vutsrvq pvonmq lkji

Commentaires

Transcription

vutsrvq pvonmq lkji
áéìãí îç àßÞÝÜ Ûìéí Ú
Ú ÷þ× àßÞÝÜ ÿØö ÿþýüûÿ õ÷öþ úÙôÿÙ
ÚÙØ ôëèé
ôëèé ùð×
ÖÕÔ ÕÓÒÑÐ ôîãëêéãêé
ôîãëïëãôë
ùÿþôÕÔ ùøÿýû ùÿÖô÷ø ùÿ×öò Ó ÿòôÔÖ ùÿÕÕôÖò ùÿþÖó
öôÿþþó öôûÿüÕ ÐÙþôô ÝÜßÒÑÜßÓò
ÏÎÍÍÌß áËâÎÝÙÊÌÉ ÈÙÍÝÌâ Ç ÏÙÊÌÉ ÆàÝÊÙÞÌâ ÎÅ Êà ÙËÉ áËÈÝÎÉáËÞ õéëÜíéëÄÐ
ÃÌËÌßÙÝ ßÌÂÎáßÌÁÌËÊâ
ÿþýþ üûúü ùøü ü÷ öõôõ
ÿþýüûÿú ùÿø÷öú õôóò
ñðï îíìëêìéêè çëèíæíåíæäë äã çèéìïâ
êèãèôãèê ÜîíëÜæÛ äääãâááãàßÞãáÝ òëêñïõèôíïô ÷çæå ò ëêñïõïéèéõ ÷ûì òïîîíí üùüðñûó òõô ÿþýüû úùùø ÷øö
ï ö÷ñô ð ñ óüò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
ÐÀ¿ ü¾öÀü ò¼þ×ý øó×û øþ¾ ùûü¾ Ç ôôéèô úùø×þ×À ó Û½þ ùÛù û½ ÿ¾þÀ À¿ ÿæó
ùæçüþìðùüæ Àýöùð òÿ×Ûûå Àùûùð òþöýùùå þýþöü ò¹ö¸þù· óù×½ úÛð òüþûðùü¿ ÿ×þö òºþûð ù¿þ½ òçýù»ð ûðþ×ç
ãÿæóÀ óý¾À óÛþü½ óð þ¿¾ùö ðçð óù×½þ üþæùýç óùýÛ
ï ö÷ñô ð ñ óüò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
úÿÏÿôôü þÍ úÍÕôú
ùÿüÏ ùÿóòÎòþ ôý ùÿø÷öþ ÿþýüûÿú õ÷öú öòýöú öÕÿò þÍ úÍÕôú
úþæ×ü ðü À¿ ùûðö¶ù ÿæó
òþü úùýùþµ×À úùù×þðûÀ óþåçþóÀþ úùùþýù¶À ì½×û òÀ¿ ùûðö¶ù ÿæó
ôëèè ùð×× è æûø ïëôõé ù¸ó ùûðö¶ùÀ ÿæóÀ
Àæùý¾ìþöìæûðû óù×þðûñÿùüÀ óþüùµýÀ û¶ ÿæóû ÀÀ¿
ÖÑÕ ïëôõéñè Ç ÑÉáÊáàË õãèÐ ôëë´ñëè
Ð×öÌò öôþÿò
ãóþ¶ùöÛ ìöå× òúùùû׶ø úùûü¾ òúù¶ù×» úùûü¾ òúùÛÛþü× úùûü¾
áïèËéæÛíäéèÐ
áËâÎÝÙÊÌÉ ÈÙÍÝÌâò ³Ý̲áÍÝÌ ÈÙÍÝÌâò ÌÝÌÈÊßáÈ ÈÙÍÝÌâò âÅÌÈá³áÈÙÊáàËã
õ÷öú öôÿøóÕÍ
ãÀù»þûþý¾ìÀþ ½Û×À óþøóåóÀû ú×ùðóÀû ùÛ¾ òúùý¶ ¶×øû óøð óþøåûþ òÿ׿û ÿ×¿× ÀæùÛüû úùÛ×þ½ úùùûðö¶ùÀ úùýæóÀ
ãþû¶ ÿþæùóÀ óþýþùûù» û½ ÿæóÀ û¶ óý¾Ûþ½×À ÀöþÛÀ×À úÀùÛùü¶ þðÛþþù úùýæóü úù¶×ó¶×À
ãÿæóü üûþ¶×À ÿþæùó þð Ûöåý ÿþæùó ÿþùûù» óþùÀû ûþ¾ù òÿþæùó ÿþùûù»¾ óþ×þ¶öü úçöåó×À ¼×ç×
õ÷öú Ê÷ôö
ãóþ×þ¶öü þ×þçöå Û½þ×× ûøÀ ºæþóû çý¾ý þùýþ¾Û½ û½ ùûðö¶ù ÿæó
ºæþóû úùçý¾ý ¹úæûøü þð úðþû×ü· ù׶ö ÿþæùó ÿþùûù» þð ù׶ö ÿæó ãúùù׶ö þý×× úùæûø úð þð ù׶ö ÿæóÀ úð æþÛüû ¶ù
ãºæþóû Àçùý¾û öóþù öøþð× Û½þ× ½üæý À½ÛþÀü úð ðûð òóþ×þ¶öü À½ÛþÀÀ úþçöå× úþù ïë
õ÷ö ôöÖ õôòÿÎ
òþùû½ úùûøÀ úùùûðö¶ùÀ úùýæóÀ óþ¶ùöÛû úùðó×À òöµþ× öµùù×À û¾
Ðÿæó þóü þý×çû òùûðö¶ùÀ úùýæóÀ ÿþ¾×× öóùÀ ùåû òùð¶ö
ùÿüÉôÿ öôÿôóÏ
ãùûðö¶ùÀ úùýæóÀ ÿþ¾×× üó¾üþ ¶ðö× óþ¶ö ðûû òþý×× úù½ìæ þð À¿ ÿæó òðþÀ¶ ù½µ×ð û¾ü òúçöåû þð æùó½Àû òúûµû ÿùð 
ñ ó üò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
ûúùø÷ûÿ öüõú ÿþýüÿ
ï õáñ ûëùâûäð ÿþý üûúùø÷ö ûóÿæãúùëúóüìü ý ÿäùìü åíÿèû ýùèÿçæû üê íóýû ìùû ûé ÿüìëêÿ íóý
á Þÿÿäùìü ýùàßùýèù Þÿÿùæÿêè ÿüìëêÿ íóýã ëêùìê Ý ö÷÷î ëìùæÿä
Ü ûüì Þÿèÿãë Ýíüûü úëùàäû ëâßè Ýüüùã íóý û
ïýÿëèÙèð Þÿÿäùìü ýùàßùýèù Þÿÿùæÿêè ÿäùìü åíÿèû íóýû ýùüò ÚÿÙß ÞùÛëý å
ïýÿëèÙèð ÿäùìü åíÿèû íóýû ÿàÿÙßü Þÿÿäùìüû ýùàßùýûù Þÿÿùæÿêû úùëÿà å
ïýÿüÛæìèð íóýû üê ÿëèÙû ùóüò ÞùÛëý å
ï ýÿüÛæìè ð ÿäùìü åíÿèû íóýû å
áýÿè åÚüìû ýùÿýùìè ýùæÿùçäù Þÿÿüùê ýùëÙûã ýùìèùä ÿüìëêÿû íóýü ýùÿäùìü ýùëÙû
ùì ö÷ñ ëàßäè üòû ûé íóýè Þÿëàßùää ÿþý üûúùø÷ö ÿäùìü åíÿèû íóýè Þÿäÿÿó Þæÿìê Þÿàßùæ ÞÿàÿÙß
á õôúûö ÿæùëêÙû ëàßäè üòû
Ý ö÷ññ ÿìä ä ñ óüò ø÷öõô ÿþý ÿüìëêÿû íóýû ýëùâûä Þùóäè ûìè ÿüìëêÿû íóýû üê ùé ûëùâûä
