Highlights

Commentaires

Transcription

Highlights
dªÁºÀgï¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ vÁgÁ®AiÀÄ
January 2016
d£ÀªÀj 2016
UÀªÀĤ¹:
* 4gÀ ªÀÄÄAeÁªÀÅ ªÀÄAUÀ¼À-ZÀAzÀæ £ÀqÀÄªÉ 20 CAvÀgÀ

7gÀ ªÀÄÄAeÁªÀÅ ±ÀÄPÀæ, ±À¤ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀægÀ UÀÄA¥ÀÄ

9gÀ ªÀÄÄAeÁªÀÅ ±ÀÄPÀæ ±À¤ ¸À«ÄÃ¥À (zÀÄ©Ãð¤£ÉƼÀUÉ)

ªÉÆzÀ®£Éà ªÁgÀzÀ°è PÁééAqÁænqï G¯Á̪ÀȶÖ

28gÀ ªÀÄÄAeÁªÀÅ UÀÄgÀÄ-ZÀAzÀæ £ÀqÀÄªÉ 20 CAvÀgÀ
¸ÀÆAiÀÄð:
zsÀ£ÀÄgÁ²¬ÄAzÀ ªÀÄPÀgÀgÁ²UÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.
PÁæAw 18:45 jAzÀ 20:53
Watch out:
 4th dawn Mars 20 N of Moon
 7th dawn Venus, Saturn and Moon together
 9th dawn Venus is closest to Saturn (within the
field of view of binoculars)
 First week - Qundrantids Meteor shower
 28th Dawn Jupiter 20 Moon
Sun:
«µÀĪÀzÀA±ÀªÀÅ -23041’ jAzÀ -17037’
ZÀAzÀæ:
UÀæºÀUÀ¼ÀÄ:
§ÄzsÀ:
±ÀÄPÀæ:
1gÀAzÀÄ ZÁAzÀæªÀiÁ¸ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁzÀ.
30gÀAzÀÄ C¥À¨sÀÆ. 15gÀAzÀÄ ¥ÀÄgÀ¨sÀÆ
10gÀAzÀÄ 06:31PÉÌ CªÀiÁªÁ¸Éå
16gÀAzÀÄ ZÁAzÀæªÀiÁ¸ÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁzÀ
23gÀAzÀÄ 16:46PÉÌ ºÀÄtÂÚªÉÄ
Moon:
ªÀÄÄAeÁ£É zsÀ£ÀÄgÁ²AiÀÄ°è PÁtÄvÀÛzÉ.
22gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀ¤
æ UÉ 70 CAvÀgÀ
Planets:
Mercury:
ªÀÄÄAeÁªÀÅ ªÀȲÑPg
À Á²AiÀÄ°è PÁtÄvÀÛzÉ.
6gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀæ-ZÀAzÀæ £ÀqÀÄªÉ 3 rVæ CAvÀgÀ
7gÀ ªÀÄÄAeÁªÀÅ ±ÀÄPÀæ, ±À¤ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀægÀ UÀÄA¥ÀÄ.
9gÀ ªÀÄÄAeÁªÀÅ ±ÀÄPÀæ-±À¤ ¸À«ÄÃ¥À
ªÀÄAUÀ¼À:
ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ°è
PÁtÄvÀÛzÉ.
vÀįÁgÁ²UÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.
4gÀAzÀÄ ZÀAzÀæ¤UÉ 1 rVæ CAvÀgÀ
UÀÄgÀÄ:
ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ°è
PÁtÄvÀÛzÉ.
¹AºÀgÁ²¬ÄAzÀ
PÀ£ÁågÁ²UÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ.
28gÀAzÀÄ ZÀAzÀæ¤UÉ 1 rVæ CAvÀgÀ
±À¤:
AiÀÄÄgÉãÀ¸ï:
£É¥ÀÆÑ£ï:
PÀ£ÁågÁ²¬ÄAzÀ
ªÀȲÑPÀgÁ²AiÀÄ°èzÉ.
30gÀAzÀÄ CAmÁgÀ¸ï¤AzÀ 4 rVæ CAvÀgÀ
9gÀ ªÀÄÄAeÁªÀÅ ±ÀÄPÀæ ±À¤ ¸À«ÄÃ¥À
ªÀÄĸÀìAeÉ «ÄãÀgÁ²AiÀÄ°èzÉ.
16gÀAzÀÄ ZÀAzÀæ¤UÉ 10 CAvÀgÀ
PÀÄA¨sÀgÁ²AiÀÄ°èzÉ.
13gÀAzÀÄ ZÀAzÀæ¤AzÀ 10 CAvÀgÀ.
Moves from Sagittarius to Capricorn
Right Ascension- 18:45 to 20:53
Declination -23041’ to -17037’
Last quarter on 1st
At Apogee on 30th, At Perigee on 15st
New Moon on 10th at 06:31
First quarter on 16th
Full moon on 23th 16:46
Visible at dawn in Sagittarius
29th 70 N of Venus
Venus:
Visible at dawn in Scorpius;
6th Venus 30 S of Moon
7th dawn Venus, Saturn and Moon
form a small group
Mars:
Visible at dawn move from virgo to
libra.
4th Mars 10 S Moon
Jupiter:
Visible at dawn in move from Leo to
Virgo.
28th 20 N of Moon
Saturn:
Constellation of Scorpius
30th 40 N of Antares
Uranus:
Visible at dusk in Pisces
16th 10 N of Moon
Neptune:
Constellation of Aquarius
13th 10 S moon
www.heavens-above.com gives predictions for the visibility of comets, asteroids and artificial satellites

Documents pareils