ABDC - FM Mattsson

Commentaires

Transcription

ABDC - FM Mattsson
INSTRUKTION / INSTRUCTION
Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
FM Mattsson garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
produktens monteringsanvisning följs.
9000E
FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
0399/09
VA 1.42/18759
www.fmmattsson.com
A
Rev. 006 – 16.02. FMM nr 1002254
B
C
min R=25mm
Packning/Gasket
Styrring/Guide ring
[3]
3
2
DM
[4]
13mm
5
4
[1]
Vanlig
[2]
3880-1007
2919-0000
[5] 8mm
2758-0000
[2]
[3]
1
3780-0100
Klamring
Clamping
Klamring
Clamping
D
[1] 2,5mm
1
[3]
[1]
[4]
[5]
[6]
2,5mm
[6]
10-12 Nm
[5]
2,5mm
[4]
[7]
[2]
1
INSTRUKTION / INSTRUCTION
9000E
SVENSKA
A MONTERING
Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-intallatör.
OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren renspolas innan
blandaren monteras. OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX-slang) ska
matarledningens anslutningskoppling vara fast fixerad. Till Soft PEX-slang med slät
anslutningsände behövs ingen stödhylsa.
Montera blandaren i utförd ordning [1]–[3]. Fäst utloppspipen [4] med insexskruven
[5], 2,5mm insexnyckel medföljer ej. Skruva på munstycket på slangen [7].
Vid risk för frost:
Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i
ouppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten.
Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras
i uppvärmt utrymme.
Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på
grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig
montering inkluderas inte i produktansvaret.
B FELSYMPTOM
A Dropp vid pipfästet
Skruva ur insexskruven (se A [5])(2,5mm insexnyckel, ingår ej) vid blandarhuset
och byt O-ring (12,3x2,4).
B Byte av slang
Drag loss balansfjädern och demontera slangen, nyckeltag 13mm. Drag ur slangen
ur balansfjädern och byt slang (se C [2]–[4]). Hopmontera i omvänd ordning.
Om O-ring vid fjäderfästet går av, byt O-ring (13,3x2,4).
ENGLISH
A ASSEMBLY
We recommend that you engage a professional (licensed) plumber.
Please note: When the mixer is installed, the main supply pipework must be rinsed
before the inlet tails are connected. NB: When attaching the connection tube (soft
PEX tube), the connector coupling to the infeed pipe must be firmly fixed into place.
No supporting bush is required for PEX tubes with a smooth coupling end.
Install the mixer in the specified order [1]–[3]. Fasten the outlet spout [4] with the Allen
screw [5], 2,5mm Allen key, not included. Screw the nozzle onto the hose [7].
Freeze damage risks:
If the mixer will be subjected to external temperatures below 0°C (e.g. in an
unheated summer house), empty the water out of the mixer and the water supply
lines. Leave the mixer in the open position. Alternatively, you can disconnect the
mixer and store it in a heated place.
B TROUBLESHOOTING
A Dripping from the spout attachment point
Unscrew the Allen screw (see A [5])(2,5mm Allen key, not included) on the mixer
body and change the O-ring (12,3x2,4).
B Changing the hose
Pull off the balance spring and dismantle the hose, 13 mm spanner socket. Pull the hose
out of the balance spring and change it (see C [2]–[4]). Reassemble in reverse order. If any
of the O-rings on the spring attachment point come loose, change the O-ring. (13.3x2.4).
C Dripping from the hose attachment point
Pull off the balance spring and tighten the 13 mm spanner socket, (see C [2]–[3]).
If the dripping continues, dismantle the hose (see B Changing the hose) and change
the seal. Reassemble in reverse order.
Rev. 006 – 16.02. FMM nr 1002254
C Dropp vid slangfästet
Drag loss balansfjädern och drag åt nyckeltag 13mm (se C [2]–[3]). Vid fortsatt
dropp, demontera slang (se B Byte av slang) och byt packning. Hopmontera i
omvänd ordning.
