Product sheet - snr

Commentaires

Transcription

Product sheet - snr
»NOcTURnE«
Stuart Nigel Reid Wolfe
Limited editions
»NOcTURnE«
The bronze table “Nocturne” by the London
artist Stuart N.R. Wolfe takes the observer on
a night time journey. In a dramatic moon light
scene, the owl seals the fate of the hare framed
by an organically geometric bronze forest.
ʅœ“>}iÊ̜ÊÊ̅iÊ,i˜>ˆÃÃ>˜Viʺ >ÌÕÀiʜÀÌi»Ê
«>ˆ˜Ìˆ˜}ÃÊ>˜`ÊVœ˜ÃÌÀÕV̈ÛiÊ}iœ“iÌÀˆVÊ>ÀÌ°
>ÌiÀˆ>\
Àœ˜âi]Ê
Safety glass
ˆ“i˜Ãˆœ˜\
i˜}̅\Ê£ÓäÊV“
ˆ}…Ì\Ê{nÊV“
7ˆ`̅\ÊxÓÊV“
» N O c T U R n E « VA R I AT I O N S
How would your “living sculpture” look ?
All constructed architectural bronze furnishing
>˜`Ê̅iÊLÀœ˜âiÊw}ÕÀiÃÊ>ÀiÊiÝVÕÈÛiÊ>ÀÌÊܜÀŽÃ]Ê
̅>Ìʓ>ÞÊLiÊvÀiiÞÊVœ“Lˆ˜i`]Ê>VVœÀ`ˆ˜}Ê̜ÊޜÕÀÊ
personal preference.
9œÕÊ>ÀiÊ>ÃœÊÜiVœ“iÊ̜ÊVœ““ˆÃȜ˜Ê>˜Ê
ˆ˜`ˆÛˆ`Õ>ÊœLiVÌ]ÊvœÀÊiÝ>“«i]ÊÅiÛiÃ]ÊV…>ˆÀÃ]Ê
ۈÌÀˆ˜iÊiÌV°Ê܈̅Ê>Ê̅i“iʜvÊޜÕÀʜܘʏˆŽˆ˜}°
STUART N. R. WOLFE
Stuart N. R. Wolfe born in London.
The artist received international recognition
through his installations in the public sphere:
Graphic Design: www.typoly.de
UʓÊ*ÀˆiÃÌiÀLiÀ}Ê£ä]ÊiÀˆ˜Ê­Õ˜ÃÌÊ>“Ê>Õ®
UÊ*>˜˜ˆiÀÃÌÀ>~iÊ{£]ÊiÀˆ˜Ê­Õ˜ÃÌÊ>“Ê>Õ®
Uʘ…>ÌiÀÊ>…˜…œvÊqʺˆ}ÕÀi˜Ê}i}i˜Ê`>ÃÊ
6iÀ}iÃÃi˜»]ÊiÀˆ˜Ê­˜ÃÌ>>̈œ˜®
/…iÊiÀ“>˜Ê-ʜ՘`>̈œ˜ÊVœ““ˆÃȜ˜i`Ê
…ˆ“Ê܈̅Ê̅iÊVœ“«œÃˆÌˆœ˜ÊœvÊ̅iÊ>˜˜Õ>Ê
º>˜Ã‡*iÌiÀ‡>ÕÃV…ˆ`‡>Ü>À`»°
ˆÃÊ`iÈ}˜ÊܜÀŽÊˆÃÊ̜ÊLiÊÃii˜Êˆ˜Ê̅iÊ
ºÕÃiՓÊ`iÀÊÀLiˆÌ»Êˆ˜Ê>“LÕÀ}°
6 Ê-
1*/1,ÊºˆÛˆ˜}ÊÃVՏ«ÌÕÀiûœLiVÌÃÊ>ÀiÊ
ˆ˜`ˆÛˆ`Õ>ÞÊ`À>vÌi`Ê>˜`ÊVÕÃ̜“Ê“>`i°Ê
The constructed architectural bronze
furnishing and the bronze figures are
iÝVÕÈÛiÊ>ÀÌÊܜÀŽÊœÀˆ}ˆ˜>Ã]ÊV>ÃÌÊ>ÌÊ̅iÊ
Ài˜œÜ˜i`ÊiÀ“>˜˜Ê œ>VŽÊvœÕ˜`ÀÞʈ˜ÊiÀˆ˜°Ê
/…iÊw}ÕÀiÃʓ>ÞÊLiÊvÀiiÞÊVœ“Lˆ˜i`]Ê
according to your personal preference.
Limited editions
Stuart Nigel Reid Wolfe
Möckernstraße 92
10963 Berlin
Germany
Tel. + 49.30 - 873 68 90
Mobil 0179.52 71 722
[email protected]
www.snr-wolfe.com

Documents pareils