Oudheid in strips

Commentaires

Transcription

Oudheid in strips
HERBERT VERRETH
DE OUDHEID IN STRIPS
Derde uitgebreide versie
LEUVEN
08.09.2014
Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Strips over meerdere perioden
3. De prehistorische mens
4. De oosterse wereld
5. De Griekse wereld
6. De Romeinse wereld
7. Een onduidelijk historisch kader
8. Verwijzingen naar de oudheid
9. Strips vertaald naar het Latijn en het Grieks
3
10
13
24
54
71
110
118
119
'De oudheid in strips' kan gratis gedownload worden
op de website van de Bibliotheek Letteren van de KU Leuven
(bib.arts.kuleuven.be/bibliotheek/oudheidfilmstrip.cfm).
Om te printen dient men de pagina te verkleinen tot 90 %.
Deze nota's zijn een herwerking en een uitbreiding van de eerste versie van 01.10.2003 en de
tweede versie van 14.01.2005.
Met dank aan Bert Gevaert voor heel wat nuttige tips.
Voor verdere suggesties, opmerkingen, aanvullingen, vragen, ...:
Verreth Herbert
KU Leuven - Faculteit Letteren
Blijde-Inkomststraat 21 (06.34), postbus 03307
B-3000 Leuven
(0032)016/32.49.22
fax: (0032)016/32.49.09
E-mail: [email protected]
—2—
privé:
Boulevardstraat 12
B-3010 Kessel-Lo
(0032)016/22.07.40
1. Inleiding
Strips worden al heel wat jaren gebruikt in het secundair onderwijs om de lessen rond
de oudheid te verlevendigen. Er bestaan dan ook heel wat naslagwerken en studies over
strips in het algemeen of over bekende reeksen als Asterix en Alex in het bijzonder. Her en
der vindt men zo wel een beperkte 'stripografie', maar een uitgebreide lijst van strips over de
oudheid is naar mijn weten nog niet gepubliceerd voor het Nederlandse taalgebied. Ik breng
hier dan ook een 2353 strips bijeen ten behoeve van alle geïnteresseerden in de oudheid in
strips. Al deze strips heb ik min of meer 'chronologisch' opgesplitst in strips over de
prehistorie (223 titels), de oosterse wereld en Egypte (631 titels), de Griekse wereld (371
titels) en de Romeinse wereld (877 titels), met daarbinnen de opsplitsing tussen enerzijds
strips die expliciet in de oudheid gesitueerd zijn, en anderzijds strips in een meer recent
kader maar met expliciete banden met de oudheid. Daarnaast is er een kleine groep van 35
strips met episoden in verschillende perioden van de oudheid, en een groep van 144 strips
over Atlantis, de Amazones of andere onderwerpen in een onduidelijk historisch kader. Het
laatste hoofdstuk is een lijst met 72 strips die naar het Latijn of het Oudgrieks vertaald zijn
of die rechtstreeks in die talen zijn geschreven.
Voor de strips die in onze tijd gesitueerd zijn, was het vaak een moeilijke en
enigszins arbitraire beslissing om ze op te nemen in mijn lijst of niet. In vele verhalen loopt
immers een mummie rond, droomt iemand ervan om Alexander de Grote te worden, of
worden gewapende mannen in een arena gladiatoren genoemd. Indien dit gegeven een
essentieel onderdeel vormt van het verhaal, ben ik geneigd de strip op te nemen in mijn lijst,
maar de lijn is soms moeilijk te trekken. Mijn databank bevat overigens voor het ogenblik
niet minder dan 4941 strips met dergelijke 'allusies op de oudheid', die uit mijn lijst zijn
geweerd.
Mijn lijst is gebaseerd op de strips in mijn eigen collectie en op de verwijzingen in
gespecialiseerde stripografieën die betrekking hebben op een bepaalde periode (zie de
bibliografie). Een aantal van de strips in deze stripografieën beantwoordt evenwel niet aan de
criteria voor mijn eigen lijst en is dus niet opgenomen, hoewel het moeilijk was om soms
alleen op basis van een titel de knoop door te hakken. Voor de Nederlandstalige stripalbums
bestaat er jammer genoeg geen volledige stripcatalogus meer: de laatste versie van de zeer
handige stripcatalogus van Hans Matla beschreef in 1998 meer dan 50.000 Nederlandstalige
strips; de internet Strip-Encyclopedie Zilveren Dolfijn (www.zilverendolfijn.nl) heeft sinds
21.08.2011 geen nieuwe titels meer toegevoegd. Voor de Franstalige stripalbums is er de
catalogus van Michel Béra, Michel Denni en Philippe Mellot, bij stripliefhebbers gekend als
de BDM, naar de initialen van de auteurs, waarvan eind 2014 de '20e édition' wordt verwacht
met 130.000 titels, en de handige website Bedetheque (www.bedetheque.com). Voor de
Amerikaanse comic strips beschikken we over de weinig gedetailleerde Official Overstreet
comic book price guide, waarvan ik de 33e uitgave uit 2003 in mijn bezit heb. De website
BD oubliées (bdoubliees.com) depouilleert een heleboel Franstalige tijdschriften op
kortverhalen en reeksen. De website La database BD du loup (www.dlgdl.com) bevat zeer
veel materiaal, maar is weinig gebruiksvriendelijk. Ook uit deze algemene catalogi en
databanken kon ik soms nuttige titels halen, maar omdat ze vooral gericht zijn op
verzamelaars binnen een bepaald taalgebied, was het vaak moeilijk om de oorspronkelijke
titel of de inhoud van een strip te achterhalen.
1. INLEIDING
Het moge ondertussen duidelijk zijn dat mijn lijst niet de minste aanspraak maakt op
exhaustiviteit, en dat ook de 'identificatie' van een aantal strips niet helemaal waterdicht is.
Ik vermoed wel dat er op het gebied van de Nederlandstalige albums en reeksen niet al te
veel hiaten zullen zijn, maar voor de kortverhalen is er zeker nog heel wat meer te vinden. Ik
heb ook de Frans- en Engelstalige strips opgenomen voor zover ik die onderweg ben
tegengekomen, maar hierbij is geen enkele volledigheid nagestreefd. Ik roep iedereen dan
ook op om mij te wijzen op eventuele fouten of hiaten, zodat ik later een gecorrigeerde en
uitgebreidere versie van mijn stripografie op het net kan aanbieden.
Wat ik in dit overzicht bied, is een simpele lijst van strips waarbij alleen de titel van
de strip en het betrokken hoofdstuk iets meer toelichting geven bij de mogelijke inhoud. In
de Filemaker databank waarop deze lijst gebaseerd is, daarentegen, beschik ik over een
inhoudelijke ontsluiting voor de meeste strips (periode en plaats van het gebeuren,
hoofdpersonages en belangrijke gebeurtenissen, antieke persoonsnamen en plaatsnamen die
vermeld worden, allerhande kernwoorden, ...) zodat het gemakkelijk is om alle strips rond
één thema bijeen te brengen en in lijstvorm te exporteren. Wie geïnteresseerd is in strips
rond een bepaald onderwerp, mag mij altijd een email sturen, en ik zal met plezier de
betrokken lijst exporteren en doorsturen.
De term 'strip' kan vele ladingen dekken en een strikte afbakening is niet steeds
mogelijk. In zijn meeste bekende vorm is een strip een verhaal dat verteld wordt door een
combinatie van tekeningen en tekst waarbij de tekst veelal opgenomen is in kadertjes of in
ballonnetjes binnen die tekeningen, maar er bestaan ook andere vormen van strips: bij oudere
strips bv. staat de tekst vaak onder de tekeningen, sommige albums bieden eerder een
uitgeschreven tekst met bijbehorende illustraties, en er bestaan ook strips zonder tekst. De
standaard omvang van een stripalbum is 44 tot 56 platen, maar een verhaal kan variëren van
meer dan honderd pagina's (een zogenaamde striproman of graphic novel) over kortverhalen
van enkele platen tot gags van één strookje of een cartoon met één tekening. Strips kunnen
gepubliceerd worden in albumvorm, in stripmagazines, in andere tijdschriften of in kranten.
De (kort)verhalen en gags die in tijdschriften en kranten zijn opgenomen, worden later soms
samengebracht in een eigen album of in allerhande bundelingen, maar een grote groep van
deze strips wordt nooit uitgebracht in albumvorm en is daarom moeilijker op te sporen of te
verzamelen. Stripalbums kunnen 'los' gepubliceerd worden (de zogenaamde one-shots) of
uitgebracht worden binnen een eigen reeks, waarbij één verhaal kan uitgesmeerd worden
over verschillende albums of één album meerdere (kort)verhalen kan bevatten. De meeste
albums hebben min of meer een A4 formaat, maar vooral strips van Amerikaanse afkomst,
de zogenaamde comics, worden ook wel op een kleiner formaat uitgegeven. Zowel one-shots
als (kortere) reeksen worden vaak om commerciële redenen opgenomen in grotere
'collecties', zodat een album vaak een dubbele 'nummering' heeft, namelijk zijn
volgordenummer binnen de reeks en een ander binnen de collectie. De volgorde binnen een
reeks is niet steeds chronologisch, want vaak worden de oudste verhalen aanvankelijk te licht
gevonden voor publicatie in albumvorm, maar worden ze later omwille het succes van de
strip toch in de reeks opgenomen, soms als een 'nummer 0', vaker inconsequent binnen de
lopende nummering. Ook bij vertaalde strips volgt men om commerciële redenen niet steeds
de oorspronkelijke orde van verschijnen. Strips worden verder vaak heruitgegeven bij een
andere uitgever, al dan niet in een aangepaste versie, waarbij de volgorde binnen een reeks
ook niet altijd wordt gerespecteerd. Van zeer succesrijke strips verschijnen ook speciale
luxe-albums, terwijl in het kielzog van het succes een heleboel parodieën kunnen volgen.
—
4
1. INLEIDING
Daarnaast kunnen bestaande albums uitgebracht worden in een zogenaamde reclameuitgave, met op de kaft bv. het logo van een of andere firma, maar sommige strips worden
effectief gemaakt met de bedoeling promotie te maken voor een bepaald produkt of een
instelling.
Ik denk dat het ondertussen duidelijk is dat een ondubbelzinnige bibliografische
verwijzing naar een bepaalde strip geen sinecure is, maar het is de grote verdienste van de
reeds vermelde stripcatalogus van Hans Matla om een handig referentiesysteem te hebben
uitgewerkt. Elke stripreeks krijgt bij Matla een standaardnaam ('trefwoord') en een
lettercode, elke (her)uitgave krijgt een cijfercode, en de oorspronkelijke volgorde van de
verschillende verhalen binnen een reeks wordt aangegeven met de code V(erhaal) of
K(ortverhaal). In mijn stripografie volg ik het systeem van Matla (mits enkele kleinere
aanpassingen en correcties), maar om sorteer-technische redenen voegde ik er enkele andere
codes aan toe, namelijk A(lbum), D(iverse) en P(arodie). De code A gebruik ik overwegend
voor die albums die bij Matla geen V of K hebben gekregen, of waar de album-nummering
meer vertrouwd is dan de orde waarin de verhalen getekend zijn. De code D gebruik ik voor
albums die niet binnen de 'normale' orde van een reeks horen, voor verhalen in tijdschriften
waarvan ik de orde van verschijnen niet kon achterhalen, en voor andere uitzonderingen.
Met de code P verwijs ik naar een parodie op de reeks in kwestie, al dan niet van de hand
van de oorspronkelijke tekenaar.
Elke strip heb ik geplaatst onder een standaardnaam ('vetjes' gedrukt): meestal gaat
het om de (al dan niet aangepaste) naam van een reeks, soms om de naam van de tekenaar of
om de titel van een tijdschrift. Van elke vertaalde strip heb ik geprobeerd de oorspronkelijke
(reeks)titel en de oorspronkelijke datum van publicatie te achterhalen. De referentie voor
elke strip begint met de Nederlandse en / of de originele reekstitel, en het sorteernummer
binnen de reeks (namelijk de codes V, K, A, D of P gevolgd door een cijfer). Na een dubbele
punt volgen de namen van de verschillende auteurs, met hun pseudoniem eventueel tussen
ronde haakjes; de titel, eventueel tussen haakjes gevolgd door een alternatieve titel; de datum
van de eerste publicatie; eventueel de originele titel met de datum van de eerste publicatie;
eventueel tussen rechte haakjes een verwijzing naar een voorpublicatie of naar de periode
waarin de strip voltooid werd; bij verhalen verschenen in tijdschriften en bundelingen volgt
de verwijzing naar deze publicatie; bij stripalbums vermeld ik ten slotte de eerste uitgever
die het album publiceerde, dan wel de uitgever van het exemplaar dat ik zelf in bezit heb.
Ter informatie: van de 2332 strips in mijn lijst zijn er 1820 uitgegeven als album, 450 in een
tijdschrift, en 62 in een bundeling. Opnieuw ter informatie: van de 2332 strips in mijn lijst
kennen er een 1256 een Nederlandstalige uitgave, terwijl 794 Franstalige strips, 178
Engelstalige, 18 Duitse, 11 Italiaanse, twee Spaanse en één Finse strip klaarblijkelijk (nog)
niet naar het Nederlands zijn vertaald; daarnaast ken ik 63 Latijnse en 9 Oudgriekse strips.
De aanduidingen 'ongekleurd / in kleur' en 'ongekartonneerd / gekartonneerd' leken me
overbodig omdat heel wat strips op verschillende manieren zijn uitgegeven.
Statistische analyses of andere tellingen hebben bij strips weinig zin, omdat one-shots
moeilijk te vergelijken zijn met reeksen van bv. dertig titels. Daarnaast heb ik van de 'minder
historisch verantwoorde' reeksen niet steeds alle verhalen opgenomen: de reeks De
Flintstones bv. telt alleen al in het Nederlands minstens 102 albums, zodat ik van dit soort
reeksen meestal alleen het eerste en het laatste verhaal opneem in mijn lijst, plus eventuele
titels die ik zelf in bezit heb of die mij om een of andere reden opvielen. Bij de meest
populaire reeksen (zoals Asterix) bestaan overigens van een album verschillende al-dan-niet
—
5
1. INLEIDING
gewijzigde herdrukken, en verschijnen er allerlei 'afgeleide producten' zoals reclame-albums,
spelletjes of andere gadgets, maar deze zijn evenmin opgenomen in mijn lijst.
Een beknopte bibliografie
AHRENS, 1990 = Ahrens, Wolfgang - Anttila, Raimo - Embleton, Sheila, The translation of personal-names in
Astérix, in Närhi, Eeva Maria (ed.), Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic
sciences, Helsinki 13-18 August 1990. 1, Helsinki, 1990, p. 129-136
ALIX, 1975 = Alix, Lefranc et J. Martin, Tournai, 1975 (non repperi)
ARCHEOLOGIE, 1980 = Archéologie, histoire de l'art et bande dessinée, Louvain-la-Neuve, 1980 (non vidi)
ARCHÉOLOGIE, 1988 = L'archéologie et son image. VIIIèmes rencontres internationales d'archéologie et
d'histoire d'Antibes, 29-31 octobre 1987, Juan-les-Pins, 1988 (non vidi)
ASTERIX, 1996 = Ils sont fous... d'Astérix! Un mythe contemporain. Musée national des Arts et traditions
populaires, 28 octobre 1996 - 21 avril 1997, Paris, 1996
ASTERIX, 1998 = Astérix. Un mythe et ses figures, in Ethnologie française, 28, 3, 1998, p. 292-377
ASTERIX, 2001 = Mouvet, Philippe - Vranken, Patrick - Dayez, Hugues e.a., Asterix en de campagne Goscinny en Uderzo bij de wieg van Asterix - Asterix in Batavia - Asterix catalogus - Asterix en Latraviata,
in Brabant Strip magazine, 86, 2001, p. 1-16
AZIZA, 2008 = Aziza, Claude, Guide de l'Antiquité imaginaire. Roman, cinéma, bande dessinée, Paris, 2008
BARETS, 1995 = Barets, Stan (ed.), Spécial Égypte, in Vécu. Nouvelle série, 1, Paris, 1995, p. 46-146
BD CHRÉTIENNE, 1990 = Béra, Michel - Denni, Michel - Mellot, Philippe, La BD chrétienne, in Trésors de
la bande dessinée. 1991-1992 (8e édition), Paris, 1990, p. 541- (non repperi)
BDM, 2012 = Béra, Michel - Denni, Michel - Mellot, Philippe, Trésors de la bande dessinée. Catalogue
encyclopédique. 2013-2014 (19e édition), Paris, 2012
BECKERS, 1987 = Beckers, Christiane - Claes, Marie-Christine - Deckers, Marcel, Papyrus et pop art.
Archéologie, histoire de l'art et bande dessinée. Exposition Nivelles, Waux-Hall, 17-31 octobre 1987,
Nivelles, 1987 (non vidi)
BEELDENSTORM, 2012 = Beeldenstorm, in Uit het Erasmushuis. Tijdschrift van de Alumni Letteren Leuven,
2, 2012, p. 1-175
BOON, 2012 = Boon, Robin, Honoria en Ildiko. De vrouwen van Attila in films en strips, Leuven, 2012
(unpublished thesis)
BZZLLETIN, 1996 = Literatuur & het stripverhaal, in Bzzlletin, 238, 1996, p. 1-82
CHEYNS, 1997 = Cheyns, André - Xhardez, Didier, Bande dessinée et enseignement des langues anciennes,
Bruxelles, 1997
CIMENT, 1990 = Ciment, Gilles (ed.), Cinéma et bande dessinée (CinémAction, HS), Paris, 1990
CLOVIS, 1984 = Association Clovis, Ave Alix, Tournai, 1984 (non repperi)
DE KEYSER, 2000 = De Keyser, Raphaël - Dekimpe, Bert - Peeters, Kris e.a. (ed.), Strips. Een evocatie van
de middeleeuwen, Leuven, 2000
DE MEY, 1988 = de Mey, Marianne - Van de Perre, Stijn (ed.), Geschiedenis getekend. Een stripprospectie,
Leuven, 1988
DE MONTREMY, 1996 = de Montremy, Jean-Maurice, Voyage romain avec Alix, in L'histoire, 205, 1996, p.
15-16
DE SWAEF, 1998 = De Swaef, Nathalie, Alex. 50 jaar een klassieke thriller (Dossiers van het Belgisch
centrum van het beeldverhaal, 11), Brussel, 1998
DE WEYER, 2005 = De Weyer, Geert, België gestript. Alles over de Belgische strips: feiten, genres en
auteurs, Tielt, 2005
DIBBETS, 1996 = Dibbets, Hiske, De neus van Cleopatra, in Bzzlletin, 238, 1996, p. 82
FAUR, 1979 = Faur, J.-C. (ed.), Histoire et bande dessinée. Actes du 2e colloque international Éducation et
bande dessinée, La Roque d'Anthéron, 16 et 17 février 1979, Aix-en-Provence, 1979 (non vidi)
FILIPPINI, 1992 = Filippini, Henri, Dictionnaire thématique des héros de bandes dessinées. Volume 1.
Histoire - Western, Grenoble, 1992
FLAMERIE DE LACHAPELLE, 2011 = Flamerie de Lachapelle, Guillaume, L'image de l'Égypte ptolémaïque
dans la bande dessinée Alix, in Anabases. Traditions et réceptions de l'Antiquité, 15, 2012, p. 217-224 (non
repperi)
FRANCART, 1994 = Francart, Roland - Fostroy, Paule, La BD chrétienne (Bref, 50), Paris, 1994 (non vidi)
FRINGS, 1978 = Frings, Udo, Comics im Lateinunterricht?, in Gymnasium, 85, 1978, p. 47-54
GABRIEL, 1998-2000, 1-3 = Gabriel. Nieuws over het christelijke stripverhaal. 1-3, Bruxelles, 1998-2000
(non vidi)
GAVINI, 1992 = Gavini, Jean (ed.), Alix et la Grèce. Recherche sur l'antiquité grecque dans l'oeuvre de
Jacques Martin (L'antiquité retrouvée, 4 - Bulletin de l'ARELAP HS, 22), Paris, 1992 (non vidi)
GEUS, 1999 = Geus, Klaus - Haase, Mareille - Eickhoff, Birgit, Comics, in Landfester, Manfred e.a. (ed.), Der
neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. XIII. A-Fo, Stuttgart Weimar, 1999, p. 656-674
GROENSTEEN, 1984 = Groensteen, Thierry - Martin, Jacques, Avec Alix, Tournai, 1984 (non vidi)
—
6
1. INLEIDING
GROENSTEEN, 1998 = Groensteen, Thierry (ed.), L'Égypte dans la bande dessinée, Poitou-Charentes, 1998
GROENSTEEN, 2000 = Groensteen, Thierry, Astérix, Barbarella et Ci. Histoire de la bande dessinée
d'expression française (À travers les collections du Musée de la bande dessinée d'Angoulême), Paris, 2000
(non vidi)
GROENSTEEN, 2002 = Groensteen, Thierry - De Kuyssche, Alain, Avec Alix. L'univers de Jacques Martin,
Tournai, 2002 (non repperi)
GUNDERMANN, 2007 = Gundermann, Christine e.a., Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht
(Methoden Historischen Lernens), Schwalbach am Taunus, 2007 (non repperi)
HELIN, 1984 = Helin, Ronald, La B.D. à l'école. Alix en classe d'histoire, in Histoire et enseignement, 34, 3,
1984, p. 20-27
HUYGENS, 1996 = Huygens, Frank, Jacques Martin maakt school, in Brabant Strip magazine, 37, 1996, p.
12-13
IMAGES, 1991 = Images d'Égypte. De la fresque à la bande dessinée. Actes des journées d'études CEDEJ IFAO. L'Égypte dans l'iconographie et la bande dessinée, Le Caire, 15-17 mai 1987, Le Caire, 1991
KOVACS, 2011 = Kovacs, George - Marshall, C. W. (ed.), Classics and comics (Classical presences), Oxford
- New York, 2011
LANDUYT, 2001 = Landuyt, Hugo - Landuyt, Gwendoline, Het verleden in beeld. Geschiedenis in strips,
Turnhout, 2001
LANDUYT, 2003 = Landuyt, Hugo - Landuyt, Gwendoline, De avonturen van Suske en Wiske in de
geschiedenis, Turnhout, 2003 (non repperi)
LECIGNE, 1984 = Lecigne, Bruno, Alix. Archéologie d'une bande dessinée - Comment la bande dessinée
franchit le Rubicon, in À suivre, 72, 1984, p. 19-21
LEEFLANG, 2004 = Thomas, Leeflang, Verfilmde strips - verstripte films, Soesterberg, 2004
LOCHMAN, 1999 = Lochman, Tomas (ed.), Antico-mix. Antike in Comics. Skulpturhalle Basel, 31. März - 26.
September 1999, Basel, 1999
MANSHOVEN, 2001 = Manshoven, Elke (ed.), Asterix ont(k)leed! Tongeren ten tijde van Caesar, Tongeren,
2001
MATLA, 1998 = Matla, Hans, Stripkatalogus. De negende dimensie. Officiële cumulatieve stripografie van de
stripboeken en striptijdschriften in de Nederlandse, Friese, Nedersaksische en Limburgse taal. Negende,
herziene en uitgebreide editie, 's-Gravenhage, 1998
MITTERAND, 1993 = Mitterand, Odette - Ciment, Gilles, L'histoire... par la bande. Bande dessinée, histoire
et pédagogie, Paris, 1993 (non vidi)
MUSEUM, 1996 = Museum in strip. Museum stukken als figuranten in een stripverhaal. Catalogus van het
parcours in het Jubelparkmuseum 7/3/'96 - 29/9/'96, Brussel, 1996
NICKS, 1984 = Nicks, Jean-Luc, Essai d'analyse sémiotique des aventures d'Astérix, in Massart, Pierre Nicks, Jean-Luc - Tilleuil, Jean-Louis (ed.), La bande dessinée à l'université... et ailleurs. Études
sémiotiques et bibliographiques (Travaux de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université catholique
de Louvain, 31. Section de philologie romane, 11), Louvain, 1984, p. 23-184
OVERSTREET, 2003 = Overstreet, Robert M., Official Overstreet comic book price guide. Thirty-third
edition, New York, 2003
PEETERS, 2011 = Peeters, Jozef, De christelijke strip in Vlaanderen. Of: een andere kijk op de geschiedenis
van het beeldverhaal in Vlaanderen, Kessel-Lo (Leuven), 2011
PEETERS, 2013 = Peeters, Jozef, Strips staan in bibliotheken, bibliotheken staan in strips, Kessel-Lo
(Leuven), 2013
PITCHER, 2009 = Pitcher, Luke V., Saying 'Shazam': the magic of antiquity in superhero comics, in New
voices in classical reception studies, 4, 2009, p. 27-43
POINTET, 2001 = Pointet, Christian, Langues et cultures de l'antiquité. Module 54. Moyens pédagogiques:
bandes-dessinées, wwwa.unine.ch/lca/Content/Module.asp?IdModule=84, 2001
POLLÈS, 2001 = Pollès, Renan, La momie de Khéops à Hollywood. Généalogie d'un mythe, Paris, 2001
POLS, 2008 = Pols, Hans, Jacques Martin, de carrière van een perfectionist. I-II, in Zozolala, 162, 2008, p. 3-6
(?) & 163, 2008, p. 3-6
QUAEGEBEUR, 1988b = Egypte hertekend. Het oude Egypte in de beeldverhalen. Op verkenning met prof.
Jan Quaegebeur en co., Leuven, 1988
RARE JONGENS, 1999 = Rare jongens die Grieken en Romeinen... of toch niet?, Leuven, 1999
RECHERCHE, 1986 = À la recherche de l'Égypte oubliée (Découvertes), Paris, 1986 (non vidi)
REVILLON, 1989 = Revillon, Luc, 'L'enfant grec'. Une histoire pour enseigner l'histoire en classe de sixième.
Corpus - Annexes, Tours, 1988-1989
ROBERT, 1999 = Robert, Michel, La voie d'Alix. Entretiens avec Jacques Martin, Paris e.a., 1999
ROMBAUTS, 2014 = Rombauts, Tiuri, Vercingetorix in de strip. Een aspect uit het Nachleben van de oudheid,
Leuven, 2014 (unpublished thesis)
ROUX, 1979 = Roux, A., Alix l'intrépide, in Faur, J.-C. (ed.), Histoire et bande dessinée. Actes du 2e colloque
international Éducation et bande dessinée, La Roque d'Anthéron, 16 et 17 février 1979, Aix-en-Provence,
1979, p. 9-16 (non vidi)
STOLL, 1978 = Stoll, André, Astérix. L'épopée burlesuqe de la France, Bruxelles, 1978
STROOBANTS, 2010 = Stroobants, Jimmy, De laatsten der Ptolemaeën. De kinderen van Kleopatra VII in de
bronnen en in fictie, Leuven, 2010 (unpublished thesis)
—
7
1. INLEIDING
THIEBAUT, 1987 = Thiébaut, Michel (ed.), Histoire et bandes dessinées. Images de l'Égypte ancienne
(Collèges Diderot et Proudhon), Besançon, 1987
THIEBAUT, 1997 = Thiébaut, Michel, L'antiquité vue dans la bande dessinée d'expression française - 19451995. Contribution à une pédagogie de l'histoire ancienne, Besançon, 1997 (unpublished thesis) (non
repperi)
TOORENAAR, 2010 = Toorenaar, Jaap, Asterix, de vrolijke wetenschap, Zelhem, 2010 (non repperi)
TOORENAAR, 2011 = Toorenaar, Jaap, Asterix: leren door te lachen, in Hermeneus, 83, 3, 2011, p. 128-133
VAN DER NOL, 2000 = van der Nol, Rob, Dick Vlottes. Een passie voor Egypte, in Stripschrift, 32, 9 (326),
2000, p. 20-23
VAN DER PLAETSEN, 1999 = Van der Plaetsen, Peter - Van Meenen, Dimitri - Lievens, Luc, Beelden uit de
prehistorie (Publicaties van het Provinciaal archeologisch museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site
Velzeke. Buitengewone reeks, 2), Zottegem, 1999
VAN EIJCK, 1976 = van Eijck, Rob - Noordermeer, Nico - van den Boom, Hans, Jacques Martin (interview),
in Stripschrift, 89, 1976, p. 5-11
VAN GUCHT, 2005 = Van Gucht, Sara, De oudheid in strips, in iD plus. Voor de leerkracht, 11, 4, 2005, p. 56.15
VAN HOOFF, 1993 = van Hooff, Anton J. L., De vonk van Spartacus. Het voortleven van een antieke rebel,
Nijmegen, 1993
VAN ROYEN, 1997 = van Royen, René - van der Vegt, Sunnyva, Asterix en de waarheid, Amsterdam, 1997
VAN ROYEN, 2000 = van Royen, René - van der Vegt, Sunnyva, Asterix en de wijde wereld, Amsterdam,
2000
VAN ROYEN, 2002 = van Royen, René - van der Vegt, Sunnyva, De erfenis van Asterix. Het leven in de Lage
Landen, Amsterdam, 2002
VAN ROYEN, 2004 = van Royen, René - van der Vegt, Sunnyva, Asterix en Athene. Op naar Olympisch goud,
Amsterdam, 2004
VAN SOEST, 2008 = van Soest, Hans - De Gieter, Lucien, Papyrus. Van winkeldecoratie tot antiek Egypte, in
Zozolala, 161, 2008, p. 6-7
VANTORRE, 1985 = Vantorre, Edith, Een analyse van de stripverhalenreeks Alex, Leuven, 1985 (unpublished
thesis)
VERMEULEN, 1996 = Vermeulen, Joost, Magie, mysterie en mummie. Egypte in het stripverhaal, in Bzzlletin,
238, 1996, p. 77-81
VERRETH, 1998 = Verreth, Herbert, Gladiatoren in de film en de strip, in Kleio, 27, 3, 1998, p. 145-150
VERRETH, 1999 = Verreth, Herbert, Gladiatoren in de strip, in Rare jongens die Grieken en Romeinen... of
toch niet?, Leuven, 1999, p. 24-30
VERRETH, 2001 = Verreth, Herbert, Cleopatra in de film en in de strip, in Kleio, 30, 2, 2001, p. 105-109
VERRETH, 2003 = Verreth, Herbert, Atlantis van Platon tot Disney, in Tetradio, 12, 2003, p. 49-80
VERRETH, 2005 = Verreth, Herbert, De oudheid in strips: didactische mogelijkheden en problemen, in Prora,
10, 2, 2005, p. 3-10
VERRETH, 2008 = Verreth, Herbert, Oude boeken in een modern jasje, in van Beek, René - Jurriaans-Helle,
Geralda - van der Meij, Frits (ed.), Boek en oudheid, Amsterdam, 2008, p. 156-163
VERRETH, 2008 = Verreth, Herbert, Cultuur en nachleben van de oudheid in de klas, in Prora, 13, 3, 2008, p.
2-4
VERRETH, 2010 = Verreth, Herbert, Alexander de Grote in de film en de strip, in Allard Pierson
Mededelingen, 103, 2010, p. 33
VERSTAPPEN, 2000 = Verstappen, Paul, Strips. Alex van Jacques Martin, in Openbaar. Tijdschrift voor
leesbevordering, 2000, 4, p. 222-227
VERTRIEST, 2002 = Vertriest, Karolien, Rare jongens, die Galliërs! De waarheid over Galliërs en Romeinen
aan de hand van de strip Asterix, Brussel, 2002 (unpublished thesis)
VRANKEN, 2008 = Vranken, Patrick, De klas van meester Jacques Martin. 60 jaar Alex, in Brabant Strip
Magazine, 160, 2008, p. 4-17
Enkele algemene Nederlandstalige websites:
Strip-encyclopedie Zilveren dolfijn (www.zilverendolfijn.nl) [laatste update: 21.08.2011]
Stichting Beeldverhaal Nederland (www.stichtingbeeldverhaal.nl)
De Stripspeciaalzaak (www.stripspeciaalzaak.be)
Comic stripshop (www.comicstripshop.com)
Catawiki (www.catawiki.nl/catalogus/1888-strips)
PEWS index (mmoree.home.xs4all.nl/index.html)
Stripgids (stripgids.org)
Stripinfo (www.stripinfo.be)
Enkele algemene Engelstalige websites:
Comic Book Database (CBD) (http://www.comicbookdb.com)
Comic
book
Reference
Bibliographic
Datafile
(CRBD)
www.crbd.eu/CRBD/Vakliteratuur%2001.0%20indexpagina.html)
—
8
(www.crbd.eu
-
Nederlands:
1. INLEIDING
Comics scholarship annnotated bibliographies (www.comicsresearch.org) [laatste update: 01.10.2010]
European comics on the web (ifarm.nl/strips/) [laatste update: 16.11.2006]
Grand Comics Database (GCD) (www.comics.org)
Lambiek (www.lambiek.net)
Enkele algemene Franstalige websites:
Bandes dessinées oubliées (bdoubliees.com)
BD Paradisio (www.bdparadisio.com)
Bedetheque (www.bedetheque.com)
Brussels BD Tour (www.brusselsbdtour.com)
La database BD du loup (www.dlgdl.com)
Le journal de Tintin (lejournaldetintin.free.fr)
Portail de la bande dessinée (fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Bande_dessinée)
Tout Spirou (www.toutspirou.fr - http://tout.spirou.pagesperso-orange.fr)
Enkele websites rond Asterix:
Astérix. The official website (www.asterix.com)
Deutsches Asterix Archiv (www.comedix.de)
Asterix bij de Bataven (www.asterix-obelix.nl/dutch/)
De oudheid in strips:
Peplum. Images de l'antiquité. Cinéma et BD (www.peplums.info)
Classica signa (magdavantilburg.weebly.com/classica-signa.html)
Papyrus (www.digibulles.com/Papyrus/ - www.dupuis.com/catalogue/FR/s/93/papyrus.html)
Thorios (jean-louis.mazaud.pagesperso-orange.fr/thorios.htm)
Enkele uitgeverijen:
Arboris (www.arboris.nl)
Ballon Media / Ballon Comics (www.ballonmedia.be/Strips.aspx)
Brabant Strip (www.brabantstrip.be),
Casterman (www.casterman.com)
Dargaud (www.dargaud.com)
Dark Dragon Books (www.darkdragonbooks.com)
Dupuis (www.dupuis.com/catalogue/FR/accueil.html)
Glénat (www.glenat.com - www.glenat.be)
Le Lombard (www.lombard.be)
Oog & Blik (www.oogenblik.nl)
Silvester (www.silvesterstrips.nl)
Standaard Uitgeverij (www.wpg.be/standaard-uitgeverij/home-standaard-uitgeverij)
Studio Vandersteen (www.studio-vandersteen.be)
Stripcentra:
Belgisch stripcentrum - museum (met stripbibliotheek)
Zandstraat 20, 1000 Brussel (www.stripmuseum.be/nl/home)
Centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée (CRIABD) (met stripbibliotheek)
Basiliek H.Hart Koekelberg, Voorplein 1 (ingang 8), 1083 Brussel (www.criabd.be)
—
9
2. Strips over meerdere perioden
Action philosophers!
Action philosophers!, A01-A09: Dunlavey, Ryan - van Lente, Fred, Action philosophers!
(2005-2007), Evil Twin Comics
België's wonderbare tocht
België's wonderbare tocht, V01: Haché, Louis - Dumont, George H. e.a., België's wonderbare
tocht (België in beeld. Van prehistorie tot heden) (1957) - L'aventure des Belges de la
préhistoire à nos jours (1957?), Baart
The cartoon history of the universe
Cartoon history of the universe, The, A01 (= V01-V07): Gonick, Larry, From the big bang to
Alexander the Great. 1. The evolution of everything - 2. Sticks and stones - 3. River realms
- 4. The Old Testament - 5. Brains and bronze - 6. "Who are thes Athenians?" - 7. All
about Athens (1990) [< vol. 1-7, 1977-1990?], Broadway Books
Devoon en Carboon
Devoon en Carboon, A01: Declercq, Gilbert (Gidecq), Devoon en Carboon (2008) [< 1967;
Ohee, no. 459, 1972; Top Magazine (Averbode) 1976; Standaard Uitgeverij, Suske en
Wiske Strip-feestboek 1985] (Bonte, 2), Bonte
Follies
Follies, A01: Font, Alfonso, Carmen Bond (1987) [< voltooid in 1983] (Follies, 1), Loempia
Four color
Four color, D0851: Tekenaar onbekend, The story of mankind (1958) (Four color, 0851), Dell
Publishing Co.
De geschiedenis van de wereld
Geschiedenis van de wereld, De - L'histoire du monde, A01: Funcken, Liliane - Funcken, Fred
- Schoonjans, J., De geschiedenis van de wereld. Deel I (1958), Lombard
De geschiedenis van Vlaanderen / Nederland
Geschiedenis van Vlaanderen / Nederland, De, V01: Hug, De geschiedenis van Vlaanderen.
Een boeiend beeldverslag van Vlaanderens historie (1985), Publiboek - Baart
Geschiedenis van Vlaanderen / Nederland, De, V02: Hug, De geschiedenis van Nederland
(1985), Publiboek - Baart
Histoire de Bretagne
Histoire de Bretagne, V01: Le Honzec - Secher, R., Les origines. De la terre des pierres à la
terre des Bretons (1991), R. Secher
Histoire de France avec le sourire
Histoire de France avec le sourire, V01: Pichard, Françoise, De la préhistoire à Louis XI
(1967), Nathan
Histoire de France
Histoire de France en bandes dessinées, A01: de la Fuente, Victor - Raphaël (Raffaele Carlo
Marcello) - Roca, Eugenio (Victor Mora) e.a., De Vercingétorix aux Vikings: Le coeur des
Gaules - Vercingétorix l'Arverne - La Gaule Romaine - La ruée des Huns - Hache au
poing, Clovis - Sous le sceptre Carolingien - Les loups de la mer (1976), Librairie
Larousse
L'histoire de France en BD
Histoire de France en BD, L', V01: Joly, Dominique - Heitz, Bruno - Quadrichromie, De la
préhistoire... ... à l'an mil! (2010), Casterman
Histoire des femmes à travers les âges
Histoire des femmes à travers les âges, V01: Legros, Catherine, Histoire des femmes à travers
les âges (1984) (Humour), Bédésup
L'histoire suisse en BD
Histoire suisse en BD, L', V01: Federico - Flavio - Bozzoli, C. e.a., De la préhistoire à la reine
Berthe (1982), Delachaux - Niestlé
Kamagurka. Cowboy Henk
2. STRIPS OVER MEERDERE PERIODEN
11
Kamagurka. Cowboy Henk, A00: van Heirseele, Peter (Herr Seele) - Zeebroek, Luc
(Kamagurka) - D'Andréa, Lison e.a., De vaderlandsche geschiedenis verteld door Cowboy
Henk (2014), De Bezige Bij
Muziekgeschiedenis
Muziekgeschiedenis - Histoire de la musique en BD, V01: Lemery, Denys - Deyries, Bernard,
Muziekgeschiedenis (Deel 1) (1979) - De l'antiquité à Mozart (1978), Phonogram
Ongelukkige liefdes
Ongelukkige liefdes - Les grandes amours contrariées, V01: Bercovici, Philippe - Cauvin,
Raoul, Ongelukkige liefdes (1982) - Les grandes amours contrariées (1982) [< Spirou /
Robbedoes, nr. 2149-2266, 1979-1981] (Debuut, 3), Dupuis
Pirana (auteur)
Pirana, A2.1: Vandevelde, Leon (Pirana), Koning Hammurabi van Babylon (1981), De
Dageraad
Plus grande histoire du monde
Plus grande histoire du monde, D1/7414-7513: Funcken, Fred, Plus grande histoire du monde
(1974-1975), in: Kuifje / Tintin (Belgique), 7414-7513
Proffie
Proffie - Les leçons du p'tit prof, D1/7826 - D2b/146: Dumont, Bernard (Bédu) - Blareau, Le
tourisme à travers les siècles (1978), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7826 /
146
Proffie - Les leçons du p'tit prof, D1978: Dumont, Bernard (Bédu) - Blareau, De lessen van de
oude leraar. Sport door de eeuwen heen (1978) - Le sport à travers les âges (1978), in:
Kuifje Special 51bis/III. Records, Lombard - Oberon
Proffie - Les leçons du p'tit prof, D1981: Dumont, Bernard (Bédu) - Blareau, De lessen van
proffie. S.O.S. Natuur (1981), in: Super Kuifje 24bis/XIII. Natuur, Lombard - Oberon
Proffie - Les leçons du p'tit prof, D2b/220: Dumont, Bernard (Bédu) - Blareau, Histoire de rire
(1979), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 220
La storia dei popoli a fumetti
Storia dei popoli a fumetti, La, A01: Biagi, Enzo, La storia dei popoli a fumetti (1997),
Mondadori
Terug naar moeder Aarde
Terug naar moeder Aarde, V01: Zorad, Erno - Horvath, Tibor Cs. - George, Terug naar
moeder Aarde (1977) (CISO Quarto, 2), Brabantia Nostra
Uit liefde voor het vak
Uit liefde voor het vak - Le cul (censuré) et l'écu, A01: Didgé, Julos - Stibane, Jean-Claire, Uit
liefde voor het vak of de geschiedenis van de prostitutie (1994) - Le cul (censuré) et l'écu
ou la petite histoire de la prostitution (1994) (BD Folies), P&T Production
Van nul tot nu
Van nul tot nu, V01: Loerakker, Co - Roep, Thom, De vaderlandse geschiedenis tot 1648
(1984), Big Balloon
De verborgen geschiedenis
Verborgen geschiedenis, De - L'histoire secrète, V01: Kordey, Igor - Pécau, Jean-Pierre Beau, Carole, Genesis (2006) - Génèse (2005), Silvester
Verdwaald in het verleden
Verdwaald in het verleden, A01: Broeckx, Jeff - Grossey, Ronald, Het juweel van Thot.
Tussen dinosauriërs en gladiatoren (1999), Standaard Uitgeverij
Verdwaald in het verleden, A02: Broeckx, Jeff - Grossey, Ronald, De steen der wijzen. Tussen
Gallië en Bourgondië (2000), Standaard Uitgeverij
Wapens
Wapens - La petite histoire des armes à feu, V02: Devos, Jacques, Geheime en rare wapens
(1976) - Armes secrètes, armes farfelues (1974) [< Robbedoes], Rossel Uitgeverij
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, D1698: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, De dieren, onze vrienden
(1970) - Opération sauvetage (1970), in: Spirou / Robbedoes, 1698, Dupuis
— 11 —
12
2. STRIPS OVER MEERDERE PERIODEN
Wim, Oom - Oncle Paul, D1796: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Dag, mooie ooievaar
(1972) - Au revoir, cigogne (1972), in: Spirou / Robbedoes, 1796, Dupuis
Wim, Oom - Oncle Paul, D1825: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Dag meneer Langoor
(1973) - Salut messire Longues Oreilles (1973), in: Spirou / Robbedoes, 1825, Dupuis
— 12 —
3. De prehistorische mens
Voor strips over de pre- en protohistorie, cf. VAN DER PLAETSEN, Peter - VAN
MEENEN, Dimitri - LIEVENS, Luc, Beelden uit de prehistorie (Publicaties van het
Provinciaal archeologisch museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Buitengewone
reeks, 2), Zottegem, 1999.
Stripografie - De prehistorische mens
GESITUEERD IN DE OUDHEID:
Het aards paradijs
Aards paradijs, Het, K01: Linssen - Crisse, Het aards paradijs (1981) [< voltooid in 1980], in:
Super Kuifje 24bis/XIII. Natuur, Lombard - Oberon
Ao petit Neandertal
Ao petit Neandertal, V01: Roudier, Emmanuel - Troilo, Claire, Ao petit Neandertal (2010),
Milan Jeunesse
Archibald
Archibald, V01: Ache, Jean, Archibald (1981) (Bédésup, 18), Bédésup
Athi
Athi, V01: Stapel, Gerrit - Kuyten, Anton (Quint), De boogschutter uit het hoge noorden
(1980) (Oberon strips, 36), Oberon
Avontuur Classics. Turok
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.13: Tekenaar onbekend, Op weg naar
verbroedering (1966), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.135: Tekenaar onbekend, Vlucht naar
nergens (1969), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.147: Tekenaar onbekend, Een dodelijke
doolhof (1969), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.17: Tekenaar onbekend, Het dal der
dromen (1966), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.21: Tekenaar onbekend, De vuurdieven
(1966), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.27: Tekenaar onbekend, Terreur in het
moeras (1967), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.33: Tekenaar onbekend, Het gevaal (sic?)
in de grot (1967), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.36: Tekenaar onbekend, De wensdroom
(1967), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.40: Tekenaar onbekend, De uitbarsting
(1967), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.45: Tekenaar onbekend, In doodsangst op
'n kale rots (1967), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.53: Tekenaar onbekend, De koude golf
(1967), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.60: Tekenaar onbekend, Broederstrijd
(1968), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.67: Tekenaar onbekend, De pijl zonder
boog (1968), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.74: Tekenaar onbekend, Turok en het
gloeiende monster (1968), Classics Nederland
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.81: Tekenaar onbekend, De vernietiging
(1968), Classics Nederland
3. DE PREHISTORISCHE MENS
Avontuur Classics. Turok - Turok son of stone, D1.87: Tekenaar onbekend, Het mollenvolk
(1968), Classics Nederland
Bran
Bran - Bran, V01: Delaby, Philippe - Vernal, Jean-Luc, Legenden geboren uit de maalstroom
van de noorderwinden... (1993) - Légende née des tourbillons des vents du nord (1993),
Lombard
Le casque d'Agris
Casque d'Agris, Le, V01: Libessart, Laurent - Luccisano, Silvio - Robakowski, Christophe, Le
sanctuaire interdit (2005), Assor B.D.
Casque d'Agris, Le, V02: Libessart, Laurent - Luccisano, Silvio - Mambba, L'or des Sénons
(2008), Assor B.D.
Le chaînon manquant
Chaînon manquant, Le, V01: Walravens, Jean-Paul (Picha) - Hendra, Tony, Le chaînon
manquant (1980), Dargaud
Dino Duck
Dino Duck, V00: Fosgitt, Jay, Prehysterical (2012) (Kizoic), Ape Entertainment
Dinosaur
Dinosaur, V01: Tekenaar onbekend, Disney's Dinosaur (2000) (Disney Film strip), VNU
tijdschriften
Finn
Finn - Finn Mac Cumhall, V01: Leterrier, Arnaud - Stambecco, Bruno, Het zwevende woud
(2002) - La forêt suspendue (2001) (Collectie 500, 161), Talent
De Flintstones
Flintstones, De, A001: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1963, Nr. 1)
(1963), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A023: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1965, Nr. 7)
(1965), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A029: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1966, Nr. 2)
(1966), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A032: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1966, Nr. 4)
(1966), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A039: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1966, Nr. 11)
(1966), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A043: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1967, Nr. 3)
(1967), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A045: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1967, Nr. 5)
(1967), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A055: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1968, Nr. 3)
(1968), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A076: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1970, Nr. 1)
(1970), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A077: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1970, Nr. 2)
(1970), De geïllustreerde pers
Flintstones, De, A102: (Diverse auteurs), De Flintstones en andere verhalen (1974, Nr. 3)
(1974), Amsterdam Boek
De geschiedenis van de mensheid in stripverhalen
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A01 (= V01-V02): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Prehistorie. De
holenmens - De eerste beschavingen (1983) - L'homme des cavernes - Premières
civilisations (1981), Edito-Service
Graines de Sapiens
Graines de Sapiens, D34: Olis, Graines de Sapiens [gag] (2014), in: Bamboo mag, 34
La guerre du feu
Guerre du feu, La (1), D4901-: Funcken, Fred, La guerre du feu (1949), in: L'explorateur,
4901-, Glénat
— 14 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
Guerre du feu, La (2), V01: Pellos, René, La guerre du feu (1976), Glénat
Guerre du feu, La (3), V01: Marcello, Rafaèl - Borel, La guerre du feu (1982), GP Rouge et or
Hij
Hij - Celui-là, V01: Auclair, Claude - Riondet, Alain, Hij. Op weg naar het bed van de zon
(1989) - Celui-là (1989) [< voltooid 01.1988] (Wordt vervolgd romans, 40), Casterman
Hij - Celui-là, V02: Auclair, Claude - Riondet, Alain - Tardi, Jacques e.a., Hij die het einde
vindt (1991) - Celui qui achève (1991) (Wordt vervolgd romans, 47), Casterman
Histoire de France (2)
Histoire de France (2), V01: Le Honzec, R. - Secher, R., Des origines aux Gaulois (1998), R.
Secher
Homo sapiens
Homo sapiens, V01: Malnati, Loïc - Malaterre, Jacques, Homo sapiens. Il va changer la face
du monde (2005) (Angle de vue), Bamboo
Hurrah! (tijdschrift)
Hurrah!, D177: Brisson, La tribu du grand lac (1957), in: Hurrah!, 177
Ice age
Ice age - Ice age, V01: Harchy, Philippe - Newman, Greg, Ice age 1 (2006) - Ice age 1 (2006),
Casterman Jungle
Ice age - Ice age, V02: Aky-Aka - Newman, Greg, Ice age 2 (2006) - Ice age 2 (2006),
Casterman Jungle
Ice age - Ice age, V03: Aky-Aka - Newman, Greg, Ice age 3. In de tijd van de dinosaurussen
(2009) - Dawn of the dinosaurs (2009), Casterman Jungle
Ice age - Ice age, V04: Aky-Aka - Newman, Greg, Ice age 4. Continental drift (2012) Continental drift (2012), Casterman Jungle
Ice age - Ice age, V05: Aky-Aka - Newman, Greg, 2 exclusieve verhalen (2012), Casterman
Jungle
Il était une fois l'homme
Il était une fois l'homme, V01: Barillé, Albert, Et la terre fut... (1991), Fabbri-Hachette
Il était une fois l'homme, V02: Barillé, Albert, Les premiers hommes (1991), Fabbri-Hachette
Il était une fois l'homme, V03: Barillé, Albert, L'homme de Neandertal (1991), FabbriHachette
Il était une fois l'homme, V04: Barillé, Albert, L'homme de Cro-Magnon (1991), FabbriHachette
Il était une fois l'homme, V05: Barillé, Albert, De Lascaux à Carnac (1991), Fabbri-Hachette
Illustrated classics
Illustrated classics, A1.194: Tekenaar onbekend, De holbewoners van Og (1971), Classics
Nederland
Illustrated classics, A1.203: Tekenaar onbekend, De aapmensen van Afrika (1973), Classics
Nederland
Illustrated classics, A2.8: Tekenaar onbekend, Van oertijd tot mensheid (1962), Classics
Nederland
De jagers van de dageraad
Jagers van de dageraad, De - Les chasseurs de l'aube, V01: Hausman, René, De jagers van de
dageraad (2003) - Les chasseurs de l'aube (2003) (Vrije vlucht), Dupuis
Keltos - Keltos, V02: Kordey, Igor - Pécau, Jean-Pierre - O'Grady, Leonard, La grande quête
(2010) (Terres de legendes), Delcourt
Kroniek van de nacht der tijden
Kroniek van de nacht der tijden - Chronique de la nuit des temps, V01: Houot, André, Le
couteau de pierre (1987), Fleurus
Kroniek van de nacht der tijden - Chronique de la nuit des temps, V02: Houot, André,
Verbrande kop (1989) - Tête brûlée (1989), Lombard
Kroniek van de nacht der tijden - Chronique de la nuit des temps, V03: Houot, André, Toumac
(1990) - On a marché sur la terre (1990), Lombard
Kroniek van de nacht der tijden - Chronique de la nuit des temps, V04: Houot, André, De zon
der doden (1992) - Le soleil des morts (1992), Lombard
— 15 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
Kroniek van de nacht der tijden - Chronique de la nuit des temps, V05: Houot, André, Ars
engloutie (1994), Glénat
Ly-Noock
Ly-Noock - Ly-Noock, V01: Chéret, André - Rodrigue, Michel, Katten (2006) - Félines (2003),
Arboris
Ly-Noock - Ly-Noock, V02: Chéret, André - Rodrigue, Michel, Krijgers (2007) - Guerrières
(2004), Arboris
Mégalithe
Mégalithe, D1966-1973: Joly, André (Erik), Mégalithe (1966-1973), in: Record, 1966-1973
Mezolith
Mezolith, V01: Brockbank, Adam - Haggarty, Ben, Mezolith (2010) (Celtic), Soleil
Productions
Neanderthaler
Neanderthaler - Neandertal, V01: Roudier, Emmanuel, Het jachtkristal (2013) - Le cristal de
chasse (2007) [< voltooid 19.06.2007], Daedalus
Neanderthaler - Neandertal, V02: Roudier, Emmanuel, Le breuvage de vie (2009) (Histoire &
histoires), Delcourt
Neanderthaler - Neandertal, V03: Roudier, Emmanuel, Le meneur de meute (2011) (Histoire
& histoires), Delcourt
Neandrie
Neandrie, V01: Hannaert - Claeys, Ivan, Neandrie (2009-2010), in: [email protected], 9-11
O'rok
O'rok, D01: Monzon, Ramon, O'rok (1969-1980), in: Tartine, 1969-1980
Oerm
Oerm - B.C., A01: Hart, Johnny, Oerm uit het Algemeen dagblad (1970) [< vanaf 1958],
Algemeen dagblad
Oerm - B.C., A02: Hart, Johnny, Oerm (188 gags) (1973) (Dagbladstrips, 8), Semic Press
Oerm - B.C., A03: Hart, Johnny, Oerm (1984), W&L boeken
Oerm - B.C., A04: Hart, Johnny, Oerm (1987), Loeb - A. W. Bruna & Zoon
Oerm - B.C., P01: Brunel, Roger, P.C. Post-coïtum (1983) - P.C. Post-coïtum (1982), in:
Strip-tease. Deel 2. Amerikaanse striphelden in hun onderbroek, Panda
Our antediluvian ancestors
Our antediluvian ancestors, A01: Opper, F., Our antediluvian ancestors (1903), New York
Evening Journal
Die Pichelsteiner
Pichelsteiner, Die, V00: Rinaldi, Riccardo - Vandemeulebroucke, Erik e.a., Die Pichelsteiner
(1966-1982), in: Lupo modern (1966) - Tip Top (1966-1968) - Kauka Comic (1970) Prima (1971) - Primo (1971-1974) - Zack (1976) - Gold Comic (1982), Kauka
Prehistoric peeps from Punch
Prehistoric peeps from Punch, D01: Reed, Edward Tennyson, Prehistoric peeps from Punch
(1896) [< Punch, 1893-1896], Agnew
Rahan
Rahan - Rahan, A1.01-02 (V003): Chéret, André - Lécureux, Roger, De strijd om het bestaan
(1974) - La piège à poisson (1971) [< Pif-Gadget, 1969-] (Peptoe, 01 / 03), Oberon
Rahan - Rahan, A1.03 (V006): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan en de god Mamazak
(1974) - Le dieu mammouth (1972) (Peptoe, 07), Oberon
Rahan - Rahan, A1.04 (V010): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan moet op jacht (1974)
- La bête plate (1972) (Peptoe, 11), Oberon
Rahan - Rahan, A1.05 (V009): Chéret, André - Lécureux, Roger, Het geheim van de
hemelboog (1974) - L'arc du ciel (1972) (Peptoe, 15), Oberon
Rahan - Rahan, A1.06 (V028): Chéret, André - Lécureux, Roger, De sprekende aarde (1974) La terre qui parle (1974) (Peptoe, 19), Oberon
Rahan - Rahan, A1.07 (V040): Chéret, André - Lécureux, Roger, De laatste man (1974) - Le
dernier homme (1974) (Peptoe, 22), Oberon
— 16 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
Rahan - Rahan, A1.08 (V039): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan in het dal van de
mammoets (1974) - Les liens de vérité (1974) (Peptoe, 25), Oberon
Rahan - Rahan, A1.09 (V036): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan en de aapmensen!