D Dropp vid stödarmen
Ta först loss slangen. Skruva ur skruv (2,5mm insexnyckel ingår ej), demontera
stödarmen (se C [1]–[3], [5]) (8mm insexnyckel ingår ej). Byt O-ring (12,3x2,4).
Hopmontera i omvänd ordning.
E Dropp vid munstycksfästet
Skruva åt munstycket.
F Dropp ur munstycket
Byt insats, se D. Utför i ordning [1]–[6]. Vid [5]: Använd medföljande verktyg.
Vid [6]: Byt hela keramikinsatsen. Vid behov, rengör sätet där keramiksatsens
tre packningar tätar. OBS! Repa ej ytan.
ÖVRIGT
Vid risk för frost: (tex vid ouppvärmt fritidshus) Vattnet skall tömmas ur ledningen
och blandaren. Öppna och stäng spaken för att tömma den keramiska insatsen helt.
Lämna spaken i öppet läge. Alternativt demontera blandaren för att vara helt säker
och förvar i uppvärmt utrymme.
RENGÖRING
Färg/ytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte
använda kalklösande, sura- eller slipande skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar,
använd hushålls-ättika och spola efter med vatten.
Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning.
D Dripping from the support arm
Remove the hose. Unfasten the screws (2.5 mm Allen key, not included), dismantle
the support arm (see C [1]–[3], [5]) (8 mm Allen key, not included). Change the Oring (12.3x2.4). Reassemble in reverse order.
E Dripping from the nozzle attachment point
Screw the nozzle on tighter.
F Dripping from the nozzle
Change the cartridge, see D. Perform sequences in order [1]–[6].
At [5]: Use enclosed tools. At [6]: Replace the complete seramic cartridge.
If necessary clean the seats where the three packings in the cartridge seal against
the body. Do not use sharp objects.
GENERAL
At risk of freezing: (e.g. in an unheated summerhouse). The water must be drained
from the main supply pipework and from the mixer. Open and close the mixer to
make sure that the ceramic cartridge is emptied completely. Leave the lever in the
open position. Alternatively, dismantle the mixer completely to ensure elimination of
freezing risk and store it in a heated area.
CLEANING
Coating/plating finish is best preserved by cleaning with a soft cloth using a soft
soap solution, rinsing with clean water and polishing with a dry cloth. Never use lime
dissolving agents, acidic or abrasive detergents. Use household vinegar to remove
lime stains and rinse off with water.
Worn out products may be returned to FM Mattsson for recycling.
NORSK
A MONTERING
B Bytte av slange
Vi anbefaler at det brukes godkjent rørlegger ved installasjon.
OBS! Ved installasjon må rørene frem til blandebatteriet spyles rene før blandebatteriet monteres. OBS! Ved kobling av tilkoblingsslange (Soft PEX-slange) skal
materledningens tilkoblingsslange være fastmontert. Til Soft PEX-slange med glatt
tilkoblingsende behøves det ingen støttehylse.
Monter blandebatteriet i følgende rekkefølge [1]–[3]. Fest utløpstuten [4] med sekskantskruen [5], 2,5 mm sekskantnøkkel medfølger ikke. Skru munnstykket inn på
slangen [7].
Trekk løs balansefjæren og demonter slangen, nøkkelgrep 13 mm. Trekk slangen
ut av balansefjæren og bytt slange (se C [2]–[4]). Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge. Hvis en eller flere av O-ringene ved fjærfestet går av, må O-ring byttes
(13,3 x 2,4).
Ved fare for frost:
Hvis blandebatteriet kommer til å bli utsatt for ytre temperaturer lavere enn 0 °C (f.eks. i
uoppvarmede hytter), må vannledningene og batteriet tømmes for vann. La kranen stå i
åpen posisjon. Alternativt kan blandebatteriet demonteres og oppbevares i et oppvarmet
rom.
Ta først løs slangen. Skru ut skruen (2,5 mm sekskantnøkkel inngår ikke), demonter
støttearmen (see C [1]–[3], [5]) (8 mm sekskantnøkkel inngår ikke). Bytt O-ring (12,3
x 2,4). Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge.
