setha
TAILLE 2 SARL
M. et Mme TAKATAKIAN Jose
M. TAKISSIAN Jean Claude
Mme TAKTAKIAN Marie Thérèse
M. et Mme TAKTALIAN Clement
Dr TAKTALIAN Denis
Mme TAKVORIAN Alice
M. et Mme TAKVORIAN Claude
M. et Mme TAKVORIAN Franck
M. et Mme TAKVORIAN Henri
M. TALASLIAN Robert
M. et Mme TALASLIAN Saak Serge
M. TALATINIAN Hagop
150
M. TAMAMIAN Kegham
M. TANABACHIAN Jean Jacques
M. TANCREZ Michel
Mme TANDIRIAN Martine
M. TANELIAN Paul
M. TANIELIAN Charles
M. TANIELIAN Emmanuel
M. TANIELIAN Gérard
M. TANIELIAN Jean
M. et Mme TANIELIAN Jean Paul et Lucie
M. et Mme TANIELIAN Marc
M. et Mme TANIELIAN Philippe
Mme TANIELIAN BENAC
M. TANIELYAN Nerses
M. et Mme TANILIAN Lena
M. TANILIAN Missak
M. TANZILLI Eric
Mme TAPIK Marie
Mme TARAJEAT Lucie
M. et Mme TARAKDJIAN Antoine
Mlle TARAKDJIAN Jacqueline
M. et Mme TARAKDJIAN Juliette et Emmanuel
Mme TARAKDJIAN Marie et Aram
M. TARAKDJIAN Patrick
M. TARAKDJIAN Zawin
M. et Mme TARDIVEAU Jean Niverik
Mme TARIEL Solange
M. et Mme TARLAYAN Dikran
Mme TARON Marie Louise Claudine
Mme TARPINIAN Anais
M. et Mme TARPINIAN Armen et Eliane
M. TARPINIAN Christophe
Mme TARPINIAN Georgette
Mme TARPINIAN Jacqueline
Mme TARPINYAN Sylvie
Mme TARPINYAN Virginie
Mlle TARRATS Christine
M. TARTE Pierre
Mlle TASCI Angele
M. et Mme TASCI Nerses et Chouchane
M. et Mme TASCIOGLU Ohannes
M. et Mme TASCIYAN Agop
M. et Mme TASCIYAN Arthur et Hilda
Mlle TASHDJAN Virginie
M. et Mme TASHDJIAN Alain et Mirelle
M. et Mme TASHJIAN Georges et Anna
Mme TASHJIAN Louise
M. et Mme TASHJIAN Michel
M. et Mme TASHJIAN Robert
M. et Mme TASKIRAN Serkis
M. et Mme TASKOPRU Michel
M. TASLAKIAN Kami
M. TASSOUMIAN Eric
M. TASSOUMIAN Frédéric
Mlle TASSOUMIAN Isabelle
Mme TASSOUMIAN Marie Jeanne
Mme TATARIAN Jacqueline
M. TATARIAN Jean
Mlle TATARIAN Yvette
M. TATEOSSIAN Armand
M. TATEOSSIAN Avedis et Vartan
M. TATEOSSIAN Henri
M. et Mme TATEOSSIAN Jean
Mme TATEOSSIAN FAHMY Marie Louise
M. et Mme TATEVOSSIAN Haroutioun et
Vartouhie
M. TATEVOSSIAN Nazar
M. et Mme TATIKIAN Sarkis
M. et Mme TATIKIAN Stephan
M. et Mme TATIOSSIAN Aram et Georgette
M. TATIOSSIAN Pascal
M. et Mme TATLIAN Georges et Rita
M. et Mme TATLIAN Pascal
M. TATOIAN Jean
M. et Mme TATOSIAN Arthur
Mme TATOSIAN TORIGIAN Alice
M. TATOSSIAN Gilles
M. TATOULIAN Antoine Daniel
Mme TATOULIAN Eliane
M. TATOULIAN Michael
M. et Mme TATOUX Pierre et Sonia
M. et Mme TATOYAN Nicolas
M. et Mme TATOYAN Samuel
Mme TAVAKILIAN Annie Marcelle
M. et Mme TAVCHANDJIAN Edouard
Mme TAVERNA Josephine
M. et Mme TAVIAN Roger
M. et Mme TAVIDIAN Georges et Jeannine
M. TAVITIAN Antoine
Dr TAVITIAN Armand
Mlle TAVITIAN Benedicte
M. et Mme TAVITIAN Charles
M. TAVITIAN Christian
M. TAVITIAN Eddie
Mlle TAVITIAN Elisabeth
M. TAVITIAN Emmanuel
M. et Mme TAVITIAN Grégoire
M. TAVITIAN Hagop
M. et Mme TAVITIAN Jean
M. TAVITIAN Jean
M. TAVITIAN Jean Arthur
Mme TAVITIAN Marie Claude
Mlle TAVITIAN Nadine
M. et Mme TAVITIAN Nazaret
M. TAVITIAN Roland
Mme TAVITIAN Suzanne
M. et Mme TAVITIAN Thierry
M. et Mme TAVITIAN Yves Tavit et Marianne
M. TAVITKIAN Nerses
M. et Mme TAVITKIAN Robert
M. et Mme TAVOUKDJIAN Jean-Paul
M. et Mme TAVUKCIYAN Jacques
M. et Mme TAVUKCIYAN Vahram
TAXI AVEDIS CATANASIAN
Mme TCHADERDJIAN Béatrice
Mme TCHADERDJIAN Denise
Mlle TCHADERDJIAN Martine
M. TCHAGASBANIAN Jacques
M. et Mme TCHAGASPANIAN Josias
Mlle TCHAIDJIAN Reine
Mlle TCHAKALIAN Hélène
M. et Mme TCHAKALIAN Pierre
M. TCHAKALIAN Serge
M. et Mme TCHAKAMIAN Charles et Laurence
Mlle TCHAKAMIAN Valérie
M. TCHAKARIAN Nicolas
Mme TCHAKARIAN SATILMIS Marie
M. et Mme TCHAKEDJIAN Pierre
François et Claire
M. et Mme TCHAKEDJIAN René Berge
Mme TCHAKEDJIAN DONIOL Emma
Mme TCHAKERIAN Annie
M. TCHAKERIAN Arthur
M. et Mme TCHAKERIAN Edmond
M. et Mme TCHAKERIAN Hampic
Mme TCHAKGARIAN Agnès
M. TCHAKGARIAN Gérard
Mme TCHAKGARIAN Marie Eliane
Mme TCHAKIRIAN Anne
Mme TCHAKIRIAN Jacqueline
M. et Mme TCHAKIRIAN Jacques et Janine
M. et Mme TCHAKIRIAN Michel
M. et Mme TCHAKMAKDJIAN Jean
M. et Mme TCHAKMAKDJIAN Jean
Mme TCHAKMAKDJIAN Marguerite
Mlle TCHAKMAKJIAN Siroun
Mme TCHAKRIAN Armenouhie
M. TCHALEKIAN Claude
M. et Mme TCHALEKIAN Raymond
M. et Mme TCHALIAN Joseph
M. TCHALIAN Robert
M. et Mme TCHALIAN Stéphane
M. et Mme TCHALIKIAN Georges
Mme TCHALOYAN Jeanine
M. TCHALYQUIAN Edmond
Mme TCHAMANIAN Marie Jeanne
M. et Mme TCHAMITCHIAN Leon et
Jeannine
Mme TCHAMOGLOUYAN Evelyne
M. TCHAMOGLOUYAN Olivier
Mme TCHAMOGLOUYAN Rachel
Mme TCHAMOGLOUYAN Renée
Mlle TCHAMOURDJIAN Marie Rose
Mme TCHAPARIAN Agavni
M. et Mme TCHAPIAN Alain et Laure
M. TCHAPOUTIAN Robert
M. TCHARBATCHIAN Edouard
M. TCHARCHAFDJIAN André
Mme TCHAROUKIAN Madeleine
M. TCHATALIAN Alain
M. TCHATALIAN Bruno
Mme TCHATALIAN Elsa
M. et Mme TCHATALIAN Gilbert
Mme TCHATALIAN Marie-France
Mme TCHATALIAN Marinette
M. et Mme TCHATALIAN Paul
M. et Mme TCHATALIAN Philippe
