Limpet Install 12pp - Heronhill Air Conditioning Ltd

Commentaires

Transcription

Limpet Install 12pp - Heronhill Air Conditioning Ltd
Limpet Install 12pp
27/6/08
14:30
Page 1
Heronhill - for all your EDC requirements
12
Problemen oplossen.
Werkt niet:
Controleer het Limpet-indicatorlampje
Controleer de elektrische aansluitingen, de zekering en de
stroomvoorziening.
Controleer dat de afsluiting op grond van te hoge temperatuur niet heeft
plaatsgevonden. Laat afkoelen tot 40°C.
Rood lampje:
Ga na dat de afvoerslang niet lek is en niet geblokkeerd is.
Controleer of verdampingsspoel niet bevroren is, waardoor er te veel
smeltwater naar beneden loopt.
Groen lampje:
Controleer filter. Maak hem schoon en plaats hem opnieuw.
Controleer of het waterpad helder genoeg is door de afvoerslang.
Controleer of de airconditioner waterpas staat.
Pomp maakt veel lawaai of werkt lang:
Ga na of de afvoerslang niet lek is en niet geblokkeerd is.
Ga na of er tekenen zijn van overheveling.
Controleer filter. Maak schoon en breng opnieuw aan.
Ga na of er zich geen slijm bevindt in het opvangblad en op de niveausensor.
Maak schoon, indien dit nodig is.
Water lekt van Limpet-pomp:
Controleer of de verdampingsspoel niet bevroren is, waardoor er teveel
smeltwater naar beneden loopt.
Ga na of de pomp waterpas staat.
ZIE Werkt niet groen lampje.
Fig. 10
Fig. 9
Fig. 11
SPECIFICATIONS
Model
Supply Voltage
Fuse Required
Relay Switching
Contact Isolation
Thermal Protection
Index Of Protection
Ambient Temperature
Max Water Temp
Max Discharge Head
Discharge Tube Size
Brook House, Station
Road,
Pangbourne,
Reading.
UK.Pangbourne
RG8 7JW
Reading, Berks
RG8 7AN9842991
United Kingdom
Phone:
+44 (0)118
Fax:
+44 984
(0) 2991
118 9845300
Tel: +44 (0)118
Fax: +44 (0)118 984 5300
EDC International, Inc
273, Canal Street, Suite 224
Shelton, CT6484 U.S.A.
Phone:(203)922 1886
Fax: (203)922 0158
EDC Technologies Asia Pte Ltd
21004 Toa Payoh North #06-08,
Singapore 318995
Phone:+65 252 8030
Fax: +65 252 3682
www.edcinternational.com
LIT-2286-A4-NL 17/03/05
Tel: 01823 665660
LIM.4000.0
230 V. 50 Hz. 30 W.
5 amp max
250VAC 5AMPS 1250VA.
1,500VAC
Cut-Out 80°C/ Reset 35 - 65°C
IP 30
0°C to 50°C
25°C (50°C intermittent)
See Graph
6 - 6.35 mm ID, 1.6 wall.
Fig 16b
Pump
Head
US
Gph Lph
3.0
SAFETY FIRST
Disconnect ALL power supplies before starting installation or maintenance
work.
The Limpet Pump is intended to be mounted adjacent to its host equipment
as illustrated.
The interconnecting tubes and cables are to be confined within the Air
Conditioning unit.
The Condensate Collection Tray is the only removable part and must be
refitted before switching on electrical supplies.
The installation of this product is to be carried out by Competent Engineers.
Important
EDC recommends using the relay connections to shut down the air
conditioning to limit damage should a fault condition occur.
Retain this booklet as it contains important information for the safe and
proper use of this product.
Create Opening and align Bracket
as shown.
Fix to flat wall surface.
Make Electrical Connections.
See: Electrical Wiring
12
Flow Rate versus
Pump Head
Fig. 12
2.0
Fig. 1a.
50 max
70 max
1.0
5
10
Fig 13.
Fig. 2
10
20
30
15
40
50
Metres
Fig. 1 b.
Feet
ELECTRICAL WIRING
REFER TO SAFETY FIRST
Wiring Connections
The installation must comply with all National and Local Regulations for Electrical
Safety
This product must be connected via a 5 Amp fused isolator.
The Earth/ Ground wire must be connected.
Standard Cable Marking
Wire Colour
Connect:- Symbol/Colour
1 GREEN/ YELLOW EARTH
E
GREEN
3 BROWN
LIVE
L/
RED
4 BLUE
NEUTRAL
N
BLACK
5 Black
6 Black
Voorkom overheveling!
Fig. 3
Clip Pump Module to Bracket.
Control Circuit.
Control Circuit
Fig. 4
Limpet Pump
E
L
N
Fig.14
Control
Hulponderdelen:ACC.0056.0
ACC.0059.0
ACC.0067.0
ACC.0068.0
ACC.0069.0
LIM.0071.0
1
POWER SUPPLY
CONTROL
CIRCUIT
FUSE
Anti- sifonklep.
30m Heldere PVC-slangen 6mm ID
20mm Contactblok met zekering.
6mm (1/4”) Niet-terugkeerklep (ideaal bij regelmatig onderhoud).
0.5 liter wasfles (voor efficiënt testen en installeren).
Vervangend filterelement voor opvangblad
1
1 2
EDC International Ltd
Installation operation and maintenance guide
For Installation and Service Engineers
Important!
READ THIS BOOKLET before installation of this product.
Condensate Discharge Module
Verbreek alle punten van
stroomtoevoer!
Op het blad kan water liggen.
lean
er
Het schoonmaken van de spoel
Let op! Laat in de pomp geen schoonmaakstoffen ophopen of laat de pomp
niet werken met deze stoffen in het systeem.
1.
Herhaal indien nodig de stappen 1 tot 5 hierboven.
2.
Verzamel de chemische stoffen in een aparte bak. Zie Fig. 13
3.
Volg de instructies van de fabrikant. Eenmaal schoongemaakt, spoelt u de
spoel en het systeem met genoeg schoon water uit de kraan.
4.
Ga door met de handelingen 6 9 van de serviceroutine.
Limpet
NL
CoiC
l
Service uitvoeren en testen
1. Maak ALLE stroomsnoeren los, voordat u met installatie en onderhoud
begint.
2. Verwijder en bewaar de kap van de schroefkop aan de onderkant van de
pomp.
3. U ondersteunt het blad en maakt de klemschroef (ongeveer vijfmaal draaien)
los en laat het blad zakken. Zorg er daarbij voor dat er geen inhoud gemorst
wordt. Zie Fig. 9.
4. Verwijder de filterspons en spoel deze af. Spoel het blad af en schud hem
droog. Zet de spons weer op zijn plaats. Zie Fig. 10-11.
5. Maak de sensorkussentjes voorzichtig schoon met een zachte, vochtige
borstel. Zie Fig. 12.
Als de spoel moet worden schoongemaakt, dan kunt u dat het beste nu
doen. ZIE Het schoonmaken van de spoel.
6. Vul het condensopvangblad to deze half vol is (2 cm.) met schoon water uit
de kraan.