(1975) - Les "singes-hommes" (1974?) (Peptoe, 33), Oberon
Rahan - Rahan, A1.10 (V035): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan en de volle maan
(1975) - Le sorcier de la lune ronde (1974) (Peptoe, 36), Oberon
Rahan - Rahan, A1.11 (V042): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan en het
moerasmonster (1975) - Le démon des marais (1975?) (Peptoe, 39), Oberon
Rahan - Rahan, A1.12 (V045): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan en de bliksem jagers
(1975) - Les chasseurs de foudre (1975) (Peptoe, 43), Oberon
Rahan - Rahan, A1.13 (V047): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan en de kaalkoppen
(1975) - Les hommes-sans-cheveux (L'homme sans cheveux) (1989) [< Pif, nr. 198, 1972]
(Peptoe, 46), Oberon
Rahan - Rahan, A2.1 (V037; V036): Chéret, André - Lécureux, Roger, Het wonder van Kaha
- Rahan en de aapmensen (1975) - Le lagon de l'effroi - Les "singes-hommes" (1973),
Amsterdam Boek
Rahan - Rahan, A2.2 (V042; V044): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan en het
moerasmonster - Het wonderkruid (1975) - Le démon des marais - L'herbe miracle (1974),
Amsterdam Boek
Rahan - Rahan, A2.3 (V048; V047): Chéret, André - Lécureux, Roger, Verboden gebied Rahan en de kaalkoppen (1975) - Les larmes qui volent (1975), Amsterdam Boek
Rahan - Rahan, A3.1 (V079): Chéret, André - Lécureux, Roger, Het eiland van de levende
doden (1979) - L'île des morts vivants (1976), Panda
Rahan - Rahan, A3.2 (V080): Chéret, André - Lécureux, Roger, De vallei der kwellingen
(1979) - La vallée des tourments (1977), Panda
Rahan - Rahan, A3.3 (V109): Chéret, André - Lécureux, Roger, De schat van Rahan (1980) Le trésor de Rahan (1978), Panda
Rahan - Rahan, A3.4 (V101; V102; V100): Chéret, André - Lécureux, Roger, De dood van
Rahan - Rahan wordt gewroken - De vallei van het geluk (1980) - La mort de Rahan Pour venger Rahan - La vallée heureuse (1977), Panda
Rahan - Rahan, A3.5 (V067; V068): Chéret, André - Lécureux, Roger, De vogel-die-loopt De gevangene van het vallende water (1981) - L'oiseau-qui-court - Le captif du GrandFleuve (1976), Panda
Rahan - Rahan, A3.6 (V070; V075; V096): Chéret, André - Lécureux, Roger, Geesten van de
nacht - De kinderen van de rivier - De lach van Tanaka (1981) - Les esprits de la nuit Les enfants du fleuve - Le rire de Tanaka (1976-1977?), Panda
Rahan - Rahan, A3.7 (V056; V081; V078): Chéret, André - Lécureux, Roger, Menseneters De demon van stro - De stam van de "zachte mensen" (1981) - Les mangeurs d'hommes Le démon de paille - Le clan des "hommes-doux" (1975-1977), Panda
Rahan - Rahan, A5.1 (V160?): Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan tegen "de Tijd"
(1991) - Rahan contre "le Temps" (1991) (De nieuwe avonturen van Rahan zoon van de
oertijd, 1), Novedi
Rahan - Rahan, A5.2 (V161?): Chéret, André - Lécureux, Roger - Chéret, Chantal, De
menseneter (1992) - La mangeuse d'homme (1992) (De nieuwe avonturen van Rahan zoon
van de oertijd, 2), Novedi
Rahan - Rahan, A5.3 (V162?): Chéret, André - Lécureux, Roger - Chéret, Chantal, De doder
(1993) - Rahan le tueur (1993) (De nieuwe avonturen van Rahan zoon van de oertijd, 3),
Dupuis
Rahan - Rahan, P01: Brunel, Roger, Haran (1981) - Haran (1980), in: Strip-tease. Een
vrolijke parodie op bekende striphelden, Panda
Rahan - Rahan, P02: Chéret, André - Lécureux, Roger, Rahan (1991), in: Stripspotters 2,
Arboris
Saki et Zunie
Saki et Zunie, V01: Hausman, René - Delporte, Yvan, Saki cherche un ami (1980) [< Spirou /
Robbedoes, nr. 1029-1058, 1958], Chlorophylle
— 17 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
Saki et Zunie, V02: Hausman, René - Delporte, Yvan, Saki et Zuni (1980) [< Spirou /
Robbedoes, nr. 1071-1120, 1958-1959], Chlorophylle
Saki et Zunie, V03: Hausman, René - Hausman, Hugues, Zunie. Eindelijk alleen! (1998) Zuni. Enfin seule! (1988) [< Le trombone illustré], Wonderland-Half-Vier-Productions
The sanctuary
Sanctuary, The, V01: Neal, Nate, The sanctuary (2010), Fantagraphics Books
Silex and the city
Silex and the city, V01: Jul, Silex and the city (2009), Dargaud
Silex and the city, V02: Jul, Réduction du temps de trouvaille (2010), Dargaud
Silex and the city, V03: Jul - Larcenet, Patrice, Le néolithique c'est pas automatique (2012),
Dargaud
Silex and the city, V04: Jul - Larcenet, Patrice, Autorisation de découverte (2013), Dargaud
Silex files
Silex files - Silex files, V01: Foerster, Philippe - Usagi, Ontbrekende schakels (2002) Chaînons manquants (2002) (Derde graad), Lombard
Silex files - Silex files, V02: Foerster, Philippe - Usagi, De stilte van de fossielen (2003) - La
silence des fossiles (2003) (Derde graad), Lombard
Silex files - Silex files, V03: Foerster, Philippe - Usagi, Psycho-sapiens (2004) - Psychosapiens (2004) (Derde graad), Lombard
Skokan
Skokan, D1955-1956: Bus, Bert, Skokan, een slimmerik uit het jaar nul (37 gags) (1955-1956),
in: Sjors van de Rebellenclub, 1955-1956
Sláine
Sláine - Sláine the horned god, A01: Bisley, Simon - Mills, Pat, De gehoornde god (1990) The horned god (1989) [< 2000 AD, nr. 626-635, 13.05-15.07.1989], Arboris
Sláine - Sláine the horned god, A02: Bisley, Simon - Mills, Pat, De vlammende speer (1991) The horned god II (1989) [< 2000 AD, nr. 650-656, 28.10-09.12.1989], Arboris
Sláine - Sláine the horned god, A03: Bisley, Simon - Mills, Pat, Koning der koningen (1991) The horned god II. King of kings (1990) [< 2000 AD, nr. 662-664, 20.01-03.02.1990]
(Sláine, 3), Arboris
Sláine - Sláine the horned god, A04: Bisley, Simon - Mills, Pat, De slag op het ijsveld (1992) The horned god III (1990) [< 2000 AD, nr. 688-698, 21.07-29.09.1990] (Sláine, 4),
Arboris
Sláine - Sláine the horned god, A05: Bisley, Simon - Mills, Pat, De dood van Sláine (1992) The horned god III (1991) [< 2000 AD] (Sláine, 5), Arboris
Sláine - Sláine the horned god, A15/1: Langley, Clint - Mills, Pat, Kroniek der invasies:
Moloch (2010) - The books of invasions: Moloch (2006) [< 2000 AD, nr. 1322-1326,
2002-2003] (Celtic Collection), Dark Dragon Books
Sláine - Sláine the horned god, A15/2: Langley, Clint - Mills, Pat, Kroniek der invasies:
Golamh (2010) - The books of invasions: Golamh (2006) [< 2000 AD, nr. 1350-1355,
2003] (Celtic Collection), Dark Dragon Books
Sláine - Sláine the horned god, A15/3: Langley, Clint - Mills, Pat, Kroniek der invasies: Scota
(2011) - The books of invasions: Scota (2006) [< 2000 AD, nr. 1371-1376, 2003-2004]
(Celtic Collection), Dark Dragon Books
Sláine - Sláine the horned god, A15/4: Langley, Clint - Mills, Pat, Kroniek der invasies: Tara
(2011) - The books of invasions: Tara (2006) [< 2000 AD, nr. 1420-1425, 2004-2005]
(Celtic Collection), Dark Dragon Books
Sláine - Sláine the horned god, A15/5: Langley, Clint - Mills, Pat, Kroniek der invasies:
Odacon (2012) - The books of invasions: Odacon (2007) [< 2000 AD, nr. 1436-1442,
2005] (Celtic Collection), Dark Dragon Books
Sláine - Sláine the horned god, A15/6: Langley, Clint - Mills, Pat, Carnival (2007) [< 2000
AD, nr. 1469-1475, 2005-2006]
De steen-vreters
Steen-vreters, De, D1979: Willems, Guy (Bara), De steen-vreters (gags) (1979), in: Wham,
7902-7934
— 18 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
De strijd om het vuur
Strijd om het vuur, De - La guerre du feu, V01: Roudier, Emmanuel - Champelovier, Simon,
In de nacht der tijden (2013) - Dans la nuit des âges (2012), Daedalus
Strijd om het vuur, De - La guerre du feu, V02: Roudier, Emmanuel - Champelovier, Simon,
Sur les rives du grand fleuve (2013) (Histoire & Histoires), Delcourt
Tar
Tar, V01: Kubert, Joe, Tar, de holbewoner nr. 1: Het aftuigen (1975), Classics Lektuur
Tar, V02: Kubert, Joe, Tar, de holbewoner nr. 2: Een miljoen jaar geleden..! (1975), Classics
Lektuur
Tar, V03: Kubert, Joe, Het vuur-eiland (1976), Classics Lektuur
Tar, V04: Kubert, Joe, De reus (1976), Classics Lektuur
Tar, V05: Kubert, Joe, Tar, de holbewoner nr. 5 (1977), Classics Lektuur
Thomas Pips
Thomas Pips, V37: de Budh, Leo (Buth), De ketel van Gundestrup (1997), 9e Kunst
Timoer
Timoer - Timour, A01 (= V01): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, De stam van de rode
man (1955) - La tribu de l'homme rouge (La horde de Timour) (1955) [< Spirou /
Robbedoes, nr. 813-828, 1953] (Beelden uit de wereldgeschiedenis. De Timoers, 1),
Dupuis
Timoer - Timour, A27 (= K03-K09, K18): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, Door de
eeuwen heen: Om te overleven - Woestijnwind - Orianix - Het mirakel - De wolfsogen - De
vergeetput - De wraak van Timoer - De gesel van de Tartaren (1989) - Au fil du temps:
Préhistoire - Le vent du désert - Orianix - Le miracle - L'homme aux yeux de loup L'oubliette - Le chant de la rivière - Les tartares sont tétus (1989) [< Spirou / Robbedoes,
nr. 2454; 2463; 2476; 2496; 2499; 2505; 2512; 2532, 1985-1986] (Beelden uit de
wereldgeschiedenis. De Timoers, 27), Dupuis
Toenga
Toenga - Tounga, A01 (= V01, K12): Aidans, Edouard, De wilde horde - Een avontuur van
Noon de kreupele (1974 (1964)) - La horde maudite - Nooün le boîteux (1974 (1964)) [<
Tintin / Kuifje, nr. 61-62? / 689-700, 1961-1962; nr. 7404-7408 / 60-62, 1974], Lombard
Toenga - Tounga, A02 (= V02, K01-K02): Aidans, Edouard, De grote strijd van Toenga - Een
avontuur van... Toenga - De dood van de arenden (1975 (1967-1970)) - Tounga et les
hommes rouges - Une aventure de... Tounga - La mort des aigles (1975 (1967)) [< Tintin /
Kuifje, nr. 6222?-6236 / 716-730, 1962; nr. 6616 / 919, 1966; Tintin Sélection, nr. 5,
1969], Lombard
Toenga - Tounga, A03 (= K03, K05-K07, K13): Aidans, Edouard, Van wolven en mensen: De
nacht van de wolven [+ Het kind van de vijand] - Het duel - De nachtmerrie - Van wolven
en mensen (1975) - Des loups et des hommes: La nuit des loups - A. E. (?) - Le défi - Des
loups et des hommes (1975) [< Tintin Sélection, nr. 13, 1971; Tintin / Kuifje, nr. 7225 /
1234, 1972; nr. 7238 / 1247, 1972; Tintin / Kuifje, nr. 7414 / 69, 1974], Lombard
Toenga - Tounga, A04 (= V09): Aidans, Edouard, De grote angst (1976) - La grande peur
(1976) [< voltooid 03.12.1974; Tintin / Kuifje, nr. 7447-7507 / 32-43, 1976], Lombard
Toenga - Tounga, A05 (= V10): Aidans, Edouard - Luce, Ver over de bergen (1977) - Au delà
des terres froides (1977) [< voltooid 02.1975-1976; Tintin / Kuifje, nr. 7602-7617 / 32-43,
1976], Lombard
Toenga - Tounga, A06 (= V05, V04): Aidans, Edouard, De strijd der geweldenaren: De
spelonk van de dood - De strijd der geweldenaren (1977 (1969-1970)) - Le combat des
géants: L'antre de la mort - Le combat des géants (1977 (1969-1970)) [< Tintin / Kuifje,
nr. 6749-6807 / 998-1008, 1967; nr. 6640-6650 / 942-951, 1966], Lombard
Toenga - Tounga, A07 (= V03, K08, K04): Aidans, Edouard - Acar, Jacques, De vuurgod
[Toenga en de vuurgod] - De witte mammoet - Jacht op de oeros (1978 (1968)) - Tounga
et le dieu de feu - Le mammouth blanc - Sus à l'aurochs! (1978 (1968)) [< Tintin / Kuifje,
nr. 6252-6314 / 746-760, 1962-1963; nr. 7247 / 1256, 1972; nr. 7148 / 1205, 1971],
Lombard
— 19 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
Toenga - Tounga, A08 (= K09-K11, K14, K15): Aidans, Edouard, Hulp aan de Oeroes: Nyoko
- De zwarte tijgers - De fatale boom - De ondergang van de Kwinkoes - Toenga helpt de
Oeroes (1979) - Pour sauver les Urus: Nyoko - Les tigres noirs - L'arbre piège - Échec au
Kwin-Kou - Pour sauver les Urus! (1979) [< Tintin Sélection, nr. 18, 1973; nr. 20, 1973;
nr. 25, 1974; nr. 26, 1975; nr. 36, 1977], Lombard
Toenga - Tounga, A09 (= V06): Aidans, Edouard, De zwarte hengst (1971) - L'étalon noir
(1971) [< Tintin / Kuifje, nr. 6831-6851 / 1031-1051, 1968], Lombard
Toenga - Tounga, A10 (= V07): Aidans, Edouard, De boommensen (1972) - Le peuple des
arbres (1972) [< Tintin / Kuifje, nr. 6929-6949 / 1082-1102, 1969] (Jong Europa, 76),
Lombard
Toenga - Tounga, A11 (= V08): Aidans, Edouard, Meester der mammoets (1973) - Le maître
des mammouths (1973) [< Tintin / Kuifje, nr. 7027-7047 / 1132-1152, 1970] (Jong
Europa, 83), Lombard
Toenga - Tounga, A12 (= V11): Aidans, Edouard, De vuurmaker (1982) - Le faiseur de feu
(1982) [< Super As, nr. 40-46, 1979], Lombard
Toenga - Tounga, A13 (= V12): Aidans, Edouard, Verdwaald (1984) - La piste perdue (1984)
[< voltooid 10.1982-11.07.1983; Tintin / Kuifje, nr. 408-416, 1983], Lombard
Toenga - Tounga, A14 (= V13): Aidans, Edouard, De laatste beproeving (1985) - La dernière
épreuve (1985) [< voltooid in 1983-12.06.1984; Tintin / Kuifje, nr. 453-461, 1984],
Lombard
Toenga - Tounga, A15 (= V14): Aidans, Edouard, Wet en bloed (1986) - La loi et le sang
(1986) [< voltooid 1984-14.04.1985; Tintin / Kuifje, nr. 513-521, 1985], Lombard
Toenga - Tounga, A16 (= V15): Aidans, Edouard, De dood van de reus (1995) - La mort du
géant (1995) [< voltooid 1994-10.07.1995], Lombard
Toenga - Tounga, A17 (= V16): Aidans, Edouard, De laatste oever (2007) - Le dernier rivage
(2004) (Millennium), Arcadia
Toenga - Tounga, K16: Aidans, Edouard, Im Tal der Dämonen (1979), in: Zack parade, 35,
Koralle Verlag
Toenga - Tounga, K17: Aidans, Edouard, Gelukkige verjaardag Buddy (1982) - Bon
anniversaire Buddy (1982), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 8202 / 331
Toenga - Tounga, K18: Aidans, Edouard, De geheimzinnige heroïsche belevenissen van de
ruimte-agent (1986) - Les aventures mystérieuses et rocambolesques de l'agent spacial
(1986) [< Tintin / Kuifje, nr. 529, 1985], in: Het avontuur van het weekblad Kuifje. 40
Jaar strips, Lombard
Toenga - Tounga, P01: Aidans, Edouard, Toenga (1991), in: Stripspotters 2, Arboris
Tueuses de dinos
Tueuses de dinos, V01: Tekenaar onbekend, Tueuses de dinos (2001), BD Erogène
Tumak
Tumak, D1977: Seron, Magda - Linssen, Tumak (1977), in: Vers l'avenir, 1977
Willy Vandersteen (auteur)
Vandersteen, K01: Vandersteen, Willy, De avonturen van Thor de holbewoner / Tor, de
holbewoner (1941-1942), in: Wonderland, 1941
Verhalen en legenden
Verhalen en legenden - Contes et légendes, V37: Bihel, Frédéric - Josset, Xavier - Pommier,
Maurice, Op zoek naar het meisje met het gouden haar (1991) - La quête de la fille aux
cheveux d'or (1990) (Verhalen en legenden, 37), Lombard
Vos en Donder
Vos en Donder, V01: Debie, Erwin, Pré-expeditie (1979) (De avonturen van Vos en Donder),
Van Hyfte
Wanak
Wanak, V01: Visser, Dick, Wanak de held uit het stenen tijdperk (1957), in: Detective bureau
Babel & Knetterton, 3, ATH - A. Teeuwen
Wanak, V02: Visser, Dick, Wanak de eerste koning der aarde (1957), in: Detective bureau
Babel & Knetterton, 4, ATH - A. Teeuwen
— 20 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
GESITUEERD IN EEN MODERN KADER:
Alley Oop
Alley Oop - Alley Oop, A01: Hamlin, V. T., Alley Oop (1980), Glénat
Alley Oop - Alley Oop, P01: Brunel, Roger, André Hup (1983) - Assey Oof (1982), in: Striptease. Deel 2. Amerikaanse striphelden in hun onderbroek, Panda
Arin
Arin en het volk van de Hunebedbouwers, V01: Wijtsma, Roelof - Le Roux, Frans, De
gebroken beker (2000) [< Drentse Courant - Groninger Dagblad], Edu' Actief
Arin en het volk van de Hunebedbouwers, V02: Wijtsma, Roelof - Le Roux, Frans, De
huilende steen (2005) [< Drentse Courant - Groninger Dagblad], Edu' Actief
Arin en het volk van de Hunebedbouwers, V03: Wijtsma, Roelof - Le Roux, Frans, De valse
profeet (2007) [< Drentse Courant - Groninger Dagblad], Edu' Actief
Arin en het volk van de Hunebedbouwers, V04: Wijtsma, Roelof - Le Roux, Frans, De heerser
van Hunsow (2008) [< Drentse Courant - Groninger Dagblad], Edu' Actief
Barney
Barney - Cousin Barney, K01?: Ferrand, Barney en de Olympische spelen (1980) - Les
histoires dingues du cousin Barney (1980), in: Kuifje Special 25bis/IX. Olympische spelen,
Lombard - Oberon
Carnac
Carnac, V01: Bidot, Laurent, Carnac coeur de pierre (2011) (Grafica), Glénat - Éditions du
Patrimoine. Centre des monuments nationaux
Caveman
Caveman, V01: Ozkan, Tayyar, Caveman (2006) [< SFeerie, ca. 1997-2000], Orgcomicart Libripress
Oom Dagobert
Dagobert, Oom, A02.75: Arriagada Ríos, Victor José (Vicar) - Nadorp, Michel, Donald Duck.
Reis in het verleden (2006) [< Donald Duck weekblad, 8-11, 1991], in: De reisavonturen
van Oom Dagobert, 75, Sanoma
Geniale Olivier
Geniale Olivier - Génial Olivier, A07 (= V01): Devos, Jacques, Verleden voor de klas - Inkt
verlinkt! - Skateboard - Cadeautje? Barst! (1979) - Le passé recomposé (1979) (Mr.
Kweeniewa en geniale Olivier), Dupuis
Geronimo Stilton
Geronimo Stilton, V05: Wasabi! Studio - Bargellini, Demetrio - Ferron, Flavio, Een reis door
de tijd. 5. Terug naar de ijstijd (2009), Bakermat
Geronimo Stilton, V07: Denegri, Andrea, Een reis door de tijd. 7. Op naar de prehistorie!
(2011), De wakkere muis
Homo sapiens
Homo sapiens, V02: Cheret, André - Malaterre, Jacques - Malnati, Loïc e.a., Le sacre de
l'homme. Homo sapiens invente les civilisations (2007) (Angle de vue), Bamboo
Imago mundi
Imago mundi - Imago mundi, V07: Brahy, Luc - Corberand, Éric (Corbeyran) - Braquelaire,
Achille e.a., Natuurgeweld op Simushir (2006) - Les orgues de Simushir (2006), Dargaud
Benelux
Imago mundi - Imago mundi, V08: Brahy, Luc - Corberand, Éric (Corbeyran) - Braquelaire,
Achille e.a., De erfenis van de Jomons (2006) - L'héritage jomon (2006), Dargaud Benelux
Jerom
Jerom, V40: Vandersteen, Willy, Het sleutelbeen (1971) (Jerom), Standaard Uitgeverij
Jerom. De wonderbare reizen
Jerom. De wonderbare reizen, A01 (V111): De Rop, Edward - Vandersteen, Willy, De
tijmtrotter (1982) (De wonderbare reizen van Jerom, 1), Standaard Uitgeverij
De legenden van Korrigan
Legenden van Korrigan, De - Les contes du Korrigan, A01: Istin, Jean-Luc - Peynet, F. - Le
Breton, E.? e.a., De verborgen schatten: Koc'h de Korrigan - De fee van Loc'h - De grot -
— 21 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
De twee bultenaren (2004) - Les trésors enfouis (2002) [< voltooid in 2002] (Collectie
500, 207), Talent
Malheig
Malheig - Malheig, V01: Stalner, Jean-Marc - Stalner, Éric - Stalner, A., Dubbelganger in de
tijd (1996) - Que rien ne meure (1996), Dargaud Benelux
Malheig - Malheig, V02: Stalner, Jean-Marc - Stalner, Éric - Stalner, A., De adem van de
draak (1997) - Le souffle du dragon (1997), Dargaud Benelux
Malheig - Malheig, V03: Stalner, Jean-Marc - Stalner, Éric - Stalner, A., Het oog van Wedal
(1997) - L'oeil de Wedal (1997), Dargaud Benelux
Malheig - Malheig, V04: Stalner, Jean-Marc - Stalner, Éric - Stalner, A., Rokson (1998) Rokson (1998), Dargaud Benelux
Mickey à travers les siècles
Mickey à travers les siècles, A01: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey chez les hommes des
cavernes (1970) [< Le journal de Mickey], Hachette
Mickey à travers les siècles, D0043-0046: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey à travers les
siècles [La préhistoire] (1953), in: Le journal de Mickey, 43-46
Mickey à travers les siècles, D0244-0250: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey à travers les
siècles [Préhistoire] (1957), in: Le journal de Mickey, 244-250
Mickey à travers les siècles, D0902-0913: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey et les
Mickeyens! (1969), in: Le journal de Mickey, 902-913
Piet Pienter en Bert Bibber
Piet Pienter en Bert Bibber, A25 (= V30): Van Hove, Jozef (Pom), De tijdmachine (1967)
(Piet Pienter en Bert Bibber, 25), De Vlijt
De pithecantroop in de koffer
Pithecantroop in de koffer, De - Le pithécanthrope dans la valise, V01: Lamquet, Christian,
De Hollandse chirurg (1996) - Le chirurgien hollandais (1996) (De pithecantroop in de
koffer, 1), Glénat Benelux
Pithecantroop in de koffer, De - Le pithécanthrope dans la valise, V02: Lamquet, Christian Denoulet, Bertrand, Franse filmpjes (1999) - Le coucher da la mariée (1999) (De
pithecantroop in de koffer, 2), Glénat Benelux
Protéo
Protéo, V02: Chéret, André - Imbar, Jean-Gérard - Chéret, Chantal, Le dragon du MontTombe (1985), Philippe Auzou
Pythagoras
Pythagoras - Pythagore, V03: de Ribeaupierre, Claude (Derib) - Jobin, André (Job), De
reuzen van de toendra (1974) - Pythagore et les géants de la toundra (1974), Rossel
Rex Brontosorus
Rex Brontosorus - Nabuchodinosaure, A01: Widenlocher, Roger - Herlé - Chagnaud, Yves,
Intersaurieel reptielen team (1995) - Comamndo reptile saurien (1995), Dargaud Benelux
De Rode Ridder
Rode Ridder, De, V207: Claus - Lodewijk, Martin - Studio Leonardo, De grot van de beer
(2005) (De Rode Ridder, 207), Standaard Uitgeverij
Sarah Spits
Sarah Spits - Jeannette Pointu, A04 (= V04): Wasterlain, Marc, Yeren. De aap die rechtop
liep (1987) [< voltooid in 1987] (De avonturen van Sarah Spits persfotografe, 4), Dupuis
Sarah Spits - Jeannette Pointu, A13 (= V11): Wasterlain, Marc - Studio Cérise, De schat in de
kreek (1998) [< voltooid in 1997], Dupuis
Suske en Wiske
Suske en Wiske, A071 (= V069): Vandersteen, Willy, Wattman (1967) (Suske en Wiske),
Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A112 (= V039): Vandersteen, Willy, De groene splinter (1957) [< Tintin /
Kuifje, nr. 5627-5736, 04.07.1956-04.09.1957] (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A139 (= V084): Vandersteen, Willy, De boze boomzalver (1973) (Suske en
Wiske), Standaard Uitgeverij
— 22 —
3. DE PREHISTORISCHE MENS
Suske en Wiske, A143 (= V085): Vandersteen, Willy, De malle mergpijp (1973) (Suske en
Wiske), Standaard Uitgeverij
Tina-weekblad-strip
Tina-weekblad-strip, A37: Tekenaar onbekend - Vivas, J.(?) (voorplaat), Epona wachter van
de paardenvallei (1982) [< Tina] (Tina topstrip, 37), Oberon
Een vrouw met een plan
Vrouw met een plan, Een, V01: Evert, Een vrouw met een plan (2007) [< voltooid in 20042005], in: [email protected], 3-4
Vrouw met een plan, Een, V02: Evert, Stijn's feestje (2008) [< voltooid in 2005-2006], in:
[email protected], 5-7
Vrouw met een plan, Een, V03: Evert, In de val (2009-2010) [< voltooid in 2007-2009], in:
[email protected], 9-12
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, D1030: Joly, Octave, 100 000 Kilos d'iguanodons (1958), in: Spirou
/ Robbedoes, 1030
Wim, Oom - Oncle Paul, D1088: Herbert - Joly, Octave, Chasseurs de mammouths (1959), in:
Spirou / Robbedoes, 1088
Wim, Oom - Oncle Paul, D1634: Colsoulle - Joly, Octave, Mystère à Altamira (1969), in:
Spirou / Robbedoes, 1634
Wim, Oom - Oncle Paul, D1684: Tai, William (Malik) - Joly, Octave, Speurtocht in de
prehistorie (1970) - Week-end dans la préhistoire (1970), in: Spirou / Robbedoes, 1684,
Dupuis
Zanzi
Zanzi, D1959-1962: Joly, André (Erik), Zanzi (1959-1962), in: L'Intrépide - Mireille, 19591962
— 23 —
4. De oosterse wereld
Voor strips over Egypte, cf. vooral THIÉBAUT, Michel (ed.), Histoire et bandes
dessinées. Images de l'Égypte ancienne (Collèges Diderot et Proudhon), Besançon, 1987;
Egypte hertekend. Het oude Egypte in de beeldverhalen. Op verkenning met prof. Jan
QUAEGEBEUR en co., Leuven, 1988; GROENSTEEN, Thierry (ed.), L'Égypte dans la bande
dessinée, Poitou-Charentes, 1998.
GESITUEERD IN DE OUDHEID:
Aathon
Aathon - Aathon, V01: Cèbe, Dominique - Ramaioli, Georges (Simon Rocca), Het einde van
een wereld (2006) - La fin d'un monde (2002) [< voltooid in 2001], Talent
Aïda
Aïda, A01: Frisano, Pierre - Maric, Raymond, Aïda (1985), Alliance Média - RTL
Akhtar de schriftgeleerde
Akhtar de schriftgeleerde - Akhtar, le scribe, K01: Debruyne, Jacques - Dufaux, Jean, La dame
de Memphis (1986), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 8627 / 564
Akhtar de schriftgeleerde - Akhtar, le scribe, K02: Debruyne, Jacques - Dufaux, Jean, À la
droite du soleil (1987), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 87? / 591
Akhtar de schriftgeleerde - Akhtar, le scribe, K03: Debruyne, Jacques - Dufaux, Jean, La
vallée des rois (1987), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 87? / 608
Akhtar de schriftgeleerde - Akhtar, le scribe, K04: Debruyne, Jacques - Dufaux, Jean,
Godentranen (1987) - La larme de dieu (1987), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 87?
/ 613
Alex. De reizen van Alex
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A35: Ruffieux, Jean-Marie - Deckers, Anne Torton, Jean e.a., Babylon - Mesopotamië (2013) - Babylone - Mesopotamie (2013),
Casterman
Les amours célèbres
Amours célèbres, Les, A21?: Lage, Étienne, David et Bethsabée (1950-1972 ca.), in: FranceSoir
Les amours de l'histoire
Amours de l'histoire, Les, V00 (= A01): Groux, Yves W. (Yan), Les demoiselles du Nil. La
reine radieuse Cléobis (1985), Sedem
Apicitou
Apicitou, V01: Seban, Daniel N., Les colères du pharaon (1986), Burning Bush
Apicitou, V02: Seban, Daniel N., Les rois verts (1987), Burning Bush
Apicitou, V03: Seban, Daniel N., Bloqués du dos, redressez-vous! (1988), Burning Bush
De ark van Noë
Ark van Noë, De, V01: De Coninck, Jeroen, De ark van Noë (1984), Jumbo Offset
De Bijbel. Het Oude Testament
Bijbel, De. Het Oude Testament - La Bible. L'Ancient Testament, V01: Zitko, Damir Dufranne, Michel - Camus, Jean-Christophe e.a., Genesis. Eerste deel (2010) - La Genèse
1re partie (2008), Silvester
Bijbel, De. Het Oude Testament - La Bible. L'Ancient Testament, V02: Zitko, Damir Dufranne, Michel - Camus, Jean-Christophe e.a., Genesis. Tweede deel (2010) - La Genèse
2e partie (2009), Silvester
Bijbel, De. Het Oude Testament - La Bible. L'Ancient Testament, V03: Zitko, Damir Dufranne, Michel - Camus, Jean-Christophe e.a., L'Exode 1re partie (2010), Delcourt
Bijbel. Abraham et Moïse
Bijbel. Abraham et Moïse, V01: Paradis, Louis - Sigier, Anne, Abraham et Moïse (1993),
Anne Sigier
4. DE OOSTERSE WERELD
Bijbel. Ancien testament
Bijbel. Ancien testament, V01: Musquera, Xavier - Gloesner, Noël - Pierdec e.a., Ancien
testament 1 (1982?), Hachette - Livre de Paris
Bijbel. Ancien testament, V02: Musquera, Xavier - Gloesner, Noël - Pierdec e.a., Ancien
testament 2 (1982?), Hachette - Livre de Paris
Bijbel. Ancien testament, V03: Musquera, Xavier - Gloesner, Noël - Pierdec e.a., Ancien
testament 3 (1982?), Hachette - Livre de Paris
Bijbel. Ancien testament, V04: Musquera, Xavier - Gloesner, Noël - Pierdec e.a., Ancien
testament 4 (1982), Hachette - Livre de Paris
Bijbel. Ancien testament, V05: Musquera, Xavier - Gloesner, Noël - Pierdec e.a., Ancien
testament 5 (1983), Hachette - Livre de Paris
Bijbel. Bible tales for young folk
Bijbel. Bible tales for young folk, V01-V05: Everett, Bill - Krigstein, Bernie, Bible tales for
young folk (for young people) 1-5 (1953-1954), Atlas comics
Bijbel. Bijbelse personages
Bijbel. Bijbelse personages - Personnages bibliques, V01: Lalo, Laurent - Rey, R., David en
Goliath (1985) - David et Goliath (1985), Voorhoeve
Bijbel. Bijbelse personages - Personnages bibliques, V02: Lalo, Laurent - Rey, R., Elia en de
profeten van Baal (1985) - Elie et les prophètes de Baal (1985), Voorhoeve
Bijbel. De bijbel (1)
Bijbel. De bijbel (1), V01: Tekenaar onbekend, De schepping (1973), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel (1), V02: Tekenaar onbekend, Het beloofde land (1973), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel (1), V03: Tekenaar onbekend, Koningen en profeten (1973), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel (1), V04: Tekenaar onbekend, De ballingschap (1973), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel (3)
Bijbel. De bijbel (3), V01: Parry, Alan - Parry, Linda, Het begin (1993), Tabor - Katholieke
Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel (3), V02: Parry, Alan - Parry, Linda, Noach en de ark (1993), Tabor Katholieke Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel (3), V03: Parry, Alan - Parry, Linda, Jozef en zijn jas (1993), Tabor Katholieke Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel (3), V04: Parry, Alan - Parry, Linda, Baby Mozes (1993), Tabor - Katholieke
Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel in beeld (1)
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V01: Tekenaar onbekend, Genesis 1-24 (1970), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V02: Tekenaar onbekend, Genesis 25-50 (1970), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V03: Tekenaar onbekend, Exodus - Leviticus - Numeri 1-12
(1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V04: Tekenaar onbekend, Numeri 20-27 - Deuteronomium Jozua - Richteren 1-4 (1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V05: Tekenaar onbekend, Richteren 4-16 - Ruth - I Samuel 1-5
(1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V06: Tekenaar onbekend, I Samuel 5-29 (1970), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V07: Tekenaar onbekend, I Samuel 28 - II Samuel 17 (1970),
Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V08: Tekenaar onbekend, II Samuel 17-18 - I Koningen 1-21
(1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
— 25 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V09: Tekenaar onbekend, Koningen - Kronieken (1970),
Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V10: Tekenaar onbekend, Koningen - Kronieken - Ezra Nehemia - Esther - Job - Psalmen - Spreuken - Jesaja - Jeremia (1970), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V11: Tekenaar onbekend, Jeremia - Ezechiël - Daniël - Hosea Joël - Amos -Jona - Micha - Nahum - Habakuk - Zefanja - Hachai - Zacharia - Maleachi
(1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in strip
Bijbel. De bijbel in strip, V01: Anderson, Jeff - Maddox, Mike, De bijbel in strip (2000) - The
Lion graphic bible (1998), Ark boeken
Bijbel. Découvrir la Bible
Bijbel. Découvrir la bible, V01: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a., La
création - Les patriarches (1983), Larousse
Bijbel. Découvrir la bible, V02: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a.,
Moïse - Josué - Les juges (1983), Larousse
Bijbel. Découvrir la bible, V03: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a., Les
rois Saül, David et Salomon (1984), Larousse
Bijbel. Découvrir la bible, V04: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a.,
Prophètes en Judée et Israël (1984), Larousse
Bijbel. Découvrir la bible, V05: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a., L'exil
à Babylone (1984), Larousse
Bijbel. Découvrir la bible, V06: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a., Le
retour à Jérusalem (1984), Larousse
Bijbel. Een eindeloos verhaal
Bijbel. Een eindeloos verhaal - Una historia que no cesa, V01: Sanchis, Carlos - Sampedro
Forner, José Carlos - Berenguer Fuster, Antonio e.a., Het volk van Israel (deel 1) (1989) El pueblo de Israel (1984), Marian Agencies
Bijbel. Een eindeloos verhaal - Una historia que no cesa, V02: Sanchis, Carlos - Sampedro
Forner, José Carlos - Berenguer Fuster, Antonio e.a., Het volk van Israel (deel 2) (1989?) El pueblo de Israel (1984), Marian Agencies
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées, V01: Le Blanc, André - Hoth, Iva, D'Éden au
Sinaï (Au commencement) (1978), Ligue pour la lecture de la bible
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées, V02: Le Blanc, André - Hoth, Iva, La terre
promise (1978), Ligue pour la lecture de la bible
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées, V03: Le Blanc, André - Hoth, Iva, Les rois et
les prophètes (1978), Ligue pour la lecture de la bible
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées, V04: Le Blanc, André - Hoth, Iva, De
Jérusalem à Babylone (1978), Ligue pour la lecture de la bible
Bijbel. Hooglied van Salomo
Bijbel. Hooglied van Salomo, V01: Bosschaert, Jan, Hooglied van Salomo (2004) (De index),
Saga
Bijbel. Jozef
Bijbel. Jozef, V01: Tekenaar onbekend, Van slaaf tot onderkoning (1962?), Uitgeverij
onbekend
Bijbel. L'histoire du peuple de dieu
Bijbel. L'histoire du peuple de dieu, V01: d'Orange, Alain - Thivollier, Pierre e.a., L'histoire
du peuple de dieu (1979-1983), Le Bosquet
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V01: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Abraham, le père des croyants (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V02: Mayo-Nke - Espa - Vévé, JacobIsraël, force dieu (1979-1986), Saint-Paul Afrique
— 26 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V03: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Joseph, vice-roi d'Égypte (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V04: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Moïse, le libérateur (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V05: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Josué, le conquérant de Jéricho (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V06: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Samson, champion d'Israël (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V07: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Judith, héroïne d'Israël (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V08: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Ruth, la Moabite (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V09: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
David, l'invincible (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V10: Mayo-Nke - Espa - Vévé, Esther,
reine de Perse (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V11: Sima Lukombo - Espa - Vévé,
Daniel, prophète d'Israël (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V12: Mayo-Nke - Espa - Vévé, Tobit,
le bonheur retrouvé (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Ancien testament, V13: Mayo-Nke - Espa - Vévé, Jonas,
le prophète rebelle (1979-1986), Saint-Paul Afrique
Bijbel. Les religions de la bible
Bijbel. Les religions de la bible, V01: Brocal-Remohi, J. - Blasco, Jésus - Moliterni, Claude
e.a., Des patriarches à l'exode (1984), Dargaud
Bijbel. Les religions de la bible, V02: Brocal-Remohi, J. - Blasco, Jésus - Moliterni, Claude
e.a., Le premier temple (1984), Dargaud
Bijbel. Les religions de la bible, V03: Brocal-Remohi, J. - Blasco, Jésus - Moliterni, Claude
e.a., Le second temple (1985), Dargaud
Bijbel. Les religions de la bible, V04: Brocal-Remohi, J. - Blasco, Jésus - Moliterni, Claude
e.a., Les juifs d'orient et d'occident (1985), Dargaud
Bijbel. Noach, V01: Steinmann, Friedel, Noach (1979), Kok
Bijbel. Noah's ark
Bijbel. Noah's ark, V01: Hartly, Al, Noah's ark (1973), Spire Christian Comics - Fleming H.
Revell Co.
Bijbel. The Manga bible (1)
Bijbel. The Manga bible (1), V03: Tyndale, Manga Mutiny (2008), Next - Tyndale House
Bijbel. The Manga bible (1), V04: Tekenaar onbekend, Manga Melech (2010), Next - Tyndale
House
Bijbel. The Manga bible (1), V05: Tekenaar onbekend, Manga Messengers (2011), Next Tyndale House
Bijbel. The Manga bible (2)
Bijbel. The Manga bible (2), V01: Akinsiku, Ajnbayo (Siku) - Akinsiku, Akin, The Manga
bible. From Genesis to Revelation (2007), Galilee Trade
Bijbel. Une bible en bande dessinée
Bijbel. Une bible en bande dessinée, V02: Blasco, Jésus - Moliterni, Claude, Les peuples de
dieu (1977), Fayard - Mame
Het boek Genesis
Boek Genesis, Het, V01: Crumb, Robert, Het boek Genesis (2009) - The book of Genesis
(2009), De Harmonie - Oog & Blik - Vrijdag
Le bon point amusant (tijdschrift)
Bon point amusant, Le, D643: Nadar, La pharaonne (1925), in: Le bon point amusant, 643
La conspiration de Théti
Conspiration de Théti, La, V01: Dedecker, G. - Gubert, M., La conspiration de Théti (1980),
Michel Deligne
— 27 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Corian
Corian - Corian, V01: Debruyne, Jacques, Mysterie in Thebe (1986) - Mystère à Thèbes
(1985) (Corian, 1), Blue Circle
Corian, V02: Debruyne, Jacques, La dame aux émeraudes (1987) (Corian, 2), Glénat
Corian, V03: Debruyne, Jacques, Les fous de Baal (1989) [< voltooid in 1989] (Corian, 3),
Glénat
Dargaud histoire
Dargaud histoire, A01: Brocal-Remohi, J. - Moliterni, Claude, Les patriarches. Abraham et
ses fils. Isaac, Jacob & Joseph (1986) (Dargaud histoire), Dargaud
Dargaud histoire, A02: Ruffieux, Jean-Marie - Moliterni, Claude, David et Salomon rois
d'Israël (1986) (Dargaud histoire), Dargaud
Disney Paperback
Disney Paperback, V01: Disney, Walt, Duckanchamun. Im Tal der Enten (2010) (2002)
Disney Paperback, V04: Disney, Walt, Duckanchamun. 2. Im Zeichen des Sphinx (2010)
Donald Duck, D0275: Tekenaar onbekend, Donald Duck in "Ancient Persia" (1950) (Four
color, 0275), Dell Publishing Co.
De eeuwige reis
Eeuwige reis, De - L'éternel voyage, V01: Torton, Jean (Jeronaton), De priesteres van
Cutulyok (1987) - L'éternel voyage. 1 (1985), Loempia
Eeuwige reis, De - L'éternel voyage, V02: Torton, Jean (Jeronaton), De wakers van Ishtar
(1987) - L'éternel voyage. 2 (1986) (De eeuwige reis, 2), Loempia
Egypte hertekend
Egypte hertekend, V01: Hoop, C., Egypte hertekend (1983), Uitg. J.P. (Jaap Jan Produkties)
L'épopée de Gilgamesh
Épopée de Gilgamesh, L', V01: Brion, Alain - Blondel, Julien, Le trône d'Uruk (2010), Soleil
Productions
Eva en Adam
Eva en Adam, V01: Bercovici, Philippe - de Jager, Gerrit - Stevenhagen, Wim, Eva en Adam
(1995) [< Panorama / De Post - L'echo des savannes], Big Balloon
Four color
Four color, D1070: Sekowsky, Solomon and Sheba (1960) (Four color, 1070), Dell
Publishing Co.
Four color, D1144: Tekenaar onbekend, The story of Ruth (1961) (Four color, 1144), Dell
Publishing Co.
Four color, D1205: Tekenaar onbekend, David and Goliath (1961) (Four color, 1205), Dell
Publishing Co.
De geschiedenis van de mensheid in stripverhalen
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A02 (= V03-V04): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Egypt. Egypte en de
pyramiden - Egypte en de farao's (1983) - Égypte et pyramides - Égypte impériale (1981),
Edito-Service
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A03 (= V05-V06): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Het antieke Azië I. De
Soemeriërs - Babylonië en Assyrië (1983) - L'Asie antique I-II. Les Sumériens - Babylone
et l'Assyrie (1981), Edito-Service
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A04 (= V07-V08): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Het antieke Azië II.
Fenicië en Palestina - De bloeitijd van het Perzische rijk (1983) - L'Asie antique III-IV.
Hébreux et Phéniciens - L'empire perse (1981), Edito-Service
Gilgamesj (1)
Gilgamesj (1), V01: Bodoni, Paul, Gilgamesj (1983?), Van Wulften
Gilgamesj (2)
Gilgamesj (2) - Gilgamesh, V01: Duchazeau, Frantz - de Bonneval, Gwénaël (Gwen) - Walter,
Gilgamesj (2007) - Le tyran - Le sage (2004-2005), Atlas
Goofy
— 28 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Goofy, V04: Walt Disney Studio's, Toetankamon (1980) (Met Goofy de geschiedenis in, 4),
Oberon
De gouden kraag
Gouden kraag, De, V01: Bus, Bert, De gouden kraag (1979) [< Sjors van de Rebellenclub,
1962, 1-40] (Oberon strips, 30), Oberon - Het Stripschap
Les héritiers du soleil
Héritiers du soleil, Les, V01: Convard, Didier, Le masque de mort (1986) [< Vécu, 1986],
Glénat
Héritiers du soleil, Les, V02: Convard, Didier, Le prophète de sable (1987) [< voltooid in
1987], Glénat
Héritiers du soleil, Les, V03: Convard, Didier, La veuve-mère (1989) [< voltooid in 1988],
Glénat
Héritiers du soleil, Les, V04: Convard, Didier, Noir l'amour (1990), Glénat
Héritiers du soleil, Les, V05: Convard, Didier, Néphérouré (1991) [< voltooid in 1990],
Glénat
Héritiers du soleil, Les, V06: Bihel, Frédéric - Convard, Didier, La princesse endormie (1994)
[< voltooid 20.11.1993], Glénat
Héritiers du soleil, Les, V07: Bihel, Frédéric - Convard, Didier, L'architecte immobile (1994),
Glénat
Héritiers du soleil, Les, V08: Bihel, Frédéric - Mosdi, Thomas - Convard, Didier, Illusion
(1996) [< voltooid 05.011996], Glénat
Héritiers du soleil, Les, V09: Bihel, Frédéric - Mosdi, Thomas, La nuit de la lumière (1997),
Glénat
Héritiers du soleil, Les, V10: Bihel, Frédéric - Mosdi, Thomas, La nuit de la lumière 2 (1998),
Glénat
Héritiers du soleil, Les, V11: Bihel, Frédéric - Mosdi, Thomas, Halija (1999), Glénat
Héritiers du soleil, Les, V12: Bihel, Frédéric - Mosdi, Thomas, La marque de Sekhmet (2000),
Glénat
Héritiers du soleil, Les, V13: Bihel, Frédéric - Mosdi, Thomas, Les enfants de l'ombre (2002),
Glénat
Heroveringen
Heroveringen - Reconquêtes, V01: Miville-Deschênes, François - Runberg, Sylvain, De horde
van de levenden (2011) - La horde des vivants (2011), Le Lombard
Heroveringen - Reconquêtes, V02: Miville-Deschênes, François - Runberg, Sylvain, De
hinderlaag van de Hittieten (2014) - Le piège hittite (2014), Le Lombard
Histoires de la vie des hommes
Histoires de la vie des hommes, V07?: Gard, M. - Dhombre, Pierre, Vivre au bord du Nil
(1979), Éditions de la Pibole
De Horus van Nekhen
Horus van Nekhen, De - L'Horus de Nékhen, V01: Ramaïoli, Georges - Corteggiani, François,
De Horus van Nekhen (1989) - L'Horus de Nékhen (1989) (Blitz - Kronieken, 11), Oranje
Horus van Nekhen, De - L'Horus de Nékhen, V02: Ramaïoli, Georges - Corteggiani, François,
Le chant du harpiste (1990), Milan
Hotep
Hotep, V01: Morales, Rafael, Le scribe de Karnak (2007) (Vécu), Glénat
Hotep, V02: Morales, Rafael, La gloire d'Alexandre (2009) (Vécu), Glénat
Hurrah! (tijdschrift)
Hurrah!, D134: Tekenaar onbekend, L'officier de Thèbes (1956), in: Hurrah!, 134
Hurrah!, D181: Groux, Y. W. (Yan), Ramphis chevalier du pharaon (1957), in: Hurrah!, 181
Hurrah!, D228: Groux, Y. W. (Yan), Megalise le valeureux (1958), in: Hurrah!, 228
Il était une fois l'homme
Il était une fois l'homme, V06: Barillé, Albert, Les vallées fertiles (1991), Fabbri-Hachette
Il était une fois l'homme, V07: Barillé, Albert, L'Égypte des pharaons (1991), Fabbri-Hachette
Il était une fois l'homme, V08: Barillé, Albert, Les hébreux (1991), Fabbri-Hachette
Il était une fois l'homme, V10: Barillé, Albert, Les premiers empires (1991), Fabbri-Hachette
— 29 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Illustrated classics
Illustrated classics, A1.201: Tekenaar onbekend, De Makkabeeën (1972), Classics Nederland
Illustrated classics - Classics illustrated special issue, A2.9: Nodel, Norman - Graham,
Lorenz, De tien geboden (1963) - The ten commandments (1956), Classics Nederland
In het land van Horus
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V01: Dethan, Isabelle, Khaemoeaset of de wet
van Maât (2004) - Khaemouaset ou la loi de Maât (2001), Arboris
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V02: Dethan, Isabelle, Meresankh of de keuze
van Seth (2004) - Meresankh ou le choix de Seth (2002), Arboris
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V03: Dethan, Isabelle, Tiasatré of het oordeel
van Anubis (2010) - Tiasatré ou le jugement d'Anubis (2003), Arboris
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V04: Dethan, Isabelle, Nakhtamon ou la colère
de Sekhmet (2004), Guy Delcourt
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V05: Dethan, Isabelle, Kheti ou l'amour de
Ninmah (2005), Guy Delcourt
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V06: Dethan, Isabelle, Hori ou le courroux
d'Ishtar (2007), Guy Delcourt
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V07: Dethan, Isabelle, Neferhor ou la quête
d'Isis (2008), Guy Delcourt
In het land van Horus - Sur les terres d'Horus, V08: Dethan, Isabelle, Imeni ou la résurrection
d'Osiris (2010), Guy Delcourt
L'intrépide (tijdschrift)
Intrépide, L', D12: Tekenaar onbekend, L'archer du pharaon (1970?), in: L'intrépide.
Supplément (?), 12
Intrépide, L', D393: Groux, Y. W. (Yan), Les exploits du pilote Nenofer (1975), in:
L'intrépide, 393
Ishanti
Ishanti tempeldanseres - Ishanti, danseuse sacrée, V01: Chrispeels, Didier (Crisse) - Besson,
Frédéric (Fred), De tranen van Isis (2007) - Les larmes d'Isis (2005), Silvester
Jezab
Jezab, V01: Chiomenti, Enzo, Het schip van koning Salomon (1954), Walter Lehning
Jezab, V03: Chiomenti, Enzo, Het eiland der titanen (1954), Walter Lehning
Jezab, V07: Chiomenti, Enzo, In de arena (1954), Walter Lehning
Jezab, V10: Chiomenti, Enzo, Het oog van Baal (1954), Walter Lehning
Jezab, V33: Chiomenti, Enzo, De tempel van Salomo (1954), Walter Lehning
Jezab, V42: Chiomenti, Enzo, Het goede einde (1955), Walter Lehning
Jezab, V43?: Wäscher, Hansrudi, De zwarte edelsteen (1954), Walter Lehning
Jona
Jona, V01: Steinmann, Friedel, Jona (1979), Kok
Jonathan en David
Jonathan en David, V01: Vandendriessche, Christian, Jonathan en David (1984), in: Er loopt
een weg naar Jeruzalem... Parochiale vormselcatechese eerste jaar, Patmos
Judith & Holopherne
Judith & Holopherne, V01: Riverstone, Peter / Pierre, Judith & Holopherne (2003), Ipm
Keos
Keos - Kéos, V01: Pleyers, Jean - Martin, Jacques, Osiris (1992) - Osiris (1992) (Keos, 1),
Loempia
Keos - Kéos, V02: Pleyers, Jean - Martin, Jacques, Cobra (1993) - Le cobra (1993) (Keos, 2),
Loempia
Keos - Kéos, V03: Pleyers, Jean - Martin, Jacques, Le veau d'or (1999) (Keos, 3), Casterman
Khalou
Khalou, D1962-1965: Juillard, Claude-Henri (Claude-Henri) - Manesse, Khalou (1962-1965),
in: Frinoupet, 1962-1965
Kheti fils du Nil
— 30 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Kheti fils du Nil, V01: Mazan - Dethan, Isabelle, Au-delà des portes (2006) (Jeunesse),
Delcourt
Kheti fils du Nil, V02: Mazan - Dethan, Isabelle, Le roi des grenouilles (2007) (Jeunesse),
Delcourt
Kheti fils du Nil, V03: Mazan - Dethan, Isabelle, Mémé la momie (2009) (Jeunesse), Delcourt
King David
King David, V01: Ozanam - Singelin, King David (2008), Casterman
Kortverhalen uit Kuifje
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6114 - D2/0649: Cheneval,
Fernand - Duval, Yves, La première Pâque (1961), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6114 / 0649
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6116 - D2/0658: Funcken,
Liliane - Funcken, Fred - Duval, Yves, Au temps de Ramsès II (1961), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6116 / 0658
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/62? - D2/0711: Fernán, JeanLouis - Duval, Yves, David (Un jeune berger nommé David) (1962), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 62? / 0711
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/62? - D2/0723: Fernán, JeanLouis - Duval, Yves, Un conquérant magnanime, le grand Cyrus (1962), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 62? / 0723
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6242 - D2/0736: Fernán, JeanLouis - Duval, Yves, Une jeune hercule nommé Samson (1962), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6242 / 0736
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6245 - D2/0758: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor), La dernière audience de Ramsès II (1963), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6245 / 0758
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/65? - D2/0865: Torton, Jean
(Jeronaton), Le triomphe de Judith (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
65? / 0865
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/65? - D2/0866: Torton, Jean
(Jeronaton), La bataille de Qadesh (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
65? / 0866
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/66? - D2/0907: Funcken, Fred Duval, Yves, Le ruse héroïque de Zopyre (1966), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 66? / 0907
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7027 - D2/1132: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Lux, La grande croisère d'Hannon (1970), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 7027 / 1132
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7037 - D2/1142: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Lux, Het orakel van Phtah (1970) - L'oracle de Phtah (1970),
in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7037 / 1142
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7107 - D2/1164: Torton, Jean
(Jeronaton), Amenophis IV, een revolutionaire farao (1971) - Akhénaton, un pharaon
révolutionnaire (1971), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7107 /1164
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/8520 - D2b/505: Debruyne,
Jacques, De ketterse koning (1985) - Authentique. Le roi hérétique (1985), in: Kuifje /
Tintin (Belgique - France), 8520 / 505
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/8529 - D2b/514: Debruyne,
Jacques - Dufaux, Jean, Valstrik in Kadesh (1985) - Piège à Kadesh (1985), in: Kuifje /
Tintin (Belgique - France), 8529 / 514
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/8541 - D2b/526: Debruyne,
Jacques - Dufaux, Jean, Authentique. La légende d'Osiris (1985), in: Kuifje / Tintin
(Belgique - France), 8541 / 526
— 31 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/8603 - D2b/540: Debruyne,
Jacques - Dufaux, Jean, La mort à Abou Simbel (1986), in: Kuifje / Tintin (Belgique France), 8603 / 540
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/8616 - D2b/553: Debruyne,
Jacques - Dufaux, Jean, Une partie de chasse (1986), in: Kuifje / Tintin (Belgique France), 8616 / 553
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/8747 - D2b/636: Debruyne,
Jacques, De Syrische slavin (1987) - L'esclave syrienne (1987), in: Kuifje / Tintin
(Belgique - France), 8747 / 636
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/88? - D2b/653: Debruyne,
Jacques, La femme pharaon (1988), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 88 / 653
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/88? - D2b/655: Debruyne,
Jacques, La marâtre maudite (1988), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 88 / 655
Kuifje vertelt je... de geschiedenis van de wereld
Kuifje vertelt je... de geschiedenis van de wereld - L'histoire du monde, D1/5542-5548 D2/0371-0377: Funcken, Liliane - Funcken, Fred - Schoonjans, J., [Egypte] (1955-1956) [L'Égypte] (1955-1956), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 55-56? / 371-377
Kuifje vertelt je... de geschiedenis van de wereld - L'histoire du monde, D1/55-56? - D2/03780388: Funcken, Liliane - Funcken, Fred - Schoonjans, J., [Het Nabije Oosten] (1955-1956)
- [Le Proche-Orient] (1955-1956), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 55-56? /
378-388
Le meilleur de la Bible
Meilleur de la Bible, Le, V01: Baillif, Matthieu ((Ibn Al Rabin)), Abram en Égypte (2007?)