ö÷÷î ëìùæÿ ä ï õáñ ûëùâûäð ÿþý üûúùø÷ö ûóÿæãúùëúóüìü ýÿäùìü åíÿèû ýùèÿç æû üê íóýû ýì ûçäÿìê
áÞÿÿäùìü ýùàßùýèù Þÿÿùæÿêè
ôÿøóÿ
ëàßä ýì Þçäçü ùâÙùæ ÿüìëêÿû íóýû üê ùé ûëùâûäè Þÿÿùæÿêû áÞÿÿùæÿê ùüò ìü ÿäùìü åíÿèû íóýû ýëùâûäè
áûè ùëýùæê Þÿÿäùìü û Þÿÿùæÿêû ýì íãâÙüù ýäâùóû ûëùâûäü ßòÿè Þÿÿäùìüû Þÿÿùæÿêû
ûëùâûäû íÿèü ÿüìëêÿû íóýû üê ùé ûëùâûä íÿèê ÞÿÿëóÿÙû Þÿÿùæÿêû íüûü Þÿìèùä êäýêäû ýùòùæü
Üýäâùóû
Øýùÿæóÿëäì ×ýò ýùâÿòÿ ÿüÙè Þÿãÿüùäèù Þÿüèãè íâû íóýû ýùüò ÚÿÙß Úùßè ÿäùìüû ÿùæÿê û úäêùû
å
ëêì ëçùä ê Ý þÿäùìü åíÿèû íóýû ÿàÿÙßü Þÿÿäùìüû ýùàßùýûù Þÿÿùæÿêû úùëÿàþ è ýÿäùìü ûëÙû ûàßùæ
ÿúæùùüëû óüòû ýùêÿëâü Þìýûè óâèÿÿ Ý ø÷öõô ÿþý Þÿÿüìëêÿû Þÿæóýû ýëâß ÿóüòä âòì ùÿüÙ üò
å
áï ñ óüò ø÷öõô ÿþýð ûé íóý ýùêÿëâü Þìýûèù ø÷öõô ÿþý ýëâß üê
Ø Þÿÿèÿúäëùæû Þÿëùãéìû ÚÿÙß íãâùÙ
å
Ø Þÿüèãû üÙ Þÿæùäÿßè íâû Öáñ ÚÿÙß íãâùÙ
å
ûæÿé üÿýà üê ÞÿâÿÛè ûæâ û ûóßà ûàßùû õáñáö ÚÿÙßè
å
Ø âùóÿà ÿüèã íùäÿß ìêùæè õáñáöáö÷ö ÿäùìüû ÚÿÙßû úäêùû
å
Ø ÞÿÿâÿÛ èë Þÿüèã íùäÿß ìêùæè õáñáöáö÷Ö ÿäùìüû ÚÿÙßû úäêùû
å
ûèÿúóëÿâ û ýùêÿëâü Þìýûè ð Þÿæãùßä Þÿëäùòè êùäÿêû ýýòàûè íâû ôáö÷ñ ÿäùìüû ÚÿÙßû Úßùæ
å
Ø ï úûööóüøóþý ýÿàùëÿìû
Ø ûéÿëì ìêùæè ö÷ñ ÿäùìüû ÚÿÙßû úäêùû
å
Ø Þÿüèãû ÿÿùæÿã ýì úëàäû òññðï ò íãâùÙ
å
á Öáñ ÚÿÙßè ûäÛùâ û ûàßùæ ùäùóäèùÝ üèãû ÿèÛ üÙ íùäÿßü ûäÛùâ ìêùæè ïâèüè Ùâÿäüð Û òàßæ úäêùû
å
áíûüê ìüäû òßùæè íÿÿÙü êÿ Ý ýùëùâûäû íÿè Þÿÿùæÿêû üã üê ýóâóùâä ûìùùêû Þêü
î
ï ö÷ñô ð ñ óüò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿè ùóæ Þÿòýä å ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã è ûæâû Þÿæóý ýëâßä óüò ìùû ûé íóý
áúüùù õô÷ÔÓô÷ åä
Üûüì Þû ûëâßû ÿóüò
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã å
ñ óüò ø÷öõô ÿþý
ýùÿüüã ýùêÿëâ
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛ è Þÿââùèä Þÿüèã å
ûóÿâè ýùúÿê
ö óüò ø÷öõô ÿþý
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã å
Þùòè ÞÿâÿäÙ íùóÿüÿßè Þÿââùèä Þÿüèã
Ö óü ò ø÷öõô ÿþý
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã å
ÞÿêÿäÛ Þÿüèã ù Þÿüÿýà
õ óüò ø÷öõô ÿþý
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã å
ô óüò ø÷öõô ÿþý
ýùÿüÙäü Þÿüèã
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã å
ýêóè ×ùýÿë ýâùëúóüìü Þÿüèã
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã å
ø óüò ø÷öõô ÿþý
Ó óüò ø÷öõô ÿþý
Þùòè ÞÿâÿäÙ úúçì üÿæÿù åíüÿýì ÿäùÛè Þÿ ââùèä Þÿüèã
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã å
ûûùèÛ ýùêÿäÛ Þÿêëùâû Þÿäùêÿÿü Þÿüÿýà
î óüò ø÷öõô ÿþý
ï Þÿÿäùìü ýùàßùýèù Þÿÿùæÿêè ÿäùìü åíÿèû íóýû üê ñáñ ÚÿÙß ÞùÛëý ð öüõÿ õòúñ
á
ôÿøóÿ
è Þÿìèùä ûé ÚÿÙßè Þÿÿäùìüû ý ùàßùýûù Þÿÿùæÿêû
üÙ Þÿßßùèäû Ý ûúÙä êÿ Þì ÝûúÙä ÿüÙèù âùâÿè ÿüÙè Þÿ êÿäÛ Þÿüèã üÙ ù Þÿòÿêó Þÿüèã üÙ üò ûé íóý
ï îíìðë üäêò ýùæóýûè Þÿêäêäû Ýúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê
Þÿèùóæ Þÿòýä ü ëàùÛä ÿäùÛ
áÞÿàùüÿò Þëé úüùù õô÷ÔÓô÷ åä üùâÛ ùæÿìê ÿüæÿäùæ òýäü êñéèçææçèêíñéð
ô ï åíëä ð þüÿýàþ òæùäû êäêä ÞÿêÿäÛ Þÿüèã üê ÞÿÛùß ëàßä ëùèÙ ôÿøóÿ
Þÿ ÿùæÿã û áûìüû íãù
è Þÿúëùàä Þÿüèãû ÿÛùß
á òññðï ò åè Þÿìèùä ûüì Þÿüèã ÿÛùß üê