7. Zorg ervoor dat u geen inhoud morst, zet het blad weer op zijn plaats en
bevestig het stevig met de schroef.
8. Zet de bedekking van de kop van de schroef weer op zijn plaats.
9. Schakel de stroom weer aan. Het rode lampje dient aan te gaan en de pomp
zal onmiddellijk starten/Wanneer het water wordt verwijderd, zal het lampje
groen worden.
GARANTIE
Voor dit product geldt een garantie van twee jaar. Dit houdt in dat het product vrij is van
fabricatiedefecten of van defecte materialen gemaakt is.
Indien het product om een van beide redenen binnen twee jaar vanaf de productdatum niet
meer werkt, zal het gratis vervangen worden of gerepareerd, naar keuze van EDC
International Limited.
EDC Internation Limited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welk verlies of welke
schade dan als gevolg van het gebruik van dit product, wat de oorzaak daarvan ook is.
Voordat men dit product in gebruik neemt, dient de gebruiker er zich van te overtuigen dat
het product geschikt is voor gebruik met de bedoelde toepassing en voor de wijze waarop dit
bedoeld is gebruikt te worden.
Dit product wordt continu ontwikkeld en verbeterd en EDC International Limited behoudt zich
het recht voor de specificaties of het ontwerp zonder nadere melding te wijzigen.
3
4
5
IMPORTANT!
Cut Drainhose level with clip
on Bracket.
Fig. 5
6
Arrange Tubes and Cable to
avoid interference with tank.
3 4 5 6
Fig. 6
Fig. 8
Alarm Relay
Red Light shows Alarm Condition. Volt Free, Break On Fault connection is
rated 5 amps 1250VA. It may be necessary to use a contactor if the air
handler supply is to be switched.
Cause for Alarm Condition:High water level. Thermal Cut-Out operated. Pump running for excessive
periods of time uninterrupted. Power Failure (no light).
Can be wired to:Switch Air Handler Off. Switch remote alarm/ indicator. Signal B.M.S.
Circuit.
LIT-2286-A4. 17/03/05/GB
www.heronhill.co.uk
Fig. 7
Fit collection tray and screw
into position.
Fit Screw Cap.
See: Servicing and Test
Fax: 01823 665807
Limpet Install 12pp
27/6/08
14:30
Page 2
Heronhill - for all your EDC requirements
Limpet
Module voor condensafvoer
Disconnect Power Supplies!
Tray may contain water
Fig. 10
Fig. 9
Coil Cleaning
Attention!
Do not allow the pump to collect or operate with cleaning
chemicals in the system.
1.
Repeat if necessary 1- 5 above.
2.
Collect chemical in a separate container. Fig. 13
3.
Follow manufacturers Instructions. Once cleaned flush coil and system
through with plenty of clean tap water.
4.
Continue with operations 6 - 9 of the service routine.
Gids voor installatie, bediening en onderhoud
Voor installatie- en servicetechnici
Belangrijk!
LEES DIT BOEKJE voordat u het product installeert.
NL
SPECIFICATIES
Model
Toevoervoltage
Vereiste zekering
Schakelrelais
Contactisolatie
Stopt als thermische bescherming bij
Index beschermingsOmgevingstemperatuur
Max. watertemp
Max. afvoerkop:
Grootte afvoerslang
VEILIGHEID VOOR ALLES
Maak ALLE stroomsnoeren los, voordat u met installatie en onderhoud
begint.
De Limpet-pomp dient naast de hostapparatuur te worden bevestigd
(zie illustratie).
De tussenslangen en kabels moeten binnen de airconditionereenheid
blijven.
Het condensopvangblad is het enige verwijderbare onderdeel en moet
opnieuw worden aangebracht, voordat men de stroom inschakelt.
De installatie van dit product dient uitgevoerd te worden door
vakkundige technici.
Belangrijk
EDC raadt aan de relaisverbindingen te gebruiken om de
airconditioning af te sluiten teneinde schade te beperken, in geval er
een foutsituatie optreedt.
Bewaar dit boekje: het bevat belangrijke informatie over het veilig en
adequaat gebruiken van dit product.
LIM.4000.0
230 V. 50 Hz. 30 W.
max. 5 Amp.
250VAC 5AMP 1250VA.
1,500VAC
80°C/Reset 35 - 65°C
IP 30
0°C tot 50°C
25°C (50°C intermittent)
zie diagram.
6 - 6.35 mm ID, 1,6 muur.
Fig. 11
Pomp
opvoehoogte
Servicing and Test
1.
Disconnect ALL power supplies before starting installation, or
maintenance work.
2.
Remove and retain screw head cap from underside of Pump.
3.
While supporting the tray, loosen the captive screw ( approx 5 turns) , lower
the tray taking care not to spill any of its contents. Fig. 9
4.
Remove and rinse the Filter Sponge. Rinse out the tray and shake dry. Refit
sponge. Fig. 10-11
5.
Clean the sensor pads gently with a soft wet brush. Fig12
If coil cleaning is to be undertaken this is the time to do it. SEE Coil Cleaning
6.
Fill Condensate collection tray half full (2cm) with clean tap water.
7.
Taking Care not to spill the contents, re fit the tray and secure with the
screw.
8.
Refit the screw head cover
9.
Switch Power Supplies on. The red light should show and the pump will start
immediately./ Once the water is removed the light will become green.
Fig 16b
VS
Gph Lph
3.0
12
Fig. 12
Brook House, Station Road, Pangbourne
Reading, Berks RG8 7AN United Kingdom
Tel: +44 (0)118 984 2991
Fax: +44 (0)118 984 5300
EDC International, Inc
273, Canal Street, Suite 224
Shelton, CT6484 U.S.A.
Phone:(203)922 1886
Fax: (203)922 0158
EDC Technologies Asia Pte Ltd
21004 Toa Payoh North #06-08,
Singapore 318995
Phone:+65 252 8030
Fax: +65 252 3682
www.edcinternational.com
Tel: 01823 665660
Stroomsnelheid versus
Pompkop
Fig. 2
Coil
Clea
50 max
70 max
1.0
5
10
Fig 13.
10
20
30
15
40
50
Meter
Fig. 1 b.
Voet
ELEKTRISCHE BEDRADING
ZIE VEILIGHEID VOOR ALLES
Bedradingsaansluitingen
De installatie moet voldoen aan alle nationale en plaatselijke regels voor elektrische
veiligheid.
Dit product dient aangesloten te worden met een zekering van 5 Amp.
De aardingsdraad dient aangesloten te worden.
Standaardmarkering kabel
Kleur van de draad voor aansluiting symbool/kleur
1
GROEN/GEEL
AARDE
E
GROEN
3
BRUIN
LIVE
L/
ROOD
4
BLAUW
NEUTRAAL N
ZWART
5.
6.
Zwart
Zwart
11
Fig. 3
Klem de pompmodule om de
beugel.
regelcircuit
regelcircuit
Fig. 4
STROOMVOORZIENING
Prevent Siphoning
Limpet-pomp
E
L
N
Fig.14
Auxiliary Parts:ACC.0056.0
ACC.0059.0
ACC.0067.0
ACC.0068.0
ACC.0069.0
LIM.0071.0
EDC International Ltd
Fig. 1a.