(Bile noire, 16)
Meilleur de la Bible, Le, V02: Baillif, Matthieu ((Ibn Al Rabin)) - Adam, Peggy, Le crime de
Guivéa (2008) (Lymphe), Atrabile
Le moustique / Humoradio (tijdschrift)
Moustique, Le / Humoradio, D1946: Hubinon, Victor (Vick Norris), [De bouw van de
piramiden] (1946), in: Le moustique / Humoradio, 1946
De mysteries van Osiris
Mysteries van Osiris, De - Les mystères d'Osiris, V01: Roels, Benoît - Charles, Maryse Charles, Jean-François, De levensboom (2006) - L'arbre de vie (2006), Glénat - XO
Éditions
Mysteries van Osiris, De - Les mystères d'Osiris, V02: Roels, Benoît - Charles, Maryse Charles, Jean-François, De levensboom 2 (2007) - L'arbre de vie (II) (2007), Glénat
Mysteries van Osiris, De - Les mystères d'Osiris, V03: Roels, Benoît - Charles, Maryse Charles, Jean-François, De samenzwering van het kwaad (2009) - La conspiration du mal
(2009), Glénat
Mysteries van Osiris, De - Les mystères d'Osiris, V04: Roels, Benoît - Charles, Maryse Charles, Jean-François, De samenzwering van het kwaad (2) (2011) - La conspiration du
mal 2 (2011), Glénat
Néféritès
Néféritès, V01: Corgiat, Sylviane - Galliano, Patrick - Cross, Chris, L'embaumeur (2006)
(Dédales), Les Humanoïdes Associés
Nefriti
Nefriti - Néfriti, V01: Bech, Sussi, De sarcofaag van Amon (1990) - Le sarcophage d'Amon
(1990) (Nefriti, 1), Loempia
Nefriti - Néfriti, V02: Bech, Sussi, Aton (1990) - Aton (1990) (Nefriti, 2), Loempia
Nefriti - Néfriti, V03: Bech, Sussi, De stier van Minos (1991) - Le taureau de Minos (1991)
(Nefriti, 3), Loempia
Nefriti - Néfriti, V04: Bech, Sussi, In het land van de Hettieten (1991) - Au pays des Hittites
(1991) (Nefriti, 4), Loempia
Nil
Nil, V01: Garguilo, Didier - Adam, Éric, Les barbarres (2007) (Aventures), Vents d'ouest
Nil, V02: Garguilo, Didier - Adam, Éric, Le mastaba (2009) (Aventures), Vents d'ouest
— 32 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Nilus
Nilus - Il grande Nilus, D1979: Origone, Nilus & co (gags) (1979), in: Wham, 7902-7934
Nilus - Il grande Nilus, D1980-1987: Origone, Nilus (gags) (1980-1983), in: Circus, 27-78
Nilus - Il grande Nilus, D1986-1987: Origone, Nilus (gags) (1986-1987), in: Vécu, 17-27
Nippur de Lagash
Nippur de Lagash, D1967-1998: Olivera, Lucho - Villagran, Ricardo - Wood, Robin e.a.,
Nippur de Lagash [ca. 449 episoden] (1967-1998), in: D'Artagnan, 1967-1973; Nippur di
Lagash, 1973-1979; Magnum, 1979, e.a.
Noach (1)
Noach (1) - Noé, D2035-2194: Julos - Myg - Paulo, Noach (gags) (1977-1980) - Noé (gags)
(1977-1980), in: Spirou / Robbedoes, 2035-2194
La nuit des Archées
Nuit des Archées, La, A01: Boilet, Frédéric - Deffeyes, G., La nuit des Archées. Une aventure
d'Anaelle et Myrios (1983) [< Okapi], BD Okapi. Presse Jeune - Bayard-Presse
Okapi (tijdschrift)
Okapi, D331: Tekenaar onbekend, Toutankhamon raconte (1985), in: Okapi, 331
Papyrus
Papyrus - Papyrus, V01: De Gieter, Lucien, De verdwenen mummie (1978) - La momie
engloutie - Le voyageur du fantastique (1978) [< Spirou / Robbedoes, nr. 1867; 1878;
1901-1904, 1974] (Papyrus, 1), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V02: De Gieter, Lucien, De heer van de drie deuren (1979) - Le maître
des trois portes (1979) [< Spirou / Robbedoes, nr. 1973-1990, 1976] (Papyrus, 2), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V03: De Gieter, Lucien, De gigant zonder gezicht (1980) - Le colosse sans
visage (1980) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2023-2042, 1977] (Papyrus, 3), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V04: De Gieter, Lucien, Het faraograf (1981) - Le tombeau de pharaon
(1981) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2108-2127, 1978] (Papyrus, 4), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V05: De Gieter, Lucien, De witte Egyptenaar (1982) - L'Égyptien blanc
(1982) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2221-2232, 1980] (Papyrus, 5), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V06: De Gieter, Lucien, De vier vingers van de maangod (1983) - Les
quatre doigts du dieu lune (1983) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2303-2315, 1982] (Papyrus,
6), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V07: De Gieter, Lucien, De wraak van Ramses (1984) - La vengeance des
Ramsès (1984) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2408-2411, 1984] (Papyrus, 7), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V08: De Gieter, Lucien, De metamorfose van Imhotep (1985) - La
métamorphose d'Imhotep (1985) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2456-2459, 1985] (Papyrus,
8), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V09: De Gieter, Lucien, De tranen van de reus (1986) - Les larmes du
géant (1986) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2496-2499, 1986] (Papyrus, 9), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V10: De Gieter, Lucien, De zwarte piramide (1987) - La pyramide noire
(1987) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2548-2552, 1987] (Papyrus, 10), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V11: De Gieter, Lucien, De verdoemde farao (1988) - Le pharaon maudit
(Akhénaton) (1988) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2605-2614, 1988] (Papyrus, 11), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V12: De Gieter, Lucien, De obelisk (1989) - L'obélisque (1989) [< Spirou
/ Robbedoes, nr. 2647-2656, 1989] (Papyrus, 12), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V13: De Gieter, Lucien, Het labyrint (1990) - Le labyrinthe (1990) [<
Spirou / Robbedoes, nr. 2706-2714, 1990] (Papyrus, 13), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V14: De Gieter, Lucien, Het cyclopeneiland (1991) - L'île cyclope (1991)
[< Spirou / Robbedoes, nr. 2762-2774, 1991] (Papyrus, 14), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V15: De Gieter, Lucien, Het kind van de tempel (1992) - L'enfant
hiéroglyphe (1992) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2803-2812, 1992] (Papyrus, 15), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V16: De Gieter, Lucien, De heer der krokodillen (1993) - Le seigneur des
crocodiles (1993) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2865-2872, 1993] (Papyrus, 16), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V17: De Gieter, Lucien, Toetanchamon de vermoorde farao (1994) Toutankhamon le pharaon assassiné (1994) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2917-2927, 1994]
(Papyrus, 17), Dupuis
— 33 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Papyrus - Papyrus, V18: De Gieter, Lucien, Het oog van Re (1995) - L'oeil de Ré (1995) [<
Spirou / Robbedoes, nr. 2963-2973, 1995] (Papyrus, 18), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V19: De Gieter, Lucien - Vloeberghs, Georges, De moorddadige mummies
(1996) - Les momies maléfiques (1996) [< Spirou / Robbedoes, nr. 3013-3023, 1996]
(Papyrus, 19), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V20: De Gieter, Lucien - Vloeberghs, Georges, De toorn van de grote
sfinx (1997) - La colère du sphinx (1997) [< Spirou / Robbedoes, nr. 3070-3079, 1997]
(Papyrus, 20), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V21: De Gieter, Lucien - Swysen, Bernard C., De talisman uit de grote
piramide (1998) - Le talisman de la pyramide (1998) [< Spirou / Robbedoes, nr. 31213131, 1998] (Papyrus, 21), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V22: De Gieter, Lucien, De gevangene van Sechmet (1999) - La
prisonnière de Sekhmet (1999) [< Spirou / Robbedoes, nr. 3157-3171, 1998] (Papyrus,
22), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V23: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, De odyssee van Papyrus. 1.
Het paard van Troje (2000) - L'odyssée de Papyrus. 1. Le cheval de Troie (2000) [<
Spirou / Robbedoes, nr. 3230-3240, 2000] (Papyrus, 23), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V24: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, De odyssee van Papyrus. 2.
De purperen hand (2001) - L'odyssée de Papyrus. 2. La main pourpre (2001) [< Spirou /
Robbedoes, nr. 3278-3290, 2001] (Papyrus, 24), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V25: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, De odyssee van Papyrus. 3.
De gekke farao (2002) - L'odyssée de Papyrus. 3. Le pharaon fou (2002) [< Spirou /
Robbedoes, nr. 3348-3358, 2002] (Papyrus, 25), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V26: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, Het masker van Horus
(2003) - Le masque d'Horus (2003) [< Spirou / Robbedoes, nr. 33494-3404, 2003]
(Papyrus, 26), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V27: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, De toorn der goden (2004) La fureur des dieux (2004) [< Spirou / Robbedoes, nr. 3461-3467, 2004] (Papyrus, 27),
Dupuis
Papyrus - Papyrus, V28: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, De kinderen van Isis (2006) Les enfants d'Isis (2006) [< voltooid in 2004-2005] (Papyrus, 28), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V29: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, Het eiland van de dode
koningin (2007) - L'île de la reine morte (2007) [< voltooid in 2006] (Papyrus, 29), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V30: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, Het orakel [Het orakel van
Thot] (2008) - L'oracle de Thot (2008) (Papyrus, 30), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V31: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, Het goud van de farao
(2010) - L'or de pharaon (2010) [< begonnen in 2008] (Papyrus, 31), Dupuis
Papyrus - Papyrus, V32: De Gieter, Lucien - Grobet, Véronique, De stier van Montoe (2012) Le taureau de Montou (2012) [< Spirou, 01.2012; voltooid in 2010-2011] (Papyrus, 32),
Dupuis
Papyrus - Papyrus, K01: De Gieter, Lucien - Thiébaut, Michel, Papyrus à l'épreuve de
l'histoire (1982), in: Spirou / Robbedoes, 2310
Papyrus - Papyrus, K02: De Gieter, Lucien - Thiébaut, Michel, Découverte à Besançon. On a
retrouvé le tombeau de la princesse Théti–Chéri (1987), in: Spirou / Robbedoes, 2544
Papyrus - Papyrus, K03: De Gieter, Lucien, Papyrus (1988) - Il était une fois (1988), in:
Spirou / Robbedoes, 2645
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D01: Mirages et légendes, De verdwenen mummie
(1998) - La momie engloutie (1998), Dupuis
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D02: Mirages et légendes, De woede van de maangod
(1998) - La colère du dieu lune (1998), Dupuis
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D03: Mirages et légendes, De heer der krokodillen
(1998) - Le seigneur crocodille (1998), Dupuis
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D04: Mirages et légendes, De zwarte zon van Seth
(1998) - Le soleil noir de Seth (1998), Dupuis
— 34 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D05: Mirages et légendes, De demoon van de rode
bergen (2001) - Le demon des monts rouges (1999), Dupuis
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D06: Mirages et légendes, De harp van Hathor (2001) La harpe d'Hathor (1999), Dupuis
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D07: Mirages et légendes, De vergeten sarcofaag (2001)
- Le sarcophage oublié (1999), Dupuis
Papyrus - Papyrus. Capture d'image, D08: Mirages et légendes, Het huis des levens (2001) La maison de vie (1999), Dupuis
Papyrus - Papyrus, P01: De Gieter, Lucien, Tapirus (1990), in: Stripspotters (1), Arboris
Les princesses égyptiennes
Princesses égyptiennes, Les, V01: Baranko, Igor, Les princesses égyptiennes. Première partie
(2010), Humanoïdes Associès
Princesses égyptiennes, Les, V02: Baranko, Igor, Les princesses égyptiennes. Deuxième partie
(2011), Humanoïdes Associès
De prins van Egypte
Prins van Egypte, De - The prince of Egypt, V01: Koelsch, Michael - Yolen, Jane - Navarro,
Larry, De prins van Egypte. Het boek van de film (1998) - The prince of Egypt (1998), Big
Balloon
Pum Pum (tijdschrift)
Pum Pum, D6302-6406: De Groot, Bob, Jonas en de walvis (1963-1964), in: Pum Pum, 1963,
nr. 28 - 1964, nr. 6
Rostam. Tales from the Shahnameh
Rostam. Tales from the Shahnameh, A01-A03: Altstaetter, Karl - Bahmani, Bruce - Napton,
Robert, Rostam. Tales from the Shahnameh (2009), Hyperwerks
Rudi (Judi)
Rudi (Judi), V01: Verschuere, Karel ((Willy Vandersteen)), De zondvloed (1952) (De
avonturen van Rudi), De Dageraad
Rudi (Judi), V02: Verschuere, Karel ((Willy Vandersteen)), Het wrekende vuur (1954) (De
avonturen van Rudi), De Dageraad
Rudi (Judi), V03-V04: Verschuere, Karel ((Willy Vandersteen)), De onderkoning - De
zwervers (1954-1956) (De avonturen van Rudi), De Dageraad
Rudi (Judi), V05: Verschuere, Karel, Het beloofde land (1993) [< Ohee, nr. 282, 1968], Bonte
The scorpion king
Scorpion king, The, V01-V02: Tekenaar onbekend, The scorpion king 1-2 (2002), Dark Horse
Comics
Le secret de l'arche
Secret de l'arche, Le, V01: Bihel, Frédéric - R., Samuel, Saül (2004) (Vécu), Glénat
Secret de l'arche, Le, V02: Bihel, Frédéric - R., Samuel, David (2006) (Vécu), Glénat
Sem & Ishtar
Sem & Ishtar - Le matin des suaires brûlés, V01: Lukinburg - Tandiang - Lencot, Yves, Hij
die zoekt (1996) - Celui qui cherche (1996), Farao - Talent
Sem & Ishtar - Le matin des suaires brûlés, V02: Lukinburg - Tandiang - Lencot, Yves, De
adem der legenden (1996) - Le souffle des légendes (1996), Farao - Talent
Sem & Ishtar - Le matin des suaires brûlés, V03: Lukinburg - Tandiang - Lencot, Yves, In het
hart van de boomgaard (1997) - Au coeur du verger (1997), Farao - Talent
Sem & Ishtar - Le matin des suaires brûlés, V04: Lukinburg - Tandiang - Quilici e.a., De
oorsprong van het offer (2002) - Les racines du sacrifice (2001) [< voltooid in 1999],
Talent
Senmoet de Egyptenaar
Senmoet de Egyptenaar, A01 (= V01, V02): Vlottes, Dick, Jacht langs de Nijl - Het goud van
de farao (1982) [< Olidin, 1963] (Senmoet, 1) (Bibliotheek van het Nederlandse
beeldverhaal, 19), De Lijn
Senmoet de Egyptenaar, A02 (= V03, V04): Vlottes, Dick, Een kroon voor een kind - Een
nieuwe hoofdstad (1982) (Senmoet, 2) (Bibliotheek van het Nederlands beeldverhaal, 23),
De Lijn
— 35 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Senmoet de Egyptenaar, A03 (= V05, V06): Vlottes, Dick, De zwarte Anubis - De verbroken
zegels (1983) (Senmoet, 3) (Bibliotheek van het Nederlands beeldverhaal, 27), De Lijn
Senmoet de Egyptenaar, A04 (= V07, V08, V09): Vlottes, Dick, De piraten van de Nijl - De
troonopvolger - Toetanchaton (1983) (Senmoet, 3) (Bibliotheek van het Nederlands
beeldverhaal, 31), De Lijn
Slimmie en Sloffie
Slimmie en Sloffie - Chafouin et Baluchon, V02: Tranchand, Pierre - Corteggiani, François, Le
complot des sarcophages (1982), Glénat
De sloof en de slang
Sloof en de slang, De, K01: Olbrechts, Michaël, De sloof en de slang (2013), in: Stripgids.
Tweede reeks, 35
Sluiers
Sluiers - Les voiles, V01: Sels, Erwin (Ersel) - Renot - Lecloux, Aurélie, Oriënt (2011) Orient (2011), Casterman
Sluiers - Les voiles, V02: Sels, Erwin (Ersel) - Renot - Lecloux, Aurélie, Het labyrint (2013) Le labyrinthe (2013), Casterman
Sombrero Zwarte reeks
Sombrero Zwarte reeks, A143: Tejlor, Harem van de farao (2006) (Sombrero Zwarte reeks,
143), Sombrero
Succubus (2)
Succubus (2) - Succubes, V03: Acciarino, Gianluca - Mosdi, Thomas - Martinez, Marta,
Eanna (2013) - Eanna (2012), Saga
Sur les pas de Mariette
Sur les pas de Mariette, V01: Devos, Winoc (Winoc), Sur les pas de Mariette (2004), Winoc
Tales of the Witchblade
Tales of the Witchblade, V07: Zanier, Christian - Turner, Michael - O'Neil, Bill, Tales of the
Witchblade 7 (1999), Top Cow
Tales of the Witchblade, V08: Zanier, Christian - Turner, Michael - O'Neil, Bill, Tales of the
Witchblade 8 (1999), Top Cow
Thamara & Juda
Thamara & Juda, V01: Riverstone, Peter / Pierre, Thamara & Juda (1990) (Bédé Adult'), CAP
De tien geboden
Tien geboden, De. De Fleury-Nadals - Le décalogue. Les Fleury-Nadal, V03: Hulet, Daniël Giroud, Frank, Benjamin, 2/2 (2009) - Benjamin, 2/2 (2009) (Grafica), Glénat Benelux
Timoer
Timoer - Timour, A02 (= V02): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, De vuurzuil van
Timoer (1956) - La colonne ardente (Le grand feu de Timour) (1956) [< Spirou /
Robbedoes, nr. 845-860, 1954] (Beelden uit de wereldgeschiedenis. De Timoers, 2),
Dupuis
Timoer - Timour, A03 (= V03): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, De talisman van
Timoer (1956) - Le talisman de Timour (1956) [< Spirou / Robbedoes, nr. 882-901, 1955]
(Beelden uit de wereldgeschiedenis. De Timoers, 3), Dupuis
Timoer - Timour, K01: Mayeu, Max (Sirius), Timoer en de gouden afgod (1956) - Timour et le
dieu d'or (1956), in: Risque-tout / Sprint, 8
Tintin
Tintin / Kuifje, D2/0876: Loeckx, Joseph-F. (Jo-El Azara), Thou-rist (1965), in: Tintin
(France), 0876
Toppers in strip. Wereldberoemde verhalen
Toppers in strip. Wereldberoemde verhalen, V53: Duarte Miñarro, José - Martin Farreró,
Andrés - Bernal Romero, Antonio, De zoon van de zon (1975) (1973), Amsterdam Boek
Verhalen van vroeger
Verhalen van vroeger - Histoires du temps jadis, A02: Fersen, Norbert - Chapelle, Jean, Voor
een schotel linzen (1976) - Pour une poignée de lentilles (1975), Semic Press
Vivants témoins
— 36 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Vivants témoins, A08: Studio Récréo, David, chantre d'Israël (1977?) (Vivants témoins, 8),
Fleurus
Vivants témoins, A10: Studio Récréo, Abraham, père des croyants (1978?) (Vivants témoins,
10), Fleurus
Vivants témoins, A12: Studio Récréo, Moïse le libérateur (1979?) (Vivants témoins, 12),
Fleurus
Vivants témoins, A16: Studio Récréo, Jérémie le prophète (1981?) (Vivants témoins, 16),
Fleurus
Vivants témoins, A17: Brochard, Pierre, Samuel et Jésus (1982?) (Vivants témoins, 17),
Fleurus
Les voyageurs de l'histoire
Voyageurs de l'histoire, Les, V01: Tekenaar onbekend, Pharaons & pyramides (1980?),
Bordas
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, D1095: Herbert - Joly, Octave, Rhodopis, la cendrillon égyptienne
(1959), in: Spirou / Robbedoes, 1095
Wim, Oom - Oncle Paul, D1351: Joly, Octave, Les vasques de Salomon (1964), in: Spirou /
Robbedoes, 1351
Wim, Oom - Oncle Paul, D1665: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, Coment naquit l'écriture
(1970), in: Spirou / Robbedoes, 1665
Wim, Oom - Oncle Paul, D1669: Laurent - Joly, Octave, La jeunesse de Cyrus (1970), in:
Spirou / Robbedoes, 1669
Wim, Oom - Oncle Paul, D1670: Fernán, Jean-Louis - Joly, Octave, Sémiramis construit
Babylone (1970), in: Spirou / Robbedoes, 1670
Wim, Oom - Oncle Paul, D1693: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, Riches comme Crésus
(1970), in: Spirou / Robbedoes, 1693
De wraak van Nitokris
Wraak van Nitokris, De, V01: Bus, Bert, De wraak van Nitokris (1968), in: Sjors jaarboek,
1968, De Spaarnestad
De zuilen van Salomo
Zuilen van Salomo, De - Les colonnes de Salomon, V01: Vassaux, Willy - Facon, Roger Parent, Jean-Marie, Hiram (1991) - Hiram (1991), Hélyode
Zuilen van Salomo, De - Les colonnes de Salomon, V02: Vassaux, Willy - Facon, Roger Parent, Jean-Marie, La mort d'Hiram (1995), L'oeil d'Horus - Le droit d'écrire - Savour
pour être
GESITUEERD IN EEN MODERN KADER:
Ada Enigma
Ada Enigma - Ada Énigma, V01: Dutreuil, Vincent - Maingoval, François, De spoken van
Caïro (2002) - Les spectres du Caire (2000) (Carré, 6), Talent
Aïda Nur
Aïda Nur, V01: Bech, Sussi, Énigme au Caire (1994), Bagheera
Akhénaton
Akhénaton, V01: Azuélos, Thomas - Calvo, David, Akhénaton (2005), Carabas
Alain Chevallier
Alain Chevallier - Alain Chevallier, V15: Denayer, Christian - Fernandez, Yvan - Duchâteau,
André-Paul, De plagen van de Farao-Rally (1984) - Fléaux sur le rallye des pharaons
(1984) (Alain Chevallier, 8), Lombard
Alcibiade Didascaux
Alcibiade Didascaux, V02: Clapat - Scardanelli, Alcibiade Didascaux en Égypte. 1. Les dieux,
le Nil, le pharaon, les pyramides (1993), Athéna
Alcibiade Didascaux, V03: Clapat - Scardanelli, Alcibiade Didascaux en Égypte. 2. De
Nefertiti, Toutankhamon, Ramsès... à la reine Cléopâtre (1993), Athéna
Alfred J. Kwak
— 37 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Alfred Jodocus Kwak, A10: Tekenaar onbekend - van Veen, Herman - Winkel, Marjolein, De
schat van Toet Kat Kammon (1991), Semic Junior Press
Allan MacBride
Allan MacBride - Allan MacBride, V01: Dumas, Patrick A. - Brouard, Jean-Yves, De odyssee
van Bahmes (2008) - L'odyssée de Bahmès (2004) [< Myx], Bee Dee
Ambrosius
Ambrosius, V08: Brugman, Gideon - Orion - Hartog van Banda, Lo, De mummie (2004),
Stripwinkel Ambrosius
André Lefort
André Lefort, V01: Paape, Eddy - Charlier, Jean-Michel, L'énigme du diadème d'or (1978) [<
Risque-Tout, 1956], Bédéscope Brussel
Anne Rice's 'The mummy or Ramses the damned'
Anne Rice's 'The mummy or Ramses the damned', V01-V13: Menendez, Mark - Pace, Richard
- Perozich, Faye e.a., Ramses the damned - The mummy walks in Mayfair - The guest - The
return to Egypt - The mummy's hand - Celeste Aïda - The queen of the dead - Whole again
- Losing ground in the red queen's race - The anamesis of Cleopatra - A night at the opera
- The motions of living - The mummy archives (1990-1992), Millennium Publications
Arcanum
Arcanum, V05: Peterson, Brandon - Weems V, Joe - Isanove, Richard e.a., Arcanum 5 (1997),
Top Cow - Image
Ardoukoba
Ardoukoba - Ardoukoba. L'or de Saba, V01: Ramaïoli, Georges - Aubert, Philippe, De schat
van Sheba (1990) - Les routes de Saba (1990), Blanco
Ardoukoba - Ardoukoba. L'or de Saba, V02: Ramaïoli, Georges - Aubert, Philippe, Het oog
van de koningin (1992) - L'oeil de la reine (1992), Blanco
Arno
Arno - Arno, V02: Juillard, André - Martin, Jacques, Het oog van Keops (1986) - L'oeil de
Kéops (1985) (Arno, 2), Glénat Benelux
Arno - Arno, V03: Juillard, André - Martin, Jacques, De Nubische waterput (1991) - Le puits
nubien (1987) (Arno, 3), Glénat Benelux
L'Association en Égypte
Association en Égypte, L', A01: David, B. - Baudoin, Edmond - Golo, L'Association en Égypte
(1998), L'Association
Barelli
Barelli - Barelli, K03: De Moor, Bob, De neus van Cleops (1974) - Le nez de Cléops (1974),
in: Kuifje Pocket 7, Lombard
Les Barneidor
Barneidor, Les, V01: Kailhenn, Philippe - Tournès, Colette, L'île de la momie (1974) [<
Okapi] (Okapi), Le Centurion Jeunesse
Bayard (tijdschrift)
Bayard, D474-499: Rutalais, J. S., La clé d'Antar (1956), in: Bayard, 474-499
Les belles images (tijdschrift)
Belles images, Les, D1917: Tekenaar onbekend, Les deux archéologues (1917), in: Les belles
images, 20.12.1917
Belles images, Les, D1928: Tekenaar onbekend, La ruse du grand prêtre (1928), in: Les belles
images, 07.1928
Bernadette (tijdschrift)
Bernadette, D357-375: Chakir, Jean, Le secret de la pyramide (1953), in: Bernadette, 357-375
De bewaker van de lans
Bewaker van de lans, De - Le gardien de la lance, V01: Sels, Erwin (Ersel) - Van Vosselen,
Ferry (Ferry) - Denoulet, Bertrand, De broers (2002) - Les frères (2002) (De zwarte loge),
Glénat Benelux
Bewaker van de lans, De - Le gardien de la lance, V02: Sels, Erwin (Ersel) - Van Vosselen,
Ferry (Ferry) - Denoulet, Bertrand, Inwijding (2002) - Initiation (2002) (De zwarte loge),
Glénat Benelux
— 38 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Bewaker van de lans, De - Le gardien de la lance, V03: Sels, Erwin (Ersel) - Van Vosselen,
Ferry (Ferry) - Bastin, Marie-Noëlle, Het geschenk van Salâh-al-Din (2004) - Le don de
Salâh al-Din (2004) (De zwarte loge), Glénat Benelux
Bewaker van de lans, De - Le gardien de la lance, V04: Sels, Erwin (Ersel) - Van Vosselen,
Ferry (Ferry) - Bastin, Marie-Noëlle, De schijven van Phaistos (2006) - Les disques de
Phaistos (2006) [< voltooid in 2004] (De zwarte loge), Glénat Benelux
Bewaker van de lans, De - Le gardien de la lance, V05: Sels, Erwin (Ersel) - Van Vosselen,
Ferry (Ferry) - Bastin, Marie-Noëlle, De erfgenamen (2007) - Les héritiers (2007) (De
zwarte loge), Glénat Benelux
Biankha
Biankha, V01: Di Felice, Cinzia - Mills, Pat - Ruzicanin, Biljana, Princesse d'Égypte (2006),
Editions USA
Bibi Fricotin
Bibi Fricotin, V53: Lacroix, Pierre - Lortac - Montaubert, Bibi Fricotin et le secret de la
momie (1962), Société Parisienne d'Édition
Biggles
Biggles, V18: Verschuere, Karel - Studio Vandersteen, Afrekening in Caïro (1969) (Biggles,
18), Standaard-Boekhandel
Biggles. Avonturier in de lucht
Biggles. Avonturier in de lucht - Biggles, A15: Leclercq, Frank - Oleffe, Michel - Johns, W.
E., De verloren oase 1. Het onderaardse leger (2000) - L'oasis perdue 1 (2000) (Biggles.
Avonturier in de lucht, 15), Miklo
Biggles. Avonturier in de lucht - Biggles, A18: Leclercq, Frank - Oleffe, Michel - Johns, W.
E., De verloren oase 2. De onsterfelijke meester (2001) - L'oasis perdue 2 (2001) (Biggles.
Avonturier in de lucht, 18), Miklo
Bilal. Alcide Nikopol
Bilal. Alcide Nikopol - Alcide Nikopol, V01: Bilal, Enki, Kermis der onsterfelijken (1992) - La
foire aux immortels (1980), Big Balloon - Alpen
Bilal. Alcide Nikopol - Alcide Nikopol, V02: Bilal, Enki, Lady in blue (1986) - La femme piège
(1986), Oog & Blik
Bilal. Alcide Nikopol - Alcide Nikopol, V03: Bilal, Enki, Koude evenaar (1992) - Froid
équateur (1992), Big Balloon - Alpen
Blake en Mortimer
Blake en Mortimer - Blake et Mortimer, P04: Aubert, Philippe - Arleston, Scotch, Flake en
Oldtimer (1991), in: 20 Jaar later, Oranje
Blake en Mortimer - Blake et Mortimer, V02/1: Jacobs, Edgar-Pierre (Edgar P.), Het geheim
van de grote pyramide. Deel I. Het manuscript van Manethon (Het mysterie van de grote
pyramide. Deel 1. De papyrus van Manetho) (1954) - Le mystère de la grande pyramide.
Le papyrus de Manéthon (1954) (De avonturen van Blake en Mortimer, 4), Dargaud
Blake en Mortimer - Blake et Mortimer, V02/2: Jacobs, Edgar-Pierre (Edgar P.), Het geheim
van de grote pyramide. Deel II. De kamer van Horus (Het mysterie van de grote pyramide.
Deel 2. De kamer van Horus) (1955) - Le mystère de la grande pyramide. La chambre
d'Horus (1955) (Blake en Mortimer), Lombard
De Blauwe Sperwer
Blauwe Sperwer, De - L'Épervier Bleu, V03: Mayeu, Max (Sirius), De pharao van de grotten
en de Blauwe Sperwer (De Blauwe Sperwer en de pharao van de grotten) (1972) - Le
pharaon des cavernes (1949) [< Spirou / Robbedoes, nr. 277-312, 1945-1946] (CISO, 10),
Brabantia Nostra
Bob Morane
Bob Morane - Bob Morane, V47: Coria, Felicisimo - Dewisme, Charles Henri (Henri Vernes),
De krokodillentempel (1990) - Le temple des crocodiles (1990), Lombard
Bob Morane - Bob Morane, V56: Coria, Felicisimo - Dewisme, Charles Henri (Henri Vernes),
De ring van Salomo (1997) - L'anneau de Salomon (1997), Lombard
— 39 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Bob Morane - Bob Morane, V61?: Coria, Felicisimo - Dewisme, Charles Henri (Henri
Vernes), De farao van Venetië (2001) - Le pharaon de Venise (2001) [< voltooid in 2001],
Le Lombard
Bonux-Boy
Bonux-Boy, D00: Gillain, Benoît, Le trésor du pharaon (1960-1961), in: Bonux-Boy
Brammetje Bram
Brammetje Bram, V04: Ryssack, Eddy, De levende mummie (1984), 9e Kunst
Carland Cross
Carland Cross - Carland Cross, V02: Grenson, Olivier - Oleffe, Michel, Het dossier
Carnarvon (1992) - Le dossier Carnarvon (1992) (Carland Cross) (Avonturenstrips, 10),
Lefrancq
Le cercle des sentinelles
Cercle des sentinelles, Le, V01: Wurm, Philippe - Desberg, Stephen - Marchand, Bruno, Les
secrets de Karen (1998), Casterman
Cercle des sentinelles, Le, V02: Wurm, Philippe - Desberg, Stephen - Marchand, Bruno, Le
lion ailé (1998), Casterman
Challenger
Challenger - Les mondes perdus de Conan Doyle, V01: Deubelbeiss, Patrick - Tramaux,
Larence - Anni e.a., Het mysterie van Baharia (2008) - Le mystère de Baharia (2008)
(Horizon), Casterman
Challenger - Les mondes perdus de Conan Doyle, V02: Deubelbeiss, Patrick - Tramaux,
Larence - Li Ge, Het dodenrijk (2009) - Le royaume des morts (2009) (Horizon),
Casterman
Champollion et le secret des hiéroglyphes
Champollion et le secret des hiéroglyphes, V01: Bouchard, Gilbert, Champollion et le secret
des hiéroglyphes (2009) (Vécu), Glénat
Charitas
Charitas - Charitas, V02: Vicini, C. - Gaudo, M., Ontvoering in Egypte (1982) - Les noces
sanglantes (1982) (Charitas, 2), Arboris
Charly
Charly - Charly, V11: Seron, Magda - Lapière, Denis - Puthier, Céline, Een eeuwig leven
(2004) - Une vie éternelle (2004) [< voltooid 04.2004] (Charly, 11) (Spotlight), Dupuis
Agatha Christie
Christie, Agatha - [Agatha Christie], V03: Miniac, Jean-François - Rivière, François Vergult, Cécile, Dood op de Nijl (1996) - Mort sur le Nil (1996), Lefrancq
Croco & co
Croco & co - Croco & co, V01: Ceppi, Daniel - de Vépy, Bernard, Croco & co - De kleine
oorlog - Grand Hôtel - Leven als een pasja - Sex and drugs and rock 'n roll - Vriendschap,
contacten... - Abusus non tollit usum - Het groene parfum (1993) - Croco & co (1986)
(Blitz - Metro, 04), Oranje
Les croisées du temps
Croisées du temps, Les, V01: Machuca, Ricardo - Díaz, Lorenzo - Naranjo, Francisco, La
momie sans yeux (2006) (Migration), Caravelle
Oom Dagobert
Dagobert, Oom, A02.13: Barks, Carl, Oom Dagobert in De mijnen van koning Salomon - Oom
Dagobert en Senor Petroleo de Vaselino - De grote stoomboot race (1981), Oberon
Dagobert, Oom, A02.19: Barks, Carl, Oom Dagobert in De stad met de gouden daken - De
vierde grote pyramide - Dagobert Duck en de allesvernietiger (1983), Oberon
Dagobert, Oom, A02.75: Arriagada Ríos, Victor José (Vicar) - Nadorp, Michel, Donald Duck.
Klopjacht op kattekruid (2006) [< Donald Duck weekblad, 8-11, 1991], in: De
reisavonturen van Oom Dagobert, 75, Sanoma
Dans les griffes du vautour
Dans les griffes du vautour, A01: Souriau, Jacques, Dans les griffes du vautour (1945)
(Sélections Prouesses, 30), Sélections Prouesses Paris
Dees Dubbel en Cesar
— 40 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Dees Dubbel en Cesar, V21: Clément, Rik, De mummie van Kaba-Kaba (1967) (De
daverende daden van Dees Dubbel en Cesar, 10), Het Volk
Dees Dubbel en Cesar, V37: Clément, Rik, De vloek van Toet-Ank-Toet [Het geheim van de
farao] (1971) [< Ohee, no. 500] (De daverende daden van Dees Dubbel en Cesar, 26), Het
Volk
De dochter van de professor
Dochter van de professor, De - La fille du professeur, V01: Guibert, Emmanuel - Sfar, Joann,
De dochter van de professor (1997) - La fille du professeur (1997) (Vrolijke vlucht),
Dupuis
Het dodenmasker
Dodenmasker, Het - L'homme des pyramides, V01: Siò, Enric, Het dodenmasker (1983) L'homme des pyramides (1979) (Avonturier-reeks, 13), CentriPress
Dommel
Dommel - Cubitus, A09 (= K45, K21, K28, K23, K22, K43): Dupanloup, Luc (Dupa), De pij
maakt de pater niet: Dommel en het gele teken - De mummie heeft 'n snor (De mummie
met de snor) - De ellende - De krukkenmakers - Bernard Prince en ik... - Een geschiedenis
vol helden (1984) - L'ami ne fait pas le moine... (1984) [< K28 voltooid in 1979], Lombard
Donnington
Donnington - Donnington, V02: Delitte, Jean-Yves - Richelle, Philippe, Op de oevers van het
Karounmeer (1990) - Sur les rives du lac Karoun (1990) (Donnington, 2), Lombard
Egypt
Egypt, V01-V07: Milligan, Peter, Egypt 1-7 (1995-1996), Vertigo DC Comics
Ella Mahé
Ella Mahé - Ella Mahé, V01: Taymans, André - Charles, Jean-François - Charles, Maryse, Het
meisje met twee verschillende ogen (2010) - La fille aux yeux vairons (2010) (Grafica),
Glénat Benelux
Ella Mahé - Ella Mahé, V02: Carin, Francis - Charles, Jean-François - Charles, Maryse,
Woestijnprinces (2011) - Princesse des sables (2011) (Grafica), Glénat Benelux
Ella Mahé - Ella Mahé, V03: Goepfert, Brice - Charles, Jean-François - Charles, Maryse e.a.,
Zij die geen naam heeft (2011) - Celle qui n'a pas de nom (2011) (Grafica), Glénat
Benelux
Ella Mahé - Ella Mahé, V04: Simon, Christophe - Charles, Jean-François - Charles, Maryse
e.a., De kleur van de goden (2012) - La couleur des dieux (2012) (Grafica), Glénat
Benelux
L'espiègle Lili
Espiègle Lili, L', A4.05: Gérard, Alexandre - Hiéris, B., Lili en Égypte (1951), Société
parisienne d'édition (SPE)
Fantastik (tijdschrift)
Fantastik, D15: Cuti, Nicola - Bermejo, Luis - Jones, Bruce e.a., Spécial 'Visitez l'Égypte'
(1983), in: Fantastik, 15
De fantastische avonturen van Edgar Poe
Fantastische avonturen van Edgar Poe, De - Histoires extraordinaires de Edgar Poe, V02:
Thouard, Jean-Louis - Seiter, Roger, Gesprekken met een mummie (2009) - Usher (2009),
Casterman
Farao
Farao - Pharaon, V03: Hulet, Daniël - Duchâteau, André-Paul, De terugkeer van Seth (1983)
- L'incarnation de Seth (1983) (Farao, 3), Novedi
Farao - Pharaon, V06: Hulet, Daniël - Duchâteau, André-Paul, Schaduwen in het zand. De
vergelding van Seth (1986) - Des ombres sur le sable (1985) (Farao, 6), Novedi
Figaro
Figaro, V01: Van Bael, Steve, Het masker van de wereld (2008), Standaard Uitgeverij
Flash Gordon
Flash Gordon, K01: Barry, Dan, Flash Gordon (1977), King Features
Fog
Fog - Fog, V07: Bonin, Cyril - Seiter, Roger, Wintertime (2006) - Wintertime, Casterman
— 41 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Fog - Fog, V08: Bonin, Cyril - Seiter, Roger, In naam van de zoon (2007) - Au nom du fils [<
voltooid in 2007], Casterman
Fox
Fox - Fox, V01: Charles, Jean-François - Dufaux, Jean, Het verdoemde boek (1991) - Le livre
maudit (1991) (Fox, 1) (Collectie Prestige - Glénat, 13), Glénat Benelux
Fox - Fox, V02: Charles, Jean-François - Dufaux, Jean, De spiegel van de waarheid (1992) Le miroir de vérité (1992) (Fox, 2) (Collectie Prestige - Glénat, 19), Glénat Benelux
Fox - Fox, V03: Charles, Jean-François - Dufaux, Jean, Raïs el Djemat (1993) - Rais el
Djemat (1993) (Fox, 3) (Collectie Prestige - Glénat, 24), Glénat Benelux
Fox - Fox, V04: Charles, Jean-François - Dufaux, Jean, De rode god (1995) - Le dieu rouge
(1994) (Fox, 4) (Collectie Prestige - Glénat, 28), Glénat Benelux
Fox - Fox, V05: Charles, Jean-François - Dufaux, Jean, De club van de mummies (1996) - Le
club des momies (1996) (Fox, 5) (Collectie Prestige - Glénat, 34), Glénat Benelux
Geheim van de tijd
Geheim van de tijd, V01: Heuvel, Eric - Jonker, Frits - Bons, Hanneke, Het gat in de cirkel
(2004) [< Algemeen Dagblad], Uitgeverij M
Geronimo Stilton
Geronimo Stilton, V02: Fungo, Gianluigi - Bargellini, Demetrio, Een reis door de tijd. 2. Het
geheim van de sfinx (2008), Bakermat
Get Ready
Get Ready, V04: Roelens, Patrick - Roelens, Danny, De tien geboden (1999), De
stripuitgeverij
Ghost whisperer
Ghost whisperer, V01: Casagrande, Elena - Smith, Becca - Smith, Carrie e.a., The haunted
(2008) [< Ghost whisperer, The haunted 1-5], IDW Publishing
Gil Sinclair
Gil Sinclair, V02: Vanderelst (Walli) - de Bom, Michel (Bom), Het rode boekje (1991),
Lombard
Gilgamesh
Gilgamesh - Gilgamesh, V01: Zimmerman, Franck - Mitton, Jean-Yves, Tweestromenland
(1996) - Le pays d'entre les deux fleuves (1996), Farao - Talent
Gim Toro
Gim Toro, D17: Crémone, I violatori di sepolcri (1947), in: Collona 'Avventure e mistero', 17
God, zijn dochter en de mens
God, zijn dochter en de mens - Dieu, sa fille et l'homme, V01: Faure, Michel, God, zijn
dochter en de mens (1982) - Dieu, sa fille et l'homme (1981) (Erotiekreeks, 4), Kartoen
De goden van de Nijl
Goden van de Nijl, De, A01: Chrispeels, Didier (Crisse) - Besson, De goden van de Nijl. De
reis van Nefertiti (2013), Dark Dragon Books
Gotcha
Gotcha - Gotcha, V02: Humblet, Jean-Louis - Dufaux, Jean, Het goud van Salomo (1991) L'or de Salomon (1991), Blanco
Hansje
Hansje - Rataplan, V01: Berckmans, Arthur (Berck) - Duval, Yves, Hansje en de gouden ibis
(1963) - Rataplan et l'ibis d'or (1964) [< Tintin / Kuifje, 1961] (Hansje, 1) (Pourquoi
pas?, 1), Lombard
Harry Dickson
Harry Dickson - Harry Dickson, A02/4: Roman, Pascal - Nolane, Richard D. - Brissaud e.a.,
De schaduw van Blackfield (1999) - L'ombre de Blackfield (1997) [< voltooid in 1996],
Farao - Talent
Hassan en Kaddoer
Hassan en Kaddoer - Hassan et Kaddour, V03: Laudy, Jacques - Van Melckebeke, Jacques
(Jean Jacquet), Soldaten van Napoleon (1975) - Les mameluks de Bonaparte (1975)
(CISO, 20), Brabantia nostra
Heiligdom
— 42 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Heiligdom - Sanctuaire, V01: Dorison, Xavier - Bec, Christophe, USS Nebraska (2004) - USS
Nebraska (2001), Arboris
Heiligdom - Sanctuaire, V02: Dorison, Xavier - Bec, Christophe, De duistere put (2006) - Le
puit des abîmes (2002), Arboris
Heiligdom - Sanctuaire, V02: Dorison, Xavier - Bec, Christophe, Môth (2010) - Môth (2004),
Arboris
The helmet of fate
Helmet of fate, The, A01: McManus, Shawn - Hampton, Scott - Rouleau, Duncan e.a., The
helmet of fate: Detective chimp - Sargon the sorcerer - Black Alice - Ibis the invincible Zauriel (2007), DC Comics
Heroic / Héroïc-albums (tijdschrift)
Heroic / Héroïc-albums - Héroïc-albums, D0603: Cheneval, Fernand, Diefstal van een
mummie (1950) - On a volé une mummie (1950), in: Heroic / Héroïc-albums, 06, 03
Ian Kaledine
Ian Kaledine - Ian Kalédine, V02: Van Vosselen, Ferry (Ferry) - Vernal, Jean-Luc, Het
geheim van de Taiga (1983) - Le secret de la Taïga (1983) (Ian Kaledine, 2), Lombard
Ian Kaledine - Ian Kalédine, V03: Van Vosselen, Ferry (Ferry) - Vernal, Jean-Luc, Het
geheugen uit de diepte van het oog (1984) - La mémoire du fond de l'oeil (1984) (Ian
Kaledine, 3), Lombard
Illustrated classics
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.026: Kiefer, Henry C., De mijnen van koning
Salomon (1957) - King Solomon's mines (1952), Classics International
Imago mundi
Imago mundi - Imago mundi, V05: Brahy, Luc - Corberand, Éric (Corbeyran) - Braquelaire,
Achille e.a., Het Babel-effect (2005) - L'effet Babel (2005) [< voltooid in 2004], Dargaud
Benelux
Imago mundi - Imago mundi, V06: Brahy, Luc - Corberand, Éric (Corbeyran) - Braquelaire,
Achille e.a., Codenaam Babylon (2005) - Nom de code Babylone (2005) [< voltooid in
2004], Dargaud Benelux
Indiana Jones
Indiana Jones - Indiana Jones, A1.1: Buscema, John - Simonson, Walt e.a., Raiders of the lost
ark (1981) - Raiders of the lost ark (1981), Wavery Productions
Indiana Jones, A03?: Alessandrini, Giancarlo - Moliterni, Claude (Cartier), Le secret de la
piramide (1993), Bagheera
Indiana Jones, A04 (K01): Hooper, Ken - Shanower, Eric - McGreal, Pat e.a., Indiana Jones
and the Golden Fleece (2008) [< 1994-1996, no. 1-2], in: Indiana Jones. Omnibus volume
2, Dark Horse Books
Isabelle Avondrood
Isabelle Avondrood - Adèle Blanc-Sec, V04: Tardi, Jacques - Delobel, Anne - van Eijck, Rob,
Maanzieke mummies (1978) - Momies en folie (1978) (De fantastische avonturen van
Isabelle Avondrood), Casterman
Isabelle Avondrood - Adèle Blanc-Sec, V06 (= A05): Tardi, Jacques, Het geheim van de
salamander (1981) - Le secret de la salamandre (1981) (De fantastische avonturen van
Isabelle Avondrood), Casterman
Jacobs
Jacobs - Jacobs, K01: Jacobs, Edgar-Pierre (Edgar P.), De schat van Tout Ankh Amon (De
schat van Thoet Ank Amon) (1984) - Le trésor de Tout-Ankh-Amon (1983) [< Tintin /
Kuifje, nr. 6449 / 848, 1964], in: De wereld van Edgar P. Jacobs, Lombard
Jan Tit (Karnak Obelisk)
Jan Tit (Karnak Obelisk), V01: Clerkx, Aart, Karnak Obelisk (1985) [< voltooid 08.1985;
'Vrije geluiden nr. 0, nov. 1985' (sic?)] (Karnak Obelisk)
Jan Tit (Karnak Obelisk), V02: Clerkx, Aart, Komeet (1985) [< voltooid 10.1985], Gezellig en
Leuk
Jan Tit (Karnak Obelisk), V03: Clerkx, Aart, De zuil van Amon-Ra (1986) [< aangekondigd
voor 1986 (sic?)]
— 43 —
4. DE OOSTERSE WERELD
January Jones
January Jones, V03: Heuvel, Eric - Lodewijk, Martin, De schatten van koning Salomo (1992),
Big Balloon
Jean Bolide
Jean Bolide, D1939: Souriau, Jacques, [Épisode sans titre] (1939), in: Robinson, 1939
Jeff Hawke
Jeff Hawke, D1980: Sidney, Jordan, S.O.S. (1980), in: Charlie mensuel, 1980
Jerom
Jerom, V91: Vandersteen, Willy, Mummies op Morotari (1978) (Jerom, 77), Standaard
Uitgeverij
Jim Lont
Jim Lont, A03 (= V04): Vandemeulebroucke, Erik - Vandemeulebroucke, Ignaas (Ivan), ToetMo-Sefen (1967) (De avonturen van Jim Lont geheimagent 0,02, 3), De Vlijt
Jommeke
Jommeke, A011 (= V011): Nys, Jozef (Jef), De zonnemummie (1962) (Jommeke, 11), Het
Volk
Jommeke, A097 (= V092): Nys, Jozef (Jef), De valse kemel (1979) (Jommeke), Het Volk
Jommeke, A103 (= V098): Nys, Jozef (Jef), De bron van El Razar (1981) (Jommeke, 103), Het
Volk
Jommeke, A157 (= V149): Nys, Jozef (Jef), De koningin van Kachar El Nachar (1990)
(Jommeke, 157), Het Volk
Jommeke, A167 (= V153): Nys, Jozef (Jef), De appelvreters (1992) (Jommeke, 167), Het Volk
Jommeke, A247 (= V00): Nys, Jozef (Jef), Krokodillentranen (2009) (Jommeke, 247), Ballon
Comics
Dokter Justice
Justice, Dokter - Docteur Justice, V03: Marcello, Raphaël - Ollivier, Jean, S.O.S. Egypte
(1976) - S.O.S. Égypte (1976) (Dokter Justice, 1), Semic Press
Kiekeboe
Kiekeboe, A004: Merhottein, Robert (Merho), De onthoofde sfinx (1979) (Kiekeboe, 4), J.
Hoste
Kiekeboe, A022: Merhottein, Robert (Merho), De omgekeerde piramide (1983) (Kiekeboe,
22), Standaard Uitgeverij
Kiekeboe, A100: Merhottein, Robert (Merho) - Stallaert, Dirk - Koeken, Peter e.a., De
potloodmummie (2004) [< P-Magazine, 2004] (Kiekeboe, 102), Standaard Uitgeverij
King Tutt
King Tutt, A01: Watson, Geoff, Beyond words! (1990), Ravette Books
King Tutt, A02: Watson, Geoff, Down with computers! (1990), Ravette Books
King Tutt, A03: Watson, Geoff, To hell and gone! (1990), Ravette Books
King Tutt, A04: Watson, Geoff, Down with the system! (1990), Ravette Books
King Tutt, A05: Watson, Geoff, Rock 'n' roll (1990), Ravette Books
King Tutt, A06: Watson, Geoff, Sands of time (1990), Ravette Books
Kobe de koe
Kobe de koe - La vache, A03 (= V02): De Moor, Johan - Desberg, Stephen, De grote
mensenjacht (1996) - À mort l'homme (1994), Casterman
Kobe de koe - La vache, A05 (= V06): De Moor, Johan - Desberg, Stephen, Het stemgedrag
der dieren (1997) - Le silence des animaux (1996), Casterman
Kobe de koe - La vache, V09: De Moor, Johan - Desberg, Stephen, La momie scandaleuse
(1999) (La vache, 8), Casterman
Kortverhalen uit Kuifje
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5725 - D2/0478: Aidans,
Edouard - Duval, Yves, Champollion (1957), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 5725 / 0478
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6314 - D2/0760: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Duval, Yves, La vengeance de Tout-Ankh-Amon (1963), in:
Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6314 / 0760
— 44 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6321 - D2/0771: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Duval, Yves, L'odyssée de l'obélisque de Louqsor (1963), in:
Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6321 / 0771
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6417 - D2/0816: Aidans,
Edouard - Duval, Yves, Les manuscrits de la Mer Morte (1964), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6417 / 0843
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6445 - D2/0843: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor), Paul-Émile Botta découvre Ninive (1964), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6445 / 0843
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/65? - D2/0865: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor), Le barrage d'Assouan (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) Tintin (France), 65? / 0865
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6722 - D2/0971: Sidney, Jordan
- Duval, Yves, Les 7 merveilles du monde (1967), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6722 / 0971
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7105 - D2/1162: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Lux, Les tribulations d'un archéologue (1971), in: Kuifje /
Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7105 / 1162
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7727 - D2b/128: Coria,
Felicisimo - Stephen, Authentique. Les ailes de la mort (1977), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 7727 / 128
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7733 - D2b/133: Hulet, Daniël Duval, Yves, Authentique. L'enquête des 40 momies (1977), in: Kuifje / Tintin (Belgique) Tintin (France), 7733 / 133
De kronieken van Panchrysia
Kronieken van Panchrysia, De - Les chroniques de Panchrysia, V04: Van Vosselen, Ferry
(Ferry) - Van Vosselen Jr., Nicolas (Pombal) - Monic, De koorts (1998) - La fièvre (1998),
Lombard
Het kruis van Cazenac
Kruis van Cazenac, Het - La croix de Cazenac, V07: Stalner, Éric - Boisserie, Pierre Chagnaud, Jean-Jacques, De spionnen van Cairo (2005) - Les espions du Caire (2005) [<
voltooid in 2005], Dargaud Benelux
Kuifje
Kuifje - Tintin, V04: Remi, Georges (Hergé), De sigaren van de farao (1955) - Les cigares du
pharaon (1934) [< Le petit vingtième, 08.12.1932 - 08.02.1934] (De avonturen van
Kuifje), Casterman
Kuifje. Reisnotities van Kuifje
Kuifje. Reisnotities van Kuifje - Tintin. Les carnets de route de Tintin, D07: Remi, George
(Hergé) - De Bruycker, Daniel - Deauber, M., Egypte en het Midden-Oosten (1999) L'Égypte et le Moyen-Orient (1999), Casterman
Lefranc
Lefranc - Lefranc, V18: Carin, Francis - Weber, Patrick - Martin, Jacques, De blauwe mummie
(2007) - La momie bleue (2007), Casterman
Lester Cockney
Lester Cockney - Lester Cockney, A04 (= V04): Drappier, Franz (Franz), "Ik wil terug naar
Pecs!" (1985) - Je veux retourner à Pecs! (1985) (Lester Cockney, 4), Lombard
Lobbes
Lobbes - Gai-Luron, D1233: Gotlib, Marcel, [Cartoon] (1969), in: Vaillant, 1233
Lombok
Lombok, V03: Berckmans, Arthur (Berck) - Janssens, Daniël, Lombok en de erfenis van
Boebastis (1970?) [< Gazet van Antwerpen], in: Gazet van Antwerpen, 1970?
De lotgenoten
Lotgenoten, De, V01: Rouck, Frank - Brunet, Guy, Het Orion mysterie 1 (1997), Bert Binders
Lotgenoten, De, V02: Rouck, Frank - Brunet, Guy, De poort. Mysterie 2 (1998), Bert Binders
Lotgenoten, De, V03: Rouck, Frank - Brunet, Guy, De illusie. Mysterie 3 (1999), Bert Binders
— 45 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Lotgenoten, De, V04: Rouck, Frank - Brunet, Guy, Dur-an-ki. Mysterie 4 (2000), Bert Binders
Lotgenoten, De, V05: Rouck, Frank - Brunet, Guy, De cirkel van Doeat. Mysterie 5 (2001),
Bert Binders
Luc Condor
Luc Condor, D1012: Weinberg, Albert, Le secret d'Horus (1954), in: Heroic / Héroïc-albums,
10, 12
Luc Condor, D1017: Weinberg, Albert, Alerte à Suez (1954), in: Heroic / Héroïc-albums, 10,
17
Luc Condor, D1025: Weinberg, Albert, De doolhof met de mummies (1954) - Le labyrinthe
aux momies (1954), in: Heroic / Héroïc-albums, 10, 25
Mr. Magellan
Magellan, Mr. - Magellan, V06, K32, K17: Ghion, Henri (Géri) - Duchâteau, André-Paul, De
2de dood van de farao (1981) - La 2e mort du pharaon (1981) (Mr. Magellan), Lombard
Een man, een avontuur
Man, een avontuur, Een, V01: Toppi, Sergio, De man van de Nijl (1978) - L'homme du Nil
(1978) (Een man een avontuur), Tijdschriftenhandel Noord
Man, een avontuur, Een, V02: Tacconi, Ferdinando, De man van de woestijn (1978) (Een man
een avontuur), Tijdschriftenhandel Noord
Mandrake
Mandrake, D1941: Falk, Lee - Davis, Phil, La momie vivante (1941) [< 1940?], in: Robinson,
1941
Marc Meester
Marc Meester - Marc Mathieu, V01: Hé, Dominique, De valk van Mu. Deel 1 (1983) - Le
faucon de Mû. 1 (1981) [< 1980] (Een avontuur van Marc Meester), Paul Rijperman
Marc Meester - Marc Mathieu, V02: Hé, Dominique, De valk van Mu. Deel 2 (1985) - Le
faucon de Mû. 2 (1981) [< 1980] (Een avontuur van Marc Meester), Paul Rijperman
La marque bleue
Marque bleue, La, A01: Fournier, Pierre (Pierre Makyo) - Dubuck, P., La marque bleue
(1987), Agence GYP
Martin Mystère
Martin Mystère - I grandi enigmi di Martin Mystère, detective dell'impossibile, V02:
Alessandrini, Giancarlo - Castelli, Alfredo, La vengeance de Râ (1992) - La sfera rilucente
(1982), Glénat
Max & Mummie
Max & Mummie, A01: Dupré, Steven - den Drijver, Ruud, Horrorland (2000) [< Veronicagids, 2000], Bee Dee
Max & Mummie, A02: Paulussen, Wout - Dupré, Steven, Wereldwonderen (2000) [<
Veronica-gids, 2000], Bee Dee
Max London
Max London - Max London, V03: Zoran - Ehm, Toufik, Farao-aan-de-Nijl (1992) - Pharaonsur-Nil (1992) (Max London, 3), Blanco
Mendiants et orgueilleux
Mendiants et orgueilleux, V01: Golo, Mendiants et orgueilleux (1991), Casterman
Mens magna
Mens magna, V02: Sorel, Guillaume - Marcela- Froideval, François, L'aigle d'Égypte (1997),
Soleil Productions
Mes images préférées (tijdschrift)
Mes images préférées, D1922: Asy, Les deux fellahs (1922), in: Mes images préférées, 1922
Mick Mac Adam
Mick Mac Adam - Mick Mac Adam, A01/2 (= K07, K08, K?, K?): Beniest, André (André
Benn) - Desberg, Stephen - Benn, Jacqueline, Moorden op niveau - De laatste jacht - Het
landhuis - Zo jong, zo mooi, zo dood... (1985) - Morts au sommet (1985), Dupuis
Mick Mac Adam - Mick Mac Adam, A03/1: Beniest, André (André Benn) - Desberg, Stephen,
De veerman van de dood - De vergrendelde deur - De vervloekte dwerg - De vreemde
bezoeken van Mister Was (2002) [< Robbedoes, 1978-1987], Arcadia
— 46 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Mickey à travers les siècles
Mickey à travers les siècles, A02: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey à Babylone (1970) [<
Le journal de Mickey], Hachette
Mickey à travers les siècles, D0276-0282: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey à travers les
siècles [Sémiramis] (1957), in: Le journal de Mickey, 276-282
Mickey à travers les siècles, D0287-0292: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey à travers les
siècles [Nefertiti et Ankhese] (1957), in: Le journal de Mickey, 287-292
Mickey à travers les siècles, D1064-1071: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Assez ri en Assyrie
(1972), in: Le journal de Mickey, 1064-1071
Mickey à travers les siècles, D1186-1191: Nicolas, Pierre - Le Corfec, Jean-Michel, Mickey et
le secret des pyramides (1975), in: Le journal de Mickey, 1186-1191
Mickey maandblad (tijdschrift)
Mickey maandblad, D1980: Stapel, Gerrit, Op zoek naar de mijnen van koning Salomo
(1980?), in: Mickey maandblad, 1980?