Mme TCHATALIAN Sonia
M. et Mme TCHAUDFYAN Missac et Liliana
M. TCHEDIKIAN Simon
M. et Mme TCHEDIKIAN Varoujan
Mme TCHEKEMIAN Alice
M. TCHEKEMIAN Claude
Mme TCHEKEMIAN Hélène
Mme TCHEKEMIAN Josette
M. et Mme TCHEKTCHEKIAN Pierre
Mme TCHELEBIAN Gilda
M. TCHELEKIAN Alain
M. et Mme TCHELEKIAN Edouard
M. et Mme TCHELINGERIAN Edouard
M. et Mme TCHENBERDJIAN Ohannes
M. TCHENNOZIAN Edouard
Mme TCHEORDUKIAN Laetitia
M. et Mme TCHERAKIAN Serge et
Françoise
Mlle TCHERDUKIAN Brigitte
Mme TCHERGANIAN Liliane
M. et Mme TCHERKECHIAN Gilbert
Mme TCHERKEZIAN France
M. TCHERKEZIAN Krikor
M. TCHERNEIAN Frédéric
Mme TCHERNEIAN Marie Rose
M. et Mme TCHERNEYAN Antoine et
Hélène
M. et Mme TCHERPACHIAN Roger et
Anouch
M. TCHERTCHIAN Arthur
M. et Mme TCHERTCHIAN Christophe
M. TCHERTCHIAN Jacques
M. et Mme TCHERTCHIAN Jean
M. et Mme TCHERTCHIAN Roger
Mme TCHETERIAN Josette
Mlle TCHEUGURIAN Anaide
M. TCHEUGURIAN Jean
M. et Mme TCHEUGURIAN Michel
M. et Mme TCHEURDUKIAN Edmond
M. et Mme TCHEURDUKIAN Jacques
Mme TCHEUREKDJIAN Germaine
M. et Mme TCHEUREKDJIAN Julien
M. TCHEUREKDJIAN Marc
Mme TCHEUREKJIAN Christine
M. et Mme TCHEUREKJIAN Richard
Mme TCHIBOUDJIAN Marie
Mme TCHIBOUKDJIAN Danielle
M. TCHIBOUKDJIAN Jérôme Eric Serge
M. et Mme TCHIBOUKDJIAN Michel
M. et Mme TCHIBOUKDJIAN Patrick
M. et Mme TCHIBOUKDJIAN Philippe et
Danielle
M. et Mme TCHIBOUKERIAN Valentin
Mme TCHIDEMIAN Geneviève
Mlle TCHIDIMIAN Marie
M. TCHIFDJIAN Martin
M. TCHIFTCHIBACHIAN André
M. et Mme TCHIFTDJIAN Gerald
M. TCHIFTEYAN Robert
Mme TCHIKIRIAN Suzanne
M. et Mme TCHIKNAVORIAN Abraham
M. et Mme TCHILIAN Arthur
M. et Mme TCHILIAN Jean Michel
Mme TCHILIGUIRIAN Monique
Mme TCHILIGUIRIAN Veronique
Mlle TCHILINGUIRIAN Anna
Mme TCHILINGUIRIAN Chenorick
M. TCHILINGUIRIAN Daniel
M. et Mme TCHILINGUIRIAN Georges
M. et Mme TCHILINGUIRIAN Hovsep
M. et Mme TCHILINGUIRIAN Jean - Eric
Mlle TCHILINGUIRIAN Jeanne
TCHILINGUIRIAN Margaret et Henriette
M. TCHILINGUIRIAN Olivier
M. et Mme TCHILINGUIRIAN Philippe
M. TCHILINGUIRIAN Pierre
M. et Mme TCHILINGUIRIAN Vrej
Mme TCHILINGUIRIAN CORNAVIN Nora
Mme TCHILLINGUIRIAN Claude
M. et Mme TCHINIDJIAN Henri
M. TCHINIDJIAN Jean
M. et Mme TCHIRBACHIAN JacquesClaudine
Mme TCHITDJIAN Jeanne
Mme TCHOBANIAN Eliane
M. TCHOBANIAN Frédéric
M. et Mme TCHOBANIAN Gilbert et
Françoise
M. TCHOBANIAN Vahé
M. et Mme TCHOBOIAN Daniel
M. et Mme TCHOBOIAN Patrick et Annie
M. et Mme TCHOBOIAN Robert et Hilda
M. et Mme TCHOKAKLIAN Edouard
M. TCHOKARIAN Bernard
Mme TCHOLAKIAN Agnès
M. TCHOLAKIAN Gérard
M. et Mme TCHOLAKIAN Jacques
M. TCHOLAKIAN Jean
M. et Mme TCHOLAKIAN Ludovic
Mme TCHOPOURIAN Sophie
M. et Mme TCHORBADJIAN Georges
Mme TCHORDIKIAN Catherine
M. et Mme TCHORDIKIAN Marie et Henri
M. TCHORDJALLIAN Auguste
TCHORDJALLIAN Philippe
Mme TCHORDOUKIAN Suzanne
M. et Mme TCHORLIAN André
M. TCHORMISSIAN Hratch
M. TCHORMISSIAN Philippe
M. TCHOROUKIAN Albert
M. et Mme TCHOROUKIAN Denis
M. TCHOROUKIAN Jean
Mme TCHOUHADIAN Christine
M. et Mme TCHOUHADJIAN Armand
Mme TCHOUHADJIAN Yvonne
M. TCHOUKOURIAN Christian
M. TCHOUKOURIAN Gérard
M. et Mme TCHOUKOURIAN Haigaz et
Aznive
Mme TCHOUKOURIAN Jacqueline
M. TCHOULAKIAN Haroutioun
Mme TCHOULDJIAN Sylva - Manuchag
Mme TCHOULFAYAN Monique
M. et Mme TCHOULFAYAN Pierre Joseph
M. et Mme TCHOULFIAN Georges
Mlle TCHOULFIAN Jeannine
M. et Mme TCHOULFIAN Luc
Mlle TCHOULFIAN Madeleine
M. TCHURUK Serge
M. et Mme TCHURUKDICHIAN Alain &
Angele
M. et Mme TCHURUKDICHIAN Dicran
Mme TCHYDEMIAN Claude
Mme TEBOUL HATSERIAN Aline
TECHNICIEN DU SPORT
M. et Mme TEDJIRIAN Claude
M. et Mme TEDJIRIAN Jean Marc
Mme TEDJIRIAN Marie
M. et Mme TEDJIRIAN Markar
M. TEDJIRIAN Serge
M. TEDJIRIAN Serge
Mlle TEFENKJIAN Nathalie
M. et Mme TEGLIA Frédérick et
Françoise
Mme TEINTURIER Anais
TEK THAILANDE EUROPE KARAIB
M. et Mme TEKATLIAN Marc
M. TEKEIAN Serge
M. TEKEYAN Geoffroy
M. TEKEYAN Julien Jean
M. et Mme TEKEYAN Robert et Marie
M. et Mme TEKIAN Didier et Patricia
M. et Mme TEKIAN Emile
M. et Mme TEKIAN Raymond
M. TEKNEDJIAN Christophe
Mme TEKNETZIAN Lily
TELE GREGOIRE
Mme TELFEYAN Alice
M. TELFEYAN Aram
M. et Mme TELFIZIAN Hagop
M. TELLALIAN Stéphane
M. TELLIOGLU Artin
Mme TEMPELAIRE Anaide
M. TENDJOUKIAN Kien
M. et Mme TEPELIAN Daniel
M. et Mme TEPELIAN Fabrice et Sophie
M. TEPELIAN Jean
Mme TEPELIAN Marguerite
M. et Mme TEPELIAN Pascal
Mlle TER BOGHOSSIAN Anahid
M. et Mme TER BOGHOSSIAN Jean et
Nicole
Mlle TER BOGHOSSIAN Jeannette
M. TER MERGUERIAN Grégoire-Jean
M. TER MINASSIAN Aram
M. TER MINASSIAN Vahe
Mme TERAKOPIAN Irina
M. TERAKOPIANTZ Serge
M. TERANIAN André
M. et Mme TERBARSEGHIAN Armen et
Gayané
M. et Mme TERBARSEGHIAN Jirair
M. TERILTZIAN Gérard
M. TERJAN Raphael
Mme TERJANIAN Araxie
Dr TERJANIAN Raffi Elie
TERKMANI Vartan
Mme TERLECKI Yertchanig
Mme TERLECKI-OUZOUNIAN Veronique
Mme TERNY Annie
M. TERRADES Lionel