REGEL
CIRCUIT
Anti- Siphon Valve.
30m Clear PVC Tubing 6mm ID
20mm Fused Terminal Block.
6mm (1/4”) Non-Return Valve (ideal for frequent service schedules).
0.5 Litre Wash Bottle ( for efficient test and commissioning).
Replacement Filter Element for Collection Tray
WARRANTY
This product is guaranteed for two years to be free from manufacturing defects or faulty
materials. If it should fail for either of these reasons within two years from the date of
manufacture it will be replaced or repaired free of charge, at the option of EDC International
Limited.
EDC International Limited can accept no liability whatsoever for any loss or damage arising
from the use of this product, however caused. Before using this product the user should
satisfy himself that the product is suitable for use in the intended application, and for the
manner in which it is intended that it be used.
This product is subject to continuous development and improvement and EDC International
Limited reserves the right to alter the specifications or design without prior notice.
1
1 2
REGEL
CIRCUIT
ZEKERING
2
ner
2.0
Trouble Shooting.
No Operation:
Check Limpet Indicator Light
No Light:
Check Electrical Connections, Fuse and Power Supply.
Check Thermal Cut-Out has not operated. Allow to cool down to 40°C.
Red Light:
Check Discharge tube for leaks or blockages.
Check Evaporator Coil is not frosting up, causing excess quantities of
defrost water to drain down.
Green Light:
Check Filter. Clean and refit.
Check water path is clear through drain hose.
Check Air Conditioner is Level.
Pump runs noisily or for long periods of time:
Check Discharge tube for leaks or blockages.
Check for signs of siphoning.
Check Filter. Clean and refit.
Check for slime in Collection Tray and on level sensor. Clean as required.
Leaking Water from Limpet Pump:
Check Evaporator Coil is not frosting up, causing excess quantities of
defrost water to drain down.
Check level mounting
SEE: No Operation- Green Light.
Maak een opening en lijn de beugel uit
as shown.
zoals op de illustratie.
Bevestigen aan een vlak muuroppervlak.
Sluit de elektriciteit aan.
Zie: Elektrische bedrading
3
4
5
BELANGRIJK!
Knip op niveau van afvoerpijp met
klem om beugel.
Fig. 5
6
Positioneer de slangen en de
kabel, zodat ze de tank niet
hinderen.
3 4 5 6
Fig. 6
Fig. 8
Alarmrelais
Rood lampje waarschuwt voor alarmcondities. Een voltvrije aansluiting die bij een
fout verbroken wordt, heeft de sterkte 5 amp. Het kan nodig zijn een schakelaar te
gebruiken, als de luchtbehandelingstoevoer moet worden ingeschakeld.
Oorzaak alarmconditie:Waterniveau hoog. Thermische afsluiting door bediening. Pomp werkt onafgebroken
gedurende extreem lange perioden . Stroomuitval (geen licht)
Draden kunnen lopen naar:Schakelaar luchtbehandelaar uit. Schakelaar afstandsalarm/indicator. Signaal
B.M.S. Circuit.
LIT-2286-A4. 7/06/05/GB
LIT-2286-A4-NL 17/03/05
www.heronhill.co.uk
Fig. 7
Zet het opvangblad en de schroef
op de juiste plaats.
Breng schroefkap aan.
Zie: Service uitvoeren en
testen
Fax: 01823 665807
27/6/08
14:30
Page 3
Mantenimiento y pruebas
1.
2.
Desconecte TODAS las fuentes de alimentación antes de iniciar
operaciones de instalación o mantenimiento.
Retire la tapa del tornillo del lado inferior de la bomba y consérvela.
Heronhill - for all your EDC requirements
E
Limpet F
Module d’évacuation de condensat
Desconecte la alimentación!
Puede haber agua en la bandeja.
3.
Mientras sujeta la bandeja, afloje el tornillo cautivo (5 vueltas,
aproximadamente) y baje la bandeja procurando no derramar su contenido.
Fig. 9
4.
Retire y enjuague la esponja del filtro. Vacíe la bandeja y agítela hasta que
se seque. Vuelva a colocar la esponja. Figs. 10-11
5.
Limpie con cuidado las almohadillas de sensores, empleando un cepillo
suave y húmedo. Fig. 12
Si va a limpiar el serpentín, hágalo ahora. CONSULTE "Limpieza del serpentín".
6.
Llene hasta la mitad (2 cm) la bandeja de recogida de condensado con
agua limpia del grifo.
7.
Vuelva a colocar la bandeja y sujétela con el tornillo, procurando no
derramar su contenido.
8.
Vuelva a colocar la tapa del tornillo.
9.
Conecte la alimentación. Se encenderá la luz roja y la bomba empezará a
funcionar inmediatamente. Una vez se haya eliminado el agua, la luz
pasará a ser de color verde.
Limpieza del serpentínAtención! La bomba no debe estar en funcionamiento
mientras haya productos químicos de limpieza en el sistema.
1.
Si es necesario, repita los pasos 1- 5 anteriores.
2.
Mantenga los productos químicos en un recipiente aparte. Fig. 1.
3.
Siga las instrucciones del fabricante. Después de limpiar, enjuague el
serpentín y el sistema con abundante agua limpia del grifo.
4.
Continúe con los pasos 6 - 9 de la rutina de mantenimiento.
10
Fig. 9
Brook House, Station
Road,
Pangbourne,
Reading.
UK.Pangbourne
RG8 7JW
Reading,: Berks
RG8 7AN9842991
United Kingdom
Teléfono
+44 (0)118
Fax:
+44 984
(0) 2991
118 9845300
Tel: +44 (0)118
Fax: +44 (0)118 984 5300
EDC International, Inc
273, Canal Street, Suite 224
Shelton, CT6484 U.S.A.
Teléfono:(203)922 1886
Fax: (203)922 0158
EDC Technologies Asia Pte Ltd
21004 Toa Payoh North #06-08,
Singapore 318995
Teléfono:+65 252 8030
Fax: +65 252 3682
www.edcinternational.com
Pompe
Tête
US
Gph Lph
3.0
Fig. 12
Débit par rapport
à la tête de pompe
2.0
Fig. 1a.
50 max
70 max
1.0
5
10
Fig 13.
Pratiquez une ouverture et alignez le
système de fixation
comme illustré.
Installez le module sur une surface
murale plane.
Effectuez les branchements électriques
Voir :Raccordements électriques
12
10
20
30
15
40
Fig. 2
Mètres
50 Pieds
Fig. 1 b.
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
CONSULTEZ D'ABORD LA RUBRIQUE « SÉCURITÉ AVANT TOUT »
Câbles
L'installation doit être conforme aux normes européennes et nationales en matière
de sécurité électrique.
Reliez le produit à un coupe-circuit équipé d'un fusible de 5 ampères.