Mighty Samson
Mighty Samson, V01/1-32: (Diverse auteurs), Mighty Samson 1-32 (1964-1982), Dark Horse
Books
Mighty Samson, V02/1-4: Olliffe, Patrick - Shooter, Jim - Vaughn, J. C. e.a., Judgement: Jerz
she-devil - Deliver us from evil - Treachery - Won for the devil (2012) [< Mighty Samson,
1-4, 2010-2012], Dark Horse Books
Minter en Hinter
Minter en Hinter, V01?: Vlottes, Dick - Biegel, Paul, Minter en Hinter en de dolende Zozer
(1960?), in: Het vrije volk, 1960?
Serie Modern
Modern, Serie, V13: Beltran, Mique, Cleopatra en de kristallen pyramide (1987) - Cléopâtre.
La pyramide de cristal (1985) [< Cairo, 1982] (Serie Modern, 13), Arboris - Dynamo
Moïse
Moïse, V01: Faure, Michel, Moïse (1983) [< voltooid in 1983] (Mythologie), Glénat
Movie classics
Movie classics, D1962: Tekenaar onbekend, The mummy (1962), Dell Publishing Co.
The mummy
Mummy, The, V01-V03: Broome, The mummy. Valley of the gods (2001), Chaos! Comics
The mummy's victory
Mummy's victory, The, V01?: Corben, Richard, The mummy's victory (1976), in: Creepy, 84
The murder of king Tut
Murder of king Tut, The, V01: Mitten, Christopher - Randall, Ron - James, Patterson e.a., The
murder of king Tut (2010)
De nachtmerrie van een marionet
Nachtmerrie van een marionet, De, V01: Lankhorst, Jan Karel (Jokal), Vittorio (1990),
Arboris
Natasja
Natasja - Natacha, A21 (= V23): Walthéry, François (Mythic) - Martens, Thierry e.a., De blik
van het verleden (2010) - Le regard du passé (2010) [< voltooid 2008-2010], Marsu
Neferu de kat
Neferu de kat - Neferou le chat, V01: Peni - Trillo, Carlos - Brizuela, Dario, Neferu de kat
(2004) - Neferou le chat (2004), Prestige
Nero
Nero, V027: Neels, Marc (Marc Sleen), De ijzeren kolonel (1957) (De avonturen van Nero en
Co, 13), Het Volk
Nero, V047: Neels, Marc (Marc Sleen), De brief aan Nasser (1963) (De avonturen van Nero
en Co, 26), Het Volk
Nero, V061: Neels, Marc (Marc Sleen), De lolifanten (1967), Standaard Uitgeverij
Nikodemus Wittebrink
Nikodemus Wittebrink - Nicephore Vaucanson, V01: Wininger, Pierre, Evergreen (1988) Evergreen (1981) (De avonturen van Nikodemus Wittebrink, 1), Arboris
— 47 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Nikodemus Wittebrink - Nicephore Vaucanson, V02: Wininger, Pierre - Parmentier, Jean, De
schaduw van de skarabee (1989) - L'ombre du scarabée (1983) (De avonturen van
Nikodemus Wittebrink, 2), Arboris
Nikodemus Wittebrink - Nicephore Vaucanson, V03: Wininger, Pierre, Het Van Hopper
mysterie (1990) - Le mystère Van Hopper (1984) (De avonturen van Nikodemus
Wittebrink, 3), Arboris
Niky
Niky - Niky, V02: Dupanloup, Luc (Dupa), De achtste sarcofaag (1986) - Le huitième
sarcophage (1986) (Niky, 2), Lombard
Noach (2)
Noach (2) - Noah, V01: Henrichon, Niko - Aronofsky, Darren - Handel, Ari, Wegens de
slechtheid van de de mensen (2012) - Pour la cruauté des hommes (2011), Le Lombard
Noach (2) - Noah, V02: Henrichon, Niko - Aronofsky, Darren - Handel, Ari, En alles wat
kruipt (2012) - Et tout ce qui rampe (2012), Le Lombard
Noach (2) - Noah, V03: Henrichon, Niko - Aronofsky, Darren - Handel, Ari, En het water
overspoelde de wereld (2014) - Et les eaux envahirent la terre (2014), Le Lombard
Noach (2) - Noah, V04: Henrichon, Niko - Aronofsky, Darren - Handel, Ari, Hij die bloed
doet vloeien (2014) - Celui qui verse le sang (2014), Le Lombard
Les noces d'argot
Noces d'argot, Les, V02: Golo - Frank, La terre du limon noir (1984), Dargaud
Noces d'argot, Les, V03: Golo - Frank, L'homme à la tête de sphinx (1985), Dargaud
Ohee. Een mummie verdwijnt
Ohee. Een mummie verdwijnt, D297: Tekenaar onbekend, Een mummie verdwijnt (1968), in:
Ohee, 297, Het Volk
Oltretomba speciaal
Oltretomba speciaal, A06: Tekenaar onbekend, In naam van Osiris (1974), De Vrijbuiter - De
schorpioen
De onnoembaren
Onnoembaren, De - Les innommables, A13 (= V11): Conrad, Didier - Le Pennetier, Yannick
(Yann) - Constant, Béatrice, Ten oosten van Roswell (2002) - À l'est de Roswell (2002) [<
voltooid in 2001], Dargaud Benelux
Onnoembaren, De - Les innommables, A14 (= V12): Conrad, Didier - Le Pennetier, Yannick
(Yann) - Liéron, Cyril, Ten noorden van White Sands (2003) - Au nord de White Sands
(2003) [< voltooid in 2002], Dargaud Benelux
Onnoembaren, De - Les innommables, A15 (= V13): Conrad, Didier - Le Pennetier, Yannick
(Yann) - Loïs, Julien, Ten zuidwesten van Moskou (2004) - Au sud-west de Moscou (2004)
[< voltooid in 2004], Dargaud Benelux
L'or du temps
Or du temps, L', V01: Baranger, François - Haziot, D., Fille de l'ombre (1989), Dargaud
Or du temps, L', V02: Baranger, François - Haziot, D., L'autre rive (1989), Dargaud
Or du temps, L', V03: Baranger, François - Haziot, D., La chair des dieux (1989), Dargaud
Paradiso
Paradiso, V01: Munnik, Len, Paradiso (2006), De Harmonie
Le parfum des cèdres
Parfum des cèdres, Le, V01: Klimos, Elie - Bardet, Daniel - Massamiri, Josette, Le sang
d'Adonis (1997) [< voltooid 03.1996-01.1997] (Vécu), Glénat
De partizanen
Partizanen, De, V11, V12: Jules - Lebovic, Operatie Sneeuwvlok - De scarabee (1989),
Oberon
De partners
Partners, De, V08: Brugman, Carry - Matena, Dick, De zonne-sekte (1985) (De partners, 8),
Oberon
Pastis
— 48 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Pastis, D557-631: Corteggiani, François, Pastis (o.a. Le revenant - Le roi des voleurs - La
pyramide des fous - Le partage - (Gag) - Elvis le roi du roc - L'os de Ptimek) (1979-1981),
in: Vaillant / Pif-Gadget, 557-631
Pat et Moune
Pat et Moune, V05?: Bel, François (Franbel), Le bracelet de Stani (1991) [< Âmes vaillantes,
5547-5640 (20.11.1955-30.09.1956)], PBDI
Les Pieds Nickelés
Pieds Nickelés, De - Les Pieds Nickelés, A47: Pellos, René - Montaubert, Les Pieds Nickelés
au pays des pharaons (1961), Société parisienne d'édition (SPE)
Pierrot (tijdschrift)
Pierrot, D4849-4914: Tekenaar onbekend, Le secret de la momie (1948-1949), in: Pierrot,
4849-4914
Pierrot, D5017-5018: Le Monnier, Henry, Le baron de Crac à Cheops (1950), in: Pierrot,
5017-5018
Piet Pienter en Bert Bibber
Piet Pienter en Bert Bibber, A17 (= V22): Van Hove, Jozef (Pom), De vloek van Toetan
Kanon (1961) (De avonturen van Piet Pienter en Bert Bibber, 17), De Vlijt
Pilote (tijdschrift)
Pilote, D388: Mézières, Jean-Claude (Mézi) - Fred, La vengeance du pharaon (1967), in:
Pilote, 388
Pits en Kaliber
Pits en Kaliber, V06: Mau, Bob, De kat van Toetanchamon (1962), Het Goede Boek
Pol, Pel en Pingo
Pol, Pel en Pingo - Rasmus Klump, V05: Hansen, Vilhelm, Pol op de piramiden (Pol in het
land van de piramiden) (1959) - Rasmus Klump i Pyramiderne (1956) (Pol, 7), Casterman
Pom et Roudoudou
Pom et Roudoudou, V01: Dansler, Robert, Pom et Roudoudou en Égypte (1946), Artima
Hugo Pratt (auteur)
Pratt, A01: Pratt, Hugo, Ann van de jungle (1978) - Ann et Dan (Ann de la Jungle) (1978) [<
Supertotem, 1959, in Buenos Aires], Casterman
Proffie
Proffie - Les leçons du p'tit prof, D1/82? - D2b/345: Dumont, Bernard (Bédu) - Blareau, Le
Chaldéen (1982), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 345
Pyramides
Pyramides - Pyramides, V01: Balland, Sophie - Quella-Guyot, Didier - Dupas, Mélanie,
Moucharabieh (2009) - Moucharabieh (2008) [< voltooid 05.2004], Saga Uitgaven
Pyramides - Pyramides, V02: Balland, Sophie - Quella-Guyot, Didier - Dupas, Mélanie, De
sfinx (2009) - La sphinge (2008) [< voltooid 07.2005], Saga Uitgaven
Pyramides - Pyramides, V03: Balland, Sophie - Quella-Guyot, Didier - Dupas, Mélanie,
Buikdansen (2009) - Danses du ventre (2008) [< voltooid 07.2006], Saga Uitgaven
Robert en Bertrand
Robert en Bertrand, A26 (= V29): Vandersteen, Willy, De zwarte kat (1978) (Robert en
Bertrand, 26), Standaard Uitgeverij
Robert en Bertrand, A59 (= V58): Vandersteen, Willy, Gevaarlijke mummies (1984) (Robert
en Bertrand, 59), Standaard Uitgeverij
Robert en Bertrand, A60 (= V59): Vandersteen, Willy, De doodsbode (1984) (Robert en
Bertrand, 60), Standaard Uitgeverij
De Rode Ridder
Rode Ridder, De, V031: De Rop, Edward - Vandersteen, Willy, De groene mummie (1966)
(De Rode Ridder, 31), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V085: Biddeloo, Karel - Vandersteen, Willy, De zwarte cobra (1979) (De
Rode Ridder, 85), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V088: Biddeloo, Karel - Vandersteen, Willy, Het oog van Toth (1979) (De
Rode Ridder, 88), Standaard Uitgeverij
— 49 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Rode Ridder, De, V118: Biddeloo, Karel - Vandersteen, Willy - Bayens, Marita, Gilgamesj
(1986) (De Rode Ridder, 118), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V141: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Vantieghem, Hannelore e.a.,
De tuin van Eden (1992) (De Rode Ridder, 141), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V149: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Schauwvlieghe, Anita e.a., De
groene steen (1994) (De Rode Ridder, 149), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V151: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Schauwvlieghe, Anita e.a.,
Mysterie op Ararat (1994) (De Rode Ridder, 151), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V160: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Schauwvlieghe, Anita, Het
gouden masker (1996) (De Rode Ridder, 160), Standaard Uitgeverij
Rolf Karsten
Rolf Karsten - Paul Foran, V04: Larraz, José (Gil) - Bernet, Jordi (Jordi), De mummie (1979)
- La momie (1979) (Rolf Karsten, 4), Dupuis
Le roman de la momie
Roman de la momie, Le, V01: Gloesner, Noël - Josselin, Jacques, Le roman de la momie
(1976), in: Djin, 1976, 19
De romantici
Romantici, De - Les romantiques, V03: Lenaerts, Eric - Duchâteau, André-Paul, De
compagnons van de Cheeta (2003) - Les compagnons du Guépard (2003), Casterman
De scharlaken mummie
Scharlaken mummie, De - Rouletabille, V02: Sicomoro, Eugenio - Moliterni, Claude (Éric
Cartier), De scharlaken mummie (1987) - La momie écarlate (1987) (Collectie Prestige,
5), Dargaud Benelux
De schimmen van nergens
Schimmen van nergens, De - Victor Billetdoux, V01: Wininger, Pierre - F'Murrr, La pyramide
oubliée (1978) [< Circus, 1976-1977?], Glénat
Schimmen van nergens, De - Victor Billetdoux, V02: Wininger, Pierre, De schimmen van
nergens (1980) - Les ombres de nulle part (1979) [< Circus, 1978-1979?], Dupuis
Schimmen van nergens, De - Victor Billetdoux, V03: Wininger, Pierre, La nuit de l'Horus
rouge (1982) [< Circus, 1982], Glénat
Les aventures de Scott & Hastin
Scott & Hasting, Les aventures de, V01: Marniquet, Frédéric, Le tombeau de Raskhenotep
(2001), Albin Michel
Sheba
Sheba, V01/1: Crane IV, Walter S., Sheba. I, 1 (1996), Sick Mind Press
Sheba, V01/2: Crane IV, Walter S., Sheba. I, 2 (1996), Sick Mind Press
Sheba, V01/3: Crane IV, Walter S., Sheba. I, 3 (1997), Sick Mind Press
Sheba, V01/4: Crane IV, Walter S., Sheba. I, 4 (1997), Sick Mind Press
Sheba, V02/1: Crane IV, Walter S., Sheba. II, 1 (1997), Sirius - Dog Star Press
Sheba, V02/3: Crane IV, Walter S., Sheba. II, 2 (1998), Sirius - Dog Star Press
Sheba, V02/4: Crane IV, Walter S., Sheba. II, 3 (1998), Sirius - Dog Star Press
Snops
Snops, V07: Goossens, Ray, Snops in Egypte (1951), in: Kleine Zondagsvriend, 1951, 18-39
Sodom en Gomorra
Sodom en Gomorra, K01: Convard, Didier, Sodom en Gomorra (1981) [< voltooid in 1980],
in: Super Kuifje 24bis/XIII. Natuur, Lombard - Oberon
Spaghetti
Spaghetti - Spaghetti, V19: Attanasio, Dino - Lefranc, Roger (Francel), De schat in de
pyramide (1972) - Le trésor de la pyramide (1972) [< Tintin / Kuifje] (Spaghetti, 12)
(Collectie Jong Europa, 81), Lombard
Le spécialiste
Spécialiste, Le, V01: Raviola, Robert (Magnus), Le spécialiste (1985), Albin Michel
Spider-man
Spider-man - The amazing Spider-man, A04.7: Byrne, John - Thomas, Roy - Andru, Ross, De
nacht van de laatste farao (1981) - (?) (1978) (Spider-man, 7), Junior Press
— 50 —
4. DE OOSTERSE WERELD
De spiegels van de tijd
Spiegels van de tijd, De - Les miroirs du temps, V01: Wininger, Pierre - Delmas, M. C. - Paul,
De terugkeer van de wachters (2003) - Le retour des veilleurs (2003) (De zwarte loge),
Glénat Benelux
De Spirit
Spirit, De, A5.2: Eisner, Will, Het juweel van Gizeh (1984), Blue Circle books
Stef Ardoba
Stef Ardoba, V05: Bus, Bert, Het geheim van de tempel (1980) [< Eppo, 1979, 24-45] (Stef
Ardoba, 5), Oberon
Suske en Wiske
Suske en Wiske, A122 (= V080): Vandersteen, Willy, De kale kapper (1971) (Suske en Wiske),
Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A124 (= V047): Vandersteen, Willy, Het vliegende bed (1959) (Suske en
Wiske, 124), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A131 (= V018): Vandersteen, Willy, Het zingende nijlpaard (1951) [< De
Standaard, 25.09.1950-01.02.1951] (Suske en Wiske, 131), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A155 (= V092): Geerts, Paul - Studio Vandersteen, De poezelige poes (1975)
(Suske en Wiske, 155), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A177 (= V115): Vandersteen, Willy, De adellijke ark (1980) (Suske en
Wiske), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A299: Morjaeu, Luc - Van Gucht, Peter e.a., Het babbelende bad (2008)
(Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
Sylvain et Sylvette
Sylvain et Sylvette, A07: Pesch, Jean-Louis, Moustachu et le pharaon (1962) (Les nouvelles
aventures de Sylvain et Sylvette), Fleurus
Tarzan
Tarzan, A04.3: Vlottes, Dick, De tempel van Horus (1955), A.T.H.
Tarzan - Tarzan, A28.02?: Moreira, Amilcar Ruben (Rubimor), Tarzan et les Égyptiens
(1950) - (?) (1933?), Hachette
Tarzan - Tarzan, A28.03?: Foster, Harold (Hal), The river of crocodiles (1934)
Tarzan - Tarzan, A28.19?: Lubbers, Bob, Tarzan (1954)
Thessaly
Thessaly, A01/3: McManus, Shawn - Pepoy, Andrew - Willingham, Bill, The Thessaliad 3.
Necromanger or What ever made you think ghosts carry money? (2002), Vertigo DC
Comics
Thessaly, A01/4: McManus, Shawn - Pepoy, Andrew - Willingham, Bill, The Thessaliad 4.
Soul food or So much for clever hidden plans (2002), Vertigo DC Comics
Thimothey O Wang
Thimothey O Wang - Timothée O. Wang, V01: Warnant, Luc - Quarré, R. - Berger, J.-L., Het
levende standbeeld (1989) - La statue vivante (1989) [< Spirou / Robbedoes, nr. 24212424, 06-27.09.1984] (Thimothey O Wang, 1) (Collectie Tegek, 4), Farao
De tien geboden
Tien geboden, De - Le décalogue, V09: Fauré, Michel - Giroud, Frank, De papyrus van KômOmbo (2003) - Le papyrus de Kôm-Ombo (2003), Glénat
Tom Tempo
Tom Tempo, V05: De Rop, Edward, De zonderlinge mummie (1990) (Tom Tempo, 5), Het
Volk
Le trésor du pharaon
Trésor du pharaon, Le, V01: Tekenaar onbekend, Le trésor du pharaon (1985) (Electrochoc,
36), Elvifrance
Trueno
Trueno - Trueno le Paladin, V01: Burns, John - Roca, Eugenio (Victor Mora), De koningin
van Anubis (1992) - La reine sorcière d'Anubis (1991) (Trueno, 1), Arboris
Tutenstein
Tutenstein, V00: Stephens, Jay, Tutenstein (1996)
— 51 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Vaillant (tijdschrift)
Vaillant, D0805: Tekenaar onbekend, Sous le signe de la déesse (1960), in: Vaillant, 0805
Vaillant / Pif-Gadget (tijdschrift)
Vaillant / Pif-Gadget, D344: Tekenaar onbekend, Matananyeh. Qui n'a jamais entendu parler
des mystères de la pyramide de Kéops? (1975), in: Vaillant / Pif-Gadget, 344
Verhalen en legenden
Verhalen en legenden - Contes et légendes, V41: Gioux, Thierry - Dellisse, Luc, Ik,
Napoleon... Het Egyptisch avontuur (1993) - Moi, Napoléon. L'aventure égyptienne (1993)
[< Hallo Bédé, 135-151 (16-32), 1992] (Verhalen en legenden, 41), Lombard
Verhalen uit de Mega-steden
Verhalen uit de Mega-steden, A11: Power, Dermot - Morrison, Grant - Millar, Mark, Judge
Dredd. Het boek van de doden (1996), Arboris
De versteende droom
Versteende droom, De - La rêve des pierres, V01: Collignon, Daphné - Dethan, Isabelle Gaudin, Nadège, Petra (2004) - Petra (2004) (Grafica), Glénat Benelux
Victor Sackville
Victor Sackville - Victor Sackville l'espion de George V, V03: Carin, Francis - Rivière,
François - Borile, Gabrielle, De spiegel van de sfinx (1988) - Le miroir du sphynx (1988)
(Victor Sackville, 3), Lombard
Victor Sébastopol
Victor Sébastopol, V01: Devos, Jacques - Copuse, Roger (Hubuc), Victor Sébastopol. Les
mémoires d'un agent secret (1977) [< Spirou / Robbedoes, nr. 1288-1382, 1962-1964],
Michel Deligne
De 4 helden
Vier (4) helden, De - Les 4 as, V36: Craenhals, François - Chaulet, Georges, Les 4 as et la
momie (1999), Casterman
Voyages en amertume
Voyages en amertume, V02: Clavé, Florenci - Dieter, Quand le Nil deviendra rouge (1993),
Vents d'ouest
W817 (Wacht eens even)
W817 (Wacht eens even), V19: Swerts, Wim - Van Asten, Luc (Vanas) - Leemans, Hector, De
murmelende mummie (2009), Standaard Uitgeverij
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, A1.12a-g: Forton, Gérald - Joly, Octave - Paape, Eddy e.a., De
koning der schatgravers: Gouverneur tegen wil en dank - Leondardeo de veelzijdige Benvenuto Cellini - De echte Robinson Crusoe - Duurbetaalde roem - Redder der blinden
- Een pientere knaap (1955) - Chasseur de tombeaux (1955) [< Spirou / Robbedoes, 19511955], Dupuis
Wim, Oom - Oncle Paul, D0802: Forton, Gérald - Joly, Octave, Carter, chasseur de tombeaux
(1953), in: Spirou / Robbedoes, 0802, Dupuis
Wim, Oom - Oncle Paul, D1056: Laroche, Benoît - Joly, Octave, Le secret de la pierre
mystérieuse (1958), in: Spirou / Robbedoes, 1056
Wim, Oom - Oncle Paul, D1173: Herbert - Joly, Octave, Lebas plante l'obélisque (1960), in:
Spirou / Robbedoes, 1173
Wim, Oom - Oncle Paul, D1572: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, Katten in de aanval
(1968) - Chats à l'assaut (1968), in: Spirou / Robbedoes, 1572, Dupuis
Wim, Oom - Oncle Paul, D1578: Laurent - Joly, Octave, L'aiguille de Cléopâtre fait naufrage
(1968), in: Spirou / Robbedoes, 1578
Wim, Oom - Oncle Paul, D2064: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, De kop van de sfinx (Het
raadsel van de sfinx) (1977) - Le secret du sphinx (1977), in: Spirou / Robbedoes, 2064
Witchblade / Tomb raider
Witchblade / Tomb raider, A01/9?: Turner, Michael - O'Neil, Bill, Witchblade - Tomb raider
(1998), Top Cow
Wolf
— 52 —
4. DE OOSTERSE WERELD
Wolf, V07: Dupré, Steven (Dust) - Wouter - Rombauts, Rudi (Anch) e.a., De Olympische
Ragnarok (2004) [< Het volk, 1989], Bee Dee
Wordt vervolgd (tijdschrift)
Wordt vervolgd, D26: Vandenbroeck, Dany (Daniké), Faraogoud (1983), in: Wordt vervolgd,
26
Zein the last pharaoh
Zein the last pharaoh, V01: Ortiz, Axel - Kandeel, Ayman - Ong, Jeff e.a., Ghosts of
Heliopolis (2004), AK Comics
Zein the last pharaoh, V02: Ortiz, Axel - Kandeel, Ayman - Helmy, Walaa e.a., Origins
(2004), AK Comics
Zein the last pharaoh, V03: Harris, Todd - Kandeel, Ayman - Vicino, Todd e.a., The game
(2004), AK Comics
Zein the last pharaoh, V04: Kras, Rafael - Marwan El-Nashar - Albuquerque, Rafael e.a., Year
of the beast (2005), AK Comics
Zein the last pharaoh, V05: Albuquerque, Rafael - Vicino, Todd - Kras, Rafael e.a., Enter the
scarab (2005), AK Comics
Zein the last pharaoh, V06: Raapack, Jermy - Marwan El-Nashar - al-Telbany, Waleed e.a.,
The rise of Anubis (2005), AK Comics
De zoon van de arend
Zoon van de arend, De - Les fils de l'aigle, V02: Faure, Michel - Vaxelaire, Daniel, De zwarte
sjaal (1988) - Les collets noirs (1986) (De zoon van de arend), Titanic - Dendros
Zoon van de arend, De - Les fils de l'aigle, V03: Faure, Michel - Vaxelaire, Daniel, Het zand
van Dendera (1989) - Les sables de Denderah (1987) (De zoon van de arend, 3), Titanic Arboris
De zoon van de zon weet het zeker
Zoon van de zon weet het zeker, De, V01: E4111 - Fauche, K. - Adam, E., De zoon van de zon
weet het zeker (2001), De Belgische federatie tegen kanker
Dokter Zwitser
Zwitser, Dokter - Docteur Poche, V06: Wasterlain, Marc, De blauwe vos (1984) - Le renard
bleu (1984) (De avonturen van dokter Zwitser, 6), Dupuis
— 53 —
5. De Griekse wereld
GESITUEERD IN DE OUDHEID:
Die Abenteuer des Odysseus
Abenteuer des Odysseus, Die, V01: Bünzli, F., Die Abenteuer des Odysseus (1992), Artemis
Alertogaz et Saxophon
Alertogaz et Saxophon, D1307: Copuse, Roger (Hubuc), Alertogaz et les Perses (1963), in:
Spirou / Robbedoes, 1307
Alertogaz et Saxophon, D1309: Copuse, Roger (Hubuc), Alertogaz et Marathon (1963), in:
Spirou / Robbedoes, 1309
Alertogaz et Saxophon, D1323: Copuse, Roger (Hubuc), La galère de Saxophon (1963), in:
Spirou / Robbedoes, 1323
Alertogaz et Saxophon, D1346-1353: Copuse, Roger (Hubuc), Labyrinthe (1964), in: Spirou /
Robbedoes, 1346-1353
Alertogaz et Saxophon, D1395-1412: Copuse, Roger (Hubuc) - Devos, Jacques - Roba, Jean,
Dans le sillage des Argonauts (1965), in: Spirou / Robbedoes, 1395-1412
Alex stelt voor. Historische personages
Alex stelt voor. Historische personages - Alix raconte, V01: Torton, Jean - Maingoval,
François, Alexander de Grote (2008) - Alexandre le Grand (2008), Casterman
Alex. De reizen van Alex
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A28: De Marck - De Wulf - Martin, Jacques
e.a., Alexander de Grote (2009) - Alexandre le conquérant 1 (2009), Casterman
Alexander
Alexander, A01: Proost, Bart, Alexander de Grote [Alfa en omega] (2011), Brabant Strip Hauwaerts
Alexander, A02: Proost, Bart - Barcas, De sandalen van Hermes (2013), Strips2Go
Alexandre le Grand
Alexandre le Grand, V01: Ruffieux, Jean-Marie - Lagrange, B., Alexandre le Grand (1989),
Dargaud
Les amours de l'histoire
Amours de l'histoire, Les, V14: Tekenaar onbekend, Olympias reine de feu (1975-1980 ca.)
Amours de l'histoire, Les, V18: Tekenaar onbekend, [Lysistrata?] (1975-1980 ca.)
Amours de l'histoire, Les, V20: Tekenaar onbekend, Alcibiade, le débauché (1975-1980 ca.)
Amours de l'histoire, Les, V32: Tekenaar onbekend, [Péricles et Aspasie?] (1975-1980 ca.)
Aphrodite
Aphrodite - Aphrodite, V01: Manara, Milo, Aphrodite. Eerste boek (1999) - Aphrodite. Livre
premier (1999), Arboris
Aphrodite - Aphrodite, V02: Bess, Georges, Aphrodite. Livre deuxième (1999), Les
humanoïdes associés
Aphrodite - Aphrodite, V03: Wendling, Claire, Aphrodite. Livre troisième (2000), Les
humanoïdes associés
Ares
Ares, A01-A05: Foreman, Travel - Oeming, Mike, Ares (2006), Marvel
De Argonautjes
Argonautjes, De, V00, V04: Matena, Dick - Hartog van Banda, Lo, Het orakel van Delphi
(1970) [< Pep; V04: voltooid in 1969] (Pep stripoteek, 1), De geïllustreerde pers
Argonautjes, De, V01: Matena, Dick - Hartog van Banda, Lo, Het eerste avontuur van de
Argonautjes (1976) [< Pep] (Oberon strips, 08), Oberon
Argonautjes, De, V02, V03: Matena, Dick - Hartog van Banda, Lo, De Olympische vlam - Het
labyrinth (1978) [< Pep] (Oberon strips, 19), Oberon
5. DE GRIEKSE WERELD
Argonautjes, De, V05, V06, V08, K01-K02: Matena, Dick - Hartog van Banda, Lo, De held
van Sparta - De bruid van Icarus - De zware jongens - De doos van Pandora - Buitenspel
(1980) [< Pep] (Oberon strips, 37), Oberon
Argonautjes, De, V07: Matena, Dick - Hartog van Banda, Lo, De kwelling van Tantalus
(1978) [< Pep] (Oberon strips, 26), Oberon
Argonautjes, De, V09: Matena, Dick, Het zwaard van Damocles (1978) [< Pep] (Oberon
strips, 23), Oberon
Argonautjes, De, V10: van Haasteren, Jan - Klein, Patty, Het water van de Styx (1974), in:
Pep, 7403-7421
Atalanta
Atalante - Atalante, V01: Chrispeels, Didier (Crisse) - Anyk, Het pact (2000) - Le pacte
(2000) [< voltooid 04.2000] (Atalante, 1) (Blitz - Millennium, 10), Talent
Atalante - Atalante, V02: Chrispeels, Didier (Crisse) - Anyk, Nautiliaa (2002) - Nautiliaa
(2002) [< voltooid 12.2001] (Atalante, 2) (Blitz - Millennium, 21), Talent
Atalante - Atalante. La légende, V03: Chrispeels, Didier (Crisse) - Besson, Frédéric (Fred), De
geheimen van Samothracië (2003) - Les mystères de Samothrace (2003) [< voltooid
09.2003] (Atalante, 3) (Blitz - Millennium, 90), Talent
Atalante - Atalante, V04: Chrispeels, Didier (Crisse) - Besson, Frédéric, De vlucht van de
Boreaden (2011) - L'envoi des Boréades (2009), Silvester
Atalante - Atalante, V05: Chrispeels, Didier (Crisse) - Besson, Frédéric - Grey, Calaïs en
Zetes (2013) - Calaïs et Zétès (2012), Silvester
Atalante - Atalante, V06: Grey - Chrispeels, Didier (Crisse) - Besson, Frédéric, Het labyrinth
van Hades (2014 (gepland)) - Le labyrinthe d'Hadès (2013), Silvester
Atalante. L'odyssée
Atalante. L'odyssée, V01: Evana - Chrispeels, Didier (Crisse), Ramsès l'intrépide (2014),
Soleil Productions
Aurora & Ulysses
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, A01 (= K01, V02): Seron, Pierre Desberg, Stephen, De deur naar 't ongewisse - De poolster (1982) - La porte du néant L'étoile du Nord (1982) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2045; 2135-2148, 1977-1978], Dupuis
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, A03 (= V04): Seron, Pierre, De odyssee
(1984) - L'odyssée (1984) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2323-2333, 1982], Dupuis
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, A04 (= V05): Seron, Pierre, De amäzones
(1985) - Les amazones (1985) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2376-2379, 1983], Dupuis
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, K02: Seron, Pierre, Laat bezoek (1977) Le visiteur (1977), in: Spirou / Robbedoes, 2072
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, K03: Seron, Pierre - Desberg, Stephen,
De struikrovers (1977) - Les hommes des bois (1977), in: Spirou / Robbedoes, 2072
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, K04: Seron, Pierre - Desberg, Stephen,
De buit (1978) - Trésor de guerre (1978), in: Spirou / Robbedoes, 2101-2102
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, K05: Seron, Pierre - Mariette, Jean
(Mittéï), Het droomspan (1979) - Attelage de rêve (1979), in: Spirou / Robbedoes, 2175
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, K06: Seron, Pierre, Het gekroonde land
(1980) - La dent couronnée (1980), in: Spirou / Robbedoes, 2178-2179
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, P01: Seron, Pierre, Aurora en Ulysses
(1991), in: Stripspotters 2, Arboris
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, V01: Seron, Pierre - Desberg, Stephen,
De dierenvechter (1978) - Le trophée du bestiaire (1978), in: Spirou / Robbedoes, 20842087
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, V06: Seron, Pierre, De kwelling van
Hermes (1986) - Le châtiment d'Hermès (1986), in: Spirou / Robbedoes, 2493-2494
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, V07?: Seron, Pierre, Kelvinhator III
(1989), Soleil Productions
Beroemde mannen
— 55 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Beroemde mannen - Les hommes célèbres, V01: Paape, Eddy, Hercules en zijn 12 werken
(1967) - Hercule (1966), Douwe Egberts
Beroemde mannen - Les hommes célèbres, V10: Paape, Eddy, Esopus (1967) - Ésope (1966),
Douwe Egberts
Beroemde mannen - Les hommes célèbres, V12: Paape, Eddy, Archimedes (1967) Archimède. De l'avantage de prendre un bain (1966), Douwe Egberts
Age of bronze
Bronzen Tijdperk, Het. Het verhaal van de Trojaanse oorlog - Age of bronze, A01: Shanower,
Eric, A thousand ships (2001) [< Age of bronze, no. 1-9, 1998-2001], Image
Bronzen Tijdperk, Het. Het verhaal van de Trojaanse oorlog - Age of bronze, A02: Shanower,
Eric, Sacrifice (2004) [< Age of bronze, no. 10-19, 2001-2004], Image
Bronzen Tijdperk, Het. Het verhaal van de Trojaanse oorlog - Age of bronze, A03/1:
Shanower, Eric, Betrayal. Part one (2008) [< Age of bronze, no. 20-26, 2004-2008],
Image
Bronzen Tijdperk, Het. Het verhaal van de Trojaanse oorlog - Age of bronze, V01-V33:
Shanower, Eric, Age of bronze. 1-33 (1998-2013), Image
Cassandra
Cassandra, V01: Mignacco - Castelli - Cassaro, Cassandra (1992), in: Martin Mystère.
Raccolta, 57, Sergio Bonelli Editore
Le choc des titans
Choc des titans, Le, V01: Spiegle, D. - Carey, M., Le choc des titans (1981), D.P.
Classics Illustrated
Classics Illustrated, A26: Vincent, E., Aesop's Fables (1991), First Publishing
Classiques en images
Classiques en images, V00: Tekenaar onbekend, Andromaque (1948), Éditions mondiales
Coeurs vaillants (tijdschrift)
Coeurs vaillants, D6234: Mouminoux, Guy (Dimitri), Alexandre le Grand (1962), in: Coeurs
vaillants, 6234
La colère d'Achille
Colère d'Achille, La, V01: Le Gendre, Camille, La colère d'Achille (2006), Carabas
The comedies of Aristophanes in comics
Comedies of Aristophanes in comics, The, V01: Akokalides, G. - Apostolides, T. - Kalidou,
Pavlina, Lysistrata (2001) (1983), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V02?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Clouds
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V03?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Ladies' day
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V04?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Birds
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V05?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Frogs
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V06?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Assembly
of women (2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V07?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Wasps
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V08?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Plutus
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V09?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Knights
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V10?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Peace
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Comedies of Aristophanes in comics, The, V11?: Akokalides, G. - Apostolides, T., Acharnians
(2001?) (1983?), Medusa Selas
Corriere dei piccoli (tijdschrift)
— 56 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Corriere dei piccoli, D1963: Pratt, Hugo - Basaglia, Franca, L'Odissea (1963), in: Corriere dei
piccoli, 1963
Corriere dei piccoli, D1965: Pratt, Hugo - Melegari, V., Le avventure di Ercole (1965), in:
Corriere dei piccoli, 1965
Les derniers Argonautes
Derniers Argonautes, Les, V01: Ryser, Nicolas - Djian, Jean-Blaise - Legrand, Olivier, Le
silence des dieux (2012) (Grafica), Glénat
Disney Paperback
Disney Paperback, V03: Disney, Walt, Ente in Antik. Orakel und andere Debakel (2010)
(2009)
Donald Duck
Donald Duck, V00: Walt Disney Studio's, Die Irrfahrten des Doddysseus (1995), in: Lustiges
Taschenbuch 207. Der Prügelknabe, Ehapa Verlag
Epicurus the sage
Epicurus the sage, V01: Kieth, Sam - Messner-Loebs, William, Epicurus the sage (2003) [<
Epicurus the sage 1. Visiting Hades (1989); 2. The many loves of Zeus (1991); 3. Fast
forward riding the sun (1993)], Cliffhanger
Ffolkes' Cartoon companion to classical mythology
Ffolkes' Cartoon companion to classical mythology, V01: Ffolkes, Michael e.a., Ffolkes'
Cartoon companion to classical mythology (1978), David & Charles
Film classics
Film classics - Movie classics, V12: Tekenaar onbekend, De 300 Spartanen (1963) - Lion of
Sparta (1963), Classics Nederland
Four color
Four color, D0684: Buscema, John, Helen of Troy (1956) (Four color, 0684), Dell Publishing
Co.
Four color, D0688: Buscema, John, Alexander the Great (1956) (Four color, 0688), Dell
Publishing Co.
Four color, D1006: Buscema, John, Hercules (1959) (Four color, 1006), Dell Publishing Co.
Four color, D1121: Crandall, Reed - Evans, George, Hercules unchained (1959) (Four color,
1121), Dell Publishing Co.
De geschiedenis van de mensheid in stripverhalen
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A05 (= V09-V10): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Griekenland I. De wereld
van Homerus - Steden en oorlogen (1983) - La Grèce I-II. Le monde d'Homère - Les cités
et les guerres (1981), Edito-Service
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A06 (= V11-V12): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Griekenland II. Het
tijdperk van Perikles - Alexander de Grote (1983) - La Grèce III-IV. Le siècle de Péricles Alexandre le Grand (?) (1981), Edito-Service
Geschiedenisstrip
Geschiedenisstrip - Graphic nonfiction, V04: Odgers, Chris - Shone, Rob - Ganeri, Anita,
Alexander de Grote. Het leven van een koning en veroveraar (2005) - Alexander the
Great. The life of a king and conqueror (2005), Biblion Uitgeverij
La gloire d'Héra
Gloire d'Héra, La, V01: Rossi, Christian - Le Tendre, Serge, La gloire d'Héra (L'homme le
plus fort du monde - À Mycènes!) (1996), Casterman
The golden vine
Golden vine, The, V01: Sen, Jai - Mizu, Seijuro - Asayuki, Umeka e.a., The golden vine
(2003), Shoto Press
Goofy
Goofy, V06: Walt Disney Studio's, Odysseus (1981) (Met Goofy de geschiedenis in, 6),
Oberon
Goofy, V09: Walt Disney Studio's, Goofy als Hercules (1984), Oberon
Graffex
— 57 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Graffex, V00: Sidong, Li - MacDonald, Fiona, Homer. The Odyssey (2009) (Graffex), Book
House
Graffex, V00: Gelev, Penko - Graham, Ian, William Shakespeare. A midsummer night's dream
(2010) (Graffex), Book House
Les grandes biographies en bandes dessinées
Grandes biographies en bandes dessinées, Les, V14: Puschtai, G. - Zoppi, Eugenio, Alexandre
le Grand (1984), Edito-Service
I grandi miti greci a fumetti
Grandi miti greci a fumetti, I, V02: Scuola Romana dei Fumetti - De Crescenzo, Luciano, La
creazione del mondo (1995), Mondadori
Graphic classics
Graphic classics, V00: Sidong, Li - Macdonald, Fiona, The Odyssey (2009) (Graphic
classics), Barron
Grenadier Victoria
Grenadier Victoria, D1/5425: Macherot, Raymond, Léonidas aux Thermopyles (1954), in:
Kuifje / Tintin (Belgique), 5425
Griekse mythen. Stripverhalen uit de oudheid
Griekse mythen. Stripverhalen uit de oudheid - Greek myths, V01: Williams, Marcia, Griekse
mythen. Stripverhalen uit de oudheid (1992) - Greek myths (1991) (Gottmer-prentenboek),
J. H. Gottmer
Hercules (1)
Hercules (1), V01-V013: Glanzman - Aparo, Jim e.a., Hercules 1-13 (1967-1969), Charlton
Classics
Hercules (2)
Hercules (2) - Hercules, V01: Skolnick, E. - Foster, B. e.a., Hercules (1997) - Disney's
Hercules: official comics movie adaptation (1997) (Disney Film strip), De geïllustreerde
pers
Hercules (Looky)
Hercules (Looky) - Hercule, V01: Looky - Morvan, Jean David, Het bloed van Nemeos (2013)
- Le sang de Némée (2012), Daedalus
Hercules (Looky) - Hercule, V01: Looky - Morvan, Jean David, Les geôles d'Herne (2013),
Soleil Productions
Hercules (Moore)
Hercules (Moore), V01/1-2 (= A01): Wijaya, Admira - Moore, Steve - Broadmore, Greg e.a.,
Hercules. De Thracische oorlogen 1 (2010) - Hercules. The Thracian wars 1-2 (2008),
Dark Dragon books
Hercules (Moore), V01/3-5 (= A02): Wijaya, Admira - Moore, Steve - Seijn, Stephan e.a.,
Hercules. De Thracische oorlogen 2 (2010) - Hercules. The Thracian wars 3-5 (2008),
Dark Dragon books
Hercules (Moore), V02/1-5: Bolson, Cris - Sirois, Doug - Moore, Steve e.a., Hercules. The
knives of Kush 1-5 (2009-2010)
Hercules (prince of power)
Hercules (prince of power), V01/1-4; V02/1-4: Layton, B., Hercules (prince of power) 1 (1-4)
- 2 (1-4) (1982-1984), Marvel Comics Group
Hercules unbound
Hercules unbound, V01-V12: Wood, Wallace (Wally) - Buckler - Layton e.a., Hercules
unbound 1-12 (1975-1977), National Periodical Publications
Hercules. Heart of chaos
Hercules. Heart of chaos, V01-V03: Frenz - DeFalco, Hercules. Heart of chaos 1-3 (1997),
Marvel Comics
Hercules. The legendary journeys
Hercules. The legendary journeys, V01-V05: Tekenaar onbekend, Hercules. The legendary
journeys 1-5 (1996), Topps Comics
Hero und Leander
Hero und Leander, V01: Feuchtenberger, Anke, Hero + Leander (2004), Edition Moderne
— 58 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Heroïca-Bibliotheek
Heroïca-Bibliotheek, A58: Campana Salas, Carlos - Roso, Vicente, Alexander de Grote (1970)
(Heroïca-Bibliotheek, 58), D.A.P. Reinaert uitgaven
Hexa
Hexa, V01?: Vandendriessche, Chris (Chris), Hades en Persephone (1979-1984 ca.), in: Hexa.
Tijdschrift over sprookjes, mythen, sagen & adult fantasy, ca. 1979-1984
Hexa, V02?: Vandendriessche, Chris (Chris), Pyramus en Thisbe (1979-1984 ca.), in: Hexa.
Tijdschrift over sprookjes, mythen, sagen & adult fantasy, ca. 1979-1984
Histoire du monde grec
Histoire du monde grec, V01: Prost, Jean - Carrez, Claude - Rosetta, Daniel, Histoire du
monde grec des Crétois à l'Iliade (1982) (Bédésup, 21), Bédésup
Histoires de la vie des hommes
Histoires de la vie des hommes, V08?: Bruno, Le Sourd - Saint-Michel, Serge - Ageorges,
Véronique e.a., Le disparu de l'Acropole (1980), Éditions de la Pibole
Historie
Historie, V01-V53 (A01-A05): Hitoshi, Iwaaki, Historie (2004-2009)
Historische strips
Historische strips, V03: Tekenaar onbekend, Alexander de Grote (1974), Nederlandse
Rotogravure Mij - Aldipress
Historische strips, V05: Tekenaar onbekend, De zwerftochten van Odysseus (1975), Aldipress
Il était une fois l'homme
Il était une fois l'homme, V09: Barillé, Albert, La naissance de la Grèce (1991), FabbriHachette
Il était une fois l'homme, V12: Barillé, Albert, Le siècle de Périclès (1991), Fabbri-Hachette
Iliade
Iliade, V01: Manara, Milo - Boninsegna, Pierenzo, Iliade (2005), Edizioni Di
L'Iliade
Iliade, L', V01: Giovannini, Ruggero - Forina, Danilo, L'Iliade. La guerre de Troie (1979),
Christian Lemoine
De Ilias
Ilias, De - L'Iliade, V01: Follet, René - Stoquart, Jacques, De Ilias. Eerste deel (2003) L'Iliade (1974) (Millennium), Arcadia
Ilias, De - L'Iliade, V02: Follet, René - Stoquart, Jacques, De Ilias. Tweede deel (2004) L'Iliade (1974) (Millennium), Arcadia
Ilios
Ilios, V01-V93: Hasegawa, Hiromi, Ilios (1997)
Illustrated classics
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.013: Blum, Alex A., De Ilias (1956) - The Iliad
(1950), Classics International
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.025: Griffiths, Harley M., De Odyssee (1957) The Odyssey (1951), Classics International
Illustrated classics, A1.159: Tekenaar onbekend, De Argonauten (1963), Classics
International
Illustrated classics, A1.165: Tekenaar onbekend, De tocht der tienduizend (1964), Classics
International
Illustrated classics, A1.185: Tekenaar onbekend, Alexander de Grote (1966), Classics
Nederland
Illustrated classics, A1.196: Tekenaar onbekend, De slag bij Salamis (1971), Classics
Nederland
Illustrated classics, A1.213: Tekenaar onbekend, De wrok van Achilles (1975), Classics
Lektuur
Les incontournables de la littérature en BD
Incontournables de la littérature en BD, Les, V10: Lalor Imbiriba, Miguel - Lamoine,
Christophe, L'Odyssée (2010), Glénat
J2 Jeunes (tijdschrift)
— 59 —
5. DE GRIEKSE WERELD
J2 Jeunes, D6419: Chéret, André - Hampay, L'homme qui vécut dans un tonneau: Diogène
(1964), in: J2 Jeunes, 6419
Kampf um Syrakus
Kampf um Syrakus, V01: Atzenhofer, Anton - Zimmer, Gerd, Der Tyrann (1989) [< voltooid
in 1986], Reiner Feest Verlag
Keltos
Keltos - Keltos, V01: Kordey, Igor - Pécau, Jean-Pierre - O'Grady, Leonard (Len), Raaf van de
slagvelden (2010) - Le corbeau des batailles (2009), Silvester
Kortverhalen uit Kuifje
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5534 - D2/0363: Craenhals,
François, Ce cher vieux Diogène (1955), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
5534 / 363
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5634 - D2/0415: Cuvelier, Paul,
De Ilias (1956) - Si l'Iliade m'était contée (1956), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 5634 / 0415
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5650 - D2/0431: Funcken, Fred,
Alexander de Grote (1956) - Alexandre le Grand, in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 5650 / 0431
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5734 - D2/0469: Funcken, Fred,
La retraite des dix mille (La retraite des 10000) (1957), in: Kuifje / Tintin (Belgique) Tintin (France), 5734 / 0469
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5739 - D2/0472: Attanasio,
Dino, Hippocrate (1957), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 5739 / 0472
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6035 - D2/0625: Funcken, Fred
- Duval, Yves, Le premier marathon (1960), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6035 / 0625
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6040 - D2/0630: Funcken, Fred
- Duval, Yves, Diogène (1960), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6040 /
0630
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6244 - D2/0745: Van Cutsem,
William (William Vance) - Duval, Yves, Leonidas de leeuw van Sparta (1962) - Léonidas
le lion de Sparte (1962), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6244 / 0745
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6308 - D2/0754: Funcken, Fred
- Duval, Yves, À Athènes au temps de Périclès (1963), in: Kuifje / Tintin (Belgique) Tintin (France), 6308 / 0754
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6346 - D2/0796: Torton, Jean
(Jeronaton) - Duval, Yves, Démosthène (1963), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6346 / 0796
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/65? - D2/0852: Léonard Duval, Yves, Solon (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 65? / 0852
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6547 - D2/0906: Torton, Jean
(Jeronaton), Thésée et le Minotaure (1966), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
6547 / 0906
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6608 - D2/0911: Torton, Jean
(Jeronaton) - Duval, Yves, Le retour d'Ulysse (1966), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6608 / 0911
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6723 - D2/0972: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Lux, L'étonnant voyage de Pythéas (1967), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6723 / 0972
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7010 - D2/1115: Drappier,
Franz (Franz) - Clo - Duval, Yves, Histoire vraie. Les deux Denys, tyrans de Syracuse
(1970), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7010 / 1115
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7104 - D2/1161: Torton, Jean
(Jeronaton) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), Philippe et Alexandre. Le déclin d'un faucon et
l'envol d'un aigle (1971), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7104 / 1161
— 60 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/84? - D2b/454: Warnauts, MarcRénier (Marc-Rénier) - Duval, Yves, Authentique. La malédiction de Pelops (1984), in:
Kuifje / Tintin (Belgique - France), 84? / 454
Kuifje vertelt je... de geschiedenis van de wereld
Kuifje vertelt je... de geschiedenis van de wereld - L'histoire du monde, D1/56? - D2/03890403: Funcken, Liliane - Funcken, Fred - Schoonjans, J., [De Griekse wereld] (1956) - [La
Grèce] (1956), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 56? / 389-403
Lysistrata
Lysistrata, V01: König, Ralf, Lysistrata (1987) [< voltooid in 1987], Rowohlt
Manga Shakespeare
Manga Shakespeare, V06: Mustashrik, Julius Caesar (2008), Self Made Hero
Marvel illustrated. The Iliad
Marvel illustrated. The Iliad, V01-V08: Sepulveda, Miguel Angel - Thomas, Roy - Florea,
Sandu e.a., The Iliad (2007-2008) (Marvel illustrated), Marvel Comics
Marvel illustrated. The Odyssey
Marvel illustrated. The Odyssey, V01-V08: Tocchini, Greg - Thomas, Roy - Fujita, Artur e.a.,
The Odyssey (2008-2009) (Marvel illustrated), Marvel Comics
Marvel illustrated. The Trojan war
Marvel illustrated. The Trojan war, V01-V05: Sepulveda, Miguel Angel - Thomas, Roy Calero, Dennis e.a., The Trojan war (2009) (Marvel illustrated), Marvel Comics
Marvel Special
Marvel Special, A01: Kupperberg, Alan - Marcos, Pablo - Glut, Don e.a., Thor. De Trojaanse
oorlog - Een hamer in Hades (1981), Junior Press
Médée [Berger]
Médée [Berger], V01: Berger, Mélanie, Médée (2006) (Civilisation), Warum
Médée [Peña]
Médée [Peña], V01: Peña, Nancy - Le Callet, Blandine - Denizon Badaroux, Céline e.a.,
L'ombre de Hécate (2013), Casterman
Messara
Messara, V01: Terpant, Jacques - Bonifay, Philippe, L'égyptienne (1994), Dargaud Benelux
Messara, V02: Terpant, Jacques - Bonifay, Philippe, Minos (1995) [< voltooid in 1995],
Dargaud Benelux
Messara, V03: Terpant, Jacques - Bonifay, Philippe, Les aîles d'Icare (1996), Dargaud
Benelux
Movie classics
Movie classics, D1963: Tekenaar onbekend, Jason & the Argonauts (1963), Dell Publishing
Co.
