Nieuwsbrief 1

Commentaires

Transcription

Nieuwsbrief 1
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser
version française en bas
Nieuwsbrief
Welkom op onze eerste nieuwsbrief
Als Febelnet klant die reeds actief is met een volledige functionele webshop
ontvangt u onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van
de grootste wijzigingen en aanpassingen die we de laatste maanden hebben
doorgevoerd. Deze zijn gebaseerd op onze roadmap, maar ook uw feedback werd
meegenomen en daar waar mogelijk al geïmplementeerd of voorbereid.
We zijn dan ook niet een beetje trots de huidige stand van zaken met u te kunnen
delen en alvast een tipje van de sluier op te lichten voor nieuwe functies die er aan
komen.
Lees er hieronder alles over, samen met nog enkele handige tips en links die de
populariteit van uw webshop verhogen.
1
Afgelopen maanden hebben we enorm gewerkt aan
optimalisaties om uw site zo hoog mogelijk te laten
scoren bij de zoekmachines. De term bij uitstek is
hier SEO ofwel Search Engine Optimazation.
Kortweg allerlei technieken en trucs om uw website
zo vriendelijk en eenvoudig mogelijk doorzoekbaar
te maken voor de diverse zoekmachines.
Een SEO specialiste werd hiervoor aangetrokken.
Haar analyse is klaar en een actieplan is opgesteld.
Komende weken kan u hier dus nog een serieuze
progressie verwachten.
Unieke inhoud op of website heeft een zéér
belangrijk
gewicht
in
de
uiteindelijke
rangschikking. Indien u zelf promotie wil maken voor
uw website, denk er dan aan dat flyers, Facebook én
kassaticket ook krachtige promotiekanalen kunnen
zijn !
De huidige productdatabase bevat nu al meer dan 44.000
referenties, ondergebracht in begrijpbare categorieën.
Ook werden er meer dan 6000 ontbrekende foto's
toegevoegd. Dagelijks worden de categorieën verder
aangepast en uitgebreid.
Een aparte fotostudio werd opgezet zodat elk nieuw product
zo vlug mogelijk gefotografeerd wordt en dus zéér snel online
komt met de bijbehorende afbeeldingen. Hiermee beschikt u
over de grootste en rijkste productdatabase die momenteel
voorhanden is.
2
recente verbeteringen aan uw webshop
Optimalisatie afhaaltijdstippen
In de e-mails voor uw patiënten wordt een tijdstip meegegeven wanneer de
reservatie afgehaald kan worden. Het achterliggend algoritme werd verder verfijnd
en aangepast zodat patiënten sneller hun producten kunnen ophalen en u toch nog
voldoende tijd heeft om deze te receptioneren.
Uw zomer-banner is geactiveerd.
"Gezond de zomer door", met deze slagzin worden uw patiënten geïnformeerd zodat
ze steeds u bij kunnen langskomen voor alle informatie omtrent hun reisapotheek.
Ook in de artikel-sectie wordt er aandacht geschonken aan de reisapotheek. Een
volledige checklist wordt ter download aangeboden.
Voorschriftplicht in de kijker
In de productfiche hebben we er nu voor gezorgd dat wanneer een product
voorschriftplichtig is, dit ook direct wordt weergegeven samen met de prijs en het
CNK nummer. De voorschriftplicht staat nu prominenter in de kijker. Bij de reservatie
en de erop volgende e-mails wordt ook telkens benadrukt dat het voorschrift moet
meegebracht worden bij ophaling.
We gaan aan de slag met uw feedback !
Een foto die dringend ontbreekt ?
Een foutieve, verouderde afbeelding ?
Een product in een verkeerde categorie ?
Laat het ons weten via [email protected]
3
Uit het jaarlijkse Comeos E-commerce onderzoek:
De online handel was vorig jaar goed voor een omzet van 5,62 miljard euro, of 6,44 procent van de totaalomzet
van de handel. De Belgische handelaar heeft het steeds moeilijker om op te boksen tegen buitenlandse
concurrentie – Comeos dringt dan ook aan op doortastende maatregelen.
De Belg kocht in 2014 meer en vaker online. De omzet van e-commerce steeg met vijftien procent, en is nu goed
voor 6,44 procent van de totaalomzet van de Belgische handel. Voor fysieke winkels hoeft dat niet
noodzakelijk een drama te zijn: handelaars die zelf ook al de stap zetten naar webshops, kunnen een deel
van hun verlies online recupereren.