Raccordement a la terre obligatoire
Marquage de câble standard
Raccordement des câbles :
symboles/couleurs
1 VERT/JAUNE TERRE
E
VERT
3 TENSION
MARRON
L/
ROUGE
4 NEUTRE
BLEU
N
NOIR
5 Noir Circuit de commande.
6 Noir Circuit de commande.
3
Fig. 3
Clipsez le module de la pompe
sur le système de fixation.
Fig. 4
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Evite el sifonamiento
Pompe Limpet
E
L
N
Fig.14
CIRCUIT
DE COMMANDE
Commande
GARANTÍA
Garantizamos que este producto no presentará ningún defecto de fabricación o de
materiales durante dos años. En caso de que el sistema fallara por éstas u otras razones en
un plazo dos años a partir de la fecha de fabricación, será sustituido o reparado de forma
gratuita, siempre que EDC International Limited lo estime conveniente.
EDC International Limited no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que se pueda
derivar del uso de este producto, sea cual sea la causa. Antes de utilizar el producto, el
usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para el uso que le quiere dar y
para la forma en que lo va a utilizar.
Este producto está sujeto a un proceso continuo de desarrollo y mejora. EDC International
Limited se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones o el diseño.
1
1 2
3
4
5
IMPORTANT !
Lors du montage du module sur
le support ajustez la longueur du
tuyau d'évacuation.
Fig. 5
6
Disposez les tuyaux et câbles de
sorte qu'ils ne soient pas en
contact avec le réservoir.
3 4 5 6
Fig. 6
Fig. 8
Relais alarme
Des voyants rouges indiquent l'état de l'alarme.Hors tension, la connexion de
résolution nominale est de 5 ampères 1250 VA.Il se peut qu'un contacteur soit
nécessaire pour désactiver ou activer l'alimentation en air.
Condition de déclenchement de l'alarme :
Niveau d'eau élevé. Disjoncteur thermique déclenché. Fonctionnement continu et
excessivement long de la pompe.Panne d'alimentation (pas de voyant allumé).
Possibilités de raccordement :
Commutateur de déconnexion d'alimentation en air. Alarme/indicateur distant.
Signal B.M.S.Circuit.
LIT-2286-A4-E. 17/03/05
Tel: 01823 665660
SÉCURITÉ AVANT TOUT
Avant d'effectuer des opérations d'installation ou d'entretien, déconnectez TOUTES les
sources d'alimentation.
La pompe Limpet doit être montée contre l'équipement de climatisation,
comme illustré.
Les câbles et tuyaux interconnectés doivent être confinés dans l'unité de climatisation.
Seul le bac à condensat est amovible ; il doit être re-monté avant
sa mise sous tension.
Ce produit doit être installé par des techniciens compétents.
Important
En cas de panne, pour limiter la dégradation du matériel, EDC recommande
d'arrêter la climatisation à l'aide de connexions relais.
Ces instructions comprennent des informations importantes concernant
la sécurité et l'utilisation de ce produit ; conservez-les précieusement.
LIM.4000.0
230 V 50 Hz.30 W.
5 amp max.
250 VCA 5 AMP 1250 VA.
1500 VCA
80 °C/ Rétablissement 35 - 65° C
IP 30
0° à 50° C
25° c (50° C par intermittence)
voir graphique
6 - 6,35 mm DI, 1,6 mural.
Fig 16b
Piezas auxiliares:
ACC.0056.0
Válvula antisifónica.
ACC.0059.0
Tubo de PVC transparente de 30 m, 6 mm ID
ACC.0067.0
Bloque terminal de 20 mm con fusible.
ACC.0068.0
Válvula de cierre de 6 mm (1/4") (ideal para programas de
mantenimiento frecuente).
ACC.0069.0
Botella de lavado de 0,5 litros (para pruebas y puesta en servicio).
LIM.0071.0
Filtro de repuesto para la bandeja de recogida
EDC International Ltd
Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien
À l'attention des techniciens d'installation et d'entretien
Important !
Avant d'installer le produit LISEZ CETTE BROCHURE.
Fig. 11
Limp
ia
de se dor
rpen
tines
Detección y resolución de problemas
No funciona:
Compruebe la luz del indicador Limpet.
No hay luz:
Compruebe las conexiones eléctricas, el fusible y la fuente de alimentación.
Compruebe que no se ha activado el corte térmico. Deje que el sistema se enfríe
hasta 40° C.
Luz roja:
Revise el tubo de descarga para ver si tiene fugas o está bloqueado.
Revise el serpentín del evaporador para ver si está congelado, lo que causaría el
drenaje de una cantidad excesiva de agua descongelada.
Luz verde:
Revise el filtro. Límpielo y colóquelo de nuevo.
Compruebe que la ruta del agua en el tubo de drenaje está despejada.
Compruebe que el sistema de aire acondicionado está nivelado.
La bomba hace ruido o funciona durante largos períodos de tiempo:
Revise el tubo de descarga para ver si tiene fugas o está bloqueado.
Vea si hay alguna señal de sifonamiento.
Revise el filtro. Límpielo y colóquelo de nuevo.
Vea si se ha formado lodo en la bandeja de recogida o en el sensor de nivel.
Limpie si es necesario.
Fugas de agua en la bomba Limpet:
Compruebe que el serpentín del evaporador no está congelado, lo que causaría
el drenaje de una cantidad excesiva de agua descongelada.
Compruebe que el sistema está nivelado.
CONSULTE: "No funciona - Luz verde".
Fig. 10
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle
Tension d'alimentation
Fusible requis
Commutation de relais
Isolation de contact
Disjoncteur de protection thermique
Indice de protection
Température ambiante de
Température max. de l'eau
Hauteur de décharge max
Taille du tube de décharge
FUSIBLE
Limpet Install 12pp
LIT-2286-A4-F 17/03/05
www.heronhill.co.uk
Placez le bac
à condensat en position et vissezle.
Recouvrez les vis
de leur capuchon de protection.
Voir : Mise en service et essai
Fig. 7
Fax: 01823 665807
Limpet Install 12pp
27/6/08
14:30
Page 4
Heronhill - for all your EDC requirements
F
4
Módulo de descarga de condensado
Fig. 10
Fig. 9
ESPECIFICACIONES
Modelo
Tensión de alimentación
Fusible
Conmutación de relé
Aislamiento de contacto
Protección térmica
Grado de protección
Temperatura ambiente
Temperatura máx. del agua
C. hidrostática máx. de descarga
Tamaño del tubo de descarga
Fig. 11
Fig 16b
Gráf. US
3.0
Lph
12
Fig. 12
Brook House, Station
Road,
Pangbourne,
Reading.
UK.Pangbourne
RG8 7JW
Reading, Berks
7AN United
Kingdom
Téléphone
: +44RG8
(0)118
9842991
Fax:
+44 984
(0) 2991
118 9845300
Tel: +44 (0)118
Fax: +44 (0)118 984 5300
EDC International, Inc
273, Canal Street, Suite 224
Shelton, CT6484 U.S.A.
Téléphone:(203)922 1886
Fax: (203)922 0158
EDC Technologies Asia Pte Ltd
21004 Toa Payoh North #06-08,
Singapore 318995
Téléphone:+65 252 8030
Fax: +65 252 3682
www.edcinternational.com
Netto
y
sernpe eur de
tin
5
10
Fig 13.