La mythologie par les bulles
Mythologie par les bulles, La, V01: Grammat, G. - Bosc, J. - Dupâquier, J., Hésiode (1985),
Magnard
Mythologie par les bulles, La, V02: Grammat, G. - Bosc, J. - Dupâquier, J., Prométhée ou Le
feu du ciel (1985), Magnard
Mythologie par les bulles, La, V03: Grammat, G. - Bosc, J. - Dupâquier, J., Zeus (1985),
Magnard
The myths of Aesop
Myths of Aesop, The, V01: Apostolides, T., The myths of Aesop (1980 ca.?), Medusa Selas
Odysseus
Odysseus, V01: Fecchi, Massimo, Der Schatz von Troja und der Riese Polyphem (1996),
Pabel Moewig
Odysseus, V02: Fecchi, Massimo, Odysseus und die Zauberin Circe (1996) - La maga Circe,
Pabel Moewig
Odysseus, V03: Fecchi, Massimo, Die schöne Nausicaa im Lande von Feaci (1997), Pabel
Moewig
Odyssey
— 61 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Odyssey, V01: Saurí, José María Martín - Navarro, Franco, Odyssey (1983) [< 1979-1982
(Spaans, ined.)], in: Heavy Metal
The Odyssey
Odyssey, The, A01: Hinds, Gareth, The Odyssey (2010), Candlewick Press
Ohee
Ohee, D263: Tekenaar onbekend, De eerste Olympische spelen (1968), in: Ohee, 263
Ohee. Alexander de Grote
Ohee. Alexander de Grote (1), D014: Tekenaar onbekend, Alexander de Grote (1963), in:
Ohee, 014
Ohee. Alexander de Grote (2), D477: Tekenaar onbekend, Alexander de Grote (1972), in:
Ohee, 477
Ohee. De Ilias
Ohee. De Ilias, D152: Sels, Frank - Renaerts, Hugo, De Ilias (1966), in: Ohee, 152
Ohee. De tocht van de tienduizend
Ohee. De tocht van de tienduizend, D118: Sels, Frank - Renaerts, Hugo, De tocht van de
tienduizend (1965), in: Ohee, 118
Ohee. Levensschetsen door de tijd heen
Ohee. Levensschetsen door de tijd heen, D560: de Budh, Leo (Buth), Demosthenes (1974), in:
Ohee, 560
Ohee. Marathon
Ohee. Marathon, D247: Sels, Frank - Wadlin, Lorenzo, Marathon (1966), in: Ohee, 247
Olympians
Olympians, V01: O'Connor, George, Zeus king of the gods (2010)
Olympians, V02: O'Connor, George, Athena grey-eyed goddess (2010)
Olympians, V03: O'Connor, George, Hera. The goddess and her glory (2011)
Olympians, V04: O'Connor, George, Hades lord of the dead (2012), Neal Porter - First Second
De ontdekking van de wereld
Ontdekking van de wereld, De - La découverte du monde en bandes dessinées, A01: Siò, Enric
- Milani, Mino - Marcello, Carlo e.a., Ulysse et Alexandre le Grand. De l'Atlantique à
l'Inde (1978), Larousse
Oracle
Oracle, V01: Martino, Stefano - Peru, Olivier - Digikore Studios, La Pythie (2014), Soleil
Oracle, V02: Benoît, Bertrand - Le Breton, Ronan, L'esclave (2014), Soleil
Orion
Orion - Orion, V01: Martin, Jacques, Het heilige meer (1991) - Le lac sacré (1990) [< 1989],
Loempia
Orion - Orion, V02: Martin, Jacques - Simon, Christophe, De Styx (2009) - Le Styx (1996),
Casterman
Orion - Orion, V03: Simon, Christophe - Martin, Jacques - Chapelle, Maud e.a., De farao
(2009) - Le pharaon (1998), Dargaud
Orion - Orion, V04: Jailloux, Marc - Martin, Jacques - Billon, Corinne, De orakels (2011) Les oracles (2011)
Der Parthenonfries
Parthenonfries, Der, V01: Sambal Oelek, Der Parthenonfries (1999), in: Lochman, Thomas
(ed.), Antico-mix. Antike in Comics. Skulpturhalle Basel, 31. März - 26. September 1999,
Basel, 1999, Skulpturhalle Basel
Persée
Persée, V01: Musquera, Xavier, Persée (1984) (Mythologie), Glénat
Les petits mythos
Petits mythos, Les, D34: Larbier - Cazenove, Les petits mythos [gag] (2014), in: Bamboo mag,
34
Pichard. Odysseus
Pichard. Odysseus - Ulysse, V01: Pichard, Georges - Lob, Jacques, Odysseus (1983) - Ulysse
1-2 (1974-1975) [< Linus, 1968; Charlie mensuel, 1969; Phénix, 1974] (Mondria
Zwartwitreeks, 9), Mondria
— 62 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Pilote (tijdschrift)
Pilote, D497: Tekenaar onbekend, Alexandre le Grand contre Darius III Codoman (1969), in:
Pilote, 497
Pilote, D497: Legoff, Pilotorama. Arbèles. Alexandre le Grand défait l'armée perse (1969),
in: Pilote, 497
Priape
Priape, V01: Presl, Priape (2006), Atbrabile
Pum Pum (tijdschrift)
Pum Pum, D58: Tekenaar onbekend, De twaalf werken van Hercules (1958), in: Pum Pum,
1958
Pythagore de Samos
Pythagore de Samos, V01: Mirault, M. - Pradalier, G., Pythagore de Samos (1985), Magnard
Questor
Questor - Questor, V01: Saviori, Nicola - Sala, Jean-Luc - Bassini, Matteo, Heibel in Troje
(2012) - Ménage à Troie (2011) [< voltooid in 2011] (Iocus), Daedalus
Questor, V02: Saviori, Nicola - Sala, Jean-Luc - Bassini, Matteo, De zaak Atlantis (2013) L'affaire Atlante (2012) [< voltooid in 2012] (Iocus), Daedalus
Questor, V03: Saviori, Nicola - Sala, Jean-Luc - Bassini, Matteo e.a., Le prince aux crabes
d'or (2014), Soleil Productions
Les Scythes
Scythes, Les, V01: Ramaïoli, Georges, L'ambassadeur d'Hadès (1993), Soleil Productions
Scythes, Les, V02: Ramaïoli, Georges, L'aigle noir (1994), Soleil Productions
Scythes, Les, V03: Ramaïoli, Georges, Le gros homme (1994), Soleil Productions
Socrate le demi-chien
Socrate le demi-chien, V01: Blain, Christophe - Sfar, Joann, Héraclès (2002) (Possion Pilote),
Dargaud
Socrate le demi-chien, V02: Blain, Christophe - Sfar, Joann - Jardel, Audré, Ulysse (2004)
(Possion Pilote), Dargaud
Socrate le demi-chien, V03: Blain, Christophe - Sfar, Joann - Sapin, Clémence e.a., Oedipe à
Corinthe (2009) (Possion Pilote), Dargaud
Sombrero Zwarte reeks
Sombrero Zwarte reeks, A161: Celestin, Alexander de Grote (2009) (Sombrero Zwarte reeks,
161), Sombrero
The song of Orpheus
Song of Orpheus, The, V01: Gaiman, N. - Talbot, B. - Buckingham, M., The song of Orpheus
(1991), in: The Sandman Special, 1, DC Comics
Sparte
Sparte, V01: Simon, Christophe - Weber, Patrick, Ne jamais demander grâce (2011), Le
Lombard
Sparte, V02: Simon, Christophe - Weber, Patrick, Ignorer toujours la douleur (2013), Le
Lombard
Spirou
Spirou / Robbedoes, D0930: Caesar, L'Iliade (1956), in: Spirou / Robbedoes, 0930
Spirou / Robbedoes, D1555: Semal, Spirou donne une chance aux jeunes. Alexandre le Grand
(1968), in: Spirou / Robbedoes, 1555
Storia della filosofia a fumetti
Storia della filosofia a fumetti, V01: Fiorentini, Eugenio - Casamassima, Domenico - Sgattoni,
Giuseppe e.a., Il pensiero greco (1989), ELI Edizioni
Télémaque
Télémaque, V01: de Noé, Amédée Charles (Cham), Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse
(1842), Aubert
Theban
Theban, V01: Bus, Bert, Theban de eerste wereldreiziger (1977) [< Sjors van de Rebellenclub,
16, 1957 - 15, 1959] (Oberon strips, 17-18), Oberon - Het Stripschap
Three
— 63 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Three, A01-A05: Bellaire, Jordie - Gillen, Kieron - Kelly, Ryan e.a., Three (2013-2014),
Image comics
300
Threehundred (300), V01: Miller, Frank - Varley, Lynn, 300 (1999) [< 300 (comic series), 15, 1998], Dark Horse Books
Threehundred (300), V02: Miller, Frank, Xerxes (1-2) (2011 (nog niet gepubliceerd))
Timoer
Timoer - Timour, A04 (= V04): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, Het bronzen zwaard
(1958) - Le glaive de bronze (1958) [< Spirou / Robbedoes, nr. 916-935, 1955] (Beelden
uit de wereldgeschiedenis. De Timoers, 4), Dupuis
Tintin
Tintin / Kuifje, D2b/305: Tekenaar onbekend, La dynastie des Argéades avant Alexandre
(1981), in: Tintin (France), 305
Tirésias
Tirésias, V01: Rossi, Christian - Le Tendre, Serge, L'outrage (2001) [< Bo Doï, 2000-2001],
Casterman
Tirésias, V02: Rossi, Christian - Le Tendre, Serge, La révélation (2001) [< Bo Doï, 20002001], Casterman
De tombe van Alexander
Tombe van Alexander, De - Le tombeau d'Alexandre, V01: Maffre, Julien - Dethan, Isabelle,
Het manuscript van Cyrene (2012) - Le manuscrit de Cyrène (2008), Saga
Tombe van Alexander, De - Le tombeau d'Alexandre, V02: Maffre, Julien - Dethan, Isabelle,
De poort van Ptolemaeus (2012) - La porte de Ptolémée (2010), Saga
Tombe van Alexander, De - Le tombeau d'Alexandre, V03: Maffre, Julien - Dethan, Isabelle Durandelle, Laure, De albasten sarcofaag (2012) - Le sarcophage d'albâtre (2012), Saga
Le triérarque
Triérarque, Le, V01: Ruffieux, Jean-Marie - Saint-Michel, Serge - Chagnaud, Le triérarque
sans nom (1985) (Ballades d'antan), Lavauzelle
Triérarque, Le, V02: Ruffieux, Jean-Marie - Saint-Michel, Serge, Les clefs de Jérusalem
(1992), Soleil Productions
De Trojaanse oorlog
Trojaanse oorlog, De, V01: Williams, Marcia, De Trojaanse oorlog & De reizen van
Odysseus (1996) - The Iliad and the Odyssey (1996), J. H. Gottmer
Trojanische Hengste
Trojanische Hengste, V01: König, Ralf, Trojanische Hengste (2006), Männerschwarm
Troje
Troje - Troie, V01: Campanella Ardisha, Erion - Jarry, Nicolas - Panarin, Slava (Vyacheslav)
e.a., Het Zeevolk (2012) - Le peuple de la mer (2012), Daedalus
Troje - Troie, V02: Campanella Ardisha, Erion - Jarry, Nicolas - Panarin, Slava (Vyacheslav),
Het geheim van de Talos (2013) - Le secret du Talos (2013), Daedalus
Troje - Troie, V03: Campanella Ardisha, Erion - Jarry, Nicolas - Scopetta, Les mystères de
Samothrace (2014), Soleil Productions
Ulysse (1)
Ulysse (1), V01: Ferran, Sébastien, La malédiction de Poséïdon (2002) (Trilogies), Emmanuel
Proust Editions
Ulysse (1), V02: Ferran, Sébastien, Le chant des sirènes (2003), Emmanuel Proust Editions
Ulysse (1), V03: Ferran, Sébastien, Le duel des prétendants (2004) (Trilogies), Emmanuel
Proust Editions
Ulysse (2)
Ulysse (2), V01: Adam, Benjamin - Palluy, Christine, Ulysse (2011) (BD Kids), Bayard
Ulysse!
Ulysse!, V01: Fenech, Philippe - Danjou, Ludovic - Mady e.a., La carte de Kyrozas (2011),
Vents d'Ouest
Ulysse!, V02: Fenech, Philippe - Danjou, Ludovic - Mady e.a., Il faut sauver la pythie
Salpetria (2013), Vents d'Ouest
— 64 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Le voyage
Voyage, Le, V01: Mouminoux, Guy (Dimitri), Le voyage (2003), Albin Michel
Les voyageurs de l'histoire
Voyageurs de l'histoire, Les, V09: Leguen, P. - Lenvers, M. - Haurez, Rosemonde, Les Grecs
(1985), Bordas
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, D0674: Attanasio, Dino, Alexandre le Grand (1951), in: Spirou /
Robbedoes, 0674
Wim, Oom - Oncle Paul, D0743: Joly, Octave, Marathon (1952), in: Spirou / Robbedoes, 0743
Wim, Oom - Oncle Paul, D0822: Funcken, Fred - Joly, Octave, La prouesse du Syracusain
(1954), in: Spirou / Robbedoes, 0822
Wim, Oom - Oncle Paul, D0850: Forton, Gérald - Joly, Octave, Ésope le Phrygien (1954), in:
Spirou / Robbedoes, 0850
Wim, Oom - Oncle Paul, D1404: Robert - Joly, Octave, L'éléphant fidèle (1965), in: Spirou /
Robbedoes, 1404
Wim, Oom - Oncle Paul, D1415: Piroton, Arthur - Joly, Octave, Qui a ramené la Vénus?
(1965), in: Spirou / Robbedoes, 1415
Wim, Oom - Oncle Paul, D1465: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Dédale, Icare et les
labyrinthes (1966), in: Spirou / Robbedoes, 1465
Wim, Oom - Oncle Paul, D1476: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, De spion met het
Trojaanse paard (1966) - Celui qui fit entrer le cheval (1966), in: Spirou / Robbedoes,
1476
Wim, Oom - Oncle Paul, D1570: Malois - Joly, Octave, Phocéens à l'aventure (1968), in:
Spirou / Robbedoes, 1570
Wim, Oom - Oncle Paul, D1576: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, A quinze ans, Alexandre
dompte Bucéphale (1968), in: Spirou / Robbedoes, 1576
Wim, Oom - Oncle Paul, D1603: Laurent - Joly, Octave, Le voyage de Pythéas (1969), in:
Spirou / Robbedoes, 1603
Wim, Oom - Oncle Paul, D1861: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, L'oreille du tyran
(1973), in: Spirou / Robbedoes, 1861
Wim, Oom - Oncle Paul, P01: Windig, René (Gezellig) - de Jong, Eddie (Leuk), Demosthenes
(1980), in: Ouwe troep, Espee
Wim, Oom. Stukje bij beetje - Oncle Paul. Histoires en mille morceaux, D2233: Doughty Joly, Octave, Zo ontstond de colossus (1981) - Naissance d'un colosse (1981), in: Spirou /
Robbedoes, 2233
GESITUEERD IN EEN MODERN KADER:
Alcibiade Didascaux
Alcibiade Didascaux, V01: Clapat - Clanet, L'extraordinaire aventure d'Alcibiade Didascaux.
La Grèce. Langue et civilisation d'alpha à oméga (1986), Athéna
Alise et les Argonautes
Alise et les Argonautes, V01: Font, Alfonso - Cothias, Patrick - Lencot e.a., La nuit du
président (1987) [< Circus, 1986-] (Circus Evasion), Glénat
Alise et les Argonautes, V02: Font, Alfonso - Cothias, Patrick - Lencot-Quilici, Yves, La
souris verte (1988) [< Circus] (Circus Evasion), Glénat
Athena (Dean Hsieh)
Athena (Dean Hsieh), V07: Hsieh, Dean, Athena 7. Act 2 / scene 1. I gotta right to have the
blues (1997), A.M.Works
Athena (Dean Hsieh), V08: Hsieh, Dean, Athena 8. Act 2 / scene 2. Knockout (1997),
A.M.Works
Athena (Dynamite)
Athena (Dynamite), A01-A04: Renaud, Paul - Neves, Fabiano - Murray, Doug, Athena (20092010), Dynamite Entertainment
Atlantis experiment
— 65 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Atlantis experiment - Atlantide experiment, V01: Bigli, Stefano - Mosdi, Thomas - Rieu,
Delphine, Giacomo Serpieri - Marie-Alice Lavoisier (2009) - Giacomo Serpieri - MarieAlice Lavoisier (2008) (Geheimen van het Vaticaan), Saga
Atlantis experiment - Atlantide experiment, V02: Biglia, Stefano - Colak, Mirko - Rieu,
Delphine, Betty Borren - Jayden Paroz (2009) - Betty Borren - Jayden Paroz (2008) [<
voltooid in 2008] (Geheimen van het Vaticaan), Saga
Atlantis experiment - Atlantide experiment, V03: Jesus, Hervas Millan - Eye, Moscow Mambba, Adrian Kenton - Zanya Sentya Orozco (2011) - Adrian Kenton - Zanya Sentya
Orozco (2010) (Geheimen van het Vaticaan), Saga
Auroa & Ulysses
Aurora & Ulysses - Aurore et Ulysse, les centaures, A02 (= V03): Seron, Pierre, De wolf met 2
koppen (1983) - Le loup à deux têtes (1983) [< Spirou / Robbedoes, nr. 2204-2214, 1980],
Dupuis
Bacchus
Bacchus, A01-A60: Campbell, Eddie, Bacchus (1987-1995), Harrier Comics e.a.
Big Sleeping
Big Sleeping, V01: Panebarco, Big Sleeping en het zaad van de Olympus (1982) - Big
Sleeping. Tutti gli spermatozoi dell'Olimpo (1981) (Mondria Zwartwitreeks, 8), Mondria
Chimères
Chimères, V01: Béhé, Joseph - Mosdi, Thomas, Aphrodite (2003) [< Bo Doï, 2003]
(Équinoxe), Vents d'ouest
Chimères, V02: Béhé, Joseph - Mosdi, Thomas, Athena (2005) (Équinoxe), Vents d'ouest
Chimères, V03: Béhé, Joseph - Mosdi, Thomas, Bellérophon (2007) [< voltooid 2007]
(Équinoxe), Vents d'ouest
Cousteau
Cousteau, V06: Sérafini, Dominique - Chagnaud, Jean-Jacques - Chagnaud, Yves e.a., Le
mystère de l'Atlantide. <I. Le trésor de Pergame> (1987) [< voltooid in 1987] (L'aventure
de l'équipe Cousteau en bandes dessinées), Robert Laffont
Cousteau, V07: Sérafini, Dominique - Chagnaud, Jean-Jacques - Chagnaud, Yves e.a., Le
mystère de l'Atlantide. II. La vague de feu (1988) [< voltooid 27.12.1987-02.08.1988]
(L'aventure de l'équipe Cousteau en bandes dessinées), Robert Laffont
Oom Dagobert
Dagobert, Oom, A02.18: Barks, Carl, Oom Dagobert in 't Geheim van het Gouden Vlies: Op
zoek naar het Gouden Vlies - Fidelio pikt een graantje - Oom Dagobert in de olie (1983),
Oberon
Dan Cooper
Dan Cooper - Dan Cooper, V21: Weinberg, Albert, De zaak Minos (1974) - L'affaire Minos
(1974), Lombard
Dan Morrison
Dan Morrison - Dan Morrison, V01: Cossu, Ugolino, De nimfen (1990) - Les nymphes (1990),
Himalaya
Debbie
Debbie, A2.50: Tekenaar onbekend, Het meisje van Mercurius (Maisie Mercury) (1988) [<
voltooid 02.11.1985-12.04.1986] (Debbie parade album, 50), Holco Publications
Les déesses
Déesses, Les, V01: Denoël, Jacques - Pierret, Michel, La grande île (2005) (Vécu), Glénat
Déesses, Les, V02: Denoël, Jacques - Pierret, Michel, Asiné (2007) (Vécu), Glénat
Epoxy
Epoxy - Epoxy, V01: Cuvelier, Paul - Van Hamme, Jean, Epoxy (1978) - Epoxy (1968),
Lefrancq
L'espiègle Lili
Espiègle Lili, L', A4.40: Gérard, Alexandre - Blonay, P., Lili en Grèce (1970), Société
parisienne d'édition (SPE)
The eternals
Eternals, The, A01-: Kirby, Jack e.a., The eternals (1976-2009), Marvel
— 66 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Farao
Farao - Pharaon, V07: Hulet, Daniël - Duchâteau, André-Paul, De vuren van de zee (1996) Les feux de la mer (1996) (Farao, 7), Glénat
Farao - Pharaon, V08: Hulet, Daniël - Duchâteau, André-Paul, De verzwolgen reus (1999) Le géant englouti (1999) (Farao, 8), Glénat Benelux
Franka
Franka, A19 (= V12?): Kuijpers, Henk, De reis van de Ishtar. 1. Het zwaard van Iskander
(2006) [< voltooid in 2004-02.05.2006] (Franka, 19), Franka
Giuseppe Bergman
Giuseppe Bergman, V06: Manara, Milo - Studio KM/Zéro, De odyssee van Giuseppe
Bergman (2005) - L'odyssée de Giuseppe Bergman (2005), Oog & Blik
La grande ombre
Grande ombre, La, V01: Gine, Arcan' (2006) [< voltooid in 2006] (Loge noir), Glénat
Grande ombre, La, V02: Gine, Prométhée (2009) (Loge noir), Glénat
I grandi miti greci a fumetti
Grandi miti greci a fumetti, I, V01: Scuola Romana dei Fumetti - De Crescenzo, Luciano,
L'amore (1995), Mondadori
Greek street
Greek street, A01-A16: Milligan, Pete - Gianfelice, David - Patricia, Mulvihill e.a., Blood
calls for blood 1: The monster of Greek Street & 2: Where two roads meet together & 3.
House of ghosts & 4: The monster and the labyrinth & 5: The anger of the gods - The
Cassandra complex 1: The lotus eaters & 2: The mile end massacre & 3: Unburied dead
& 4: The house of pain & 5: Oracle & 6. Agnorosis - Ajax 1: The gods can send such
sickness & 2. If my hunt was crazy work & 3: The bravest in battle - Medea's luck 1: Oh,
Dionysus! & 2: Deus (2010) (Vertigo), DC Comics
La guerre des dieux
Guerre des dieux, La, V01: Yazghi, Dean - Mangin, Valérie - Kathelyn, Dina, De bruit et de
fureur (2010) (Solaire), Quadrant
Hansje
Hansje / Pechvogel - Rataplan / Strapontin, V09 / V14: Berckmans, Arthur (Berck) - Duval,
Yves - Acar, Jacques, Hansje tegen de 5de colonne - Pechvogel en de voedselstraal (1973)
- Rataplan contre la 5e colonne - Strapontin et le rayon alimentaire (1973) [< Tintin /
Kuifje] (Jong Europa, 87), Lombard
Harry Dickson
Harry Dickson - Harry Dickson, A01/4: Zanon, Pascal J. - Vanderhaeghe, Christian, Het
onvindbare rijk (1994) - Le royaume introuvable (1994), Art & B.D.
Illustrated classics
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.064: Tekenaar onbekend, Een
midzomernachtsdroom (1958) - A midsummer night's dream (1951), Classics International
The infinite horizon
Infinite horizon, The, A01-A06: Noto, Phil - Dugan, Gerry, The infinite horizon (2007-),
Image Comics
Iphigénie
Iphigénie, V01: Löwenthal, Xavier, Iphigénie (2000), La cinquième couche
Kortverhalen uit Kuifje
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5541 - D2/0370: Funcken, Fred,
Homerus had toch gelijk (1955) - Homère n'a pas menti (1955), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 5541 / 0370
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6341 - D2/0787: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor), Henri Schliemann ontdekt Troje (1963) - Henri Schliemann
découvre Troie (1963), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6341 / 0787
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6427 - D2/0826: Léonard Fernez, Allons voir "grand-mère" (1964), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
6427 / 0826
— 67 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6441 - D2/0833: Funcken, Fred,
Douze siècles de Jeux olympiques. Les dieux du stade (1964), in: Kuifje / Tintin (Belgique)
- Tintin (France), 6441 / 0833
De kronieken van Panchrysia
Kronieken van Panchrysia, De - Les chroniques de Panchrysia, V03: Van Vosselen, Ferry
(Ferry) - Van Vosselen Jr., Nicolas (Pombal) - Monic, De beelden (1997) - Les statues
(1997), Lombard
De laatste Trojaan
Laatste Trojaan, De - Le dernier Troyen, V01: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie - Bajram,
Denis, Het paard van Troje (2005) - Le cheval de Troie (2004) (Millennium, 100), Talent
Laatste Trojaan, De - Dernier Troyen, Le, V02: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie - Bajram,
Denis, De koningin van de Amazones (2005) - La reine des Amazones (2004) (Millennium,
101), Soleil Productions
Laatste Trojaan, De - Dernier Troyen, Le, V03: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie, De
Lotofagen (2012) - Les Lotophages (2005), Dark Dragon Books
Laatste Trojaan, De - Dernier Troyen, Le, V04: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie,
Carthago (2012) - Carthago (2006), Dark Dragon Books
Laatste Trojaan, De - Dernier Troyen, Le, V05: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie, De
overkant van de Styx (2012) - Au-delà du Styx (2007), Dark Dragon Books
Laatste Trojaan, De - Dernier Troyen, Le, V06: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie, Rome
(2012) - Rome (2008), Dark Dragon Books
Labyrinten
Labyrinten - Labyrinthes, V02: Pendanx, J. D. - Le Tendre, Serge - Dieter, De wandelende
dood (1997) - La mort qui marche (1995) [< voltooid in 1994] (Collectie 500, 009), Farao
- Talent
Loïc Francoeur
Loïc Francoeur - Loïc Francoeur, V03: Capo, Bernard, De twee zonnen van Rhodos (1990) Les deux soleils de Rhodes (1990), Lombard
Marc Meester
Marc Meester - Marc Mathieu, V03: Hé, Dominique, De voetstap van de Minotaurus (1988) L'empreinte du Minotaure (1988) (Een avontuur van Marc Meester), Dendros
Medea
Medea - Médée, V01: Sels, Erwin (Ersel) - Renot - De Strooper, Walter, Het Gulden Vlies
(2009) - La Toison d'Or (2009), Casterman
Medea - Médée, V03: Sels, Erwin (Ersel) - Renot - Studio 9, Het zwaard van Troje (2011) L'épée de Troie (2011), Casterman
Mickey à travers les siècles
Mickey à travers les siècles, A03: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey et les travaux
d'Hercule (1970) [< Le journal de Mickey], Hachette
Mickey à travers les siècles, D0192-0195: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Mickey à travers les
siècles [Protis, Gyptis et Tibal] (1956), in: Le journal de Mickey, 192-195
Mickey à travers les siècles, D1250-1253: Nicolas, Pierre - Le Corfec, Jean-Michel, Mickey à
Olympie (1976), in: Le journal de Mickey, 1250-1253
Minas Taurus
Minas Taurus, V01: Cerqueira, David - Mostdi, Thomas, Ordo ab chao (2012), Le Lombard
De minimensjes
Minimensjes, De - Les petits hommes, A24 (= V26): Seron, Pierre, De goudmijn (1988) - Le
volcan d'or (1988), Dupuis
De Minotaurus
Minotaurus, De - The Minotaur's tale, V01: Davison, Al, De Minotaurus (1993) - The
Minotaur's tale (1992), Sherpa
Mythologie
Mythologie, V01: Proost, Bart, Mythologie (2010), in: [email protected], 13
The new gods
New gods, The, A01-A68: Kirby, Jack e.a., The new gods (1971-1997), DC
— 68 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Ohee. Rick en Dick
Ohee. Rick en Dick, D011: Lukacs, Twee tegen Troje (1963) - Deux contre Troie (1962) [<
Samedi Jeunesse 57, 07.1962], in: Ohee, 011
Olympische spelen. De Olympische spelen
Olympische spelen. De Olympische spelen - Histoire des jeux Olympiques, V01: Bressy,
Robert - Lahmy, Eric, De Olympische spelen. Een historisch overzicht tot 1976 (1980) Histoire des jeux Olympiques (1980), Oberon
Olympische spelen. De Olympische spelen, V02?: Bressy, Robert - Manguin, André, Histoire
des jeux Olympiques (1988), Chancerel
Olympische spelen. Jeux olympiques
Olympische spelen. Jeux olympiques, V01: Deporter, M. - Cucuel, X., Jeux olympiques
d'Olympie à Los Angeles (1984), Michel Vincent
Olympische spelen. L'aventure olympique
Olympische spelen. L'aventure olympique, V01: Dupuis, Pierre - Moliterni, Claude, L'aventure
olympique de l'antiquité à 1924 (1990), Dargaud - Comité International Olympique
Olympus
Olympus, V01: Guice, Butch - Johns, Geoff - Grimminger, Kris e.a., La boîte de Pandore
(2004) (2004), Les Humanoïdes Associés
Olympus, V02: Guice, Butch - Johns, Geoff - Grimminger, Kris e.a., Le temple des dieux
(2005) (2005), Les Humanoïdes Associés
Orphée
Orphée, V01: Ibarrola, José, Orphée (1985) - Orfeo. Compañía Monteverdi (1984), Glénat
Percy Jackson and the lightning thief
Percy Jackson & the Olympians. The lightning thief, V01: Villarrubia, José - Futaki, Attila Venditti, Robert, The lightning thief (2010)
Pichard. Marlène & Jupiter
Pichard. Marlène & Jupiter, V01: Pichard, Georges, Marlène & Jupiter 1 (1988), Yes
Company
Pilote (tijdschrift)
Pilote, D043: Tekenaar onbekend, Le roman véritable du marathon à travers les âges (1960),
in: Pilote, 043
Proffie
Proffie - Les leçons du p'tit prof, D1980: Dumont, Bernard (Bédu) - Blareau, De lessen van
proffie. Olympisch met een korreltje zout (1980) - La compétition sportive à travers les
âges (1980), in: Kuifje Special 25bis/IX. Olympische spelen, Lombard - Oberon
De Rode Ridder
Rode Ridder, De, V018: Schels, François - Vandersteen, Willy, De witte tempel (1964) (De
Rode Ridder, 18), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V125: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Schauwvlieghe, Anita e.a.,
Medusa (1988) (De Rode Ridder, 125), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V187: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Vantieghem, Hannelore e.a.,
Gorgonia (2001) (De Rode Ridder, 187), Standaard Uitgeverij
Sabbatini
Sabbatini, V04: Morjaeu, Luc - Du Caju, Thomas, Het Antikytheraprincipe (2008),
Diversimedia
Stef Ardoba
Stef Ardoba, V02: Bus, Bert, Opdracht in het verleden (1977) (Stef Ardoba, 2), Oberon
Superman
Superman, A13.2: Swan, Curt - Colletta, Vince - Rozakis, Bob, Met onverklaarbare
superkracht: De veldheer uit de oudheid! (1982), Ehapa Verlag
Superman, A14.30: Schaffenberger, Kurt - Rozakis, Bob, De Bijenkoningin en Alexander de
Grote - Superman bestaat! (1986), Baldakijn boeken
Suske en Wiske
Suske en Wiske, A142 (= V012): Vandersteen, Willy, De mottenvanger (1957) [< De
Standaard, 09.12.1948-15.04.1949] (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
— 69 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Suske en Wiske, A175 (= V112): Geerts, Paul - Studio Vandersteen, De kadulle Cupido (1979)
[< TV-Ekspres, 15.07.1978-23.07.1979] (Suske en Wiske, 175), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A312: Morjaeu, Luc - Van Gucht, Peter, De zappende ziel (2011) (Suske en
Wiske), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, D109.5 (= K164): Vandersteen, Willy, Knokken in Knossos (1990), in: Suske
en Wiske familiestripboek (5), Standaard Uitgeverij
Télémaque
Télémaque, V01: Azuélos, Thomas - Calvo, David, Télémaque (2004), Carabas
Ulysse 31
Ulysse 31 Spécial, A01: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Sisyphe (1981),
Greantori
Ulysse 31 Spécial, A02: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Hératos (1981),
Greantori
Ulysse 31 Spécial, A03: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Éole (1981),
Greantori - Dynamisme Presse Édition - FR3
Ulysse 31 Spécial, A04: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, La planète hopital
(1982), Greantori
Ulysse 31 Spécial, A05: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, La révolte des
compagnons (1982), Greantori - FR3
Ulysse 31 Spécial, A06: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Atlas (1982),
Greantori
Ulysse 31 Spécial, A07: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Les révoltés de
Lemnos (1982), Greantori
Ulysse 31 Spécial, A08: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Les sirènes
(1982), FR3
Ulysse 31 Spécial, A09: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Calypso (1982),
Greantori
Ulysse 31 Spécial, A10: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Ulysse rencontre
Ulysse (1982), Greantori
Ulysse 31 Spécial, A11: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Le royaume
d'Hadès (1982), Greantori
Ulysse 31 Spécial, A12: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Circé (1982),
Greantori
Ulysse 31 Spécial, A13: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Le cyclope & La
planète perdue (1983), Greantori
Ulysse 31 Spécial, A14: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Chronos & Le
sphinx (1983), Greantori
Ulysse 31 Spécial, A15: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Le fauteuil de
l'oubli & Charbyde et Scylla (1983), Greantori
Ulysse 31 Spécial, A16: Kalki Créations - Chalopin, Jean - Wolmark, Nina, Le marais des
doubles - Les Lestrygons (1983), Greantori
Ulysse 31 Magazine, A13: Kalki Créations - Wolmark, Nina, Le marais des doubles - Nérée
ou la verité engloutie (1983), Greantori
Vécu (tijdschrift)
Vécu, D06: Forni, Disparus. À la recherche d'Alexandre (1985), in: Vécu, 6
Venus
Venus, A01-A19: Tekenaar onbekend, Venus (1948-1952), Atlas Comics
Vicky
Vicky - Vicky, K01-K04: Weinberg, Albert, ? - ? - De schijf van Phaestos - De achtervolging
(1970) - L'oracle de Delphes - Le joker - Le disque de Phaestos - Chasse à l'homme
(1970), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7019; 7024; 7031; 7036 / 1124;
1129; 1136; 1141
De 4 helden
— 70 —
5. DE GRIEKSE WERELD
Vier (4) helden, De - Les 4 as, V25: Craenhals, François - Debruyne, Jacques - Chaulet,
Georges e.a., De 4 helden en de godin van de zeeën (1988) - Les 4 as et la déesse des mers
(1988), Casterman
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, D1040: Paape, Eddy - Roba, Jean - Joly, Octave, Hoe Troje aan het
licht kwam (1958) - La découverte de Troie (1958), in: Spirou / Robbedoes, 1040
Wim, Oom. Stukje bij beetje - Oncle Paul. Histoires en mille morceaux, D2224: Doughty Joly, Octave, De verdwenen Olympus (1980) - Olympie engloutie (1980), in: Spirou /
Robbedoes, 2224
Wim, Oom. Stukje bij beetje - Oncle Paul. Histoires en mille morceaux, D2229: Doughty Joly, Octave, [De heropleving van Olympia] (1981) - Résurection de l'Olympie (1981), in:
Spirou / Robbedoes, 2229
Wim, Oom. Stukje bij beetje - Oncle Paul. Histoires en mille morceaux, D2240: Doughty Joly, Octave, Zo viel de colossus... (1981) - La mort d'un colosse (1981), in: Spirou /
Robbedoes, 2240
Wim, Oom. Stukje bij beetje - Oncle Paul. Histoires en mille morceaux, D2257: Doughty Joly, Octave, [Strijd om de Venus van Milo] (1981) - Bataille pour la Vénus (1981), in:
Spirou / Robbedoes, 2257
— 71 —
6. De Romeinse wereld
GESITUEERD IN DE OUDHEID:
Ad Astra
Ad Astra, A01-A03: Kagano, Mihachi, Ad Astra 1-3 (2014) (Seinen), Ki-oon
De adelaars van Rome
Adelaars van Rome, De - Les aigles de Rome, V01: Marini, Enrico, De adelaars van Rome.
Eerste boek (2008) - Les aigles de Rome. Livre I (2007), Dargaud Benelux
Adelaars van Rome, De - Les aigles de Rome, V02: Marini, Enrico, De adelaars van Rome.
Tweede boek (2009) - Les aigles de Rome. Livre II (2009), Dargaud Benelux
Adelaars van Rome, De - Les aigles de Rome, V03: Marini, Enrico, De adelaars van Rome.
Derde boek (2011) - Les aigles de Rome. Livre III (2011), Dargaud Benelux
Adelaars van Rome, De - Les aigles de Rome, V04: Marini, Enrico, De adelaars van Rome.
Vierde boek (2013) - Les aigles de Rome. Livre IV (2013), Dargaud Benelux
L'aigle de Rome
Aigle de Rome, L', V01: Gal, Jean-Claude, L'aigle de Rome (1981), Pierre Charles
Alex
Alex - Alix, V01: Martin, Jacques, Alex de onversaagde (1956) - Alix l'intrépide (1956) [<
Tintin / Kuifje, nr. 4838-4946 / 1-62, 16.09.1948-1949] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V02: Martin, Jacques, De gouden sfinx (1956) - Le sphinx d'or (1956) [< Tintin /
Kuifje, nr. 4948-5105 / 64-125, 1949-1951] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V03: Martin, Jacques, Het vervloekte eiland (1957) - L'île maudite (1957) [<
Tintin / Kuifje, nr. 5106-5215 / 126-187, 1951-1952] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V04: Martin, Jacques, De tiara van Oribal (1958) - La tiare d'Oribal (1958) [<
Tintin / Kuifje, nr. 5542-5651 / 371-432, 1955-1956] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V05: Martin, Jacques, De zwarte klauw (1959) - La griffe noire (1959) [< Tintin /
Kuifje, nr. 5752-5908 / 485-546, 1957-1959] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V06: Martin, Jacques, De verloren legioenen (1969) - Les légions perdues (1965)
[< Tintin / Kuifje, nr. 6247-6325 / 742-771, 1962-1963] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V07: Martin, Jacques, De laatste Spartaan (1968) - Le dernier Spartiate (1967) [<
Tintin / Kuifje, nr. 6631-6708 / 936-957, 1966-1967] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V08: Martin, Jacques, Het Etruskische graf (1969) - Le tombeau étrusque (1968)
[< Tintin / Kuifje, nr. 6745-6822 / 994-1023, 1967-1968] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V09: Martin, Jacques, Het afgodsbeeld (1970) - Le dieu sauvage (1970) [< Tintin /
Kuifje, nr. 6907-6935 / 1060-1088, 1969] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V10: Martin, Jacques, Iorix de grote (1972) - Iorix le Grand (1972) [< Tintin /
Kuifje, nr. 7105-7133-7213 / 1162-1178-1222, 1971-1972] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V11: Martin, Jacques, De prins van de Nijl (1974) - Le prince du Nil (1974) [<
Tintin / Kuifje, nr. 7322-7344 / 30-43, 1973] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V12: Martin, Jacques, De zoon van Spartacus (1975) - Le fils de Spartacus (1975)
[< Tintin / Kuifje, nr. 7442-7511 / 97-115, 1974-1975] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V13: Martin, Jacques, Het spook van Carthago (1977) - Le spectre de Carthage
(1977) [< Tintin / Kuifje, nr. 7640-7703 / 65-75, 1976-1977] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V14: Martin, Jacques, De prooien van de vulkaan (1978) - Les proies du volcan
(1978) [< Tintin / Kuifje, nr. 7743-7806 / 132-143, 1977-1978] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V15: Martin, Jacques, Een kind van Athene (1980) - L'enfant grec (1980) [< Tintin
/ Kuifje, nr. 7910-7918-8003 / 182-190-227, 1979-1980] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V16: Martin, Jacques, De toren van Babel (1981) - La tour de Babel (1981) [<
Tintin / Kuifje, nr. 286-300, 1981] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V17: Martin, Jacques, De keizer van China (1983) - L'empereur de Chine (1983)
[< Tintin / Kuifje, nr. 373-386, 1982] (Alex), Casterman
6. DE ROMEINSE WERELD
Alex - Alix, V18: Martin, Jacques - Dubois, Michel-Louis, Vercingetorix (1985) Vercingétorix (1985) [< Tintin / Kuifje, nr. 496-509, 1985] (Alex), Casterman
Alex - Alix, V19: Martin, Jacques - Pleyers, Jean - Crognaletti, Rosanna, Het paard van Troje
(1988) - Le cheval de Troie (1988) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V20: Martin, Jacques - Moralès, Rafael - Henniquiau, Marc, O Alexandrië (1996) Ô Alexandrie (1996) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V21: Martin, Jacques - Moralès, Rafael - Simon, Christophe, De barbaren (1998) Les barbares (1998) (Alex), Dargaud Benelux
Alex - Alix, V22: Martin, Jacques - Moralès, Rafael - Henniquiau, Marc, De val van Icarus
(2001) - La chute d'Icare (2001) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V23: Martin, Jacques - Moralès, Rafael - Henniquiau, Marc, De groene rivier
(2003) - Le fleuve de jade (2003) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V24: Martin, Jacques - Moralès, Rafael - Henniquiau, Marc e.a., Roma, Roma...
(2005) (2005) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V25: Martin, Jacques - Hervan, Cedric - Simon, Christophe e.a., Het was in
Khorsabad (2006) - Était à Khorsabad (2006) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V26: Martin, Jacques - Simon, Christophe - Maingoval, François e.a., De Iberiër
(2007) - L'ibère (2007) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V27: Martin, Jacques - Simon, Christophe - Weber, Patrick e.a., De duivel van
Pharos (2008) - Le démon du Pharos (2008) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V28: Martin, Jacques - Ferry - Weber, Patrick e.a., De verdwenen stad (2009) - La
cité engloutie (2009) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V29: Martin, Jacques - Venanzi, Marco - Liégeois, Céline, Het testament van
Caesar (2010) - Le testament de César (2010) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V30: Simon, Christophe - Lafon, Michel - Martin, Jacques e.a., Het complot van
Baal (2011) - La conjuration de Baal (2011) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V31: Venanzi, Marco - Barthélemy, Mathieu - Corteggiani, François e.a., De
schaduw van Sarapis (2012) - L'ombre de Sarapis (2012) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V32: Jailloux, Marc - Ranouil, Géraldine - Billon, Corinne, De laatste verovering
(2013) - La dernière conquête (2013) (Alex), Casterman
Alex - Alix, V33: Bréda, Mathieu - Jailloux, Marc - Billon, Corinne e.a., Britannia (2014) Britannia (2014) (Alex), Casterman
Alex - Alix, D01: Martin, Jacques - Forni, P., De dooltocht van Alex (- 1) (1987) - L'odyssée
d'Alix (1) (1987), Casterman
Alex - Alix, D02: Simon, Christophe - Martin, Jacques, De dooltocht van Alex - 2 (1999) L'odyssée d'Alix - 2 (1999), Casterman
Alex - Alix, D03: Martin, Jacques - Moralès, Rafael, Toutankhamon. Tombe & funérailles
(1990) (Collection Architecture et modélisme), L'instant durable
Alex - Alix, D04: Martin, Jacques - Rivière, François, Images d'Alix (1992) [< Libération;
Tintin / Kuifje, kaften; (À suivre)], Hélyode
Alex - Alix, D05: Martin, Jacques, Alix. Calendrier - kalender - calendar 2002 (2001),
Casterman
Alex - Alix, D06: Martin, Jacques, Alix. 60 ans de couvertures (2008), Casterman
Alex - Alix, P01: Brunel, Roger, Anux (1981) - Axile (1980), in: Strip-tease. Een vrolijke
parodie op bekende striphelden, Panda
Alex Senator
Alex Senator - Alix Senator, V01: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie - Bajram, Denis e.a.,
De adelaars van Merula (2012) - Les aigles de sang (2012), Casterman
Alex Senator - Alix Senator, V02: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie - Bajram, Denis e.a.,
De laatste farao (2013) - Le dernier pharaon (2013), Casterman
Alex Senator - Alix Senator, V03: Démarez, Thierry - Mangin, Valérie - Bajram, Denis e.a., La
conjuration des rapaces (2014 (gepland)), Casterman
Alex stelt voor. Historische personages
Alex stelt voor. Historische personages - Alix raconte, V02: Lenaerts, Éric - Maingoval,
François - Salustio, Enrico, Cleopatra (2008) - Cléopâtre (2008), Casterman
— 73 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Alex stelt voor. Historische personages - Alix raconte, V03: Plateau, Yves - Maingoval,
François - Torton, Jean, Nero (2008) - Néron (2008), Casterman
Alex stelt voor. Historische personages - Alix raconte, V04: Wyllow - Davoz, Pascal - Martin,
Jacques, Alésia (2014 (gepland)), Casterman
De reizen van Alex. Les voyages d'Orion / d'Alix
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Orion / d'Alix, A01: Martin, Jacques - de Broche,
Pierre - Tréziny, H. (foto's), Griekenland (1) (2003) - La Grèce (1) (1990 / 1997),
Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Orion / d'Alix, A02: Martin, Jacques - Moralès,
Rafael, Egypte (1). Karnak - Luxor (2002) - L'Égypte (1). Karnak - Louxor (1992 / 1996),
Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Orion / d'Alix, A03: Martin, Jacques - Chaillet, Gilles
- Révillon, Luc, Rome (1). De keizerlijke stad. Het monumentale centrum (2002) - Rome
(1) (1993 / 1996), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Orion / d'Alix, A04: Martin, Jacques - de Broche,
Pierre, Griekenland (2) (2008) - La Grèce (2) (1994 / 1998), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Orion / d'Alix, A05: Martin, Jacques - Chaillet,
Gilles, Rome (2). De keizerlijke stad. Het publieke Rome (2005) - Rome (2) (1995 / 1999),
Orix
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A06: Martin, Jacques - Henniquiau, Marc Éloy, Michel, La marine antique (1) (1997), Orix
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A07: Martin, Jacques - Denoël, Jacques, Antieke
klederdracht 1 (2005) - Le costume antique (1) (1999), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A08: Martin, Jacques - Henniquiau, Marc Éloy, Michel, La marine antique (2) (1999), Orix
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A09: Martin, Jacques - Moralès, Rafael, Egypte
(2) (2003) - L'Égypte (2) (2000), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A10: Martin, Jacques - Denoël, Jacques, Le
costume antique (2) (2000), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A11: Martin, Jacques - Henin, Vincent,
Carthago (2008) - Carthage (2000), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A12: Martin, Jacques - Bouhy, Laurent, Athènes
(La Grèce (3)) (2001), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A13: Martin, Jacques - Denoël, Jacques, Le
costume antique (3) (2002), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A14: Martin, Jacques - Henin, Vincent,
Jeruzalem (2004) - Jérusalem (2002), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A15: Martin, Jacques - Henniquiau, Marc Henin, Vincent e.a., Pompeï (1) (2004) - Pompéi (1) (2002), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A16: Martin, Jacques - Hervan, Cedric,
Persepolis (2010) - Persépolis (2003), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A17: Martin, Jacques - Henin, Vincent, Petra
(2010) - Pétra (2003), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A18: Martin, Jacques - Denoël, Jacques, De
Etrusken (1) (2007) - Les Étrusques (1) (2004), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A19: Martin, Jacques - Torton, Jean, De Mayas
(2012) - Les Mayas (1) (2004), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A20: Martin, Jacques - Hervan, Cédric Plateau, Yves e.a., De Olympische spelen (2004) - Les jeux olympiques (2004), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A21: Martin, Jacques - Torton, Jean, Les Mayas
(2) (2005), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A22: Martin, Jacques - Torton, Jean, De
Azteken (2005) - Les Aztèques (2005), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A23: Martin, Jacques - Lenaerts, Eric, De
Vikingen (2006) - Les Vikings (2006), Casterman
— 74 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A24: Henin, Vincent - Martin, Jacques D'Aprile, Vincenzo, Lutetia (2006) - Lutèce (2006), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A25: Torton, Jean - Martin, Jacques, De Inca's
(2006) - Les Incas (2006), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A26: Martin, Jacques - Denoël, Jacques, De
Etrusken (2) (2007) - Les Étrusques (2) (2007), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A27: Martin, Jacques - Dréze, Erwin - Gauthy,
Matthieu e.a., China (2008) - La Chine (2008), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A29: Moralès, Rafael - Palmisano, Léonardo Martin, Jacques e.a., Egypte (3) (2009) - L'Égypte (3) (2009), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A30: Bouchard, Gilbert - Martin, Jacques,
Lugdunum (2009), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A31: Evang, Alex - Martin, Jacques, Orange Vaison-la-romaine (2010), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A32: Bouchard, Gilbert - Helly, Benoît Plateau, Yves e.a., Vienna (2011), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A33: Denoël, Jacques - Martin, Jacques, Nîmes
- Le Pont du Gard (2012), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A34: Evang, Alex - Presti, Jérôme - Plateau,
Yves e.a., Aquae-Sextiae - Aix-en-Provence (2013), Casterman
Alex. De reizen van Alex - Les voyages d'Alix, A36: Bouchard, Gilbert - Martin, Jacques,
Massalia. Marseille (2013), Casterman
Les amours célèbres
Amours célèbres, Les, A11?: Pecnard, Jacques, Messaline (1950-1972 ca.), in: France-Soir
Les amours de l'histoire
Amours de l'histoire, Les, V04: Groux, Yves W. (Yan), Cléobis jumelle de Cléopâtre (1982?),
CAP
Amours de l'histoire, Les, V05: Tekenaar onbekend, Messaline impératrice (1975-1980 ca.),
CAP
Amours de l'histoire, Les, V06 (= A02): Arpa, Jean - Fanzino, Nucnio, Domitia et Domitien.
La prostitution à Rome (1985), CAP
Angorus
Angorus - Angorus, V01: Uderzo, Marcel - Piwnik, Antoine - Ott, Monique, De overdaad van
senator Angorus. Of hoe cholesterolproblemen voorkomen (1999) - Les excès du sénateur
Angorus. Ou comment prévenir le cholestérol (1998), Novartis Pharma N.V. (Cardiologie
en metabolisme)
Apostata
Apostata, V01: Broeders, Ken, De purperen vloek (2009), Standaard Uitgeverij
Apostata, V02: Broeders, Ken, De heks (2010), Standaard Uitgeverij
Apostata, V03: Broeders, Ken, Argentoratum (2011), Standaard Uitgeverij
Apostata, V04: Broeders, Ken, Paulus Catena (2012), Standaard Uitgeverij
Apostata, V05: Broeders, Ken, Caesar Augustus (2013), Standaard Uitgeverij - Medusa
Arelate
Arelate - Arelate, V01: Sieurac, Laurent - Genot, Alain, Vitalis (2014) - Vitalis (2009), Dark
Dragon Books
Arelate - Arelate, V02: Sieurac, Laurent - Genot, Alain, Auctoratus (2014) - Auctoratus
(2012), Dark Dragon Books
Arelate, V03: Sieurac, Laurent - Genot, Alain, Atticus (2013), Cleopas
Asterix
Asterix - Astérix, V01: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix, de Galliër (1966) - Astérix le
Gaulois (1961) [< Pilote, nr. 0-38, 29.10.1959-1960] (Asterix, 1), Dargaud
Asterix - Astérix, V02: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Het gouden snoeimes (1967) - La
serpe d'or (1962) [< Pilote, nr. 42-74, 1960] (Asterix, 10), Dargaud
Asterix - Astérix, V03: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de Gothen (1968) - Astérix
et les Goths (1963) [< Pilote, nr. 81-122, 1961] (Asterix, 6), Dargaud
— 75 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Asterix - Astérix, V04: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de gladiatoren (Asterix als
gladiator) (1968) - Astérix gladiateur (1964) [< Pilote, nr. 126-168, 1962] (Asterix, 9),
Dargaud
Asterix - Astérix, V05: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de ronde van Gallia
(1968) - Le tour de Gaule d'Astérix (1965) [< Pilote, nr. 172-213, 1963] (Asterix, 5),
Dargaud
Asterix - Astérix, V06: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en Cleopatra (1970) - Astérix
et Cléopâtre (1965) [< Pilote, nr. 215-257, 1963-1964] (Asterix, 7), Dargaud - Oberon
Asterix - Astérix, V07: Uderzo, Albert - Goscinny, René, De kampioen (1969) - Le combat des
chefs (1966) [< Pilote, nr. 261-302, 1964-1965] (Asterix, 3), Dargaud
Asterix - Astérix, V08: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de Britten (1970) - Astérix
chez les Bretons (1966) [< Pilote, nr. 307-334, 1965-1966] (Asterix, 4), Dargaud
Asterix - Astérix, V09: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de Noormannen (1971) Astérix et les Normands (1966) [< Pilote, nr. 340-361, 1966] (Asterix, 11), Dargaud
Asterix - Astérix, V10: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en het 1ste legioen (1971) Astérix légionnaire (1967) [< Pilote, nr. 368-389, 1966] (Asterix, 12), Dargaud Benelux
Asterix - Astérix, V11: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en het ijzeren schild (1971) Le bouclier arverne (1968) [< Pilote, nr. 399-421, 1967] (Asterix, 2), Dargaud
Asterix - Astérix, V12: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de Olympische spelen
(1972) - Astérix aux jeux olympiques (1968) [< Pilote, nr. 434-455, 1968] (Asterix, 14),
Dargaud
Asterix - Astérix, V13: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de koperen ketel (1971) Astérix et le chaudron (1969) [< Pilote, nr. 469-491, 1968-1969] (Asterix, 8), Dargaud
Asterix - Astérix, V14: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix in Hispania (1972) - Astérix
en Hispanie (1969) [< Pilote, nr. 498-519, 1969] (Asterix, 15), Dargaud
Asterix - Astérix, V15: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de intrigant (1972) - La
zizanie (1970) [< Pilote, nr. 531-552, 1970] (Asterix, 13), Dargaud
Asterix - Astérix, V16: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de Helvetiërs (1973) Astérix chez les Helvètes (1970) [< Pilote, nr. 557-578, 1970] (Asterix, 16), Dargaud
Benelux
Asterix - Astérix, V17: Uderzo, Albert - Goscinny, René, De Romeinse lusthof (1973) - Le
domaine des dieux (1971) [< Pilote, nr. 591-612, 1971] (Asterix, 18), Dargaud
Asterix - Astérix, V18: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de lauwerkrans van
Caesar (1974) - Les lauriers de César (1972) [< Pilote, nr. 621-642, 1971] (Asterix, 17),
Dargaud
Asterix - Astérix, V19: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de ziener (1974) - Le
devin (1972) [< Pilote, nr. 652-673, 1972] (Asterix, 19), Dargaud
Asterix - Astérix, V20: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix op Corsica (1975) - Astérix
en Corse (1973) [< Pilote, nr. 687-708, 1973] (Asterix, 20), Dargaud
Asterix - Astérix, V21: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en het geschenk van Caesar
(1975) - Le cadeau de César (1974) (Asterix, 21), Dargaud
Asterix - Astérix, V22: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de grote oversteek (1976)
- La grande traversée (1975) (Asterix, 22), Dargaud
Asterix - Astérix, V23: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Obelix en Co. (1976) - Obélix et
compagnie (1976) (De avonturen van Asterix de Galliër), Dargaud - Oberon
Asterix - Astérix, V24: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de Belgen (1979) - Astérix
chez les Belges (1979) (Asterix, 24), Dargaud
Asterix - Astérix, V25: Uderzo, Albert, De diepe kloof (De broedertwist) (1980) - Le grand
fossé (1980) (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V26: Uderzo, Albert, De odyssee van Asterix (1981) - L'odyssée d'Astérix
(1981) (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V27: Uderzo, Albert, De zoon van Asterix (1983) - Le fils d'Astérix (1983)
(Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V28: Uderzo, Albert, Asterix in Indus-land (1987) - Astérix chez Rahazade
(1987) (Asterix), Les éditions Albert René
— 76 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Asterix - Astérix, V29: Uderzo, Albert, De roos en het zwaard (1991) - La rose et le glaive
(1991) [< voltooid 05.1991] (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V30: Uderzo, Albert, De beproeving van Obelix (1996) - La galère d'Obélix
(1996) (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V31: Uderzo, Albert, Asterix en Latraviata (2001) - Astérix et Latraviata
(2001) (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V32 (= K01-K14?): Uderzo, Albert - Goscinny, René, Het pretpakket:
[Intro] - Terug naar school - De geboorte van Asterix - In 50 voor J.C. - Canteclerix de
Gallische haan - De mistletoe - Mini Midi Maxi - Asterix zoals hij nog nooit te zien was Olympisch Lutetia - De Gallische lente - De mascotte - Latijnomanie - (De auteurs voor
het voetlicht) - Obelisc'h - (Waar halen ze het allemaal vandaan?) - De geboorte van een
idee (2003) - Astérix et la rentrée gauloise (2003) [< Pilote - National geographic - Elle,
1962-2003] (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V33: Uderzo, Albert - Mébarki, Frédéric - Mébarki, Thierry e.a., Het
geheime wapen (2005) - Le ciel lui tombe sur la tête (2005) [< voltooid in 2004 - 05.2005]
(Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V34: Uderzo, Albert - Mébarki, Frédéric - Mébarki, Thierry e.a., De
verjaardag van Asterix & Obelix. Het guldenboek (2009) - L'anniversaire d'Astérix et
Obélix. Le livre d'or (2009) [< voltooid in 2009] (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, V35: Conrad, Didier - Ferri, Jean-Yves - Mébarki, Thierry e.a., Asterix bij de
Picten (2013) - Astérix chez les Pictes (2013) (Asterix), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, D01: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix verovert Rome (1976) - Les
12 travaux d'Astérix (1976), Dargaud Benelux - Oberon
Asterix - Astérix, D02: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Asterix en de verrassing van Caesar
(1986) - Astérix et la surprise de César (1985), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, D03: Uderzo, Albert - Goscinny, René, Hoe de kleine Obelix in de ketel van
de druïde viel (1989) - Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était
petit (1989) [< Pilote, nr. 291, 20.05.1965], Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, D04: (Diverse auteurs), De tekenaar van Astérix de Galliër Uderzo in beeld
gebracht door zijn vrienden (1996) - Le dessinateur d'Astérix le Gaulois Uderzo croqué
par ses amis (1996), Talent
Asterix - Astérix, D05: Uderzo, Albert - Soreda, Marlène e.a., Asterix en de Vikingen. Het
album van de film (2006) - Astérix et les Vikings (2006), Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, P01: Brunel, Roger, Aspénix de Falliër. De schuinsmarcheerders (1981) Aspénix le Grivois (1980), in: Strip-tease. Een vrolijke parodie op bekende striphelden,
Panda
Asterix - Astérix, P03: Glaudel, Paul - Arleston, Scotch, Asdurix en Opelix (1991), in: 20 Jaar
later, Oranje
Asterix - Astérix, P04: Papenberg, Ludwig - Messager, Jean, Het seksueel leven van Asterix
(Rammerix en Parodix en de echte geilaard) (1994) - Rammérix le condôme (1982), C. B.
Éditions
Asterix - Astérix, P05: Deep Thought, Sieben Jahre Schrödix (2005)
Attila... mijn geliefde
Attila... mijn geliefde - Attila... mon amour, V01: Bonnet, Franck - Mitton, Jean-Yves Zimmerman, Franck, Lupa, de wolvin (1998) - Lupa, la louve (1998) [< voltooid in 19971998], Farao - Talent
Attila... mijn geliefde - Attila... mon amour, V02: Bonnet, Franck - Mitton, Jean-Yves Zimmerman, Franck, De ijzeren poorten (1999) - Les portes de l'enfer (1999) [< voltooid
in 1998(-1999)], Farao - Talent
Attila... mijn geliefde - Attila... mon amour, V03: Bonnet, Franck - Mitton, Jean-Yves Zimmerman, Franck, De meester van de Donau (2001) - Le maître du Danube (2000),
Talent
Attila... mijn geliefde - Attila... mon amour, V04: Bonnet, Franck - Mitton, Jean-Yves Zimmerman, Franck e.a., De gesel gods (2002) - Le fléau de dieu (2001), Talent
— 77 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Attila... mijn geliefde - Attila... mon amour, V05: Bonnet, Franck - Mitton, Jean-Yves - Chéret,
Chantal, Verbrande aarde (2003) - Terres brûlées (2002), Talent
Attila... mijn geliefde - Attila... mon amour, V06: Bonnet, Franck - Mitton, Jean-Yves - Chéret,
Chantal, Rome zien... en sterven (2003) - Voir Rome... et mourir (2003) [< voltooid
29.04.2003], Talent
Claude Auclair (auteur)
Auclair - Auclair, A05: Auclair, Claude - Deschamps, Alain, Bran Ruz (1985) - Bran Ruz
(1981) [< voltooid in 1981] (Wordt vervolgd romans, 21), Casterman
Auguria
Auguria, V01: Nuyten, Peter, Auguria (2010), Silvester
Auriac
Auriac, V01: Venanzi, Marco - Sikorski, Alain - Despas, Benoît e.a., Auriac (2002) [<
voltooid 06.06.2000], Coccinelle
Une aventure rocambolesque de ...