“We weten uit ons jaarlijks e-commercerapport dat liefst 86% van de online klanten de voorkeur geeft aan
webshops van wie ze de naam uit het straatbeeld kennen”, zegt Dominique Michel, ceo van Comeos. “Een
fysieke winkel boezemt vertrouwen in. Vorig jaar hebben heel wat klassieke handelaars dan ook een
inhaalbeweging ingezet, door hun online winkel uit te bouwen, hun diensten en bereikbaarheid te
verbeteren,…”
Bedreiging komt uit buurlanden
Maar die Belgische handelaar heeft het niet bepaald onder de markt: de druk van buitenlandse concurrentie is
moordend. “De structurele problemen van de handel worden bij e-commerce uitvergroot, en hebben een directe
impact”, zegt Dominique Michel. “Onze loonkost ligt 20 procent hoger dan in Nederland, we mogen ’s nachts geen
bestellingen klaarmaken zodat we de facto later kunnen leveren dan vanuit buurlanden kan, en het is veel lastiger
om extra mensen in te schakelen tijdens piekmomenten. Op die manier rij je natuurlijk een op voorhand verloren
koers.”
Wist je dat ?
De volledige documentatie van uw website online te raadplegen is ?
Op ons documentatieportal staan ook handige documenten voor uw patiënten hoe ze zich
registreren op uw website. Daarnaast wordt hier volledig beschreven hoe u een Google+
pagina aanmaakt en wat de positieve invloed is op het koppelen van uw website met sociale
media.
Uw link naar het documentatieportaal: http://manuals.bitler.be
Zoals u ziet werken wij dagelijks aan de verbetering van uw webshop. Niet enkel
technisch maar ook op vlak van ondersteuning en inhoud staat er nog veel op de
planning. Veel kunnen we hier nog niet over kwijt maar als we spreken over: online
betalingen uitvoeren, de FEBELNET.BE website, nieuwsbrieven, medisch
nieuws voor uw patiënten ziet u dat de komende weken en maanden nog
zéér boeiend zullen worden.
4
TIP: Heeft u reeds uw accounts
geclaimed ?
Niets is zo vervelend dan iemand die net
voor uw neus uw domeinnaam wegkaapt.
Dit geldt ook voor alle andere populaire
diensten op het internet.
Hebt u de naam van uw apotheek al
geregistreerd
voor
een
Facebook,
Google+, Twitter, Instagram,... account ?
Ook al gebruikt u het niet op dit moment,
uw naam is nu veilig op deze druk bezochte
diensten.
Share
Tweet
Forward
Newsletter
Bienvenue sur notre première newsletter
En tant que client Febelnet, vous avez non seulement droit à une boutique en
ligne entièrement fonctionnelle mais aussi à notre newsletter dont le but est de
vous tenir au courant des modifications et améliorations réalisées ces derniers
mois. Celles-ci sont basées sur notre roadmap, mais aussi votre feedback a été
pris en compte et, là où c’était possible, préparé ou même implémenté.
Grâce à notre newsletter, vous saurez où nous en sommes actuellement avec
Febelnet et nous lèverons aussi le voile sur quelques nouvelles fonctions qui
5
seront lancées prochainement.
Découvrez ces fonctions et bien plus encore ci-dessous. Vous trouverez
également quelques conseils pratiques ainsi que des liens intéressants qui
augmenteront la popularité de votre boutique en ligne.
Ces derniers mois, nous avons consacré une
grande partie de notre temps à l’optimisation de
votre site. Afin de rendre votre site plus accessible
aux moteurs de recherche, nous avons même fait
appel à une spécialiste SEO (Search Engine
Optimization). Entre-temps, une analyse a été
faite et un plan d’action a été établi. Cela
entraînera de nombreuses améliorations que vous
aurez le plaisir de découvrir dans les semaines qui
viennent.
Si vous voulez faire la promotion de votre site
vous-même, sachez que des dépliants, Facebook,
des tickets de caisse… sont des instruments
puissants.
Actuellement, notre base de données de produits contient plus de 44.000
références, réparties en plusieurs catégories logiques. Ces catégories sont
développées et élargies quotidiennement.
Nous avons également ajouté plus de 6.000 photos manquantes et mis en
place un studio photographique afin de pouvoir photographier chaque
nouveau produit immédiatement. Ainsi, nous pouvons mettre ces produits et
leurs photos correspondantes en ligne sans aucune perte de temps.
Febelnet vous permet ainsi d’avoir accès à la base de données la plus large
et la plus riche sur le marché actuel.
améliorations récemment apportées à votre boutique en ligne
Optimisation délai d’enlèvement
6
Vos patients sont prévenus par courrier électronique quand ils peuvent venir
chercher leurs produits réservés.
L’algorithme qui se trouve derrière cet envoi automatique a été affiné et modifié
davantage de sorte à ce que vos patients puissent venir chercher leurs produits
plus rapidement et que vous ayez quand même suffisamment de temps pour les
réceptionner.