ÿäùìü åíÿèû íóýè
è ýùì èùä î âÙ ñ Þ ÿóüòè ýùúëùàäû ûóÿâèû ýùúÿê
á ÿþý üûâöö ÿäùìü åí ÿèû íóýû üê Þÿÿúæùùüëû Þÿóüòèù ÿþý üûããú÷ö
Õ
ñ ó üò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
ûþòùú êöûëÿ öüõÿ ûðûóïú îûûþòùúÿ õòðïòõÿò îûûòíû÷ÿ ìòøûð
ÿþýüûúùø÷ ý÷ö÷ý÷õô÷ó
è éèç
Þÿæóý Þÿüò ûé ÚÿÙßè Þÿúëùàäû ù íóýè Þÿëãéùìäû Þÿÿäùìü åíÿèû Þÿæóýû íä óüò Þùóäè å
Üíüûü úëùàä ã ÝÞÿÿüìëêÿ Þÿãäßäù
õòøóÿ
å
ÿäùìü åíÿèû íóýü ûûé ÿüìëêÿû íóýû
ÿþý üûúúâ Þ þäêèêíñ ãôûà úûûù÷öö
Þÿÿùæÿê úÙäü Ýûûé ÿüìëêÿû íóýû
ÿäùìü åíÿèû íóýü ÝÞÿÿäùìü ýùàßùýù
ÿþý üûúùø÷ú Þ þäêèêíñ úôúà ößßâ÷ûù
Þÿÿùæÿê úÙäü Ýûûé ÿüìëêÿû íóýû
ÿäùìü åíÿèû íóýü ÝÞÿÿäùìü ýùàßùýù
ÿþý üûúùø÷ã Þ Ýðåíñä ðäêèêíñà ößßù÷ûá
òÜþÛÚÜþÛÙ öà ößßá÷ûü
òÜþÛÚÜþÛÙ úà þäêèêíñ úôû Þ úûöö÷ûß
Þÿÿùæÿê úÙäü Ýûûé ÿüìëêÿû íóýû
ÿäùìü åíÿèû íóýü ÝÞÿÿäùìü ýùàßùýù
ÿþý üûúùø÷ù Þ þäêèêíñ ãôûà úûöö÷ûß
äþïþÿ òù ûúùø÷ûÿ öüõÿ
òþòüþë îûúñ÷ ûúùø÷ûÿ
ûþòùú êöûëÿ öüõÿ
øæåòùþÿ
üÙ Ý ñÕôõ åâþÿêýû Ýüäêòû óùò
ùÿæùãâÙù ùÿýùæóý
Þÿüèãè Þÿãÿüùä Ò ø÷ööî ÿþý
ÿþý üûöáã
ÿþý üûúúâàößáâ
Þÿââùèä
Þÿüèã Ò ö óüò ø÷öõô ÿþý
ÿþý üûúùø÷úà ößßù
Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê
ûóÿâè ýùúÿê
Þÿüèã Ò Ö óüò ø÷öõô ÿþý
Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä
ÿþý üûúùø÷ãà ößßù
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä Þÿüù âÛ Þæÿìê
íùóÿüÿßè Þÿââùèä Þÿüèã
Þùòè ÞÿâÿäÙ
Þÿüèã Ò õ óüò ø÷öõô ÿþý
ÿþý üûúùø÷ùà ößßù
Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê
ÞÿêÿäÛ Þÿüèã ù Þÿüÿýà
Þÿÿùæÿê úÙäü Ýûûé ÿüìëêÿû íóýû
ÿäùìü åíÿèû íóýü ÝÞÿÿäùìü ýùàßùýù
ÿþý úùø÷á Þ Øêëéè ðäêèêíñà ößßù÷ûá
ò×ðñä×ðñè öà ößßá÷ûø
Þÿüèã Ò Ó óüò ø÷öõô ÿþý
Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä
ÿþý üûúùø÷áà ößßù
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê
åíüÿýì ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã
Þùòè ÞÿâÿäÙ úúçì üÿæÿù
ÜÚßùÿ ÚÿÙßü å
îûûúùø÷û îûíüõ
Üúüùù õô÷ÔÓô÷ åä ÞÿüùâÛ Þæÿìê Þÿèùóæ Þÿòýä Ò ÿäùÛè Þÿââùèä Þÿüèã
ûóÿâè ýùúÿê
å
ö óüò ø÷öõô ÿþý
îûûúùø÷û îûæþïþò õòíüõ ãîûüòñ
ùÿæùãâÙù ùÿýùæóý üÙ Ý ñÕôõ åâþÿêýû Ýüäêòû óùò
ñ÷
ï ö÷ñô ð ñ óüò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
îûûðòøûù îûæþïþ
ïìð ÚêëðåèêÖð
úûööóüøóþÕ íÔ èÓð þÒëíîðçñ îçëæêç×ðñè çñä íÔ èÓð åíÒñåêæ íÔ â
èÓ
ÑÒñð úûöö íñ èÓð
ëðéèëêåèêíñ íÔ èÓð Òéð íÔ åðëèçêñ ÓçÐçëäíÒé éÒÏéèçñåðé êñ ðæðåèëêåçæ çñä ðæðåèëíñêå ðÎÒêî×ðñè
ÍëðåçéèÌ
èâ
òûýñùõð
ïõîùôûúùþõ þö þýùðùõ ûõî ôûíì÷ ùî÷õúùöùôûúùþõ
è âèé
þ íë èëçäð×çëË þ Þÿüÿäè ýäÿÿýßäûù þ ýçÏæðé éÓçææ þ Þÿüÿäè ûüÿòýäû ûæùêìëû ûóßàè èùýãû å
Üüùò ÿ ùäùóäèù Ýüò ùæÿì
Üíüûü úëùàä ã Ý ûàÿçë ûëùçè üèãû ÿèÛ üÙ ùÙÿàùÿ íüûüê Þÿæùäÿßû
Ø ùüê Þùêëû ëòßäû íäÿß ùì íëçÿ û Þê á ì
Øï Þÿÿó Þìð ûóëìû âÿÛ üê ùýùìçäÿû ýì íÿÿçäû íäÿßù Þûüê ×ýòû òúê ÝÞÿâÿÛû ëàßä á è
Ø ù ÿüÙ üòû âòùÿäû íóýè âòùÿäû üèãû ëùèÙ íÿùçäãù öáÖ ÚÿÙßè ëâÛùäã Õí óÕ èùóæû òýäû á Û
ûúÙäû íùùÿã üì ×ÿüùäûä ÞÿÿëóÿÙû üèãû ÿèÿãë Ûùßù ×ÿüùäû ûæèä Ò ïüèãû ûæèäð üèãû èãëû á â
á ÿæùçÿòû
ôÿøóÿ
ÿùæÿã üê íùäÿß ûÿûÿ üèãû üÙê ÿìæýèù Ýëýùÿè ûæúóû ùýéÿëì üÙ ùì üèãû ÿèÛ üÙ íäùßÿ üèãû èãëû