M. TERTERIAN Arsen
M. TERTERIAN Martoun
M. TERZAN Agop
M. et Mme TERZEAN Armand
M. et Mme TERZI-PANOSSIAN Roger
M. et Mme TERZIAN Alain
M. et Mme TERZIAN Albert
Mme TERZIAN Alice
Mlle TERZIAN Anais - Nina
Mme TERZIAN Anne Marie
M. TERZIAN Christian
Mlle TERZIAN Claude Vartanouch
Mme TERZIAN Claudine
M. et Mme TERZIAN Daniel
Mlle TERZIAN Denise
M. TERZIAN Edmond
M. et Mme TERZIAN Edmond et Anayis
M. TERZIAN Georges
M. et Mme TERZIAN Gérard
M. et Mme TERZIAN Gilbert et Colette
M. et Mme TERZIAN Gregory
Mlle TERZIAN Jacqueline
Mme TERZIAN Jacqueline
M. TERZIAN Jacques
M. et Mme TERZIAN Jacques
M. et Mme TERZIAN Jacques Etzella
M. et Mme TERZIAN Jean
M. TERZIAN Jean Baptiste
M. et Mme TERZIAN Khoren
M. TERZIAN Laurent
M. et Mme TERZIAN Leon
TERZIAN Maryse
M. TERZIAN Michel
Mme TERZIAN Nicole
M. et Mme TERZIAN Pascal
M. TERZIAN Pierre Bedros
Mme TERZIAN Rocca
M. et Mme TERZIAN Roger
Mlle TERZIAN Victoria
M. et Mme TERZIAN Zeriphin
M. et Mme TERZIAN - AVANESSIAN
Oganes et Annie
Mme TERZIAN GAUDESCHOUX Raymonde
Mme TERZIAN REYMONDON Isabelle
M. et Mme TERZIBACHIAN Georges
M. et Mme TERZIBACHIAN Jacques
M. TERZIPANOSSIAN Vincent
M. TERZIYAN Pierre
Mme TERZIYAN Yeranuhi
TESA ASSURANCES
M. TEVANIAN Charles
M. TEVANIAN Georges-Guregh
Mme TEVANIAN Marguerite
M. et Mme TEYINYAN Gabriel
M. et Mme TEYINYAN Gabriel et Antaram
M. et Mme TEZCAN Hacik
M. et Mme TFENKIDJIAN Antranik et
Haygouhie
Mme THEVENIN Cécile
Mme THEVENIN Stéphanie
M. et Mme THEVENON Gérard
M. et Mme THIBAULT Jean Marc et
Brigitte
M. et Mme THIERY Jean-Louis et Regine
M. et Mme THIESER Gerhard
M. et Mme THILINGUIRIAN Georges
Mme THOMAS Kariné
Mme THOMAS-KAICHIAN Sophie
Mlle THOMASSIAN Jocelyne
M. et Mme THOMASSIAN Leon
M. et Mme THOMASSIAN Marc
M. et Mme THOMASSIAN Pierre
Mlle THOMELIN Jacqueline
M. THUAUD Gérard
M. et Mme THUAUD Jean
M. TIDJARIAN André
M. et Mme TIFTIKDJIAN Noel
M. TILBIAN Arsene
Mlle TILBIAN Eliane-Annie
151
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. et Mme TILBIAN Georges
M. et Mme TILBIAN Pierre et Maguy
M. TILBIAN Samuel
Mme TILDIAN Joelle
M. et Mme TILDIAN Webb
M. et Mme TILKIAN Jean Pierre
TIME AND DIAMONDS
Mlle TINGUERIAN Renée
M. TINMAZIAN Daniel
M. et Mme TIRATSOUIAN Gregor
M. TIREKIAN Jean
M. et Mme TIRIAKIAN Patrick
M. TIRIKIAN Jean Paul
Mme TIRPEDIAN Mary Yvonne
M. et Mme TIRTIL Yervant et Lucie
M. et Mme TIRYAKIAN André Kéram
Mlle TIRYAKIAN Seta
M. et Mme TISSERAND Herminé et
Frédéric
M. et Mme TISSOT Jean François
TISSUS ST DIDIER
Mme TOCATLIAN Gisèle
M. et Mme TOCATLIAN Jacques et Germaine
M. et Mme TOCATLIAN Jean Jacques
M. TOCHE Jean-Louis
Mlle TOFANI Erika
Mme TOFANI Renéh
TOGATHIAN Sandrine
M. TOKADJIAN Jack
M. et Mme TOKATIAN Lionel
Mme TOKATLIAN Marie
M. et Mme TOKATLIAN Sebouh Armand
Mme TOKATLIAN Simone
M. et Mme TOKTASYAN Ohanes
M. TOLIAN André
M. TOLYAN Grégoire
M. et Mme TOMAYAN Frédéric
M. et Mme TOMBAKDJIAN Jean
Mme TONAIAN Ambartsoume
M. et Mme TONGOURIAN Laurent
M. et Mme TONGOURIAN Roland
et Evelyne
M. et Mme TONIUTTI Claude
M. TONOIAN Karen
M. TOPALIAN Cédric
M. TOPALIAN Daniel
M. et Mme TOPALIAN Edouard
M. TOPALIAN Franck
M. TOPALIAN Gayg
M. et Mme TOPALIAN Jean
M. TOPALIAN Marc
M. TOPALIAN Napoleon
M. TOPALIAN Noe
M. et Mme TOPALIAN Philippe
M. et Mme TOPALIAN Pierre
M. TOPALIAN Serge
TOPALIAN Serge
Mme TOPALIAN Simone
Mme TOPALIAN Sophie
M. et Mme TOPALIAN Stéphane et
Nathalie et Avedis
M. et Mme TOPOUCHIAN Jirar
Mme TOPOUZIAN Marie Claude
M. TOPSAKAL Ohannes
152
Mlle TOPSAKALIAN Elisabeth
TOPTIC - SOPHIE GAGOSSIAN
M. TORAMANIAN Zaven
M. et Mme TORANIAN Jacques et Juliette
Mme TORIGIAN Anne Marie
M. et Mme TORIKIAN Gabriel
M. et Mme TORIKIAN Jacques et Cetha
M. TORIKIAN Patrick
M. TORIKIAN Philippe
Mme TORIKIAN Sophie
Mme TORIKIAN CHARPENEL Joelle
M. TORKOMIAN Simon
M. et Mme TORLIGUIAN Robert
M. et Mme TOROMANIAN Jirair
TOROS ROSLIN
TOROSLAB
M. et Mme TOROSLU Henri et Marie
M. TOROSLU Sayat
Mme TOROSLU Tamar
M. et Mme TOROSSIAN Albert
M. et Mme TOROSSIAN Albert et Ginette
Mme TOROSSIAN Anne
M. TOROSSIAN Antoine
M. et Mme TOROSSIAN Aram
M. et Mme TOROSSIAN Armand et Laura
M. et Mme TOROSSIAN Armen & Laura
M. et Mme TOROSSIAN Arthur et MarieJosée
M. TOROSSIAN Bedros
M. TOROSSIAN Cevan
M. et Mme TOROSSIAN Charles
et Florence
M. et Mme TOROSSIAN Claude
M. TOROSSIAN Didier
M. TOROSSIAN Dikran
Dr TOROSSIAN Edouard
Mlle TOROSSIAN Elisabeth
M. et Mme TOROSSIAN François et
Michèle
M. et Mme TOROSSIAN Georges et
Annie
M. et Mme TOROSSIAN Georges et Rose
Dr TOROSSIAN Gérard
M. et Mme TOROSSIAN Hrair
Mme TOROSSIAN Jacqueline-Anahid
M. TOROSSIAN Jean Jacques
Dr TOROSSIAN Jean Marc
M. et Mme TOROSSIAN Jean Raymond
Mme TOROSSIAN Jeanne
Mme TOROSSIAN Jeannine
Mme TOROSSIAN Jeannine
M. TOROSSIAN Kegham
M. et Mme TOROSSIAN Max
M. TOROSSIAN Max
Mme TOROSSIAN Nathalie
Mme TOROSSIAN Pauline