Skader som kommer som en følge av spenningskorrosjon som oppstår
som en følge vannets eller utenforliggende årsaker samt feilaktig montering
dekkes ikke.
C Drypp ved slangefestet
Trekk løs balansefjæren og trekk til nøkkelgrep 13 mm (se C [2]–[3]). Ved fortsatt
drypp, demonter slangen (se B Bytte av slange) og bytt pakning. Sett sammen igjen
i omvendt rekkefølge.
D Drypp ved støttearmen
E Drypp ved munnstykkefestet
Skru til munnstykket.
F Drypp fra munnstykket
Bytt innsats, se D. Utfør i rekkefølge [1]–[6]. Ved [5]: Bruk medfølgende verktøy.
Ved [6]: Bytt hele keramikkinnsatsen.
B FEILSYMPTOM
A Drypp ved tutfestet
Skru ut sekskantskruen (se A [5]) (2,5 mm sekskantnøkkel, inngår ikke) ved blanderhuset og bytt O-ring (12,3 x 2,4).
2
INSTRUKTION / INSTRUCTION
9000E
ANNET
Ved risiko for frost: Blandebatteriet skal ikke monteres der det er fare for frost.
RENGJØRING
Farge/overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild
DANSK
A MONTERING
FM Mattsson anbefaler at monteringen foretages af en autoriseret VVS-installatør.
OBS! Vandrørene skal spules rene inden armaturet monteres. OBS! Ved tilkobling
af tilslutningsslange (Soft PEX-slange) skal fødeledningens tilslutningsslange være
fast fikseret. Støttehylster er ikke påkrævet til Soft PEX-slange med lige tilslutningsstykke.
Monter armaturet i henhold til instruktionsbillederne [1]–[3]. Fastgør udløbstuden [4]
med umbraco-skruen [5], 2,5mm umbraco-nøgle medfølger ikke. Skru udløbstudens
mundstykke på slangen [7].
Ved risiko for frost:
Hvis blandingsbatteriet kan blive udsat for ydre temperaturer under 0 °C (fx i et
uopvarmet fritidshus), skal vandledninger og blandingsbatteri tømmes for vand.
Lad blandingsbatteriet stå åbent. Alternativt kan blandingsbatteriet afmonteres og
opbevares i et opvarmet rum.
B FEJLSYMPTOMER
A Dryp hvor mellemstykket er fastgjort til armaturkroppen
Skru umbracoskruen ud (se A [5])(2,5mm umbraco-nøgle medfølger ikke) ved armaturkroppen og skift O-ring (12,3x2,4).
B Skift af slange
Træk balancefjederen løs, og afmontér slangen, nøglegreb 13 mm. Træk slangen
ud af balancefjederen, og skift slange (se C [2]–[4]). Montér slangen igen i omvendt
orden. Hvis O-ringene ved fjederfæstet går af, skal de skiftes (13,3 x 2,4).
Rev. 006 – 16.02. FMM nr 1002254
såpe. Etterskyll med rent vann og tørk over med tørr klut. Det må ikke benyttes
kalkavløsende, sure eller slipende skuremiddel. For å fjerne kalkflekker benytt husholdningseddik og skyll over med rent vann.
Kasserte produkter kan leveres til Ostnor Norge for gjenvinning.
D Drypning ved støttearmen
Start med at løsne slangen. Skru skruen ud (2,5 mm sekskantnøgle medfølger ikke),
afmontér støttearmen(se C [1]–[3], [5]) (8 mm sekskantnøgle medfølger ikke) Skift
O-ring (12,3 x 2,4). Montér slangen igen i omvendt orden.
E Dryp hvor mundstykket er fastgjort til slangen
Drej på mundstykket.
F Dryp ud af mundstykket
Byt patron, se D. Udfør instruktionerne [1]–[6] i rigtig rækkefølge. Ved [5]: Anvend
det medfølgende værktøj. Ved [6]: Udskift patronen.