á ï ýíäð äðéêÊñçèêíñð üèãû
áëùçÿÿ ýæê á û
Ü Þÿüèã íùäÿßü ûäÛùâ
É íëçÿû Þê È ÉñÈ Ç ÉÝÈ×× ú ùøûóáøûÆ Ñüèãû ûæèäÐ É ûæê È
áíëçÿû Þê ýì óë íùäÿßû üùüãÿ Ýäþä ö åä íúó Þëúùóê Þÿëçùä ÿèÛ üÙ ÝüÿÙü ëùäìû ýùëäü
Üíüûü úëùàäã Ý Öáö÷ñ ÚÿÙß Úßùÿ Ö ÚÿÙß Úùßè å
õòåûøùÿ öòþûï è âèçáé
Ü íüûü úëùàäû íäùßÿ ûÿüÙê Ýýÿùùý âäçùý ûéÿëì ýâÿòÿ üãü
Ø üÿÙü ê Öáñ ÚÿÙßè ëâÛù ä û íùäÿß û
å
Ø Þÿëúäè üèãû ×ëùì
á üèã üã üê ùãëùì íäùßÿ Ò âòì üèãä ëýùÿ êÿ ûéÿëì ûýùìè Þì
å
èà
ëþý÷ ùî÷õúùöùôûúùþõ
ëþý÷ ùî÷õúùöùôûúùþõ íê ôþìþéýó
è àèé
ëþìþéý óôè÷ü÷ è àèéèç
ÏæÒð íë þ Þÿüÿäè ýäÿÿýßäûù þ ÙÓð îëðÔðëëðä åíæíÒë þ Þÿüÿäè ûüÿòýäû ûæùêìëû ûóßàû
å
Ü üùòÿ ûäùóäèù Ýûüò ûæÿì ÝïÚÿÙßû üê ýùæùëòìû ýùëùêû ÿýê ÿæàüð þ Ïëíìñ
Ü×äßäè íÿÿÙü íýÿæ ûèê Úóùýèê ýèùýãû ìÿû ùé ýèùýã ûé íóý ýæãû ýÙè
ÓèèîàóóðÒë ÷æðïôðÒëíîçôðÒóÅðïÕëêÝðëÖóÅðïÕëêÝðëÖôäíÄÒëêÃÂÑàÅàúûööàöáùàûûââàûööûàðñàÁÚØ
ññ
ï ìð
ñ ó üò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
ùÿýùæóý üÙ Ý ñÕôõ åâþÿêýû Ý üäêòû óùòè úëùàäã Ý ÿùûÿéû ÿÙèçè ÞÿÙùèç ùÿûÿ Þÿüèãû ÿâÿÛ
áíüûü ê ö÷ñ ûüèúè úëùàäãù Ý ù ÿæùãâÙù
Ý ÿüäêò ëÿêãä üê ûæ ÿé üÿýà üê ÞÿâÿÛ üÙ Ýùüê ûæêäû ÿàÿÙß ýùèëü Ýûé ÚÿÙß è ëùäìû ýùëäü
ÿüäêòû ëÿêãäû ëçùÿ ùÿàüê íóýè êëâæã ÿùûÿé ÿÙèçè ÞÿÙùèç ùÿûÿ íëçÿû ÿâÿ üÙ üÙàäè èãëùäû
áÞÿëèùòä Þû ùÿüì ê
îûýûÞÿ ûóëÝ ß çáé ÿúëì
îûýûÞÿ óëÝ
îûýûÞÿ ýûüðõ
îûóðòþÿ øðïþ
úëæë îûýûÞÿ øðïþ
Þùò
Ùàùä
ÿÙàùä åâò
ö
üùòã
ßàì
Þùò
Ùàùä
ÿÙàùä åâò
Ö
üùòã
ßàì
óùëÿ åèùûç
ûóëìû
Þùò
ÞÿÙàùä
ÿÙàùä åýüý
Þùò
ÞÿÙàùä
ÿÙàùä åýüý
õ
óùëÿ åèùûç
ûóëìû
Þùò
ÞÿÙàùä
üùòã
ßàì
Þùò
ÞÿÙàùä
ÿÙàùä åýüý
ô
üùòã
ßàì
óùëÿ åèùûç
ûóëìû
ïìð ùûêüã
Ùèç
âùóÿà
å
ô âÙ ö
ïìð ùûêüã
Ùèç
ýùèëü Þÿëòì Þÿâÿóàý
âùóÿà
å
ïÿâÿÛ åèë üèãð ëýùÿù ø
ôÿúëìú ÿøóÿ
áûé Ùèçè ùÿûÿ ìü ÞÿâÿÛû ëýÿ áâèüè óùëÿ åèùûç Ùèçè ùÿûÿ ûóëìûü Þÿêäêäû ÞÿâÿÛ ï ì ð
áûé Ùèçè ùÿûÿ ìü ÞÿâÿÛû ëýÿ áâèüè üùòã Ùèçè ùÿûÿ ßàìû ×ÿüùäü Þÿêäêäû ÞÿâÿÛ
ñö
ï ö÷ñô ð ñ óüò ø÷öõô ÿþýü ûúùÿú
Ü íüûü úëùàäã Ý õáñáöáö÷ñ ÚÿÙß Úßùÿ õáñáö ÚÿÙß Úùßè
å
îûûóðòþ êõúõ îûúëæ ûýûÞ öòþûï è àèéèçèçáé
Ü ûüìû ýùúÿê û ÿýêä ýòìè Ý ýùòàü ÞÿÙàùä ÿâÿÛ ÿæê ùæäùßÿ ÞÿÿÙàùä åýüý Þÿüèãè
Ü Þÿ ßàè íùäÿß áì
Øëùòê ùÙèçê ßàè Ò âòì âÿÛ
áÞùýã ùÙèçê ßàè Ò ëòìû âÿÛû
áäþä ö åä íúó ûÿûÿ ìü ×ì Ýââùèäû âÿÛû Úóÿûä õ÷Ïåñ÷Ï ßàû èòùë ûÿûÿ Þÿ ßàè íùäÿßè
ÜýùÙèúè íùäÿß áè
Øëùòê íÙèçê ýùÙèúè Ò âòì âÿÛ
áÞùýã íÙèçê ýùÙèúè Ò ëòìû âÿÛ û
ùÿûÿ ìü ×ì Ýùòúêä ñ÷Ï ýùòàü ýùÙèúû ùÿûÿ äþä ñô ùãëùìê âÿÛ Ùúó üãè ÝýùÙèúè íùäÿßè
áïÞùýã ùì ëùòêð üÿÙü Þÿèùóæû ÞÿÙèçû âòìè ýùÙùèç ùÿûÿù Ýùòúêä Ó÷Ï åä ýùüùâÛ
áëùòê íùäÿß ÞÙ Þùò Ý Þùýã íùäÿß ÞÙ Þùò Ý Þùò Üûÿûÿ ÞÿâÿÛû íùäÿß ëâß
ç÷õ÷ýûì ý÷æéùý÷ü÷õúó öþý úè÷ ôþõóúýéôúùþõ þö ôûíì÷ó
èÜ
Üíüûü úëùàäã Ý ôáö÷ñ ÚÿÙß Úßùÿ ô ÚÿÙß Úùßè
îûíæòïþ îûøþòñë ÷òþû÷ÿ õõñð ÿ è Üèçáé
üê Þÿæãùßä Þÿëäùòè êùäÿêû ýýòàûü ýùêÿëâ è âùäÙ ÿ Ý ùÿóüòù ùÿèÿãëä üã üÙ Ý üèãû
á ïìðö÷ññ ýæêä úû öö ó üøóþý ýÿàùëÿìû ûèÿúóëÿâû
Üíüûü úëùàäã Ý ö÷ñ Ú ÿÙß Ú ßùÿ ø ÚÿÙß ëòìü å
öøÝûÿ õ ò üûýë
è çáé
Üûüì ýùóÿâèè ùüê ëùçÿÿû íäéè íëçÿû ÿâÿ üÙ óâèÿÿ üèã üã
Ø ôáñáô Ú ÿÙßè úëùàäã Ý ×ÿüùäû ýùâÛæýû è çáéèé