M. TOROSSIAN Philippe
M. et Mme TOROSSIAN Pierre Frédéric
M. TOROSSIAN René
M. et Mme TOROSSIAN Serge
M. TOROSSIAN Simon
M. et Mme TOROSSIAN Stéphane
et Carole
Mme TOROSSIAN Suzanne
Dr TOROSSIAN Thierry
M. et Mme TOROSSIAN BALASTRE
Richard et Jeannine
TOROSSIAN-SARL TOROSSIAN Dikran
Mme TOROSSYAN Soussan
Mme TORRES Josephine
M. TORUSLU Karabet
M. et Mme TOSONIAN Gregory
M. et Mme TOSSOUNIAN Onnick
Mme TOSSOUNOGLOU Marie
Mme TOSSOUNOGLOU Sophie Astrid
Mme TOSTALIAN Annie
M. TOSUN Agop
M. TOSUN Anto
M. TOSUN Hacik
Mlle TOTOMIANTZ Marie Nicole
Dr TOTOYAN Georges
M. et Mme TOTOYAN Grégoire
Dr TOTOYAN Yves
M. et Mme TOUCHARD Benoît et Evelyne
Mlle TOUCHET Anne
Mme TOUCHET KEBBA Yolande
Mme TOUFANIAN Siranouche
Dr TOUFAYAN Jean Pierre
M. et Mme TOUFEKTSIAN Albert
M. et Mme TOUFEKTSIAN Claude
Mme TOUFEKTSIAN RIOU Marie Claire
M. TOUGHLADJIAN Roland
M. et Mme TOUGHLOUIAN Grégoire
M. TOUHADIAN Alain
Mme TOUITOU MANOUKIAN Michèle
Mme TOUKHIAN Anahit et Marcel
M. et Mme TOULIAN Roger
M. TOULOUDJIAN Charles
M. TOULOUDJIAN Jean
M. et Mme TOULOUDJIAN Pascal
M. et Mme TOULOUMBADJIAN Joelle
Mme TOULOUMDJIAN Marie-Louise
M. et Mme TOULOUMIAN Archag
Mlle TOULOUMIAN Catherine
Mme TOULOUMIAN Jacqueline
M. et Mme TOULOUMIAN Jacques
Mme TOUMANIAN Annie
Mme TOUMANIAN Emma
M. TOUMANIAN Guillaume
M. TOUMAYAN Jean et Raffi
Mlle TOUMAYAN Laura et Mathilde
M. et Mme TOUMOULIN BETEILLE
Hervé
M. et Mme TOUPIN Claude et Reine
Mme TOURIAN MANNONI Danielle
Mlle TOURNAIRE Barbara
Mme TOURNAIRE PAPAZIAN Josiane,
Araksi
M. TOURNIKIAN Denis
M. et Mme TOURNIKIAN Denis
M. et Mme TOURNIKIAN Jacques
Mme TOURNIKIAN Paulette
Mme TOUROIAN Christine
Mme TOURSARKISSIAN Rose
Mme TOURTE Claudine
M. et Mme TOUT POUR LE DESSIN
M. TOUTGHALIAN Armand Vahe
Mme TOUTLIAN Marie
M. et Mme TOUTOUZIAN Jean
Mlle TOUZLADJIAN Fabienne
Mme TOUZLADJIAN Huguette
Mme TOUZLADJIAN Renée
M. et Mme TOUZLIAN Patrick
M. et Mme TOVMASSIAN Levon
Mme TOZBAYKIAN Elvira
M. TOZLANIAN Patrick
Mme TRECA-ABOUSEFIAN Nathalie
Mme TRIBOUILLOY Véronique
Mme TRIBOULET Marie Louise
TRICOTAGE EVERY MAILLES
TROPICAL CAFE
M. TSALAKIAN Haroutioun
M. TSAVOUSSIAN Laurent
Mlle TSAVOUSSIAN Marcelle
Mme TSOBANIAN Alice
M. TUFENKDJIAN Antranik
M. et Mme TUFENKDJIAN Marc
M. et Mme TUFENKDJIAN Noel
M. et Mme TULEKIAN Albert
Mme TULOUP Valérie
Mme TURAC Zivart
M. et Mme TURPINIAN Jean Claude
Mme TURPINIAN Marie
M. et Mme TURREL Jean
M. et Mme TURYAN Arthur
M. TURYAN Pierre
Mlle TUTELLIAN Clemence
M. et Mme TUTINDJIAN Yves
et Chrystelle
M. TUTUNDJIAN Arthur
Mme TUTUNDJIAN Brigitte
M. et Mme TUTUNDJIAN Jacques
Mlle TUTUNJIAN Nanor
M. et Mme TUZUTURK Murat et Arusyak
Mme TZAROUKIAN Annie
M. TZATOURIAN Emmanuel
Mme TZATOURIAN Isabelle
UCFAF ARMENIENS DE FRANCE
UCFAF NIEVRE BOURGOGNE
Mme UCKARDES SESETYAN Tania
UGAB - SECTION DE VIENNE
ULYSSE TRANSPORT EXPRESS
Mme UMIDIAN Hélène
UN JOUR AILLEURS
Mme UNAN Annik
M. UNANYAN Robert
Mme UNCUOGLU Fabienne
UNION GENERALE KHARPOUT
M. et Mme URAK Vartkez
Mlle URNECLI Christine
M. et Mme USTAUD Avedis
M. et Mme USUR Joseph
Mlle UTUDJIAN Madeleine
M. et Mme UZEL Michel
M. et Mme UZUNYAN Annie et PhilippeVahan
Mme VACHER Danielle
Mlle VAHANIAN Annie Claire
M. VAHANIAN Edouard
M. et Mme VAHANIAN Joseph et Lucie
Mme VAHANIAN Marie
M. et Mme VAHANIAN Olivier et
Stéphanie
Mme VAHANIAN Simone
Mme VAHANIAN Siranouche
M. et Mme VAHANIAN Sylvie et Vartan
M. et Mme VAHRADIAN André et Elisa
M. et Mme VAHRAMIAN Aram Gilbert
M. et Mme VAHRAMIAN Henri Vahram
M. et Mme VAHRAMIAN Xavier et Karine
Mme VAIZIAN Marie
VAN KOTE SARL
M. VAN LAUWE Eric
Mlle VAN LIDTH Maya
M. et Mme VANANIAN Paul
Mme VANGREVELYNGHE Armenouhi
Mme VARAGNAT PROUDIAN Seronique
M. et Mme VARAKOUMIAN Jean Pierre
M. et Mme VARBEDIAN Maurice
M. et Mme VARDANYAN Armen
M. et Mme VARDANYAN Harutyun
M. VARDANYAN Mikayel
M. et Mme VARDANYAN Varuzhan
M. et Mme VAREKIAN Georges
Mme VARJABEDIAN Agnès
M. et Mme VARJABEDIAN Bernard et
Michèle
M. et Mme VARJABEDIAN Frédéric
Mme VARJABEDIAN Hermine
M. VARJABEDIAN Jacques
M. VARJABEDIAN Michel
M. et Mme VARJABEDIAN Nichan
Mme VARJABEDIAN Rosette
M. et Mme VARJABEDIAN Serge
M. et Mme VARJABETIAN Jacques et Arlette
M. VARJABETIAN Julien
Mme VARJABETIAN Mathilde
M. VARJANIAN Albert
M. et Mme VARJET Armand et Hélène
M. et Mme VARTABEDIAN Claude
M. VARTABEDIAN David
Mlle VARTABEDIAN Flora
Mme VARTABEDIAN Henriette
M. et Mme VARTABEDIAN Jean
M. et Mme VARTABEDIAN Ossana
Mme VARTABEDIAN Violette
M. et Mme VARTAN Chantal
M. VARTAN Claude
Mme VARTAN Irene
M. et Mme VARTANESYAN Yetvart
M. et Mme VARTANIAN Abkar et Annie
Mme VARTANIAN Aida
M. et Mme VARTANIAN Alain
M. et Mme VARTANIAN Alain et Marcelle
M. et Mme VARTANIAN Albert
M. VARTANIAN Alexandre
M. et Mme VARTANIAN André et
Francine
Mme VARTANIAN Anna
M. et Mme VARTANIAN Annie et Pascal
M. et Mme VARTANIAN Armen