ØVRIGT
Ved risisko for frostskader: (F.eks. i uopvarme fritidshuse). Tøm rør og armaturet for
vand. Åbn og luk for grebet gentagene gange for at tømme helt patronen for vand.
Lad armaturet stå med grebet i åben position. Demonter alternativt armaturen for en
sikkerheds skyld og opbevar armaturet frostfrit.
RENGÖRING
Overfladebehandlingen bevares bedst ved rengøring med blød klud og en sæbeopløsning, som efterskylles med rent vand og renpoleres med tør klud. Der må under ingen omstændigheder anvendes syre eller syreholdige afkalkningsmidler, samt
skuremidler. Ved sværere kalkpletter anvendes almindelig husholdningseddike,
og efterskylles med rent vand.
FM Mattsson tager gamle armaturer retur til genanvendelse.
C Drypning ved slangefæstet
Træk balancefjederen løs, og stram nøglegreb 13 mm (se C [2]–[3]). Ved fortsat
dryp, skal slangen afmonteres (se B Skift af slange) og pakningen skiftes. Montér
slangen igen i omvendt orden.
DEUTSCH
A INSTALLATION
Wir empfehlen Ihnen, den Einbau von einem Fachhandwerker ausführen zu lassen.
Beachten Sie bitte: Vor der Montage müssen die zum Mischer führenden Leitungen
sauber gespült werden. Hinweis: Beim Verbinden des Anschlussschlauchs (Soft
PEX-Schlauch) muss die Anschlussverbindung der Zuführungsleitung fest fixiert werden. Bei Soft PEX-Schläuchen mit glattem Anschlussende sind keine Stützhülsen
erforderlich.
Fixieren Sie die Armatur in der richtigen Position [1]–[3]. Befestigen Sie das Standrohr
[4] mit einer Inbusschraube [5], Ein 2,5-mm-Inbus-schlüssel liegt nicht bei. Schrauben
Sie die Geschirrbrause auf den Schlauch [7].
Bei Frostgefahr:
Wird der Mischer Außentemperaturen von weniger als 0°C ausgesetzt (z.B.
unbeheizte Sommerhäuser oder Datschen) muss das Wasser aus Leitungen und
Mischer entleert werden. Belassen Sie den Mischer in der geöffneten Stellung.
Optional kann der Mischer auch demontiert und in warmen Bereichen gelagert
werden.
B FEHLERSYMPTOM
A Es tropft zwischen Standrohr und Mischer
Entfernen Sie die Inbusschraube (siehe A [5])(2,5mm Inbusschlüssel liegt nicht bei)
am Mischergehäuse und tauschen Sie den O-Ring (12,3 x 2,4) aus.
B Schlauchwechsel
Montieren Sie die Einheit in umgekehrter Reihenfolge.
D Undichtigkeiten am Stützarm
Lösen Sie zunächst den Schlauch: Entfernen Sie die Schraube (2,5-mm Inbusschlüssel liegt nicht bei), demontieren Sie den Stützarm (siehe C [1]–[3], [5])
(8-mm-Inbusschlüssel liegt nicht bei). Ersetzen Sie den O-Ring (12,3 x 2,4). Montieren Sie die Einheit in umgekehrter Reihenfolge.
E Es tropft an der Geschirrbrausenbefestigung
Schrauben Sie die Geschirrbrause fest.
F Tropfen aus dem Strahlkopf
Tauschen Sie die Kartusche, siehe D. Arbeiten Sie die Reihenfolge [1]–[6] ab.
Bei [5]: Benutzen Sie beiliegendes Werkzeug. Bei [6]: Tauschen Sie die komplette
Keramikkartusche. Wenn nötig, reinigen Sie Sitze, in denen die drei Dichtungen in
der Kartusche in den Armaturenkörper gehen. Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände.
GENERELL
Wenn ein Frostrisiko besteht (z.B. in einem ungeheizten Ferienhaus): Das Wasser
muss aus den Leitungen und der Armatur entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass
das Wasser komplett entfernt ist! Lassen Sie die Armatur in der “Offen-Stellung”.