öáö ÚÿÙß è Ý ö óüò ø÷öõô ÿþý ÿüìëêÿû íóýè úëùàäã Ý ûçÿëà òýäè ýùâÿäÙ è çáéèç
á ï þÆíæèçÊð èðéè åçëëêðä íÒè íñ åí×îæðèðä åçÏæðéþ ð
åõõ÷ä å
Íñíë×çèêÖðÌ
ëþî÷ î÷óùðõûúùþõ
ÜÞÿüò Þæÿì íüûüê ÞÿÛùßû ÝÞÿüèãû ÿÛùß ýäÿêëè
Øï üûúùø ÿþý âüð îø å
Øï üûúùø ÿþý âáð îÓ å
áï üûúùø ÿþý ââð îî å
ñÖ
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
IEC 60245-1
Edition 4.1
2008-01
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V –
Part 1: General requirements
Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale
à 450/750 V –
Partie 1: Exigences générales
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
PRICE CODE
CODE PRIX
ICS 25.160.20; 29.060.20
CJ
ISBN 2-8318-9450-6
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
–2–
60245-1
IEC:2003+A1:2007
CONTENTS
FOREWORD...........................................................................................................................3
1
General ............................................................................................................................ 5
î
1.1 Scope...................................................................................................................... 5
1.2 Normative references .............................................................................................. 5
Ì»®³- ¿²¼ definitions ....................................................................................................... 6
3
2.1 Definitions relating to insulating and sheathing materials......................................... 6
2.2 Definitions relating to the tests ................................................................................ 7
Marking ............................................................................................................................ 7
4
3.1
3.2
3.3
Core
5
4.1 Core identification by colours .................................................................................. 8
4.2 Core identification by numbers ................................................................................ 9
General requirements for the construction of cables ....................................................... 10
6
5.1 Conductors............................................................................................................ 10
5.2 Insulation .............................................................................................................. 11
5.3 Filler...................................................................................................................... 13
5.4 Textile braid .......................................................................................................... 14
5.5 Sheath .................................................................................................................. 14
5.6 Tests on completed cables .................................................................................... 17