M. VARTANIAN Arthur
M. et Mme VARTANIAN Daniel
M. VARTANIAN Denis
M. et Mme VARTANIAN Didier
M. VARTANIAN Edouard
M. VARTANIAN Georges
M. et Mme VARTANIAN Grégoire
Mme VARTANIAN Hermine
Mme VARTANIAN Jacqueline
M. VARTANIAN Jacques
Mme VARTANIAN Jeanne
Mme VARTANIAN Jeannine
M. et Mme VARTANIAN Joseph
M. et Mme VARTANIAN Jules
M. et Mme VARTANIAN Julien
Mlle VARTANIAN Karine
Mme VARTANIAN Madeleine
M. VARTANIAN Marc
M. VARTANIAN Mguer
Mme VARTANIAN Nathalie
Dr VARTANIAN Neress
M. et Mme VARTANIAN Patrick
M. VARTANIAN Paul
M. et Mme VARTANIAN Robert
M. et Mme VARTANIAN Roland
M. et Mme VARTANIAN Serge et Taline
M. VARTANIAN Stéphane
M. et Mme VARTANIAN Varoujan
M. et Mme VARTANIAN Vartan
M. VARTANIAN Vartan
Mlle VARTANYAN Nora
M. VARTAVARIAN Jean Ohannes
Mme VARTERESSIAN Christiane
Mlle VARTERESSIAN Claire
M. et Mme VARTERESSIAN Claude
M. VARTERESSIAN Gilbert
M. et Mme VARTERESSIAN Olivier
M. et Mme VARTERESSIAN Stéphane
Mme VARTERIAN Denise
Mme VARTICIAN Elise
M. VARTICIAN Frédéric
Mme VARTIGNAN Marie Thérèse
M. et Mme VARTOKIAN Robert et Reine
Mlle VARTOKIAN Valérie
M. VARTOUKIAN Patrick et Manouk
M. VARTOUKIAN Stéphane
M. et Mme VARVARIAN Patrick
M. et Mme VARVARIAN Varoujan
M. et Mme VASOYAN Agop
M. et Mme VASSOYAN Robert
Mme VAZ Arax
M. VELEDIAN Philippe
M. et Mme VELJOVIC Philippe
Mme VEMIAN Fanny
Mme VENEMA Anna
M. et Mme VENTOLA Thierry
M. et Mme VENTURINI Serge
Mlle VERDIAN Achren
M. et Mme VERDIYAN Joseph
Mme VERNASSA Louise
Mme VERNEY CARRON Estelle
Mme VERO Lucette
Mme VERSTEEGH GONCU Françoise
Mme VERTANESSIAN Elise
M. VERTANESSIAN Laurent
M. VERTANESSIAN Leon
Mme VESNEYAN Marie
Mme VETZIKIAN Nadia
M. et Mme VEZIRIAN Denis
M. VEZIRIAN Henri
Mme VIALLARD Eliane
M. et Mme VIELFAURE Emmanuel
Mme VILLEREY Gabrielle
M. VINCOT William
M. et Mme VITCHENIAN Joseph
Mme VOIDIES Michèle Danielle
M. et Mme VOISIN Yves
Mme VON MEISTER Parize
Mme VOSGHANIAN Shakeh
M. et Mme VOSGUER Charles
Mme VOSGUERITCHIAN Isabelle
M. et Mme VOSKANIAN Grigor
M. et Mme WALTER PECRIAUX Gérard
et Berthe
M. WANIAN Axel
Dr WARTANIAN Raffi
M. WEINGAND Emmanuel
Mme WEINLING Jacqueline
M. et Mme WENDLING Emile
M. et Mme WROBEL Henri et Angele
XY
M. et Mme XIMENES Serge
Mlle YACOUBIAN Alia
Mlle YACOUBIAN Elisabeth
M. YACOUBIAN Garen
M. et Mme YACOUBIAN Jean Louis
Mme YACOUBIAN Marie Claude
M. et Mme YACOUBIAN Michael
Mme YACOUBIAN Monique Chaké
M. YACOUBIAN Panos Georges
M. YACOUBIAN Rafi
Mme YACOUBIAN Sonia
Mme YACOUBIAN Virginie
Mlle YAGHDJIAN Lucie
M. et Mme YAGHOUBIAN Gérard et
Marie Christine
M. YAGIR Samuel
M. YAGIR Saro Nivel
M. et Mme YAGIR Sevan
M. YAGLEKDJIAN Serge
M. YAGULE Agop
Mme YAHOULIAN Jeanine
M. YAILIAN Claude
M. YAILIAN Marcel
M. YAILIAN Paul
M. et Mme YAKIN Garbis Varoujan
M. et Mme YALIC Sarkis
Mlle YALIC Vartouhie
M. et Mme YALKAZIAN Warij et MarieLouise et Sirwart
M. et Mme YALNIZIAN Armand
Mlle YALNIZIAN Aurelie
M. et Mme YALNIZIAN Jacques et Colette
Mme YAMANJIAN Marie Claire
Mme YAMANJIAN Nadine
YAN DESTOCKTOUT
YAN'S CLUB
Mlle YANAR Anahid
Mlle YANAR Anita
M. YANAR Nisan
M. YANDUM Charles
M. YANDYAN Armen
M. et Mme YANEKIAN Edmond
M. YANIAN Arthur
M. YANIKIAN Charles
M. et Mme YAPOUDJIAN Elie
M. et Mme YAPOUDJIAN Grégoire et
Nicole
Mlle YAPOUDJIAN Isabelle
Mme YAPOUDJIAN Muriel
Mlle YAPOUTZIAN Christine Séta
M. et Mme YAPOUTZIAN Janick
M. et Mme YAPOUTZIAN Roger et Alice
M. YARIMKESIS Antranik
M. et Mme YAUTIER Henri Claude
M. et Mme YAVERIAN Grégoire
Mme YAYLA Janine
Mme YAZEDJIAN Jacqueline
Mlle YAZEDJIAN Peggy
M. et Mme YAZICIYAN Sarkis
M. et Mme YAZIDJIAN Gérard et Elisabeth
M. YAZIDJIAN Marcel
Mlle YAZMADJIAN Sonia
M. et Mme YECHICHIAN Armen
M. et Mme YECHICHIAN Gérard et
Anouch
Mme YECHICHIAN Simone
M. et Mme YEDEKCIYAN Jacques et
Bercuhi
M. YEDIKARDACHIAN André
M. et Mme YEDIKARDACHIAN Armand
et Martine
Mlle YEDIKARDACHIAN Olivia
M. YEGAVIAN Armand
M. YEGAVIAN Francis
M. et Mme YEGAVIAN Minas
M. et Mme YEGH-NAZARIAN Johnson
M. YEGHIAYAN Alexandre
M. YEGHIAYAN Arsene
Mlle YEGHIAZARIAN Elisabeth
M. YEGHIAZARIAN Jean
M. et Mme YEGHIAZARIAN Simon
Mme YEGHIAZARIAN Tessa
Mlle YEGHICHEYAN Delphine
Mme YEGHICHEYAN Marie Louise
M. et Mme YEGHIGUIAN Jacques
Mme YEGHIKIAN Nevart Rose
Mme YEGHISSIAN Terfanda
M. YEGHNOYAN Olivier
M. et Mme YEGHSHATYAN Samson et
Aida
M. YEGIKYAN Vartan
Mme YEGUENIAN Suzanne
Mme YEGUENIAN Virginie
M. et Mme YELKOVANIAN Grégoire
M. et Mme YEMENIDJIAN Gérard Mélick
et Magdeleine
M. et Mme YEMENJAN Emmanuel
M. et Mme YENIGOTCHIAN Avack
M. et Mme YENIGOTCHIAN Pascal
M. et Mme YEPREMIAN Claude
M. et Mme YEPREMIAN Frédéric
Mme YERAMIAN Monique
M. YERANOTSIAN Georges
M. et Mme YERDAMIAN Jean et Nicole
M. et Mme YEREMIAN Gérard
M. et Mme YEREMIAN Hakop et Azatouhi
Mme YEREMIAN Jeanne Marie
M. et Mme YEREMIAN Lucien Robert
Mme YEREMIAN Madeleine