Alternativ demontieren Sie die Armatur, und verwahren Sie sie in einem geheizten
Raum auf.
REINIGUNG
Ziehen Sie die Balancierfeder ab und demontieren Sie den Schlauch mit einem
13-mm-Schlüssel. Ziehen Sie den Schlauch aus der Balancierfeder und ersetzen Sie
ihn (siehe C [2]–[4]). Montieren Sie die Einheit in umgekehrter Reihenfolge. Wenn
sich der O-Ring an der Federhalterung löst, ersetzen Sie ihn (13,3 x 2,4).
Die Oberflächen dürfen nur mit einem feuchten, weichen Tuch mit mildem Seifenwasser gereinigt werden, mit klarem Wasser spülen und mit einem trocknen Tuch
nachpolieren. Auf keinen Fall benutzen Sie bitte Scheuermittel, Säure oder Poliermittel. Benutzen Sie Haushaltsessig zum Entfernen von Kalk, und spülen Sie mit klarem
Wasser.
Ziehen Sie die Balancierfeder ab und befestigen Sie die Verbindung mit einem
13-mm-Schlüssel, (siehe C [2]–[3]). Wenn das Tropfen weiter anhält, demontieren
Sie den Schlauch (siehe B Schlauchwechsel) und ersetzen Sie die Dichtung.
Ausgediente Produkte können zu Recyclingzwecken bei FM Mattsson abgegeben
werden.
C Undichtigkeiten an der Schlauchhalterung
NEDERLANDS
A INSTALLATIE
Wij adviseren u een professionele installateur in de arm te nemen.
Let op! Bij installatie moeten de leidingen naar de mengkranen grondig worden
schoongespoeld. NB: bij het koppelen van een aansluitslang (Soft PEX-slang)
moet de aansluitkoppeling van de toevoerleiding gefixeerd zijn. Voor een Soft
PEX-slang met een gladde aansluitkant is geen steunhuls nodig.
Monteer de mengkraan in de aangegeven volgorde [1]–[3]. Maak de uitloop [4]
vast met de inbusbout [5], 2,5mm inbussleutel is niet meegeleverd. Schroef het
mondstuk op de slang [7].B STORINGEN OPLOSSEN
A Lekkage aan de bevestiging van de uitloop
Schroef de inbusbout (zie A [5])(2,5mm inbussleutel is niet meegeleverd) aan het
menghuis los en vervang de O-ring (12,3x2,4).
B Slang vervangen
Trek de balansveer los en demonteer de slang, sleutelgreep 13 mm. Trek de slang
uit de balansveer en vervang de slang (zie C [2]–[4]). Monteer in omgekeerde
volgorde. Indien de O-ringen bij de veerbevestiging loskomen, kunt u ook de O-ring
vervangen (13,3x2,4). C Lek bij de slangbevestiging
Trek de balansveer los en trek aan met sleutelgreep 13 mm (zie C [2]–[3]). als het
druppelen blijft doorgaan, demonteer dan de slang (zie B Slang vervangen) en
vervang de pakking. Monteer in omgekeerde volgorde.
D Lek bij de steunarm
Neem eerst de slang los. Draai schroef eruit, (2,5 mm inbussleutel niet inbegrepen),
demonteer de steunarm (zie C [1]–[3], [5]) (8 mm inbussleutel niet inbegrepen)
3
INSTRUKTION / INSTRUCTION
9000E
Vervang de O-ring (12,3x2,4). Monteer in omgekeerde volgorde.
E Lekkage aan de bevestiging van het mondstuk
Draai het mondstuk aan.
F Lekkage aan het mondstuk
Vervang het element, zie D. Voer de stappen [1]–[6] uit. Bij [5]: gebruik de meegeleverde gereedschappen. Bij [6]: vervang de hele keramische cartouche. Vervang
zonodig de zitting waar de drie pakkingen van de keramische cartouche voor afdichting zorgen. Gebruik staalwol, geen scherpe voorwerpen.