10
20
30
15
40
50
Desconecte TODAS las fuentes de alimentación antes de iniciar operaciones de
instalación o mantenimiento.
La bomba Limpet está diseñada para que se instale junto a su equipo de aire
acondicionado, como se muestra en la figura.
Los tubos y cables de conexión deben quedar en el interior de la unidad de aire
acondicionado.
La bandeja de recogida de condensado es la única pieza desmontable y se debe
instalar de nuevo antes de conectar la alimentación.
La instalación de este producto debe ser llevada a cabo por técnicos cualificados.
Importante
Con el fin de limitar la posibilidad de daños en caso de avería, EDC recomienda el uso
de conexiones de relé para apagar el aire acondicionado.
Conserve este manual, ya que contiene información importante para el uso seguro y
correcto de este producto.
Practique una abertura y coloque el
soporte como se indica.
Sujete el aparato a la superficie plana
de una pared.
Haga las conexiones eléctricas.
Consulte: Conexiones eléctricas
50 máx.
70 máx.
1.0
Fig. 2
Metros
Pies
Fig. 1 b.
CONEXIONES ELÉCTRICAS
CONSULTE "LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO"
Conexiones
En la instalación se deben seguir todas las normativas nacionales y locales sobre
seguridad eléctrica.
Este producto se debe conectar por medio de un aislante con fusible de 5 A.
El conductor de toma de tierra debe estar conectado.
Código de colores de cables
Color del cable
Conexión: Símbolo/Color
1
VERDE/ AMARILLO
TIERRA
E/
VERDE
3
MARRÓN
VIVO
L/
ROJO
4
AZUL
NEUTRO
N
NEGRO
5
Negro
Circuito de control.
6
Negro
Circuito de control.
9
Fig. 3
Sujete al soporte el módulo de
bombeo.
Fig. 4
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Prévention contre les effets de siphon
T
V
N
Bomba Limpet
Fig.14
CIRCUITO
DE CONTROL
Control
Éléments supplémentaires :
GARANTIE
Le produit est garanti deux ans contre les vices de fabrication et les défauts de matériau.
Si le produit tombe en panne pour une de ces raisons dans les deux ans
suivant la date de construction, il sera remplacé ou réparé gratuitement,
à la meilleur convenance d'EDC International Limited.
EDC International Limited décline toute responsabilité en relation avec une perte ou un
dommage
résultant de l'utilisation du produit, quelle qu'en soit la cause.
Avant la mise en service du produit,
l'utilisateur doit s'assurer lui-même qu'il est adapté à l'utilisation souhaitée.
Le produit évolue continuellement et EDC International Limited se réserve le droit
d'en modifier les caractéristiques sans préavis.
1
1 2
IMPORTANTE!
Corte el tubo de drenaje a nivel
con el clip en el soporte.
3
4
5
Fig. 5
6
Coloque los tubos y el cable de
forma que no interfieran con el
depósito.
3 4 5 6
Fig. 6
Fig. 8
Relé de alarma
La luz roja indica un estado de alarma. La conexión sin tensión, que se abre en
caso de error, tiene un régimen nominal de 5 A, 1.250 VA. Puede ser necesario el
uso de un contactor para conectar la alimentación del climatizador.
Causas de estados de alarma:
Nivel de agua alto. Activación de corte térmico. Bomba en funcionamiento
ininterrumpido durante períodos de tiempo demasiado largos. Fallo de alimentación
(sin luz).
Se puede conectar a:
Desconexión del climatizador. Interruptor de alarma/ indicador remoto. BMS de la
señal. Circuito.
LIT-2286-A4-F 17/03/05
Tel: 01823 665660
Fig. 1a.
Caudal vs. Carga
hidrostática de la bomba
2.0
Clapet anti-siphon
ACC.0056.0.
Tuyauterie en PVC transparent 6 mm DI 30 m.
ACC.0059.0
Boîte à fusibles 20 mm.
ACC.0067.0
6 mm (1/4"). Dispositif de retenue (idéal en cas d'usage fréquent)
ACC.0068.0
0.5 Flacon-pissette d'un litre ( pour des tests et une mise en service efficaces).
ACC.0069.0
Filtre de rechange pour le bac à condensat
LIM.0071.0.
EDC International Ltd
LIM.4000.0
230 V, 50 Hz, 30 W
5 A máx.
250 V CA, 5 A, 1.250 VA
1.500 V CA
Corte 80° C / Inicialización 35 - 65° C
IP 30
0° C a 50° C
25° C (50° C de modo intermitente)
Ver gráfico
6 - 6,35 mm ID, 1,6 pared.
Carga hidrostática de la bomba
Coupez l'alimentation !
Le bac peut contenir de l'eau
Nettoyage du serpentin de refroidissement
Attention ! Tant que des produits de nettoyage sont présents dans
le système, la pompe ne doit pas fonctionner
1
Si nécessaire, répétez les opérations 1 à 5.
2
Recueillez les produits d'entretien dans un récipient à part. Fig.13
3
Suivez les instructions du fabricant. Nettoyez le serpentin de
refroidissement et le système avec de l'eau courante propre.
4
Effectuez les opérations 6 à 9 de la mise en service.
Dépannage.
Non fonctionnement :
Vérifiez le voyant Limpet
Aucun voyant allumé :
Vérifiez les raccordements électriques, les fusibles et l'alimentation.
Assurez-vous que le disjoncteur thermique n'a pas fonctionné. Laissez-le
refroidir jusqu'à 40 °C.
Voyant rouge :
Assurez-vous que le tube d’évacuation ne présente pas de fuite et n'est pas
bouché.
Assurez-vous que l'évaporateur n'est pas givré. Son dégivrage provoquerait
l'évacuation d'une quantité d'eau excessive.
Voyant vert :
Vérifiez le filtre. Nettoyez-le et remontez-le.
Assurez-vous que circuit d'eau est propre jusqu'au tuyau d'évacuation.
Assurez-vous que le climatiseur est en position horizontale.
Pompes bruyantes ou fonctionnant longtemps :
Assurez-vous que le tube d’évacuation ne présente pas de fuite et n'est pas
bouché.
Recherchez des signes d'effet de siphon.
Vérifiez le filtre. Nettoyez-le et remontez-le.
Assurez-vous que le bac de collecte et les capteurs ne sont pas obstrués.
Nettoyez comme indiqué.
Fuite d'eau de la pompe Limpet :
Assurez-vous que l'évaporateur n'est pas givré. Son dégivrage provoquerait
l'évacuation d'une quantité d'eau excessive.
Vérifiez que le montage est de niveau:
VOIR : Aucun fonctionnement- Voyant vert.
Limpet E
Guía de instalación, operación y mantenimiento
Para técnicos de instalación y mantenimiento
Importante!
LEA ESTE MANUAL antes de proceder a la instalación del producto.
FUSIBLE
Mise en service et essai
1
Avant d'effectuer l'installation ou l'entretien du module, déconnectez
TOUTES les sources d'alimentation.
2
Retirez les capuchons de vis situés sous la pompe et conservez-les.