Mme YEREMIAN Marie Claude
153
France
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
France
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
M. et Mme YEREMIAN Pierre
M. et Mme YERESYAN Jacques
Mme YERESYAN Veronique
M. et Mme YERETZIAN Jacques et
Angèle
M. YERETZIAN Jean
M. et Mme YERGANIAN Achot et Sylvie
M. et Mme YERISSIAN Davoud
Dr YERVANT Jacques
M. et Mme YERVANTIAN Garabed
M. et Mme YESSAYAN Garabet
Mme YESSAYAN Haykouhi
Mlle YESSAYAN Marie Hélène
Mme YETERIAN Carole
M. et Mme YETERIAN Jean Jacques et
Nadine
YETO SARL
M. et Mme YEVADIAN Georges
M. et Mme YEVADIAN Manuel
M. et Mme YEVADIAN Patrick et Sophie
M. et Mme YEZADJIAN Haroutioun
M. et Mme YEZEGUELIAN Eric
M. et Mme YEZNIKIAN Gérard et Annie
Dr YEZNIKIAN Michel
Mme YILMAZ Ani
M. YILMAZIAN Khatchig
M. YOLDAS Manuk
M. et Mme YOLDJIAN Guy
M. et Mme YONCALI Nubar
Mme YORDIKIAN Nathalie
Mlle YORGANDJIAN Marie Josée
Mme YORGANDJIAN Rose
M. et Mme YORGANS Martin
M. et Mme YORGUI Jean
Mlle YORULMAZ Felicia
Mme YOUSSOUFIAN Aghavnie
M. YOUSSOUFIAN Alexandre
M. YOUSSOUFIAN Noubar
M. et Mme YOUSSOUFIAN Serge
M. et Mme YULAFCI Arsene et Annie
M. et Mme ZACCARELLI Maurice et
Louise
Mlle ZADEH Hélène
M. ZADEYAN Jean et Fred
M. et Mme ZADEYAN Jean Pierre
M. et Mme ZADIGHIAN Leon
M. ZADIKIAN Eric
M. et Mme ZADIKIAN Lucien
Mme ZADIKIAN Marie
M. ZADIKIAN Pascal
M. ZADIKIAN Roston
M. et Mme ZADIKIAN Serge
Mme ZADIKIAN Simone
M. ZADIKIAN Zadik
M. et Mme ZADIKOGLU Henri
M. ZADJIAN Basile
M. et Mme ZADJIAN Bernard
Mme ZADJIAN Catherine
Dr ZADJIAN Henry
Mlle ZADOUIAN Alice
M. et Mme ZADOURIAN Gérard et Rita
M. ZADOURIAN Richard Gérard
M. ZADOURIAN Serge
Mme ZAFRAZIAN Sylvie Virginie
M. ZAGHIAN John
154
M. et Mme ZAGHINI Renato
M. et Mme ZAGIKIAN Garo
M. et Mme ZAHREDJIAN Alban
M. ZAHREDJIAN Armand
M. et Mme ZAKARDJIAN Agop
M. ZAKARDJIAN Georges
M. et Mme ZAKARIAN Agor Jacques
Dr ZAKARIAN Chantal
M. ZAKARIAN Charles
Mlle ZAKARIAN Estelle
M. ZAKARIAN Etienne
M. ZAKARIAN Hagop
Dr ZAKARIAN Hervé
Mme ZAKARIAN Jacqueline
Mlle ZAKARIAN Maral
Mme ZAKARIAN Marie
M. ZAKARIAN Noel
M. et Mme ZAKARIAN Paul
Mme ZAKARIAN Rose Marie
Mlle ZAKARIAN Sonia
M. ZAKARIAN Zacharie
M. et Mme ZAKEOSSIAN Dikran et
Manon
M. ZAKEOSSIAN Mardik
M. ZAKIAN Alain
Mme ZAKIAN Sophie
M. et Mme ZAKOIAN Gabriel
M. ZAKOIAN Jean
M. et Mme ZAKOIAN Patrice
M. ZAKOYAN Harutyon
M. ZAMAN Dikran
Mme ZAMAN Sabrina
M. ZAMANTIAN Antoine
M. et Mme ZAMBAKEJIAN Zohrab et
Ovsanna
M. ZAMGOTCHIAN Jacques
M. ZAMKOTSIAN Frédéric
Mme ZAMKOTSIAN Rose Marie
Mme ZANBUR Stéphane
M. et Mme ZANETTI Pierre et Jeannine
M. et Mme ZANOTTI Edmond et Gisèle
M. et Mme ZAOUR Antoine
M. et Mme ZARAKOLU Annie et Nerses
M. et Mme ZARAKOLU Bogos
M. ZARFDJIAN Frédérique
Mme ZARFDJIAN Janine
M. ZARIFIAN Patrick
M. et Mme ZARIFIAN Samuel
M. et Mme ZARIFYAN Berc
M. et Mme ZARIKIAN Christophe
M. et Mme ZARIKIAN Joseph
M. ZARIKIAN Robert
Mme ZARIKIAN LIADZE Marie
M. et Mme ZARMANIAN Philippe
M. et Mme ZAROUKIAN Alain et Florence
M. et Mme ZAROUKIAN André
Mme ZAROUKIAN Elisabeth
M. et Mme ZAROUKIAN Thomas
Mlle ZAROUKIAN Violette
M. et Mme ZAROUYAN André
M. et Mme ZAROUYAN Daniel et Sabine
M. et Mme ZARPANELIAN Robert
Mme ZARTARIAN Anna
M. et Mme ZARTARIAN Krikor
Mme ZARTARIAN Marguerite
M. ZARTARIAN Serge
M. ZARZAVATDJIAN Richard
M. ZEITOUNIAN Louis
M. ZEKIAN Dikran Ludovic
M. ZEKIAN Hagop-Jacques
M. et Mme ZEKIOGLU Eric
Mme ZELINSKY SARKISSIAN Veronique
M. ZELVEYAN Christophe
M. et Mme ZENDJIDJIAN Paul
M. et Mme ZENDJIRDJIAN Claude
Mme ZENEIAN
M. ZENEIAN Roger
M. ZENGUINIAN Jacques
Mme ZENKINIAN Jeanine
M. et Mme ZEPETIAN Richard
M. et Mme ZERAHIAN Gérard
Mlle ZERAHIAN Sylvie
M. et Mme ZERONIAN Jean Claude
M. et Mme ZERONIAN Luc et Karine
M. ZEROUNIAN Jean
M. ZEROUNIAN Nicolas
Mlle ZERUNYAN Armene
Mme ZERUNYAN Bercuhi
M. et Mme ZERUNYAN Hayk
Mlle ZIBDJIAN Gisèle
M. et Mme ZIKOYAN Zakar
M. et Mme ZILLIOX Jean Marie et Catherine
M. et Mme ZINDJIRDJIAN Michel et
Jeannine
M. et Mme ZINDJIRDJIAN Parser
M. ZIREKIAN Armand
M. ZOBOIAN Emile
Mlle ZOBOUYAN Claire
M. ZODIAN Jacques
M. ZOLEMIAN Jean
M. et Mme ZOLOMIAN Alex
M. et Mme ZONTONE Daniel
Mlle ZORAPAPILIAN Evelyne
M. et Mme ZORAYAN Jean
M. et Mme ZORAYAN Jean
M. ZORIAN Pascal
M. et Mme ZORIKIAN Jean
Mme ZORLU Jacqueline
Maitre ZOROYAN Naira
M. ZOTIAN Jean Jacques
Mme ZOULALIAN Agnès
M. et Mme ZOULALIAN André
Mme ZOULALIAN Arminée
Mlle ZOULALIAN Celine
M. et Mme ZOULALIAN Georges
M. ZOULALIAN Jean
M. ZOULALYAN Siroun
M. ZOULIKIAN Onnik
M. et Mme ZOULIKIAN Simon
M. et Mme ZOVIGHIAN Raymond et Pierrette
Mme ZUCCARO Nazic
M. ZULEMANIAN Albert
Mme ZULEMANIAN Yvonne
M. ZULIAN Marc
M. et Mme ZULIAN Michel et Mireille
´»¹áÛ³Ý
Germany
Armen Abraamian
Abraham Abrahamian
Tina Abrahamian
Manuk Acemyan
Georg Achabeck
Antoine u.Mechtild Achdjian
Kapriel Acikbas
Verein AEAE e.V. VEUAF e.V.