Guide to use of the cables .............................................................................................. 20
Indication of origin and cable identification .............................................................. 7
Durability.................................................................................................................8
Legibility.................................................................................................................. 8
identification ............................................................................................................ 8
Annex A (normative) Code designation ................................................................................ 21
Annex B (normative) Calculation method for determination of the thickness of sheath
of cable types 60245 IEC 53, 57 and 66 of IEC 60245-4 ....................................................... 23
Bibliography.......................................................................................................................... 25
Figure 1 – Arrangement of marking ....................................................................................... 10
Table 1 – Requirements for non-electrical tests for cross-linked rubber insulation................. 12
Table 2 – Requirements for non-electrical tests for cross-linked rubber sheath ..................... 15
Table 3 – Requirements for electrical tests for cross-linked rubber insulated cables ............. 18
Table 4 – Requirements for the static flexibility test for arc-welding electrode cables ............ 19
Table 5 – Requirements for the static flexibility test for lift cables ......................................... 19
Table B.1 – Fictitious diameter per nominal cross-sectional area .......................................... 24
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
60245-1
IEC:2003+A1:2007
–3–
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________
RUBBER INSULATED CABLES –
RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V –
Part 1: General requirements
FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization com prising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specificatzions (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreem ent between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical com mittee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recom mendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to prom ote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
mem bers of its technical committees and IEC National Comm ittees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that som e of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 60245-1 has been prepared by IEC technical committee 20:
Electric cables.