Aventure rocambolesque de ..., Une, V03: Casanave, Daniel - Larcenet, Manu - Larcenet,
Patrice, Attila le Hun. Le fléau de dieu (2006) (Poisson Pilote), Dargaud
Les aventures mystérieuses
Aventures mystérieuses, Les, D29: Tekenaar onbekend, Ronco le gladiateur (1948), Éditions
Voix françaises
Les aventuriers d'aujourd'hui
Aventuriers d'aujourd'hui, Les, V36: Tekenaar onbekend, Cinna le gladiateur (1949),
Mondiales
Aviorix de Galliër
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V01: Moniquet, Marcel, Aviorix le Gaulois (1955), in:
Heroic / Héroïc-albums, 11, 25
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V02: Moniquet, Marcel, Aviorix rentre au pays
(1955), in: Heroic / Héroïc-albums, 11, 29
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V03: Moniquet, Marcel, Aviorix et les nains bleus
(1955), in: Heroic / Héroïc-albums, 11, 33
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V04: Moniquet, Marcel, Aviorix et le mystère des yeux
volants (1955), in: Heroic / Héroïc-albums, 11, 39
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V05: Moniquet, Marcel, Aviorix rencontre le roi
Ergon (1955), in: Heroic / Héroïc-albums, 11, 43
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V06: Moniquet, Marcel, Aviorix contre les trois géants
(1955), in: Heroic / Héroïc-albums, 11, 45
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V07: Moniquet, Marcel, Aviorix à la conquête de l'eau
(1955), in: Heroic / Héroïc-albums, 11, 49
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V08: Moniquet, Marcel, Aviorix combat les tueurs de
chevaux (1955), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 1
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V09: Moniquet, Marcel, Aviorix de Galliër weigert
een koninkrijk (1974) - Aviorix refuse un royaume (1956) [< Heroic / Héroïc-albums, 12,
7, 1956], in: CISO Stripgids, 1, Brabantia Nostra
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V10: Moniquet, Marcel, Aviorix chez les Helvètes
(1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 13
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V11: Moniquet, Marcel, Aviorix au pays des géants
(1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 17
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V12: Moniquet, Marcel, Aviorix en de kleine god
Billop (1956) - Aviorix et le petit dieu Billop (1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 23
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V13: Moniquet, Marcel, Aviorix et les Éduens malades
(1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 29
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V14: Moniquet, Marcel, Aviorix sur les monts en
flamme (1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 33
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V15: Moniquet, Marcel, Aviorix tegen Artogémar
(1956) - Aviorix contre Artogémar (1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 37
— 78 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V16: Moniquet, Marcel, Aviorix dans l'antre des
sacrifices (1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 43
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V17: Moniquet, Marcel, Aviorix vaincra-t-il la mort
invisible (1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 47
Aviorix de Galliër - Aviorix le Gaulois, V18: Moniquet, Marcel, Aviorix chez la reine des
Amazones (1956), in: Heroic / Héroïc-albums, 12, 51
Barca
Barca, V01: Suro, Michel - Rocca, Simon - Bergèse, Frédéric, L'otage d'Hamilcar (1996) [<
voltooid 08.1995-1996], Soleil Productions
Ben Hur (1)
Ben Hur (1), V01: Tekenaar onbekend, Ben Hur (1972), Vereeniging tot verspreiding der
Heilige Schrift
Ben Hur (2)
Ben Hur (2) - Ben Hur, V01: Mitton, Jean-Yves - Charrance, Jocelyne, Messala (2010) Messala (2008), Saga
Ben Hur (2) - Ben Hur, V02: Mitton, Jean-Yves - Charrance, Jocelyne, Quintus Arrius (2010)
- Quintus Arrius (2009), Saga
Ben Hur (2) - Ben Hur, V03: Mitton, Jean-Yves - Charrance, Jocelyne, Sjeik Ilderim (2011) Cheik Ilderim (2010), Saga
Ben Hur (2) - Ben Hur, V04: Mitton, Jean-Yves - Charrance, Jocelyne, Golgotha (2012) Golgotha (2010), Saga
Ben-Hur
Ben-Hur, V01: Tekenaar onbekend, Ben-Hur (1967) (Vivo Helden Serie, 6), Vivo Press
Beroemde verhalen in beeld
Beroemde verhalen in beeld, V06: Tekenaar onbekend, Cleopatra (1971), Nooit gedacht
Beroemde verhalen in beeld, V12: Tekenaar onbekend, Salome (1971), Nooit gedacht
Bijbel, De. Het Nieuwe Testament
Bijbel, De. Het Nieuwe Testament - La Bible. Le Nouveau Testament, V01: Talajic, Dalibor Dufranne, Michel - Camus, Jean-Christophe e.a., Het evangelie volgens Matteüs (2011) L'évangile selon Matthieu (2009) [< voltooid in 2009], Silvester
Bijbel. 15 Witte steentjes
Bijbel. 15 Witte steentjes - 15 Cailloux blancs, V01: Faymonville, Thierry - Fostroy, Paule, 15
Witte steentjes (1999) - 15 Cailloux blancs (1999) [< Médiatrice et Reine / Middelares en
Koningin, 05.1998], Coccinelle
Bijbel. Bijbelse personages
Bijbel. Bijbelse personages - Personnages bibliques, V03: Lalo, Laurent - Rey, R., Jezus en
Johannes de Doper (1985) - Jésus et Jean-Baptiste (1985), Voorhoeve
Bijbel. Bijbelse personages - Personnages bibliques, V04: Lalo, Laurent - Rey, R., Petrus en
de eerste christenen (1985) - Pierre et les premiers chrétiens (1985), Voorhoeve
Bijbel. Bijbelstrip
Bijbel. Bijbelstrip, V01: den Dulk, Cor, Bijbelstrip (1988), Meinema
Bijbel. De bijbel (1)
Bijbel. De bijbel (1), V05: Tekenaar onbekend, Jezus (1973), Vereeniging tot verspreiding der
Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel (1), V06: Tekenaar onbekend, De kerk (1973), Vereeniging tot verspreiding
der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel (2)
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V01: Le Sourd, Régine - Le Sourd, Bruno - Berthier, René e.a.,
Jezus en Maria (1979) - Jésus, fils de Marie (1976), Univers-Media
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V02: Le Sourd, Régine - Le Sourd, Bruno - Berthier, René e.a.,
In het voetspoor van Jezus (1979) - Sur les pas de Jésus (1977), Univers-Media
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V03: Le Sourd, Régine - Le Sourd, Bruno - Berthier, René e.a.,
Jezus de Messias (1979) - Jésus, le Messie (1977), Stichting Verkondiging Roermond
— 79 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V04: Le Sourd, Régine - Le Sourd, Bruno - Berthier, René e.a.,
Jezus op weg naar Jeruzalem (1979) - Les combats de Jésus (1977), Stichting
Verkondiging Roermond
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V05: Le Sourd, Régine - Le Sourd, Bruno - Berthier, René e.a.,
Het Pasen van Jezus (1979) - La Pâque de Jésus (1977), Stichting Verkondiging
Roermond
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V06: Le Sourd, Régine - Le Sourd, Bruno - Berthier, René e.a.,
De geboorte van de Kerk (1979) - La naissance de l'Église (1978) [< voltooid in 04.1978],
Univers-Media
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V07: Napoli, Lizzie - Berthier, René - Faure, Jeanne-Marie
e.a., De eerste christenen (1979) - Les premiers chrétiens (1978), Univers-Media
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V08: Le Sourd, Régine - Le Sourd, Bruno - Berthier, René e.a.,
Paulus, de bekeerling (1979) - Paul, le converti (1977), Univers-Media
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V09: Napoli, Lizzie - Berthier, René - Faure, Jeanne-Marie
e.a., Paul, le bâtisseur d'églises (1977), Univers-Media
Bijbel. De bijbel (2) - La bible, V10: Napoli, Lizzie - Berthier, René - Faure, Jeanne-Marie
e.a., Paul, le témoin de l'Évangile (1978), Univers-Media
Bijbel. De bijbel (3)
Bijbel. De bijbel (3), V05: Parry, Alan - Parry, Linda, Baby Jezus (1993), Tabor - Katholieke
Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel (3), V06: Parry, Alan - Parry, Linda, De zaaier en het zaad (1993), Tabor Katholieke Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel (3), V07: Parry, Alan - Parry, Linda, Jezus leeft! (1993), Tabor - Katholieke
Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel (3), V08: Parry, Alan - Parry, Linda, Paulus komt Jezus tegen (1993), Tabor Katholieke Bijbelstichting
Bijbel. De bijbel in beeld (1)
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V12: Tekenaar onbekend, Mattheus - Marcus - Lucas - Johannes
(1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V13: Tekenaar onbekend, Mattheus - Marcus - Lucas - Johannes
(1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V14: Tekenaar onbekend, Mattheus - Marcus - Lucas - Johannes
- Handelingen der apostelen (1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (1), V15: Tekenaar onbekend, Nieuwe testament: Handelingen der
apostelen tot Openbaring (1970), Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift
Bijbel. De bijbel in beeld (2)
Bijbel. De bijbel in beeld (2), V01: Tekenaar onbekend, Het Nieuwe testament (1997), Ark
boeken
Bijbel. De blijde boodschap
Bijbel. De blijde boodschap - Albums de la bonne nouvelle, V01: Lamblot, Pierre (Pilamm),
Het geheim van de grot (1948) - Le mystère de la grotte (1948), Casterman
Bijbel. De blijde boodschap - Albums de la bonne nouvelle, V02: Lamblot, Pierre (Pilamm),
Opschudding in Palestina (1948) - Alerte en Palestine (1948) [< voltooid in 1947],
Casterman
Bijbel. De blijde boodschap - Albums de la bonne nouvelle, V03: Lamblot, Pierre (Pilamm),
Het verraad van Judas (1949) - La trahison de Judas (1949), Casterman
Bijbel. De blijde boodschap - Albums de la bonne nouvelle, V04: Lamblot, Pierre (Pilamm),
De zege van het kruis (1950) - Le triomphe de la croix (1950), Casterman
Bijbel. De blijde boodschap - Albums de la bonne nouvelle, V05: Lamblot, Pierre (Pilamm) Auciel, F. - Bouvier, Jean-Claude, Le secret des chercheurs d'or (1988), Brepols
Bijbel. De blijde boodschap - Albums de la bonne nouvelle, V06: Lamblot, Pierre (Pilamm) Auciel, F. - Béoc e.a., L'étoile de Bartimée (1997), Le Cèdre
Bijbel. Découvrir la bible
Bijbel. Découvrir la bible, V07: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a., Jésus
de Nazareth (1985), Larousse
— 80 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Bijbel. Découvrir la bible, V08: Bielsa, José - de la Fuente - Eleuteri Serpieri, Paolo e.a., De
Jérusalem à Rome (1985), Larousse
Bijbel. Emmanuel
Bijbel. Emmanuel - Emmanuel, V01: Gillain, Joseph (Jijé) - Balthasar, Henri, Emmanuel. Het
leven van Jezus in beeldverhaal (1987) - Emmanuel (1947), Olivier Vermeire
Bijbel. Évangile de Marc
Bijbel. Évangile de Marc, V01: Crespin, Michel - Carpentier, Georges, Évangile de Marc
(1995), Deux coqs d'or
Bijbel. Het leven van Jezus
Bijbel. Het leven van Jezus, V01: Debudt, Leo (Buth), Het leven van Jezus (1960-1962), in:
Zonneland, 1960, 33 - 1962, 20
Bijbel. Hij leefde onder ons
Bijbel. Hij leefde onder ons - Et il a vécu parmi nous, V01: Gloesner, Noël - Thivollier, Pierre,
Hij leefde onder ons (1993) - De Noël à Pâques (1986), Stichting De ondergrondse kerk
Bijbel. Hij leefde onder ons - Et il a vécu parmi nous, V02: Gloesner, Noël - Thivollier, Pierre,
Les enseignements de Jésus à la lecture de l'Évangile (1986), Le Bosquet
Bijbel. Hij leefde onder ons - Et il a vécu parmi nous, V03: Gloesner, Noël - Thivollier, Pierre,
Naissance et enfance de Jésus (1986), Le Bosquet
Bijbel. Hij leefde onder ons - Et il a vécu parmi nous, V04: Gloesner, Noël - Thivollier, Pierre,
Des rameaux à Pâques en suivant les Évangiles (1986), Le Bosquet
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées, V05: Le Blanc, André - Hoth, Iva, Sur les
traces de Jésus-Christ (Jésus de Nazareth) (1978), Ligue pour la lecture de la bible
Bijbel. Histoire de la bible en bandes dessinées, V06: Le Blanc, André - Hoth, Iva, Jusqu'au
baut du monde (L'aventure des apôtres) (1978), Ligue pour la lecture de la bible
Bijbel. Histoire sainte
Bijbel. Histoire sainte, D1956-1959: De Lucca, Gianni - Abbé Dheilly, Histoire sainte (19561959), in: Bayard, 1956-1959, Bonne presse
Bijbel. Jésus
Bijbel. Jésus (1), V01: Pétillot, Loÿs - Sève, M. P., Jésus de Nazareth (1955) [< Bayard, 19531955], Bonne presse
Bijbel. Jésus (2), V01: Solveg - Richard, J., Vie de Jésus (1954-1955), in: Bernadette, 19541955
Bijbel. Jésus (3), V01: Rousseau, P. - Thivollier, Pierre, Jésus et son message de libération 1
(1975), Cheminements
Bijbel. Jésus (3), V02: Rousseau, P. - Thivollier, Pierre, Jésus et son message de libération 2
(1975), Cheminements
Bijbel. Jésus (4), V01: Roux, Paul - Sigier, Anne, Jésus, un regard qui fait vivre (1992), Anne
Sigier
Bijbel. Jésus (5), V01: Madsen, Peter, Jésus de Nazareth (1995), Guy Delcourt Productions
Bijbel. Jésus (6), V01: Stoicànescu, Calin, Histoires de Jésus 1 (2001), CRIABD
Bijbel. Jésus (6), V02: Stoicànescu, Calin, Histoires de Jésus 2 (2003), CRIABD
Bijbel. Jésus (7), V01: Yasuhiko, Y., Jésus 1 (2003), Tonkam
Bijbel. Jésus (7), V02: Yasuhiko, Y., Jésus 2 (2003), Tonkam
Bijbel. Jésus (7), V03: Yasuhiko, Y., Jésus 3 (2004), Tonkam
Bijbel. Jezus
Bijbel. Jezus (1), V01: Levinge, Hub. - van de Griendt, Thijs - van Offeren, J., Het
prentenboek van Jesus' leven (1956), L. C. G. Malmberg
Bijbel. Jezus (2), V01: Hampson, Frank - Morris, Marcus, In die dagen in Judea... (1982) The road of courage. The story of Jesus of Nazareth (1981) [< Eagle, 1960-1961], Oberon
Bijbel. Jezus (3), D059: Tekenaar onbekend, Het lijden van Jezus-Christus (1964), in: Ohee,
059
Bijbel. Jezus (4), V01: Zuster Johana / Soeur Joanna - Vanier, Jean, Jezus. Een geloofsboek
voor jonge kinderen (1990) - Je rencontre Jésus - Je marche avec Jésus (1981), Tabor Stichting Getuigenis van Gods Liefde - Colomba
— 81 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Bijbel. Jezus (6), V01: de Vink, Willem, Jezus Messias (Jezus Messias dichtbij - Basic. Het
verhaal van Jezus Messias) (1993), Proclama
Bijbel. L'évangile en bandes dessinées
Bijbel. L'évangile en bandes dessinées, V01: Lemoine, Georges - Marchon, Benoît Mourvillier, François, Sept paraboles de Jésus (1981), Le Centurion
Bijbel. L'évangile en bandes dessinées, V02: Kieffer, Jean-François - Marchon, Benoît Mourvillier, François, La passion de Jésus (1986), Le Centurion
Bijbel. L'évangile en bandes dessinées, V03: Kieffer, Jean-François - Marchon, Benoît Mourvillier, François, Sept rencontres de Jésus (1986), Le Centurion
Bijbel. L'évangile en bandes dessinées, V04: Kieffer, Jean-François - Marchon, Benoît, Marie,
mère de Jésus (1988), Le Centurion
Bijbel. L'évangile en bandes dessinées, V05: Millet, Claude - Millet, Denise - Marchon,
Benoît, Saint Pierre et les premiers chrétiens (1988), Le Centurion
Bijbel. L'évangile en bandes dessinées, V06: Cordonnier, D. - Marchon, Benoît, Saint Paul, le
voyageur de Dieu (1990), Le Centurion
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V01: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., L'enfance de Jésus (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V02: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., La bonne nouvelle de Jésus (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V03: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., Les paraboles de Jésus (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V04: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., Les miracles de Jésus (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V05: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., Passion et mort de Jésus (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V06: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., La résurrection de Jésus (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V07: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., Pierre et les "Douze" (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V08: Boyau - Masioni Makamba Sima Lukombo e.a., Moi, Paul (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V09: Sima Lukombo - Aldo Falconi,
P. - Vévé e.a., Paul, apôtre et martyr (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V10: Boyau - Aldo Falconi, P. Vévé e.a., Les actes des apôtres (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La bible en bandes dessinées. Nouveau testament, V11: Boyau - Aldo Falconi, P. Vévé, Marie des jeunes (1989-1992), Saint-Paul Afrique
Bijbel. La fresque biblique
Bijbel. La fresque biblique, A01-A10: Torton, Jean (Jeronaton), La fresque biblique (19871988), Dargaud
Bijbel. Laat de kleinen tot mij komen
Bijbel. Laat de kleinen tot mij komen, V01: Pippet, Gabriel - Steenhoff Smulders, Alb., 'Laat
de kleinen tot mij komen' (1915), Uitgeverij onbekend
Bijbel. Les religions de la bible
Bijbel. Les religions de la bible, V05: Brocal-Remohi, J. - Blasco, Jésus - Moliterni, Claude
e.a., Naissance du christianisme (1985), Dargaud
Bijbel. Maria
Bijbel. Maria - Marie reine de la paix, A01: Kalibiona, Maurice, Maria, koningin van de
vrede (1989) - Marie reine de la paix (1989), Edime
Bijbel. Maria - Le triomphe du Coeur Immaculée de Marie, A02: Kalibiona, Maurice, De
triomf van het Onbevlekt Hart van Maria (1994) - Le triomphe du Coeur Immaculée de
Marie (1993), Hovine
Bijbel. Maria-Magdalena
— 82 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Bijbel. Maria-Magdalena, V01: Tekenaar onbekend - Verstappen, Evarist, Heilige MariaMagdalena (1927), in: Zonneland, 1927, 28
Bijbel. Marie
Bijbel. Marie, V01: Solveg - Richard, J., Marie, mère de Jésus (1956), Bonne presse
Bijbel. Melchior, Caspar, Balthazar
Bijbel. Melchior, Caspar, Balthazar, V01: Debudt, Leo (Buth), Melchior, Caspar, Balthazar
(1977), in: 't Kapoentje, 1977, 48-51
Bijbel. Mooie verhalen en mooie levens
Bijbel. Mooie verhalen en mooie levens - Belles histoires et belles vies, A05: Rigot, Robert Richomme, Agnes, Het mooie leven van Onze Lieve Vrouw (1960) - La belle vie de NotreDame (1949), Paters Lazaristen
Bijbel. Mooie verhalen en mooie levens - Belles histoires et belles vies, A07: Rigot, Robert Courtois, Gaston, Leven en streven van Sint Paulus (1960) - Saint Paul (1948?), Paters
Lazaristen
Bijbel. Mooie verhalen en mooie levens - Belles histoires et belles vies, A96: d'Orange, Alain,
Jean l'Évangeliste (1971), Fleurus
Bijbel. Nouveau testament
Bijbel. Nouveau testament, V01: Brochard, Pierre - Thivollier, Pierre, Naissance de Jésus (14) (1980), Le Bosquet
Bijbel. Nouveau testament, V02: Brochard, Pierre - Thivollier, Pierre, Sur les pas de Jésus (14) (1980), Le Bosquet
Bijbel. Paulus
Bijbel. Paulus (1), V01: Tekenaar onbekend, Heilige Paulus (1926), in: Zonneland, 1926, 27
Bijbel. Paulus (2), V01: Dejaeghere, André - Rombouts, Jan, Paulus de ontembare (1946),
Piet Vink
Bijbel. Paulus (3), V01: Smith, James P. - Scrimshire, Hazel, Brieven van Paulus (1995), Ark
boeken
Bijbel. Paulus (4), V01: Bar, Dominique, De weg naar Damascus (2006), Halewijn
Bijbel. Petrus
Bijbel. Petrus, V01: Tekenaar onbekend, Heilige Petrus (1927), in: Zonneland, 1927, 26
Bijbel. The Manga bible (1)
Bijbel. The Manga bible (1), V01: Shinozawa, Kozumi - Kumai, Hidenori, Manga Messiah
(2006), Next - Tyndale House
Bijbel. The Manga bible (1), V02: Tyndale, Manga Metamorphosis (2008), Next - Tyndale
House
Bijbel. Une bible en bande dessinée
Bijbel. Une bible en bande dessinée, V01: Blasco, Jésus - Moliterni, Claude, La jeunesse de
Jésus (1977), Fayard - Mame
Bijbel. Une bible en bande dessinée, V03: Blasco, Jésus - Moliterni, Claude, Les actes des
apôtres (1986), Dargaud
Cabiria
Cabiria, V01: Tekenaar onbekend, Cabiria (1913)
Carthago de nieuwe stad
Carthago de nieuwe stad - Carthage, V01: De Luca, Mauro - Lassablière, Grégory - David,
Fabrice e.a., De adem van Baäl (2011) - Le souffle de Baal (2010) (Historiae), Daedalus
Carthago de nieuwe stad - Carthage, V02: Koehler, Ana Luiza - Lassablière, Grégory David, Fabrice e.a., Het vuur van Venus (2012) - La flamme de Vénus (2011) (Historiae),
Daedalus
The cartoon history of the universe
Cartoon history of the universe, The, A02 (= V08-V13): Gonick, Larry, From the springtime
of China to the fall of Rome, India! (1994), Doubleday
Casus
Casus - Le casse, V02: Guérineau, Richard - Meunier, Henri - Delf, De derde dag (2010) - Le
troisième jour (2010), Silvester
Celtil
— 83 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Celtil, V01: Masson, A., La statue mutilée (1986) [< voltooid in 1981], Bédéscope
Centurion
Centurion, V01: Gourhant, Yann - Nolane, Richard D. - Valente, Tony, Les cauchemars de la
lune (2009), Soleil Productions
Classiques en images
Classiques en images, V00: Tekenaar onbekend, Horace (1948), Éditions mondiales
Classix
Classix, A02: De Maeyer, Luc - Claeys, Ivan, Ben Hur (2006) (Classix, 2), Standaard
Uitgeverij
Cléo [Bamboo mag]
Cléo [Bamboo mag], D34: Di Martino - Cazenove - Beney, Cléo [gag] (2014), in: Bamboo
mag, 34
Dans la Rome des Césars
Dans la Rome des Césars, V01: Chaillet, Gilles, Dans la Rome des Césars (2004), Glénat
Dargaud histoire
Dargaud histoire, A03: Ruffieux, Jean-Marie - Moliterni, Claude e.a., Hérode le Grand roi
des juifs (1986) (Dargaud histoire), Dargaud
Dargaud histoire, A04: Ruffieux, Jean-Marie - Moliterni, Claude - Chagnaud, Jean-Jacques
e.a., Flavius Josèphe juif et citoyen romain. La première guerre des juifs contre les
Romains. Massada (1988) (Dargaud histoire), Dargaud
Het derde testament
Derde testament, Het. Julius - Le troisième testament. Julius, V01: Recht, Robin - Alice, Alex
- Dorison, Xavier e.a., Julius (2010) - Livre 1 (2010), Glénat Benelux
Derde testament, Het. Julius - Le troisième testament. Julius, V02: Montaigne, Thimothée Alice, Alex - Dorison, Xavier e.a., Julius 2 (2012) - La révelation. Chapitre 1/2 (2012),
Glénat Benelux
Derde testament, Het. Julius - Le troisième testament. Julius, V03: Montaigne, Thimothée Alice, Alex - Lapierre, François e.a., Julius 3 (2013) - La révelation. Chapitre 2/2 (2013),
Glénat
La dernière sortie des gladiateurs
Dernière sortie des gladiateurs, La, V01: Delaby, Philippe - Duval, Yves, La dernière sortie
des gladiateurs (1987), in: Tintin (France), 597
Les derniers jours de Pompéï
Derniers jours de Pompéï, Les, V01: Punzo, M. - Maulucci, Francesco Paolo, Les derniers
jours de Pompéï. Guide archéologique des fouilles et bande dessinée (1990), Carcavalio
Diocletien
Diocletien, V01: Ansar, Christophe - Chaillet, Gilles, Le trésor des martyrs (2011), Cognito
De druïden
Druïden, De - Les Druïdes, V01: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - Jigourel, Thierry,
Het mysterie van de Ogams (2007) - Les mystères des Oghams (2007), Daedalus
Druïden, De - Les Druïdes, V02: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - Jigourel, Thierry, Ys
(2008) (2007), Daedalus
Druïden, De - Les Druïdes, V03: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - Jigourel, Thierry,
De lans van Lugh (2009) - La lance de Lug (2008), Daedalus
Druïden, De - Les Druïdes, V04: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - Jigourel, Thierry,
De kring der reuzen (2010) - La ronde des géants (2008), Daedalus
Druïden, De - Les Druïdes, V05: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - Jigourel, Thierry,
De steen van het lot (2011) - La pierre de destinée (2009), Daedalus
Druïden, De - Les Druïdes, V06: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - Jigourel, Thierry,
Avondschemering (2012) - Crépuscule (2012), Daedalus
Druïden, De - Les Druïdes, V07: Lamontagne, Jacques - Istin, Jean-Luc - De Oliveira Silva,
Stefani Rennee, De vermisten van Cornouaille (2013) - Les disparus de Cornouailles
(2012), Daedalus
Echo des savanes (tijdschrift)
— 84 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Echo des savanes, D032: Trublin, M. - Frémion (Epistolier), Liberté à travers les âges. Brutus
l'idiot qui libéra Rome (1977), in: Echo des savanes, 032
El Jabato
El Jabato - Ajax / Taroïo, D1958-1965: Darnis, Francisco - Roca, Eugenio (Victor Mora) Cassarel e.a., El Jabato (1958-1965), in: DDT - El Jabato Extra - El Capitan Trueno
Extra, 1958-1965
Elvifrance Hors-série Rouge
Elvifrance Hors-série Rouge, V09: Tekenaar onbekend, Antoine et Cléopâtre (1978),
Elvifrance
Elvifrance Série Rouge
Elvifrance Série Rouge, V32: Tekenaar onbekend, La révolte des gladiateurs (1977),
Elvifrance
L'épopée helvète
Épopée helvète, L', V01: Bürgler, Edgar, Le convoi (1985), Lied
Épopée helvète, L', V02: Bürgler, Edgar, La dernière commande (1985), Lied
De Essenen
Essenen, De, V01: Debudt, Leo (Buth), De Essenen (1978), in: 't Kapoentje, 1978, 26-29
De expeditie
Expeditie, De - L'expédition, V01: Frusin, Marcelo - Marazano, Richard, De leeuw van Nubië
(2012) - Le lion de Nubie (2011), Dargaud Benelux
Four color
Four color, D1052: Manning, Russ, Ben-Hur (1959) (Four color, 1052), Dell Publishing Co.
Four color, D1139: Buscema, John, Spartacus (1960) (Four color, 1139), Dell Publishing Co.
Frimousse (tijdschrift)
Frimousse, D47: Tekenaar onbekend, La favorite de Cléopâtre (1960), in: Frimousse, 47
De geschiedenis in beeld
Geschiedenis in beeld, De, V02?: Hermans, Eugeen (Thomas Percy) - Prof. Coremans, Arec,
de jonge Aduatuker (1948-1949), in: Poppy, 5-11, 1
De geschiedenis van de mensheid in stripverhalen
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A07 (= V13-V14): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Rome I. Opkomst en
bloei - Julius Caesar (1983) - Rome I-II. Origines et expansion - Jules César (?) (1981),
Edito-Service
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A08 (= V15-V16): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Rome II. Keizer Augustus
- De ondergang van het Romeinse rijk (1983) - Rome III-IV. Auguste et l'empire - La chute
de l'empire romain (1981), Edito-Service
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A09 (= V17-V18): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, Het christendom. Jezus
van Nazareth - De kerk (1983) - Le christianisme I-II. Jésus-Christ - L'église (?) (1981),
Edito-Service
Geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, De - Histoire de l'humanité en bandes
dessinées, A10 (= V19-V20): Zoppi, Eugenio - Cabado, Alberto, De Germanen. De grote
volksverhuizingen - De Romeins-Germaanse koninkrijken (1983) - Les barbares I-II. Les
grandes invasions - Les royaumes romano-germaniques (1981), Edito-Service
De geschiedenis van de wereld
Geschiedenis van de wereld, De - L'histoire du monde, A02: Funcken, Liliane - Funcken, Fred
- Schoonjans, J., De geschiedenis van de wereld. Deel II (1960), Lombard
Geschiedenisstrip
Geschiedenisstrip - Graphic nonfiction, V01: Hadley, Sam - Jeffrey, Gary - Petty, Kate, Julius
Caesar. Het leven van een Romeinse generaal (2005) - Julius Caesar. The life of a Roman
general (2005), Biblion Uitgeverij
Geschiedenisstrip - Graphic nonfiction, V02: Watton, Ross - Jeffrey, Gary - Ganeri, Anita,
Cleopatra. Het leven van een Egyptische koningin (2005) - Cleopatra. The life of an
Egyptian queen (2005), Biblion Uitgeverij
— 85 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Geschiedenisstrip - Graphic nonfiction, V06: Spender, Nick - Shone, Rob - Ganeri, Anita,
Spartacus. Het leven van een Romeinse gladiator (2005) - Spartacus. The life of a Roman
gladiator (2005), Biblion Uitgeverij
Les gladiateurs
Gladiateurs, Les, A01: Brossier, Pascal - Raphet, David - Quadrichromie, C'est quoi ce
cirque? (2011) (Ôtalents), [email protected]
Gladiatorus
Gladiatorus, D34: Amouriq - Cazenove, Gladiatorus [gag] (2014), in: Bamboo mag, 34
Graffex
Graffex, V00: Sidong, Li - Ford, Michael, William Shakespeare. Julius Caesar (2009)
(Graffex), Book House
Les grandes batailles de l'histoire en bandes dessinées
Grandes batailles de l'histoire en bandes dessinées, Les, V02: Musquera, Xavier - Markale,
Jean, La guerre des Gaules [Les Gaulois contre César] (1983), Larousse
Les grandes biographies en bandes dessinées
Grandes biographies en bandes dessinées, Les, V13: Puschtai, G. - Zoppi, Eugenio, Jules
César (1984), Edito-Service
Grandes biographies en bandes dessinées, Les, V18: Puschtai, G. - Zoppi, Eugenio, Cléopâtre
(1984), Edito-Service
Grandes biographies en bandes dessinées, Les, V41: Puschtai, G. - Zoppi, Eugenio, Hannibal
(1986), Edito-Service
Graphic classics
Graphic classics, V00: Tekenaar onbekend, Julius Caesar (2009?) (Graphic classics), Barron
La guerre des Gaules
Guerre des Gaules, La, V01: Tarek - Pompetti, Vincent - Quadrichromie, Caius Julius Caesar
(2012), Tartamudo
Guerre des Gaules, La, V02: Tarek - Pompetti, Vincent - Quadrichromie, Vercingétorix
(2013), Tartamudo
Heilige Tarcisius
Heilige Tarcisius, V01: Hoogenbos, Willem, Heilige Tarcisius (1927), in: Zonneland, 1927,
10
Heroic / Héroïc-albums (tijdschrift)
Heroic / Héroïc-albums - Héroïc-albums, D0237: Tillieux, Maurice, De gladiator (1948) - Le
gladiateur (1948), in: Heroic / Héroïc-albums, 02, 37
Heroïca-Bibliotheek, A03: Puerto Baguenor, Javier - Penalva, Bosch e.a., Ben-Hur (1960?)
(Heroïca-Bibliotheek, 03), D.A.P. Reinaert uitgaven
Heroïca-Bibliotheek, A05: Juez Castella, Jaime - Penalva, Bosch e.a., Fabiola (1960?)
(Heroïca-Bibliotheek, 05), De Lanteern - Reinaert uitgaven
Heroïca-Bibliotheek, A44: Ortega, Francisco - Roso, Vicente e.a., Julius Cesar (1967) - Julio
Cesar (?) (Heroïca-Bibliotheek, 44), D.A.P. Reinaert uitgaven
Heroïca-Bibliotheek, A56: Darnis, Francisco e.a., Quo vadis (1970) (Heroïca-Bibliotheek, 56),
D.A.P. Reinaert uitgaven
Heroïca-Bibliotheek, A65: Rosso, Vicente - Casamitjana, Luis, De laatste dagen van Pompeï
(1971) - Los ultimos dias de Pompeya (Heroïca-Bibliotheek, 65), D.A.P. Reinaert uitgaven
Heros the Spartan
Heros the Spartan, V01: Bellamy, Frank, Heros the Spartan: The island of darkness - The
eagle of the fifth legion (1962-1963)
Histoire de France (2)
Histoire de France (2), V02: Le Honzec, R. - Secher, R., Des Gaulois aux Romains (1999), R.
Secher
Histoire de France (2), V03: Le Honzec, R. - Secher, R., Des Gallo-Romains aux Barbares
(2004), R. Secher
L'histoire de France en BC
Histoire de France en BD, L', V05: Joly, Dominique - Heitz, Bruno - Quadrichromie,
Vercingétorix... ...et les Gaulois! (2013), Casterman
— 86 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Histoire de l'Isère en BD
Histoire de l'Isère en BD, V01: Bouchard, G., De l'antiquité à l'an mille (2000), Glénat
Histoire de Lyon
Histoire de Lyon, V01: Prost, J. - Pelletier, A., Il était une fois Lugdunum (1979), Horvath
(Roanne)
Historische vertellingen
Historische vertellingen, V01: Balm, Harry, Historische vertellingen 1: Het leven van Julius
Caesar - Spartacus, bevrijder der slaven - Willem de Veroveraar - Richard Leeuwenhart Strijd om de kroon (1981) [< Sjors, 1966, 24 (hertekend 1981); Plezier met Sjors, 10, 1968
(hertekend 1981); Sjors, 1966, 40 (hertekend 1981); Plezier met Sjors, 11, 1969; 1964]
(Oberon strips, 43), Oberon
Hurrah! (tijdschrift)
Hurrah!, D081: Tekenaar onbekend, La reine des Amazones (1955), in: Hurrah!, 081
Hurrah!, D216-222: Tekenaar onbekend, Edric l'invincilbe (1957-1958), in: Hurrah!, 216-222
Hurrah!, D223: Groux, Y. W. (Yan), Le gladiateur (1958), in: Hurrah!, 223
Idaho (tijdschrift)
Idaho, D09: Tekenaar onbekend, Baal le barbare (1963), in: Idaho, 9
Ideal, a classical comic
Ideal, a classical comic, A01: Tekenaar onbekend, Antony & Cleopatra (1948), Timely
Comics
Il était une fois l'homme
Il était une fois l'homme, V11: Barillé, Albert, Les Etrusques et Rome (1991), Fabbri-Hachette
Il était une fois l'homme, V13: Barillé, Albert, Pax Romana (1991), Fabbri-Hachette
Illustrated classics
Illustrated classics, A00.170: Crandall, Reed, The Aeneid (2007), Jack Lake Productions
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.028: Orlando, Joe, Caesars overwinningen
(1957) - Caesar's conquests (1956), Classics International
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.078: Orlando, Joe, Ben Hur (1959) - Ben-Hur
(1958), Classics International
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.118: Evans, George - Crandall, Reed - Adler,
Harry, Julius Caesar (1961) - Julius Caesar (1950), Classics International
Illustrated classics - Classics illustrated, A1.126: Nodel, Norman, Cleopatra (1961) Cleopatra (1961), Classics International
Illustrated classics, A1.157: Tekenaar onbekend, De Aeneïs (1963), Classics International
Illustrated classics, A1.181: Tekenaar onbekend, Rome slaat hard toe (1966), Classics
International
Illustrated classics, A1.190: Tekenaar onbekend, De jonge Carthager (1970), Classics
Nederland
Illustrated classics, A1.198: Tekenaar onbekend, De Romeinse burgeroorlog (1972), Classics
Nederland
Illustrated classics, A1.205: Tekenaar onbekend, De eerste Punische oorlog (1973), Williams
Nederland
Illustrated classics - Classics illustrated special issue, A129: Tekenaar onbekend, The story of
Jesus (1955), Gilbert Co.
Illustrated classics. Top illustrated classics - Classics illustrated, A3.47: Kirby, Jack - Ayers,
De laatste dagen van Pompeji (1961) - Last days of Pompeii (1947), Classics Nederland
Illustrated classics Gulf Oil
Illustrated classics Gulf Oil, A01: Tekenaar onbekend, Ben Hur (1974), Williams Nederland Gulf Oil
Ils ont fait l'histoire
Ils ont fait l'histoire, V02: Vignaux, Fred - Adam, Éric - Convard, Didier, Vercingétorix
(2014), Glénat - Fayard
Les incontournables de la littérature en BD
Incontournables de la littérature en BD, Les, V22: Cafu - Buendia, Patrice - Martinez, Martin
e.a., Quo vadis? (2010), Glénat
— 87 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Jacula de koningin van de vampieren
Jacula de koningin van de vampieren - Jacula la reine des vampires, A016: Giolitti, Alberto
(?), Simon de Magiër (1974) - Simon le Mage (1972), De Vrijbuiter - De Schorpioen
Jésus Marie Joseph
Jésus Marie Joseph, V01: Faure, Michel, Jésus Marie Joseph (2011), Glénat
Josué de Nazareth - Le fils de la vierge
Josué de Nazareth - Le fils de la vierge, V01: de la Fuente, Victor - Cothias, Patrick,
L'archange Gabriel (1998) (Vécu), Glénat
Josué de Nazareth - Le fils de la vierge, V02: de la Fuente, Victor - Cothias, Patrick, Les trois
Parthes (1999) (Vécu), Glénat
Jugurtha
Jugurtha - Jugurtha, V01: Huppen, Hermann (Hermann) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
prins van Numidië: [Jugurtha] - De troon van Numidia - Strijd voor een kroon - De
terugkeer van Vipia - De honden van Jugurtha - Het verloren land - De verdeling van
Numidië (1977) - Le lionceau des sables: Jugurtha - Le trône de Numidie - La lutte pour la
couronne - Le retour de Vipia - Les chiens royaux de Numidie - La colonie perdu - Le
partage de la Numidie (1975) [< Tintin / Kuifje, nr. 6718 / 967; 6733 / 982; 6806 / 1007;
6828; 6837 / 1037; 6841 / 1041; 6851 / 1051, 1967-1968] (Jugurtha, 1), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V02: Huppen, Hermann (Hermann) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
Keltiberische helm: De strijd tegen Adherbal - De vlucht van Miro - Het beleg van Cirta De vlucht van Massiva - De strijd om Cirta - Jugurtha in Rome (1977) - Le casque
celtibère: La lutte contre Adherbal - L'escapade de Miro - Le siège de Cirta - La fuite de
Massiva - La prise de Cirta - Jugurtha à Rome (1975) [< Tintin / Kuifje, nr. 6915 / 1068;
6924 / 1077; 6936 / 1089; 7001 / 1106; 7006 / 1111; 7028 / 1133, 1969-1970] (Jugurtha,
2), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V03: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De nacht
van de schorpioenen (1978) - La nuit des scorpions (1978) [< Tintin / Kuifje, nr. 76117615 / 39-42, 1976] (Jugurtha, 3), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V04: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), Het eiland
van de opstanding (1979) - L'île de la résurrection (1979) [< Tintin / Kuifje, nr. 7627-7638
/ 58-61, 1976] (Jugurtha, 4), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V05: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De oorlog
van de 7 heuvels (1979) - La guerre des sept collines (1979) [< Tintin / Kuifje, nr. 77017728 / 92-106, 1977] (Jugurtha, 5), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V06: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
steppewolven (1980) - Les loups de la steppe (1980) [< Tintin / Kuifje, nr. 7744-7815 /
130-135, 1978] (Jugurtha, 6), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V07: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De Chinese
muur (1980) - La grande muraille (1980) [< Tintin / Kuifje, nr. 7819-7845, 1978]
(Jugurtha, 7), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V08: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De rode
prins (1981) - Le prince rouge (1981) [< Tintin / Kuifje, nr. 8006-8024 / 230-248, 1980]
(Jugurtha, 8), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V09: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De grote
tovenaarszebra (1982) - Le grand zèbre sorcier (1982) [< Tintin / Kuifje, nr. 297-305,
1981] (Jugurtha, 9), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V10: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), Makoenda
(1983) - Makounda (1983) [< Tintin / Kuifje, nr. 338-351, 1982] (Jugurtha, 10), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V11: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), Het vuur
der herinneringen (1983) - Le feu des souvenirs (1983) [< Tintin / Kuifje, nr. 365-372,
1982] (Jugurtha, 11), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V12, K03: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
gladiatoren van Marsia - Verteerd door het vuur (1984) - Les gladiateurs de Marsia Brûlé jusqu'à la cendre (1984) [< Tintin / Kuifje, nr. 421-430, 1983; Super Tintin, nr. 20,
1983] (Jugurtha, 12), Lombard
— 88 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Jugurtha - Jugurtha, V13, K04: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
grote voorvader - De liefde is absurd (1985) - Le grand ancêtre - L'amour est absurde
(1985) [< Tintin / Kuifje, nr. 473-483, 1984; Super Tintin, nr. 24, 1984] (Jugurtha, 13),
Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V14, K05: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
maanbergen - Een web van sterren (1986) - Les monts de la lune - L'étoile araignée
(1986) [< Tintin / Kuifje, nr. 527-538, 1985; Super Tintin, nr. 28, 1985] (Jugurtha, 14),
Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V15: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De zwarte
steen (1991) - La pierre noire (1991) [< Hallo Bédé / Kuifje, nr. 9101-9142 / 67-108,
1991] (Jugurtha, 15), Lombard
Jugurtha - Jugurtha, V16: Suro, Michel - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De sombere woede
(1995) - La fureur sombre (1995) (Jugurtha, 16), Talent
Jugurtha - Jugurtha, K01: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), Vania en
de koning van Neapolis (1981) - Vania et le roi de Néapolis (1981), in: Kuifje / Tintin
(Belgique), 8110 / 287
Jugurtha - Jugurtha, K02: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), Auteurs
ontmoeten hun helden (1981) - Les auteurs rencontrent leurs personnages (1981), in:
Kuifje / Tintin (Belgique), 8152 / 329
Jugurtha - Jugurtha, K06: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
geheimzinnige heroïsche belevenissen van de ruimte-agent (1986) - Les aventures
mystérieuses et rocambolesques de l'agent spacial (1986) [< Tintin / Kuifje, nr. 554,
1986], in: Het avontuur van het weekblad Kuifje. 40 Jaar strips, Lombard
Jugurtha - Jugurtha, K07: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), Een
wijziging gespeurd! (1986) - Quelque chose a changé (1986), in: Kuifje / Tintin (Belgique France), 8643 / 580
Jugurtha - Jugurtha, K08: Drappier, Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc (Laymillie), De
gedachtemeeuw (1986) - La pensée mouette (1986), in: Super Kuifje 51bis/35. Bizar,
Lombard
Jupiter
Jupiter, V01: Tekenaar onbekend, De Slawijnen bedreigen Rome (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V02: Tekenaar onbekend, Cassius laat de poppen dansen (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V03: Tekenaar onbekend, Als Grieken brutaal worden... (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V04: Tekenaar onbekend, De schoonmakers van het legioen (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V05: Tekenaar onbekend, (Titel onbekend) (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V06: Tekenaar onbekend, Toen de Romeinen leerden vliegen (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V07: Tekenaar onbekend, (Titel onbekend) (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V08: Tekenaar onbekend, Romeinen in de boot genomen (1972), Nooit gedacht
Jupiter, V09: Tekenaar onbekend, De schrik van de Nijl (1972?), Nooit gedacht
Jupiter, V10: Tekenaar onbekend, Drie Romeinen klaren het (1972?), Nooit gedacht
Jupiter, V11: Tekenaar onbekend, Een recept voor het gerecht (1972?), Nooit gedacht
Jupiter, V12: Tekenaar onbekend, Boffen en boffen is twee (1972?), Nooit gedacht
Kaliclès
Kaliclès, V01: Redondo, Jésus - Hautière, Régis - Tolbiac, L'ombre du grand roi (2005),
Paquet
Kaliclès, V02: Redondo, Jésus - Hautière, Régis - Tolbiac, Le cadeau de l'empereur (2007),
Paquet
Het kerkelijk leven in beeld
Kerkelijk leven in beeld, Het, V01: Speybrouck, Jos - Lefebvre, Gaspar, Het kerkelijk leven in
beeld (1942?) [< 1924-1942], Liturgisch apostolaat der abdij van Sint-Andries
Kilt le picte
Kilt le picte, V01: Victoria, Frank, La colère de Tyrlyr (2000) (Jeunesse), Guy Delcourt
Productions
Kilt le picte, V02: Victoria, Frank, La montagne aux fées (2002) (Jeunesse), Guy Delcourt
Productions
— 89 —
6. DE ROMEINSE WERELD
King (tijdschrift)
King, D05-D08: Tekenaar onbekend, Quo vadis (1984-1985), in: King, 5-8, Flamme d'or
Kortverhalen uit Kuifje
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5313 - D2/0286: Cuvelier, Paul,
In illo tempore (1953) - En ce temps-là (1953), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 5313 / 0286
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5415 - D2/0336: Weinberg,
Albert, La grâce de l'empereur (1954), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
5415 / 0336
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5538 - D2/0367: Funcken,
Liliane - Funcken, Fred, Spartacus (1955), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
5538 / 0367
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5547 - D2/0376: Funcken, Fred,
De strijd tegen de horden van Attila (1955) - Face à la horde d'Attila (1955), in: Kuifje /
Tintin (Belgique) - Tintin (France), 5547 / 0376
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5613 - D2/0443: Funcken, Fred,
Dysmas, le bon brigand (1957), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 5613 /
0443
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5716 - D2/0493: Attanasio,
Dino, Longin (1957), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 5716 / 0493
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/5912 - D2/0544: Funcken, Fred
- Duval, Yves, Sur cette pierre, je bâtirai mon église (1959), in: Kuifje / Tintin (Belgique) Tintin (France), 5912 / 0544
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6015 - D2/0599: Funcken, Fred
- Duval, Yves, Pâques dans l'arène (1960), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
6015 / 0599
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6039 - D2/0629: Fernán, JeanLouis - Duval, Yves, De gesel Gods. Attila (1960) - Le fléau de dieu... Attila (1960), in:
Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6039 / 0629
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6043 - D2/0633: Cheneval,
Fernand - Duval, Yves, Vercingétorix (1960), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6043 - 0633
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6046 - D2/0640: Cheneval,
Fernand - Duval, Yves, Les oies du Capitole (1960), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6046 / 0640
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6115 - D2/0657: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Duval, Yves, L'honneur de Régulus (1961), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6115 / 0657
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6119 - D2/0661: Cheneval,
Fernand - Duval, Yves, La conjuration de Catilina (1961), in: Kuifje / Tintin (Belgique) Tintin (France), 6119 / 0661
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/62? - D2/0724: Funcken, Fred Duval, Yves, En Palestine au temps de Jésus (1962), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 62? / 0724
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6216 - D2/0704: Léonard Duval, Yves, Paul de Tarse (1962), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6216 /
0704
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6218 - D2/0712: Funcken,
Liliane - Funcken, Fred - Duval, Yves, Ten tijde van het Romeinse keizerrijk (1962) - Au
temps de la Rome impériale (1962), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 62? /
0712
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6233 - D2/0727: Van Cutsem,
William (William Vance) - Duval, Yves, Marcus Junius Brutus (1962) - Le dernier des
Romains: tu dors, Brutus! (1962), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6233 /
0727
— 90 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6249 - D2/0743: Cheneval,
Fernand, Des éléphants sur les Alpes (1963), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6249 / 0743
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6310 - D2/0756: Fernan, JeanLouis - Duval, Yves, Ce jour-là, Herculanum (sic) et Pompéi (1963), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6310 / 0756
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6347 - D2/0793: Cheneval,
Fernand - Duval, Yves, Scipion l'Africain (1963), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6347 / 0793
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6412: Funcken, Fred - Duval,
Yves, L'oreille de Malchus (1964), in: Kuifje / Tintin (Belgique), 6412
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6433 - D2/0849: Torton, Jean
(Jeronaton) - Duval, Yves, Cincinnatus (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6433 / 0849
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6446 - D2/0845: Van Cutsem,
William (William Vance) - Duval, Yves, De slag in de Catalaunische velden (1964) - La
bataille des Champs catalauniques (1964), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
6446 / 0845
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6449 - D2/0848: Léonard Duval, Yves, Caton le censeur (1964), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France),
6449 / 0848
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/65? - D2/0869: Funcken, Fred Duval, Yves, Cornélie la mère des Gracques (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 65? / 0869
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/65? - D2/0882: Funcken, Fred Duval, Yves, Caïus Marius (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 65? /
0882
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6532 - D2/0908: Van Cutsem,
William (William Vance) - Godet, C., De overwinning van Gaius Duilius (1965) - Les
"corbeaux" de Duilius (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 6532 / 0908
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6544 - D2/0902: Funcken, Fred
- Duval, Yves, L'empire est né à Actium (1965), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6544 / 0902
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/66? - D2/0901: Cheneval,
Fernand - Duval, Yves (Michel Deverchin), La révolte des mercenaires (1966), in: Kuifje /
Tintin (Belgique) - Tintin (France), 66? / 0901
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6631 - D2/0950: Huppen,
Hermann (Hermann) - Duval, Yves, Alerte aux pirates! (1966), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6631 / 0950
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6829 - D2/1029: Torton, Jean,
De strijd tegen de Hunnen (1968) - Le triomphe de la croix (1968), in: Kuifje / Tintin
(Belgique) - Tintin (France), 6829 / 1029
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6838 - D2/1038: Paape, Eddy Duval, Yves, Seul contre une armée (1968), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6838 / 1038
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6850 - D2/1050: Paape, Eddy Stephany, Pierre (Step), Là où l'étoile s'arrêta (1968), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6850 / 1050
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6904 - D2/1057: Funcken, Fred
- Duval, Yves, La résistance d'Ambroise (1969), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin
(France), 6904 / 1057
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/6905 - D2/1058: Denayer,
Christian - Duval, Yves, La guerre des IV empereurs (1969), in: Kuifje / Tintin (Belgique)
- Tintin (France), 6905 / 1058
— 91 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7005 - D2/1110: Vanden
Wouwer, Fernand (Fédor) - Lux, Histoire vraie. Une erreur qui sauva Rome (1970), in:
Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7005 / 1110
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7804 - D2b/246: Drappier,
Franz (Franz) - Vernal, Jean-Luc, Authentique. L'Inde des Mauryas (1978), in: Kuifje /
Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7804 / 246
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/8027 - D2b/251: Schmits Duval, Yves, Le dragon de la montagne verte (1980), in: Kuifje / Tintin (Belgique France), 8027 / 251
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/82? - D2b/374: Van Vosselen,
Ferry (Ferry) - Duval, Yves, Authentique. La tragédie de Pompéï (1982), in: Kuifje / Tintin
(Belgique - France), 82? / 374
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/83? - D2b/403: Osi, A. - Duval,
Yves, Authentique. La légende de Romulus et Rémus (1983), in: Kuifje / Tintin (Belgique France), 83? / 403
Kuifje vertelt je... de geschiedenis van de wereld
Kuifje vertelt je... de geschiedenis van de wereld - L'histoire du monde, D1/56-57? - D2/04040441: Funcken, Liliane - Funcken, Fred - Schoonjans, J., [De Romeinse wereld] (19561957) - [Rome] (1956-1957), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 56-57? / 404441
De laatste koningin
Laatste koningin, De - La dernière reine, V01: Caracuzzo, Giancarlo - Weber, Patrick Kathelyn, Dina, De cobra van de Nijl (2007) - Le cobra du Nil (2007) (Impressie(s)),
Dupuis
Laatste koningin, De - La dernière reine, V02: Caracuzzo, Giancarlo - Weber, Patrick Kathelyn, Dina, De schorpioen van Karnak (2007) - Le scorpion de Karnak (2007)
(Impressie(s)), Dupuis
De laatste profetie
Laatste profetie, De - La dernière prophétie, V01: Chaillet, Gilles - Ansar, Christophe Defachelle, Chantal, Reis naar de hel (2002) - Voyage aux enfers (2002) (De zwarte loge),
Glénat Benelux
Laatste profetie, De - La dernière prophétie, V02: Chaillet, Gilles - Ansar, Christophe Defachelle, Chantal, De vrouwen van Emesa (2003) - Les dames d'Emèse (2003) (De
zwarte loge), Glénat Benelux
Laatste profetie, De - La dernière prophétie, V03: Chaillet, Gilles - Ansar, Christophe Defachelle, Chantal, In het teken van Ba’al (2004) - Sous le signe de Ba’al (2004) (De
zwarte loge), Glénat Benelux
Laatste profetie, De - La dernière prophétie, V04: Chaillet, Gilles - Ansar, Christophe Defachelle, Chantal, Het verdoemde boek (2007) - Le livre maudit (2007) (De zwarte
loge), Glénat Benelux
Laatste profetie, De - La dernière prophétie, V05: Rousseau, Dominique - Chaillet, Gilles Defachelle, Chantal, De bliksem en het kruis (2012) - La foudre et la croix (2012) [<
voltooid 20.01.2012] (De zwarte loge), Glénat Benelux
Lambada
Lambada, A21: Tarlazzi, Luca, Barbaarse omhelzingen (2007) (Lambada), Maxima
The last battle
Last battle, The - La grande battaglia, V01: Brereton, Dan - Faraci, Tito, The last battle
(2011) - La grande battaglia (2011), Image Comics
La lionne
Lionne, La, V01: Mattiussi, Laureline - Hess, Sol - Merlet, Isabelle, Livre I (2012) (Treize
étrange), Glénat
Lionne, La, V02: Mattiussi, Laureline - Hess, Sol - Merlet, Isabelle, Livre II (2013) (Treize
étrange), Glénat
Lo
Lo, V01: Durbiano, Lucie, Lo (2010) (Bayou), Gallimard
— 92 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Lucius
Lucius - Lucius, V01: Musquera, Xavier - Dufaux, Jean, De grijns van de moeraal (1986) - Le
sourire de la murène (1986), Archers
Malorix
Malorix, A01 (= V01, K01-K02): Bus, Bert, Malorix en de Romeinen: Schild en hoorn
(Inleiding - I) - De voorspelling - De opstand (1996) [< Eppo, 1983, 38; 1984, 35-49;
1985, 7-9; 1985, 29-33], Amor vincit omnia
Manga Shakespeare
Manga Shakespeare, V06: Mustashrik, Julius Caesar (2008), Self Made Hero
Milo Manara (auteur)
Manara, A16: Manara, Milo, De metamorfose van Lucius (2000) - La métamorphose de
Lucius (1999) (Candy-girls, 6), Arboris
Martin de Tours
Martin de Tours, V01: Martin, Frédéric (Freddy) - Proust, Pierre-Yves - Froissard, Vincent,
Martin de Tours (1996) (La Nouvelle République), Glénat
Martinus
Martinus, V01: De Baets, Maria (Macobert), Het leven van Sint Martinus (1997),
Parochiegemeenschap Sint Martinus in Gent
Merlin
Merlin - Merlin, V01: Lambert - Istin, Jean-Luc - Stambecco, Bruno, De woede van Ahes
(2001) - La colère d'Ahes (2000) [< voltooid in 2000] (Collectie 500, 139), Talent
Merlin - Merlin, V02: Lambert - Istin, Jean-Luc - Stambecco, Bruno, Het ontwaken van het
kunnen (2002) - L'éveil du pouvoir (2001) [< voltooid in 2001] (Collectie 500, 140), Talent
Merlin - Merlin, V03: Lambert - Istin, Jean-Luc - Stambecco, Bruno, De Cromm-Cruach
(2003) - Le Cromm-Cruach (2002) (Collectie 500, 188), Talent
Merlin - Merlin, V04: Lambert - Istin, Jean-Luc - Stambecco, Bruno, Avalon (2003) - Avalon
(2003) [< voltooid in 2003] (Collectie 500, 206), Talent
Merlin - Merlin, V05: Lambert - Istin, Jean-Luc - Stambecco, Bruno, Brendann de verdoemde
(2004) [< voltooid in 2004] (Collectie 500, 239), Talent
Merlin - Merlin, V06: Lambert - Istin, Jean-Luc - Stambecco, Bruno, De eremijt en het nest
(2004) [< voltooid in 2004] (Collectie 500, 240), Talent
Messalina
Messalina, V01: Tekenaar onbekend, De Vestaalse maagden (1973), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V02: Tekenaar onbekend, De onoverwinnelijke barbaar (1973), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V03: Tekenaar onbekend, De zwaardvechtsters van Rome (1973), De Vrijbuiter De schorpioen
Messalina, V04: Tekenaar onbekend, Afrikaanse wellust (1973), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V09: Tekenaar onbekend, De Arabische fenix (1973), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V10: Tekenaar onbekend, Het geheim van de sfinx (1973), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V12: Tekenaar onbekend, De zeven zonden van Lesbia (1974), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V16: Tekenaar onbekend, De hofdame van Babylon (1974), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V18: Tekenaar onbekend, De mijnen van koning Salomon (1974), De Vrijbuiter De schorpioen
Messalina, V20: Tekenaar onbekend, Sodom en Gomorra (1974), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V21: Tekenaar onbekend, De Spartaanse lolita (1974), De Vrijbuiter - De
schorpioen
— 93 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Messalina, V24: Tekenaar onbekend, De heks van Byzantium (1975), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V25: Tekenaar onbekend, De sekte van Saffo (1975), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Messalina, V38: Tekenaar onbekend, Dolle genietingen (1976), De Vrijbuiter - De schorpioen
Messalina (Mitton)
Messalina (Mitton), V01: Mitton, Jean-Yves, Acte I. Le temple de Priape (2011) (Sexy bulles),
Anges
Messalina (Mitton), V02: Mitton, Jean-Yves, Acte II. Le sexe et le glaive (2012) (Sexy bulles),
Anges
Messalina (Mitton), V03: Mitton, Jean-Yves, Acte III. La putain de Rome (2012) (Sexy bulles),
Anges
Messalina (Mitton), V04: Mitton, Jean-Yves, Acte IV. Des orgies et des jeux (2013) (Sexy
bulles), Anges
Messaline
Messaline, V01: Duveaux, Michel, Les fêtes du Palatin (1987), L'Echo des Savanes - Albin
Michel
Mondial aventures
Mondial aventures, A02: Novi, Salammbô (1954) (Mondial aventures, 2), Société parisienne
d'édition (SPE)
Mondial aventures, A09: Novi, Quo vadis (1955) (Mondial aventures, 9), Société parisienne
d'édition (SPE)
Movie comics, D1964: Tekenaar onbekend, The fall of the Roman empire (1964), Dell
Publishing Co.