OVERIG
Bij vorstrisico (bijv. in een onverwarmde vakantiewoning): laat al het water uit leiding-
Rev. 006 – 16.02. FMM nr 1002254
en en mengkranen weglopen. Open en sluit de hendel om de keramische cartouche
geheel te legen. Laat de hendel in geopende stand staan. Om helemaal zeker te zijn
kunt u de mengkraan ook demonteren en deze op een verwarmde plek bewaren.
REINIGEN
U houdt de behandelde oppervlakte van de kraan het mooist als u deze met een
zachte doek en vloeibare zeep schoonmaakt, naspoelt met schoon water en poetst
met een droge doek. Er mogen beslist geen ontkalkingproducten en zuurhoudende
of schurende middelen worden gebruikt. Gebruik voor ontkalken schoonmaakazijn
en spoel na met water.
Verbruikte artikelen kunnen voor hergebruik geretourneerd worden aan FM Mattsson.
SUOMEKSI
A ASENNUS
Suosittelemme että käännyt ammattitaitoisen lvi-asentajan puoleen.
HUOM! Huuhtele tulojohdot puhtaiksi mekaanisista roskista ennen hanan asennusta.
HUOM! Liitäntäletkua (Soft PEX -letku) kytkettäessä on syöttöjohdon liittimen oltava
pysyvästi kiinnitettynä. Sileällä liitäntäpäällä varustettuun Soft PEX -letkuun ei tarvita
tukiholkkia.
Asenna hana kuvan mukaisesti [1]–[3]. Kiinnitä juoksuputki [4] kuusiokoloruuvin [5],
avulla 2,5mm avaimella (ei mukana pakkauksessa). Kierrä suutin kiinni letkuun [7].
Jäätymisvaara:
Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on vesijohdot ja hana tyhjennettävä vedestä. Jätä hana auki-asentoon. Vaihtoehtoisesti voidaan hana irrottaa ja säilyttää
lämmitetyssä tilassa.
B VIANETSINTÄ
A Vuotaa juoksuputken juuresta
Avaa kuusiokoloruuvi (ks. A [5] (avulla 2,5mm avaimella (ei mukana pakkauksessa))
hanan rungosta ja vaihda O-rengas (12,3x2,4).
B Letkun vaihto
Vedä tasapainojousi irti ja irrota letku, avainote 13 mm. Vedä letku pois tasapainojousesta ja vaihda letku (ks. C [2]–[4]). Kokoa osat käännetyssä järjestyksessä. Jos
yksi tai useampi O-rengas katkeaa jousenpidikkeessä, vaihda O-rengas (13,3x2,4).
C Letkukiinnike vuotaa
Vedä tasapainojousi irti ja kiristä avainote 13 mm (ks. C [2]–[3]). Vuodon jatkuessa,
irrota letku (ks. B Letkun vaihto) ja vaihda tiiviste. Kokoa osat käännetyssä järjestyksessä.
D Tukivarsi vuotaa
Irrota ensin letku. Kierrä irti ruuvi (2,5 mm kuusiokoloavain ei sisälly toimitukseen),
irrota tukivarsi (ks. C [1]–[3], [5])(8 mm kuusioavain ei sisälly toimitukseen). Vaihda
O-rengas (12,3x2,4). Kokoa osat käännetyssä järjestyksessä.
E Vuotaa suihkusuuttimen ja letkun välistä
Kiristä suutinta.
F Vuotaa suihkusuuttimesta
Vaihda hanan sisäosa D, katso kohta [1]–[6]. Kohta [5]: Käytä mukana seuraavaa
työkalua. Kohta [6]: Vaihda keraaminen toimiosa. Puhdista tarvittaessa hanarungon
pohja johon toimiosan kolme tiivistettä asettuvat. Käytä teräsvillaa, ei teräviä esineitä.
MUUTA
Jäätymisvaara: Jos yksiotesekoitin joutuu pakkaslämpötiloihin (esimerkiksi lomaasunnossa, joka on talvella lämmittämättömänä), jäätyminen voi rikkoa sen. Vesi on
ensin tyhjennettävä tuloputkista. Avaa ja sulje sen jälkeen hana vivusta tyhjentääksesi
keraamisen toimiosan kokonaan. Jätä vipu auki asentoon. Vaihtoehtoisesti irrota hana
ja pane se talteen lämmitettyyn tilaan.