3
Maintenez le bac, desserrez les vis captives (environ 5 tours), puis abaissez
le bac en prenant garde à ne pas renverser son contenu Fig. 9.
4
Retirez et rincez le dispositif de filtration. Rincez le bac et égouttez-le.
Replacez le dispositif de filtration Fig. 10-11
5
Nettoyez délicatement les capteurs avec une brosse douce humide. Fig.12
Si nécessaire, nettoyez le serpentin de refroidissement.
VOIR nettoyage du serpentin de refroidissement
6
Remplissez le bac à condensat à moitié (2 cm) avec de l'eau courante
propre.
7
Prenez garde à ne pas renverser le contenu du bac et remettez-le en
position en le fixant avec les vis.
8
Replacez les capuchons de vis.
9
Activez l'alimentation électrique. Les voyants rouges s'allument et la pompe
démarre immédiatement. Ils passent au vert lorsque le bac est vide.
LIT-2286-A4-E. 17/03/05
www.heronhill.co.uk
Fig. 7
Coloque la bandeja de recogida y
sujétela con el tornillo.
Coloque la tapa del tornillo.
Consulte: Mantenimiento y
pruebas
Fax: 01823 665807
Limpet Install 12pp
27/6/08
14:30
Page 5
Heronhill - for all your EDC requirements
Fig. 10
Fig. 9
Fax: +44 (0)118 984 5300
EDC International, Inc
273, Canal Street, Suite 224
Shelton, CT6484 U.S.A.
Tel:(203)922 1886
Fax: (203)922 0158
EDC Technologies Asia Pte Ltd
21004 Toa Payoh North #06-08,
Singapore 318995
Tel:+65 252 8030
Fax: +65 252 3682
www.edcinternational.com
LIT-2286-A4-IT 17/03/05
SPEZIFIKATIONEN
Modell
Versorgungsspannung
Erforderliche Sicherung
Relaisschaltung
Kontaktisolierung
Thermalschutz Ausschnitt
Schutzindex
Umgebungstemperatur
Max. Wassertemperatur
Max Ablassspitze
Ablassschlauchgröße
SICHERHEIT GEHT VOR
Trennen Sie ALLE Verbindungen zum Stromnetz, bevor Sie mit der Installation oder
Wartungsarbeiten beginnen.
Die Limpet Pumpe sollte direkt neben der Hauptanlage montiert werden (siehe
Abbildung)
Die Verbindungsschläuche und kabel können in der Klimaanlage versteckt werden.
Die Kondensat-Sammelschale ist das einzige abnehmbare Bauteil und muss wieder
eingesetzt werden, bevor die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.
Die Installation dieses Produktes muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt
werden.
Wichtig
EDC empfiehlt die Verwendung der Relais-Verbindungen, um die Klimaanlage
herunterzufahren, um eine Beschädigung bei Eintritt eines Fehlerzustandes möglichst
gering zu halten.
Bewahren Sie diese Broschüre gut auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren und
bestimmungsgemäßen Verwendung des Produktes enthält.
LIM.4000.0
230 V. 50 Hz. 30 W.
5 Amp max.
250VAC 5AMPS 1250VA.
1.500VAC
80°C/ Reset 35 - 65°C
IP 30
0°C bis 50°C
25°C (50°C übergangsweise)
siehe Grafik
6 6,35 mm ID, 1,6 wall.
Pumpenkopf
Fig. 11
Fig 16b
US
Gph Lph
3.0
12
Fig. 12
lean
er
Abb. 1a.
Flussrate vs. Pumpenkopf
2.0
10
Fig 13.
Erstellen Sie eine Öffnung und passen
Sie die Halterung wie gezeigt ein.
Bringen Sie es an einer glatten
Wandfläche an.
Stellen Sie die Elektrischen
Verbindungen her.
Siehe: Elektrische Verkabelung
50 max
70 max
1.0
5
10
20
30
15
40
50
Abb. 2
Meter
Fuß
Abb. 1 b.
ELEKTRISCHE VERKABELUNG
BEACHTEN SIE SICHERHEIT GEHT VOR
Anschlussverkabelung
Die Installation muss mit allen nationalen und regionalen Regelungen zur
Elektrischen Sicherheit übereinstimmen.
Dieses Produkt muss über eine 5 Ampere gesicherten Entkoppler angeschlossen
werden.
Der Erdungsdraht muss verbunden werden.
5
Abb. 3
Standard Drahtmarkierung
Drahtfarbe
Verbindungssymbol/-farbe
1
GRÜN/GELB ERDUNG E GRÜN
3
BRAUN SPANNUNG
L/
ROT
4
BLAU NEUTRAL
N
SCHWARZ
5
Schwarz
Kontrollschaltkreis.
6
Schwarz
Kontrollschaltkreis.
Rasten Sie das Pumpenmodul an
der Halterung ein.
Abb. 4
STROMVERSORGUNG
La formazione di sifoni
Limpet Pumpe
E
L
N
Fig.14
KONTROLL
SCHALTKREIS
KONTROLL
ACC.0069.0
Brook House, Station
Road,
Pangbourne
Pangbourne,
Reading.
UK.
RG8 7JW
Reading,
RG8 9842991
7AN United Kingdom
Tel:
+44Berks
(0)118
Fax:
+44 984
(0) 2991
118 9845300
Tel: +44 (0)118
D
Installations- und Bedienungsanleitung
Für Monteure und Service-Techniker
Wichtig!
LESEN SIE DIESE BROSCHÜRE vor der Installation des Produktes.
Kondensat-Ablass-Modul
Scollegare le fonti di alimentazione!
Il vassoio può contenere acqua
Accessori:
ACC.0056.0
ACC.0059.0
ACC.0067.0
ACC.0068.0
EDC International Ltd
Limpet
SICHERUNG
8
Soluzione dei problemi
Nessun funzionamento:
Controllare la spia Limpet
Nessuna spia:
Controllare i collegamenti elettrici, i fusibili e l'alimentazione.
Controllare se l'interruttore di sicurezza termico non ha funzionato. Lasciare
raffreddare il sistema a 40°C.
Spia rossa:
Controllare se il tubo di scarico ha perdite o sia bloccato.
Controllare che l'Evaporatore a serpentino non si sia gelato causando una
quantità eccessiva di acqua di deflusso
Spia verde:
Controllare il filtro. Pulirlo e rimontarlo.
Controllare che il percorso dell'acqua sia limpido attraverso il tubo di
drenaggio
La pompa funziona per lunghi periodi di tempo o risultra rumoroso:
Controllare che il tubo di scarico non abbia perdite o sia bloccato.
Controllare che non ci siano segni di sifonaggio.
Controllare il filtro. Pulirlo e rimontarlo.
Controllare che nel vassoio di raccolta o a livello del sensore non ci siano depositi.
Pulire secondo la spiegazione.
Perdita d'acqua dalla Pompa Limpet:
Controllare che l' Evaporatore a serpentino non sia gelato causando quantità
eccessive di acqua di deflusso.
Controllare se il livello dell'acqua si è alzato.