Mur païen
Mur païen, V01: Carmona, Christophe - Seiter, Roger, Mur païen. La guerre des Gaules dans
les Vosges (2001), La Nuée Bleue
Murena
Murena - Murena, V01: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Delpire, Béatrice, Purper en goud
(1997) - La pourpre et l'or (1997) (Murena, 1), Dargaud Benelux
Murena - Murena, V02: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Beniest, André (Benn), Zand en
bloed (1999) - De sable et de sang (1999) [< voltooid in 1998-1999] (Murena, 2), Dargaud
Murena - Murena, V03: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Kathelyn, Dina, Een volmaakte
moeder (2001) - La meilleure des mères (2001) (Murena, 3), Dargaud
Murena - Murena, V04: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Kathelyn, Dina, Voor hen die gaan
sterven (2002) - Ceux qui vont mourir (2002) (Murena, 4), Dargaud Benelux
Murena - Murena, V05: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Petiqueux, Jérémy, De zwarte
godin (2006) - La déesse noire (2006) (Murena, 5), Dargaud Benelux
Murena - Murena, V06: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Petiqueux, Jérémy, Het bloed van
de beesten (2007) - Le sang des bêtes (2007) (Murena, 6), Dargaud Benelux
Murena - Murena, V07: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Petiqueux, Jérémy, Een leven van
vuur (2009) - Vie des feux (2009) (Murena, 7), Dargaud Benelux
Murena - Murena, V08: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Petiqueux, Jérémy, De wraak van
as (2010) - Revanche des cendres (2010) (Murena, 8), Dargaud Benelux
Murena - Murena, V09: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Gérard, Sébastien, Doornen (2013)
- Les épines (2013) (Murena, 9), Dargaud Benelux
Night music
Night music, A06: Tekenaar onbekend, Salomé (1988?), Eclipse comics
Ohee
Ohee, D325: Tekenaar onbekend, ... Er groeide geen kruid meer... (1969), in: Ohee, 325
Ohee, D518: Christo, Ook gij, Brutus? (1973), in: Ohee, 518
Ohee. Arkulleke
Ohee. Arkulleke, D283: Sels, Frank - Renaerts, Hugo, Arkulleke (1968) [< 't Kapoentje, 07.0228.08.1968], in: Ohee, 283
Ohee. Grote figuren
— 94 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Ohee. Grote figuren, D596: Christo, Grote figuren: Hannibal en Bertrand du Guesclin (1974),
in: Ohee, 596
Ohee. Julius Caesar verovert Gallië
Ohee. Julius Caesar verovert Gallië, D239: Sels, Frank, Julius Caesar verovert Gallië (1967),
in: Ohee, 239
Ohee. Tribunzio
Ohee. Tribunzio, D393: Tekenaar onbekend, Tribunzio en zijn mannen (1970), in: Ohee, 393
Ohee. Tribunzio, D403: Tekenaar onbekend, Tribunzio op het oorlogspad (1971), in: Ohee,
403
Ohee. Tribunzio, D407: Tekenaar onbekend, Tribunzio en de Garamanten (1971), in: Ohee,
407
Ohee. Tribunzio, D411: Tekenaar onbekend, Tribunzio alweer onklopbaar! (1971), in: Ohee,
411
Olac
Olac - Olac the gladiator, A01 (= V05, V12): Lawrence, Don - Patterson, Willie - Giovannini,
Ruggereo e.a., Olac de gladiator. Strijd tegen de Parthen - Vogelvrij (1976), Oberon
Olac - Olac the gladiator, A02 (= V08): Lawrence, Don - Giovannini, Ruggero - Patterson,
Willie, De steen der koningen (1980), Oberon
Olac - Olac the gladiator, A03 (= V09, V11): Roume, Carlos V. - Patterson, Willie, Het
verraad - De opstand der Galliërs (1980), Oberon
Olac - Olac the gladiator, A04 (= V06, V24): Lawrence, Don - Patterson, Willie - Roume,
Carlos V., Olac in Brittannië - Het orakelboek (1981), Oberon
Olac - Olac the gladiator, A05 (= V13, K01): Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, De
slavenopstand - Het vaandel van het 8e legioen (1981), Oberon
Olac - Olac the gladiator, A06 (= V15): Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, De verloren
legionair (1981), Oberon
Olac - Olac the gladiator, A07 (= V07, V17): Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie,
Tarquin de tiran - De Raad van Zes (1982), Oberon
Olac - Olac the gladiator, A08 (= V14): Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, De dagge
van Gwythan (1982), Oberon
Olac - Olac the gladiator, K02?: Tekenaar onbekend, Contre la momie (1967), in: Olac, 75-78
Olac - Olac the gladiator, V01: Jack, Chick - Patterson, Willie, Senator Durbio (1957), in:
Tiger, 09.11.1957-19.07.1958
Olac - Olac the gladiator, V02: Jack, Chick - Patterson, Willie, Tackels the peril at Pompeii
(1958), in: Tiger, 27.07.1958-04.04.1959
Olac - Olac the gladiator, V03: Jack, Chick - Patterson, Willie, Secret agent of the emperor
(1959), in: Tiger, 11.04-17.10.1959
Olac - Olac the gladiator, V04: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Rome in peril (1959),
in: Tiger, 24.10-19.12.1959
Olac - Olac the gladiator, V10: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Captives of Epheus
(1961), in: Tiger, 12.08-25.11.1961
Olac - Olac the gladiator, V16: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Assassination of the
emperor (1963), in: Tiger, 24.08-21.09.1963
Olac - Olac the gladiator, V18: Tekenaar onbekend - Patterson, Willy, Torlag (1963), in:
Tiger, 28.12.1963-28.03.1964
Olac - Olac the gladiator, V19: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Olac and the scourge
of the scorpion (1964), in: Tiger, 04.04-27.06.1964
Olac - Olac the gladiator, V20: Tekenaar onbekend - Patterson, Willie, Treachery at the
Olympics (1964), in: Tiger, 04.07.1964-09.01.1965
Olac - Olac the gladiator, V21: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Olac and the
armoured giant (1965), in: Tiger, 16.01-06.02.1965
Olac - Olac the gladiator, V22: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Quest for the golden
armour (1965), in: Tiger, 13.02-14.08.1965
Olac - Olac the gladiator, V23: Tekenaar onbekend - Patterson, Willy, Olac and the rebels of
Rome (1965), in: Tiger, 21.08-13.11.1965
— 95 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Olac - Olac the gladiator, V25: Tekenaar onbekend - Patterson, Willie, Khirgis Khan (1968),
in: Tiger, 10.08-02.11.1968
Olac - Olac the gladiator, V26: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Zed the javelin
thrower (1968), in: Tiger, 09.11.1968-11.01.1969
Olac - Olac the gladiator, V27: Giovannini, Ruggero - Patterson, Willie, Tarbin, the magical
sword (1969), in: Tiger, 18.01-01.03.1969
Olac le gladiateur (tijdschrift)
Olac le gladiateur, D1961-D1968: Giovannini, Ruggero - Lawrence, Don - Dupuis, Pierre,
Olac le gladiateur (1961-1968), SNPI
De opstand der Bataven
Opstand der Bataven, De, V01: van Eijck, Rob - de Winter, Frits, De opstand der Bataven
(1982) (Arboris stripselektie, 5), Arboris
Het oude Rome in stripvorm
Oude Rome in stripvorm, Het - Roma antica a fumetti, V01: Equini Schneider, Stella, Het
oude Rome in stripvorm. Een reis door heden en verleden met Cicero de kat (2010) - Roma
antica a fumetti. Un viaggio nel passato e nel presente con il gatto Cicerone (2009), Van
In
Parodieën (4)
Parodieën (4). Parodiereeks, A11: Becker, Franziska, Feminax & Walkurax (1993)
(Parodiereeks, 11), Arboris
Pat... épate (tijdschrift)
Pat... épate, D4729-4746: Dupanloup, Luc (Dupa), L' esclave tatoué (1947), in: Pat... épate, 2,
29-46
Pat... épate, D5347-5421: Caprioli, Belloni, [Voyage en Afrique noire sous le règne de Néron]
(1953-1954), in: Pat... épate, 8, 47 - 9, 21
Péplum
Péplum, V01: Blutch, Péplum (1996) [< (À suivre), 1996 (partim)], Cornélius
Péplum, D01: Blutch, Notes pour Péplum (1998), Cornélius
Pilote (tijdschrift)
Pilote, D082: Pascal, Jean-Claude, Les Gaulois prennent Rome (1961), in: Pilote, 082
Pilote, D436: Thos, Deux jumeaux qui fondèrent Rome (1968), in: Pilote, 436
Pilote, D697: Clavé, Florenci - Pélaprat, Jean-Marie, Si le nez de Cléopâtre... (1973), in:
Pilote, 697
Pompea
Pompea, V01: Tekenaar onbekend, Pompea (1973?), Edifumetto
Princesse (tijdschrift)
Princesse, D1966: Giovannini, Ruggero, Alta, l'esclave gauloise (1966), in: Princesse, 59
Prisca und Silvanus
Prisca und Silvanus, V01: Roloff - Simko, Dorothée, Unruhige Zeiten in Augusta Raurica
(1995) (Augster Museumshefte, 15), Römerstadt Augusta Raurica
Prisca und Silvanus, V02: Roloff - Simko, Dorothée, Die Zerstörung von Augusta Raurica
(1996) (Augster Museumshefte, 18), Römerstadt Augusta Raurica
Quo vadis
Quo vadis, A01: Tekenaar onbekend, Quo vadis (1954) (Frisson), Flamme d'or
Résidus, tyran de Rome
Résidus, tyran de Rome, D1/7811-7844 - D2b/146-159: Guilmard, R. - Blareau, Résidus, tyran
de Rome (10 gags) (1978), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7811-7844 /
146-159
Rock l'invincible
Rock l'invincible, D1958-1963: Giovannini, Ruggero - Di Marco, Angelo - Chéret, André,
Rock l'invincible (1958-1963), in: Hurrah! - L'Intrépide, 1958-1963
Roma ab urbe condita
Roma ab urbe condita, V01: Luccisano, Silvio - Ansar, C. - Rodriguez, J.-L. e.a., Alésia
(2011), Assor B.D.
La saga de Wotila
— 96 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Saga de Wotila, La, V01: Chicault, Cécile - Pauvert, Hervé, Le jour du prince cornu (2011)
(Histoire & Histoires), Delcourt
Saga de Wotila, La, V02: Chicault, Cécile - Pauvert, Hervé, Les trois sanctuaires (2013)
(Histoire & Histoires), Delcourt
Salome (1)
Salome (1), V01: Taylor, Richard G., Oscar Wilde's Salome (1999), Tome press
Salomé (2)
Salomé (2), V01: Prungnaud, E. - Palumbo, G., La noyée du Tibre (2005) (Dédales), Les
Humanoïdes Associés
De schilden van Mars
Schilden van Mars, De - Les boucliers de Mars, V01: Gine, Christian - Chaillet, Gilles Quaresma, Antoine, Casus belli (2011) - Casus belli (2011) (Grafica), Glénat Benelux
Schilden van Mars, De - Les boucliers de Mars, V02: Gine, Christian - Chaillet, Gilles Quaresma, Antoine, Heiligschennis (2012) - Sacrilèges (2012), Glénat Benelux
Schilden van Mars, De - Les boucliers de Mars, V03: Gine, Christian - Chaillet, Gilles Quaresma, Antoine, Semiramis (2013) - Sémiramis (2013), Glénat Benelux
Sexorama
Sexorama, A23: Tekenaar onbekend, Ote-moi la toge, esclave! (1981) (Sexorama, 23),
Campus
Sigi le Franc
Sigi le Franc, V01: Bara, Guy - Benn, Jacqueline, Sigi contre Attila (1984) [< Zak, 1979] (Les
aventures intrépides de Sigi le Franc), Michel Deligne
Sigi le Franc, V02: Bara, Sigi chez les Sicambres (1986) [< Super As, 1979?] (Les aventures
intrépides de Sigi le Franc), Armonia
Simon de Samaritaan
Simon de Samaritaan - Shimon de Samarie, V01: Rouge, Michel - Le Berre, Fred - Rouge,
Corentin, Gij zult niet doden (2011) - Tu ne tueras point (2005), Medusa
Simon de Samaritaan - Shimon de Samarie, V02: Rouge, Michel - Le Berre, Fred - Rouge,
Corentin, De straffen van de Dode Zee (2013) - Les châtiments de la Mer Morte (2006),
Medusa
Simon de Samaritaan. Le Samaritain
Simon de Samaritaan. Le Samaritain, V01: Rouge, Michel - Le Berre, Fred - Rouge, Corintin,
Bethsabée de Jérusalem (2009)
Sláine
Sláine - Sláine the horned god, A06: Fabry, Glenn - Power, Dermot - Mills, Pat, De
demonendoder (1994) - Demon killer (1994) [< 2000 AD, nr. 852-859, 11.09-30.10.1993],
Arboris
Sláine - Sláine the horned god, A07: Power, Dermot - Mills, Pat, De heksenkoningin (1995) Demon killer II. The queen of witches (1995) [< 2000 AD, no. 889-896, 05-07.1994],
Arboris
De slaven van de keizer
Slaven van de keizer, De, V01: De Moor, Bob, De slaven van de keizer (1988) (Magnumreeks, 52), De dageraad
De slavenkoopman van Pompeï
Slavenkoopman van Pompeï, De, V01: Bus, Bert, De slavenkoopman van Pompeï (1978) [<
Sjors van de Rebellenclub, 1963, 7-36] (Oberon, 25), Oberon - Het Stripschap
Sombrero Zwarte reeks
Sombrero Zwarte reeks, A150: Tejlor, Rome. Tweede Punische oorlog 01 (2008) (Sombrero
Zwarte reeks, 150), Sombrero
Sombrero Zwarte reeks, A151: Tejlor, Rome. Tweede Punische oorlog 02 (2008) (Sombrero
Zwarte reeks, 151), Sombrero
Sorcières
Sorcières, A02: Pécout, Christelle - Greiner, Virginie - Faucon, Patricia, Hypathie (2010),
Dupuis
Les sorcières de Thessalie
— 97 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Sorcières de Thessalie, Les, V01: Pichard, Georges, Les sorcières de Thessalie. 1 (1985)
(Mythologie), Glénat
Sorcières de Thessalie, Les, V02: Pichard, Georges, Les sorcières de Thessalie. 2 (1986)
(Mythologie), Glénat
Spartacus le gladiateur
Spartacus le gladiateur, V01: Fino, Serge - Istin, Jean-Luc - Chouraqui, Élie e.a., Morituri te
salutant... (2004), Soleil Productions
Storia di Ravenna
Storia di Ravenna, V01: Pantanelli, Tonino, Storia di Ravenna a fumetti (1983), Azienda
autonoma di soggiorno e turismo di Ravenna
Succubus (2)
Succubus (2) - Succubes, V04: Dominici, Marco - Mosdi, Thomas - Martinez, Marta,
Messaline (2014) (Secrets du Vatican), Soleil
Suske en Wiske
Suske en Wiske, A113 (= V030): Vandersteen, Willy, Het geheim der gladiatoren (Goud voor
Rome - Het geheim van de gladiatoren) (1955) [< Tintin / Kuifje, nr. 5341-5450 / 266-327,
14.10.1953-15.12.1954] (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
Taranis le Gaulois
Taranis le Gaulois, A01 (= K02, K03, K05, K08, K09): Marcello, Raphaël (Raffaele Carlo
Marcello) - Roca, Eugenio (Victor Mora), Taranis fils de la Gaule (1980) [< Vaillant / PifGadget], Vaillant - GP
Taranis le Gaulois, A02 (= K06, K07, K10-K12): Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor
Mora), L'épée de Vercingétorix (1981) [< Vaillant / Pif-Gadget], Vaillant - GP
Taranis le Gaulois, D00 (= K18): Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Les
gladiateurs (1978), in: Vaillant / Pif-Gadget, 00
Taranis le Gaulois, D430: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), L'attaque des
Germains (1977), in: Vaillant / Pif-Gadget, 430
Taranis le Gaulois, D433: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Le druide fou
(1977), in: Vaillant / Pif-Gadget, 433
Taranis le Gaulois, D438: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Le premier choc
(1977), in: Vaillant / Pif-Gadget, 438
Taranis le Gaulois, D481: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Piège pour une
légion (1978), in: Vaillant / Pif-Gadget, 481
Taranis le Gaulois, D495: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Dans la gueule
du loup (1978), in: Vaillant / Pif-Gadget, 495
Taranis le Gaulois, D498: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), À l'abordage!
(1978), in: Vaillant / Pif-Gadget, 498
Taranis le Gaulois, D510: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Complot contre
César (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 510
Taranis le Gaulois, D514: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Les cavaliers de
fer (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 514
Taranis le Gaulois, D522: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Les pirates du
fleuve (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 522
Taranis le Gaulois, D526: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Les hommes
bleus (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 526
Taranis le Gaulois, D536: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Le poignard des
sacrifices (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 536
Taranis le Gaulois, D552: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Guet-apens à
Massilia (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 552
Taranis le Gaulois, D556: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), De l'or et du
sang (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 556
Taranis le Gaulois, D560: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Les "jeux" de la
mort (1979), in: Vaillant / Pif-Gadget, 560
Taranis le Gaulois, D569: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Les chassurs
d'aurochs (1980), in: Vaillant / Pif-Gadget, 569
— 98 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Taranis le Gaulois, D591: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Frères de sang
(1980), in: Vaillant / Pif-Gadget, 591
Taranis le Gaulois, D595: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Le phare
d'Alexandrie (1980), in: Vaillant / Pif-Gadget, 595
Taranis le Gaulois, D607: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Le rêve de
Taranis (1980), in: Vaillant / Pif-Gadget, 607
Taranis le Gaulois, D609: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Une tombe au
bord du Nil (1980), in: Vaillant / Pif-Gadget, 609
Taranis le Gaulois, D614: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Le bateau
fantôme (1980), in: Vaillant / Pif-Gadget, 614
Taranis le Gaulois, D624: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), La fille du
Vergobret (1981), in: Vaillant / Pif-Gadget, 624
Taranis le Gaulois, D631: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Frapper et fuir!
(1981), in: Vaillant / Pif-Gadget, 631
Taranis le Gaulois, D638: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Du sang pour
les dieux (1981), in: Vaillant / Pif-Gadget, 638
Taranis le Gaulois, D643: Marcello, Raphaël - Roca, Eugenio (Victor Mora), Le rendez-vous
des marécages (1981), in: Vaillant / Pif-Gadget, 643
Terror
Terror, A097: Tekenaar onbekend, Antonius en Cleopatra (1980), De Schorpioen
Terror, A118: Tekenaar onbekend, Attila, gesel gods! (1981), De Schorpioen
De terugkeer van Jezus
Terugkeer van Jezus, De, V01: Vanspauwen, Jos - Ramaekers, Paul, De terugkeer van Jezus
(1984), Het Goede Boek
Les aventures de Thorios
Thorios, Les aventures de, V01: Kiefer, Charlie - Deschamps, Christian, Le sage de l'Oronte
(1998), Éditions du triomphe
Tilo de wreker
Tilo de wreker - Tilo der Rächer, V01: Bood, Charlie, Tilo de wreker (1955-1956) [<
Horrido], in: Ivanov's Rakkersblad, 1955, 1-1956, 12
Timoer
Timoer - Timour, A05 (= V05): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, Gevangene in
Carthago (1958) - Le captif de Carthage (1957) [< Spirou / Robbedoes, nr. 947-966, 1956]
(Beelden uit de wereldgeschiedenis. De Timoers, 5), Dupuis
Timoer - Timour, A06 (= V06): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, De zoon van de
honderdman (1959) - Le fils du centurion (1959) [< Spirou / Robbedoes, nr. 971-995,
1956] (Beelden uit de wereldgeschiedenis. De Timoers, 6), Dupuis
Timoer - Timour, A07 (= V07): Mayeu, Max (Sirius) - Snoeck, Xavier, De zwaardvechter met
het masker (De gemaskerde zwaardvechter) (1959) - Le gladiateur masqué (1959) [<
Spirou / Robbedoes, nr. 1001-1023, 1957] (Beelden uit de wereldgeschiedenis. De
Timoers, 7), Dupuis
Timoer - Timour, A08 (= V08): Mayeu, Max (Sirius), De gesel gods (1960) - Timour contre
Attila (Le fléau de dieu) (1960) [< Spirou / Robbedoes, nr. 1033-1053, 1958] (Beelden uit
de wereldgeschiedenis. De Timoers, 8), Dupuis
Toppers in strip. Wereldberoemde verhalen
Toppers in strip. Wereldberoemde verhalen, V04: Martinez Osete, Juan - Bernal Romero,
Antonio - Cuevas Hortelano, Alberto, Quo vadis (1974) (1971), Amsterdam Boek
Toppers in strip. Wereldberoemde verhalen, V10: Pardo Ruiz, Angel - Cuevas Hortelano,
Alberto - Bernal Romero, Antonio, De laatste dagen van Pompeï (1974) - (?) (1971),
Amsterdam Boek
Toppers in strip. Wereldberoemde verhalen, V19: Garcia Quirós, Juan - Cuevas Hortelano,
Alberto - Bernal Romero, Antonio, Julius Caesar (1974) - Julio Cesar (?) (1972),
Amsterdam Boek
Tullus
— 99 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Tullus, A01: Tekenaar onbekend, Het drakenschip - De tempel van Attis (1971?), Vereeniging
tot verspreiding der Heilige Schrift
Tullus, A02: Tekenaar onbekend, Het orakel - De Vandalen (1971), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Tullus, A03: Tekenaar onbekend, In Egypte (1971), Vereeniging tot verspreiding der Heilige
Schrift
Tullus, A04: Tekenaar onbekend, In Carthago (1971), Vereeniging tot verspreiding der
Heilige Schrift
Tullus, A05: Tekenaar onbekend, De ondergang van de druïde (1971), Vereeniging tot
verspreiding der Heilige Schrift
Vae victis!
Vae victis! - Vae victis!, V01: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Findlaky (immo Brigitte
Findakly?), Amber, het banket van Crassus (1996) - Ambre, le banquet de Crassus (1991),
Farao - Talent
Vae victis! - Vae victis!, V02: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon, Cloduar, de legionair (1996)
- Cloduar, je me nomme légion (1992), Farao - Talent
Vae victis! - Vae victis!, V03: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon, Garak, de dief (1996) Garak, le voleur de torques (1992), Farao - Talent
Vae victis! - Vae victis!, V04: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon, Milon, de bliksemtovenaar
(1997) - Milon, le charmeur d'orages (1993), Farao - Talent
Vae victis! - Vae victis!, V05: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Balland, Sophie, Didius, de
terugkeer van de verrader (1997) - Didius, le retour de l'infâme (1994) [< voltooid in
1994], Farao - Talent
Vae victis! - Vae victis!, V06: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Balland, Sophie, Boadicae,
de woeste krijgsvrouw (1997) - Boadicae, la guerrière folle (1995) [< voltooid in 1995],
Farao - Talent
Vae victis! - Vae victis!, V07: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Chagnaud, Jean-Jacques,
York, de acrobaat (1997) - York, le bateleur (1996) [< voltooid in 1996], Farao - Talent
Vae victis! - Vae victis!, V08: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Chagnaud, Jean-Jacques,
Sligo, de wrede (1997) - Sligo, l'usurpateur (1997) [< voltooid in 1996], Talent
Vae victis! - Vae victis!, V09: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Balland, Sophie, Caius
Julius Caesar, de veroveraar (1998) - Caius Julius Caesar, le conquérant (1998) [<
voltooid in 1998], Talent
Vae victis! - Vae victis!, V10: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Balland, Sophie, Arulf, de
Iceniër (1999) - Arulf, l'Icenien (1999), Talent
Vae victis! - Vae victis!, V11: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Balland, Sophie, Celtill, de
Vercingetorix (2002) - Celtill, le Vercingétorix (2001) [< voltooid in 2000], Talent
Vae victis! - Vae victis!, V12: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Balland, Sophie, Adua, een
wolvin huilt in Avaricum (2002) - Adua, une louve hurle dans Avaricum (2001) [< voltooid
in 2001], Talent
Vae victis! - Vae victis!, V13: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Chéret, Chantal, Titus
Labienus, de strateeg (2002) - Titus Labienus, le stratége (2002) [< voltooid in 2002],
Talent
Vae victis! - Vae victis!, V14: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Chéret, Chantal, Critovax,
de schande voorbij (2005) - Critovax, au-delà de l'ignomie! (2004) [< voltooid in 2003],
Talent
Vae victis! - Vae victis!, V15: Mitton, Jean-Yves - Rocca, Simon - Chéret, Chantal, Amber in
Alesi<a>, "cursum perficio" (2009) - Ambre à Alésia (2006) [< voltooid in 2006], Saga
Uitgeverij
Prins Valiant
Valiant, Prins - Prince Valiant, A04 (= D0128-D0169): Foster, Harold - Trell, Max, De
Hunnenjagers (1975) - Prince Valiant fights Attila the Hun (1952) [< 1939-1940], 2,
Semic press
Willy Vandersteen (auteur)
Vandersteen, K02: Vandersteen, Willy, En l'an 500 (1946), in: Le petit monde, 18
— 100 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Vandersteen, K03: Vandersteen, Willy, Bennurke (?) (1947?), in: Brabant Strip magazine, 79,
2000
Willy Vandersteen (auteur). Realistische verhalen
Vandersteen. Realistische verhalen, V04: Vandersteen, Willy, De heldentocht der Bataven
(1980) [< Ons Volkske, vanaf 08.08.1946], Brabantia Nostra
Les veines de l'occident
Veines de l'occident, Les, V01: Boilet, Frédéric - Durand, René, La fille des Ibères (1985) [<
voltooid 09.1984-05.1985; Vécu, 1985], Glénat
Veines de l'occident, Les, V02: Boilet, Frédéric - Durand, René - Nathyi e.a., Le cheval-démon
(1988) [< voltooid 11.1986-06.1987], Glénat
Vénus de Rome
Vénus de Rome, V01: Tekenaar onbekend, L'ombre de la mort (1971), Elvifrance
Vénus de Rome, V03: Tekenaar onbekend, Le dragon de Nemi (1971), Elvifrance
Vénus de Rome, V08: Tekenaar onbekend, Caligula perd la mémoire (1972), Elvifrance
Vénus de Rome, V09: Tekenaar onbekend, La vierge Cesonia (1972), Elvifrance
Vénus de Rome, V10: Tekenaar onbekend, La momie noire (1972), Elvifrance
Vénus de Rome, V12: Tekenaar onbekend, Culte vaudau sur le mont Esquilin (1972),
Elvifrance
Vénus de Rome, V13: Tekenaar onbekend, La mort de Caligula (1972), Elvifrance
Vénus de Rome, V14: Tekenaar onbekend, L'alcôve de l'empereur Claude (1972), Elvifrance
Vénus de Rome, V18: Tekenaar onbekend, Du sang sur Lutèce (1973), Elvifrance
Vénus de Rome, V20: Tekenaar onbekend, Un fantôme au sénat (1973), Elvifrance
Vénus de Rome, V21: Tekenaar onbekend, Les soeurs de Satan (1973), Elvifrance
Vercingétorix (1)
Vercingétorix (1), V01: Pichard, Jean-Jacques - Héron de Villefosse, René, Vercingétorix
(1952) (Albums de France), Gründ
Vercingétorix (2)
Vercingétorix (2), V01: Béné, Véronique - De Bussac, Alain, De Gergovie à Alésia (1982),
L'instant durable
Vercingétorix (3)
Vercingétorix (3), V01: Michaud, Jean-Marie - Carré, Claude, Vercingétorix (2001),
Casterman
Verhalen van vroeger
Verhalen van vroeger - Histoires du temps jadis, A03: Fersen, Norbert - Casati, Joseph, À la
conquête de l'ouest (Attila) (1976), Domino
Vivants témoins
Vivants témoins, A04: Gloesner, Noël - Coloni, Marie-Jeanne, Paul de Tarse (1976) (Vivants
témoins, 4), Fleurus
Vivants témoins, A15: Studio Récréo, Jean, l'ami de Jésus (1980?) (Vivants témoins, 15),
Fleurus
Vivants témoins, A18: Brochard, Pierre, Les premiers chrétiens de Rome (1983?) (Vivants
témoins, 18), Fleurus
Virtus. Le sang des gladiateurs
Virtus. Le sang des gladiateurs, A01-A05: Shinanogawa, Hideo - Gibbon, Virtus 1-5 (20122013), Ki-oon
Les voleurs de Carthage
Voleurs de Carthage, Les, V01: Appollo - Tanquerelle, Hervé - Merlet, Isabelle, Le serment
du Tophet (2013), Dargaud
Voor het rijk
Voor het rijk - Pour l'empire, V01-V03: Vivès, Bastien - Chabane, Merwan (Merwan) Desmazières, Sandra, Voor het rijk (2011) - Pour l'empire. I. L'honneur - II. Les femmes III. La Fortune (2010-2011), Blloan
Voorteken
Voorteken - Presage, V01: Delaby, Philippe, Voorteken (1992) - Presage, in: Kuifje / Tintin
(Belgique - France), 9244-9245
— 101 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Les voyageurs de l'histoire
Voyageurs de l'histoire, Les, V02: Tekenaar onbekend, Rome et les Romains (1980?), Bordas
Voyageurs de l'histoire, Les, V04: Tekenaar onbekend, Les Gaulois (1980?), Bordas
Waterproef
Waterproef, V01: Leisink, René - van de Vijver, Michiel, Waterproef of hoe een waterdicht
plan door één specht volledig in de war gestuurd wordt (2003), Studio Noodweer
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, D0707: Paape, Eddy - Joly, Octave, Boduognat tegen Caesar (1951)
- Boduognat contre César (1951), in: Spirou / Robbedoes, 0707, Dupuis
Wim, Oom - Oncle Paul, D0708 / D0606: Tacq, Michel (Mitacq (Balou)) - Joly, Octave, Attila
valt aan (1951) - Panique à Paris (1951), in: Spirou / Robbedoes, 0708 / 0606
Wim, Oom - Oncle Paul, D0747: Attanasio, Dino - Joly, Octave, Les oies du capitole (1952),
in: Spirou / Robbedoes, 0747
Wim, Oom - Oncle Paul, D0748: Attanasio, Dino - Joly, Octave, Dood mij, maar veeg 't niet
uit (1952) - Tue-moi, mais ne brouille pas cela (1952), in: Spirou / Robbedoes, 0748
Wim, Oom - Oncle Paul, D0781: Paape, Eddy - Joly, Octave, La légende de la croix (1953),
in: Spirou / Robbedoes, 0781
Wim, Oom - Oncle Paul, D0791: Attanasio, Dino - Joly, Octave, Le fils du proscrit (1953), in:
Spirou / Robbedoes, 0791
Wim, Oom - Oncle Paul, D0807: Graton, Jean - Joly, Octave, De weelde werd hun ondergang
(1953) - Les délices de Capoue (1953) [< Spirou / Robbedoes, 807, 1953], in: Jean Graton
tekent Oom Wim. 3. 12 Waargebeurde en sterke verhalen uit de oorlog, 2006
(Onuitgegeven toppers, 12), Graton Editeur
Wim, Oom - Oncle Paul, D0808: Graton, Jean - Joly, Octave, Trouw aan zijn woord! (1953) Grandeur d'âme (1953) [< Spirou / Robbedoes, 808, 1953], in: Jean Graton tekent Oom
Wim. 2. 13 Waargebeurde verhalen vol avonturen en ontdekkingen, 2005 (Onuitgegeven
toppers, 11), Graton Editeur
Wim, Oom - Oncle Paul, D0811: Graton, Jean - Joly, Octave, Crispijn en zijn broer (1953) Les frères Crépin et Crépinien (1953) [< Spirou / Robbedoes, 811, 1953], in: Jean Graton
tekent Oom Wim. 2. 13 Waargebeurde verhalen vol avonturen en ontdekkingen, 2005
(Onuitgegeven toppers, 11), Graton Editeur
Wim, Oom - Oncle Paul, D0815 / D0713: Funcken, Fred - Joly, Octave, Slavenopstand (1953)
- Spartacus (1953), in: Spirou / Robbedoes, 0815 / 0713
Wim, Oom - Oncle Paul, D0819: Funcken, Fred - Joly, Octave, Horatius l'intrépide (1953), in:
Spirou / Robbedoes, 0819
Wim, Oom - Oncle Paul, D0820: Funcken, Fred - Joly, Octave, Grandeur et décadence
(1953), in: Spirou / Robbedoes, 0820
Wim, Oom - Oncle Paul, D0832: Funcken, Fred - Joly, Octave, Vercingétorix (1954), in:
Spirou / Robbedoes, 0832
Wim, Oom - Oncle Paul, D0867: Paape, Eddy - Joly, Octave, La fondation de Rome (1954),
in: Spirou / Robbedoes, 0867
Wim, Oom - Oncle Paul, D0893: Paape, Eddy - Joly, Octave, Marc-Aurèle (1955), in: Spirou /
Robbedoes, 0893
Wim, Oom - Oncle Paul, D0914: Dupuis, Jean - Joly, Octave, Un grand Romain, Jules César
(1955), in: Spirou / Robbedoes, 0914
Wim, Oom - Oncle Paul, D0922: Lemoing, J. - Joly, Octave, Les 306 Fabius (1955), in: Spirou
/ Robbedoes, 0922
Wim, Oom - Oncle Paul, D0936: Paape, Eddy - Joly, Octave, Le chemin de Damas (1956), in:
Spirou / Robbedoes, 936
Wim, Oom - Oncle Paul, D0953: Laffond, Carlos - Joly, Octave, Salvius Brabo contre Druon
Antigon (1956), in: Spirou / Robbedoes, 0953
Wim, Oom - Oncle Paul, D0957: Joly, Octave, L'enfance de la vierge (1956), in: Spirou /
Robbedoes, 0957
Wim, Oom - Oncle Paul, D1022: Casarrubio - Joly, Octave, Le secret d'Hannon (1957), in:
Spirou / Robbedoes, 1022
— 102 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Wim, Oom - Oncle Paul, D1092: Forton, Gérald - Joly, Octave, Comment fut découverte la
croix (1959), in: Spirou / Robbedoes, 1092
Wim, Oom - Oncle Paul, D1117: Joly, Octave, Savant et grand coeur (1959), in: Spirou /
Robbedoes, 1117
Wim, Oom - Oncle Paul, D1131: Joly, Octave, Un récit de Noël (1959), in: Spirou /
Robbedoes, 1131
Wim, Oom - Oncle Paul, D1166: Herbert - Joly, Octave, Aimez-vous les canaris? (1960), in:
Spirou / Robbedoes, 1166
Wim, Oom - Oncle Paul, D1207: Herbert - Joly, Octave, Androclès et le lion (1961), in: Spirou
/ Robbedoes, 1207
Wim, Oom - Oncle Paul, D1220: Kovak - Joly, Octave, Jules César kidnappé (1961), in:
Spirou / Robbedoes, 1220
Wim, Oom - Oncle Paul, D1233: Kovak - Joly, Octave, Het slavenoproer (1961) - Le roi des
esclaves (1961), in: Spirou / Robbedoes, 1233
Wim, Oom - Oncle Paul, D1289: Angenot, Jo (Anjo) - Joly, Octave, Par ce signe, tu vaincras!
(1962), in: Spirou / Robbedoes, 1289
Wim, Oom - Oncle Paul, D1334: Groux, Y. W. - Joly, Octave, Le premier Marius (1963), in:
Spirou / Robbedoes, 1334
Wim, Oom - Oncle Paul, D1367: Groux, Y. W. - Joly, Octave, L'odyssée d'un proscrit (1964),
in: Spirou / Robbedoes, 1367
Wim, Oom - Oncle Paul, D1455: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, Il les fit passer sous les
fourches caudines (1966), in: Spirou / Robbedoes, 1455
Wim, Oom - Oncle Paul, D1470: Malois - Joly, Octave, Le Vercingétorix hollandais (1966),
in: Spirou / Robbedoes, 1470
Wim, Oom - Oncle Paul, D1491: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Le dictateur, le
plébéien et les oies... (1966), in: Spirou / Robbedoes, 1491
Wim, Oom - Oncle Paul, D1506: Laurent - Joly, Octave, Romulus fonda Rome, et Rémus...
Reims (1967), in: Spirou / Robbedoes, 1506
Wim, Oom - Oncle Paul, D1511: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Horaces contre
Curiaces (1967), in: Spirou / Robbedoes, 1511
Wim, Oom - Oncle Paul, D1552: Malois - Joly, Octave, Marée contre Jules César (1968), in:
Spirou / Robbedoes, 1552
Wim, Oom - Oncle Paul, D1599: Herbert - Joly, Octave, Le lion d'Elphis (1968), in: Spirou /
Robbedoes, 1599
Wim, Oom - Oncle Paul, D1616: Lucan - Joly, Octave, Que sont-ils devenus? (1969), in:
Spirou / Robbedoes, 1616
Wim, Oom - Oncle Paul, D1621: Laurent - Joly, Octave, La révolte de Boadicée (1969), in:
Spirou / Robbedoes, 1621
Wim, Oom - Oncle Paul, D1626: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Coriolan et sa mère
(1969), in: Spirou / Robbedoes, 1626
Wim, Oom - Oncle Paul, D1641: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, En l'an 67 à Olympie
(1969), in: Spirou / Robbedoes, 1641
Wim, Oom - Oncle Paul, D1651: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, De enterbruggen neer!
(1969) - 'Tortues' et 'corbeaux' en avant (1969), in: Spirou / Robbedoes, 1651
Wim, Oom - Oncle Paul, D1652: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Herodes, wie waart
gij? (1969) - Hérode, qui étiez-vous? (1969), in: Spirou / Robbedoes, 1652
Wim, Oom - Oncle Paul, D1653: Pascal, Jean-Claude - Joly, Octave, Parole de Régulus
(1969), in: Spirou / Robbedoes, 1653
Wim, Oom - Oncle Paul, D1695: Fernán, Jean-Louis - Joly, Octave, Traqués dans la forêt
(1970), in: Spirou / Robbedoes, 1695
Wim, Oom - Oncle Paul, D1756: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Einde van de
gladiatoren (1971) - La fin des gladiateurs (1971), in: Spirou / Robbedoes, 1756
Wim, Oom - Oncle Paul, D1759: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Et l'année commença
un 1er janvier (1971), in: Spirou / Robbedoes, 1759
— 103 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Wim, Oom - Oncle Paul, D1764: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Adieu janvier, voici
février (1972), in: Spirou / Robbedoes, 1764
Wim, Oom - Oncle Paul, D1768: Fernán, Jean-Louis - Joly, Octave, Aux Ides de Mars (1972),
in: Spirou / Robbedoes, 1768
Wim, Oom - Oncle Paul, D1778: Fernán, Jean-Louis - Joly, Octave, Slavin en tijgerin (Slavin
tijgerin) (1972) - L'esclave et sa tigresse (1972), in: Spirou / Robbedoes, 1778, Dupuis
Wim, Oom - Oncle Paul, D1923: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Ingemetseld (1975) Emmurés vifs (1975), in: Spirou / Robbedoes, 1923
Wim, Oom - Oncle Paul, D1925: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, De zeven slapers
(1975) - Les 7 dormants (1975), in: Spirou / Robbedoes, 1923
Wim, Oom - Oncle Paul, D2162: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Het hert van St.Eustachius (1979) - Le cerf de Saint-Eustache (1979), in: Spirou / Robbedoes, 0743
Wim, Oom. Stukje bij beetje - Oncle Paul. Histoires en mille morceaux, D2255: Doughty Joly, Octave, [De keizer van de gastronomie] (1981) - L'empereur de la gastronomie
(1981), in: Spirou / Robbedoes, 2255
Wim, Oom. Stukje bij beetje - Oncle Paul. Histoires en mille morceaux, D2259: Doughty Joly, Octave, [De eerste Punische oorlog] (1981) - [La première guerre punique] (1981),
in: Spirou / Robbedoes, 2259
Wood, A4.1: Wood, Wallace (Wally), De oorlog der magiërs - Killer Hawk - Spin - De dood
van een god! - Magma - Voorspel tot Armageddon (1981) (USA reeks, 1), Semic
Zacheüs van Jericho
Zacheüs van Jericho, V01: De Baets, Maria, Zacheüs van Jericho (1969), in: 't Kapoentje,
1969, 5-11
De zang der elfen
Zang der elfen, De - Le chant des elfes, V01: Falba, Bruno - Ratera, Mike - Max, Het laatste
verbond (2011) - La dernière alliance (2008) (Celtic Collection), Dark Dragon Books
Zang der elfen, De - Le chant des elfes, V02: Falba, Bruno - Ratera, Mike - Héban, Olivier
e.a., Invasie der barbaren (2011) - Les invasions barbares (2009) (Celtic Collection), Dark
Dragon Books
Zang der elfen, De - Le chant des elfes, V03: Falba, Bruno - Ratera, Mike - Héban, Olivier
e.a., De Catalaunische velden (2012) - Les Champs catalauniques (2010) (Celtic
Collection), Dark Dragon Books
Zembla (tijdschrift)
Zembla, D296: Tekenaar onbekend, La Rome africaine (1979), in: Zembla, 296
Zwarte olijven
Zwarte olijven - Les olives noires, V01: Guibert, Emmanuel - Sfar, Joann - Walter, Waarom is
deze nacht zo anders dan de andere? (2001) - Pourquoi cette nuit est-elle différente des
autres nuits? (2001) (Spotlight), Dupuis
Zwarte olijven - Les olives noires, V02: Guibert, Emmanuel - Sfar, Joann - Walter, Adam
Harishon (2002) - Adam Harishon (2002), Dupuis
Zwarte olijven - Les olives noires, V03: Guibert, Emmanuel - Sfar, Joann - Walter, Gij zult een
bokje niet koken in de melk van zijn moeder (2003) - Tu ne mangeras pas le chevreau dans
le lait (2003), Dupuis
GESITUEERD IN EEN MODERN KADER:
(À suivre)
(À suivre), D116: Teulé, La momie de Cléopâtre (1987), in: (À suivre), 116
Alcibiade Didascaux
Alcibiade Didascaux, V04: Clapat - Clanet - Crane, Cornélius, Alcibiade Didascaux chez les
Romains. 1. Légende, royauté, république (1994), Athéna
Alcibiade Didascaux, V05: Clapat - Clanet, Alcibiade Didascaux chez les Romains. 2.
L'empire (1994), Athéna
Alcibiade Didascaux, V06: Clapat - Crane, Cornélius, Alcibiade Didascaux chez les Gaulois.
1. Des Celtes à la prise de Rome par les Gaulois (1998), Athéna
— 104 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Alcibiade Didascaux, V07: Clapat - Crane, Cornélius, Alcibiade Didascaux chez les Gaulois.
2. "Vae victis", de Brennus aux aventures du proconsul César en Gaule (1998), Athéna
Alcibiade Didascaux, V08: Clapat - Crane, Cornélius, Alcibiade Didascaux chez les Gaulois.
3. De la révolte de Vercingétorix à la Gaule romaine (1999), Athéna
Ambionix
Ambionix, V01: Swerts, Wim - Van Asten, Luc (Vanas) - Leemans, Hector (Hec), Eburonen
en blauwe bonen (2000) [< Het belang van Limburg, 03.04.2000-], Concentra
Ambionix, V02: Swerts, Wim - Van Asten, Luc (Vanas) - Leemans, Hector (Hec), Ambionix
en de Xinoibma (2000) [< Het belang van Limburg, 2000], Concentra
Ambionix, V03: Swerts, Wim - Van Asten, Luc (Vanas) - Leemans, Hector (Hec), Ambionixa
bij de Tungri (2001), in: Het belang van Limburg, 29.10.2001Ambroise et Gino
Ambroise et Gino, V01: Attanasio, Dino - Triberti, Mystère à Milan (1978) (Dino Attanasio.
Trente ans de BD, 2), Michel Deligne
Artagow, le fils des dieux
Artagow, le fils des dieux, D3725-3804: Tekenaar onbekend, Artagow, le fils des dieux (19371938), in: Aventures, 2, 25 - 3, 4
Assassin's creed
Assassin's creed (Ballon Media) - Assassin's creed, V01: Defali, Djillali - Corbeyran, Éric Hédon, Raphaël e.a., Desmond (2011) - Desmond (2009), Ballon Media
Assassin's creed (Ballon Media) - Assassin's creed, V02: Defali, Djillali - Corbeyran, Éric Sentenac, Alexis, Aquilus (2011) - Aquilus (2010), Ballon Media
Assassin's creed (Ballon Media) - Assassin's creed, V03: Defali, Djillali - Corbeyran, Éric Sentenac, Alexis, Accipiter (2011) - Accipiter (2011), Ballon Media
Asterix
Asterix - Astérix, D06: (Diverse auteurs), Asterix en zijn vrienden (2007) - Astérix et ses amis
(2007) [< voltooid in 2006-2007], Les éditions Albert René
Asterix - Astérix, P02: Voss, Al, [Paniek in de Tour de France] (1988) - Obélix au XXe siècle
(1984) [< Rigolo, nr. 3, 1983], in: De parodieën van Voss (Titanic, 25), Titanic strips
Astro Boy
Astro Boy - Tetsuwan Atomu, A00: Tezuka, Osamu, Secret of the Egyptian conspirators
(1954)
Bijbel. Jezus (5)
Bijbel. Jezus (5), V01: Pfeffer, Rüdiger, Jezus de Galileeër 1 (1998) - Jesus der Galiläer 1
(1992), KBS - Tabor
Bijbel. Jezus (5), V02: Pfeffer, Rüdiger, Jezus de Galileeër 2 (1998) - Jesus der Galiläer 2
(1992), KBS - Tabor
Blake en Mortimer
Blake en Mortimer, V14/1 (= A19): Sterne, René - De Spiegeleer, Chantal - Van Hamme, Jean
e.a., De vloek van de dertig zilverlingen. Deel 1 (2009) - La malediction des trente deniers.
Tome 1. Le manuscrit de Nicodemus (2009), Blake et Mortimer
Bob Morane
Bob Morane - Bob Morane, V11: Forton, Gérald - Dewisme, Charles Henri (Henri Vernes) Sanahujas, Patrice, Het eiland van het verleden (1985) - L'île du passé (1979), Claude
Lefrancq
Bob Morane - Bob Morane, V53?: Attanasio, Dino - Dewisme, Charles Henri (Henri Vernes),
De verzonken galei (1994) - La galère engloutie (1994), Claude Lefrancq
Cassio
Cassio - Cassio, V01: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Angles, Renaud, De eerste
moordenaar (2009) - Le premier assassin (2007), Le Lombard
Cassio - Cassio, V02: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Angles, Renaud, De tweede
messteek (2009) - Le second coup (2009), Le Lombard
Cassio - Cassio, V03: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Angles, Renaud, De derde wond
(2010) - La troisème plaie (2009), Le Lombard
— 105 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Cassio - Cassio, V04: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Angles, Renaud, Het laatste bloed
(2010) - Le dernier sang (2010), Le Lombard
Cassio - Cassio, V05: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Denoulet, Bertrand, De weg naar
Rome (2012) - Le chemin de Rome (2012), Le Lombard
Cassio - Cassio, V06: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Denoulet, Bertrand, De lokroep van
de pijn (2012) - L'appel de la souffrance (2012), Le Lombard
Cassio - Cassio, V07: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Kattrin, Een godin ontwaakt (2013)
- La réveil d'une déesse (2013), Le Lombard
Cassio - Cassio, V08: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Kattrin, De schilder van de dood
(2014) - Le peintre des morts (2014), Le Lombard
Dit en Dat
Dit en Dat, V01: Clerkx, Aart, Dit en Dat (2006), Oog & Blik
Docteur Mystère
Docteur Mystère, V02: Castelli, Alfredo - Filippucci, Lucio, De oorlog der werelden (2005),
Prestige
Empire USA
Empire USA - Empire USA, V04: Griffo - Desberg, Stephen - Marini, Enrico e.a., Empire USA
4 (2009) - Empire USA 4 (2009), Dargaud Benelux
Empire USA - Empire USA, V05: Koller - Desberg, Stephen - Marini, Enrico e.a., Empire USA
5 (2009) - Empire USA 5 (2009), Dargaud Benelux
Empire USA - Empire USA, V06: Reculé, Henri - Desberg, Stephen - Denoulet, Bertrand e.a.,
Empire USA 6 (2009) - Empire USA 6 (2008), Dargaud Benelux
Fantomet
Fantomet, A328: Lapanen, Karl - Tierres, Michael, Kleopatras slange (1991) (Fantomet, 328),
Udgive al A/S Interpress
Flash (tijdschrift)
Flash, D1963: Tekenaar onbekend, Loïs Lane. L'Homme d'Acier du passé (1963), in: Flash,
45
Foxx Tracker
Foxx Tracker, V01: Hof, Maurice e.a., The spear of Longinus (2001) [< begonnen in 1997],
Oog & Blik
Foxx Tracker, V02: Hof, Maurice e.a., The spear of Longinus. Part 2 (2002), Oog & Blik
Foxx Tracker, V03: Hof, Maurice e.a., The spear of Longinus. Part 3 (2004), Oog & Blik
Freddy Lombard
Freddy Lombard - Freddy Lombard, V04: Chaland, Yves - Le Pennetier, Yannick (Yann), De
komeet van Carthago (1987) - La comète de Carthage (1986) (Titanic, 12), Dendros
De geheime driehoek
Geheime driehoek, De - Le triangle secret, V01: Chaillet, Gilles - Falque, Denis - Convard,
Didier e.a., Het testament van de dwaas (2001) - Le testament du fou (2000), Glénat
Benelux
Geheime driehoek, De - Le triangle secret, V02: Falque, Denis - Gine, Christian - Convard,
Didier e.a., De jongeman in de lijkwade (2001) - Le jeune homme au suaire (2000), Glénat
Benelux
Geheime driehoek, De - Le triangle secret, V03: Falque, Denis - Gine, Christian - Convard,
Didier e.a., As en goud (2001) - De cendre et d'or (2001), Glénat Benelux
Geheime driehoek, De - Le triangle secret, V04: Falque, Denis - Gine, Christian - Convard,
Didier e.a., Het vergeten evangelie (2001) - L'évangile oublié (2001), Glénat Benelux
Geheime driehoek, De - Le triangle secret, V05: Falque, Denis - Gine, Christian - Convard,
Didier e.a., De schandelijke leugen (2002) - L'infâme mensonge (2002), Glénat Benelux
Geheime driehoek, De - Le triangle secret, V06: Falque, Denis - Gine, Christian - Convard,
Didier e.a., Het verloren woord (2002) - La parole perdu (2002), Glénat Benelux
Geheime driehoek, De - Le triangle secret, V07: Falque, Denis - Gine, Christian - Convard,
Didier e.a., De bedrieger (2003) - L'imposteur (2003), Glénat Benelux
De geheime driehoek. INRI
— 106 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Geheime driehoek, De. 2. INRI - Le triangle secret. I.N.R.I., V01: Falque, Denis - Wachs,
Pierre - Convard, Didier e.a., De lijkwade (2004) - Le suaire (2003), Glénat
Geheime driehoek, De. 2. INRI - Le triangle secret. I.N.R.I., V02: Falque, Denis - Wachs,
Pierre - Convard, Didier e.a., De rode lijst (2005) - La liste rouge (2005), Glénat
Geheime driehoek, De. 2. INRI - Le triangle secret. I.N.R.I., V03: Falque, Denis - Wachs,
Pierre - Convard, Didier e.a., Het graf in het oosten (2006) - Le tombeau d'orient (2006),
Glénat
Geheime driehoek, De. 2. INRI - Le triangle secret. I.N.R.I., V04: Falque, Denis - Wachs,
Pierre - Convard, Didier e.a., De wederopstanding (2007) - Résurrection (2007), Glénat
De geheime driehoek. De wachters van het bloed
Geheime driehoek, De. 4. De wachters van het bloed - Le triangle secret. Les gardiens du
sang, V01: Falque, Denis - Jusseaume, Patrick - Convard, Didier e.a., De schedel van
Cagliostro (2009) - Le crâne de Cagliostro (2009), Glénat Benelux
Geheime driehoek, De. 4. De wachters van het bloed - Le triangle secret. Les gardiens du
sang, V02: Falque, Denis - Juillard, André - Convard, Didier e.a., Deir el Medineh (2010)
- Deir el Médineh (2010), Glénat Benelux
Geronimo Stilton, V03: De Pretto - Crippa - Onnis, Een reis door de tijd. 3. Ontvoering in het
Colosseum (2008), Bakermat
De gesel gods
Gesel gods, De - Le fléau des dieux, V01: Gaijic, Aleksa - Mangin, Valérie - Bajram, Denis,
Morituri te salutant (2001) - Morituri te salutant (2001) [< voltooid in 2000] (De gesel
gods, 1) (Blitz - Millennium, 26), Talent
Gesel gods, De - Le fléau des dieux, V02: Gaijic, Aleksa - Mangin, Valérie - Bajram, Denis,
Dies irae (2001) - Dies irae (2001) [< voltooid in 2001] (De gesel gods, 2) (Blitz Millennium, 38), Talent
Gesel gods, De - Le fléau des dieux, V03: Gaijic, Aleksa - Mangin, Valérie - Bajram, Denis,
Urbi et orbi (2003) - Urbi et orbi (2002) (De gesel gods, 3) (Blitz - Millennium, 61), Talent
Gesel gods, De - Le fléau des dieux, V04: Gaijic, Aleksa - Mangin, Valérie - Bajram, Denis,
Vae victis (2005) - Vae victis (2004) (De gesel gods, 4) (Blitz - Millennium, 94), Talent
Gesel gods, De - Le fléau des dieux, V05: Gaijic, Aleksa - Mangin, Valérie - Bajram, Denis,
Dei ex machina (2005) - Dei ex machina (2005) (Millennium, 99), Talent
Gesel gods, De - Le fléau des dieux, V06: Gaijic, Aleksa - Mangin, Valérie - Bajram, Denis,
Exit (2006) (Chroniques de l'Antiquité galactique), Quadrant Solaire
De gezellen van de schemering
Gezellen van de schemering, De - Les compagnons du crépuscule, V02: Bourgeon, François,
De vale ogen van de moerasstad (1986) - Les yeux d'étain de la ville glauque (1986),
Casterman
Godzilla
Godzilla, A02?: Ishida, Tatsuya - Wolfer, Mike - Adams, Arthur e.a., Past present future.