The principal change with respect to the previous edition is the replacement of insulation IE 1
with IE 4. This fourth edition does not constitute a full technical revision.
This consolidated version of IEC 60245-1 consists of the fourth edition (2003) [documents
20/659/FDIS and 20/679/RVD] and its amendment 1 (2007) [documents 20/902/FDIS and
20/909/RVD].
The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.
It bears the edition number 4.1.
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
–4–
60245-1
IEC:2003+A1:2007
A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
IEC 60245 consists of the following parts, under the general title Rubber insulated cables –
Rated voltages up to and including 450/750 V:
Part 1: General requirements
Part 2: Test methods
Part 3: Heat resistant silicone insulated cables
Part 4: Cords and flexible cables
Part 5: Lift cables
Part 6: Arc welding electrode cables
Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl-acetate rubber insulated cables
Part 8: Cords for applications requiring high flexibility
Parts 3 to 8 are for particular types of cable and should be read in conjunction with Part 1 and
Part 2. Further parts may be added as other types are standardized.
The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date,
the publication will be
•
reconfirmed,
•
withdrawn,
•
replaced by a revised edition, or
•
amended.
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
60245-1
IEC:2003+A1:2007
–5–
RUBBER INSULATED CABLES –
RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V –
Part 1: General requirements
1
General
1.1
Scope
This part of IEC 60245 applies to rigid and flexible cables with insulation, and sheath if any,
based on vulcanized rubber of rated voltages U o/U up to and including 450/750 V used in
power installations of nominal voltage not exceeding 450/750 V a.c.
ÒÑÌÛ
For some types of flexible cables the term ‘cord’ is used.
The particular types of cables are specified in IEC 60245-3, IEC 60245-4, etc. The code
designations of these types of cables are given in Annex A.
The test methods specified in Parts 1 to 8 are given in IEC 60245-2, IEC 60332-1 and in the
relevant parts of IEC 60811.
1.2
Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.
IEC 60173:1964, Colours of the cores of flexible cables and cords
IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables
IEC 60245-2:1994, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V –
Part 2: Test methods
IEC 60245-3:1994, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V –
Part 3: Heat resistant silicone insulated cables
IEC 60245-4:1994, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V –
Part 4: Cords and flexible cables
IEC 60245-7:1994, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V –
Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl-acetate rubber insulated cables
IEC 60332-1:1993, Tests on electric cables under fire conditions – Part 1: Test on a single
vertical insulated wire or cable
IEC 60811-1-1:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables – Part 1: Methods for general application – Section 1: Measurement of thickness and
overall dimensions – Tests for determining the mechanical properties
IEC 60811-1-2:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables – Part 1: Methods for general application – Section Two: Thermal ageing methods
IEC 60811-1-4:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables – Part 1: Methods for general application – Section Four: Tests at low temperature
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
–6–
60245-1
IEC:2003+A1:2007
IEC 60811-2-1:1998, Insulating and sheathing materials of electric and optical cables –
Common test methods – Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds – Ozone
resistance, hot set andmineral oil immersion tests
IEC 60811-3-1:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables – Part 3: Methods specific to PVC compounds – Section One: Pressure test at high
temperature – Tests for resistance to cracking
IEC 62440, Electric cables – Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding
450/750V 1
________
1
In preparation.
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
– 26 –
60245-1 © CEI : 20 0 3+ A 1 : 2 00 7
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS .................................................................................................................. 27
1
Généralités..................................................................................................................... 29
2
1.1 Domaine d'application ........................................................................................... 29
1.2 Références normatives .......................................................................................... 29
Termes et définitions ...................................................................................................... 30
3
2.1 Définitions relatives aux matériaux de l'enveloppe isolante et de la gaine ............. 30
2.2 Définitions relatives aux essais ............................................................................. 31
Marques et indications.................................................................................................... 31
4
3.1 Marque d'origine et repérage du câble................................................................... 31
3.2 Durabilité............................................................................................................... 32
3.3 Lisibilité................................................................................................................. 32
Repérage des conducteurs ............................................................................................. 32
5
4.1 Repérage par coloration ........................................................................................ 32
4.2 Repérage numérique ............................................................................................. 33
Exigences générales sur la constitution des conducteurs et câbles ................................ 34
6
5.1 Ames..................................................................................................................... 34
5.2 Enveloppe isolante ................................................................................................ 35
5.3 Bourrage ............................................................................................................... 37
5.4 Tresse textile ........................................................................................................ 38
5.5 Gaine .................................................................................................................... 38
5.6 Essais sur les conducteurs et câbles complets ...................................................... 41
Guide d'emploi des conducteurs et câbles ...................................................................... 44
Annexe A (normative) Code de désignation ......................................................................... 45
Annexe B (normative) Méthode de calcul pour déterminer les épaisseurs de gaine des
câbles des types 60245 IEC 53, 57 et 66 de la CEI 60245-4 ................................................. 47
Bibliographie......................................................................................................................... 49
Figure 1 – Disposition du marquage...................................................................................... 34
Tableau 1 – Exigences relatives aux essais non électriques des enveloppes isolantes
en caoutchouc réticulé .......................................................................................................... 36
Tableau 2 – Exigences relatives aux essais non électriques des gaines en caoutchouc
réticulé ................................................................................................................................. 39
Tableau 3 – Exigences relatives aux essais diélectriques pour les conducteurs et
câbles isolés au caoutchouc réticulé ..................................................................................... 42
Tableau 4 – Exigences pour l'essai statique de souplesse des câbles pour électrodes
de soudage ........................................................................................................................... 43
Tableau 5 – Exigences pour l'essai statique de souplesse des câbles pour ascenseurs ........ 43
Tableau B.1 – Diamètre fictif par rapport à la section nominale ............................................. 48
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
60245-1 © CEI : 20 0 3+ A 1 : 2 00 7
– 27 –
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________
CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU CAOUTCHOUC –
TENSION ASSIGNÉE AU PLUS ÉGALE À 450/750 V –
Partie 1: Exigences générales
AVANT-PROPOS
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de norm alisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-après dénom més "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des
comités d'études, aux travaux desquels tout Com ité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernem entales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les Publications de la CEI se présentent sous la form e de recomm andations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable
de l'éventuelle m auvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en term es clairs dans ces dernières.