PUHDISTAMINEN
Sekoittimien parasta hoitoa on säännöllinen puhdistus pehmeällä rievulla ja saippualiuoksella, jälkihuuhtelu puhtaalla vedellä ja kiillotus kuivalla rievulla. Missään
tapauksessa ei saa käyttää kalkkia liuottavia, happamia, tai hioma-aineita sisältäviä
puhdistusaineita. Kalkkitahrat poistetaan talousetikalla ja huuhdellaan vedellä.
Käytöstä poistetut FMM-tuotteet voi palauttaa FM Mattssonille kierrätykseen.
Русский
A Установка
Устанавливать смеситель рекомендуется профессиональным сантехникам.
ВНИМАНИЕ: Перед началом монтажа прочистить подводящие трубы от грязевой
пробки.
ВНИМАНИЕ! При подсоединении подключающего шланга, (Soft PEX-шланг)
подключающий шланг подающего трубопровода должен быть прочно
закреплён. Для Soft PEX-шланга с плоским подсоединяемым концом, опорная
втулка не требуется.
Установить смеситель в указанном порядке [1]–[3]. Закрепить шток крана при
помощи стопорного винта [4] шестигранным ключом [5], 2,5 мм (в комплект не
прилагается). Привинтить насадку на шланг [7].
При риске размораживания:
Если смеситель будет подвергаться температуре ниже 0 °C (например, в не отапливаемых дачах), то трубопроводы с водой и
смеситель должны быть опустошены на предмет воды. Оставьте
смеситель в открытом положении. Альтернативно смеситель можно
демон-тировать и хранить в отапливаемом помещении.
B Возможные ошибки
A Подтекание у основания излива
Отвинтить болты шестигранным ключом (см. A [5] )(2,5mm (не
прилагается)
на корпусе смесителя и заменить уплотнительное кольцо (12,3x2,4).
B Замена шланга
Извлеките спиральную пружину и отсоедините шланг, открутив 13 мм гайку.
Извлеките шланг из спиральной пружины и замените его (см. C [2]–[4]).
Соберите в обратном порядке. Если в месте подключения пружины имеются
незафиксированные уплотняющие кольца, замените их. (13,3x2,4).
C Протечка в месте соединения шланга
Извлеките спиральную пружину и затяните 13 мм гайку (см. C [2]–[3]). если
подтекание продолжается, извлеките шланг (см. B Замена шланга) oи замените
прокладку. Соберите в обратном порядке.
D Протечка в держателе
Удалите шланг. Открутите винты (требуется 2,5 мм шестигранный ключ, не
включенный в поставку), Снимите держатель (см. C [1]–[3], [5]) (требуется 8 мм
шестигранный ключ, не включенный в поставку). Замените yплотняющее кольцо
(12,3x2,4). Соберите в обратном порядке.
E Подтекание у крепления насадки
Довинтить насадку.
F Подтекание через насадку
Заменить вставку, смотреть D. Выполнить по порядку шаги [1]–[6]. [5]:
использовать прилагаемые инструменты. [6]: Заменить керамический картридж.
При необходимости прочистить посадочные гнезда керамического картриджа,
где находятся три уплотнительные прокладки. Не использовать острые предметы.
Прочее
При риске замерзания: (например, в доме без отопления) слить воду из смесителя.
Открыть и закрыть смеситель, чтобы убедиться, что керамический картридж пуст.
Оставить рычаг рукоятки в открытом положении. Также можно полностью разобрать
смеситель, чтобы избежать замерзания и хранить его в протапливаемом помещении.
Очистка.
Очистку лучше всего производить мягкой тканью, смоченной мыльным раствором,
затем промыть чистой водой и протереть насухо. Не использовать щелочные,
кислотные, а также абразивные чистящие средства. Для удаления известковых
пятен использовать столовый уксус, затем промыть водой.
4