Target: Godzilla! - Lost in time - Turf war - To climb the highest monster - The Yamazaki
endowment - The origins of a species (1998) [< Godzilla 5-15 (Dark Horse); A decade of
Dark Horse 4], Titan books
Golden dawn
Golden dawn - Lautremer, V01: Heurteau, Stéphane - Leclercq, Yves, Het genootschap van
Socrates (2008) - La Société Socrate (2008) [< voltooid in 2007], Casterman
Golden dawn - Lautremer, V02: Heurteau, Stéphane - Leclercq, Yves, De erfenis (2009) L'héritage (2009), Casterman
De herinnering aan Araham
Herinnering aan Abraham, De - La mémoire d'Abraham, V01: Sels, Erwin (Ersel) - Dupré,
Steven - Morvan, Jean-David e.a., De paden van de ballingschap (2010) - Les chemins de
l'exil (2010) (Steinkis), Casterman
Herinnering aan Abraham, De - La mémoire d'Abraham, V02: Besse, Xavier - Dupré, Steven
- Morvan, Jean-David e.a., Arsinoë is dood (2011) - Arsinoé est morte (2011) (Steinkis),
Casterman
In articulo mortis
— 107 —
6. DE ROMEINSE WERELD
In articulo mortis, V01: Halo, Alexander, De droom van Icarus (2012), Sombrero
Indiana Jones
Indiana Jones, A04 (K04): Simpson, Will - Spiegel, Dan - Lee, Elaine e.a., Indiana Jones and
the Spear of Destiny (2008) [< 1994-1996, no. 1-4], in: Indiana Jones. Omnibus volume 2,
Dark Horse Books
Jeremiah
Jeremiah - Jeremiah, V18: Huppen, Hermann (Hermann), Ave Caesar (1995) - Ave Caesar
(1995) (Jeremiah, 18), Dupuis
Jerom
Jerom. De wonderbare reizen, A02 (V115): De Rop, Edward - Vandersteen, Willy, Storm
over Rome (1982) (De wonderbare reizen van Jerom, 2), Standaard Uitgeverij
Jommeke
Jommeke, A130 (= V123): Nys, Jozef (Jef), Het geheim van Ambiorix (1985) (Jommeke), Het
Volk
Journal de Mickey (tijdschrift)
Journal de Mickey, D0395-0418: Berthélemy, Martine - Fallot, Pierre, Gare aux flèches,
Caïus! (1959-1960), in: Journal de Mickey, 395-418
Journal de Mickey, D1388: Strobl, Mickey et Cléopâtre (1979), in: Journal de Mickey, 1388
Kick Wilstra de wonder-midvoor
Kick Wilstra, V09: Sprenger, Henk, Harde trappen en rake klappen (1956) [< krant 1955],
(Het Parool) - De Nieuwe Pers
Kick Wilstra, V10: Sprenger, Henk, Kick Wilstra als gladiator (1957), (Het Parool) - De
Nieuwe Pers
Koblenz
Koblenz - Koblenz, V02: Robin, Thierry, Tijdens een maanloze nacht in Carthago (2003) Marcher dans Carthage une nuit sans lune (2000), Arboris
Korak
Korak, A34: Tekenaar onbekend, Het verloren legioen (1972) (Korak, 2054), Classics
Nederland
De Kriegels
Kriegels, De, A03 (= V06): Dhondt, Steven - Adriaenssens, Ivan Petruus - Verbrugghe, Wim,
De geest van Krigelia (2007), Standaard Uitgeverij
Maghella
Maghella, A52: Tekenaar onbekend, Ave Caesar (1975), De schorpioen
Milo Manara (auteur)
Manara, A07: Manara, Milo, De zonnevogel (1991) - L'uccello del sole (1990), Loempia
Medea
Medea - Médée, V02: Sels, Erwin (Ersel) - Renot - De Vuist, Ingrid, De schat van Byzantium
(2010) - L'or de Byzance (2010), Casterman
Messenger
Messenger - Le messager, V01: David, Laurent (Mig) - Richez, Hervé - Aurélia, De heilige
lans (2007) - La sainte lance (2003) (Bamboe), Saga Uitgaven
Messenger - Le messager, V02: David, Laurent (Mig) - Richez, Hervé - Aurélia, Just before
present (2007) - Just before present (2004) (Bamboe), Saga Uitgaven
Messenger - Le messager, V03: David, Laurent (Mig) - Richez, Hervé - Aurélia, De
aartsengel (2007) - L'archange (2005) (Bamboe), Saga Uitgaven
Messenger - Le messager, V04: David, Laurent (Mig) - Richez, Hervé - Aurélia e.a., Morgen
de geschriften (2008) - Demain, les écritures (2008) (Bamboe), Saga Uitgaven
Messenger - Le messager, V05: David, Laurent (Mig) - Richez, Hervé - Aurélia e.a., Het
geheim van de lans (2011) - Le secret de la lance (2009) (Bamboe), Saga Uitgaven
Messenger - Le messager, V06: David, Laurent (Mig) - Richez, Hervé - Aurélia e.a., De
laatste voorspelling (2011) - La dernière prédiction (2010) (Bamboe), Saga Uitgaven
Mickey à travers les siècles
Mickey à travers les siècles, D0018-0021: Santel - Fallot, Pierre, Mickey à travers les siècles
[Dioclétien] (1952), in: Le journal de Mickey, 18-21
— 108 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Mickey à travers les siècles, D0525-0536: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Arrête ton char,
Mickus! (1962), in: Le journal de Mickey, 525-536
Mickey à travers les siècles, D0699-0702: Nicolas, Pierre - Fallot, Pierre, Paris, an 53 avant
J.-C. (1965), in: Le journal de Mickey, 699-702
Mickey à travers les siècles, D2/119-125: Walt Disney Studio's, Mickey à travers les âges
[Rome] (1953), in: Mickey-Magazine, 119-125
MX-22
MX-22, V05: Frisco - Bartoll, Jean-Claude - Barrat-Bartoll, Agnès e.a., Het graf van Paulus
(2011), Casterman
Nehalennia
Nehalennia, V01: Vranken, Benno - Kuipers, Jan, Nehalennia. Het stenen raadsel (1997),
Dargaud Benelux
Nero
Nero, V018: Neels, Marc (Marc Sleen), De rode keizer (1954) [< Het volk, 10.07-18.11.1953],
Het Volk
Opgetekend
Opgetekend, V01: Marschall, Fred - van Oudheusden, Pieter, Opgetekend (2010), in: Quest
Braintainment, 08-09.2010
Pax Romana
Pax Romana, A01: Hickman, Jonathan, Pax Romana (2014) (Indies), Urban Comics
Popeye
Popeye, A5.04: Sagendorf, Bud, Popeye en de bruiloft van Cleopatra (1973), Uitgeverij
onbekend
Proffie
Proffie - Les leçons du p'tit prof, D1/82? - D2b/374: Dumont, Bernard (Bédu) - Blareau, La
tragédie de Pompéï (1982), in: Kuifje / Tintin (Belgique - France), 374
Promethea
Promethea, V01: Williams III, J. H. - Moore, Alan - Gray, Mick, Promothea 1. The radiant,
heavenly city (1999), America's Best Comics
Qumran
Qumran - Qumran, V01: Gémine, Stéphane - Makyo, Pierre - Abécassis, Eliette, De boekrol
van de Messias (2002) - Le rouleau du Messie (2002) (De zwarte loge), Glénat Benelux
Qumran - Qumran, V02: Gémine, Stéphane - Makyo, Pierre - Abécassis, Eliette, De boekrol
van de vrouw (2005) - Le rouleau de la femme (2005) (De zwarte loge), Glénat Benelux
Qumran - Qumran, V03: Gémine, Stéphane - Makyo, Pierre - Abécassis, Eliette e.a., Livre III
(2013), Glénat Benelux
Reiziger
Reiziger - Voyageur, V12: Liberge, Éric - Boisserie, Pierre - Stalner, Éric e.a., Verleden 4
(2011) - Passé 4 (2011), Glénat Benelux
Res punica
Res punica, V01: Cosset, Sébastien - Cosset, Jean-Marc, Baal (2001) (Grafica), Glénat
De Rode Ridder
Rode Ridder, De, V078: Biddeloo, Karel - Vandersteen, Willy, Het verloren legioen (1977)
(De Rode Ridder, 78), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V193: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Vantieghem, Hannelore, De
schat van Carthago (2002) (De Rode Ridder, 193), Standaard Uitgeverij
Sacré Jésus!
Sacré Jésus!, V01: Tronchet, D., Sacré Jésus! (1993) (Humour de rire), Guy Delcourt
Productions
Sacré Jésus!, V02: Tronchet, D., Jésus revient! (1996) (Humour de rire), Guy Delcourt
Productions
Salammbô
Salammbô, V01: Druillet, Philippe, Salammbô (1980) [< Métal hurlant - Pilote, 1980-],
Humanoïdes
— 109 —
6. DE ROMEINSE WERELD
Salammbô, V02: Druillet, Philippe, Carthage (1982) [< voltooid 09.1982] (Histoire
fantastiques), Dargaud
Salammbô, V03: Druillet, Philippe, Matho (1986), Dargaud
Le scarabée de Cléopâtre
Scarabée de Cléopâtre, Le, V01: Arth, J., Le scarabée de Cléopâtre (1948), Société
universelle d'éditions
De Schorpioen
Schorpioen, De - Le Scorpion, V04: Marini, Enrico - Desberg, Stephen, De duivel in het
Vaticaan (2004) - Le démon au Vatican (2004), Dargaud Benelux
Schorpioen, De - Le Scorpion, V05: Marini, Enrico - Desberg, Stephen, Het heilige dal (2004)
- La vallée sacrée (2004), Dargaud Benelux
Schorpioen, De - Le Scorpion, V06: Marini, Enrico - Desberg, Stephen, De schat van de
tempel (2005) - Le trésor du temple (2005), Dargaud Benelux
Suske en Wiske
Suske en Wiske, A069 (= V061): Vandersteen, Willy, De nerveuze Nerviers (De nerveuze
Nerviërs) (1964) [< De Standaard, 21.12.1963-01.05.1964] (Suske en Wiske), Standaard
Uitgeverij
Suske en Wiske, A144 (= V014): Vandersteen, Willy, Lambiorix (1950) [< De Standaard,
26.08.1949-04.01.1950] (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A170 (= V108): Geerts, Paul - Vandersteen, Willy, De olijke olifant (1978) [<
TV-Ekspres, 15.06.1977-08.07.1978] (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A307: Morjaeu, Luc - Van Gucht, Peter, De rillende rots (2010) [< De
Standaard, 02.11.2009-20.02.2010] (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A57.1: Jansen, Ben (Silly Wandelpeen) - Rijff, Ger, De glunderende gluurder
(De sex-avonturen van Suske en Wiske) (1982), Drukwerk - Bastaard-Boekhandel
Tarzan
Tarzan, A17.08: Tekenaar onbekend, De zwarte adelaar (1982) (Tarzan. Superalbum, 8),
Junior Press
Wayne Shelton
Wayne Shelton - Wayne Shelton, V07: Denayer, Christian - Cailleteau, Thierry - Denoulet,
Bertrand, De lans van Longinus (2008) - La lance de Longinus (2008) [< voltooid
13.12.2007], Dargaud Benelux
Wayne Shelton - Wayne Shelton, V08: Denayer, Christian - Cailleteau, Thierry - Denoulet,
Bertrand, De nacht van de adelaars (2009) - La nuit des aigles (2009) [< voltooid in
2009], Dargaud Benelux
Oom Wim
Wim, Oom - Oncle Paul, D1459: Paape, Eddy - Joly, Octave, En Christus verscheen... (1966) Et le Christ apparut (1966), in: Spirou / Robbedoes, 1459
Wim, Oom - Oncle Paul, D1607: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Rare vogels met veel
praats (1969) - Le vainqueur et les oiseux parlants (1969), in: Spirou / Robbedoes, 1607,
Dupuis
Wim, Oom - Oncle Paul, D1770: Cicuendez, J. Manuel - Joly, Octave, Van keizers en vissen
(1972) - Empereur et poissons (1972), in: Spirou / Robbedoes, 1770
De zonen van de wolvin
Zonen van de wolvin, De - Les fils de la louve, V01: Pasarin, Fernando - Weber, Patrick Jigounov, Nadia, De wolvin van Mars (2005) - La louve de Mars (2005) (Polyptiek),
Lombard
Zonen van de wolvin, De - Les fils de la louve, V02: Pasarin, Fernando - Weber, Patrick Jigounov, Nadia, La louve de feu (2006) (Polyptique), Le Lombard
— 110 —
7. Een onduidelijk historisch kader
Amazone century
Amazone century - Amazones century, V01: Ponce, Jean-Marc - Latil, Dominique - Color
Twins, Land van ruïnes (1999) - Terre de ruines (1997), Farao - Talent
Amazone century - Amazones century, V02: Ponce, Jean-Marc - Latil, Dominique - Color
Twins, Land van herinneringen (1999) - Terre de salut (1997), Farao - Talent
Amazone century - Amazones century, V03: Ponce, Jean-Marc - Latil, Dominique - Color
Twins, Land van gevaren (1999) - Terre de dangers (1998), Farao - Talent
Amazone century - Amazones century, V04: Ponce, Jean-Marc - Latil, Dominique - Color
Twins, Ciel de tourmente (1999), Soleil Productions
Amazones
Amazones, V01: Caza, Philippe, Amazones (1996), Le Pythagore
Amazones der verschrikking
Amazones der verschrikking - Le manège des fantasmes, V01: Shane - Gillier, De stoeterij der
fantasieën (1987) - Le manège des fantasmes (1986), Sexy strip
Les Amazones
Amazones, Les, V01: Ciriello, A. - Cavalon, G., Les Amazones 1 (1982), Elvifrance
Amazones, Les, V02: Ciriello, A. - Cavalon, G., Les Amazones 2 (1982), Elvifrance
Aquaman
Aquaman - Aquaman, A01: Fradon, Ramona, Aquaman. Hoe Aquaman tot leven kwam! - Het
joch uit Atlantis - De invasie van de vuurtrollen - Het mysterie van de verdwenen
zeemeerminnen - Aquaman als éénkoppige bemanning (1969) - Aquaman (1962?)
(Aquaman, 2501), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A02: Fradon, Ramona, Het raadsel van kapitein Sykes' hachelijke
opdrachten! - Muiterij in de diepten - De onderzeese goudmijn - Aquaman verlaat de zee Het verdwijnende eiland (1969) (Aquaman, 2502), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A03: Fradon, Ramona, Aquaman van Atlantis (1-3) - De walvis die
werd gezocht wegens moord - De derde voorspelling - De lilliput Aquaman! - Koningin
der zee (1969) (Aquaman, 2503), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A07: Fradon, Ramona, De zeemonsters van Atlantis (1970) - The
creatures from Atlantis (?) (1961) (Aquaman, 2507), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A09: Fradon, Ramona, Aquaman (Geheime missie van Neptunus!)
(1970) (Aquaman, 2509), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A11: Fradon, Ramona, Ondergang vanuit de ruimte-zee (1-3) Wanneer Aquaman over de plank moet lopen! - De rivier-bende! - Durfal van de zeven
zeeën! - De vogelvrij verklaarde marine (1970) (Aquaman, 2511), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A13: Fradon, Ramona, Triton de verschrikkelijke (1970) (Aquaman,
2513), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A16: Fradon, Ramona, Is dit mijn vijand? - De dag dat Aquaman zijn
krachten verloor (1971) (Aquaman, 2516), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A22: Fradon, Ramona, Aquaman. De terugkeer naar de Ring-wereld De avonturen van Aquaboy - De wezens die Aquaman belaagden (1972) (Aquaman, 2522),
Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A27: Fradon, Ramona, Fantastisch! (Er staat een prijs op Aquaman's
hoofd! [2]) - Het geheim van de Aquamanstandbeelden (1972) (Aquaman, 2527), Classics
Nederland
Aquaman - Aquaman, A30: Fradon, Ramona, Het schrikbarende monster uit Atlantis! - De
invasie van de zee-mannen (1973) (Aquaman, 2530), Classics Nederland
Aquaman - Aquaman, A32: Fradon, Ramona, Kosmische gladiatoren (1973) (Aquaman,
2532), Williams Nederland
7. EEN ONDUIDELIJK HISTORISCH KADER
Aquaman - Aquaman, A33: Fradon, Ramona, Aquaman's geheime gaven! - De zeepostbode Aquaman's super zee-eskader - De dag, dat Aquaman niet meer kon zien (1973)
(Aquaman, 2527), Williams Nederland
Aquaman - Aquaman, A34: Fradon, Ramona, De dreiging van de man-vis! - Shorty Aquaman, balling van de zee (1974) (Aquaman, 2534), Williams Nederland
Aquaman - Aquaman, A36: Fradon, Ramona, De geboorte van Aquababy (1974) (Aquaman,
2536), Williams Nederland
Aquaman - Aquaman, A00: Guichet, Yvel - Breyfogle, Norm - Veitch, Rick e.a., The
waterbearer: Castaway! - To die by the light of the sea - Aquamancer! - The sorcerer's
apprentice! - There's a hole in the bottom of the sea (2003) [< Aquaman, 1-4; Aquaman
secret files 1; JLA/JSA secret files 1, 2002-2003], DC Comics
Aquaman - Aquaman, A00: Guice, Butch - Busiek, Kurt - Bezuniga, Tony e.a., Sword of
Atlantis. Once and future (2006) [< Aquaman. Sword of Atlantis 40-45, 2006], DC Comics
Aquaman - Aquaman, A00: Aparo, Jim - Grell, Mike - Potts, Carl e.a., Death of a prince
(2011) [< Adventure comics 535-437, 441-445; Aquaman, 58-63, 1974-1978], DC Comics
Arcanum
Arcanum, V03: Peterson, Brandon - Isanove, Richard - Smith, Jonathan D. e.a., Arcanum 3
(1997), Top Cow - Image
Aryanne
Aryanne - Aryanne, V01: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, Noodlottige liefde (1986) - Les amants foudroyés (1986) (Aryanne, 1),
Arboris
Aryanne - Aryanne, V02: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, De reizigers van de lange nacht (1987) - Les voyageurs de la mort longue
(1986) (Aryanne, 2), Arboris
Aryanne - Aryanne, V03: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, Bannelingen van de woestijn (1987) - Les bannis du désert (1987) (Aryanne,
3), Arboris
Aryanne - Aryanne, V04: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, De Zwarte Nijl (1989) - Le Nil Noir (1989) (Aryanne, 4), Arboris
Aryanne - Aryanne, V05: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, De laatste kolonne (1989) - La dernière colonne (1989) (Aryanne, 5),
Himalaya
Aryanne - Aryanne, V06: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, De regendoder (1990) - Le tueur de la pluie (1990) (Aryanne, 6), Himalaya
Aryanne - Aryanne, V07: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, Het woedende paradijs (1990) - Les entrailles du paradis (1990) (Aryanne,
7), Himalaya
Aryanne - Aryanne, V08: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, De witte dageraad (1991) - À l'aube des glaces (1991) (Aryanne, 8),
Himalaya
Aryanne - Aryanne, V09: Guillou, Michel - Martens, Thierry (Terence) - Smit le Bénédicte,
Jean-Claude, De stad van de wetenschap (1992) - La cité des sciences (1991) (Aryanne, 9),
Himalaya
Atlantis
Atlantis - Atlantis, V01: Angleraud, Fabrice - Marcela- Froideval, François, De sheb (1998) La sheb (1997), Arboris
Atlantis - Atlantis, V02: Angleraud, Fabrice - Marcela- Froideval, François, De alleroudste
(1999) - L'ancien (1998) [< voltooid in 1997], Arboris
Atlantis - Atlantis, V03: Angleraud, Fabrice - Marcela- Froideval, François, Mormo (2001) Mormo (1999) [< voltooid in 1998], Arboris
Atlantis - Atlantis, V04: Angleraud, Fabrice - Marcela- Froideval, François, Mars (2002) Mars (2000) [< voltooid in 1999], Arboris
The Atlantis chronicles
— 112 —
7. EEN ONDUIDELIJK HISTORISCH KADER
Atlantis chronicles, The, V01-V07: David, Peter, The Atlantis chronicles 1-7 (1990), DC
Comics
Atlantis de verzonken stad
Atlantis de verzonken stad, V01: Tekenaar onbekend, Atlantis de verzonken stad (2001)
(Disney Film strip), Sanoma Uitgevers
Atlantis de verzonken stad, V02: Tekenaar onbekend, Atlantis de verzonken stad. Het geheim
van het Herdersdagboek. Het geheim van het dagboek - De laatste bewaker (2001)
(Disney Film strip), Sanoma Uitgevers
Atlas
Atlas, V04: Zick, Bruce - Sells, Christina - Schubert, Willie e.a., Atlas 4 (1994), Dark Horse
Comics
Bim
Bim, V06: van Elk, Pieter - Bayer, Eddy (Hilarion), Het verdwenen land Lemurië (1947)
(Avonturen van Bim), Dagblad Gooische klanken
Blake en Mortimer
Blake en Mortimer - Blake et Mortimer, V04: Jacobs, Edgar-Pierre (Edgar P.), Het raadsel van
Atlantis (1957) - L'enigme de l'Atlantide (1957) [< Tintin / Kuifje, nr. 5542-5651 / 371432, 1955-1956] (De avonturen van Blake en Mortimer, 7), Lombard
Bob Morane
Bob Morane - Bob Morane, V27: Van Cutsem, William (William Vance) - Dewisme, Charles
Henri (Henri Vernes), De reuzen van Mu (1975) - Les géants de Mû (1975), Lombard
Het boek der onsterfelijken
Boek der onsterfelijken, Het - Le livre des amortels, V01: Juret, Frédéric - Ploy, Anne Fourrier, Pierre-Yves, De hoedster van de tijd (2004) - La semeuse d'éternité (2004)
(Impressie(s)), Dupuis
Boek der onsterfelijken, Het - Le livre des amortels, V02: Juret, Frédéric - Ploy, Anne Fourrier, Pierre-Yves, De wegbereider (2005) - L'ouvreur des chemins (2005)
(Impressie(s)), Dupuis
Boek der onsterfelijken, Het - Le livre des amortels, V03: Juret, Frédéric - Ploy, Anne Fourrier, Pierre-Yves e.a., De dromenbinder (2007) - Le lieur de songes (2007)
(Impressie(s)), Dupuis
Didier Convard (auteur)
Convard, D1/81? - D2b/289: Convard, Didier, Le jour de l'Atlantide (1981), in: Kuifje / Tintin
(Belgique - France), 81? / 289
Convard, D1/84? - D2b/482: Convard, Didier, Le secret de l'Atlantide (1984), in: Kuifje /
Tintin (Belgique - France), 84? / 482
Corto (tijdschrift)
Corto, D22: Pratt, Hugo, Le mystère de l'Atlantide (1989), in: Corto, 22
Corto Maltese
Corto Maltese, V28: Pratt, Hugo, Mû het verzonken continent (1992) - Mû (1992) (Corto
Maltese), Casterman
Crux
Crux, A01 (= V01-V06): Epting, Steve - Magyar, Rick - Waid, Mark e.a., Atlantis rising
(2001-2002), CrossGeneration Comics
Eric de Noorman
Eric de Noorman, V01/1: Kresse, Hans, De steen van Atlantis (De reis naar Atlantis) (1948), 't
Kasteel van Aemstel
Eric de Noorman, V01/2: Kresse, Hans, De steen van Atlantis (De ontvoering van Winonah)
(1948), 't Kasteel van Aemstel
Eric de Noorman, V01/3: Kresse, Hans, De strijd tegen Kirasso (1948), J. Hoste
Eric de Noorman, V01/4: Kresse, Hans, De wraak van de Egyptenaar (1949), J. Hoste
Eric de Noorman, V05: Kresse, Hans, De ondergang van Atlantis (1948), 't Kasteel van
Aemstel
Eric de Noorman, V11: Kresse, Hans, De wonderen van Mu (1950), J. Hoste
The Fantastic four. Atlantis rising
— 113 —
7. EEN ONDUIDELIJK HISTORISCH KADER
Fantastic four, The. Atlantis rising, V01-V02: Tekenaar onbekend, The Fantastic four.
Atlantis rising (1995), Marvel Comics
Fluide glacial (tijdschrift)
Fluide glacial, D238: Ferri, Gallieno, Fables autonomes. L'Atlantide (1996), in: Fluide
glacial, 238
Four color
Four color, D0614: Tekenaar onbekend, 20,000 Leagues under the sea (1955) (Four color,
0614), Dell Publishing Co.
Four color, D1060: Tekenaar onbekend, Journey to the center of the earth (1960) (Four color,
1060), Dell Publishing Co.
Four color, D1188: Tekenaar onbekend, Atlantis, the lost continent (1961) (Four color, 1188),
Dell Publishing Co.
De goden uit het heelal
Goden uit het heelal, De, V01: Polch, Boguslaw - Mostowics, Arnold - Górny, Alfred,
Landing in de Andes (1979), De Vrijbuiter
Goden uit het heelal, De, V02: Polch, Boguslaw - Mostowics, Arnold - Górny, Alfred,
Atlantis. Experimenten met mensen en monsters (1979), De Vrijbuiter
Goden uit het heelal, De, V03: Polch, Boguslaw - Mostowics, Arnold - Górny, Alfred, De
brandende strijdwagen. Verslag van een invasie (1979), De Vrijbuiter
Goden uit het heelal, De, V04: Polch, Boguslaw - Mostowics, Arnold - Górny, Alfred,
Opstand der Titanen (1979), De Vrijbuiter
Goden uit het heelal, De, V05: Polch, Boguslaw - Mostowics, Arnold - Górny, Alfred,
Ondergang van Atlantis. De wraak van de goden (1980), De Vrijbuiter
Goden uit het heelal, De, V06: Polch, Boguslaw - Mostowics, Arnold - Górny, Alfred, Val van
Sodom en Gomorra (1980), De Vrijbuiter
Golias
Golias - Golias, V01: Lereculey, Jérome - Le Tendre, Serge - Stambecco, De verloren koning
(2012) - Le roi perdu (2012) [< voltooid in 2011], Le Lombard
Golias - Golias, V02: Lereculey, Jérome - Le Tendre, Serge - Stambecco, De bloem van de
herinnering (2013) - La fleur du souvenir (2013) [< voltooid in 2012], Le Lombard
Halmar
Halmar - Karl the Viking, V02?: Lawrence, Don, Le portes d'Atlantis (1979), Michel Deligne
Harry Dickson
Harry Dickson - Harry Dickson, A02/3: Roman, Pascal - Nolane, R. D. - Brissaud, De
vrienden van de hel (1995) - Les amis de l'enfer (1995) [< voltooid in 1995], Farao Talent
Hercules prince of power
Hercules prince of power, A00: Layton, Bob e.a., Full circle: The bet! - Full circle - All in the
family 1-3 - Bob Layton interviewed! - The Marvel Age interview. Bob Layton (2009) [<
Marvel Tales, 197; Marvel graphic novel, 37 (voltooid 28.03.1988); Marvel Comics
presents, 39-41; Marvel Age, 4 & 65, 1983-1990], Marvel
De huurling
Huurling, De - El mercenario, A08 (= V08): Segrelles Sacristán, Vicente, Het jaar 1000
(1996) - Año mil, el fin del mundo (1996) (De huurling), Arboris
Huurling, De - El mercenario, A09 (= V09): Segrelles Sacristán, Vicente, De verloren
voorouders (1997) - Los ascendientes perdidos (1997) (De huurling), Arboris
Jeronaton
Jeronaton - Jeronaton, A02: Torton, Jean (Jeronaton), Amazones (1984) - Amazones (1984),
Mondria
Kaarib
Kaarib - Kaarib, V01: Krassinsky, Jean Paul - Calvo, David - Champion, Claire, De laatste
golf (2001) - La dernière vague (2001), Dargaud Benelux
Kaarib - Kaarib, V02: Krassinsky, Jean Paul - Calvo, David - Champion, Claire, Les palmiers
noirs (2003), Dargaud
Karzan
— 114 —
7. EEN ONDUIDELIJK HISTORISCH KADER
Karzan, A04: Tekenaar onbekend, De tong van de amazone (1978), De Vrijbuiter - De
schorpioen
Khena en de Katamarom
Khena en de Katamarom - Le Scrameustache, A23 (= V21): Goossens, Roland (Gos) - Walt Studio Léonardo, De Tibetaanse tempel (1992) - La caverne tibétaine (1992) (De
Katamarom, 23), Dupuis
Khena en de Katamarom - Le Scrameustache, A24 (= V22): Goossens, Roland (Gos), Het
kristal van de Atlantiërs (1993) - Le cristal des Atlantes (1993) (De Katamarom, 24),
Dupuis
Kortverhalen uit Kuifje
Kortverhalen uit Kuifje - Histoires complètes didactiques, D1/7835 - D2b/155: Coria,
Felicisimo - Duval, Yves, Authentique. Le mystère du sixième continent: l'Atlantide
(1978), in: Kuifje / Tintin (Belgique) - Tintin (France), 7835 / 155
Man from Atlantis
Man from Atlantis, V01-V07: Sutton - Buscema, John, Man from Atlantis (1978), Marvel
Comics
Mandrake
Mandrake, A3.1: Falk, Lee - Davis, Phil, Le gouffre de l'Atlantide - Les jumeaux de Karana Les démons chantants (1980) [< 1940?], Glénat
Marvel super-helden
Marvel super-helden, A1.72 (?): Lee, Jim - Choi, Brandon - Williams, Scott e.a., Super-helden
met Fantastic four. Herboren - Repercussies - Onthullingen - Het hart der duisternis Oude bekenden - Vergelding (1997) - Fantastic four. 1-6. Heroes reborn (1996-1997),
Junior Press
Movie classics
Movie classics, D1962: Tekenaar onbekend, The Three Stooges meet Hercules (1962), Dell
Publishing Co.
Mû
Mû, V01: Reina, André, Insurrection (2005), Clair de lune
Myrkos
Myrkos, V01: de Lalor Imbiriba, Miguel - Kraehn, Jean-Charles - Jambers, Patricia,
L'ornemaniste (2004) [< voltooid in 2003], Dargaud
Myrkos, V02: Imbiriba, Miguel - Kraehn, Jean-Charles - Jambers, Patricia, L'insolent (2005),
Dargaud
Myrkos, V03: Imbiriba, Miguel - Kraehn, Jean-Charles - Jambers, Patricia, Le rebelle (2007),
Dargaud
Prins Namor
Namor, Prins - Prince Namor, the Sub-mariner, A02.01-20: Colan, Gene - Wood, Wallace Lee, Stan e.a., Volume 1: Daredevil in mortal combat with... Sub-mariner! - The start of
the quest! - Escape... to nowhere! - A prince there was! - By force of arms! - When fails the
quest! - The end of the quest! - Uneasy hangs the head...! - To walk amongst men! - The
prince and the puppet! - When rises the Behemoth - To the death! - When a monarch goes
mad! - When fall the mighty! - The power of Iron Man! - The Sub-mariner strikes! - Like a
beast at bay! - ... And one shall die - The wrath of warlord Krang! - Moment of truth!
(2011) [< Daredevil no. 7; Tales to astonish no. 70-87; Tales of suspense no. 80, 19651967] (Marvel masterworks), Marvel
Namor, Prins - Sub-mariner, A02.21?: Austin, Adam - Lee, Stan - Buscema, John e.a., Prins
Namor en Rauwe Bonk. De gedaanteverwisseling van Rauwe Bonk, de enige uitweg om de
alles vernietigende humaoide te stoppen: Krak Krang in Atlantis - Stop de humanoide
(1968) (Hip comics, 43), Classics Nederland
Namor, Prins - Sub-mariner, A02.28?: Tekenaar onbekend, Prins Namor: Een wereld tegen
mij! - Dood, gij zult sterven! (1970) (Hip comics, 139), Classics Nederland
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.01: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., A legend a-borning (1988)
— 115 —
7. EEN ONDUIDELIJK HISTORISCH KADER
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.02: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Avenging son (1988)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.03: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., A prince in New York (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.04: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., A fire on the water (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.05: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Invaders! (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.06: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Dark destiny (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.07: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Rage and remembrance (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.08: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Avengers! (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.09: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Rendezvous with destiny (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.10: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Losses in battle (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.11: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Blood ties (1989)
Namor, Prins - The saga of the Sub-mariner, A05.12: Rich, Buckler - Thomas, Roy - Thomas,
Dan e.a., Triumphs and tragedy (1989)
Namor, Prins. Namor the first mutant, V05-V11: Olivetti, Ariel - Ching, Brian - Moore, Stuart
e.a., Namor goes to hell: Faces - Namor goes to hell 1-3 - The fire down below 1-2 (2011)
[< Namor the first mutant, no. 5-11, 2011], Marvel
Neopolis
Neopolis, V01: Xyr, Élie, Neopolis (1982) [< voltooid 03.08.1981] (Vertiges bulles),
Dominique Leroy
Ohee. Billy de bij
Ohee. Billy de bij, D171: Smith, Harry, Billy de bij in Atlantis en schotland (1966), in: Ohee,
171
De Rode Ridder
Rode Ridder, De, V045: Biddeloo, Karel - Vandersteen, Willy, De hamer van Thor (1970) (De
Rode Ridder, 45), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V163: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Vandersteen, Willy, De holle
aarde (1997) (De Rode Ridder, 163), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V164: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssl - Vandersteen, Willy, Reis naar
Atlantis (1997) (De Rode Ridder, 164), Standaard Uitgeverij
Rode Ridder, De, V165: Biddeloo, Karel - Lundmark, Urssla - Vandersteen, Willy, Magiërs
van Atlantis (1997) (De Rode Ridder, 165), Standaard Uitgeverij
Sarah Spits
Sarah Spits - Jeannette Pointu, A06 (= V06): Wasterlain, Marc, Het geheim van Atlantis
(1992) - Le secret Atlante (1992), Dupuis
Slott Barr
Slot Barr - Slot Barr, A01: Solano López, Francisco - Barreiro, Ricardo - Studio Thaulez, De
amazones van de ruimte (1981) [< voltooid in 1979], Michel Deligne
Spirou
Spirou / Robbedoes, D0755: Tekenaar onbekend, Est-ce que l'Atlantide a existé? (1952), in:
Spirou / Robbedoes, 0755
Superman
Superman, A03.002: Tekenaar onbekend, Een ruimte-amazone... machtiger dan Superman?
(1971), Classics Nederland
Superman, A14.41-14.46: Byrne, John - Ziuko, Tom - Kessel, Karl e.a., Omnibus 5. Eerste
halfjaar '88: Dodelijke grappen in de metropolis - ...Een wandeling in de duisternis! Filmster tegen wil en dank - Een superbedreiging voor Metropolis - Skeetr! - Spelletjes in
— 116 —
7. EEN ONDUIDELIJK HISTORISCH KADER
de vijfde dimensie - Tranen voor Titano - Spelletjes in de vijfde dimensie [II] - Vals spel Verloren liefde - De geest van Superman (1991) - (?) (1988), Baldakijn boeken
Suske en Wiske
Suske en Wiske, A076 (= V033): Vandersteen, Willy, De IJzeren Schelvis (1955) [< De
Standaard, 28.09.1954-07.02.1955] (Suske en Wiske), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, D020.3 (= K046): Vandersteen, Willy, Vakantieboek 3. Hippus het zeeveulen
(1975), Standaard Uitgeverij
Tarzan
Tarzan - Tarzan, A28.17?: Hogarth, Burne, Tarzan et les Amazones (1992) - (?) (1949?), Les
introuvables de l'âge d'or
Thorgal
Thorgal - Thorgal, A26 (= V25): Rosinski, Grzegorz - Van Hamme, Jean - Graza, Het
koninkrijk onder het zand (2001) - Le royaume sous le sable (2001) (Thorgal, 26),
Lombard
Thorgal - Thorgal, A27 (= V26): Rosinski, Grzegorz - Van Hamme, Jean - Graza, De barbaar
(2002) - Le barbare (2002) (Thorgal, 27), Le Lombard
Thorgal - Thorgal, A28 (= V27): Rosinski, Grzegorz - Van Hamme, Jean - Graza, Kriss van
Valnor (2004) - Kriss de Valnor (2004) (Thorgal, 28), Le Lombard
Tintin vous raconte
Tintin vous raconte, D1/4707: Jacobs, Edgar-Pierre (Edgar P.), Ce que l'on sait de l'Atlantide
(1947), in: Kuifje / Tintin (Belgique), 4709
Tommy Banco
Tommy Banco - Tommy Banco, V01: Paape, Eddy - Regnier, Michel (Greg), Territorium
"Zero" (1974) - Territoire "Zéro" (1974) [< Tintin / Kuifje, nr. 7030-7035 / 1135-1140,
1970], Lombard
Vaillant (tijdschrift)
Vaillant, D0729: Thierry, Et maintenant vous le saurez! L'Atlantide (1959), in: Vaillant, 0729
Vaillant / Pif-Gadget (tijdschrift)
Vaillant / Pif-Gadget, D269: Tekenaar onbekend, Le mystère de l'Atlantide (1974), in: Vaillant
/ Pif-Gadget, 269
Vaillant / Pif-Gadget, D575: Tekenaar onbekend, Pifoscope. Le secret de l'Atlantide (1980),
in: Vaillant / Pif-Gadget, 575
Vécu (tijdschrift)
Vécu, D47: Barets, Platon, l'Atlantide et le philosophe (1991), in: Vécu, 47
Verne (5)
Verne (5) - Jules Verne, V01/1: Laverdure, Claude - Dellisse, Luc, De reis naar het
middelpunt der aarde 1 (1993) - Voyage au centre de la terre (1993) [< voltooid in 1993],
Lefrancq
Verne (5) - Jules Verne, V01/2: Laverdure, Claude - Dellisse, Luc, De reis naar het
middelpunt der aarde 2 (1997) - Voyage au centre de la terre (2) (1997) [< voltooid in
1996?], Lefrancq
De 4 helden
Vier (4) helden, De - Les 4 as, V33: Craenhals, François, Les 4 as et l'Atlantide (1996),
Casterman
Vizier (tijdschrift)
Vizier, D1947: Tadema, Auke A., Hel over Atlantis (1947), in: Vizier, 1947
Wayne Thunder
Wayne Thunder - Wayne Thunder, V01: Marcello, Raphaël - Dekuyssche, Alain - AnneMarie, Het verloren continent (1987) - Le continent perdu (1987), Lombard
Wayne Thunder - Wayne Thunder, V02: Marcello, Raphaël - Dekuyssche, Alain, De poort van
de ingewijde (1988) - La porte de l'initié (1988), Lombard
Wonder Woman
Wonder Woman, D1941-2003: (Diverse auteurs), Wonder Woman (1941-2003) [< All star
comics, nr. 8-12, 1941-1942; Wonder Woman, nr. 1, 1942 - nr. 329, 1986; Wonder
— 117 —
7. EEN ONDUIDELIJK HISTORISCH KADER
Woman, nr. 1, 1987 - nr. 187, 2003 e.a.], National Periodical Publications - All-American
Publ. - DC Comics
Wonder Woman, D1975-1976 (= A01-A04): Tekenaar onbekend, Het tweede leven van
Wonder Woman! - De Wonder-Woman op het oorlogspad! - Doel: Wonder Woman! - De
krimpformule - De gouden vrouwen en de witte ster (1975-1976), Classics Lektuur
Wonder Woman, D2003: McKeever, Ted - Lofficier, Randy - Lofficier, Jean-Marc e.a., The
Blue Amazon (2003) (Elseworlds), DC Comics
Xena. Warrior princes
Xena. Warrior princes, A01-A34: (Diverse auteurs), Xena. Warrior princes (1997-1998),
Topps Comics
Zeven
Zeven - Sept, V05: Francis, Manapul - Le Galli, Michaël - Moulart, Christelle, Zeven
strijdsters (2009) - Sept guerrières (2008) [< voltooid in 2007], Silvester
— 118 —
8. Verwijzingen naar de oudheid
Het aantal strips waarin gealludeerd wordt op de oudheid zonder dat het thema van de
strip als zodanig expliciete banden heeft met die oudheid, is enorm. In mijn bestand
bevinden zich voorlopig reeds niet minder dan 4934 dergelijke strips, teveel om hier op te
sommen. Deze allusies bestrijken de verschillende perioden [Prehistorie: 456; Oosterse
wereld (inclusief het Oude testament): 803; Egypte: 1058; Griekse wereld: 1608; Grieks:
1709; Romeinse wereld (inclusief het Nieuwe testament): 1077; Latijn: 2144; Bijbel: 918],
maar een verdere analyse is hier niet op zijn plaats.
De lijst van allusies geeft een mooie indicatie van het aantal en de aard van
verwijzingen naar het verleden die enerzijds leven bij de stripmakers en waarvan anderzijds
verwacht wordt dat de lezer ze onmiddellijk begrijpt zonder verdere uitleg, met andere
woorden: het 'Nachleben' van de oudheid in actie.
9. Strips vertaald naar het Latijn en het Grieks
Voor een overzicht van Latijnse en Griekse strips, cf. CHEYNS, André - XHARDEZ,
Didier, Bande dessinée et enseignement des langues anciennes, Bruxelles, 1997, p. 58;
GEUS, Klaus - HAASE, Mareille - EICKHOFF, Birgit, Comics, in Landfester, Manfred e.a.
(ed.), Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte.
XIII. A-Fo, Stuttgart - Weimar, 1999, col. 658-671; VAN HOOFF, Anton J. L., Vademecum
voor de leraar klassieken. Negende druk, Nijmegen, 1999, p. 101-103.
Alex
Alex - Alix, V12: Martin, Jacques - Aziza, Claude (Claudius) (vert.) - Dubrocard, Michel
(Michael) (vert.), Alix. Spartaci filius (1983) - Le fils de Spartacus (1975), Casterman
Alex - Alix, V15: Martin, Jacques - Ringele, Raphaële (vert.) - Dubois, Ch. (vert.) e.a., Ὁ
Ἀθηναῖος παῖς (Ho Athenaios pais) (1988) - L'enfant grec (1980), Casterman
Apuleius
Apuleius, A01: Schupp, Marie E. - Schulz, Meinhard-Wilhelm, Apuleius. Custos cadaveris
(2001), Buchner - European Language Institute (ELI)
Asterix
Asterix - Astérix, V01: Uderzo, Albert - Goscinny, René - Molina (vert.), J., Asterix Gallus
(1968) - Astérix le Gaulois (1961)
Asterix - Astérix, V01 (Lat 01): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix Gallus (1973) - Astérix le Gaulois (1961),
Elsevier Sequoia
Asterix - Astérix, V02: Uderzo, Albert - Goscinny, René - Molina (vert.), J., Asterix et falx
aurea (1968) - La serpe d'or (1962)
Asterix - Astérix, V02 (Lat 02): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Falx aurea (1975) - La serpe d'or (1962), Elsevier
Sequoia
Asterix - Astérix, V03 (Lat 03): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix apud Gothos (1976) - Astérix et les Goths (1963)
(Asterix), Elsevier Sequoia
Asterix - Astérix, V04 (Lat 04): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix gladiator (1977) - Astérix gladiateur (1964)
(Asterix), Elsevier Sequoia
Asterix - Astérix, V05 (Lat 05): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Iter gallicum (1978) - Le tour de Gaule d'Astérix (1965)
(Asterix), Elsevier Sequoia
Asterix - Astérix, V06 (Lat 06): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix et Cleopatra (1980) - Astérix et Cléopâtre (1965)
(Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V06: Uderzo, Albert - Goscinny, René - Kakrides Fanes, I. (vert.),
Ἀστερίκιος καὶ Κλεοπάτρα (Asterikios kai Kleopatra) (1998) - Astérix et Cléopâtre
(1965) (Asterix), Mamouth komix
Asterix - Astérix, V07 (Lat 07): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Certamen principum (1981) - Le combat des chefs (1966)
(Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V08 (Lat 09): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix apud Britannos (1982) - Astérix chez les Bretons
(1966) (Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V09 (Lat 11): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix et Normanni (1983) - Astérix et les Normands
(1966) (Asterix), Delta
9. STRIPS VERTAALD NAAR HET LATIJN EN HET GRIEKS
Asterix - Astérix, V10 (Lat 13): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix legionarius (1984) - Astérix légionnaire (1967)
(Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V11 (Lat 14): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Clipeus Avernus (1985) - Le bouclier arverne (1968)
(Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V12 (Lat 15): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix Olympius (1985) - Astérix aux jeux olympiques
(1968) (Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V12: Uderzo, Albert - Goscinny, René - Kakrides Fanes, I. (vert.),
Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ (Asterikios en Olympiai) (1992) - Astérix aux jeux olympiques
(1968) (Asterix), Mamouth komix
Asterix - Astérix, V13 (Lat 16): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix atque olla cypria (1985) - Astérix et le chaudron
(1969) (Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V14 (Lat 17): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix in Hispania (1987) - Astérix en Hispanie (1969)
(Asterix), Delta
Asterix - Astérix, V15 (Lat 19): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Tumultus de Asterige (1985) - La zizanie (1970) (Asterix),
Delta
Asterix - Astérix, V25 (Lat 08): Uderzo, Albert - von Rothenburg, Karl-Heinz
(Rubricastellanus (vert.)), Fossa alta (1981) - Le grand fossé (1980) (Asterix), Ehapa
Asterix - Astérix, V26 (Lat 10): Uderzo, Albert - von Rothenburg, Karl-Heinz
(Rubricastellanus (vert.)), Odyssea Asterigis (1983) - L'odyssée d'Astérix (1981) (Asterix),
Ehapa
Asterix - Astérix, V27 (Lat 12): Uderzo, Albert - von Rothenburg, Karl-Heinz
(Rubricastellanus (vert.)), Filius Asterigis (1984) - Le fils d'Astérix (1983) (Asterix), Ehapa
Asterix - Astérix, V28 (Lat 18): Uderzo, Albert - von Rothenburg, Karl-Heinz
(Rubricastellanus (vert.)), Asterix orientalis (1988) - Astérix chez Rahazade (1987)
(Asterix), Ehapa
Asterix - Astérix, V29 (Lat 20): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix et Maestria (1995) - La rose et le glaive (1991)
(Asterix), Ehapa
Asterix - Astérix, V29: Uderzo, Albert - Kakrides Fanes, I. (vert.), Μεταξὺ ῥόδου καὶ
ξίφους (Metaxy rodou kai xiphous) (1993) - La rose et le glaive (1991) (Asterix),
Mamouth komix
Asterix - Astérix, V30 (Lat 21): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Navis actuaria Obeligis (1998) - La galère d'Obélix
(1996) (Asterix), Ehapa
Asterix - Astérix, V31 (Lat 22): Uderzo, Albert - Goscinny, René - von Rothenburg, KarlHeinz (Rubricastellanus (vert.)), Asterix et Latraviata (2002) - Astérix et Latraviata (2001)
(Asterix), Ehapa
Asterix - Astérix, V31 (Lat 24): Uderzo, Albert - Mébarki, Frédéric - Collagnat (vert.), Annie
e.a., Caelum in caput ejus cadit (2007) - Le ciel lui tombe sur la tête (2005) (Asterix), Les
éditions Albert René
Dennis William Blandford (auteur)
Blandford, A01: Blandford, Dennis William, De Herculis laboribus (1968), Old Vicerage
Blandford, A02: Blandford, Dennis William - Hill, R. R., Illa res Troiana (1968), Old
Vicerage
Classica signa
Classica signa, A01: van Tilburg, Magda - Damsté, Onno - Nederlof, A. B., De Solone et
Croeso (1974) (Classica signa, 1), Panholzer
Classica signa, A02: van Tilburg, Magda, Romulus et Remus (1986) (Classica signa, 2),
Panholzer
— 121 —
9. STRIPS VERTAALD NAAR HET LATIJN EN HET GRIEKS
Classica signa, A03: van Tilburg, Magda, ΟΔΥΣΣΕΙΑ. ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΙΡΚΗΣ (Odusseia. Ta
peri Kirkes) (1983) (Classica signa, 3), Panholzer
Classica signa, A04: van Tilburg, Magda, ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Alkestis Euripidou)
(1986) (Classica signa, 4), Panholzer
Classica signa, A05: van Tilburg, Magda, Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη (Ares kai Aphrodite) (1984)
(Classica signa, 5), Panholzer
Classica signa, A06: van Tilburg, Magda, Ovidius. Phaethon (1986) (Classica signa, 6),
Panholzer
Classica signa, A07: van Tilburg, Magda, ΗΡΟΔΟΤΟΥ Περὶ φωρὸς παντοπόρου
(Herodotou Peri phoros pantoporou) (1986) (Classica signa, 7), Panholzer
Classica signa, A08: van Tilburg, Magda, Plautus. Curculio (1984) (Classica signa, 8),
Panholzer
Classica signa, A09: van Tilburg, Magda, Vergilius. Dido et Aeneas (1980) (Classica signa,
9), Panholzer
Disney lingua Latina
Disney lingua Latina, A01: Mir, Josephus Maria (vert.), Donaldus Anas atque nox Saraceni
(1984), European Language Institute (ELI) - Disney
Disney lingua Latina, A02: Tekenaar onbekend, Michael Musculus et lapis sapientiae (1984),
European Language Institute (ELI) - Disney
Disney lingua Latina, A03: Mir, Josephus Maria (vert.), Donaldus Anas et actiones f(iduciae)
(1984), European Language Institute (ELI) - Disney
Disney lingua Latina, A04: Tekenaar onbekend, Scrugulus et radius contra procellam (1984),
European Language Institute (ELI) - Disney
Disney lingua Latina, A05: Tekenaar onbekend, Scrugulus in re vere mirabili (1985),
European Language Institute (ELI) - Disney
Disney lingua Latina, A06: Tekenaar onbekend, Michael Musculus et regina Africae (1986),
European Language Institute (ELI) - Disney
ELI tijdschriften
ELI tijdschriften, D01: (Diverse auteurs), Iuvenis. Commentarius nubeculatus latine scriptus
(jg. 1-24) (1980-2004), European Language Institute (ELI)
ELI tijdschriften, D02: (Diverse auteurs), Adulescens. Commentarius nubeculatus latine
scriptus (jg. 1-22) (1982-2004), European Language Institute (ELI)
La glaive de Burdigala
Glaive de Burdigala, La, V01: Ström - Lescure, Elodie - Teilletche, Germain e.a., La glaive de
Burdigala (2014) (La marmite-O-langues)
Hägar
Hägar, A01?: Browne, Dik - Ulrichs, Karl (vert.), Haegar terribilis. Miles sine timore
vitiisque (1986), Wilhelm Goldmann Verlag
Hercules
Hercules, A01: Baumann, Rainer - Bednar, Thomas, De Hercule (1997), Spann
Kuifje
Kuifje - Tintin, V04: Remi, Georges (Hergé) - Eichenseer, Caelestis (vert.) - Licoppe, Guy
(Gaius) (vert.) e.a., De sigaris pharaonis (1990) - Les cigares du pharaon (1934) (De
Titini et Miluli facinoribus), European Language Institute (ELI) - Casterman
Kuifje - Tintin, V07: Remi, Georges (Hergé) - Eichenseer, Caelestis (vert.) - Licoppe, Guy
(Gaius) (vert.) e.a., De insula nigra (1987) - L'île noire (1938) (De Titini et Miluli
facinoribus), European Language Institute (ELI) - Casterman
Max en Maurits
Max en Maurits - Max und Moritz, A01: Busch, Wilhem - Steindl, Erwin (vert.), Max et
Moritz. Puerorum facinora scurrilia (1981), Artemis
Max en Maurits - Max und Moritz, A02: Busch, Wilhem - Schlosser, Franz (vert.), Max und
Moritz auf lateinisch (1993), Reclam
Murena
Murena - Murena, V01: Delaby, Philippe - Dufaux, Jean - Delpire, Béatrice, Murex et aurum
(2009) - La pourpre et l'or (1997), Dargaud Benelux
— 122 —
9. STRIPS VERTAALD NAAR HET LATIJN EN HET GRIEKS
Nero
Nero, V018: Neels, Marc (Marc Sleen) - Dehamers, Roland (vert.), De principe sanguineo
(2000) - De rode keizer (1954) (E casibus Neronis cum suis), Standaard Uitgeverij
Helmut Oberst (auteur)
Oberst, A01: Oberst, Helmut, Plautus in Comics. Die Gespenstergeschichte (Mostellaria)
(1971) (Lebendige Antike), Artemis
Oberst, A02: Oberst, Helmut, Terenz in comics. Die Brüder (1975), Artemis
Popeye
Popeye, A01: Sagendorf, Bud, Popeius. De circi mysterio (1984), European Language
Institute (ELI)
Prisca und Silvanus
Prisca und Silvanus, V01: Roloff - Simko, Dorothée - Häuptli, Bruno W. (vert.) e.a., Prisca et
Silvanus. Turbida tempora in Augusta Raurica (1996) - Unruhige Zeiten in Augusta
Raurica (1995) (Augster Museumshefte, 17), Römerstadt Augusta Raurica
Prisca und Silvanus, V02: Roloff - Simko, Dorothée - Häuptli, Bruno W. (vert.), Prisca et
Silvanus. Augusta Raurica deleta (1997) - Die Zerstörung von Augusta Raurica (1996)
(Augster Museumshefte, 20), Römerstadt Augusta Raurica
Rubricastellanus (auteur)
Rubricastellanus, A01: Schmid, W. (Faber) - von Rothenburg, Karl-Heinz (Rubricastellanus),
Caesaris Commentarii belli Gallici: Bellum Helveticum (1987), Wolters - Noordhoff
Rubricastellanus, A02: Frei, Martin - von Rothenburg, Karl-Heinz (Rubricastellanus), P.
Ovidii Nasonis Metamorphoses selectae (1996), Klett - De Sikkel
Sigmund
Sigmund,
D01:
de
Wit,
Peter,
Sigmundus
(2006?),
in:
http://www.sigmund.nl/?p=home_lat&d=1 tot 19
Snoopy
Snoopy, A01: Schulz, Charles M. - Angelino, V. (vert.) - Mir, Josephus Maria (vert.),
Insuperabilis Snupius (1984), European Language Institute (ELI)
Struwwelpeter
Struwwelpeter, A01: Wiesmeier, Peter - Hoffmann, Heinrich, Der Struwwelpeter auf
lateinisch (1995), Reclam
Suske en Wiske
Suske en Wiske, A113 (= V030): Vandersteen, Willy - Dehamers, Roland (vert.), Lucius et
Lucia. De secreto gladiatorum (1990) - Het geheim der gladiatoren (1955) (Lucius et
Lucia), Standaard Uitgeverij
Suske en Wiske, A150 (= V010): Vandersteen, Willy - Dehamers, Roland (vert.), Lucius et
Lucia. De larva Hispanica (1997?) - Het Spaanse spook (1952) (Lucius et Lucia),
Standaard Uitgeverij
Xenophon
Xenophon, A01: Winsløw, Minna, Xenophon. ΑΝΑΒΑΣΙΣ (Anabasis) (1991), Odense
— 123 —

Documents pareils

Strip - KU Leuven

Strip - KU Leuven Voor de strips die in onze tijd gesitueerd zijn, was het vaak een moeilijke en enigszins arbitraire beslissing om ze op te nemen in mijn lijst of niet. In vele verhalen loopt immers een mummie rond...

Plus en détail

Dépliant hardy 2:R-C

Dépliant hardy 2:R-C • Tentoonstellingen die zich plaatsen in de verhouding tussen het geschrift en het beeld • Een wedstrijd voor hedendaagse kunst • Voor een publiek van 7 tot 77 jaar Toegangsplan beschikbaar op www....

Plus en détail