Pawel Agadschanjan
Alfred Agahkanian
Nerses Aghayan
Anita Aghazarian
Nazaret u. Gudrun Agheguian
Rafi Agob Artin
Ohannes u. Yipraksi Agocan
Atam u. Sirvart Agupyan
Ilda Agupyan
Hrant Akiskalyan
Hatun Akkus
Vigen Akopian
Armen Akopjan
Artin Aky?z
Ankin Aky?z
Nazaret Aky?z
Mardik u. Gabriele Alexander
Vartan u. Bella Alexandi
Bigen Alexandi
Avedis Alexanian
Nicole Alexanian
Razmik Aloomian Sangbarani
Vartkes Alyanak
Antranik Ambarchian
Suren Ambarzumjan
Saro Amirkhanian
Sako u. Zadurian Helen Andarias
Serjik Angelian
Leon Ansrlian
Garabed Antranikian
Maria Cristina Ap?lian
George Apochian
Karnik Aprijan
Karapet Arakelian
Arsen Arakelov
Murad Arakilyan
Santuht Arakilyan
Rima Arakilyans
Harun Arapoglu
Agop Arapoglu
Hamparsum Arapoglu
Harutyun Arapoglu
Avadis u. Dikran?y? Araxian
Maral Aritim
Matyus Armagan
c/o Artur Karakas Armenisch-Deutscher
kulturverein Neckarsulm
in Hessen e.V. Armenischer Kulturverein
Armenischer Kulturverein zu Hamburg
Misak Artar
Akop u. Aghanik Artar
Jirayir Artar
Mihran Artar
Sarkis Artar
Kevork Artarian
Berc Artarian
Vahram Artinyan
Manwel Arustamov
Ashot Arutyunyan
Serine Arzumanyan-Schuster
Sevan Arzuyan
irmgard-Marianne Asadian
Ward Asadour
Wladislav Asatrjan
Rita u. Sasun Ascioglu
Kevork Asik
Mayram Asil
Narin Asil
Mousses Assaturian
Margret Assoian-Link
Hacik Astarcioglu
Khachatour Atayan
Agop Atikian
Vigen Avanes-Akopian
Dalita Avanessian
Alina Avarian
Garnik Avetjan
Katrin Avetjan
Dikran Avsar
Garnik Ayrimyan
Valeri Ayvazyan
Gagik Azali-Sahaghian
Fereshteh Azizian
Gohar ba
Maja Babajan
Alexander Babajanyan
Ruben Babayan
Robert u. Anahid Babayan
Martin u. Irmgard Babigian
Amazo Babrahamian
Armen Bachayan
Bagdasar Badalian
Alina Badaljan
Vardan Bagdasarian
S?ren Bagli
Mihran-Bersam Bakircian
Serop Bakirici
Renate Bal
Garbis Balci
Sebouh Balian
Gohar Balians
Raffi Baloshian
Haroutioun Bardajian
Wiegen u. Angela Barkhourdarian
Karen Barseghian
Doris Bartevyan
Nazari-Norik Barzagar
Garabet Basak
Maryam Bayil
Vazrik Bazil
Margrit Becker
S?repi Bedikoglu
Alfrant Bedrosoglu
Manfred Behrens
Angelik Bekaroglu
Edgar Bekeredjian
Avadis Benlioglu
Nazli Berberyan
Zadik Bergjan
Zaven Bezdjian
Vartkes Biberciyan
Kirkor u. Verkin Bicakci
Arda Bicakci
Ayda Bigjani
Sergo und Fr. Sona Shahouni Biguerdi
Hacik Bilibozoglu
Benyamin Bilici
Pierre Bloutian
Manfred u.Siranus Boldy
Artin Boyagian
Kigham Boyagian
Nisan Boyan
Markus U.K. Braeckle
Harutun u. Esther Budak
Alex Budak
Akkiz Buldukoglu
Akkiz Buldukoglu
Armen Buniatyan
Niels Buthmann
Anni Cakir
Hosep Camgoez
Talin Camg?z
Artin Cekic
Kirkor Cetigoglue
Kamer Cezveciyan
Araik Chatschatrjan
Tanya Christopher
Sarkis Cicek
Berc Cihan
Maria Colakyan
Sirarpi-Zari Colakyan
Anna Culcu
Mihran Dabag
Sona Dabag
Robert Danieljan
Armen Danoyan
Wladimir Darbinjan
Alexander Darbinjan
Ardusha Davidian
David Davidjan
Gagik Davtjan
Haik Dawidjan
Armen Dawidjan
Hayk Deinyan
Miran u. Julyet Demirci
Zadik Demircian
Serkis Demircian
Vasken Demircian
Norik Demircian
Anahid-Maghaki Der Avanessian
Arsen Derderyan
Arman u. Marta Derderyan
Serge Derhagopian
Raffi Derian
Sacha-Archag Derian
Samson Der-Petrossian
Razmik Dichjekenian
Anisa Dilsizyan
Haig u.Albertha Dolabdjian
Barkew Dolabdjian
Agop u. Takuhi Donikian
Ohannes Donikian
Sultan Donikjan
Artin u. Lisa Dono
Wolfgang u. Nora Dubral
Gueliye Duelger
Johannes D?rr
Robik Edgarian
Margret Eggenstein
Jyrayr Eissagholian
Manuk Elmaoglu
Ararad u. Brigitte Emirze
Christoph Epremian
Dikran Ercan
Arslan Erdogan
Fazli Erdogan
Ara u.Alexandra Eretzian
Ulrich u. Gisela Erkelenz
Kerstin Ernst
Hasmik Ersen
Yusuf Erzurumluoglu
Artin Eskenian
Arsham Essayan
Madeleine Essayan-Abel
Anton Ettl
c/o Vasken Demircian Fa.Fischer Energie+TGA Consult
Serkiz Ferahyan
Virginia u. Azad Fermanian
Astrid u.Yetvart Ficiciyan
Armen Galstyan
Helga Garabedian
Robert Garabedian
Garabet Garabetian
Vladimir Garanian
Tamara Garojan
Serjan Gasparjan
Sofi Dander Gasparyan
Garbis Gazaroglu
Efron Gemerekli Yetkin
Shmbat Gerigourians
Haik Gevorgian
Haigaz Ghazarian
Hamaz Ghazarian Singerdi
Silva Ghokas
Norik Ghotoian
Ralph Giordano
Vazgen Giragosian
Tomas Glockmann
Vigen Gorji
Karine und Raffaell Goroyan
Manok Goukassian
Kohar Gregorian
Kevork Gregorian
Ovanes Grigoryan
Noubar Guedelekian
Serkiz Gueltop
Levon Guetsoyan
Viktor Gukasjan
Kevork G?lbenk
Nuray G?l?koglu
Istepan G?m?syan
Sahin Hacikoglu
Murat Hacikoglu
Vartuhi Hacikoglu
Zaven Hacuryan
Vahan Hadjetian
Minas Haghnazarian
Vazgen Haghverdian
Emil Hagopian
Robert Hagopian
Haik Hakopian
Vartan Hakopian
Joseph Halajian
Iskender Halkacioglu
Barsoum Hamochian
Artin Hamouchian
Inessa Hamparian
Sarkis Hamparian
Vahan Haroyan
Khatoonik Harutunian
Vazgen u.Sona Harutyunyan
Boris Hayrapetian
Vladimir Hayrapetyan
Hmayak Hayrapetyan
Tigran Heinke
Anton Wilhelm Heithoff
Narine Hoppe
Jean-Claude Hovagimian
Hovik Hovanesyan
Vigen Hovasapian
Davit Hovhannisyan
Gevork Hovsepian-Sangerdi