VEDI: Nessun funzionamento Spia verde
I
CoiC
l
Manutenzione e collaudo
1.
Scollegare tutte le fonti di alimentazione prima di procedere
all'installazione o alla manutenzione.
2.
Rimuovere e trattenere il tappo a vite dalla parte inferiore della Pompa.
3.
Tenendo il vassoio, svitare la vite (circa 5 giri), abbassare il vassoio facendo
attenzione a non versare il contenuto. Fig. 9
4.
Rimuovere e risciacquare il Filtro a spugna. Risciacquare il vassoio e
asciugarlo. Rimettere la spugna. Fig. 10-11
5.
Pulire con una spazzola morbida e umida i connettori dei sensori. Fig. 12
Se occorre pulire la serpentina, questo è il momento giusto per farlo.
VEDI Pulizia serpentina
6.
Riempire a metà il vassoio di raccolta della condensa (2 cm) con acqua
pulita del rubinetto.
7.
Accertarsi di non versare il contenuto, rimontare il vassoio e assicurarsi di
fissarlo con la vite.
8.
Rimontare il tappo a vite
9.
Accendere la fonte di alimentazione. La spia rossa si accende e la pompa
inizia immediatamente a funzionare/ Una volta che l'acqua è stata rimossa,
la spia diventa verde.
Pulizia della serpentina
Attenzione! Non immettere nella pompa o nel sistema sostanze detergenti.
1.
Ripetere i passaggi da 1 a 5 se necessario.
2.
Raccogliere le sostanze chimiche in un contenitore separato. Fig.13
3.
Seguire le istruzioni del produttore. Una volta puliti, sciacquare la serpentina
e il sistema con acqua pulita del rubinetto.
4.
Continuare la manutenzione seguendo i passaggi da 6 a 9.
Valvola anti sifone
30m Tubazione trasparente 6 mm in PVC ID
20mm Blocco Terminale fusibili.
6mm (1/4") Valvola di ritegno (ideale per manutenzioni
frequenti).
0.5 Spruzzetta litro (per collaudi efficienti e
ordinazioni).
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per due anni contro i difetti di produzione o materiale difettoso.
Se dovesse presentare difetti entro due anni dalla data di produzione, verrà sostituito o
riparato gratuitamente su scelta di EDC International Limited.
EDC International Limited non accetta alcuna responsabilità per perdite o danni, comunque
sia la loro origine, causati dall'impiego di questo prodotto. Prima di utilizzare il prodotto,
l'utente deve essere soddisfatto del prodotto e utilizzarlo per l'impiego designato.
Questo prodotto è soggetto a continui sviluppi e miglioramenti e EDC International Limited
si riserva il diritto di alterare i dati tecnici o il progetto senza preavviso.
1
1 2
3
4
5
WICHTIG!
Schneiden Sie den
Ablassschlauch auf einer Höhe
mit der Halterung ab.
Abb. 5
6
Verlegen Sie die Schläuche und
Kabel so, dass diese die Anlage
nicht stören.
3 4 5 6
Abb. 6
Abb. 8
Alarm Relais
Rotes Licht zeigt den Alarmzustand an.
Nicht spannungsführend hat die Verbindung „Pause bei Fehler“ 5 amps 1250 VA.
Es kann notwendig sein, einen Schütz zu verwenden, wenn der Luftbetrieb geschaltet
werden soll.
Grund für Alarmzustand:
Hoher Wasserstand.
Betrieb mit Thermal-Ausschnitt.
Pumpe läuft ununterbrochen über langen Zeitraum.
Stromfehler (kein Licht).
Kann angeschlossen werden an:Schalter Luftbetrieb Aus. Schalter Fernalarm/-anzeiger. Signal B.M.S. Schaltkreis.
Setzen Sie die Sammelschale ein
und schrauben Sie sie in Position
fest.
Setzen Sie die Schraubenabdeckung
auf.
Siehe: Bedienung und Test
Abb. 7
LIT-2286-A4-DE 17/03/05
Tel: 01823 665660
www.heronhill.co.uk
Fax: 01823 665807
Limpet Install 12pp
27/6/08
14:30
Page 6
Heronhill - for all your EDC requirements
I
Limpet
Modulo di scarica condensazione
Trennen Sie die Stromverbindung!
Schale kann Wasser enthalten!
Abb. 9
Abb. 10
SPECIFICHE
Modello
LIM.4000.0
Alimentazione elettrica
230 V. 50 Hz. 30 W.
Fusibile richiesto
max 5 amp
Commutazione relè
250 VAC 5 AMPS 1250 VA.
Isolamento contatto
1.500 VAC
Interruttore per protezione termica 80°C/ Reset 35 - 65°C
Indice di protezione
IP 30
Temperatura ambiente
da 0°C a 50°C
Massima temperatura dell'acqua
25°C (50°C intermittente)
Prevalenza
Vedi grafico
Dimensione tubo di scarico
6 6,35 mm ID, 1,6 muro
Abb. 11
Fig 16b
6
Problembehebung
Kein Betrieb:
Überprüfen Sie das Anzeigelicht
Kein Licht:
Überprüfen Sie die Elektrischen Verbindungen, Sicherungen und die
Stromversorgung.
Überprüfen Sie, ob der Thermal Ablass nicht geschaltet wurde. Lassen
Sie ihn auf 40°C abkühlen.
Rotes Licht:
Überprüfen Sie die Ablassschläuche auf Löcher oder Verstopfung.
Überprüfen Sie, ob die Verdampferwendel gefroren ist, was den Ablauf
von großen Mengen Enteisungswassers zur Folge hat.
Grünes Licht:
Überprüfen Sie den Filter. Säubern Sie ihn und setzen Sie ihn wieder
ein.
Überprüfen Sie, ob der Wasserlauf durch den Ablassschlauch frei ist.
Überprüfen Sie, ob die Klimaanlage auf einer Höhe ist.
Pumpe läuft laut oder nicht für nur kurz;
Überprüfen Sie die Ablassschläuche auf Löcher oder Verstopfung.
Überprüfen Sie auf Anzeichen von Absaugungen.
Überprüfen Sie den Filter. Säubern Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein.
Überprüfen Sie auf Schleim in der Sammelschale und am Standsensor. Wenn nötig,
reinigen.
Auslaufendes Wasser an Limpet Pumpe:
Überprüfen Sie, ob die Verdampferwendel gefroren ist, was den Ablauf von großen
Mengen Enteisungswassers zur Folge hat.
Überprüfen Sie Befestigung
SIEHE: Kein Betrieb Grünes Licht.
US
Gph Lph
3.0
Abb. 12
Brook House, Station
Road,
Pangbourne
Pangbourne,
Reading.
UK.
RG8 7JW
Reading, Berks
RG8 7AN 9842991
United Kingdom
Phone:
+44 (0)118
Fax:
+44 984
(0) 2991
118 9845300
Tel: +44 (0)118
Fax: +44 (0)118 984 5300
EDC International, Inc
273, Canal Street, Suite 224
Shelton, CT6484 U.S.A.