Votre bannière d’été a été activée.
"Garder la santé en vacances", voilà le slogan qui doit attirer l’attention de vos
patients sur le fait qu’ils peuvent s’adresser à vous s’ils ont besoin d’informations
sur la composition de leur pharmacie de voyage. Ce sujet est également abordé
dans la section des articles. Une checklist peut également y être téléchargée.
Obligation prescription sous la loupe
Pour les produits soumis à la prescription, nous avons fait en sorte que la fiche
de produit mentionne dorénavant l’obligation de prescription avec le prix et le n°
CNK. L’attention est ainsi attirée sur cette obligation : au moment de la
réservation et de l’envoi des e-mails, le client sera aussi à chaque fois demandé
de prendre sa prescription avec lui lorsqu’il vient chercher ses produits.
Votre feeback est important pour nous !
Une photo manquante ?
Une image erronée ou qui n’est plus à jour ?
Un produit placé dans la mauvaise catégorie ?
Faites-nous parvenir vos remarques et observations
via: [email protected]
De l’étude annuelle de Comeos sur l’e-commerce :
L’année dernière, le commerce en ligne a généré un chiffre d’affaires de 5,62 milliards d’euros, soit 6,44 pour cent
du chiffre d’affaires total du commerce. Le commerçant belge rencontre de plus en plus de difficultés à faire front
à la concurrence étrangère. Comeos insiste dès lors pour que des mesures énergiques soient prises.
En 2014, les Belges ont acheté davantage et plus souvent en ligne. Le chiffre d’affaires du commerce en ligne a
progressé de quinze pour cent et représente désormais 6,44 pour cent du chiffre d’affaires total du commerce
belge. Pour les magasins physiques, ceci ne constitue pas forcément une évolution négative : les
7
commerçants qui ont aussi créé leur propre webshop peuvent récupérer une partie de leur perte en ligne.
"Notre étude annuelle sur l’e-commerce nous apprend que pas moins de 86 % des clients en ligne
privilégient les webshops dont le nom leur est déjà familier", souligne Dominique Michel, CEO de Comeos.
"Un magasin physique inspire en effet la confiance. L’année dernière, de nombreux commerçants
classiques ont dès lors entamé un mouvement de rattrapage, en développant leur magasin en ligne, en
améliorant leurs services et leur accessibilité…"
La menace vient des pays voisins
Mais le moins qu’on puisse dire, c’est que le commerçant belge n’a pas la tâche facile : la pression de la
concurrence étrangère est impitoyable. "Les problèmes structurels auxquels le commerce est confronté sont
accentués en ligne et ont un impact direct", prévient Dominique Michel. "Notre coût salarial est 20 pour cent plus
élevé qu’aux Pays-Bas, nous ne pouvons pas préparer les commandes la nuit si bien que nous livrons de facto
plus tard qu’à partir des pays voisins, et il est beaucoup plus compliqué de faire appel à du personnel
supplémentaire lors des pics d’activité. Dans ces conditions, c’est souvent peine perdue."
Vous saviez que… ?
Tous les documents nécessaires pour votre site web peuvent être consultés en ligne ?
Sur notre portail de documentation se trouvent aussi des documents qui renseignent vos
patients comment ils doivent s’enregistrer sur votre site. On y décrit également comment
créer une page Google+ et l’impact positif que peut avoir la connexion de votre site aux
réseaux sociaux.
Votre lien vers le portail de documentation : http://manuals.bitler.be
Comme vous pouvez le constater, nous nous engageons quotidiennement à améliorer
votre webshop. Ainsi, dans les mois qui viennent, vous pourrez découvrir quelques
nouveautés, tant sur le plan technique qu’au niveau assistance et contenu. Nous ne
pouvons pas vous en dire beaucoup plus pour l’instant, mais avec des nouveautés
telles que la possibilité d’effectuer des paiements électroniques et celle d’offrir
des informations médicales à vos patients et d’autres nouveautés se rapportant à
notre site FEBELNET.BE et à nos newsletters, vous comprendrez que les mois qui
viennent s’annoncent très passionnants.
8
CONSEIL : Vous avez déjà
réclamé vos comptes ?
Rien de plus embêtant que de se faire
devancer par quelqu’un dans l’acquisition
d’un nom de domaine. Cela vaut
également pour tous les autres services
populaires sur Internet.
Vous avez déjà enregistré le nom de votre
pharmacie pour un compte Facebook,
Google+, Twitter, Instagram… ?
Même si vous n’utilisez pas ce nom
actuellement, vous êtes sûr de pouvoir
l’utiliser plus tard.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 - Bitler CVBA - All rights reserved.
Our mailing address is: [email protected]
unsubscribe from this list
update subscription preferences
9