Manfred Hubach
Sahak Huedaverdi
Kamo Iboyan
Mannik Ibrisim
Seker Irini
Serovpe Isakhanyan
Hendrik Issaian
Anousch Ivan
Mikael Jakubian
Silva Jamgotchian
Hosrof u. Anahid Jiroyan
Verena Joos
Lusine u. Levon Jraghatspanyan
Ofelya u. Murat Kabaracyan
Makruhi Kaci
Sarkis Kaci
Kevork Kalatas
Yercanik Kalaycioglu
Souren Kalaydjian
Harutyan Kalosyan
Ohannes Kalustian
Bedros u. Damm Tilly Mathilde Kamardjian
G?nter Kamp
Raffi u. Elke Kantian
Garo Karabetyan
Vartavar Karabulut
Silva Karajan
Vartouhie Karajian
Onnik Karanfiloglu
Nazli Karanfiloglu
Artin Karaoglan
Simoun Karapetian
Liparit Karapetjan
Sahak Karapinar
Mesrob Karavirt
Duran Karayan
Sefa Karayan
Davit u. Silva Kartun
Aykun Kasakyan
155
Germany
Hayastan All Armenian Fund
himnadram.org
Germany
г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
Wahan Kasarian
Arkam Kasparian
Haroutune Kassabian
Marianne Kasselian
Ruben Katschaturian
Andranik Kazarjan
Rober Kehribarciyan
Bedros u. Anjel Kehribarciyan
Tigran Keller
Christa Kerimyan
Nana Kesal
Murat Kesal
Gazary Keshish
Lazar Keshishians
Zaven u. Elisabeth Kevorkian
Vartan Kevorkyan
Sevan-Madlen Kevorkyan
Wladimir Khachatryan
Arakss Khachekian Kasazi
Jorj Khodabakhshi
Norik Khodabakhshi
Ararat Khodabakhshian
Edmond Khosraovian
Anahit Kidikoglu
Nerses u. Manusak Kidikoglu
Nazar Kidikoglu,Nazar/Anahit
Gregor Barsam Kilian
Petra Kipke
Sahin Kiren
Kabril Kiren
Sahak Kiren
Metlen Kiren
Manuel Kiren
Anke Kiziloglu
Wilhelmine Klidjian
Ovak Kocu
Istepan Kodak
Anag?l Kodak
Karnik u. Silva Kodak
Surpik Koektemir
Sabine Koeller-Biermann
Oskian koese
Berc Koeseyan
Alen Kol
Antiranik K?lc?
Serkiz Kopma
Dikran Kosejian
Onning Kouyoumdjian
Jaklin Kr?mer
Arakil Kurak
Agob Kuscu
Mari Kuzuluk
Vagharshak Lalayan
Nahabet Leonian
Michael Loth
Edwarth Makarian
Siranush Malumjan
Samuel Manouguian
Daniel Manoukian
Philippe Manuel
Varujan Manuelian
Nubar Manuelyan
Nadya Manuklar
Ashot Manukyan
Margirit Marazyan
Paul Mardirian
Ara Mardirosyan
Bereik Margarosyan
Vartuhi Marissen
Antranik Markarian
Awanes u. Edeltraud Markarian
J?rg und Angele Martin
Hanrik Martinian
Samwel Martirosjan
Rafael u. Valentina Martirosyan
Igor Martirosyan
Jirair Matevosjan
Toros u. Elmas Matos
Arman Matosoglu
Rolf Mattern
Rita Matyosoglu
Yeznik Mazloumian
Avanes Megerdechyan
Badrig-Armenag Melekian
Badrig-Armenag Melekian
Wehanusch Melikian
Esther Melikjan
Esther Melikjan
Yevkine Meliksetyan
Manwel Melkonian
Alek Melkonian
Michael Melkonian
Vahric Melkonyan
Sinorik Mercimek
Vartan Meskochian
Marine Mesropjan
Arman Mesropyan
Suzanne M. Messerlian
Eduardo Mikaelian - Meidinger
Levon Mikaelyan
Andranik Mikayelyan
Lilit Mikichyan
Gigham Minaeian
Armen u. Marsel Minas
Apcar Minas
Arthur u. Irmgard Minassian
Mikayel Minasyan
Yetvart Minaz
Mihrube Miricanyan
Frederic Mirzakhanian
Rouben Mirzakhan-Saky
Gurgen Mkrtchyan
Atom Mkrtchyan
Akop Mkrtitchian
Vazgen Mkrtumyan
Viktor Mnacakonjan
Diana Mnazaganyan
Garnik Moghaddasian
Babgen Moshkayri
Varoujan Mossiossian
Gilbert u. Gunilde Moumdjian
Serge Moumdjian
Gayane Movsisyan
Arman u. Sofia Muhcavak
Nisan Muhtaroglu
Rubik Muradjan
Olga Muradjan
Vahe Nahapetian
Vazgen Nahapetian
Massis Nahapetian
156
Aga Nakas
Stephan Nalbandjan
Georg Nazarian
Sarkis Nazgel
Schahen Nercissian
Karabet Nersisoglu
Serkis Nersisoglu
Volodya Nersisyan
Georgo Ninassian
Serope Odabasyan
Margit Oezcilingiryan
Akan Oezdemir
Vovik-Asja Oganesjan
Silvia Ohan
Johannes Ohanian
Hamparsan Ohanian
Sevan Ohanyan
Nune Ohanyan
Berc u.Mari Okutan
c/o Matthias Floreck ora
international Deutschland e.V.
Samvel Ovasapian
Gajane Ovasapian
Schawarsch Owassapian
Vahaken und B?rbel Pachabeyan
Karuk Pamuk
Serkiz Pamuk
Hamparsun Panasoglu
Ohannes Panosoglu
Ara Panosyan
Kirkor Papasjan
Anton Papazoglu
Bared Papazyan
Asut Parlar
kacaman Parlar
Arthur Parsegyan
Fa. Paulaner Brauerei GmbH+Co.KG
Joachim Peilert
Olivia-Noemi Peilert
Serkis Pektopalyan
Arthur Petrossian
Petra Petrossian-Tsiakmakis
Geworg Petrosyan
Arshak Poghossian
Egise Pogosian
Ilja Pogosian
Brigitte Pohl
Movses Potoghlian
Antranig Rathert
Gertrud Reyinger
Artin Rim
Fa. Rodex GmbH
Andranik Safaryan
Arsak Sagbas
Shake Sahagian
Zabel Sahakoglu
Menecar Sahakyan
Bayzar Sallabasoglu
Suren Sardaryan
Susanna Sargsyan
Lilit Sargsyan
Rupen Sarkis
Yervant Sarkisian
Gevek Sarkisian
Robert Sarkis-Karapetians
Zaven Sarkissian
Hovsep u. Mechthild Sarkissian
A. Sarkissian-Klefenz
Kaniguel Satzger
Istepan Savasyan
Sossy Scheier
Karl u. Maryam Schweitzer
Irini Seker
Kegork Senyar
Arsavir Set
Ardavast u. Anita Set
Albert Sevinc
Hosep u. Ankin Seyrek
Vrej Shahverdi
Vahik Shakhdaryan-Buseck
Saboo u. Angelika Shamirian
Edwin Shirzad Jolfaei
Diruhi Silberhorn
Arman-Minas Simonian
Ara Simpatyan
Kirkor Sirinyan
roljic Slobodan
Dikran S?g?t
Sirpuhi Sovicek
Artashes Stamboltsyan
Wolodja Steapanjan
Wolf-Gunter u. Roswitha Stummer
Nazari Suermeliyan
Tigran Sukiasjan
Dirair Surn