5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y com pris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Com ités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de domm ages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internationale CEI 60245-1 a été établie par le comité d’études 20 de la CEI:
Câbles électriques.
Le principal changement par rapport à l’édition précédente est le remplacement de l’isolation
IE 1 par IE 4. Cette quatrième édition ne constitue pas une révision technique complète.
Cette version consolidée de la CEI 60245-1 comprend la quatrième édition (2003) [documents
20/659/FDIS et 20/679/RVD] et son amendement 1 (2007) [documents 20/902/FDIS et
20/909/RVD].
Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de base
et à son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.
Elle porte le numéro d'édition 4.1.
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
– 28 –
60245-1 © CEI : 20 0 3+ A 1 : 2 00 7
Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par
l'amendement 1.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
La CEI 60245 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Conducteurs
et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V:
Partie 1: Exigences générales
Partie 2: Méthodes d'essais
Partie 3: Conducteurs isolés au silicone, résistant à la chaleur
Partie 4: Câbles souples
Partie 5: Câbles pour ascenseurs
Partie 6: Câbles souples pour électrodes de soudage à l'arc
Partie 7: Câbles isolés à l'éthylène-acétate de vinyle, résistant aux températures élevées
Partie 8: Câbles pour applications nécessitant une flexibilité élevée
Les parties 3 à 8 sont des types particuliers de câbles et il convient de les lire conjointement
avec les Parties 1 et 2. Des parties supplémentaires pourront être ajoutées au fur et à mesure
que d'autres types seront normalisés.
Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date,
la publication sera
•
reconduite,
•
supprimée,
•
remplacée par une édition révisée, ou
•
amendée.
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
60245-1 © CEI : 20 0 3+ A 1 : 2 00 7
– 29 –
CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU CAOUTCHOUC –
TENSION ASSIGNÉE AU PLUS ÉGALE À 450/750 V –
Partie 1: Exigences générales
1 Généralités
1.1 Domaine d'application
La présente partie de la CEI 60245 s'applique aux conducteurs et câbles souples et rigides
ayant une enveloppe isolante, et éventuellement une gaine, à base de caoutchouc vulcanisé,
de tension assignée U o /U au plus égale à 450/750 V, utilisés dans les installations d'énergie
d'une tension nominale ne dépassant pas 450/750 V en courant alternatif.
ÒÑÌÛ
La note ne s'applique pas au texte français.
Les types particuliers de conducteurs et de câbles sont spécifiés dans la CEI 60245-3, la
CEI 60245-4, etc. Le code de désignation de ces types de câbles est donné dans l'Annexe A.
Les méthodes d'essais spécifiées dans les Parties 1 à 8 sont données dans la CEI 60245-2,
la CEI 60332-1 et dans les parties correspondantes de la CEI 60811.
1.2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
CEI 60173:1964, Couleurs pour les conducteurs des câbles souples
CEI 60228:1978, Ames des câbles isolés
CEI 60245-2:1994, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus
égale à 450/750 V – Partie 2: Méthodes d'essais
CEI 60245-3:1994, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus
égale à 450/750 V – Partie 3: Conducteurs isolés au silicone, résistant à la chaleur
CEI 60245-4:1994, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus
égale à 450/750 V – Partie 4: Câbles souples
CEI 60245-7:1994, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus
égale à 450/750 V – Partie 7: Câbles isolés à l'éthylène-acétate de vinyle, résistant aux
températures élevées
CEI 60332-1:1993, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 1: Essai sur un
conducteur ou câble isolé vertical
CEI 60811-1-1:1993, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Partie 1: Méthodes d'application générale – Section 1:
Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures – Détermination des propriétés
mécaniques
CEI 60811-1-2:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Première partie: Méthodes d'application générale – Section
deux: Méthodes de vieillissement thermique
̸·- ·- ¿ °®»ª·»© ó ½´·½µ ¸»®» ¬± ¾«§ ¬¸» º«´´ °«¾´·½¿¬·±²
– 30 –
60245-1 © CEI : 20 0 3+ A 1 : 2 00 7
CEI 60811-1-4:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Première partie: Méthodes d'application générale – Section
quatre: Essais à basse température
CEI 60811-2-1:1998, Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et optiques –
Méthodes d’essais communes – Partie 2-1: Méthodes spécifiques pour les mélanges
élastomères – Essais relatifs à la résistance à l'ozone, à l’allongement à chaud et à la
résistance à l'huile
CEI 60811-3-1:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Troisième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges
PVC – Section un: Essai de pression à température élevée – Essais de résistance à la
fissuration
CEI 62440, Câbles électriques – Guide d'emploi pour les câbles de tension n'excédant pas
450/750V 1
_________
1
En préparation.