Phone:(203)922 1886
Fax: (203)922 0158
EDC Technologies Asia Pte Ltd
21004 Toa Payoh North #06-08,
Singapore 318995
Phone:+65 252 8030
Fax: +65 252 3682
www.edcinternational.com
Portata
lreini
ger
2.0
5
Creare un'apertura e allineare la staffa
come raffigurato.
Fissare alla superficie piana al muro.
Collegare i cavi elettrici.
Vedi: Collegamento elettrico
Max 50
20
30
15
40
50
Fig. 2
Metri
Fig. 1 b.
Piedi
COLLEGAMENTO ELETTRICO
CONSULTARE PRIMA LE NORME DI SICUREZZA
Collegamento elettrico
L'installazione deve essere conforme a tutte le norme di sicurezza elettriche previste
a livello nazionale e regionale
Occorre collegare il prodotto con un sezionatore con fusibili di 5 Amp.
Occorre collegare il cavo di massa.
Marcatura standard dei cavi
Colore cavo
1 VERDE/GIALLO
3 MARRONE
4 BLU
TERRA
SOTTO TENSIONE
NEUTRALE
5
6
Controllo circuito
Controllo circuito
Nero
Nero
7
Fig. 3
Collegamento: simbolo/colore
E/
VERDE
L/
ROSSO
N
NERO
Fissare alla staffa il modulo
pompa.
Fig. 4
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Pompa Limpet
Abb.14
Anti- Siphon Ventil.
30m Klarer PVC Schlauch 6mm ID
20mm Gesicherter Anschlussblock.
6mm (1/4”) Rücklaufventil (ideal für häufige
Wartungsarbeiten).
0.5 Liter Waschflasche (für effiziente Testung und
Einstellung).
Ersatz-Filterelement für Sammelschale
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine zweijährige Garantie auf Herstellungsfehler oder schadhafte
Materialien.
Wenn das Gerät aus einem solchen Grund innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum
ausfällt , wird es kostenlos ersetzt oder repariert, je nach Ermessen von EDC International
Limited.
EDC International Limited übernimmt keine Garantie für Schäden oder Verluste, die aus der
Verwendung dieses Produktes entstehen, aus welchem Grund auch immer.
Vor der Verwendung dieses Produktes muss der Anwender sicherstellen, dass das Produkt
für die Verwendung im beabsichtigten Bereich und in der Weise geeignet ist, wie bei der
zukünftigen Verwendung geplant.
Dieses Produkt unterliegt Fortwährender Weiterentwicklung und Verbesserung und EDC
International Limited behält sich das Recht vor, die Spezifikationen oder das Design ohne
vorherige Bekanntgabe zu ändern.
E
L
N
CIRCUITO
DI CONTROLLO
CIRCUITO
DI CONTROLLO
IMPORTANTE!
Tagliare il tubo di drenaggio a
livello della clip sulla staffa.
FUSIBILE
1
1 2
3
4
5
Fig. 5
6
Disporre i tubi e i cavi in modo da
non interferire con il serbatoio.
3 4 5 6
Fig. 6
Fig. 8
Relè allarme
La spia rossa indica una situazione di allarme. La connessione senza volt, Blocco
per guasto funziona a 5 amp 1250 VA. E' necessario utilizzare il contattore se
l'alimentatore del condizionatore dell'aria è accesso.
Cause di accensione allarme:
Livello dell'acqua alto. Interruttore di sicurezza termico accesso. Pompa in funzione
ininterrottamente per un eccessivo periodo di tempo . Black out (nessuna corrente).
Da collegarsi a :
Spegnere il condizionatore dell'aria. Spegnere l'indicatore/allarme remoto.
Segnalare il circuito B.M.S.
LIT-2286-A4-DE 17/03/05
Tel: 01823 665660
10
Absaugung verhindern
ACC.0069.0
NORME DI SICUREZZA
Scollegare TUTTE le linee di alimentazione prima di procedere all'installazione o alla
manutenzione del prodotto.
Occorre montare la Pompa Limpet adiacente all'apparecchiatura host come illustrato.
I tubi e i cavi di interconnessione sono limitati all'unità del condizionatore.
Il vassoio di raccolta Condensa è l'unica parte rimovibile e deve essere rimontato prima
di connettori le linee di alimentazione.
L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale tecnico competente.
Importante
EDC consiglia di utilizzare il collegamento con il relè per bloccare il condizionatore e
limitare il danno in caso di guasto.
Conservare questo opuscolo perché contiene informazioni importanti sulla sicurezza e
sul corretto utilizzo di questo prodotto.
Max 70
10
Ersatzteile:
ACC.0056.0
ACC.0059.0
ACC.0067.0
ACC.0068.0
Fig. 1a.
1.0
Abb. 13.
LIM.0071.0
EDC International Ltd
12
Wend
e
Wendelreinigung
Achtung! Lassen Sie die Pumpe nicht Arbeiten, wenn Reinigungschemikalien
im System sind.
1. Wiederholen Sie wenn notwendig, Schritt 1-5 von oben.
2. Sammeln Sie die Chemikalien in einem separaten Behälter. Abb. 13
3. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Sobald gereinigt, spülen Sie die
Wendel und das System mit ausreichend klarem Leitungswasser durch.
4. Fahren Sie mit den Schritten 6 9 der Wartungsanleitung fort.
Guida all'installazione e di manutenzione
per il personale tecnico
Importante!
LEGGERE QUESTO OPUSCOLO prima di procedere all'installazione del prodotto.
torre di raffreddamento pompa
Bedienung und Test
1. Trennen Sie ALLE Verbindungen zum Stromnetz bevor Sie mit der
Installation oder Wartungsarbeiten beginnen.
2. Entfernen sie die Schraubenabdeckungen an der Unterseite der Pumpe und
bewahren Sie diese gut auf.
3. Stützen Sie die Schale und lösen Sie gleichzeitig die Halteschraube (ca. 5
Umdrehungen), senken Sie die Schale vorsichtig ab, um den Inhalt nicht zu
verschütten. Abb. 9
4. Entfernen und spülen Sie den Filterschwamm. Gießen Sie die Schale aus und
schütteln Sie sie trocken. Setzen Sie den Schwamm wieder ein. Abb. 10-11
5. Reinigen Sie die Sensorpads sanft mit einer weichen nassen Bürste. Abb. 12
Wenn eine Wendelreinigung vorgenommen werden muss, ist jetzt genau der
richtige Zeitpunkt. SIEHE Wendelreinigung
6. Füllen Sie die Kondensatsammelschale halbvoll (2cm) mit sauberem
Leitungswasser.
7. Verschütten Sie den Inhalt nicht, passen Sie die Schalte wieder ein und
befestigen Sie sie mit der Schraube.
8. Setzen Sie die Schraubenabdeckung wieder auf.
9. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Das rote Licht sollte leuchten und die
Pumpe schaltet sofort ein./ Sobald das Wasser entfernt wurde, wird das Licht grün.
D
LIT-2286-A4-IT 17/03/05
www.heronhill.co.uk
Montare il vassoio di raccolta e la
vite.
Fissare il coperchio a vite.
Vedi: Manutenzione e collaudo
Fig. 7
Fax: 01823 665807